Реферати українською » » Праця і трудова діяльність людей. Економіка праці


Реферат Праця і трудова діяльність людей. Економіка праці

Страница 1 из 2 | Следующая страница

року міністерство освіти Росії

Дальневосточный Державний Технічний Університет

Інститут економіки та управління

Реферат

Тема: Праця і трудова діяльність людей. Економіка праці

        

  Выполнил: студентка

  групи У-220

  Шатина Любов

     Перевірив: старший

             викладач кафедри

            економічної теорії

                       Чиповская І. З.

Владивосток, 2002

Зміст

                     Стр.

Введение…………………………………………………………………….……3

1. Основні поняття про труде.………………………..…………………...4

2. Види та невидимі кордони поділу труда...…………………………………...6

3. Умови труда……………………………………………………………9

4. Предмет економіки труда……………………………………………...12

5. Зв'язок економіки роботи з іншими науками…………………………..16

4. Заключение………………………………………………………………20

5. Список литературы……………………………………………………...21      

 


Запровадження

Праця — це процес перетворення ресурсів природи в матеріальні, інтелектуальні і духовні блага, осуще ствляемый і (чи) керований людиною, або за принуж дению (адміністративному, економічному), або за внут реннему спонуканню, або за цього безліч і іншому.

Трудова діяльність людей передбачає їх організацію. Під організацією праці - встановлення зв'язків і стосунків учасників виробництва, що забезпечують досягнення його це лей з урахуванням ефективнішого використання колектив ного праці.

Економіка праці як наука вивчає закономірності громадської організації праці зв'язки з його технічної організацією і прояв эконо мических законів у царині громадського органи зации праці.

 

1. Основні поняття про працю

Праця грає величезну роль розвитку людського загальне твердження ства і авторитетної людини. За твердженням Ф. Енгельса, праця створила самої людини. Виключне й багатостороння значення праці непреходяще: воно звернуто у далеке минуле людства, його справжня Природа і роль з особливою силою рас крываются за розвиненого соціалізму після визволення праці від эксплу атации і ще більшою мірою проявляться за комунізму, коли стане першої життєвої потребою кожної людини.

Праця є доцільну діяльність чоло століття до створенню потребує матеріальних та духовних благ, необхідні його життя. Природа дає при цьому вихідний матеріал, що у процесі роботи перетворюється на придатне удов летворения потреб людей благо. Для такого преобразова ния речовин природи людина створює наразі і вживає знаряддя праці, визначає спосіб їхні діяння.

У конкретної праці виражається ставлення людей до природи, ступінь панування їх над силами природи. Необхідно розрізняти працю як творець матеріальних благ і громадську форму праці.

У процесі виробництва люди в разі потреби входять у певні відносини лише з природою, а й одне з одним. Стосунки між людьми, що складаються щодо її участі у громадській праці, і є громадську форму праці.

Целесообразная планомірна трудова діяльність людей передбачає їх організацію. Під організацією праці загальному вигляді розуміють встановлення раціональних зв'язків і стосунків учасників виробництва, що забезпечують досягнення його це лей з урахуванням ефективнішого використання колектив ного праці. Причому ті зв'язку й відносини, які склади ваются між учасниками виробництва під впливом техніки і технології, висловлюють собою технічний бік організації праці. Праця організується і поділяється різна, залежно від цього, якими знаряддями він має.

Ті зв'язку й відносини учасників виробництва, які обу словлены спільним участю, і громадській праці, выра жают соціальну бік організації праці. Стосунки між людьми у процесі праці, або громадське пристрій праці визначаються пануючими виробничим отно шениями.

Громадська форма організації праці немає поза відношенні людини до природи, поза певних техниче ских умов праці. Разом водночас і технічна організація праці відчуває у собі визначальний влив громадських умов.

Технічна організація праці та громадська його форма у реальному дійсності тісно пов'язані Шекспір і взаимообуслов льони і представляють окремі боку створення єдиного цілого. Лише теоретичному аналізі їх можна назвати і розглядати порізно, враховуючи деяку специфіку їх самостійного розвитку.

2. Види та невидимі кордони поділу праці

Економічні системи засновані на розподілі праці, т. е. на відносному розмежування видів діяльності. У тому чи іншого формі розподіл праці існує усім уров нях: від світового господарства до робочого місця. Розмежування видів діяльність у економіці країни здійснюється за групам галузей: сільське і лісове господарство, видобувна промисловість, будівництво, обробна промисловість, транспорт, зв'язок, торгівля тощо. буд. Подальша диференціація іде за рахунок окремих галузей і підгалузей. Так було в обробній промисловості виділяється машинобудування, яке, своєю чергою, структуризируется за видами виготовлених машин, приладів та апаратів. Сучасні підприємства бути як диверсифікованими, т. е. випускати широкий, спектр продукції, і спеціалізованими на окремих виробах чи послугах. Великі підприємства мають складну структуру, що характеризується поділом праці між виробничими підрозділами і групами персоналу.

По виконуваних функцій зазвичай виділяють чотири основних групи персоналу: керівники, фахівці (інженери, економісти, юристи й т. буд.), робітники і учні.

 Основними видами поділу праці в підприємстві є: функціональне, технологічне, і предметне.

Технологічне розподіл праці зумовлено виділенням стадій виробничого процесу видів робіт. Відповідно до особливостями технології можна створювати цехи і ділянки підприємства (ливарні, штампувальні, зварювальні та інших.).

 Предметное розподіл праці передбачає спеціалізацію виробничих підрозділів, і співробітників на виготовленні певних видів продукції (вироби, вузли, деталі).

З функціонального, технологічного і предметного поділу праці формуються професії та рівні кваліфікації.

 Професія характеризується знаннями й навиками, необ ходимыми до виконання певного виду робіт. Склад професій визначається об'єктами виробництва та технологи їй. Через війну технічного прогресу відбувається постоян ное зміна переліку і структури професій. Останні 20—30 років найбільший вплив на професійну струк туру персоналу справила застосування комп'ютерна техніка і нових фізико-хімічних методів обробки.

Квалификационное розподіл праці визначається раз личием робіт з їх складності. Це своє чергу, обуслов ливает і різноманітні терміни підготовки персоналу до виконання відповідних функцій. Складність виконуваних робіт яв ляется найважливішим чинником якого диференціації оплати праці. Для кількісної оцінки кваліфікації персоналу зазвичай використовуються розряди єдиної тарифної сітки, що включає у різних країнах 17-25 розрядів.

Професії і групи кваліфікації можна як види поділу праці (фахове й квалифика ционное).

Вибір форм поділу праці визначається передусім типом виробництва. Чим ближче до виробництво до масової, то більше вписувалося можливостей для спеціалізацій устаткування й персо нала виконання окремих видів робіт. При виборі наибо лее ефективного рівня диференціації виробничого процесу повинні враховуватися технічні, психологічні, соціальні й економічні кордону поділу праці.

Технічні кордону обумовлені можливостями обору дования, інструмента, пристосувань, вимогами до по требительским якостям продукції.

 Психологічні кордону визначаються можливостями організму людини, вимогами збереження здоров'я дитини і працездатності. Необхідність обліку психофізіологічних кордонів пов'язана з тим, що високий рівень спеціалізації викликає монотонність праці, що призводить до небажаних наслідків для працюючих. У результаті встановлено, що тривалість багаторазово повторюваних елементів робіт повинна бути менше 45 з; роботу необхідно спроектувати те щоб забезпечувалося участь щонайменше пяти—шести груп м'язів людини.

Соціальні кордону обумовлені вимогами до змісту праці, його необхідного розмаїттям, можливостям розвитку фахових знань і навиків.

Економічні кордону характеризують вплив поділу праці в економічні результати виробництва, зокрема, на сумарні витрати трудових і матеріальних ресурсів.

Поділ праці передбачає, його кооперацію. Вона складає всіх щаблях: від робітника місця, де можуть трудитися кілька працівників, до економіки країни та світового господарства за цілому. На підприємстві найважливіші проблеми кооперації праці пов'язані улаштуванням бригад.

Стосовно режиму роботи бригади може бути змішаними і наскрізними (добовими).

Залежно від професійно-кваліфікаційного складу розрізняють спеціалізовані й комплексні бригади. У першому випадку об'єднуються працівники однієї професії (токарі, слюсарі тощо. буд.); у другому — різних професій і рівнів кваліфікації. Комплексні бригади забезпечують більші можливості у розвиток кожного працівника. Kaк правило, цей вид бригад забезпечує кращі економічні показники.

3. Умови праці

Умовами праці називаються характеристики производ ственного процесу виробничої середовища, впливаю щие на співробітника підприємства.

Характеристики виробничого процесу визначаються застосовуваним устаткуванням, предметами і продуктами тру так, технологією, системою обслуговування робочих місць.

Виробнича середовище передусім характеризується са нитарно-гигиеническими умовами праці (температура, шум, освітленість, запиленість, загазованість, вібрація тощо. буд.), безпекою праці, режимом праці та відпочинку, і навіть взаємовідносинами співробітників підприємства.

Отже, умови праці можна розглядати в технічних, організаційних, психофізіологічних, соці альных, правових і соціальних інші аспекти.

Проектування умов праці має здійснюватися з урахуванням відмінностей працівників підприємства підлогою, возрас ту, стану здоров'я, кваліфікації, психологічним та соціальним характеристикам. Розроблено системи рекомен даций і нормативних матеріалів різного рівня спільності та обов'язковості (рекомендації Міжнародної організації праці, загальнодержавні, галузеві, регіональні, за водские норми), які мають використовуватися при проек тировании умов праці.

Зокрема, необхідно враховувати обмеження з учас тию жінок на ряді виробництв з шкідливими умовами праці (металургійні, хімічні, горно-рудные підприємства), по максимальної масі переміщуваних вантажів (чоловікам і покриток), по допустимим рівням радіоактивності, запилений ности, загазованості, шуму, вібрації тощо. буд.

Основними директивними документами, регламентирую щими умови праці, є санітарних норм проектиро вания підприємств, будівельні норми і правил (СНиП), Держстандарти, вимоги техніки безпеки і охорони праці.

У санітарних нормах проектування промислових перед прийнять встановлено гранично припустимі концентрації (ГДК) змісту шкідливих речовин у робочої зоні. Для обес печения нормальні умови праці необхідно досконалість вание технології, герметизація і автоматизація оборудова ния, вентиляція виробничих приміщень.

Інтенсивність праці характеризує кількість праці, затрачуваного в одиницю робочого дня, і є важливим компонентом тяжкості праці, визначальною сумарне вплив всіх згаданих чинників трудового процесу на організм працюючих. Співвідношення понять інтенсивності й тяжкості праці предмет дискусій.

До основним чинникам, впливає на інтенсивність праці, ставляться:

§ ступінь зайнятості працівника протягом робочого дня;

§ темп праці, т. е. кількість робочих рухів у одиницю часу;

§ зусилля, необхідні і під час роботи, які залежить від маси переміщуваних предметів, особливостей устаткування, організації праці;

§ кількість обслуговуваних об'єктів (верстатів, робочих місць тощо. буд.);

§ розміри предметів праці;   

§ величина партій заготовок;

§ спеціалізація робочого місця;

§ санітарно-гігієнічні умови праці;

§ форми взаємин у виробничих колективах.

Вимірювання інтенсивності й тяжкості праці представляє дуже складну проблему, яка досі немає задовільного рішення. 

Методи оцінки інтенсивності й тяжкості праці враховують:

· витрати енергії працівників;

· темп роботи;

· думки працівників про рівень втоми; 

· психофізіологічні характеристики втоми.

Ці показники застосовувати з урахуванням особливостей аналізованої роботи. Зокрема, вимір витрат енергії і темпу роботи не можна використовуватиме оцінки інтенсивності розумової праці. При аналізі тяжкості праці доцільно ис ходитимуть з ступеня втоми працівників, оцінюваної як суб'єктивно (з урахуванням опитувань персоналу), і об'єктивно (з урахуванням аналізу психофізіологічних характеристик). Необхідно враховувати також чинників, вплив яких виявляється не відразу (радіоактивне випромінювання, канцерогени тощо. п.).   

4.  Предмет економіки праці

 

Економіка праці як наука вивчає не відносини людини до природи власними силами, не материально-вещественную бік конкретного праці, а закономірності громадської організації праці зв'язки з його технічної організацією.

В кожній щаблі розвитку людського суспільства созда ется своя специфічна громадська форма праці. Хоча загальне твердження ственная організація праці змінюється під впливом соці альных умов, у ній можна знайти деякі постійні загальні елементи, зумовлені сама природа заклала людського праці.

Щоб процес праці міг відбуватися, необхідно з'єднати робочої сили із засобами праці. Способи соеди нения робочої сили з засобами праці змінюються під воздей ствием виробничих відносин. Але хіба що ці засоби ні змінювалися, залучення, людей до праці залишається обов'язковою умовою елементом організації громадського праці.

Щоб виробляти матеріальними благами, люди всту пают у визначені общественно-трудовые зв'язку. Ці зв'язку (поділ, кооперація праці, трудова дисципліна тощо. буд.) здійснюються своїми особливими методами у кожному соціально-економічної формації, а ніби ні змінювалися ці методи, завжди зберігається потреби у взаємне співробітництво людей тій чи іншій формі.

Щоб виробництво, основу якого працю, могло відбуватися постійно, необхідно безупинне воспро изводство робочої сили в. Йдеться тут як і справу відтворенні окремого працівника — носія робочої сили в, і про вос виробництві колективної робочої сили в, Через це і певний характер, і форми розподілу громадської продукту. Хоч би як змінювалися форми і нові методи воспроиз водства робочої сили й розподілу громадської продукту, вони постійно залишаються моментом громадської організації праці. Кожна соціально-економічна формація характери зуется своїми методами здійснення цих вимог загальне твердження ственной організації праці, не бажаючи ці методи визначаються дією об'єктивних економічних законів.

Отже, економіка праці вивчає прояв эконо мических законів у царині громадського органи зации праці, розподілу громадської продукту, воспро изводства робочої сили й визначає методи їхньої організації використання у практичній діяльності забезпечення неухильного зростання продуктивності громадського роботи з метою повы шения рівень життя трудящих, і розвитку людини.

Виділення економіки праці самостійну наукову ді сциплину зумовлено потребами теорії та господарської практики. Ведення господарства вимагає пізнання та збільшення використання законів, визначальних науково про снованную організацію зв планування праці як і масштабі народного господарства, так зв на окремому підприємстві. Эконо мика праці покликана теоретично узагальнювати явища і про цессы у сфері громадського праці та озброювати практику науковими методами використання економічних законів і переваг соціалізму за умов господарську діяльність.

Економіка праці вивчає питання громадської орга низации праці як особливе явище у системі єдиного складного громадського організму. Тому досліджувані економікою праці закономірності можна зрозуміти лише у з по знанням загального механізму дії законів громадського виробництва, який розкривається політичної экономней. Саме політична економія дасть найбільш узагальнену і повний розуміння економічних закономірностей. Разом про те відособлене дослідження питань обществен іншої організації праці допомагає глибше пізнати зв'язку й задо номерности громадського виробництва, у цілому.

Методологической основою економіки праці як науки є діалектичний матеріалізм. Це означає, що це студійовані явища і процеси у сфері громадської органи зации праці мають розглядатися історично, т.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Трудове право
  - галузь російського права, яка відіграє першорядну роль регулюванні трудових відносин працівників
 • Реферат на тему: Трудове право
  Трудове право - одну з найважливіших, провідних, об'ємних і складних галузей права РФ, яка
 • Реферат на тему: Трудове право
  Уфимский Державний Авіаційний Технічний Університет Кафедра соціології і політології Реферат
 • Реферат на тему: Трудове право
  .Поняття охорони праці в трудового законодавства. Підстави виникнення трудового правовідносини.
 • Реферат на тему: Трудове право
  Російську академію підприємництва Р е ф е р а т Трудове право Выполнил студент курсу, очного

Навігація