Реферати українською » » Страхування (контрольна)


Реферат Страхування (контрольна)

Страница 1 из 3 | Следующая страница

ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА


із навчальної дисципліни “Зтрахування

студента курсу групи

заочного факультету

спеціальності 6.050107 “Економіка підприємства”

shura[email protected]yandex.ru

(номер залікової книжки – )

Викладач:

 


Рівне - 2002

 

Завдання на контрольну роботу.

 

 

Вступ …………………………………………………………………..…3 стор.

 

1.   Питання №3: Форми організації фондів страхового захисту….3 стор.

 

2.   Питання №19: Частота ризику та розмір шкоди ……………..4 стор.

 

3.   Питання №36: Роль посередників у страхуванні …………..……5 стор.

 

4.   Питання №50: Страхові об'єднання …………………..………..6 стор.

 

5.   Питання №58: Добровільне медичне страхування ………….….7 стор.

 

6.   Питання №84: Квотні і ексцендентні домов пропорційного перестрахування, їхні характеристики, переваги та недоліки …….9 стор.

 

Практична частина (завдання) …………………………………….…..11 стор.

 

Висновки…………………………………………………………………13 стор.

Література ……………………………………………………………..14 стор.

 

Уведення.

Страхування - одна із найдавніших категорій суспільних відносин. Зародивши в період розкладання первіснообщинного ладу, воно та поступово стало неодмінним супутником суспільного виробництва. Первісний зміст розглянутого поняття зв'язаний зі словом “страх”. Власники майна, вступаючи між собою у виробничі відносини, відчували страх за його схоронність, за можливість чи знищення втрати у зв'язку зі стихійними лихами, пожежами, грабежами і іншими непередбаченими небезпеками економічного життя.

Ризикований характер суспільного виробництва - головна причина занепокоєння шкірного власника майна і товаровиробника за своє матеріальне благополуччя. На цьому ґрунті закономірно виникла ідея відшкодування матеріального збитку шляхом солідарної його розкладки між зацікавленими власниками майна. Якби кожен окремо узятий власник спробував відшкодувати збиток за свій рахунок, то він був бі змушений створювати матеріальні чи грошові резерви, рівні по величині вартості свого майна, що природно, недоцільно.

Тім годиною життєвий досвід, заснований на багаторічних спостереженнях, дозволив зробити висновок про випадковий характер настання надзвичайних подій й нерівномірності нанесення збитку. Було замічено, що число зацікавлених господарств, часто буває понад числа потерпілих від різних небезпек. За таких умів солідарна розкладка збитку між зацікавленими господарствами помітно згладжує наслідку стихії і інших випадків.

У умовах сучасного суспільства страхування перетворилося в загальний універсальний засіб страхового захисту всіх форм власності, доходів й інших інтересів підприємств, організацій, фермерів, орендарів, громадян.

Термін “страхування”, що виражає перерозподільні відносини, з приводу відшкодування збитку, варто відрізняти від інших значеннєвих значень цого слова. У даному випадку цей термін вживається в значенні інструмента відшкодування збитку.

Головним документом у сфері страхування в Україні виступає Закон України про страхування. Цей Закон регулює відносини у сфері страхування й спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування чи чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

1.        Питання 3. Форми організації фондів страхового захисту.

Слова "страховик", "страхова компанія", "страхова організація" та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише тім юридичним особам, котрі мають ліцензію на здійснення страхової діяльності.

Загальний розмір внесків страховика до статутних фондів інших страховиків України не може перевищувати 30 відсотків його власного статутного фонду, до того числі розмір внеску до статутного фонду окремого страховика не може перевищувати 10 відсотків. Ці вимоги не поширюються на страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя, у разі здійснення ним внесків до статутного фонду страховика, який здійснює страхування життя.

При створенні страховика чи збільшенні зареєстрованого статутного фонду статутний фонд винен бути сплачений виключно в грошовій формі.

Дозволяється формування статутного фонду страховика цінними паперами, що випускаються Державою, за їхні номінальною вартістю в порядку, визначеному спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю, але й не понад 25 відсотків загального розміру статутного фонду [Л - 4].

Забороняється використовувати для формування статутного фонду векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та под заставу, й вносити нематеріальні активи.

Виплата страхового відшкодування (страхової суми) здійснюється зі страхового (грошового)фонду.

Страховий фонд – це сума грошових засобів, котрі утворюються у страховика за рахунок внесків страхувальників.

Суспільна практика страхування у ринковій економіці виробила 3 головні організаційні форми створення страхового фонду, в які суб'єктами власності на його ресурси виступають: держава, окремий товаровиробник й страховик [Л - 3].

Державний резерв формується за рахунок загальнодержавних ресурсів. Його призначенням є відшкодування збитків й усунення наслідків великомасштабних аварій та стихійного лиха. Цей фонд формується як у натуральній, то й в грошовій формі.

Створення відокремленого фонду самострахування підприємств дає можливість оперативно подолати тимчасові труднощі у процесі виробництва пов'язані із несприятливою економічною кон”юктурою, затримання платежів за поставлену продукцію, нестачею коштів для погашення позичок та інше.

Страхові резерви страховика формуються за рахунок великого кола його учасників-підприємств, організацій, фізичних осіб тощо. Учасники цого фонду виступають в особі страхувальників, що виділяють частину своїх коштів страховику із обов'язком виплатити компенсацію у разі настання страхового випадку.

Однак, покрити збиток від небезпеки за рахунок страхового фонду можна лише у випадку рівності його обсягу вартості майна чи еквівалентності вартості витрат на одужання. Тому страхування, як засіб боротьби із небезпекою досягне своєї мети якщо відомі: розмір збитків, годину настання небезпеки, можливість для накопичення необхідної суми.

 

2.        Питання 19. Частота ризику та розмір шкоди.

Страховий ризик  - певна подія, на випадок якої проводитися страхування й котра має ознаки ймовірності та випадковості настання.

Страховий випадок - подія, передбачена договором страхування чи законодавством, котра відбулася, й із настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій чи іншій третій особі.

Частота страхових випадків - показник, що є елементом збитковості страхової суми. Частота страхових випадків визначається відношенням числа страхових випадків до кількості застрахованих об'єктів чи договорів страхування в розрізі видів страхування.

Відшкодування страхове - сума, що виплачується страховиком на компенсацію збитку, заподіяного страховим випадком на об'єктах страхування майна і відповідальності. Якщо страхова сума менша від збитку, відшкодування страхове здійснюється пропорційно до ставлення страхової суми до страхової вартості об'єкта. У разі подвійного страхування відшкодування фактичного збитку здійснюється всіма страховиками в межах страхової вартості об'єкта страхування пропорційно до частки шкірного в загальній страховій сумі. Умовами договору страхування може передбачатись заміна виплати страхового відшкодування компенсацією збитку в натуральній формі.

Страхові відшкодування та виплати, як правило, не повинні приносити страхувальникові прибутку: із метою уникнути спроб використати страхування у спекулятивних цілях страховики додержуються принципу, згідно із яким матеріальний й фінансовий стан страхувальника после відшкодування завданих збитків має бути таким самим, як й до страхового випадку. Відхилення, як правило, бувають у бік заниження рівня відшкодування. Страхові відшкодування із майнового та страхуванні відповідальності можуть здійснюватися в одній з чотирьох форм, а саме [Л - 3]:

1) перестрахуванням належних коштів на рахунок страхувальника (застрахованого) чи вигодонабувача;

2) оплатою витрат на: ремонт пошкодженого страхового об’єкта;

3) відновленням об’єкта;

4) заміною знищеного, пошкодженого чи викраденого предмета на новий, відповідний йому.

У Україні переважає найпростіша форма відшкодування – перерахування коштів на рахунок страхувальника чи видача йому чека на отримання готівки.

Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачене договором страхування. У разі коли страхова сума становить певну частку вартості застрахованого об'єкта, страхове відшкодування виплачується у такій саме частці від визначених по страховій події збитків, якщо інше не передбачене умовами страхування.

Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно із договором страхування.

Якщо майно застраховане у кількох страховиків й загальна страхова сума перевищує дійсну вартість майна, то страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може перевищувати дійсної вартості майна. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним договором страхування. [Л - 2]

3. Питання 36. Роль посередників у страхуванні.

Стаття 15 Закону України “Про страхування”. Посередницька діяльність у сфері страхування. [Л - 1]

Страхова діяльність в Україні може провадитися за участю страхових посередників. Страховими посередниками можуть бути страхові чи перестрахові брокери, страхові агенти.

Посередницька діяльність страхових та перестрахових брокерів у страхуванні та перестрахуванні здійснюється як виключний вид діяльності й може включати консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу, пов'язану із підготовкою, укладанням та виконанням (супроводом) договорів страхування (перестрахування), до того числі щодо врегулювання збитків у частині одержання та перерахування страхових платежів, страхових виплат та страхових відшкодувань за угодою відповідно з страхувальником чи перестрахувальником, інші посередницькі послуги у страхуванні та перестрахуванні за переліком, встановленим Уповноваженим органом.

Страхові брокери – юридичні особини чи громадяни, котрі зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені на підставі брокерської догоди із особою, Яка має потребу у страхуванні як страхувальник. Страхові брокери – громадяни, котрі зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, помиляюся отримувати та перераховувати страхові платежі, страхові виплати та виплати страхового відшкодування.

Перестрахові брокери - юридичні особини, котрі здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у перестрахуванні від свого імені на підставі брокерської догоди з страховиком, який має потребу у перестрахуванні як перестрахувальник.

Дозволяється здійснення діяльності страхового та перестрахового брокера однією юридичною особою за умови виконання нею вимог щодо здійснення діяльності страхового та перестрахового брокера.

Порядок реєстрації страхових та перестрахових брокерів визначається Уповноваженим органом.

Страхові агенти - громадяни чи юридичні особини, котрі діють від імені та за дорученням страховика й виконують частину його страхової діяльності, а саме: укладають домов страхування, одержують страхові платежі, виконують роботи, пов'язані з здійсненням страхових виплат та страхових відшкодувань. Страхові агенти є представниками страховика й діють в його інтересах за винагороду на підставі договору доручення з страховиком.

Посередницька діяльність на територї України із укладання договорів страхування із іноземними страховиками не допускається, крім договорів перестрахування із дотриманням вимог з статтею 30 цого Закону.

Страхові чи перестрахові брокери-нерезиденти можуть надавати послуги лише через постійні представництва в Україні, котрі повинні бути зареєстровані як платники податку відповідно в Україну та включені до державного реєстру страхових чи перестрахових брокерів.

4.    Питання 50. Страхові об'єднання.

Стаття 13 ЗУ “Про страхування”. Об'єднання страховиків. [Л - 1].

Страховики можуть утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їхні утворення не суперечить законодавству України. Ці об'єднання не можуть займатися страховою діяльністю.

Об'єднання страховиків діють на підставі статутів й набувають прав юридичної особини после їхнього державної реєстрації. Орган, що здійснює реєстрацію об'єднань страховиків, у десятиденний рядків із дня реєстрації повідомляє про це Уповноважений орган.

Страховики, яким дозволено займатися страхуванням відповідальності власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам, та за умовами, передбаченими міжнародними договорами України щодо зазначеного виду страхування, зобов'язані утворити  Моторне  (транспортне) страхове бюро, яку є юридичною особою, що утримується за рахунок коштів страховиків.

Моторне (транспортне) страхове бюро є єдиним об'єднанням страховиків, котрі здійснюють обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Доля страховиків у Моторному (транспортному) страховому бюро є умовою здійснення діяльності щодо обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

Основними завданнями Моторного (транспортного) страхового бюро є:

виконання страхових зобов'язань з зазначеного у цій з статтею виду обов'язкового страхування за страховиків - його членів у разі їхнього неплатоспроможності;

виплати з централізованих страхових резервних фондів у межах, передбачених умовами здійснення зазначеного у цій з статтею виду обов'язкового страхування, компенсацій за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю потерпілих у дорожньо-транспортних подіях, що сталися із звинувачуй водіїв невстановленого транспорту; коли винуватець загинув й не мав чинного договору такого обов'язкового страхування; в інших випадках та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів України;

забезпечення пільгового страхування для окремих категорій автовласників за рахунок коштів централізованих страхових резервних фондів у випадках та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів України.

До Моторного (транспортного) страхового бюро, яку здійснило виплату компенсацій, в межах фактичних витрат переходити право вимоги, яку потерпілий чи інша особа, що здобула таку компенсацію, має до особини, відповідальної за заподіяну шкоду.

Моторне (транспортне) страхове бюро забезпечує членство України в міжнародній системі автострахування "Зелена Картка" та виконання загальновизнаних зобов'язань перед аналогічними уповноваженими організаціями інших країн - членів цієї системи.

Моторне (транспортне) страхове бюро є організацією – гарантом по відшкодуванню шкоди: на територї країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена Картка", спричиненої власниками (користувачами) зареєстрованих в Україні транспортних засобів, якщо такі власники (користувачі) надали відповідним іноземним органам страховий сертифікат "Зелена Картка", виданий від імені страховиків - членів Моторного (транспортного) страхового бюро; на територї України, спричиненої водіями-нерезидентами, на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та принципами взаємного врегулювання шкоди на територї країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена Картка"; за інших обставин, на умовах, визначених

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Страхування в Україні
  Зміст. ступ Економічна необхідність страхової послуги для фізичних та юридичних осіб. Розвиток
 • Реферат на тему: Страхування
  Зміст: Запровадження Поняття страхування Форми і різноманітні види страхування Форма і змістом
 • Реферат на тему: Страхування
  Реферат «Страхування клієнтів з прикладу фірми AIG Life Зміст Запровадження 3 Історія AIG 6
 • Реферат на тему: Страхування
  ПЛАН. I.Введение: принципи укладання страхових договорів. II. Деякі аспекти особистого страхування.
 • Реферат на тему: Страхування
  Сутність страхування й організаційні основи страхової справи. Соціальне страхування. Медичне

Навігація