Реферати українською » » Створення в 1963 р. Міжнародної спілки туристичних організацій (МСОТО), та був Всесвітньої туристської організації (СОТ)


Реферат Створення в 1963 р. Міжнародної спілки туристичних організацій (МСОТО), та був Всесвітньої туристської організації (СОТ)

Страница 1 из 4 | Следующая страница

`року міністерство освіти республіки білорусь

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра управління туризмом

реферат на задану тему:

Створення в 1963 р. Міжнародної спілки офіційних туристичних організацій (МСОТО), та був Всесвітньої туристської організації (СОТ) і його діяльність.

Выполнил: студент III курсу ВШТ, грн ДВГ-2 Кислейко До. А.
Керівник: доцент, кандидат історичних наук Шаповал Р. Ф.

Мінськ 2000
Оглавление

Запровадження........................................................................................................................................................................................... 3

Історія створення СОТ.......................................................................................................................................................... 4

Діяльність СОТ.................................................................................................................................................................... 8

Робоча програму і оперативна діяльність.. Помилка! Закладання не визначено.

Укладання................................................................................................................................................................................ 28

Список літератури............................................................................................................................................................. 29


 

Запровадження

Туризм відіграє у житті. Він служить справі охорони здоров'я, освіти і розваги. Тому початку століття стали створюватися різні організації покликані регулювати індустрію туризму. Найважливішою й була центральною організацією у цій галузі стала Всесвітня туристична організація. Об'єднавши понад 130 видів країн із усього світу, СОТ служить справі розвитку міжнародних зв'язків і внутрішнього туризму.

Проте чи дивлячись на величезну роль, играемую цією організацією, у літературі вона описана недостатньо повно. Наприклад у книзі м «Міжнародний туризм» Анасьев (1968 р.) означеній темі приділено лише кілька сторінок.

Журнал «Туризм: практика, проблеми перспективи» є непоганим джерелом, у якому регулярно публікуються статті пов'язані з вимогами СОТ, (наприклад рекомендації по візовим формальностям, або текст глобального кодексу етики туризму.).

Особливо хотілося б виділити довідник «Міжнародні туристичні організації» під редакцією Уварова Н.І. У цьому вся довіднику дуже докладно описуються численні світові організації, діяльність яких пов'язане з туризмом, включно СОТ. Але те, що вона видана 1990 р. Вынудило мене звернутися до більш свіжим джерелам для уточнення деяких даних, і основною з яких був офіційний сайт СОТ розташований за адресою www.world-tourism.org. Нею міститься сама свіжа інформацію про діяльність у цій організації, проте більшості відвідувачів доступна лише загальні відомості. За докладнішу інформацію творці цього ресурсу пропонують заплатити.

Взагалі ж в інтернеті історія СОТ представленій у основному у вигляді текстів і витягів декларацій, рекомендацій та рішень СОТ. Як приклад можна навести сайт www.vestnikrata.travel.ru що є інформаційним ресурсом Російської асоциации туристичних агентств, або www.chatka.ru, є розробкою ТОВ «Камсити». Обидва ці ресурсу містять різні правові документи, прийняті СОТ, або уряд Російської Федерації.

 

Історія створення СОТ

У повоєнні роки індустрія від дыха розвивалася стрімко. У господарський оборот туризму вовле кались дедалі нові країни всіх континентів. За 35 років кількість туристів, які виїхали інші держави, зріс ло майже 13 раз (з 1938 р. по 1985 р. — приблизно 27 раз), а прибуток від туризму — в 55 раз (див. табл. 1).

Таблиця 1 Розвиток світового туризму у 1950-1985 рр.

Роки

Кількість прибуттів туристів-іноземців, тис. людина Доходи від міжнародного туризму, млрд. Долл. США
1950 25,3 2,1
1960 69.3 6,9
1965 112.9 11,6
1970 165.8 17,9
1975 222,3 40,7
1980 284.3 103,1
1985 327,6 116.2

Можна виділити наскільки причин що зумовили це:

Політичні. Так, у період йшли регіональні війни на Близькому Вос струмі, у Кореї, В'єтнамі, проте на більшості планети панував світ. А світ - необхідна умова розвитку.

Економічні. Люди багато робота тепер і більше заробляли. Зросла психологічна навантаження працюючих через інтенсифікації трудових процес сов, зросли і заробітки. Як наслідок, збільшилися і трудоспособ іншої частини населення відпочинку, і покупа тельная здатність.

Поширення культури та образо вания, що завжди породжує інтерес пізнання інших народів та цивілізацій.

Зростання тривалості відпусток і взагалі вільного часу робота ющего людини. Багато тепер могли поділити відпустку на дві-три частини, або здійснити подорож в уїк-енд.

Успіхи у розвитку транспорту, осо бенно цивільної авіації. Стало віз можным в стислі терміни перенестися у найвіддаленіші куточки світу.

Розвиток засобів. Ог ромное впливом геть потенційних ту ристов справила поширення телеви дения.

У післявоєнний період подорожі, колишні досі привілеєм пре майново „відпочивальника" класу, стали життєвої потребою значи тельной частини населення, та був і нір мій споживання.

Те, що туризму прилучилися самі широкі верстви населення, викликало мас совый попит на економічні подорожі які з обслуговуванням, організовувані агентствами подорожей, кількість яких в

світі швидко зростало. Отримали значитель ное поширення чартерні літак ные рейси і круїзи,

Нові масштаби увінчалися створенням великих асоціацій: в 1947 р. в Парі ж освічений Міжнародна телекомунікаційна спілка офіційних туристських організацій (МСОТО), пізніше перетворений у Світову туристську організацію (СОТ). З іншого боку, в 1946 р. була обра зована Міжнародна готельна ас социация, а 1966-му,— Всесвітня Фе дерация туристських агентств (ВАТА).[1]

Датою освіти СОТ як міжнародної міжурядової організації у сфері туризму прийнято вважати 2 січня 1975 р. Цього дня офіційно набрали чинності статутні норми і правил, які схвалило (ратифіковано) необхідну більшість (51) країн — членів цієї організації.

Організаційне початок діяльності СОТ належить у травні 1975 року, коли на I сесії її генеральної асамблеї (МАДРИД, Іспанія) було прийнято робоча програма, різні правил і регламенти діяльності керівних органів, фі нансовые принципи, правила персоналові та інші робочі документи, і навіть обраний генеральний секретар СОТ.

Слід визнати, що формування СОТ як між урядової організації виявилося доволі складним; і затягнутим, як і раніше що вона створювалася з урахуванням до вільно авторитетною міжнародною організації — Междуна рідного союзу офіційних туристських організацій (МСОТО). Процес перетворення неурядового МСОТО в міжурядову СОТ для наочності можна простежити в нижчеподаній хронології, який означає етапи формиро вания співробітництва у сфері міжнародного туристського про міна.

1925 рік — скликання Міжнародного конгресу офіційних асоціацій сфери туристського транспортного обслу живания (травень, Гаага);

1927 р. — скликання Міжнародного конгресу офіційних туристських організацій

1934 рік — створення Міжнародної спілки офіційних орга низаций із впровадження туризму (International Union of Official Tourist Propaganda Organizations) (Гаага);

1946 рік — скликання першої Міжнародної конференції наці ональных туристських організацій (жовтень, Лондон);

1947 рік — скликання другий конференції (жовтень, Париж), на до торою прийняте рішення створення нової международ іншої організації — Міжнародної спілки офици альных туристських організацій (МСОТО) (Intemational Union of Official Travel Organizations—IUOTO);

1951 рік — перенесення штаб-квартири МСОТО з Лондона до Женеви;

1954 рік — участь МСОТО в Конференції ООН по митним формальностям, що з тимчасовим ввезенням частий ных автомашин і туризмом (травень, Нью-Йорк);

1958 рік — звернення МСОТО на адресу ООН проведення Міжнародній конференції з питанням прикордонних (імміграційних) формальностей;

1963 год—активное участь МСОТО в Конференції ООН по міжнародним подорожам і туризму (21 ав густа — 5 вересня, Рим).

1965 год—участие у роботі Міжнародної конференції зі спрощення міжнародних морських перевезень (аз рель, Лондон);

1966 рік — освіту Міжнародного центру вивченню проблем туризму (СИЕСТ) у Турині (Італія). Проведення першого міжнародного семінару по професійну підготовку у сфері туризму у Комо (Італія);

1967 год—Организация Об'єднаних Націй з ініціативи МСОТО оголошує 1967 рік Міжнародним роком туризму. На 20-ї генеральної асамблеї МСОТО (жовтень, Токіо) приймають рішення з приводу створення міжурядової організації у області туриз мало і проведення спеціальної конференції у цих цілях;

1969 год—правительство Болгарії за згодою МСОТО проводить міжнародну конференцію у туризмі, одній з завдань якого було розгляд широ кого спектра питань, пов'язані зі створенням між урядової туристської організації у рам ках ООН. МСОТО оголошує 1969 рік Роком афри канского туризму;

1970 год—на генеральної асамблеї МСОТО в Мексиці ут верждается статут нової організації — Всесвітньої туристської організації; 38 держав в випереди тельном плані схвалюють особливим рішенням цей вус тав з прискорення передачі на ратифика цию урядам країн — членів МСОТО;

1972 год—МСОТО оголошує 1972 рік Роком американського туризму;

1974 рік — федеральне політичне відомство (МЗС) Швей царии повідомляє про ратифікацію статуту СОТ необ ходимым більшістю держав (51), що було формальним визначенню початку функціонування організації (після 120-денного перерви);

1975 рік — скликання сесії виконавчого ради МСОТО; членами ради цього періоду перебували урядові й адміністративні органи з туризму 109 держав (які шляхом ратифика ции статуту СОТ могли автоматично стати членами нової міжурядової організації), і навіть 88 національних героїв і відділу міжнародних організацій, чия діяльність безпосередньо чи опосередковано пов'язані з туризмом.[3,c. 58]

У створенні СОТ як міжурядової органи зации безпосереднє й активна приймала Орга низация Об'єднаних Націй.

Восени 1969 року генеральний секретар ООН подав рамках Економічного і Соціального Ради (ЕКОСОС) доповідь про правових, організаційних та фінансових последстви ях створення міжурядової туристської організації.

Резолюцію 2529 (XXIV) «Створення міжурядової організації з туризму» Генеральної асамблеї ООН, прийняту їхньому 1823-м пленарному засіданні 5 грудня 1969 р., можна розцінювати за основоположний документа у пихатій інституції СОТ.

 У цьому резолюції Генеральна Асамблея ООН рекомендувала перетворити МСОТО в межправитель ственную організацію у вигляді перегляду її і запровадження оперативних зв'язків (у вигляді офіційного угоди) між ООН і реформованій організацією.

Резолюцією передбачалося, нова організація відіграватиме вирішальну і центральну роль галузі міжнародного туризму. Це дуже важливе становище мало знайшло повного застосування до нашого часу.

Надалі у межах ООН й за участі МСОТО їжака придатно розглядалися питання, пов'язані з формуванням міжурядової туристської організації.

Як зазначалося вище, як з найважливіших резолюцій МСОТО стала резолюція, прийнята з його надзвичайної генеральної асамблеї у Мехіко 1970 року. У ньому утримувалося схвалення переглянутого статуту МСОТО з передачі його за далеч нейшее розгляд національним туристським організаціям — членам цієї організації, і навіть Генеральному секретарю ООН. Натомість, генерального секретаря МСОТО доручили прийняти усі необхідні й формує відповідні заходи задля забезпечення набрання чинності переглянутого устава.[7]

Генеральна Асамблея ООН в резолюції 2802 (XXVI) «Співробітництво між Організацією Об'єднаних Націй та учасники Всесвітньої організацією у туризмі» (2017-е пленарне засідання) від 14 грудня 1971 р. пропонувала державам, нацио нальные організації з туризму яких були членами Міжнародної спілки офіційних туристських організацій, «...якомога швидше схвалити статус Всесвітньої організації з туризму»[1]. У цьому резолюції також наголошується на необхідності підписання угоди між Організацією Объеди ненных Націй і представництва Всесвітньої організацією у туризмі, визначального роль і коло повноважень останньої. У цьому важливо справити й рекомендацію, що стосується розгляду нової організації з туризму як установи — виконавця Програми розвитку ООН (ПРООН). З іншого рекомендації, яка згодом ввійшла складовою та принципової частиною в майбутній статут СОТ, слід, що метою організації має бути заохочення та розвитку туризму з наданням особливої уваги інтересам та розвитку стран.[3,c. 44]

Діяльність СОТ.

Мета і завдання. Відповідно до п. 1 ст. 3 статуту, основна мета СОТ є «сприяння розвитку туризму внесення вкла і у економічного розвитку, міжнародне порозуміння, світ, процвітання, загальну повагу й дотримання прав чоло століття і основні свободи всім людей незалежно від раси, статі, мови та релігії». У п. 2 цієї статті, зокрема, сказано, що, переслідуючи цієї мети, організація зверне особливу увагу до інтереси країн у сфері туризму». У статут ввійшло й те принципове становище, яке застерігалося для формування принципів діяльності СОТ, саме Важливість й необхідність співробітництва з організаціями системи ООН. Зокрема, в п. 3 ст. 3 сказано, що СОТ «встановить і підтримуватиме ефективне співробітництво з відповідними органами ООН і його спеціалізованими установами» і «знайде можливість встановити ділові отноше ния з Програмою Розвитку ООН, і навіть візьме участь у її діяльність як бере участі і виконавчого агентства».[7]

Отже, СОТ, який був спеціалізованим учреж дением ООН (як помилково вказується у деяких друки, виданих СРСР), має, проте, дієві угоди з цим найбільш авторитетною міжнародною орга низацией і низкою її спеціалізованих установ.

У цьому треба сказати Угоду про співробітництво та його взаєминах між Організацією Об'єднаних Націй та учасники Всесвітньої туристської організацією, проект якого було схвалений II сесією генеральної асамблеї СОТ 31 травня 1977 р. і 32-й сесією Генеральної асамблеї ООН 22 листопада 1977 р. У ньому передбачаються зокрема: обмін необхідною інформацією і документацією; сприяння виконанні рекомен даций, які стосуються сфері туристської діяльності; розвиток такої співпраці, яка допомогла б уникнути дублювання у роботі; координація діяльності шляхом консультацій через ЕКОСОС; участь у роботі міжнародних конференцій і засідань лінією ООН, зокрема з питань, які зачіпають діяльність СОТ; обмін письмовими доповідями і поза явищами; збір, аналіз політики та обмін необхідної статистичної інформацією у сфері туризму, де ООН визнає права СОТ на підвищення ефективності цій діяльності й особливо у плані практичної роботи.

У зв'язку з тим, що СОТ «вестиме пошук до висновку окремих угод співробітництво з іншими установи ми системи ООН, які займаються туризмом чи пов'язані своєї діяльністю з туризмом», було укладено робочі угоди з ім'ям міжнародної організацією громадянської ави ации (ІКАО), Міжнародної морської організацією (ІМО), яка на той час називалася «Міжурядова морська консультативна організація» (ИМКО). Ці соглаше ния увійшли до силу в 1978 року. Надалі підписано угоди з ЮНЕСКО, МОП, ФАО, ЮНЕП і ВОЗ.[3, з. 61]

Особливо слід відзначити важливість підписаної травні 1976 року угоди між

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація