Реферати українською » » Свідчення обвинувачуваної та підозрюваного


Реферат Свідчення обвинувачуваної та підозрюваного

Страница 1 из 8 | Следующая страница

МО З КОВ СКИЙ ДО СУ ДАР СП ВЕН НЫЙ ІН ДУ СП РІ АЛЬ НЫЙ УНИ ВЕР СІ ТЕТ

МГИУ


Кур зі вая ра бо та.


По дис ці п майже: Уго вилов ный про цесс.

На ті му: По ка за ния про ві няе мо го і з доз ре вае мо го.


Ви підлогу ніл: Про ве хитнутися:

сту дент ка гр.ПК8Ю-06 пре по так ва тель

Боч кі на Є.В. _____________


Пе тро впавши ловск-Кам чат ський

19 99г.

З дер жа ние ра бо ти:


Перед позначок і зна чого ние по ка за ний про ві няе мо го і з доз ре вае мо го. 3

Процесуальний по ря док і про то кіл до про са про ві няе мо го і з доз ре вае мо го. При ме не ние ві део і зву до за пі сі при до про се. 11

Свідчення про ві няе мо го. 15

При знаю ще го свою ві ну. 15

Від ри цаю ще го свою ві ну. 16

Від але сі тель але дру гих осіб. 17

Осо бен але сти до про са неповнолітніх обвинувачених і по доз ре вае мых. 18

За так ча. 24

Спи сік ис поля зуе мій чи ті ра ту ры: 25


Перед позначок і зна чого ние по ка за ний про ві няе мо го і з доз ре вае мо го.

Про ві няе мый впра ве дати по ка за ния по предъ яв льон але му йому про ві не нию, по по у ду інших з вест ных йому про стоячи тельств по де лу і маю щих ся в де ле до ка за тельств.

По ка за ния про ві няе мо го - це з про ще ние чи цом, при вле чен ным в ка чого ст ве про ві няе мо го, све де ний по по у ду предъ яв льон але го йому про ві не ния, інших з вест ных йому про стоячи тельств по де лу і маю щих ся в де ле до ка за тельств, сде лан ное у вре мя до про са вусом та новий льон ном за до ном по ряд ке.

Уго вилов но-про цес су аль ное пра у Ріс ці счи та ет по ка за ния про ві няе мо го са мо стоячи тель ным ві будинок до ка за тельств. Як це і дру гие до ка за тель ст ва, по ка за ния про ві няе мо го ис поля зу ют ся для вус та новий ле ния ис ти ны по уго вилов але му де лу. У той самий вре мя пра у про ві няе мо го так вать по ка за ния, оп ро вір гатку про ві не ние яв ля ет ся од них із ви ра ж ний пра ва про ві няе мо го на за щі ту, і з ка за ния про ві няе мо го пре вра зара ют ся в середовищ ст у його з щі ти.

По ка за ния про ві няе мо го (під су ді мо го), як і з доз ре вае мо го, по тер пев ше го, ис поля зу ют ся їм для за щі ти сво за кін ных ін ті ре сов і з це му зі дер жатий, кро ме фак ти чого ских дано ных, як і мені ния, перед по ло ж ния. По слід ние не име ют до ка за тель ст вен але го зна чого ния, але мо гут слу жити ос але ва ні їм для вір сий про на чи чии про стоячи тельств, оп ро вір гаю щих про ві не ние чи смяг чаю щих від вет ст вен ность.

При до про се про ві няе мо го не про хо ді ми: де та через ция і кін кре ти за ция фак ти чого ских дано ных, зі дер жа щих ся в по ка за ні ях; по лу чого ние све де нии про ис точ ні ке по по у ду ка ж до го фак та (ст. 68, 69, 150, 280, 343).

Так ча по ка за нии - пра у, а чи не обя зан ность про ві няе мо го; не не сет від вет ст вен але сти за від каз від так чи по ка за ний і поза так чу за ве до мо лож ных по ка за ний. Від каз від по каа за ний не ос у бо ж так ет, од на до, про ві няе мо го від обя зан але сти яв лять ся по ви зо ву.

Від каз під су ді мо го від так чи по ка за ний не мо жет рас смат ри вать ся як ка за тель ст у його ві ны чи навчай ти вать ся в ка чого ст ве про стоячи тельств, від ри ца тель але ха рак ті ри зую ще го його лич ность (Бюл. ЗС РФ, 1996, № 7, із чотирьох).

Тра ді ці він ная по зи ция за до але так тель ст ва від але сі тель але це го, що так ча по ка за нии пра у, а чи не обя зан ность про ві няе мо го, име ет в на стоячи щее вре мя за до але так тель ную ба зу (ст. 51 Кон сти ту ции РФ).

Перед позначок по ка за нии про ві няе мо го не ис чер пы ва ет ся фор му чи рів дідька лисого про ві не ния. Він впра ве так вать по ка за ния про лю бых про стоячи тель ст вах, ес чи счи та ет, що вони име ют зна чого ние для де ла. Він мо жет, в ча ст але сти, до підлогу ні тель але з про щить дано ные про смяг чаю щих про стоячи тель ст вах, при чи нах і вус ло ві ях, шпп соб ст у вав ших зі вір ше нию пре сту п ле ния, дру гих з вест ных йому пре сту п ле ні ях. Його по ка за ния мо гут ка сать ся ха рак ті ри сти кі дру го го про ві няе мо го, по тер пев ше го, сви де ті лей, взаи мо від але ше ний з ні ми і ме ж ду ні ми тощо. буд. Він доп ра ши ва ет ся про про стоячи тель ст вах, су ще ст вен ных для обес пе чого ния його прав (див. кому мін та рий до ст. 68).

Све де ния, маю щие зна чого ние для де ла, про ві няе мый мо жет зі про щить й у хо так тань ст ве, за яв ле нии, объ яс не нии (ст. 68), за щі ти тель іншої ре чи, по слід ньому сло ве, жа ло бе. За цією у про сам долж ны бути по лу чого ны його підлогу ні тель ные по ка за ния. Ссыл ка ж зі про ра ж ния, до то рые з ло ж ны у тих мало ті риа лах, як у до ка за тель ст ва не пра виль на, оскільки вони ви ра жа ют лише з зи цию при осу ще ст в ле нии за щі ти.

По ка за ния про ві няе мо го нель зя рас смат ри вать ні як “промінь шиї” до ка за тель ст у по срав не нию з дру гі ми, ні як “худий шиї”. Частина 2 ст. 77 кін кре ти зи ру ет про щее тре бо ва ние ст. 71 при ме ні тель але дано але му ві ду до ка за тельств. Не про хо ді мость та дідька лисого кін кре ти за ции обу слів ле на осо бій опас але стью оши бік, свя зан ных з пе ре оцен дідька лисого при зна ния, але з оз на ча ет, що у ка за ния про ві няе мо го з на чаль але трак ту ют ся як ме неї цін ные, ніж дру гие до ка за тель ст ва.

Про ві не ние не мо жет бути ос але ва але од них лише з ка за ні ях за ін ті ре зі ван але го в ис хо де де ла зі про ві няе мо го при від сут ст вии дру гих до ка за тельств (Бюл. ЗС РРФСР, 1980, № 4, з. 13). На ці слу чаї рас про стра ня ет ся про щее по ло ж ние Кон сти ту ции РФ (ст. 49) у тому, що ні вуст ра ні моє зі мені ние в ві новий але сти чи ца тол ку ет ся в поля зу про ві няе мо го.

По ка за ния про ві няе мо го, при так чого до то рых при сут ст у вал про ку рор, за щит нік, за кін ный перед ста ві тель, не име ют пре иму ществ без про вір кі і оцен кі їх з дер жа ния в зі у куп але сти з дру гі ми до ка за тель ст ва ми по пра ві лам год. 2 ст. 77. Вме сте про те за сут ст вия ука зан ных осіб име ет зна чого ние при оцен ке обос але ван але сти по сле дую ще го за яв ле ния про ві няе мо го у тому, що дано ные по ка за ния не зі від вет ст ву ют дей ст ві тель але сти, оскільки доп ра ши ваю щий на ру шалий за кін ность за її по лу чого нии.

Не точ ны ре до мін так ции “за кре п лять” по ка за ния про ві няе мо го. Йдеться долж на ід ти про про вір ке, при до то рій навчай ти ва ет ся, про ві няе мый мак сі маль але за ін ті ре зі ван в оп ре де льон ном ис хо де де ла (Бюл. ВР СРСР, 1977, № 5, з. 24; 1978, № 1, з. 19, № 16, із сьомої). У ча ст але сти, так вая по ка за ния в від але ше нии дру гих осіб, про ві няе мый мо жет стре мить ся пе ре ло жити ними частина ві ны, приховати дей ст ві тель ных зі навчаючи ст ні ков тощо.

Сле ду ет навчай ти вать ес ті ст вен ное стрем ле ние про ві няе мо го за щі тить ся від про ві не ния чи смяг чить його. По це му нель зя при ні мати на ве ру не толь до його за ка за ния про зі б ти ях і дей ст ві ях в свя зи з нею, а й субъ ек тив іншої сто ро не дея ния. Ко неч але, нель зя впа дати в про ти у по лож ную ошиб ку, иг але ри руя без про вір кі све де ния, по лу чен ные від про ві няе мо го, про це тепер і мо ти вах ін крі ми ні руе мых

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація