Реферати українською » » Оцінка і аналіз фінансових результатів, гніву й діяльності підприємства


Реферат Оцінка і аналіз фінансових результатів, гніву й діяльності підприємства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

2.    .

2.1 Визначення оподатковуваного прибутку і розподіл фінансових результатів підприємства.

Різні боку виробництв побутової постачальницькою і легальною фінансовою діяльності підприємства отримують закінчену оцінку у системі показників фінансових результатів. Обобщено, найважливіші показники фінансових результатів ділять підприємство представлені у формі №2 річний і квартального бухгалтерської звітності. До них належать: прибуток (збиток ) від продукції (робіт, послуги ), прибуток (збиток ) від іншої реалізації, доходи і від позареалізаційних операцій, балансовий прибуток, оподатковуваний прибуток та інших.

Показники фінансових результатів характеризують обсолютную ефективність господарювання підприємства. Найважливішими є показники прибутку, які у умовах ринкової економіки становлять основу економічного розвитку підприємства, характеризують ступінь його ділову активність і фінансового добробуту .

За прибутком визначається рівень віддачі авансованих засобів і дохідність капіталовкладень у активи конкретного підприємства.

Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства- це балансовий прибуток чи збиток, що дає алгебраїчну суму результату від продукції ( робіт, послуг ), результати від іншої реалізації, сальдо прибутків і витрат від позареалізаційних операцій.

 Рбр  ± Р ін  ± Р вн                 ( 1 )

де,

Рб- балансовий прибуток чи збиток.

РР – результат ( прибуток або збиток ) від продукції ( робіт, послуг ).

РПР- результат від іншої реалізації.

РВР- сальдо прибутків і витрат від позареалізаційних операцій.

Використовуючи вихідні дані, отримуємо наступний розрахунок:

Рб=2497 + 46 – 65 = 2478

Результат від продукції ( робіт, послуг ) визначається наступним розрахунком:

РРР- P.SР- РПДВ – РА           ( 2 )

де,

 УР- прибуток від реалізації продукції.

P.SР- видатки виробництво продукції.

РПДВ- податку додану вартість.

РА – акцизи й експортні мита.

Використовуючи вихідні дані, отримуємо наступний розрахунок:

РР = 136 – 8411 – 2727 = 2498

Вихідним моментом у розрахунку показників прибутку є оборот підприємства з реалізації продукції

Виручка від продукції ( робіт, послуг ) характеризують завершення виробничого циклу підприємства, повернення авансованих виробництва коштів підприємства грошову форму і почав новий виток в обороті всіх коштів. Зміна у реалізації продукції показують найвразливіша впливом геть фінансові результати діяльності підприємства, тому фінансовий відділ повинен організувати щоденний оперативний контролю над процесом відвантаження та її реалізації.

Модель господарського механізму підприємства джерело якої в оподаткування прибутку.

ПДВ, аналізи та інших. раціональні податки

 


Продажна виручка в відпускні ціни із ПДВ  

( повний оборот )

Собівартість реалізованої продукції ( повна )

 
Виручка від в оптових цінах підприємства ( чистий оборот )

Прибуток від реалізованої продукції ( ± )

 


Сальдо прибутків і збитків від іншої реалізації

Прибуток від усієї реалізації (± )

 

Сальдо результатів від позареалізаційних операцій

Балансова ( валова ) прибуток

 
Коригування валовий прибутку для оподаткування

Оподаткований прибуток за видам діяльності

Нераспределенная накопичувальна прибуток

 

Резервний капітал ( фонд )

 

дивіденди

 

Власний капітал підприємства

 

Статутний і доданий капітал

 

Торішній чистий прибуток, залишається у розпорядженні підприємства

 
                  
                 Теоретичною базою економічного аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є прийнята всім підприємств незалежно від форми власності , єдина модель господарського механізму підприємства, джерело якої в оподаткування прибутку за умов ринкових відносин ( рис. 2.1 ) , що є моделлю формування та розподілу фінансових результатів. Вона відбиває властиве всім підприємствам цілей діяльності, єдність показників фактичних результатів, єдність процесів формування та розподілу прибутків, єдність системи оподаткування.

Модель господарювання за умов ринкової економіки містить низку розрахунків:

1) Визначення прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг ) та інших тих матеріальних цінностей ( інша реалізація).

 Прибуток від продукції без ПДВ і аналізів до витрат виробництво і , входить у собівартість.

  П = У – Затр.

  П = 4040 – 3115 = 925 ( тис. крб. )

  У собівартість продукції щодо прибутку включають:

- матеріальні видатки з урахуванням витрат що з використанням сировини;

- амортизаційні відрахування на повне відновлення основного фонду;

- оплата праці за виробничі результати не більше нормування (включаючи премії усім категоріям );

- відрахування на державне, соціальне страхування;

- обов'язкове страхування майна;

- платежі за кредитами банків межах ставки, встановленої законодавчої; крім відсотків з простроченим і відстроченою позичкам, отриманим На оновлення оборотних засобів, придбання основних засобів і нематеріальних активів;

- витрати на всіх видах ремонту;

- інші видатки виробництво і.

У собівартість не включається виплати за грошових і матеріальних формах, які виробляються з допомогою прибутку що залишається у розпорядженні підприємства міста і спеціальних джерел. Виплати які пов'язані з праці.

Прибуток від основних фондів та інших тих матеріальних цінностей окреслюється відмінність між продажною ( ринкової ) ціною майна України та початкової чи залишкової вартості майна.

2) визначення балансовою ( валовий ) прибутку.

Балансова ( валова ) прибуток є прибуток:

Бал П = П реал. + П ін + П вп

Бал П = 2497 + 46 – 65 2489 ( тис. крб. ).

 До складу доходів ( витрат ) від позареалізаційних операцій включають:

- дохід, отриманий дольової участі у проекті;

- суми отримані як економічних санкцій і відшкодування збитків:

- інші доходи і які пов'язані з виробництвом і які реалізації продукції. ( У цьому , платежі внесені до бюджет як санкцій виробляються з допомогою прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства міста і не входять у склад витрат від позареалізаційних операцій.)

-     

   Ключовим питанням аналізу є формування показника загальної балансового прибутку.

  Прогрессивным чинником впливу формування прибутку є:

- зниження продукції;

- зростання обсягу реалізації продукції

- підвищення якості;

- поліпшення асортименту продукції

- зниження цін, і тарифів;

- порушення встановлених стандартів, і т. буд.

3) Визначення величини оподаткованого балансового прибутку. Для обчислення оподатковуваного прибутку балансовий прибуток коригується :

- у сумі доходів, отриманих з акцій, облігаціях та інших цінних паперів, що належать підприємству.

- На суму доходу, одержану дольової участі за іншими підприємствах ( крім доходів отриманих поза РФ)

                   4) Визначення величини прибуток.

Сума податку визначається з величини оподатковуваного прибутку з урахуванням наданих пільг ставки прибуток.

                    Податки з прибутку решти доходів населення і прибутків:

- Дивіденди й відсотки з грошовим паперам що належить підприємству;

- Доходи від дольової участі біля Росії;

- Доходи від оренди;

- Прибуток від проведення концертів та інші стягуються з джерела цих доходів

Докладно порядок обчислення та сплати прибуток визначається інструкціями в державній податковій служби РФ

Відповідно до законом РФ “ Про податок прибуток підприємств і закупівельних організацій” окремих видів платника встановлюються пільги з оподаткування . Повна інформацію про розмірі сплаченого і нарахованого податку представляється розділ 2 звіту підприємства про фінансові результати.

                  5) Визначення й розподіл чистий прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства.

Торішній чистий прибуток підприємства окреслюється відмінність між оподаткованого прибутком і обсягом податку з урахуванням пільг .

Р чистий. = Р бал. – М з уч. пільг 

Р чистий. = 2478 – 743 = 1735 ( тис. крб. )

Напрями використання прибутку визначається підприємством самостійно. Після визначення прибутків і податку іде процес аналізу основних показників.

2.2Анализ рівня динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає як обов'язкових елементів дослідження :

1) зміна кожного за поточний аналізований період ( горизонтальний аналіз );

2) дослідження структури відповідних показників та його зміни ( вертикальний аналіз );

3) вивчення динаміки зміни показників фінансових резервів за ряд звітних періодів ( трендовий аналіз ).

Для аналізу оцінки рівня життя та динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства становлять таблицю, у якій використовуємо дані звітності підприємства з форми №2

           

Таблиця 1 . Аналіз рівня динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства.

Показник Протягом минулого період За звітний період У відсотках базисному
1 2 3 4
Виручка від продукції ( робіт, послуг ) без ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів 5419 10908 201
Витрати виробництво та реалізацію продукції ( робіт, послуг).

    

     4336

8411 194
Прибуток ( збиток ) від продукції( робіт, послуг ) 1083 2497 231
Результат від іншої реалізації 19 - -
Сальдо прибутків і витрат від позареалізаційних операцій +10 -19 -190
Балансова прибуток або збиток звітний період 1112 2478 223
Торішній чистий прибуток, залишається у розпорядженні підприємства 978 1735 223

 

У порівняні з попереднім роком прибуток від реалізації продукції збільшилася майже зменшився удвічі й становить 4040 тис. крб. Витрати виробництва продукції росли менше (і збільшилися на 194 %, зате балансовий прибуток зросла більш ніж зменшився удвічі й становила 918 тис. крб. Ще більше коштів у абсолютному вираженні, майже тричі збільшилася чистий прибуток і становить 597 тис. крб.

2.2Анализ фінансового становища підприємства.

Аналіз фінансового становища входять такі блоки аналізу:

- Загальна ж оцінка фінансового становища та її зміни за звітний період

- Аналіз фінансової стійкості підприємства

- Аналіз ліквідності балансу, а як і аналіз ділову активність платежности.

Оцінка фінансового становища та її зміни за звітний період з порівняльного аналітичного балансу, а як і аналіз показників фінансової стійкості становлять вихідний пункт, з яких логічніше розбивається аналіз фінансового становища .

Аналіз ліквідності балансу оцінює що тягне платоспроможність і дає висновок про можливість збереження фінансового рівноваги і платоспроможності у майбутньому.

Порівняльний аналітичний баланс і екологічні показники фінансової стійкості відбивають сутність фінансового становища, а ліквідність балансу, характеризує зовнішній прояв фінансового становища.

Поглиблення аналізу основі даних звіту призводить до завданням стосовним переважно до внутрішнього аналізу. Так дослідження чинників внутрішньої стійкості зумовлює необхідність внутрішнього аналізу запасів і витрат, а уточнення оцінки ліквідності балансу проводиться за допомогою внутрішнього аналізу платоспроможності і ліквідності.

Для характеристики різних аспектів фінансового становища застосовуються як абсолютні, і відносні показники ( фінансові коефіцієнти ). Відносні коефіцієнти ( k ) поділяються на k і розподілу і k координації.

Коефіцієнти розподілу застосовують у тому випадку, коли потрібно визначити яку частина абсолютний показник фінансового становища становить від підсумку групи абсолютних показників

Коефіцієнти координації йдуть на висловлювання відносини різних за суті абсолютних показників фінансового становища чи його лінійних комбінацій, мають різний економічний сенс.

Аналіз фінансових k залежить від порівнянні їх значень з засадничими величинами, а також у вивченні їх динаміки за звітний період, і кілька років.

2.4 Загальна ж оцінка динаміки і структури статей бухгалтерного балансу.

Фінансове становище підприємства характеризується розміщенням та використанням коштів ( активів) і вибір джерел формування ( власного капіталу та зобов'язання т. е. пасивів). Ці дані представлені у балансі підприємства ( див. додаток № 1 ).

Основними чинниками визначення фінансового становища є

1) виконання фінансового плану і поповнення обігового капіталу з допомогою прибутку.

2) Швидкість оборотності оборотних засобів (активів).

Головним показником, у якому проявляється фінансове становище виступає платоспроможність підприємства , під якої мається на увазі здатність вчасно задовольнять платіжні вимоги постачальників відповідно до господарськими договорами, повертати кредити, виробляти оплату праці, вносити платежі до бюджету. Оскільки виплачування фінансового плану залежить від результатів похідною про діяльність в повністю, те й фінансове становище відповідно визначається всієї сукупністю господарських чинників. Тож аналізу залучається “ Звіт прибутки і збитках ” форма № 2.

Для дослідження структури та динаміки фінансового становища підприємства використовуємо порівняльний аналітичний баланс. Він виходить з вихідного балансу, шляхом доповнення його показниками структури, динаміки вкладень і вибір джерел коштів підприємства за звітний період .

Обов'язковими показниками порівняльного аналітичного балансу є:

- Абсолютні величини за статтями вихідного звітного балансу початку і поклала край періоду;

- Змінюється абсолютних величинах ;

- Зміни у питомих терезах;

- Зміни у відсотках , величинах початку періоду ( темп приросту стати балансу );

- Зміни балансу у відсотках зі змінами валюти балансу ( темп приросту структурні зміни – показник динаміки структурні зміни );

- Ціна один відсоток зростання валюти балансу і за кожної статті – ставлення величини абсолютного зміни до відсотку абсолютного зміни початку періоду.

Порівняльний баланс включає показники горизонтального і вертикального аналізу. У результаті горизонтального аналізу визначаються абсолютні і відносні зміни величин різних статей балансу за певного періоду, а метою вертикального аналізу є обчислення частки НЕТТО.

Усі показники порівняльного балансу може бути розбитий втричі групи :

- Показники структури балансу ;

- Показники динаміки балансу;

- Показники

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація