Реферати українською » » Тези до іспитів по макростатистике


Реферат Тези до іспитів по макростатистике

Страница 1 из 2 | Следующая страница

1. Макроекономічна статистика займається визначенням кількісної характеристики масових явищ і процесів. Статистика вивчає показники життєвий рівень населення і ще безробіття. Класифікація- це систематизоване розподіл явищ і процесів на певні секції, групи, класи... класифікатор- системний перелік об'єктів кожному у тому числі присвоюється код, який заміняє назва об'єкта.. Класифікатор доповнюється і конкретизується в номенклатурі- угрупованню об'єктів по певним ознаками.. Об'єкти групуються фасетным способом (списковим) і Иерархически-(по типу «дерева»)

2. Галузева класифікація необхідна для аналізу стат. даних з виробництва, чинниках пр-ва. Існує МСОК  -(міжнародна стандартна галузева класифікація...) була розроблена ООН . має ієрархічну структуру і складається з 159 груп, що утворюють 290 класів.. Классифицируется з урахуванням: А) характеру вироблених товарів та послуг. Б) призначення товарів та послуг У) Віда сировини, обробітку грунту і технології виробництва... окоп - (Загальний Російський класифікатор видів эк. Діяльності, продукції) прийняли із 1994 р. Має 55 тис. Видов продукції та послуг в усіх галузях...

                ОКП- (Общероссийский класифікатор продукції) побудований на 5и східчастої ієрархічної структурі ...

3. херня, яку згадувати не хочу навіть!

4. національне багатство- сукупність всіх нагромаджених країні матеріальних ресурсів, продуктів, праці, за станом певний час. Усі розрахунки виробляються наприкінці і почав періоду... статистика ведеться за 4ём основним секторам економіки: 1.) основні фонди- це кошти праці, які перебувають у процесі виробництва та переносять свою вартість на изготавливаемую продукцію, у своїй початкову форму не втрачають.. 2.) Оборотні фонди- предмети праці, що цілком споживаються під час виготовлення продукції переносячи свою вартість повному обсязі на изготовляемую продукцію та повністю втрачають початкову вартість. 3.)личное майно населення- частина нац. багатства що у власності населення, задоволення потреби їх.. фінансові активи - активи, яким протистоять фінансові зобов'язання.. - це фінансові ресурси надані однієї госп. од. інший госп. од. користування які вона отримує певний винагороду..

                ОПФ- будинку, споруди, передавальні устрою, житла, робочі машини та устаткування, транспортні засоби, госп. інвентар, малолітні насадження тощо.. Структура ОПФ не може змінюватися під впливом деяких чинників як-от: НТП, зміна форм обліку та оцінок ОПФ..

5. Оцінка ОПФ необхідна визначення зносу, структури ОПФ. Поділяють: Початкова вартість- є повну вартість ОФ в останній момент закупівлі з урахуванням транспортування і витрат за монтаж.. цим вартістю ОФ зараховується на підприємства.. Восстановительная вартість - вартість сучасних діючих умовах з урахуванням переоцінки ОФ.. Початкова вартість із авычетом зносу (Залишкова вартість) - відмінність між повної початкової вартістю і сумою зносу нині часу.. Востановителльная вартість із авычетом зносу - множення відновлювальної вартості на коефіцієнт зносу..

6. Амортизація- є вартість зносу ОПФ, стерпна на изготавливаемую продукцію. Амортизація явл. частиною витрат т.к. входить у собівартість продукції.. А=(Первоначальная вартість- Ликвидационная вартість) / термін їхньої служби ОФ На= (А/Первоначальная вартість) *100%. Починає нараховуватися з 1го числа місяці запровадження і закінчується з першого числа місяці наступного за місяцем вибуття ОФ...

7.    

8. Устаткування буває НАЛИЧНОЕ- яка була на балансі підприємства.. УСТАНОВЛЕННОЕ- яке здано в експлуатацію й практично працююче... НЕУСТАНОВЛЕННОЕ - явл. Частиною готівкового устаткування й ділитися на: Подлежащее установці.. Надмірна, Подлежащее списанню... Ступінь використання характеризується такими показниками: 1) Використання паркооборудования- Доисп=Фактично работающее/Установленное 2) Сменность - Дозмін=Загальне у відпрацьованих станко-часов /загальне у встановлених верстатів.. Доиспольз див. Режиму= Додив/у змін. 3)Коэф-т екстенсивності (за часом)  4)Коэф-т. Интенсивности (по мощьности)  5) Интегральный коэф-т= Дое*Доі

9. Матеріальні ресурси- внутрішні і його зовнішні мат. запаси.. Вирізняють 2 виду мат. цінностей: Виробничі запаси- (сировину, матеріали, паливо і енергія, що у сфері виробництва) поділяються (поточні, підготовчі, страхові, сезонні) Товарні запаси- (готову продукцію, яка перебуває у сфері)- поділяються на сбытовые(у виготовлювача), складські (посередників), запаси їсти дорогою (у виготовлювача до споживача). Значимість запасів визначають за такою формулою З=(Зпочатку періоду+ Знаприкінці періоду)/2. Забезпеченість пр-я запасами в днях окреслюється: Здн=З/среднесуточный витрата..

10. Показниками використання матеріальних ресурсів явл.: МАТЕРИАЛОЁМКОСТЬ=Расход матеріалів/ у продукції... всяка херня...

11. Сукупний громадський продукт- вартість матеріальних створених у суспільстві протягом певного періоду.. (визначається шляхом підсумовування ВАЛОВОЙ продукції всіх галузей матеріального виробництва) Національний дохід- новостворена в мат. виробництві вартість. НД=ВП-МатЗатраты...

12. ВВП- на відміну Совк. Общ. Прод. Включает у собі ще й вартість вироблених послуг. Рассчитывается 1)По джерелам виробництва ВВП=ВВ(валовий випуск) - ПП(проміжна прод. - споживана з виробництва інший продукції.. 2)Із одержаних доходах - охоплює всі доходи підприємств, оплатц праці, споживання основний капітал.. 3)По напрямку використання- расчитывается з урахуванням особистого та гос-го споживання та накопичення грошових послуг і мат. благ.. 

ВНП- відрізняється від ВВП тим, що ні включає продукти і житлово-комунальні послуги произведёнными підприємствами інших держав..

13. СНС

14. Населення- сукупність людей жителів однієї території Польщі і безупинно возобновляющихся рахунок народжуваності і смертності.. Одиницею дослідження може бути як одна людина. Ось і сім'я загалом. Об'єктом досліджень явл. Наеление Перепис населення- основне джерело инфомации населення..  Завдання:  Визначення чисельності, складу, природного руху (народжуваність, смертність, приріст регистрауия і розірвання шлюбів), міграції, соціальної характеристики населення..

15. Перепис населення виробляється у певні часові відтинки з-поміж них інформація виходить расчётным шляхом: Чисельність початку голи +Народжені -Мертві +Прибулі -Выбывшие.. Існує Постійне -що у регіоні не дивлячись на фактичне місцеположення їх у цей час Наличное населення- обличчя що перебувають у цій території зокрема та постійні.. Чисельність на певний період визначається по середньої хронологічної (S=(1/2P.S1+P.S2+P.S3+1/2P.Sn)/n-1) чи з порівн. арифметичній виваженої.. Населення Группируют по: Полу, Национальности, Возрасту ( дітородний, ясельные, дошкільнята, школярі, працездатного) Сімейному становищу (число зареєстрованих і расторженных шлюбів й з коли-небудь хто перебував у шлюбі для чоловік. і дружин. окремо).

16. Природний рух населення- зміна чисельності населення внаслідок смертності і народжуваності. Виражається в абсолютних (од.) і відносних показниках (коэф-т Смертности, Рождаемости, Брачности, Прироста) на 1000 людина.. Коэф-т ФЕРТИЛЬНОСТИ- коэф-т народжуваності жінок от15 до 49 років.. Коэф-т МЛАДЕНЧЕСКОЙ смертності (до 1 року)- Додив=(померлих протікав. року що народилися попередньому/ у що народилися торік + померлих протікав. року що народилися протікав. року/ у що народилися протікав. коду)*1000

17. Міграція населення- механічне переміщення населення за території... Міграція буває Внутрішньої і Внешней. (причини: зміна місце проживання, підприємництво, загострення нац. відносин, і .т.д.) Існують: Коэф-т ПРИБЫТИЯ (на 1000 чол) і коэф-т ВЫБЫТИЯ. Для планування діяльності з перспективи чисельність населення вираховується за формулою перспективної чисельності населення в основі природного і механічного приросту.: P.Sn+1=Sn(1+Kобщ.ін/1000)t Коэф-т загального прироста=Кр-Ксм+Кмех.пр.

18. Статистика ринку праці- статистика економічно активного населення, зайнятості. Безработицы, статистику трудових конфліктів.. Економічно активне  населення- це населення яке пропонує свою працю ринку праці і ділитися на ЗАНЯТОЕ (яке виконує якусь роботу чи тимчасово відсутнє на роботу з будь-яким причин) розраховується як: ДоДТ=Чисельність працюючого населення/ числ. эк-ки активного населення.. і БЕЗРАБОТНЫЕ (які мають роботу, шукачі роботи і чи готові розпочати роботу) окреслюється Кб=Число безробітних/ число эк-ки активних..   Економічно не активне населення- учні, студенти, пенсіонери. Інваліди..

19. По статусу в зайнятості визначають економічно активне населення: 1)Наёмные робочі- ті, хто уклав письмовий чи усний договір виконання праці та отримують при цьому винагороду. Делятся на постійних, тимчасових і сезонних робочих.. 2)Работодатели - особи постійно працівники підприємстві і постійно які застосовують наёмный працю. Особи працівники 3)Инливидуальном підприємстві. Працівники 4)Коллективных підприємств. 5)Лица не що стосуються до жодної з вище перерахованих категорій.

20. Баланс трудових ресурсів- це система показників що відбивають чисельність, склад, структуру трудових ресурсів. Вона складається з 2-х частин: ресурси, і їх використання.. До населенню у віці ставляться жінки - від 16 до 54 років і чоловіки від 16 до 59 років. До того ж особи молодший 16 років і більше, у яких зайняті з виробництва.

21. Особи зайняті економіки залежно від виконуваної роботи у відповідність до класифікатором зайнятості діляться на 9 груп: 1) Керівники 2)Специалисты вищого рівня 3)Специалисты ср-го рівня 4)Служащие 5)Работники сфери обслуговування 6)Квалифицированные робітники сільського хоз-ва 7)Квалифицированные працівників підприємств 8) Оператори машинних установок 9)Не кваліфіковані працівники. Працівники діляться на основних та допоміжних. На підприємстві існує списковий склад работников.(все працівники виключаючи тих, хто виконує разову роботу з договорами чи учні які відбуваються практику)

22. Рух робочої сили в- це й зміна чисельності співробітників що призводить до перерозподілу раб. Сили між реґіонами або галузями. Измеряется в АБСОЛЮТНЫХ величинах: Оборот по приёму(все усталені роботу) і обіг по выбытию (все звільнені). і ОТНОСИТЕЛЬНЫХ величинах: коэф-т обороту по прийому (узвичаєних роботу/ порівн. спис. чисельність у період) Коэф-т обороту по выбытию, Коэф-т плинність кадрів (число звільнених/ порівн. спис. чисельність у період) Коэф-т заміщення раб. сили (Кількість прийнятих/ число выбытых)

23. Робоча час визначається законодавством РФ: 40 годин- робоча тиждень і 36 годин для неповнолітніх і що працюють у важких умовах. Розрізняють 3 виду фонду часу: КАЛЕНДАРНЫЙ (у днів, у періоді), ТАБЕЛЬНЫЙ (календарний - вихідні і свята), МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ (Табельный -чергові відпустки) Існують коэф-ты використання всіх видів часу щодо якомога більшої) Визначають коэф-ты змінності (кількість робітників/ кількість робітників в найбільшу зміну).

24. Трудові конфлікти- розбіжності між роботодавцем і трудящим. Бувають безупинно робочого процесу з зупинкою раб процесу.. Конфлікти бувають з урахуванням 1)Вызванного внаслідок не задовільних переговорів і 2)В результаті виробничого процесу( погіршення праці, не виконання зобов'язань із виплати зарплатню. )

25. Така херня.....

26. Оплату праці- регулярно одержуване винагороду за виконану роботу. До складу фонду зарплатню. входять: 1)Начисление суми оплати праці за фактично відпрацьоване час. 2) Оплату праці за межі не відпрацьоване час (додаткова) 3) Стимулирующие надбавки і добавки пов'язані з режимом роботи підприємства (за шкідливість). Фонд зарплатню. Нараховують щомісяця загалом підприємству. Існує Вартовий, Денний, Місячний фонд зарплатню. Взагалі-то на підприємствах сущ. Відрядна і погодинна оплата праці.. Виплати Соціального характеру -компенсації і соц. виплати, лікуватися, відпочинок, вихідні допомоги, виплати за зв'язку ліквідації виробництва.

27. Існує середньомісячна зарплатню. (Фонд зп. /Среднеспис. числ. робочих.) і среднечасовая (фонд зп. /порівн. спис. кількість працюючих) Динаміку зп. Аналізується з урахуванням індексів: Переменного складу-

                Індекс структурних зрушень-

                Індекс фіксованого складу-

28. Необхідно аналізувати відповідність фонду зп. До запланованому. Існує абсолютне відхилення-

                Відхилення що враховує порівн. зп. І порівн. спис. кількість працюючих:

Для звіту використовують відносні показники:

Для підприємств на балансі яких коштує не виробнича сфера (дс., ЖКУ) фонд залежить від результатів діяльності підприємства.

29. Промислова продукція- це результат діяльності предпр. Тобто. чого преложен працю. Залежно від рівня готовності розрізняють Напівфабрикати (минулі обробку, але потребують наступної обробки) Готову виріб - товар у не вимагає наступної оброблення і готовий для реалізації, снабжённый відповідними сертифікатами і ВТК. Незавершённое пр-во  продукт обробка якого завершено.

30. Продукцію враховують в Натуральных измерителях (фізичний обсяг продукції (розраховується з валу)) й у Условно-натуральных  измерителях- дозволяє визначити обсяг продукції «у.о.» :

31. Стоимостное вираз продукції: Q=q*p. Розрізняють: Валова продукція -(відмінність між валовим оборотом і внутризаводским оборотом(витрачені за власні потреби)) Товарна продукція- (продукція виготовлена набік), Реалізована п. -(відвантажена споживачеві за грошове засіб), Чиста продукція- (новостворена вартість на предпр.) ЧП=ВП-МЗ.

                Індекс вартості прод-ии:

                Індекс динаміки цін випущеної прод-ии:

                Індекс динаміки фізичного обсягу:

32. немає.

33. немає.

34. немає.

35. Собівартість- витрати товару за його виробництві (транспортуванні, придбанні). Використовують метод: Группировок- вивчаються структура собівартості за статтями витрат. Средних і відносних величин- використовується для обчислення динаміки. Графический метод- для наочності. Индексный метод- використовується для характеристики динаміки у часі з урахуванням коэф-тов інфляції та інші...

36. потім....

37. При відновленні своєї продукції підприємстві виникла потреба обліку зміни собівартості попри всі види продукції.. Визначається показником витрат за 1 крб. Тов. Продукції. :

38. Статистика ціни виробляється для: 1)Анализа рівня цін. 2)Структуры цін Аналіз структури цін виявлення всіх згаданих чинників які дозволять знизити собівартість продукції.  3)Динамики цін. Яскравим прикладом динаміки ціни явл.- інфляція. Інфляція для ціноутворення явл. Индексом цін. Він визначається основному з 3-х груп: Продовольчі товари, 2)Непродовольственные товари. 3)Платные послуги... Рассчитывается індивідуальний індекс ціни : -

39. Індекс продуктивних цін характеризує динаміку цін з різного виду промислової продукції. Як зі вимірників приймаються ціни попередніх періодів.:

                Для вивчення динаміки цін виробників вивчають 3 індексу:

                1)Индекс змінного складу

                2)Инд. Фиксированного складу

                3)Инд. Структурных зрушень

40. Фінанси підприємств- це зав'язуванні фінансових відносин виражені в грошової форми виникаючі для підприємства під час розподілу грошових фондів і накопичень (придбання акцій, сплата штрафних санкцій, податки, зобов'язання) Фінанси може бути Власні (статутний капітал) і залучені. Вони формуються з урахуванням Прибули. Прибуток буває: Балансова (від продажу основних засобів і ПФ) , Від реалізації продукції (різницю між виручкою і собівартістю), Внереализационные доходи (Дивіденди, оренда, пайові доходи, які пов'язані у реалізації продукції). 

Передусім підприємство має виплачувати внесок у бюджет й у позабюджетні фонди. Решта прибутку направляють у фонди підприємства задля її подальшого обороту..

Але прибуток підприємства то, можливо, і може і не... На це є такий показник, як Рентабельність- існує

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Розрахунки за статистикою
  Overview Лист1 Лист2 Лист4 Лист5 Лист6 Лист8 Лист3 Sheet 1: Лист1 Sheet 2: Лист2 Sheet 3: Лист4
 • Реферат на тему: Рішення завдань транспортного типу методом потенціалів
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВОРОНЕЖСКИЙ ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ Факультет
 • Реферат на тему: Лави динаміки
  МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТЮМЕНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
 • Реферат на тему: Збір статистичної інформації
  Частина перша Основні поняття і категорії загальної теорії статистики Тема I ПРЕДМЕТ, МЕТОД І
 • Реферат на тему: Снс
  1 Основні поняття 1.1 Сутність СНС класифікація і угруповання Національне рахівництво у сенсі є

Навігація