Реферати українською » » Трудові суперечки


Реферат Трудові суперечки

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Білоруський Комерційний

Університет УПРАВЛІННЯ


КУРСОВАЯ РОБОТА

 

за курсом __________ "Трудове право"____________

на тему _____________ Трудові суперечки _______________

студентки _Васильєвій Катерини Вікторівни__

факультет _______ заочний юридичний __________

 

          курс ______III_______         група _______3______________


Мінськ

1998


Зміст

Розділ

 

стор.

Поняття трудових суперечок

Види трудових суперечок

Причини трудових суперечок

Умови (обставини) трудових суперечок

Умови трудових суперечок правового характеру

Обставини трудових суперечок у кіл лективах

Загальна характеристика індивідуальних трудових суперечок

Організація і Порядок діяльності комісії з трудових суперечкам (КТС)

Трудові суперечки, підвідомчі КТС

Розгляд трудових суперечок у суді

Розгляд трудових суперечок деяких категорій працівників

Виконання рішень щодо трудовим суперечкам

Поняття колективних трудових суперечок їх предмет, сторони, і види

Порядок дозволу колективних трудових суперечок

Розгляд колективного трудового спору примирної комісією

Посередництво

Розгляд колективного трудового спору в трудовому арбітражі

Республіканський трудовий арбітраж

Список використовуваної літератури

 

3

4

5

5

6

6

7

8

10

14

18

18

20

21

22

23

24

24

27

 


Поняття трудових суперечок

Трудової суперечка - це яке надійшло на дозвіл юрисдикційного органу суперечність суб'єктів трудового права з питань застосування трудового законодавства чи про вуста новлении з-поміж них нових умов праці.

Юрисдикционным називається орган, який рассматри вает трудову суперечку.

Трудові суперечки виникатимуть тоді, коли спорящие боку переносять дозвіл своїх суперечностей у юрисдикційний орган.

Розбіжності творяться у випадках, коли відбувається винною стороною трудове правопорушення щодо дру гой боку, або коли трудове правопорушення не з вершено, але жодна зі сторін вважає, що до неї було скоєно неправомірні дії.

Трудовым правопорушенням називається винна неви полнение чи неналежне виконання зобов'язаним суб'єктом свого трудового обов'язки у сфері праці та розподілу, отже, порушення права акцій іншого суб'єкта даного пра воотношения.

Трудові правопорушення власними силами ще виявляють ся трудовими спорами. Одне і також дія може відбуватися бути оце неале кожної стороною зі свого. Розбіжність в оцінках є суперечність. Такі суперечність суб'єктів трудового права може перетворитися на колективний трудовий спір у разі, як його не врегульовано самими сторонами, а внесено в руки юридичного органу, інакше кажучи один бік заперечує дію (бездіяльність) зобов'язаною боку, яка порушила її трудове право.

Приміром, наймач звільнив по п. 2. ст. 33 КзпПр РБ робітницю, що у момент звільнення була вагітної. Цим самим із боку наймача скоєно трудове право порушення. У разі виникло суперечність, оскільки працівниця вважала своє звільнення незаконним. Якби стала оспорювати дію наймача, звернувшись, приміром у суд, це можна було б назвати трудовим суперечкою. Але ра ботница стала оскаржуватиме це звільнення у суді, а розпочала іншу роботу. І тут трудового спору не виникло.

Справжнє

На думку правомочного суб'єкта

Розбіжностей

(різна оцінка трудового правопорушення суб'єктами правовідносин)

Безпосередні переговори які сперечаються сторін з єдиною метою самим врегулювати розбіжності

ТРУДОВИЙ СУПЕРЕЧКА

(звернення до розв'язання суперечностей у юрисдикційний орган)

Нижче подана схема трудового спору у поступовій динаміці.

Трудове правопорушення

У КзпПр РБ регулювання трудових суперечок рассматрива ется в гол. XIV "Трудові суперечки" (ст. ст. 205-227).

Види трудових суперечок

Трудові суперечки можуть класифікуватися:

- по спорящему суб'єкту;

- характером спору;

- з вигляду спірного правовідносини.

З'ясування виду трудового спору допоможе якнайшвидшого його вирішення.

Розглянемо докладніше про плани трудових суперечок.

По-перше - по спорящему суб'єкту все трудові суперечки діляться на індивідуальні і колективні.

До індивідуальним можна відносити суперечки перекладі, підвищенні чи зниженні кваліфікаційного розряду, прийому до роботи чи звільнення з праці та т.п. Колективними будуть суперечки між профкомом чи трудовим колективом з нанима телем, які під час укладанні колективного договору, під час затвердження Премиальных положень, планів соціального розвитку тощо.

У індивідуальних суперечках виникають розбіжності, свя занные з правами і на законні інтереси конкретного робіт ніка.

У колективних суперечках оскаржуються і захищаються права, повноваження президента і інтереси всього колективу або його частини, права профкому як представника працівників данно го провадження у питанням праці, побуту, культури.

Колективні суперечки виникають: з правовідносин тру дового колективу з наймачем (роботодавцем, його админист рацією, зокрема і з вищим органом управління, приміром, концерном, міністерством; правовідносин профкому й адміністрації; та інших.).

По-друге. - характером трудові суперечки діляться:

- на суперечки застосуванні норм трудового законодательст ва, де захищається і відновлюється порушене право ра ботника чи профкому;

- на суперечки встановити нових, або зміні суще ствующих соціально-економічних умов праці та побуту, не врегульованих законодавством. Вони можуть бути із виробничого правовідносини - встановити працівникові в ло кальном порядку нових умов праці, приміром нового терміну відпустки з графіку відпусток, нового тарифного розряду, а як і які з колективного организационно-управлен ческого характеру правовідносин.

КзпПр РБ регулює порядок дозволу трудових шпп рів працівників з наймачем з питань застосування трудо вого законодавства (ст. 206), колективного договору (ст. ^1), і навіть інших угод про працю встановити працівникові нових, або зміні існуючих умов праці.

По-третє. - з вигляду спірного правовідносини трудові суперечки можна розділяти на:

- суперечки з трудових правовідносин;

- суперечки з правовідносин працевлаштування, до при міру суперечку вирішено на через відкликання відмовою у прийомі на броні инва лида чи іншої особи, з яким наймач зобов'язаний укласти трудового договору;

- суперечки з правовідносин з нагляду і контролю над виконанням трудового законодавства і керував охорони тру так, приміром оскаржуються дії санітарного, технічного чи правового інспектора, що наклало штраф на посадова особа;

- суперечки з правовідносин із підготовки кадрів і з вышению кваліфікації з виробництва, приміром направле ния для підвищення кваліфікації до іншої місцевість;

- суперечки з правовідносин з відшкодування матеріально го шкоди працівником підприємства, приміром, спарювання розміру виробленого наймачем утримання з зарплати за завдані збитки;

- суперечки з правовідносин з відшкодування предприяти їм шкоди працівникові у зв'язку з ушкодженням здоров'я на роботі;

- суперечки з правовідносин профкому з наймачем з питань праці, побуту, культури, приміром, трудові суперечки термінах перегляду норм вироблення;

- суперечки з правовідносин колективу з на нимателем, приміром, під час виборів і абсолютному утвердженні хозяйствен ных керівників держави і ін.;

- суперечки з социально-партнерских правовідносин. У разі трудового спору, важливо правильно його класифікувати, що дозволить визначити її подведомст венность, й у першу чергу з'ясовують, індивідуальний чи колективний суперечка, про застосування трудового законодавства або ж встановити нових умови праці, зміні суще ствующих, і навіть з якого правовідносини виник трудову суперечку.

Причини, трудових суперечок

Причинами трудових суперечок є негативні фак тори, викликають різну оцінку сперечалися сторонами здійснення суб'єктивного трудового права чи виконання трудовий обов'язки.

Причинами, якими можливі трудові суперечки може бути як винні дії посадових осіб, відбивають їх суб'єктивні негативні риси, гак й негативні дії з боку колективу чи конкретного працівника. Ча стными причинами індивідуальних трудових суперечок є прагнення працівників оспорити правомірні дії нанима теля є бажання встановлення нових умов праці без долж ного те що підстави.

Виникнення трудових суперечок може статися через піддається, до яких належать:

1) прояв із боку наймача бюрократизму, переслідування за критику, консерватизм, зневажливе ставлення прав і законним інтересам працівників. З сто рони працівників може виявлятися негативне ставлення до трудовим обов'язків як прогулів, пияцтва на роботі, некачественном виконанні виробничих завдань тощо., що змушує наймача накладати такому працівникові взы скания, що він починає оспорювати;

2) незнання або "поганий знання трудового законодавець ства як наймачем, і багатьма працівниками, іншими сло вами, низька правова культура. Якщо наймач недостатньо знає трудове законодавство, то природно, що він порушувати й правила, встановлені цим законодавством, такі як порядок ув'язнення й розірвання трудового договору, переклад в іншу роботу, створення необхідних умов праці, зміна режиму праці та т.д.

Умови (обставини) трудових суперечок

На виникнення трудових суперечок впливають крім при чин, ще й умови чи обставини спору. Стосовно спорящей боці вони мають об'єктивного характеру, отра жающий вади на роботі конкретного виробництва, галузі ж мають слабкість у самому трудовому законодательст ве. Маючи характер, пов'язані з виробництвом і які правовим його регулюванням, у разі ставляться до організації про изводства, тоді як у другому - з прийняттям норм права, регулюючих трудові відносини.

Умови виробничого характеру пов'язані з недос татком у створенні праці, приміром, порушення у постачанні матеріалами, що є причиною неритмічності роботи, не обходимость роботи у вихідні, у нічний час, що вызы вает суперечки з оплаті. Іноді, через організації праці, працівники не знають службових обов'язків, тож їх і виконують. Звідси часто можуть бути шпп ры про дисциплінарних стягнення. Рівень трудовий і произ водственной дисципліни знижує поганою організацією праці та виробництва, неорганізований дозвілля, відсутність нормальні умови побуту, що створює умови для трудових суперечок.

Умови трудових суперечок можуть мати правової харак тер, як у законодавстві, регулюючому трудові отноше ния є не чіткі формулювань у окремі норми чи прогалини у законодавстві, дозволяють по-різному їх тілки вать сперечалися сторонами.

До обставинам колективних трудових суперечок мож але віднести негативні умови роботи конкретного колективу: низький рівень організації праці та виробництва, зрівнялівка газу в оплаті праці, погане якість матеріалів, сировини, машин, із якими працює трудовий колектив, та інші негатив ные чинники, які б загострення конфліктних ситуа ций й виникнення трудових суперечок.

Нині створено служби, які надають по могутність у вирішенні трудових суперечок, з'являється література у цій галузі. Так було в видавництві Право і економіка" видається фундаментальну працю академіка Академії наук Білорусі Бабосова О.М. "Конфликтология", де розглядаються проблеми виникнення конфліктів, їх про причини і шляхи розв'язання у різноманітних галузях діяльності, зокрема й області трудових відносин. Однак питання юридичного дозволу трудових суперечок розроблено недостатньо.

Умовою трудового спору, зазвичай, є перед шествующая йому конфліктна ситуація. Дозвіл трудових суперечок вимагає добрячих знань суті, внаслідок чого про сплив конфлікт, з'ясування його сторін, визначення їх право вого статусу, про причини і умов виникнення, обставин суперечностей, і їх предмета. Як відомо, суперечка виникає слідом ствие порушення чи невдоволення одного боку в отно шении інший будь-якого інтересу. І тут визначається правомірність пропонованих претензій і обов'язковість задоволення.

Умови трудових суперечок правового характеру

Умовами трудових суперечок правового характеру явля ется сукупність недоліків у нормативно-правові акти, регулюючих трудові відносини. До них належать:

- законодавчо не відрегульовані відносини між працівником наймачем у певній області трудових від ношень, що зумовлює порушення інтересів тій чи іншій боку;

- неконкретність формулювань в нормативно-правовому акті, що дозволяє подвійно тлумачити ту чи іншу ставлення, що веде до порушення прав;

- «моральне» старіння тій чи іншій норми права, віз никающее з причин динаміки господарського процесу, ви зывающего до життя нових форм трудових відносин, не уре гулированные правом.

Обставини трудових суперечок у кіл лективах

Трудові конфлікти носять об'єктивного характеру і яв ляются важливим елементом в трудовому процесі. Від, який мікроклімат вони існує, великою мірою залежить кількість виникаючих трудових суперечок і успішність її вирішення.

Прикладом виникнення обставин трудових суперечок є:

- погано організований виробничий процес;

- неефективна система оплати праці, скатывающаяся часом до звичайній зрівнялівки;

- невідповідна стандартам і технічним услови ям технологія виконання робіт і надання послуг, неякісне устаткування і матеріали, погані інструменти, і т.д.

Усе, це сукупності може створювати різноманітних незадоволення в працівників, і через це можна скласти негатив ная морально-психологічна обстановка у колективі, обостряющая виникнення трудових суперечок.

Новими обставинами виникнення трудових шпп рів, раніше не що існували, є обстановка у цілому державі. Високий рівень інфляції, зарегламентированность економічних взаємин у противагу законам хозяйст вования за умов ринку веде до постійному збідніння ра ботников, зниження їх життєвий рівень, що у своє чергу викликає потреба у підвищенні зарплати, чого годину то наймач неспроможна здійснити.

Сьогодні, з повною переконаністю сказати, що це - одну з основних причин виникнення трудових суперечок між працівниками і наймачем. У разі зростання без работицы багато людей готові терпіти різноманітних незручності, було б нормального та стабільного вести, дозволяю щая хоча б його якось вижити за умов постійно зростаючих ціни товари та.

Загальна характеристика індивідуальних трудових суперечок

Індивідуальні трудові суперечки - це розбіжності, виникаючі між працівником наймачем з питань при менения законодавчих та інших нормативних актів про працю, кіл лективного договору ЄС і інших угод про працю.

Не усі спори, виникаючі між працівником нанима телем, є трудовими. Наприклад, якщо працівник, проживаю щий на заводський квартирі, самовільно зайняв вивільнену у ній кімнату, а підприємство пред'явило щодо нього позов про виселення, такий суперечка перестав бути трудовим. Відносини, у зв'язку з яким він виник, регулюються нормами не трудового, а житлового пра ва. Трудовыми є ті суперечки, які творяться з відносин, регульованих трудовим законодавством.

Зазвичай, колективний трудовий спір виникає тоді, коли суб'єкт трудового правовідносини вважає, що право порушено в резуль таті неправильного застосування у цьому даному випадку тих чи інших норм трудового законодавства. Поруч із між субъек тами трудового правовідносини виникатимуть суперечки у зв'язку з встановленням нових, або зміною діючих умов праці.

Причини появи індивідуальних трудових суперечок умовно можна розділити на дві основні групи,

а) суб'єктивні причини (незнання, неправильне

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Трудові суперечки
  инистерство науку й освіти Республіки Казахстан Міжнародна Академія Праці Кабанчук Миколо
 • Реферат на тему: Трудові суперечки
  року міністерство освіти Російської Федерації Вологодский державний технічний університет РЕФЕРАТ
 • Реферат на тему: Звільнення ст. 31
  Зміст 1. Основні початку трудового законодавства 4 2. Поняття, утримання і висновок трудового
 • Реферат на тему: Умови трудового договору
  МНЭПУ. Кафедра «Трудового права» Курсова робота на задану тему: «Умови Трудового Договору
 • Реферат на тему: Форми і системи зарплати
  Саратовський Державний Університет імені Н.Г. Чернишевського РЕФЕРАТ Форми і системи зарплати.

Навігація