Реферати українською » » Стимулювання праці управлінського персоналу


Реферат Стимулювання праці управлінського персоналу

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Зміст

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3

Глава 1. Сутність і значення управлінської праці 4

1.1 Характеристика управлінської праці 4

1.2 Класифікація управлінських кадрів 10

Глава 2. Система стимулювання праці управлінських

         працівників 18

2.1 Мотивація праці персоналу 18

2.2 Стимулювання праці персоналу 27

Глава 3. Удосконалення стимулювання управлінського

  праці. 43

3.1 Формування оплати праці 43

3.2 Атестація для підприємства 47

Укладання 50

Список літератури 51

Запровадження.

У разі початку системі ринкового господарювання відповідно до змінами у економічному просторі і соціальному економічному розвитку країни, істотно змінюється від і політика у сфері оплати праці, соціальної підтримки та питаннями захисту працівників. Багато функції держави за реалізації цієї політики передані безпосередньо підприємствам, які самостійно встановлюють форми, системи та розміри оплати праці, матеріальним стимулюванням підсумків, результатів.

Заробітну плату у суспільстві виступає у ролі елемента господарського механізму, але несе високу соціальну навантаження, і принципові підходи до оплати праці керівників мали бути зацікавленими так само, як і всіх працюючих, тобто. розбіжності у рівнях посадових окладів керівників держави і інших категорій робітників мають відбивати розбіжність у їх кваліфікації, складності праці та т.д. Разом з цим керівники виробництва істотно вплив формування кінцевих результатів виробництва. І це має висвітлені у рівні, а й у механізмі оплати їх праці.

Ця проблема є актуальною, т.к. розробка успішних заходів із стимулюванню персоналу для підприємства торгівлі є одним із необхідних умов підвищення продуктивність праці для підприємства торгівлі, отже, підвищення прибутку для підприємства загалом.

Мета курсової роботи – вивчення вдосконалення стимулювання управлінської праці. Завданням курсової роботи є підставою розгляд сутності та значення управлінської праці , класифікації працівників, системи мотивації і стимулювання праці.

1. Сутність і значення управлінської праці

1.1 Характеристика управлінської праці

Характеризуючи поняття "управлінський працю", слід від мітити, що сферою його докладання є управління про изводством чи іншими об'єктами.

Управління є область діяльності, спрямовану забезпечення узгодженої й ефективної роботи колективу, що створює матеріальних цінностей чи що виробляє послуги. Воно включає у собі виконання різних функцій. За вмістом цих функцій можна звести на кілька основ ных груп. Так, стосовно управлінню деятельнос тью колективу (підприємство, объедине ние та інших.) НДІ праці виділяє сім груп, різняться об'єктом впливу, переважної стадією його осу ществления і змістом управлінської деятельности./1,c.20/

Таблиця 1 Функції управління

Група

Об'єкти управління

і стадії процесу уп -

равления, формую -

щие групу функцій

Зміст управлінської
функцій діяльності
Об'єкт

Стадії

процесу

управління

(направле -
ние віз -
дії}
1 2 3 4
Макетирова-ние Коммер- ческая де-ятельность Аналіз стану ринку

Вивчення ринку України і вплив на піт-

ребительский підходять до метою збуту:

вивчення і аналіз попиту товари та

послуги, вироблені підприємством з

урахуванням кон'юнктури ринку (внутрен­

нього та його зовнішнього), аналіз ценообразо-­

вания, рекламна діяльність, при-

потяг замовників, організація

спільних підприємств, висновок

договорів, контрактів, формирова­

ние портфеля замовлень

1 2 3 4

2. Плани­

рование

Экономи­

ческое і

соціальне

розвиток

предпри­

ятия

Планиро­

вание

Упорядкування довгострокових прогнозів

і планів економічного і социаль­

ного розвитку підприємства міста і структур­

ных підрозділів, складання течу­

щих планів випуску продукції і на ока­

зания послуг з портфеля зака­

поклик і наявних потужностей та перед­

ложений колективів підрозділів,

доведення планів до структурних під­

поділів і по кожного працівника

3. Финан - Финансо-

Аналіз

использо -

вания фі -

нансовых

ресурсів

предпри -

ятия, пла -

нирование

фінансів

Забезпечення підприємства необходи -

мыми фінансових ресурсів: изуче-­

ние і аналіз формування та исполь -

зования госпрозрахункового доходу перед­

прийняття (прибутку), виявлення необхо-­

димости залучення банківського

кредиту та аналіз її використання

сирование витті Поло- витті

становище

предпри -

ятия

4. Органи зация коштів зробить ва і стиму лирование поліпшення исполь зования Техничес де разви тие перед прийняття та її струк турных подразде лений, обеспече ние маті риальными ресурсами Организа ция і сти мулирова ние выпол нения за даний Формування й використання маті риально-вещественных чинників про изводства на вирішення економічних та соціальних завдань, завдань, які підприємством: прискорення научно-тех нического прогресу, підвищення ка чества та конкурентоспроможності продукції, технічне перевооруже ние та їх реконструкція, забезпечення устаткуванням і матеріалами, эксплу атация основних фондів, реалізація продукції та послуг тощо.
5. Органи зация і стимулиро вание тру так Обеспече ние трудо выми ре сурсами Организа ция і сти мулирова ние выпол нения за даний Формування й використання чоло веческого чинника (трудового пітний циала): комплектування кадрів рабо чих і управлінського персоналу, добір і розстановка, підвищення ква лификации, аналіз використання кад рів, вирішення питань їх мобильнос ти, вибір або розробка форм орга низации і оплати праці, моральних мотивів і стимулів, координація дій учасників спільного про цесса праці
6. Инфор мационное обеспече ние обліку Усі направ ления де ятельности предприя тия (техни ческого, экономичен кого, соці ального розвитку) Переработ ка инфор мации, облік і передачі информа ции

Надання всіх ланок та виконання робіт никам підприємства необхідної ін формації (технічної, экономичес дідька лисого, правової та ін.), отриманої з ис користуванням відповідної техни кі — централізованих автоматизиро-

ванних систем і індивідуальних коштів (персональних комп'ютерів, АРМ та інших.); оперативний і бухгалтерс київ облік

7. Конт роль, регу лирование і - оцінка деятельнос ти Усі направ ления дея тельности предприя-тия Аналіз де ятельности, оператив ный конт роль Контроль над перебігом виробництва, за раціональним використанням всіх видів ресурсів; внесення змін - у поточний хід робіт з виконання пла новий, замовлень в встановлених термінів та потрібного якості, оцінка діяч ности ланок управління і виявлення резервів підвищення її эффективнос ти, оцінка соціального розвитку

 

Управлінська працю проти працею робочих име ет свої суттєві особливості. Передусім це пре майново розумову працю. Розрізняють три виду умст венного праці: евристичний, адміністративний і опера торный./1,c.22/

Эвристический працю — творча складова розум ственной діяльності. З власного функціональному назна чению він характеризується як працю дослідження, анали зу та розробки різних питань (розробка планів і аналіз їхній виконання, визначення напрямів зроблений ствования конструкції і складу продукції, технології, репетування ганизации виробництва та праці, вирішення соціальних про блем). За вмістом евристичний працю пов'язані з выпол нением аналітичних і конструктивних операцій та направ льон розробці і прийняття рішень.

Адміністративний працю — вид розумової праці, функціональним призначенням якого є непосред ственное управління банківською діяльністю та поведінкою людей. За вмістом вона досить різноманітний і включає выпол нение різних организационно-административных опера ций (координаційних, розпорядчих, контрольних). Цей вид розумової праці покликаний забезпечити координацію діяльності окремих його учасників і трудових колективів (різних відділів заводоуправління, цехів тощо. п.).

Операторный працю - це робота з виконання сте реотипных (постійно повторюваних) операцій детер минированного (визначеного) характеру. По содер жанию це информационно-техническая робота, вмикаю щая документационные операції (оформлення докумен тов, їх копіювання, розмноження, зберігання, обробка кореспонденції тощо. п.), первично-счетные і облікові, введення даних в ЕОМ, переробка інформації з заздалегідь розробленої програмі, обчислювальні операції.

Переважна більшість тих чи інших видів розумових навантажень визначає значною мірою специфіку організації управлінської праці щодо методів виконання ра ботів, видів норм, способів регламентації, чинників умов праці .

Розглядаючи особливості управлінської праці, сліду ет підкреслити, що, як і працю робочих, якого є необхідним і продуктивною працею. Але з тим вона має особливу продуктивну форму. Зайняті управленчес кім працею безпосередньо не створюють матеріальних цін ностей, але, здійснюючи технічну і організаційну підготовку виробництва, удосконалюючи методи планово-економічної роботи, форми матеріального стимулирова ния, вирішуючи комерційні завдання, вони реалізують свою дея тельность в продукті праці сукупного працівника. Без їх праці неможливо сучасне виробництво.

Специфичен й предмета управлінської праці, за який виступає різноманітних інформація. Через це управлінський працю носить інформативний характер. Інформація формою то, можливо усній і документиро ванній (креслення, технологічні карти, плани, нові проекти та т.п.), по функціональної приналежності - технічної, трудовий, бухгалтерської, комерційної, вона різниться і з що використовуються носіям (документи, перфокарти, маг нитные стрічки).

Особливість результатів управлінської праці у тому, що вони важко підлягають кількісній оцінці.

                                      Мал.1 Процес управлінської праці /2,с.65/

Результати праці керівників, зазвичай, оцінюються побічно — за показниками виробничої діяльності возглавляе мых ними колективів, праці фахівців і технічних ис полнителей — за показниками роботи відділу (бюро). Це свого роду кінцеві результати, між часом достиже ния яких і було моментом докладання праці існує зна чительный разрыв./1,c.24/

Не можна наділяти властивостями кінцевого результату управ ленческого праці його проміжні результати — розрахунки, креслення, розроблювану технічну і організаційну документацію, іншу інформацію. Інакше складатиметься аб сурдная ситуація: що більше виконано чи підготовлено розрахунків, різних документів, тим плідніші працю, але це не така. Звідси й важливе властивість виробник іншої форми управлінської праці: ефективність долж на оцінюватися за кількості підготовлених докумен тов і виданих розпоряджень, а, по результативності і про грессивности прийнятих технічних, організаційних, економічних рішень — за їхнім впливом на результати де ятельности працівників, безпосередньо зайнятих производст вом продукції або послуг. Ця специфіка визначає такі тре бования до організації управлінської праці, як необхо димость докладного аналізу обсягу й форм інформації, методів і коштів виконання трудових процесів з виявлення і усунення документационных надмірностей.

Всі ці чесноти управлінської праці зумовлюють особливий підхід для її організації .

1.2 Класифікація управлінських кадрів

За характером участі у процесі управління все работни кі управлінської праці поділяються втричі групи: 1) керівники;

2) фахівці; 3) технічні виконавці (службовці).

Такий поділ обумовлена тим, що управлінська де ятельность залежить від здійсненні безпосередній ного керівництва керованим об'єктом (підприємством, установою, відділом, виробничим подразделени їм), розробці необхідних управлінських рішень та підготовці інформації. Характер участі кожної з на покликаних груп працівників у процесі управління опреде ляется вирішити ними завданнями і функціональними обя занностями (табл. 2).

                                                                                                Таблиця 2

Угруповання управлінського персоналу з характеру участі у процесі управління

Групи Перелік посад Функциональные обов'язки Решаемые завдання
1 2 3 4
1. Руководите чи

Керівники

підприємств, струк турных підрозділі ний (служб, отде вилов, цехів, участ ков, бюро тощо.)

Визначення цілей і сучасних напрямів діяч ности керованих колективів, добір і розстановка кадрів, координація роботи ланок управління і виробництва (испол нителей), забезпечення злагодженою та эффек тивной роботи соот ветствующих коллек тивов Прийняття реше ний і обеспече ние їх выполне ния
2. Фахівці Інженери, техніки всіх специальнос тей, економісти, організатори про изводства, норми ровщики, финансис ти, бухгалтери, ді зайнеры, юристи, математики, инже неры-программис ти, инженеры-элек тронщики, інші видатні спеціалісти по пе реработке инфор мации з использо ванием ЕОМ Розробка, совер шенствование і внед рение видів продук ции, технологічних процесів, форм і методів організації виробництва, праці та управління, обеспече ние виробництва мало териалами, ремонт ным та інших обслу живанием, осущест вление комерційної діяльності Розробка на иболее опти мальных (прог рессивных) ре шений по техни ческим, органи зационным воп росам
3. Технічні виконавці Архивариусы, де лопроизводители, друкарки, касси ры, агенти по снаб жению, секретарі, статистики, табель щики, креслярі, копіювальники та інших. Збір, фіксація, пе редача, переробка інформації, множи тільні роботи, оформлення докумен тов

Своєчасне

забезпечення

інформацією

Керівники підприємств і структурних підрозділів що з порадами (правліннями) визначають цілі й на правління діяльності, здійснюють добір і розстановку кадрів, координацію роботи виконавців, і підлеглих їм ланок виробництва й управління, забезпечують злагоджену і роботу відповідних колективів. По ха рактеру розумових навантажень працю керівників належить до эвристическому і адміністративному труду./1,c.26/

Фахівці (інженери, техніки, економісти та інших.) за няты розробкою та впровадженням у виробництві технологи ческих процесів, нових, або удосконалених видів продукції, форм і методів організації виробництва, тру та й управління, технічних і нових економічних нормативів, комерційної діяльності, і навіть забезпеченням произ водства необхідної документацією, матеріалами, різноманітних обслуговуванням тощо. п. Праця фахівців із характеру розумових навантажень — це евристичний працю з некоторы ми елементами операторного.

Службовці (чи, інакше, технічні виконавці) выпол няют різноманітну роботу, пов'язану із забезпеченням

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація