Реферати українською » » Прибуток підприємства


Реферат Прибуток підприємства

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Московський Державний Університет Сервиса

   Інститут “Финансов і системам управління економікою

                         Кафедра “Финансов оподаткування”

                   Курсова робота

                                                             на задану тему:

        “Прибуток підприємства міста і напрями її використання”

                                                                             Виконала:

                                                                                       студентка групи ФКД 4-1

                                                                                                     Нам Я. Про.

                                                                                                  Керівник:

                                                                                                       Єгорова Є. М.

      

                                                              Москва

                                                               2003 р.

                                        ПЛАН

Запровадження

Глава 1. Економічна сутність прибутку

1.1. Зміст прибутку

1.2. Види і функції прибутку

1.3 Напрями використання чистий прибуток

Глава 2. Аналіз освіти й порядку використання прибутку ТОВ «Техкомплект»

2.1. Характеристика фінансово-господарську діяльність

2.2. Порядок визначення прибутку

2.3. Розподіл і прибутку підприємства

Глава 3. Резерви збільшення прибутку

Укладання

Список літератури

         У У Є Д Є М І Є

       З переходом економіки держави щодо основи ринкового господарства посилюється багатоаспектне значення прибутку. Акціонерне, орендне, приватне або інший форми власності підприємство, отримавши фінансову самостійність і, вправі вирішувати, які цілі у яких розмірах спрямовувати прибуток, що залишилася після сплати податків до бюджету та інших обов'язкових платежів і відрахувань. У умовах ринку використовується не так на споживання, а на на інвестиції та інновації, що забезпечують економічного зростання підприємства його конкурентоспроможність.

    Розмір прибутку залежить від виробничої, постачальницькою, збутової і втратити фінансове діяльності підприємства. Тому, за умовах господарювання, переходу підприємств промисловості до ринкової економіки однією з найважливіших показників оцінки ефективності своєї діяльності є прибуток - узагальнюючий якісний показник ефективності господарювання. Прибуток є показник, найповніше відбиваючим ефективність виробництва, об'єм і якість вироблену продукцію, стан продуктивність праці, рівень собівартості.

Прибуток є кінцевий фінансовий результат, що характеризує виробничо-господарську діяльність всього підприємства, тобто лежить в основі економічного розвитку підприємства. Зростання прибутку створює фінансову основу для самофінансування діяльності підприємства, здійснюючи розширене відтворення. за рахунок неї виконується частина зобов'язань до бюджету, банками та інші підприємствами. Отже, прибуток набирає величезної ваги з метою оцінки виробничу краще й фінансової складової діяльності підприємства.

Одержання прибутку є обов'язковою умовою функціонування підприємства. Прибылью (рентабельністю) оцінюється ефективність господарювання, прибуток — головне джерело фінансування економічного та розвитку; прибутковість є основним криту рием вибору інвестиційних проектів і програм оптимиза ции поточних витрат, витрат, фінансових вливань. Прибуток сприймається як критерій ефективності відтворення й як показник, має два кордони — обсяги виробництва продукції або послуг (реалізації) і собівартість — має однією істотною властивістю: вона відбиває кінцевий результат ін тенсивного і екстенсивного розвитку. Останнє пов'язані з фак тором зростання обсягу виробництва та природною економії від відносного зниження условно-постоянных елементів собі вартості: фонд оплати праці (відповідно — нарахування, що йдуть у позабюджетні фонди), амортизація, енергетичне паливо, платежі бюджету за ресурси, внепроизводственные та інших витрати.

Прибуток – об'єктивна економічна категорія товарно-грошових відносин. Формування регульованого ринку товарів супроводжується підвищенням ролі прибутку на системі показників економічної характеристики підприємств. До того ж прибуток – реальна база оподаткування нафтопереробки і, зазвичай, джерело сплати податків.

Прибуток займає одна з центральних місць у загальну систему вартісних інструментів, і важелів керування економікою. Це виявляється у цьому, що фінанси, кредит, ціни, собівартість та інші важелі безпосередньо чи опосередковано пов'язані прибутково.

Курсова робота має своєю метою вивчити сутність прибутку, її роль діяльності підприємства, і навіть порядок її нарахування. У цьому ставляться такі: вивчення сутності, видів тварин і функцій прибутку, показників, що використовуються розрахунку оподатковуваного прибутку, напрямку використання прибутку, і навіть розгляд чинників, які впливають прибуток.

 

Глава 1. Економічна сутність прибутку

1.1. Зміст прибутку

        Основою ринкового механізму є економічні показники, необхідних планування і в об'єктивній оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства, освіти та збільшення використання спеціальних фондів, порівняння витрат і результатів на окремих стадіях відтворювального процесу. У разі початку ринкової економіки головну роль системі економічних показників грає прибуток.

        Прибуток має таке значення у діяльності підприємств:

• в узагальненої формі відбиває результати підприємницької роботи і одна із показників її ефективності;

• використовують у ролі стимулюючого чинника підприємницької дея тельности і продуктивність праці;

• виступає джерелом фінансування розширеного відтворення й яв ляется найважливішим фінансовим ресурсом підприємства.

З вищевикладеного поняття прибутку на обобщённом вигляді то, можливо сформульовано так: «Прибуток є виражений в грошової форми чистий прибуток підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності, являє собою відмінність між сукупним доходом і сукупними витратами у процесі цієї діяльності».

Багатогранний характер прибутку означає, що її дослідження повинен мати системний підхід. Такий їхній підхід передбачає аналіз сукупності фак торів освіти, взаємовпливу, і розподілу і використання.

1) До їхнім виокремленням чинників включена виручка, отримувана предприяти їм від різних видів підприємницької діяльності, зокрема від продукції, що становить основний питому вагу, від інших активів, основних засобів. Важливою складовою їхнім виокремленням фак торів — прибутки від дольової участі за іншими підприємствах, зокрема до черних, доходи по цінних паперів, безплатна фінансову допомогу, сальдо штрафів, здобутих і сплачених.                  

2) Взаимовлияющие чинники включають зовнішні, зумовлені фінансово-кредитної політикою держави, зокрема податків і податкові ставки, відсоткові ставки з позик, ціни, тарифи збори, і навіть внутрішні, включаючи собівартість, продуктивності праці, фондоотдачу, фондовооруженность, оборотність оборотних засобів.

 3) Чинники розподілу складаються з платежів обов'язкового характеру у бюд жет і позабюджетні фонди, в банківські і страхові фонди, платежів доб ровольного характеру, включаючи благодійні фонди, напрями при був у фонди коштів, створювані в підприємствах.

4)    Чинники ис користування ставляться лише у того прибутку, яка

залишається в підприємств і комерційних організаціях. Вони включають такі напрями: споживання, накопичення, зарплату, капітальні і фінансові вкладення, по крытие збитків та інші витрат.

У разі ринкових відносин, як свідчить світова практи ка, є дві основні джерела одержання прибутку.

Перший — це монопольне становище підприємства з випуску тій чи іншій продукції або унікальності продукту. Поддержания цього джерела на щодо рівні передбачає проведення постійної нова ции продукту. Тут треба враховувати такі які протидіють сили, як антимонопольну політику держави й дедалі більшу конкуренцію зі сторо ны інших підприємств.

Другий джерело пов'язані з виробничої і підприємницької діяльністю, тому стосується практично всіх підприємств. Эффек тивность її використання залежить від знання кон'юнктури ринку нафтопродуктів та умі ния постійно адаптувати під неї розвиток виробництва. Тут, по су ти, все зводиться до маркетингу. Розмір прибутку на тому випадку залежить:

·       по-перше, від правильності вибору виробничої спрямованості підприємства з випуску продукції (вибір продуктів, які мають стабільною і високим попитом);

·       по-друге, від створення конкурентоспо собных умов продажу своїх товарів хороших і надання послуг (ціна, терміни ставок, обслуговування покупців, післяпродажне обслуговування тощо.);

·       по-третє, від обсягу виробництва (що більше обсяг продажу, тим більше коштів маса прибутку);

·       по-четверте, від асортименту продукції і на зниження витрат виробництва.

Проте отримання прибутку на умовах ринку завжди ризикованим — над підприємством постійно висить загроза втратити вкладений капітал це ликом чи частково. Саме у теорії та практично використовується поняття «підприємницька прибуток», котра, за старості повинно перевищувати, ніж відсоток, отримуваний за депозитними вкладами до банку.

За вмістом поняття «ризик» належить як до господарської, комерційної, і до фінансової складової діяльності. Для визначення ризику використовуються дві основні методу: статистичний і експертний. У основі статистичного лежать прийоми математичної статистики (розрахунок вариа ции, дисперсії і стандартного відхилення за показниками фінансово-господарську діяльність). Цими показниками є рентабельність виробництва, продукції, інвестицій, продажу та т.д.

     Повністю уникнути ризику у підприємницькій діяльності прак тически неможливо, але існує система методів пом'якшення його отрица тільних наслідків. До них належать самострахование (створення резерв ных фондів), що у венчурних компаніях, висновок ф'ючерсних операцій та т.д.

Основний показник прибутку, використовуваної з метою оцінки виробничо-господарської діяльності виступає: балансовий прибуток, прибуток від своєї продукції, валова прибуток, оподатковуваний прибуток, прибуток, залишається у розпорядженні підприємства (чистий прибуток).

1.2. Види і функції прибутку

Загальний фінансовий результат господарської діяльності бухгалтерський облік визначається на рахунку прибутків і збитків шляхом підрахунку і балансування всіх прибутків і збитків за звітний період. Господарські операції у рахунку прибутків і збитків відбиваються по накопичувального принципу, тобто. наростаючим результатом початку звітний період.

         Іншим принципом визначення фінансових результатів є використання методу нарахування. Через це прибуток (збиток), показане звіті про фінансові результати, не відбивають реального припливу коштів підприємства у результаті його господарську діяльність. Для відновлення реальної картини величину фінансового результату діяльності підприємства як приросту (або зменшення) вартості його капіталу, що утворився процесі її господарську діяльність за звітний період, необхідні додаткові коригувальні розрахунки.

       На рахунку прибутків і збитків фінансові результати діяльності підприємства позначаються на двох формах:

1.как результати (прибуток або збиток) від продукції, робіт, послуг, матеріалів й іншого майна, з попереднім виявленням їх у окремих рахунках реалізації;

2.как результати, які пов'язані безпосередньо з процесом реалізації, звані позареалізаційні доходи (прибутку) і (збитки). Внереализационные доходи громадян та втрати прямо відбиваються за кредитами і дебету рахунки «Прибылей і збитків» без попередньої записи на якихось інших рахунках.

                     Основними показниками прибутку є:

· загальний прибуток (збиток) звітний період - балансовий прибуток (збиток);

· валова прибуток;

· прибуток (збиток) від продукції (робіт, послуг);

· прибуток за фінансової складової діяльності;

· прибуток (збиток) від інших позареалізаційних операцій;

· оподатковуваний прибуток;

· чистий прибуток.

         На кожному підприємство формується чотири показника прибутку, істотно різняться за величиною, економічному змісту і функціональному призначенню. Базою всіх розрахунків служить балансова прибуток – основний фінансовий показник виробничо-господарської діяльності підприємства. Для цілей оподатковування розраховується спеціальний показник – валова прибуток, але в її основі – прибуток, оподатковувана податком, і прибуток, не оподатковувана податком. Остающаяся у розпорядженні підприємства після внесення податків та інших платежів до бюджету частина балансового прибутку називається чистої прибутком. Вона характеризує кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства. Формування прибутку виглядає в такий спосіб (таблиця 1)

Виручка Собівартість (-)


Прибуток від

Прибуток від іншої реалізації

Внереализационные доходи (збитки)

Балансова прибуток Коригування прибутку (-)

Оподаткований прибуток Не оподатковувана податком прибуток Податок з прибутку (-)


                                                 Торішній чистий прибуток


Прибуток від підприємстві залежить тільки від реализа ции продукції, а й решти діяльності, що її або збільшують, або зменшують. Тож у теорії та практично выделя ют так звану «балансовий прибуток».

 Балансова прибуток (збиток) є сумою прибутку (збитку) від продукції, фінансової складової діяльності і доходів від інших позареалізаційних операцій, зменшених у сумі витрат за цих операцій. Воно складається з прибуток від реалізації продукції (прибуток від реа лизации продукції без непрямих податків мінус витрати (витрати) виробництво та реалізацію продукції) плюс позареалізаційні доходи (доходи по цінних паперів, від дольової участі у діяльності інших підприємств, здаватися майна у найм тощо.) мінус внереализацион ные витрати (видатки виробництво, яке дало продукції, на утримуючи ние законсервованих виробничих потужностей, втрати від списання боргів).

         Основними складовими елементами балансового прибутку є:

1. Прибуток від товарної продукції визначається шляхом відрахування із загальної суми виручки від продукції діючих цінах (без ПДВ і акцизів) витрат за виробництво і товарної продукції, які включаємо в собівартість продукції.

2. Прибуток (чи збиток) від іншої продукції та послуг нетоварного характеру визначається аналогічно, роздільно з усіх видів діяльності, тобто. прибуток (чи збитки) підсобних сільських господарств, автогосподарств, лісозаготівельних та інших господарств, що є на балансі основного підприємства.

3.Прибыль (чи збитки) від основних фондів чи іншого майна розраховується як різницю між виручкою від цього майна (з відрахуванням ПДВ, акцизів) і залишкової вартістю за балансом, скоригованої на коефіцієнт, відповідний індексу інфляції. Основний елемент балансового прибутку становить прибуток від продукції, виконання надання послуг. Прибуток від майна – це фінансовий результат досягнуто не пов'язані з основними видами діяльності підприємства. Він відбиває прибуток (збитки) по іншої реалізації, до якої належить продаж набік різних видів майна, значиться на балансі підприємства.

4. Прибуток (чи збитки) від позареалізаційних прибутків і витрат визначається  як відмінність між на суму отриманих та сплачених:

-штрафів, пені і неустойок та інших економічних санкцій;

-відсотків, отриманих за сумами коштів, котрі значаться на рахунках підприємства;

-курсових різниць по валютним банківських рахунках і за операціями в іноземній валюті;

-прибутків і збитків минулих років, виявлених звітному року;

-збитків від стихійних лих;

-збитків списання боргів, і дебіторську заборгованість;

-надходжень боргів, раніше списаних як безнадійні;

-інших доходів, втрат перезимувало і витрат, що відносяться відповідно до чинним законодавством з цього приводу прибутків і збитків.

 У цьому суми, внесені до бюджет як санкцій відповідно до законодавством Російської Федерації, у складі витрат від позареалізаційних операцій не включаються, а ставляться зменшення чистий прибуток, тобто. прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства після сплати прибуток.

Отже, балансовий прибуток (Пб) може бути оцінена за такою формулою

                                    Пб = ± Пр ± Пі ± Пв.о,

де Пр – прибуток (збиток) від продукції, виконання робіт і послуг;

Пі - прибуток (збиток) від майна підприємства;

Пв.о – доходи (збитки) від позареалізаційних операцій.

         З іншого боку, виділяється валова прибуток, що дає ба лансовую прибуток за мінусом чи плюсом фінансового результату від опе рацій з основними фондами (засобами), нематеріальними активами й іншим майном. Валова прибуток частина валового доходу підприємства, фірми, яка

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація