Реферати українською » » Шпоры по трудовому праву (Новий Кодекс)


Реферат Шпоры по трудовому праву (Новий Кодекс)

Страница 1 из 31 | Следующая страница

Зап. 1,2. Поняття трудового права як науки, галузі правничий та навчальної дисципліни


§ 1. Поняття праці, її суспільному організації, предмети й Галузі трудового права

            Праця — це цілеспрямована діяльність людини, реалізація його фізичних і розумових здібностей щоб одержати опреде ленних матеріальних чи духовних благ. Праця то, можливо индиви дуальним (своєму садово-огородном ділянці чи кустаря-одиноч кі тощо. буд.) й у громадської кооперації праці (з виробництва). Норми трудового права регулюють працю тільки у суспільному кооперації праці та не регулюють індивідуальний працю.

            Громадська організація праці — це спільна робота як кооперація праці щоб одержати певного продукту данно-.го виробництва, зокрема та духовної (оркестрова музика, театр тощо. буд.), діяльності з управлінню чи надання опре ділених послуг сфери обслуговування населення (медицина, про разование тощо. буд.). Громадська організація праці будь-якому про ществе має дві сторони: технічну і соціальну. Право не регулює технічний бік (технологічні процеси виробництва певного продукту, роботу техніки, машин тощо. буд.). Тут застосовуються технічні правила, які у раз ных країнах може бути однаковими. Право регулює соці альную бік громадської організації праці — обществен ные (соціальні) відносини з праці з виробництва.

До радянських часів був самостійної галузі трудового права, трудові стосунки виробництві регули ровались галуззю громадянського права які з відносинами найму послуг за дому, хоч і окремі фабричні закони про промисловому праці (наприклад Статут про промисловому праці 1913 р. і кілька статутів за працею окремими галузях, пре дусматривавших норм із праці сільському господарстві, залізно дорожньому транспорті, торгівлі та ін.).

            Загалом у царської Росії близько десятка разроз ненных нормативних! актів про працю, зокрема й акти з приводу створення і дію фабричної інспекції. Але де вони створювали самостоя тельной галузі трудового права, а договір особистого найму регули ровало громадянське право поруч із договором найму речей, послуг. Лише перший КзпПр 1918 р. у світі породив саме стоятельную галузь трудового права, регулюючу поведінка людей за працею у громадському кооперації праці.

У країнах самостійні галузі трудового права почали з'являтися переважно після Другої Першої світової (1946—1947 рр.), нині більшість розвинених країн світу мають самостійні галузі трудового права.

            Трудовым правом називається одну з найважливіших галузей російського права, регулююча з участю її суб'єктів трудові відносини працівників з роботодавцями та інші безпосередньо із нею пов'язані, похідні від трудових відносини (т. е. все відносини з праці на производ стве) і що встановлює правничий та обов'язки суб'єктів трудо вого правничий та відповідальність право їх порушення, поєднуючи інтереси суб'єктів трудового правничий та всього суспільства, держави.

            Предметом трудового права є такі дев'ять про щественных відносин, що з працею з виробництва:

1) відносини з сприянню зайнятості і працевлаштування цього роботодавця;

2) трудові відносини працівника з роботодавцем по ис користування й умовам його.

Основний предмет трудових відносин — робота працівника по обумовленої з нею його трудовій функції при підпорядкуванні дисципліни цієї організації. Трудові відносини є в всіх працівників, повсякденно виконують особисто роботу у загальному процесі роботи цьому виробництві й є членами його колективу. Ці відносини висловлюють у ліву частина виробничих відносин, оскільки з'являються і припиняються волею працівника і роботодавця.

            У кодексі Трудовому кодексі у главі 2 про трудовому отноше нии. У ньому дається як саме поняття та юридичного грунту її виникнення, а й вказані основні правничий та обов'язки сторін, що змістом трудового правовідносини як вже внормованого правом трудового відносини. Тож тут треба розрізняти предмет права — ставлення, і вже врегульоване ное правом ставлення (т. е. правоотношение). Звісно, в дейст вительной життя немає не внормованого правом трудового від носіння. Воно завжди виступає вже проводяться як трудове правоотноше ние. У ст. 1 Трудового кодексу перераховані 8 безпосередньо з трудовим інших відносин, які є предметом регулювання законодавства про працю;

3) відносини з організації праці та управлінню працею, брати участь у управлінні організацією;

4) відносини з соціального партнерства, ведення коллек тивных переговорів, висновку колективних договорів і з циально-партнерских угод;

5) відносини з професійну підготовку, переподго товке та підвищення кваліфікації працівників безпосередньо в даного роботодавця;

6) відносини наглядових і контрольних органів (Рострудинспекции, державних спеціалізованих і профспілка ных інспекцій тощо. буд.) з роботодавцем, адміністрацією произ водства з питань втілення трудового законодавства і охорони праці;

7) відносини з участі працівників і профспілок у вуста новлении умов праці та застосуванні трудового законодавець ства в передбачені законами випадках;

8) відносини з матеріальну відповідальність сторін тру дового відносини за шкода (збитки), заподіяний з вини одного боку інший. Дані відносини може бути два види в за висимости від цього, яка сторона заподіяла шкода: а, по матері альной відповідальності роботодавця за шкода, завданий ра ботнику трудовим каліцтвом чи4 порушенням його права на працю, зокрема за моральну шкоду і б) по матеріальної ответст венности працівника, яка завдала збитки майну работода теля. Дані відносини виникають лише у працівників, яких завдали збитки чи яким буде завдано шкоди. Большин ство ж їхніх працівників немає;

9) відносини з вирішенню індивідуальних чи колектив ных трудових суперечок, виникаючі тільки в деяких робітників і окремих робочих колективів. Коли завітає такий трудо виття суперечка, другий стороною цих відносин є орган, ре шающий даний суперечка (комісія з трудовим суперечкам, суд т. п.).

            Провідними з вище перерахованих відносин є трудові відносини працівника з роботодавцем (підприємством, організацією). Інші вісім, чи передують трудовим (по обес печению зайнятості) чи завжди їм супроводжують, і деякі мо гут наслідувати (наприклад, з трудових спорів про звільнення). За своїм характером відносини, вказаних у п. 3, 4, 5,— орга низационно-управленческие, вони супроводжують трудовому відношенню, а вказаних у п. 6, 8, 9,— охоронні, направ ленні забезпечення дотримання трудового законодавства, охорони праці та відповідальності право їх порушення. У Трудовому кодексі вони визначаються як безпосередньо пов'язані з трудовими відносинами.

            Усі відносини предмета трудового права виникають у робіт ников у зв'язку з їх трудовими відносинами, і тому ми го ворим, що предметом трудового права є трудові отно шения виробничників й інші вісім — непо средственно із нею пов'язані суспільні відносини.

Відносини з державного соціального страхування раніше входили в предмет галузі трудового права. Нині вони виділено в предмет самостійної нова галузь пра ва — права соціального забезпечення.

            Предмет галузі трудового права як системи відносин, регульованих нормами трудового права (перелічені вище дев'ять громадських відносин за працею працівника на произ водстве), треба відрізняти від предмета науки трудового права, навчального курсу. Їх предметом вивчення самих норм трудового законодавства, як російського, а й між народного, і навіть їх минуле й навчань про правовідносинах сфери трудового права.


Зап. 3. Розмежування і взаємозв'язок трудового права зі суміжними галузями права


§ 6. Співвідношення трудового права зі суміжними галузями права

            Трудові відносини регулюються переважно трудовим пра вом. Але є відносини, пов'язані ніяк не, але регулируе мые іншими суміжними галузями права, наприклад цивільним та адміністративним. Праця по підрядним договорами, авторським, винахідницьким трудове право не регулює: це предмет і сфе ра дією громадянського права. Однак у практиці виробництва часто укладають звані трудові угоди, якими може відбуватися і трудове правоотношение, і громадян ское. Як розрізнити, що виникла у цій трудовому согла шению? Таке розмежування дуже важливо, оскільки тільки трудові відносини поширюються норми трудового права (про відпустки, оплаті лікарняного листка та інших.). Це разграниче ние ми проводимо за трьома наступним критеріям:

-на уроках відносини: в трудовому відношенні його перед метом є процес праці працівника за визначеною спе циальности, робота у загальному трудовому процесі даного произ водства, а цивільному — вже упредметнений результат праці (книга, картина, винахід);

-із підпорядкування працівника в трудовому відношенні прави лам внутрішнього трудового розпорядку, дисципліни праці дано ного виробництва, чого немає у цивільному відношенні;

-за обов'язком адміністрації в трудовому відношенні організувати працю й забезпечити його безпечних умов, чого немає у цивільному відношенні.

            З адміністративним правом трудове зтикається у праці державних службовців і працівників, учнів без від рыва з виробництва. Так, процес призначення посада і звільнення з державної служби — це область адми нистративного права, а умови роботи з певними вилученнями і пільгами по Федеральним законом від 31 липня 1995 р. «Про ос новах державної служби Російської Федерації» (Ріс сийская газета, 1995, 3 авг.) — це область трудового права. Але державних службовців належить і військовослужбовці, ра ботники (офіцери) МВС. Їхню працю регулюють норми не трудо вого, а адміністративного права (військові статути, спеціальне законодавство про неї). Праця працівників, учнів без від рыва з виробництва, зокрема трудові пільги в навчанні, ре гулируют норми трудового права, які навчальний праця викладачів у образова тельном установі (заочному, вечірньому) — норми администра тивного права.

            Російське трудове право — молода галузь права, отпоч ковавшаяся від громадянського права лише з прийняттям першого Кодексу законів про працю 1918 р.


Зап. 4. Сфера дії трудового права


            Сферою дії трудового права називається обрис пре справи поширення трудового законодавства, його дії. Стаття 11 Трудового кодексу вказує, що Трудової кодекс й інші нормативно-правові акти про працю поширюються усім працівників, зайнятих по трудовому договору з работодате лем незалежно з його організаційно-правовою форми. Нор ми Кодексу і лише трудового законодавства, вказує год. 2 цієї статті, обов'язкові до застосування по всій території Російської Федерації всім роботодавців (юридичних чи фізичних осіб) незалежно від своїх форм власності. І це означає, що трудове законодавство поширюється попри всі виробництва незалежно від своїх форми власності (го сударственная, муніципальна, громадська чи приватна (кіл лективная чи індивідуальна) і зажадав від організаційно-правових форм виробництва, отже, поширюється усім ра ботников та його роботодавців (підприємства, установи, орга низации), і навіть на адміністрацію роботодавців на тер ритории країни. Якщо є відносини працівника і работодате ля, незалежно від цього, хто ці суб'єкти, трудове право регулює їх трудові відносини. Отже, трудове право нині має широку сферу дії (срав ним, наприклад, з 1959 р., коли трудове право поширювалося лише з робітників і службовців).

            Широка сфера дії трудового права мали б і ра неї, до 1959 р., що відбилося переважають у всіх радянських учебни ках, мали розділи регулювання праці колгоспах, в про мысловых і інвалідних артілях. Зараз тенденція повернення широкої сфері дії трудового права посилилася. Усі про изводства (Не тільки виробничі кооперативи) мають статути, містять і локальні норми трудового права.

Насправді до праці членів виробничих кооперативів давно застосовують трудове законодавство, тоді як статуті не передбачено регулювання відповідних питань праці. Але оплата й працівника — члена кооператива-СО-собственника регулюються що й цивільне право як соб ственника.

            Федеральний закон від 8 грудня 1995 р. «Про сельскохозяйст венної кооперації» (СЗ РФ, 1996, № 20, ст. 2321) в п. 4 ст. 40 передбачає встановлення умов, погіршують становище ра ботников і членів виробничого кооперативу по сравне нию до нових норм трудового законодавства. Зазначена раніше ст. 11 ТК передбачає також у частині четвертої, що Кодекс й те трудове законодавство поширюється на терри тории Російської Федерації і трудові відносини з учачи стием іноземних громадян, осіб без громадянства, працівників міжнародних організацій іноземних юридичних, і навіть організацій, створених чи заснованих ними, або з участю, якщо інше не передбачено Федеральним задо ном чи міжнародним договором Російської Федерації.

            Федеральний закон від 10 квітня 1996 р. «Про производствен ных кооперативах» (ст. 19) встановлює, що трудове законода тельство регулює працю найманих працівників, із якими прав ление кооперативу укладає колективний договір; числен ность найманих працівників має перевищувати 30% членів кооперативу (крім сезонних робіт). Трудові відносини чле новий кооперативу регулюються зазначеним Законом і статутом кооперативу. Там поширюються усі пільги за працею жінок Сінгапуру й підлітків і норм із охорони праці, встановлені трудовим законодавством. Кооператив самостійно вуста навливает на свої членів види дисциплінарної відповідальна ности: які з працівниками по трудовому договору вони також підлягають соціальному та обов'язковому медичному страхова нию та соціального забезпечення. Умови праці кооперативі всім визначають правила внутрішнього трудового розпорядку кооперативу. У цьому на повинен допускатися погіршення поло жения працівників і членів виробничого кооперативу проти нормами трудового законодавства (минималь ный розмір оплати праці, відпусток та інших.). З цієї Феде рального закону слід, що у працюючих членів кооперативу (акціонерного товариства), званих співвласниками, рас пространяется встановлений трудовим законодавством ми нимум гарантій в умовах праці. А кооператив, встановлюючи їх самостійно, може лише підвищувати, а чи не знижувати гаран тии трудового законодавства.

            Трудове законодавство Росії поширюється на працю працівників російських спільних підприємств із участю іноземних партнерів, і іноземців біля Росії та російських зарубіжних організаціях, якщо інше не преду дивлено угодою з відповідної країною. Праця штатних працівників громадських

Страница 1 из 31 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація