Реферати українською » Авиация и космонавтика » Завдання астрономів Під годину спостереження Сонячних затемнених


Реферат Завдання астрономів Під годину спостереження Сонячних затемнених

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>НАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ім. Т.Г.Шевченка

>Фізичний факультет, кафедраастрономії

>КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

ТЕМА:

>Завданняастрономів под годинуспостереженьсонячнихзатемнень

(>Від 20-х років ХХстоліття до відома нашихднів)

>Підготував: студент V курсу

>Група 105АМ Тарасов Максим

>Київ 2010


План

1.Вступ

2.Раннійперіод постановкизавдань (ХХстоліття)

>Література


1.Вступ

>СпостереженнязатемненьСонцямаєвинятковенауковезначення.

>Вельмичисленні тихнаукові запитання, длявирішення якіастрономиорганізовуютьекспедиції всмугуповногосонячногозатемнення,відправляючись годиною вдалекіподорожі. Зплином годинипостають всенові заподіяння, астаріуточнюються йускладнюються.Неможливо вмежахневеликої книжкинавіть короткорозповісти разом узяте ті, щодосліджується под годинузатемнення, й тому мизупинимося лише надеякихосновнихзавданнях.

>Щобповністювикористовувати тіневелике число секунд, колиСонцезакрито дискомМісяця,астрономи вширокійміроюзастосовують фотографію.Спостереження оком (>візуальніспостереження)єнедостатніми, смердотіпоступилисямісцемфотографічнимспостереженням. Зрізноманітнимиприладамиастрономинамагаютьсяотриматиякомога понад хорошихфотографій под годинузатемнення;дуже часто,працюючи усвоїхінструментів, смердотібувалипозбавленіможливостікинутихоча б одинпогляд надивну закрасою картину, якоїпредставляєзатьмаритьСонце,оточененіжносвітитьсякороною. Аліастрономибуваютьповністюзадоволені,якщоїхніпопередніпланиздійснюються йспостереженняпроходятьвдало.Кількамісяців, аіноді і рокта послезатемненняйдедетальневивченнязнімків, котрі булиотриманіпротягом 2-3хвилинповноїфазизатемнення.Вивченняцихзнімків таіншихматеріалів проводитися улабораторіях, й тут ужероблятьсяновівідкриття йподальшікроки доз'ясуваннябудовиСонця.


2.Раннійперіод постановкизавдань (ХХстоліття)

>Проблемививченнясонячнихзатемнень можнарозділити начотиригрупи: I.Визначення поправок дотаблиць рухуМісяця йСонця. II.ВивченнязовнішніхоболонокСонця -корони йхромосфери. III.Вивченнябудовиземноїатмосфери. IV.ВивченняефектуЕйнштейна.

I.Однією ізнайстаріших завданьспостереженнясонячнихзатемненьєвизначенняточнихположеньМісяця,знаходження поправок доїїобчисленомуположенню. РухМісяцяастрономививчилидуже добро; смердотіобчислятьїї шлях на багато години вперед, але йМісяць все-таки, не вже напевнеслід посвоїйтеоретичнійорбіті.

РухМісяцядуже складно, бозалежить не лише відтяжіння землі йСонця, але йсхильнезбурень урезультатітяжінняінших планет.Висловити йогоматематичними формуламидужеважко. ДляпередобчислюванняположенняМісяцяскладенідужеточнітаблиці, але й й смердотіпотребуютьперевірки заспостереженнями й ввиправлення.Також,хоча й вменшіймірі,потребуютьперевірки йвиправленнятаблиці видимого рухуСонця, що обумовленезбуреннями руху землінавколоСонця.

>Під годинузатемненьпредставляєтьсясприятливийвипадокпідмітитивідхилення врухахМісяця й землі й напідставі цогодатиматеріал длявиправленнятеорії.

>Якщопроводитифотографуванняприватних фаззатемнення, колиСонцемаєвигляд серпа, й при цьому ізмаксимальноюточністювідзначатимоментифотографування, то,вимірюючисерпоподібнізображенняСонця, можназнайти поправки рухуМісяця.

Дляцих жцілейможутьслужитиспостереженнямоментівконтактів,тобтомоментівдотику краю дискаМісяця ізкраємсонячного диска.Останнім годиноюмоментиконтактівнамагаютьсяотримати,використовуючикінематографічні йвідеоспостереження.

>Помилки впрогнозіконтактівсонячнихзатемненьможутьдосягатидекількох (до 4-5) секунд.Завданняможе бути дозволена й шляхомвизначеннямежісмугиповноїфази наземнійповерхні.

II. Алінайбільшуувагутеперзвертається навивченнязовнішніхоболонокСонця:хромосфери йкорони.Незважаючи науспіхи,досягнуті вобластіпозазатемненихдослідженькорони, аж до цого години у всіх деталях коронаможеспостерігатися лише под годинуповногозатемнення.Корональніпромені й всязовнішнячастинакорони ізхарактерним тонкимбудовою назнімках позазатемненням невиходять. Тому под годинузатемненнявиробляютьсязнімкикоронирізноманітнимиінструментами. Заотриманимифотографіямикоронививчаютьсядеталіїїбудови, форма й рухїїпроменів,вимірюєтьсяїїяскравість урізних точках.

>Розміри йпристрійфотографічних камер,призначених длязйомкикорони,дужерізні. Удалекуподорож дляспостереженнязатемнення можнавзятиякий-небудь із великихінструментівобсерваторії:він був бідужеважкий дляперевезення, але вскладання йналагодження йогопішло бнадто багато години. Та ікрім того,великітелескопивиготовляються дляпевноїобсерваторії й часто вже негодяться для установки віншомумісці (>з-зарізниці широт).Експедиційніприладиповинні бути легкими,швидковстановлюватися й, який бувнастількистійкими, якпостійнітелескопи,повинніпрацюватибезвідмовнолишепротягомнедовгого годинизатемнення.

За рис. можнаотриматиуявлення прокоронографа,використовуванихрадянськими астрономами - камерах дляфотографуваннякорони. АщоботримативеликезображенняСонця йкорони,об'єктивкоронографаробитьсядовгофокусним. У йогофокусі, девиходитьзображення, переноситифотографічна платівка, котразнімає корону под годинузатемнення.

>Найбільші ізсучаснихкоронографдосягаютьдовжини до 18 й понадметрів.ПоперечникзображенняСонця уфокусітакоїкамеридорівнює 16 див.Істотноючастиноюкоронографєцелостат,тобтодзеркало, щообертаєтьсягодинниковиммеханізмом, яку переносити передоб'єктивом йспрямовуєпроменіСонця вдовгунерухому трубукоронографа,встановлену горизонтально.

>Роботи ізвивченнязовнішніхоболонокСонцядужерізноманітні, але й мивиділимоосновні заподіяннядослідження:

1)вивченняприродичасток йфізичного станусонячноїкорони;

2)визначеннящільностікорональноїречовини;

3)дослідженняфізичного стануречовини вхромосфері йзвертаємошарі йприроди їхнісвічення;

4)вивчення сил, щодіють наСонці.

1.Щобвивчити, щопредставляють собоючастинкиречовинисонячноїкорони й вякомустані смердотізнаходяться,требадослідити,світяться смердотірозсіянимсвітломСонця чизавдякивласномувипромінюванню, якзалежитьрозсіюваннясвітла віддовжинихвилі,поляризованийсвітлокорони й яксаме.Багато чого ужевідомо, але й заподіяннявиконане неповністю, йпотрібніподальшіспостереження. Для цогопроводятьспектральні,фотометричні таполяриметричніспостереження.

>Тепервідомо, що над всіх областяхкорони складречовини один й тієї ж. Надобуреними,активними областямисонячноїповерхні увнутрішнійкороніспостерігаютьсявласневипромінюваннякорони (>яскравілінії вспектрі) йвідбите -розсіянесвітлоСонця (>безперервний спектр); вспокійних областяхвласневипромінюваннякоронивідсутня (то вспектріполярнихпроменівкоронияскравихліній немає).

>Надзвичайноважливим томуєдослідження спектрукорони, що проводитися задопомогоюсветосильнихспектрографів.Під годинузатемнення 19червня 1936радянськийастрофізикакад. Г.А. Шайн задопомогоюпотужнихспектрографівотримавпрекрасніфотографії спектракорони.Детальневивчення їхні дало Г.А. Шайнможливістьвизначититочнідовжинихвильбагатьохспектральнихлінійкорони.Останнєєдужеважливим, так як длявирішення запитання про природукорональнихлінійзнанняточнихдовжинхвильмаєвирішальнезначення.Тільки всамийостанній годину науказ'ясувала природубільшостікорональнихліній.

>Проте подалівивчення цого запитанняпродовжуєзалишатисяоднією ізважливих йцікавих проблемгеліофізики - науки профізичну природуСонця.

Засвоїмиспектрограмах Г.А. Шайнвивчивінтенсивністьяскравихкорональнихліній, взалежності відвідстані від краюСонця. Упершучергуцестосувалосянайбільшінтенсивнихзеленоїлінії іздовжиноюхвилі 5303 А йчервоноїлінії іздовжиноюхвилі 6374 А.Дані Г.А. Шайна дозволилизнайти, якрозподіляються вкоронівисокоіонізованіатоми, щовикликаютьпоявуцихкорональнихліній.

>Безперервний спектркорониможенадативідомості про природучастинок, щорозсіюютьсонячнесвітло.

Г.А. Шайнвиміряв насвоїхплатівкахположення іінтенсивністьбагатьохфраунгоферовихліній вбезперервномуспектрізовнішньоїкорони.

>Багатийспектральнийматеріал далиспостереженняповногосонячногозатемнення 25 лютого 1952 Наспектрограмах,отриманих М.М.Парійським под годину цогозатемненнязісвітлосильнимспектрографоморигінальноїконструкції, ясновиявляєтьсявідмінність спектрукорони надспокійними йзбудженими областямисонячноїповерхні.

Упитанні профізичний станречовинисонячноїкорони й природуїїсвітінняще багатонез'ясованого.Які,наприклад,умовиіонізаціїречовини й Якаступіньіонізації в західних областяхкорони й нарізнійвисоті?Ширина йконтуриспектральнихлінійвказують наумовисвітіння. Тут особливоважливопроводитидослідження дляпевних областейкорони, так як надобуреними й над областямисонячноїповерхніумовисвітіннякорональноїречовинирізні.

>Важливе запитання прополяризаціюсвітласонячноїкоронививчався под годинузатемнень 1936, 1941 й 1952 рр.експедиціямиАбастуманськійобсерваторії.Ціспостереженняпоказують, щонайбільшаступіньполяризаціїсвітлакоронивідповідаєпотужнимкорональнихпотоків надпротуберанцями (такзванимшоломів 1-готипу).Вінших областяхступіньполяризаціїсвітлаблизько 50% й менше й незалежить віддовжинихвилі, щовідповідаєрозсіюваннясвітлавільнимиелектронами.

>Посиленнябезперервного спектру в західних областях йданіполяриметричнихспостереженьсвідчать провеликукількістьвільнихелектронів увнутрішнійкороні.

Колистосуєтьсяпилоподібнихречовини, щовиробляєфраунгоферовілінії вспектрікорони, то "заостаннімиданими, неналежить самомуСонцю, азаповнює усіміжпланетнийпростір.Протеце запитаннявимагаєподальшогоуточнення.

>Цікавоотриматисумарний спектркільцевих зон,відповіднихвнутрішньої,середньої йзовнішньоїкороні.Підкреслюємо, що в даний годинуважливодослідити природуречовини окремихділяноксонячноїкорони.

>Дужецікаве запитання проперехід хромосферногоречовини,зокремахмар-протуберанців, вкорональноїречовини;інодівикинутийпротуберанецьрозпадається -дисіпує,переходячи вкорональноїречовини, аінодівикинутамаса, непадаючи тому й недисіпуючись, простоперестаєсвітитися йстаєледьпомітною чизовсімзникає.Які заподій цогоявища?

>Нарешті, вкороні буливиявленітемніпромені, котрі несвітяться в тихийдовжинаххвиль, до якічутливафотографічна платівка.Ціпроменітемнимисмугамиперетинають щознаходяться по нихкорональніосвіти.

Длявирішенняпоставленихзавданьзастосовуєтьсярізноманітнаапаратура:призмовікамери,щілинні йбесщелевісвітлосильніспектрографи.

>Призмова камера,тобто камера, передоб'єктивомякій переносити призма,дозволяєотримати спектрхромосфери йсамоївнутрішньоїкорони. Наспектрограмахвиходятьзображенняхромосфери йвнутрішньоїкорони влініяхвипромінювання увиглядісерпів йкілець (>залежно відфазизатемнення) й фонбезперервного спектру.

>Такіспектрограмиважливоотримати дляполярних областейхромосфери йкорони. Для цоготребаспостереженнявиробляти не з центру, а із краюсмугиповноїфазизатемнення,зорієнтувавши призмувідповідним чином.Мінімумсонячноїактивностісприяєотриманнюспектрограмполярних областейкорони.

Длявивчення умівсвітінняречовини особливоважливоотримуватиспектрограми ізщілиннимиспектрографами. При цьомутреба точно знаті, як встановленощілину спектрографа, доякоїобластіхромосфери йкоронивідносятьсяспектрограми.

Дляотримання спектрукоронизастосовуютьсященебулярнаябесщелевиеспектрографи.Ціспектрографидаютькількаосередненої спектркорони,тобто спектр відзначноїмайданчикикорони, але йєсвітосильні йдозволяютьвивчитислабкіспектральнілінії.

>Визначеннягустинисонячноїкоронигрунтуєтьсяголовним чином нафотометричнихспостереженнях.

>Визначеннязагальної (>інтегральної)яскравостікоронидозволяєсудити промасу йсередньоїщільностікорони.Більшдетальнафотометрія,побудоваізофот (>ліній,відповіднихрівнимяскравості)дозволяютьсудити пророзподілречовини вкороні, прозмінущільності взалежності відобластікорони, прозмінущільності ізвисотою надсонячноїповерхнею.Звичайно, длявиведеннящільностіречовинитребадолучити ііншідані просвітіннікорони.

У годину особливоважливопроводитиабсолютнуфотометрію,висловлюючиосвітленість відкорони чихромосфери вабсолютниходиницях (уергах в секунду наодиницюплощі).

У 1941 р. В.Б.Ніконов ізрадіометром,Н.І.Чудовічев ізфотоелектричнимфотометром таіншівизначализагальнуяскравістькорони.Вониотрималиподібнірезультати,оцінившизагальнуяскравістькоронидорівнюєполовиніяскравостіповногоМісяця.

Алі, ймовірно,загальнаяскравістькорони незавждиоднакова - вонзмінюється відзатемнення дозатемненню так саме, якзмінюється йзагальнийвиглядкорони.Уточненняпідміченої тутпевноїзакономірності йпоясненняїїєоднією ізчерговихзавдань.

>Цікавівисновкиотримаввідомийпулковський астроном Г.А.Тіхов врезультатіфотометричноїобробкиплатівок,знятих його ">четверним"коронограф (рис.).Приладявляє собоюз'єднані разомчотирипівтораметровікамери.Вживаючивідповіднікольоровіфільтри йпідходящі сортіфотографічнихплатівок, Г.А.Тіховзміготриматифотографіїкорони вчотирьохрізнихділянкахспектра-відфіолетового до червоного,тобто вчотирьох кольори. Зцієюоригінальноюінструментом Г.А.Тіховїздив доШвеціїспостерігатизатемнення 29червня 1927,спостерігавзатемнення 19червня 1936 й 21вересня 1941Вивченнякорональнихнегативів дозволилоотриматирозподілкольору вкороні.Виявилося, щовнутрішня короначервоноСонця, й температураїї,отже,трохинижчетемпературиповерхніСонця. Цеспростовує думку прототожністькольорукорони йСонця,укорінене последослідженнянімецького астрономаГротріана.

>Спостереження Г.А. Тихона показали, що корона ">червоніє" в мірувіддалення відСонця.Цей результатякісно бувпідтверджений М.Д.Лаврової, котра под годинузатемнення 19червня 1936отрималаспектрограмикорони.

3.Мабуть,найбільшуувагу приспостереженнізатемненняприділяєтьсятепер детальномунавчаннюспектрівсонячноїхромосфери йзвертає кулі, що вельмизручнопроводити под годинузатемнень.Такийінтерес довивченняповерхневихоболонокСонцязрозумілий:розкриваючибудова йз'ясовуючифізичніумови ватмосферіСонця, минаближаємося дорозумінняприродисвічення йактивностіСонця.

>Отримати спектрзвертає кулі - самогонижньогорівняатмосфериСонця -доситьважко.Зважаючи на йогомалоїтовщини доводитисяловити момент, колизникнеостаннійпроміньСонця, аМісяцьще невстигнезакритизвертає кулю. Однакрадянським астрономамвдалосяотриматичималоважливихрезультатів й вційгалузі.

>Грунтовнеспектрофотометрічнедослідженняхромосфери влініїводнюН3 йгеліюD3 було бвироблено проф.Д.Я.Мартиновим. Засвоїмиспектрограмах,отриманим 21вересня 1941,Вінвивчиврозподілвипромінюванняводню йгелію нарізнихвідстанях від краюСонця,визначивеквівалентніширини йконтуриліній йзробиввисновок проіснуванняшвидкості турбулентного рухублизько 20 км / сек.Прекрасніспектрограмихромосфери йпротуберанців булиотриманіПулковським астрономами В.А. Крат, В.П.Вязаніциним таін под годинузатемнень 1936, 1941 й 1952 рр.

4. У проблемувивчення сил, щодіють наСонці,перш на входити заподіяннявивченняструктурикорони.

Тутвиникає рядпитань: якзмінюютьсядеталікоронизізміною станусонячноїповерхні, щообумовлюєтонкупроменисту структурукорони, як далекопоширюєтьсядіяелектромагнітних силСонця,якогорозміру та напрямі рухукорональноїречовини? Рухи вкорональних деталяхможуть бутивиявлені врезультатіпорівняннязнімків,отриманих ізрізнихточоксмугиповноїфази,тобто врізнімоменти години. Однак таким шляхом не можнавиявити рухречовинивздовжкорональнихпроменів. Це заподіяннявирішується заточнимвимірамположеньліній вспектрі, напідставі так званого принципуДопплера.

Одним ізнайбільшихнауковихпідприємств,організованих у зв'язку іззатемненням1936радянськими астрономами, було бфотографуваннякорониоднотипнимидовгофокусними камерами длявивченнязмін укороні. До 1936 р. лишевипадковіспостереженнявказували нашвидкізміни вкороні.Щобвирішитице запитання, було бпобудованошістьоднакових5-метровихкоронограф, котріотрималиназву ">стандартнихкоронограф" (мал.2); вониоб'єктивпереміщувався іздопомогоюгодинниковогомеханізму, щокомпенсувалодобовий рухСонця йробилонерухомимзображенняСонця уфокусікоронографа.Коронограф,перебуваючи вскладіекспедиційрізнихобсерваторій, булирозподілені у пунктахуздовжсмугизатемнення. Учотирьох ізцихпунктів (уБілоріченською, наУралі, вОмську й наДалекомуСході) погода бувсприятливою й булиотриманіпрекрасніфотографіїкорони.ВідБілоріченськоюпоблизуЧорного моря доКуйбишевка наДалекомуСходімісячнатіньйшлаблизько 2 часів, й тому наплатівкахрадянськихекспедиційзакарбувалися усізміни, котрівідбулися протягом години всонячнійкороні.

>Дослідження 30платівок,отриманих зстандартнимикоронографа, далоцікавіновівисновки пробудовукорони йприродіявищ вхромосфері йкороні.Цідослідження булипроведеніЄ. ЯБугославского, С.К.Всехсвятським й А.М. Дейчем.

>Виявилося, що увнутрішнійкороні за 2годинивідбулисязначнізміни; характерцихзмін був детальновивчений.Одночасно було бвстановленонадзвичайноцікавий факт:з'ясувалося, що,вивчаючи наплатівкахвидимізміщеннякорональнихпроменів зацідвігодини, можнавстановитиобертаннякорони разом зСонцем.Далі С.К.Всехсвятокій йЄ.Я.Бугославскогодосліджували структурукорони зацим жзнімкам йвстановилиструйчатубудовукорональнихпроменів, детальнодосліджувалидуговісистеми -чудовіосвіти, щовключають рядохоплюють одна одну дуг, - йзнайшлиточнувідповідністьміжявищами вкороні йхромосфері.

>Враховуючиуспішнепроведенняспостереженьзатемнення 1936 р., котрі булиорганізованіспеціальноствореноюкомісією,радянськіастрономидіяльноготувалися допроведенняспостережень под годинузатемнення 21вересня1941Однаквіроломнийнападгітлерівськихзагарбників на СРСРзмусилозначноскоротитипрограмудосліджень.

Тім неменш, Незважаючи наумовивоєнного години,експедиціїДержавногоастрономічногоінститутуіменіП.К. Штернберга,Пулковськоїобсерваторії,Ленінградської,Казанської,Ташкентської таіншихобсерваторійуспішно провелиспостереження,розташовуючисьвздовжсмугизатемнення, котра проходила по районахСередньоїАзії.Чудовіфотографіїкорони ізбагатьма деталями булиотримані ізтими жстандартними5-метровимикоронографа, котріпрацювали й в 1936 р., атакож ізчетвернимкоронограф Г.А.Тихова тазіспеціальними камерами.

>Вивченнякорональнихфотографій, яку було бвиробленоЄ.Я.Бугославского й В. Г.Фееенковим,з'ясувало характерструктурикорони йумови вкороні надпорушеними областямиСонця.Результатипідтвердиливисновки,отриманірадянськими астрономами длязатьмарення 1936, І дозволилизробитивисновок, щосвіченнякорональнихліній, щохарактеризуєумовисверхіонізації вкороні,найбільшінтенсивно надпорушеними областямисонячноїповерхні, депомітнінайбільшскладніструктурніформикорони ізінтенсивними потокамиречовини.

>Спостереженнязістандартнимикоронографа булипроведені й внаступнізатемнення 1945 й 1952 рр. атакож под годинузатемнення 30червня 1954

Широко булиорганізованіспостереженнязатемнення 9 июля 1945,Смугаякого проходила черезЄвропейськучастину СРСР відпівденнихрайонівКарело-ФінськоїРСР до Уралу й далімайжекордонівУзбецької йКазахськоїРСР.ПоблизуІванова, Ярославля таКуйбишеварозташовувалосябільшістьекспедиційрадянськихастрономів.Проте усунь 9 июлямайже повсій територїЄвропейськоїчастини СРСРспостерігалисяпотужнігрозовіявища, через котрібільшістьекспедиційзазналоневдачі успостереженняхзатемнення.Проте напівночі, врайоніСортавала,метеорологічніумови булисприятливими, й тутекспедиціяпулковськихастрономівотрималацінніматеріали.ЕкспедицієюАстрономічноїобсерваторіїЛенінградськогоуніверситету подкерівництвом В.В.Шаронова йЗ.З.Ситинські булипроведеніфотометричні таколориметричнедослідженнякорони,приватних фаззатемнення йяскравості небесногозводу.

Уостанні рокта було бзробленоважливевідкриття: було бвстановлено, щоСонцевипромінюєрадіохвилі. Зрізнимипроцесами наСонціпов'язановипромінюваннярізнихдовжинхвиль.Спостерігалисявипромінювання іздовжиноюхвилі віддекількохметрів досантиметрів.Радянські,геофізикиспостерігалирадіовипромінюванняСонця под годинуповногосонячногозатемнення 20травня1947Спостереження под годинузатемненнядопомагаютьвиявитиокреміобласті наСонце чи у йогозовнішніх кулях, котрієджерелом цогорадіовипромінювання.

>Всіназваніпроблемидослідженьтіснопов'язаніміж собою, йлишевсебічне,комплекснедослідженнякорони йхромосфериможедативідповіді напоставлені запитання. Зіншого боці,будь-якоїотриманийматеріалможеслужити длярізнихдосліджень. Так,загальнафотометріякорони йпротуберанцівпотрібна й длявизначеннящільностіречовини й длявизначенняприродисамоїречовини у яких.Спектрограмидаютьматеріал длядослідженняприродиречовини й його стану й т.п.

III.Затемненняможе бути ізуспіхом використано длядослідженняземноїатмосфери. Зцієюметоюведутьсяспостереження: а)метеорологічні:хідтемператури,тиску,вологості,змінивітру,освітахмарності й т.д.; б)фотометричніспостереженняяскравості йкольору неба, до тогочислізагравоюкільця; в)радіоспостереження: змінучутностірадіостанцій, змінушумів, щовикликаютьсярадіовипромінюваннямСонця,спеціальніспостереженнявідображенняімпульсного сигналу відрізнихшарівіоносфери.

Проостанніспостереженняхпотрібносказатитрохидокладніше.ПіддієюультрафіолетовоговипромінюванняСонцявідбуваєтьсяіонізаціягазівверхніхшарівземноїатмосфери. Цепризводить допоявиелектричнихзарядів йутворенняелектропровіднихшарів.Такі шарирозташовані нависотах 100 км (кулю Є), 210 км (кулюF1) й 250-350 км (кулюF2).Вся далекакороткохвильоварадіозв'язокйде шляхомвідображеннярадіохвиль відцихелектропровіднихшарів,званихіоносферою.Зрозуміло, щозміни віоносферіпризводять дозміни умівпоширення короткихрадіохвиль.Дослідженняіоносферипредставляє заподіяннявеликоїпрактичноїзначущості. Наіоносферу великийвпливмають потокичастинок - корпускул, щовикидаються зСонця.Відомо, щосильнікорпускулярні потокистворюють віоносферіобурення, щосупроводжуютьсяполярнимисяйв "ймагнітними бурями йпризводять допорушеньрадіозв'язку. Однак продіюкорпускулярноїрадіаціїСонця наіоносферущедуже маловідомо.Фізична природавідбуваються віоносферіпроцесівще маловивчена. Уіоносферібезперервновідбуваютьсязміни, томудужеважливопорівняти станіоносфери,освітленоїСонцем,зі станомнеосвітленійіоносфери на маломупроміжку години. Це йвиявляєтьсяможливим уперіодиповнихсонячнихзатемнень.

>Місяцьстворює нелишезвичайне -оптичне -затемнення, але йзатуляє йкорпускулярнийпотік,створюючи ">корпускулярнезатемнення".Внаслідокрізноїшвидкостісвітла й корпускулзатемненняоптичне ікорпускулярненаступаютьрізночасно (>корпускулярнераніше);з'являєтьсяможливістьроздільноспостерігати дії на атмосферуультрафіолетової такорпускулярноїрадіації.

IV.Дещоосібно стоятиспостереження, щопроводяться под годинуповногозатемнення дляперевіркиефектуЕйнштейна.

У 1936 р.спеціальнийінструмент,сконструйований йвиготовлений подкерівництвом проф. А.А. Михайлова дляперевіркиефектуЕйнштейна, буввстановлений наДалекомуСході вКуйбишевка. НебопоблизузатьмаритьСонце було бсфотографованоцимінструментом, й на платівкахбіляСонцявийшло багатослабкихзірок. Тім самимінструментом наіншихплатівках бувзнята черезкількамісяців та ж сама область неба, колиСонця уже не було б.Порівнюючиплатівки,отримані под годину й позазатемненням, можна було бвиміряти, чивідбувається вдійсностізміщеннязірок й на якої величину.Кропіткі йскладнівимірюванняотриманихфотографій,вироблені А.А.Михайловим, дали для видимоговідхиленнязірокпоблизуСонця величину,більшу, ніж та, якоївимагаєтеоріявідносності.

>ІншіспостереженняефектуЕйнштейнадаютьвеличинизсувузірокхоча іменші, ніж завизначенням А.А. Михайлова, але йтакожвеликі, ніжвимагаєтеорія.

>ВивченняефектуЕйнштейнапредставляєцікаву йважливу завдання,оскількиспостереженнявиявилипомітнекількіснерозбіжність ізтеорією.Особливоважливо, але й іважко було б ботримати ізспостережень не лише величинузміщеннязірки, щознаходитьсябіля самого краюсонячного диска, але й й законзменшення цогозміщення взалежності відвіддалення відсонячного краю. Однаквиробництво такихспостереженьвимагаєспеціальноїапаратури.Воно ізрозуміло:найбільша величиназсувузображеньзірок нафотопластинцівимірюєтьсямікронами, йвпевненевиявлення такихмалих величин -виключноважка справа.

3.Завдання, котрівирішуються приспостереженняхсонячнихзатемнень насучасномуетапірозвитку науки

Тема постановкизавдань под годинуспостереженьсонячнихзатемнень, особливоповних,ще более актуальна.Вимоги доточностіспостережень такихявищсьогодні якніколивисока, так якзросливимоги доточностіпередобчислюванняположенняМісяця напевнімоменти години.Крім того,застосуваннявисокихтехнологій йкомп'ютерівдаєможливістьвироблятиуправління такимиспостереженнями.Особливемісцеприділяєтьсяпозаатмосферніспостереженнямисонячноїкорони, ізвисокихгеостаціонарнихорбітШСЗ.

У годинуактуальнітакі заподіяння, щорозглядаються под годинуспостереженьсонячнихзатемнень.

1.Фіксаціямоментів годиниконтактівдисківСонця йМісяця ізпохибкою 10 мкс задопомогоювідеоапаратури талазерноїтехніки.

2.Спектральніспостереження йфотометріясонячноїкорони под годинуповнихзатемнень іззастосуваннямсучаснихметодівфотометрії та спектральногоаналізу.


>Література

1. А.А. Михайлов.Сонячнізатемнення та їхньогоспостереження. М., 1978.


Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Комета C/2007 N3 (Lulin)
  Міністерство освіти і науки України Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим Мала
 • Реферат на тему: Метеорологічні Дослідження
  >Метеорологічні >дослідження >Сьогодні >важко >уявити >собі науку без >армії >роботів, що
 • Реферат на тему: Метеори і метеорити
  >Метеором називають частки пилу чи осколки космічних тіл (комет чи астероїдів), які за вході у
 • Реферат на тему: Перспективи освоєння космосу і Місяця
  Сибірський Державний Університет Шляхів Повідомлення Кафедра хімії Перспективи освоєння космосу, і
 • Реферат на тему: Астрономічні відкриття
  Зміст Запровадження 1. Кеплер та її попередники 2. Відкриття Галілея 3. Закон тяжіння Ньютона

Навігація