Реферат Астрологія - лженаука

>Астрологія – лженаука


>Рубіж II-IIIтисячоліття.Популярністьастрологіїнадзвичайно велика: газети йжурналидрукуютьастрологічніпрогнози,виходить багатоастрологічноїлітератури, длярозрахунківгороскопів астрологивикористовуютьспеціальнікомп'ютерніпрограми, багатобізнесменів йполітичнихдіячівмаютьособистихастрологів.Висловлення проастрологіюрізноманітні йкатегоричні.Їїназиваютьнаукою,мистецтвом,магією,гаданням,нарешті, шарлатанством. Колицікаво,більшість тихий,хтокористуєтьсягазетнимиастрологічними прогнозами, й тихий,хто категоричнозаперечує їхньоговірогідність,має проастрологіюдоситьдивне, а й простопомилковеуявлення.

>Частіше (йвірогідніше) наастрологієюназиваютьєвропейськуастрологічнутрадицію.Саме слово «>астрологія»грецьке (від «>астрон» — «>зірка», «логос» — «>навчання») —навчання прозірки.

«>РОДОВІД»АСТРОЛОГІЇ

>Наприкінці III — початку IIтисячоліття дон.е. уМесопотамії, набатьківщиніоднієї ізнайдавнішихцивілізацій,виниклапершаастрологія — «>астрологіяознак».Шумери, що населялиМесопотамію, йаккадціобожнювалисвітила: Венеру (>Іштар),Місяць (Сін) йсаме Небо — Ану.Вонивважали, що богипосилають людямзнамення,попереджаючи їхнього промайбутніподії.Спостереження йтлумаченнянебеснихзнамень й булиметоюастрологіїознак. У IIтисячоліття дон.е. у

УМесопотаміїстворенобезлічглинянихклинописнихтабличок «>Енума АнуЕнліль».Табличкимістилиблизько 7 тис.тлумаченьнебеснихявищ,наприклад: «>ЯкщоМісяцьз'явився в 1-ї деньмісяцянисану йдувпівнічнийвітер —царАккада якщо вблагополуччі»; «>Якщо присходіВенери із неюз'єднаєтьсячервоназірка —царський сінзахопить трон».

>Жрецішукалиознаки вастрономічних йметеорологічнихявищах, котрі можна було ббезпосередньоспостерігати нанебі.Цізнаменнястосувалися лише «>державнихсправ»:пануючих й йогонаближених, країни вцілому.

Усередині Iтисячоліття дон.е. увавілонянзародилася новаастрологія, щоістотновідрізнялася відастрологіїознак, — вона носилатеоретичний характер. Тією годинуз'явиласятеорія рухунебеснихтіл, що дозволялаобчислюватиїхнєположення врізнімоменти вминулому,сьогоденні чимайбутньому.Вавілонські астрологивпершепочалискладатигороскопи. Слово гороскоп (від грн. «>хороскопос» — «>спостерігаючий годину») вастрологіїмаєтрохиіншезначення.Йогоголовнезначення —спеціальна картавзаємногорозташування планет йзірок навизначений момент. Угороскопнійастрології уже невраховувалисяметеорологічніявища, атакожявища, котрі не можна було брозрахувати,наприкладколірМісяця.Гороскоптепер можна було бзамовити йскласти длябудь-якоїлюдини, а йоготлумаченнявідрізнялося відвизначень «>Енума АнуЕнліль».

>Подальшийрозвитокнавчання прозірки здобуло вгрецькому світі вперіод із III ст. дон.е. по III ст. зв. е.

КОРОЛЬ І АСТРОЛОГ

 

>Цікавийвипадокрозповідають про астрологафранцузького короля Людовіка XI (1461—1483 р.),володаряжорстокого й лукавого.Цей астрологмавнещастяпророчити смертьоднієїулюбленоїдами короля. Колі вон дійсновмерла, корольвелівпокликати астролога й доручивши своїмкатам бутинапоготові,щоб по його наказу повістіпровісника на страту. Астрологз'явився, й корользапитав його: «Тівважаєш собінастількимитецьким, щознаєшдуже добро часткуінших; скажи жнегайно, стільки годинизалишився жититобі самому?».

Астрологзрозумів, щопотрапив упастку. Нерозгубившись,вінспокійновідповів: «Вашавеличність!Зірки показали Мені, що я виненпомерти упродовж трьохдні доВашої смерти».Марновірний король,наляканий такоюнесподіваноювідповіддю, не лишескасував страту, але й йподбавщонайкраще проздоров'я астролога й йогоповну безпечу.

>Нікомуневідомо, коли точновмерхитрий астролог й чизбулося йогопророцтво, але й воно таврятувалойому життя.

>Грецькі астрологизапозичали увавілонян знакиЗодіаку, системупобудови гороскопа й багато чогоіншого. Однак наційоснові смердотістворилифактичноновудисципліну.Грецькаастрологіяневіддільна від математики йфілософії. І в даний годину багато книжок проаст-арабскийЗодіакєодночаснофілософськими йпсихологічнимитворами.

У III-II ст. дон.е. бувстворенийзнаменитий трактат «>Смарагдова скрижаль», авторякоговвійшов вісторію подім'ям ГермесаТрисмегіста (від грн. «>Трисмегістос» — «>тричінайбільший»). Слова із цого трактатувиражаютьосновнуідеюгрецькоїастрології: «>Істинно.Безсумнівно.Дійсно. Ті, щознаходиться внизу,вірогіднознаходитьсявгорі, йнавпаки; ті, щознаходитьсявгорі,вірогіднознаходиться внизу зазарадивиконання диваєдності».Філософи і астрологиГреціївважали, щоВсесвіт й людиназнаходяться внерозривнійєдності й ті, щоробиться на землі «>подібно» рухунебеснихсвітил йпов'язане із ним. У II ст.н.е.грецький астроном й астрологКлавдій Птоломействорив «>Тетрабіблос» —фундаментальнийтвір посвітовій йіндивідуальнійастрології,який багатостолітьрахувавсядужеавторитетним.

На початку I ст.грецькаастрологіядосяглакраїнБлижнього.Середнього й ДалекогоСходу,Індії,Ірану.Пізніше вонанабулавеличезноговпливу умусульманськихкраїнах. якнаслідок,сучаснаастрологіямістить усобі не лишегрецькутрадицію, але йтакожрізноманітніметоди йпоняття,набуті наСході.

>Індійська йкитайськаастрології (>останню частоназиваютьсхідним гороскопом) теперіснуютьнезалежно відєвропейської іістотно віднеївідрізняються. Доречі,розповсюджений у XX ст. гороскопдруїдів ізастрологієюніяк непов'язаний.

УепохуРимськоїімперіїастрологіяпочалавтрачати своїпозиції, адеякіімператоринавітьпіддавалиастрологівгонінням йрепресіям. У IV ст.н.е.античнаастрологія пережиласмугу занепаду:протинеївиступилаХристиянськаЦерква. Зпоглядутодішньої Церкви астрологи (йастрономи)займалисясправою, що було б тісаме щочаклунство. Алінезабаромположеннязмінилося. УСередністоліттяастрологіяпоширилася повсійЄвропі, у XIV-XVI ст. наступившиїїрозквіт. як й вдревнічаси, астрологивиступали якпорадники при дворахправителів, багатосвященнослужителівкористувалисяїхнімипослугами.

Аж до XVII ст.астрономія іастрологіярозвивалися внерозривнійєдності. До XV ст. слово «астролог» означало як астролога, то й астронома. Сувороговорячи,астрологія бувколискоюастрономії,хоча не усім астрономамприємно теперцеусвідомлювати.Згодомцідисципліни усе далі й далівідійшли один від одного.Сучаснаастрологіяближча допсихології, ніж доастрономії. Однаквідкриттяастрономівзавждикоректували йдоповнювализнанняастрологів.Астрономи,зокрема,розраховувалиефемериди (>таблиці точногорозташування планет умайбутньому), щовикористовувалися астрологами.Нерідко астроном й астрологз'єднувалися воднійособі: ТихоБразі, Йоганн Кеплер йнавітьГалілеоГалілейзаймалисятакожастрологією. УНімеччині аж допершоїполовини XIX ст.астрологію включали у складдисциплін, щовивчалися вуніверситетах.

Уепоху Відродженняастрологія пережила кризові. Прискладаннігороскопів астрологи тодіґрунтувалися натрадиційнійгеоцентричнійсистемі світу,перетвореноїПтоломеєм устрогутеоріюнебеснихявищ.ЗгідноПтоломеєвоїсистемі, уцентрі світурозташовувалася Земля, анебеснісвітилаоберталисянавколонеї. ВесьВсесвітіснував аби зазаради землі. Тому усе, щовідбувалося уВсесвіті,тобто напериферії світу,безпосередньовідбивалося наподіях у йогоцентрі — на землі. У XV ст. Микола Коперникперетворив Землю врядову планету, а Джордано БрунозвівСонце доположенняпересічноїзірки —однієї ізнезліченноїкількості.Здавалося, самосновиастрології буливражені.Пройшлочимало години,перш ніж астрологизумілипоєднатиастрологічну практику ізвідкриттями Коперника.

>Більш того,астрологія не лишезнайшламісце вколишнійсистеміновим планет йвідкриттям, але й йпророкувала їхнього.Єтвердження, щознаменитий астролог Нострадамуспророчив за 100 роківвідкриття Нептуна.

сучасний астролог,звичайно,знає, що Земля неє центромВсесвіту. Алі йогоцікавлятьподії, щовідбувалися чи будутьвідбуватисясаме на нашійпланеті. Тому,складаючи гороскоп, астрологвибирає Землю вякості початкусистеми координат йвідслідковуєположеннянебеснихсвітилсаместосовнонеї.


ЗнакиЗодіаку.

>Знаменитийдатський астроном ТихоБразі, іздивноюточністювимірявположеннянебеснихсвітил,віндужесерйозно бувзахопленийастрологією.Сперечаючись з супротивникамиастрології,Бразі мовивши: «>Навіщо жщепотрібнезоряне небо,якщо задляпророкуваннядолі?». Усвоїйпублічнійлекції вКопенгагенськомууніверситеті в 1574 р.він заявивши: «>Хто б незаперечував силу йвпливзірок,він,по-перше,недооцінюєбожественнумудрість йпередбачливість й,крім того,суперечить самимочевиднимпрактичнимданим. Тому, як можна гіршеподумати про Бога щоВінствориввеличезну йдивнунебеснудекорацію безусякоїкористі чи мети, тоді яккожна людиназавждиробить малу роботу ізякоюсьметою».

>ОСНОВНІПРИНЦИПИАСТРОЛОГІЇ

 

>Робота астролога негадання накавовійгущі, як частодумають.Йогопраця —акуратне йкропіткескладання йтлумаченнягороскопів. Дляїхньогоскладанняіснуютьматематичнострогіметоди, атрактування —визначені правила.Гороскопскладається начітковизначений годину: дляокремоїлюдини — наточний годину йогонародження, дляторговельної догоди — на даний моментукладання договору й т.д.

>Складання гороскопа —цепобудоваспеціальноїкарти, наякійпозначеніточніпроекції наекліптикуположеньнебеснихсвітил (>екліптичнідовготи) навизначений момент. Уцентрікартирозташована Земля.Відстаньнебеснихоб'єктів до землі при цьому нерозглядається.

Угороскопіекліптика представлена увиді кола (360°),розділеного на 12секторів —знаківЗодіаку (від грн. «>зодіакоскіклос» — «>звірине коло»).Назвизнаківзбігаються ізназвамисузір'їв,розташованихуздовжекліптики. Однак навідміну відсузір'ївкожен знакзаймаєрівно 30°.Зодіак Ведесвійвідлік відкрапки наекліптиці, уякійСонцезнаходиться в останній моментвесняногорівнодення.Відцієїкрапкивідраховуютьсяградуси впершому знакуЗодіаку —Овні.Далі йдуть сьогодніТелець,Близнюки, Рак й т.д.

>Кожненебеснесвітило йкожен знакЗодіакує символами. Зїхньоюдопомогою вастрологіїописуютьситуації,предмети,якостілюдини,сфери життя — усе, щоіснує.

УгороскопівідображаютьсяположенняСонця,Місяця,Меркурія,Венери, Марса,Юпітера, Сатурна, Урана. Нептуна, Плутона.Усіцінебеснітіла астрологи затрадицієюназивають планетами. Длявизначенняположенняпланетивикористовуютьефемериди —таблиці координат планетщодознаківЗодіаку.Говорячи проположенняпланети в конкретномугороскопі, астрологназиває знак й градус:наприклад,Місяць уп'ятомуградусіТільця.Положеннякожноїпланети увідповідному знакумаєсвоєтрактування.Важливатакожкількість планет, щопотрапила до одного знак, знакиоднієїстихії, знаки,розташовані наоднійлінії, й т.д.

Часто можнапочути: «ЯВодолій» чи «Янародився под знакомВодолія». Зпогляду астрологаця фразаозначаєнаступне: «Угороскопі,складеному на даний моментмогонародження,Сонцезнаходиться в знакуВодолій». ОднакположенняСонця в знаку — неєдина,хоча і одна ізнайважливіших характеристик гороскопа.Прогнози чивисновки,зроблені наосновіоднієї характеристики,єнеповними.Нерідко в газетахпублікуютьпрогнози натиждень, щопомилковоназивають гороскопами.Такий прогнозвраховує лишеположенняСонця вгороскопілюдини, тому великачастинаподій уцей прогноз непопадає.

>Крім планет наастрологічнійкартівідзначаютьсяіншізначимікрапки,наприкладмісячнівузли —крапкиперетинання видимого шляхуМісяця ізекліптикою.

Один ізважливихпоказників гороскопа —асцендент,тобтокрапкаперетинаннялініїобрію ізекліптикою насході у тому момент, наякийскладається карта (>наприклад, у моментнародження).Вінвідбиваєзагальні характеристикилюдськоїособистості.Асцендентпорівняємо за своїмзначенням ізположеннямСонця вгороскопі.

>Гороскопкрім 12знаківміститьінші 12секторів —будинку.Їхня системазалежить відгеографічноїширотимісцевості;початком Першогобудинкуєасцендент.

>Щобзрозумітивзаємодію планет,знаків йбудинків, можна привеститакепорівняння. Планета —цеенергія, знак —спосібїївираження, абудинок — сфера, уякій вона якщореалізовуватися. Так,положенняМеркурія вОвні вгороскопілюдиниприпускаєгарячу,емоційнумову,словесніскандали,суперечки (>Меркурій — мова; Овен —напір,агресія,змагання).Якщо при цьомуМеркурійпотрапив ушостийбудинок, то людина якщовиявляти собі так наслужбі, увідносинах ізпідлеглими.

>Досвідчений астрологвраховуєтакожвпливнайбільшяскравихнерухомихзірок (це уастрологіїназиваютьусізірки,крімСонця). як правило, воно тавиявляється до тоговипадку,якщоположеннянерухомоїзіркизбігається ізположеннямпланети чи ізіншоюважливоюкрапкою вгороскопі.

>Вплив планетзалежить від того, як смердотірозташовуються одинщодо одного. Весь колоЗодіаку — 360°.Якщокутовавідстань (дуга)між планетамискладає величину, на якої 360° можнарозділити беззалишку (180°, 120°, 90°, 72°, 60° й т.п.), тоговорять, щоміж планетамиє аспект.

ЗНАКИЗОДІАКУ ІСТИХІЇ

>Кожний із 12знаківЗодіакувідноситься дооднієї ізчотирьохстихій:вогонь, земля,повітря й вода.Цятрадиціяйде відпереконання стародавніх, щоусіречі у світіскладаються ізчотирьохпершоелементів, «>змішаних» употрібнійпропорції. ЗнакиЗодіакурозділені втричісфери (почотирьох знаках). Цевідповідаєдревньомурозподілувсьогоіснуючого на сферуматеріального (земного),людського й небесного. Томукожнустихіюпредставляють три знаки: за одним знаку вкожній з сфер.

>Сфери >Стихії
>Вогонь Земля >Повітря Вода
І Овен >Телець >Близнюки Рак
ІІ Лев >Діва >Терези >Скорпіон
ІІІ >Стрілець >Козеріг >Водолій >Риби

>Властивостістихіївиявляються в знаках увідповідності з сферами (>рівнями):проявстихії напершомурівнісамеочевидне й «>грубе», натретьому —саме «>тонке».Наприклад,прояву Овнасхожі напожежу, Льова — наполум'ясмолоскипа, аСтрільця — насвітло прожектора.

«>ІЄРОГЛІФИ»АСТРОЛОГІЇ

 

>Трактування «...>гороскопівскладні тім, що доводитисявраховувативеликукількістьпараметрів, котрі доти жзалежать один від одного», —пише О.Ю.Саплін у «>Астрологічномуенциклопедичному словнику».Ще однаособливістьастрологічнихсимволів (планет,знаківЗодіаку й т.д.) у бо смердотібагатогранні.Саме томуінодіздається, щорізніджереладаютьрізні описузнаків.Астрологічний символ схожий іздеякими видамиієрогліфів,значення якізалежить від ключа,якийзнаходитьсяпоруч із ними. Такимключем вастрологіїє конкретна тема, у зв'язку ізякоюрозглядається гороскоп.

>Наприклад, уділовому,професійномупланіМеркурійвідповідає заінформацію,їїпідбір,класифікацію й передачу, за переговори. Дляособистісної характеристикиважливо ті, щоМеркурійвідповідає за тип йшвидкістьмислення,навченість, характервираження думок йспілкування. УпобутовомупланіМеркурійнесеінформацію проприятелів (але й не проблизькихдрузів)людини.

Знаки так самебагатогранні, як йпланети. УмедичнійастрологіїТільцю,наприклад,відповідаютьнижнящелепа,шия, носоглотка,щитовидназалоза. УпсихологічномувідношенніТельцевівідповідає людина, щорозраховує лише у собі,умієтрудитися йцінуєпраця,практичний,ощадливий,прагне достатку. Длянього характерна завзятість й консерватизм.Телець —власник йревнивець.Вінумієцінувати красу й комфорт.Телецьцінуєпочуттєвінасолоди, але й не так на шкодуроботі йматеріальному становищу.Така людина любитинадійність й самнадійна дляблизьких.Віндовгозалишаєтьсяспокійним йрідковисловлює ті, унього надуші, затірідкіспалахи йогогнівустрашні.

>Аспектиможутьвиникатитакожміжпланетою іоднієї ізважливихкрапок гороскопа (>наприклад,асцендентом). Накартіаспектипозначаютьвідрізками, щоз'єднуютьпланети.Загальниймалюнокліній, щовийшов угороскопі,такожмаєзначення для йоготрактування.

Проскладання йтлумаченнягороскопівнаписанітовсті книжки.Навчитисяскладати гороскоп поефемеридах йтаблицяхбудинків узагальному легко.Інтерпретувати жгороскопизначноскладніше.Тлумачення гороскопа — непросто суматрактувань планет йзнаків,знайдених упідручниках.Дійснийастролог-професіоналвчитьсяпротягомдовгих років йпостійноудосконалюється.

>Хвора для авторитетуастрології проблемаполягає до того, що немаєоб'єктивнихкритеріїв, по яких, можна було б бвідрізнитиастрологів-професіоналів, щочеснопрацюють із гороскопами йхочутьзрозумітиглибиннізакониприроди, відшарлатанів, позначка які —легкігроші чибажаннязайматисячимосьтаємничим.

>ЗАВДАННЯАСТРОЛОГІЇ

 

>Астрологіяумовноподіляється надвіосновніобласті:світову ііндивідуальнуастрологію.

>Світоваастрологіядосліджуєдолі держав,народів,континентів, міст чикораблів. У заподіяннясвітовоїастрології входититакожпророкуванняепідемій,воєн,природних катастроф.

>Найпопулярнішимрозділоміндивідуальноїастрологіїєнатальна (від латів.nаtаl — «>народження»)астрологія, щовивчаєконкретнулюдину йїї частку.Натальноюкартоюназивається гороскоп,складений на даний моментнародження.Зараз багатоастрологівєпрофесійними психологами. Один ізпідходів вастрології —астропсихологія —допомагаєлюдинізрозуміти,прийняти іусвідомити самого собі.ДейнРадьяр, яка написала книжку «>Індивідуально-орієнтованаастрологія»,вважає, що «...>основна позначкаастрології —допомогтиіндивідуумовізнайти... йреалізуватищонайкращеможливості,закладені вньому».

Коліхочутьз'ясуватиперспектививзаємин двох людей, щолюблять один одного,збираютьсяодружитися чизав'язативідповідальніділовівідносини,застосовують методзіставленняїхніхгороскопів.Парний гороскопназиваютьсинастрією (від грн. «сін» — «разом», «>астрон» — «>зірка»).

>Медичнаастрологіязаймаєтьсяпрофілактикоюзахворювань,виявленнямособливостейорганізмуконкретноїлюдини.Годиннаастрологіявивчає карту,складену на даний моментвиникнення думи, ідеї, запитання.Існуєбезлічіншихрозділівастрології.

Дляскладання прогнозу астрологкористується методамирозгортання гороскопа.Астрологію частодорікають уфаталізмі,вважаючи, щоїї прогноз незалишаєволівибору.Самі ж астрологисперечаютьсяміж собою,наскількимайбутнєвизначене.Найбільшрозповсюдженоює точказору, що «>зіркисхиляють, але й незобов'язують». Астрологвказуєлише натенденції, щонерідкопомилковосприймають якрозпливчастий прогноз.Особливостііндивідуального гороскопа можнапорівняти ізпоручем: заподіяннялюдини —навчитисяйти до мети,тримаючись запоруч, а чи неперестрибувати його,ламаючи ноги.

>Ціль прогнозу, слова Д.Радьяра, «...не скількисказати нам, що мизустрінемо насвоєму шляху, якзапропонувати нам, якцезустріти, йвизначитиосновний мотивцієїзустрічі.Якінашіякості,який типсилипотрібно,щоб пройтикожнувизначену фазунашогоповногостановлення якіндивідуальності. Це немаєніякого ставлення доти, чикласифікуватиподії, щозустрічаютьсялюдині увизначенійфазі, як «>гарні» чи «>погані».Важливо неподія,якою б вон не був, інші ж, чи будемо миготовізустрітиїї ізнайкращим результатом ізпоглядунашого зростанню».


НАПОРОЗІ IIIТИСЯЧОЛІТТЯ

 

>Астрологіярозвивається, унійзалишаєтьсямасаневирішених проблем. Астрологипишутьдослідницькі роботи,проводятьконференції. У одну годину наастрологіїіснуєкільканапрямків (>шкіл):традиційна,символічна,структуралістична іін.

>Бурхливорозвиваєтьсяприродничонауковийнапрямокастрології, щомаєтакожназвукосмо-біоритмологія,тобтонавчання провзаємозв'язок законів космосу й життя на землі.Цяназвадаєуявленняастрологів про ті, щоземне життяєневеликоючасткою космосу й не можна невраховувативпливбільшоїчастиниВсесвіт наменшу.Єтакожнапрямок, що задопомогоюметодівматематичної статистикидосліджуєвзаємозв'язокміжнебеснимитілами й частками людей.

>Чималоастрологіввважає, щомайбутнєастрології — увикористаннінауковихпідходів.Багато чого вніймає потребу впереосмисленні.Дійсно, тепер астрологкористується правилами,термінами,трактуваннями, щосклалися встародавності і уСередністоліття.Світогляд,психологія, життялюдининастількизмінилися із тихийпір, щодеякіастрологічнітрактування простозастаріли.

>Більшістьсучаснихученихпродовжуютьвідноситися доастрології скептично.Насампередїхнянедовіравикликанарозходженням упідходах дознання астролога йпредставникаприродничих наук. Длявченого-природникаінтуїція служитилишедопоміжним методом, робота ж йогобудується нарозрахунках йформальнійлогіці. Астрологвикористовуєлогіку іінтуїцію воднаковіймірі:значення планет йзнаківЗодіаку неописуютьсяпростимиматематичними чилогічними формулами.

>Суперечкинавколоастрологіїпочалися внезапам'ятнічаси й нестихаютьдотепер.Протинеї буввисунутамасааргументів.


СТАТИСТИКАПРОТИАСТРОЛОГІЇ

>Схильність людей допрофесіївивчаласяамериканськимфізиком Дж.Мак-Джерві.Віндосліджував, якрозподіленідатинародження 17 тис.вчених й 6 тис.політичнихдіячівщодозодіакальнихзнаків. На думкуМак-Джерві,розподілвиявивсяцілкомвипадковим.

>Найбільшцікавірезультати вційобластіотриманіпаризьким статистикомМішелемГокеленом.Вінвивчивархівнідані, щомістили дату, годину ймісценародження 41 тис.жителівЄвропи;серед них було б 1 6 тис.відомихвчених,артистів,письменників,спортсменів й т.д., атакож 25 тис. «>простих людей».Гокелензіставивположення планет йсузір'їв у моментнародженнялюдини із типом йогоособистості й родом зайняти.Вінзробиввисновок, що немає зв'язкуміж характером йдіяльністюлюдини, із одного боці, й його знакомЗодіаку,положенням планет убудинках йїхніхвзаємних аспектах у моментнародження — ізіншої.

Психолог ізМічиганськогоуніверситету (США) Б.Сілверманвивчив, яквпливаєзодіакальний знак, щовідповідаємоментовінародження шкірного ізчоловіка йжінки, наімовірністьїхньогощасливогошлюбу чирозводу.Буливикористанідані про 2978весіль й 478розводів,зареєстрованих уштатіМічиган у 1967—1968 р.Ученийпорівнявреальнідані ізрекомендаціями двохнезалежнихастрологівщодосприятливого йнесприятливогосполученнязнаків дляшлюбу.Він сказавши: «>ПоложенняСонця вЗодіаку в останній моментнародження неробитьвпливу наформуванняособистості».

>Ранішеподібнедослідженняпочаввсесвітньовідомийшвейцарський психолог Карл Юнг.Вінзіставивмісячно-сонячніконфігурації внатальних гороскопах 483подружніх пар, але й незмігзнайтистатистичнозначимихкореляцій (>взаємозв'язків). Однак Юнгвважав, щооцінити всі ті, щонакопиченоастрологією затисячоліття, непросто.Він мовивши: «>Статистичнийпогляд на світлоє абсолютновідверненим й томунеповним йнавітьпомилковим, коли мовайде пропсихологію людей».


>АСТРОЛОГІЯ УДЗЕРКАЛІДОСЛІДЖЕННЯ

Чи станіастрологіянаукою ізвластивимиїйстрогістю йтвердимикритеріями —відповісти наце запитанняможуть лишефакти.Дослідженняастрологічнихпрогнозівпроводяться уже давно. Однак не всімїм можнадовіряти воднаковіймірі:найчастіше длядослідженнязалучаютьсяпрогнозиастрологівнизькоїкваліфікації, чидослідникнамагаєтьсяаналізуватигороскопи сам, немаючи при цьомудостатніхастрологічних знань йдосвіду.Наприклад, роботи, де «>проаналізовані» 20 тис.гороскопів,викликають уастрологівпосмішку. «>Щобпроаналізуватидвадцятьтисячгороскопів, невистачитьцілого життя», —говорять смердоті.Требавідзначити, що вцілому роботи ізперевіркипрогнозівдаютьсуперечливірезультати.

Психолог доктор ЗденекРейдак писавши: «>Відомийчеськийвчений РудольфТомашек,звернувши своюувагу наастрологію,спробував наосновіїїметодівзнайтивплив окремихкосмічнихтіл наземлетруси.Цізв'язки —міжїхнімиепіцентрами йположенням окремихкосмічнихтіл —вінпростежив заостанні 100 років.Закономірності, до яківінприйшов, на його думку,дозволяютьпрогнозуватицігрізніявищаприроди. Звипередженням нарікТомашекпророчивземлетрус наАлясці і уТашкенті». На його думку, вастрологіїє багато чого правдивогохочачастина йвідноситься дообластіілюзій.

В.В.Печкіс укнизі «Початківастрологічної прогностики»пише: «...із зростанням кількостігарнихдосліджень,підручників,верифікацій (>перевірок)прогнозівтуманністьастрологічних законіврозвіється йвірогідністьпрогнозівзросте відтеперішніх 70% до 85 чи 90%. Статусастрологічних йметеорологічнихпрогнозівподібний. Уметеорологіїтакож незавжди можнавзяти доувагивідоміатмосферні ііоносферніявища,реєстрація яківимагаєновоїтехніки,наприкладсупутниковихаеродосліджень.Зновузібранийматеріал дозволитиполіпшитиметеорологічніпрогнози.

>Подібнеположеннясклалося вастрології.Відомісотніастрологічних законів, але й не усі мирозуміємо чизнаємо.Багато із нихнеобхідноуточнити...

>Неважкозрозуміти,чомудослідження навищомунауковомурівніастрологічнихпрогнозів удеякихлабораторіях недаютьрезультатів. То вколеджіБерклі вКаліфорнії длясотеньстудентів булискладеніастрологічніпрогнози.Їхнявідповідністьстандартизованому персональногоописові (>СПО)повинні булиоцінити самстуденти.Вірогідністьрезультатівскладала 50%. Придослідженніотриманихрезультатівз'ясувалося, щостуденти надзмозіпізнати своїосновніособистіякості.Вони недовідаються про собі за прогнозами й неможутьскластисвоєСПО.

...Кількість такихдослідженьзбільшується. УБельгійськійакадемії наук було бскладено йдосліджено 100 000астрологічнихпрогнозів, що посвоїх результатахпозитивні». смердотіполягають до того, щоіснуваннямеханізміввпливунебеснихсвітил надолі людей,торгівельнихпідприємств йцілих держав невипливає ізнауковихдосліджень.Довідсерйозний. Однакдуже багатоявищ булинезрозумілівченимпротягомдовгихстоліть, апотім наука включала їхнього у свою сферу. Тому жЙоганну Кеплерупотрібна бувсміливість,щобобнародуватисвоєвідкриття:припливи йвідливиявляють собою результатвпливуМісяця наСвітовий океан.ГалілеоГалілей писавши із цого приводу так: «>Більшеіншихдивує мене Кеплер, щодопускає уладовіМісяця над водою».Паризькаакадемія наук у XVIII ст. невизнавала, що із небаможутьпадатикамені,покиметеорити незвалилися, можнасказати, на головуакадемікам.

Так й ізастрологією:можливо, умайбутньомудослідникиосягнуть тихзв'язкиміжЗемлею йВсесвітом, щоховаються заастрологічнимизакономірностями.Більшістьастрологіввважає, щоценавчання уже теперєточноюнаукою,розквітякоїщепопереду.


Схожі реферати:

Навігація