Реферати українською » Банковское дело » Аналіз перспектив роз ¬ витку медичного страхування на ринку страхових послуг України


Реферат Аналіз перспектив роз ¬ витку медичного страхування на ринку страхових послуг України

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ

>Розділ 1. Характеристикамедичногострахування в Україні

1.1Історичніаспектирозвиткумедичногострахування в Україні

1.2Необхідністьмедичногострахування

>Розділ 2.Аналізсучасного станумедичногострахування наринкустраховихпослуг України

2.1Особливостінинішньогомедичногострахування

2.2Позиція МОЗ Українищодомедичногострахування

2.3Аналізпрограммедичногострахуваннядеякихстраховиків в Україні

>Розділ 3.Перспективирозвиткумедичногострахування в Україні

3.1Зарубіжнийдосвід уреформуванні українськоїмедицини

3.2Удосконаленнясистемимедичногострахування

>Висновок

Списоклітератури


>Вступ

>Темоюданогоіндивідуального заподіянняє ">Аналіз перспективрозвиткумедичногострахування наринкустраховихпослуг України".

>Метою роботиєаналізрозвиткумедичногострахування та його перспектив наринкустраховихпослуг України.

>Завдання роботи:охарактеризуватимедичнестрахування в Україні;проаналізуватисучасний станрозвиткумедичногострахування;визначитиперспективирозвиткумедичногострахування наринкустраховихпослуг України.

>Фінансуванняохорониздоров’язабезпечується зарахуноксуспільного фондуспоживання,однаксаме зарахунокцихвитратзабезпечується процес нормальноговідтворенняпродуктивних силсуспільства. При цьомумедичнестрахуванняє одним знайбільш дійовихспособів забезпеченняфінансових потребсистемиохорониздоров’я.Самемедичнестрахуванняє способомдиверсифікаціїфінансового забезпеченнясистемиохорониздоров’я, способоміндивідуалізаціїмедичногообслуговування.Воносприяєвибірковостімедичногообслуговування,зменшуєвитрати нанього дляфізичної особини, й,водночас,посилюєфінансову базусистемиохорониздоров’я вцілому. Станохорониздоров’явизначаєрівеньблагополуччя населення йступінь йогосоціальноїзахищеності й служитиіндикаторомполітико-економічноїситуації всуспільстві.

У нашійдержаві ужетривалий годинуіснує проблемапідвищеннярівня державноїохорониздоров'я, томупостає запитання про збільшенняїї бюджетногофінансування.Своєючергою,цевимагаєпошукуіншихпозабюджетнихджерелвідшкодуванняпотрібнихвитрат. Одним з такихджерелємедичнестрахування.


>Розділ 1. Характеристикамедичногострахування в Україні

1.1Історичніаспектирозвиткумедичногострахування в Україні

>Страхування вминуломухарактеризувалося тім, що в основномупереважали догодистраховоївзаємодопомоги,зміст якіполягав у бо усі особини, котріуклали домов,згоджувалисяпокриватизбиткиякогось конкретногоучасникаїхнього товариства,тобтодіяв принципвзаємногорозподілузбитків.Виникнення йподальшийрозвитокобов’язковогомедичногострахування істраховоїмедицини в Україні яксистемисягаєсередини XIXсторіччя йпроглядається через призмутодішнього державного улаштую країни, коли вцарськійРосії 26серпня 1866 року узв’язку знастаннямепідеміїхолери було бприйнятотимчасовеположення, згідно ізякимвласники фабрик йзаводівзобов’язувалисяорганізовувати длясвоїхробітниківлікарні (зрозрахунку 1ліжко на 100осіб). Це іпоклало вушкоформуванню такзваноїфабрично-заводськоїмедицини, у томучислі в Україні.

Отже,вітчизнянемедичнестрахуваннязародилося наПівдні України вкінці 80-х — на початку 90-х років XIX ст. Уцей годинупрогресивначастинапідприємцівОдесипочаластрахуватисвоїхробітників відшкоди їхньогоздоров’ю навиробництві удіючих тодіприватнихзагальностраховихтовариствах.Згодом,окрімОдеси,страхуванняпоширилося на усіпромисловіцентриХерсонськоїгубернії —Миколаїв, Херсон,Єлізаветград.

>Пізнішесередпідприємціввиниклаідея активногопідтриманняфабричноїінспекції, укомпетенціїякої були йсоціальні запитання навиробництві,запровадженнявласногодобровільноговзаємногострахування нанекомерційнійоснові тощо. У 1899p.почалодіяти ">Одеськетовариствовзаємногострахуванняфабрикантів йремісників віднещасноговипадку із їхніробітниками йслужбовцями". У 1912 р. вРосійськійІмперіївийшов закон й було б введенообов’язковемедичнестрахування.Особливостямиобов’язковогострахування було б:поступовість йогозапровадженняпротягомдекількох років,територіальнаобмеженістьпоширення (лише наєвропейськучастину країни),охопленнястрахуваннямвиключнонедержавноїсферипромисловості.Відповідальними застворення й діяльністьстраховихорганізацій булироботодавці, устраховихтовариствахповністю, а й улікарнянихкасах у їхньогоправління входили йвиборні відзастрахованих.Внески втовариствострахування віднещаснихвипадківповністюскладалися ізвідрахуваньроботодавців, йсуми їхнізалежали відступенянебезпечностіробіт.

Зприйняттямнезалежності, Українасамостійновизначаєвласнуполітикурозвиткуекономіки тазабезпечуєсоціальнігарантії своїмгромадянам.Майже усі державиколишнього СРСРстворилиумови длярозвиткумедичногострахування. Україна ж лишепідійшла до цого запитання, але йпідійшлазважено,маючидосвід роботилікарнянихзакладів вумовахстановленняринку,створення йрозвиткумедичногострахування удобровільнійформізавдякистраховимкомпаніям,виникненнюлікарнянихкас,благодійнихорганізацій йфондів, котріпроводятьвелику роботу й насьогоднімаютьдеякінауковізапочаткування;забезпечуютьпотужнефінансуванняохорониздоров’я із всіх не бюджетнихнадходжень.

1.2Необхідністьмедичногострахування

>Медичнестрахування -необхіднаумовапідвищенняефективностіфункціонуваннясистемиохорониздоров'я населення України вумовахринковоїекономіки.

>Перехід України доринковоїекономікисупроводжуєтьсявиникненнямбезлічісоціальних проблем, у томучислі й вгалузіохорониздоров'я.

>Сьогодніукраїнськаохороназдоров'япереживаєглибоку кризові, що негативнопозначається настаніздоров'я населення.Середнятривалість життяукраїнцівзначнонижче, ніж векономічнорозвиненихкраїнах. Усередньому українецьживеприблизно на 11 років менше, ніж жительрозвиненоїєвропейської країни.

>Необхідністьвведення в Україніобов'язковогосоціальногомедичногострахуванняпостійнообговорюєтьсяпротягомостанніх років. Цевигідно для всіх воднаковіймірі.Державісоціальнемедичнестрахування дозволитивирішити багато проблем, але йперш на - проблемуфінансуванняохорониздоров'я, агромадянизможутьрозраховувати на болееякіснумедичнудопомогу.Покращиться забезпеченняліками населення тамедичнихустанов.

>Важливимелементомсистемистраховоїмедициниємедичнестрахування.Медичнестрахуванняпередбачаєстрахування навипадоквтратиздоров’я ізбудь-якої заподій.Вонозабезпечуєбільшудоступність,якісність йповнотущодозадоволеннярізноманітних потреб населення внаданнімедичнихпослуг,єефективнішим порівняно іздержавнимфінансуваннямсистемиохорониздоров’я.

>Медичнестрахуванняпов’язане зкомпенсацієювитратгромадян, котріобумовленіодержанняммедичноїдопомоги, атакожіншихвитрат,спрямованих напідтримкуздоров’я.

>Соціальна таекономічнаефективністьмедичногострахуваннязалежить від того,наскількиглибоко йвсебічнопроробленоконцепціюрозвиткустраховоїмедицини в стране.

>Об’єктоммедичногострахуванняє життя, іздоров’ягромадян. Мета йогопроведенняполягає в забезпеченнюгромадянам уразівиникнення страховоговипадкуможливостіодержаннямедичноїдопомоги зарахунокнакопиченихкоштів йфінансуванняпрофілактичнихзаходів.


>Розділ 2.Аналізсучасного станумедичногострахування наринкустраховихпослуг України

2.1Особливостінинішньогомедичногострахування

Рольмедичногострахуваннявизначається упроцесіреформування секторуохорониздоров’я.Яким шляхомпіти,країнаобирає,спираючись надемографічніпоказники, нарівеньзахворюваності, назагальний станздоров’я населення тощо.

У Україні за словами президентаЛігистраховихорганізацій УкраїниОлександраФілонюка,медичнестрахуваннязагаломрозвиваєтьсяповільно.Йогочастка узагальномуоб’ємі страховогоринкустановитьлише 5%, тоді як удеякихєвропейськихкраїнахпоказниксягає 50% й понад.Найбільшоюпопулярністюмедстрахуваннякористується у корпоративномусекторі, депідприємці "оптом"страхуютьсвоїхпрацівників. Через кризові (>девальваціягривні,подорожчанняліків таінше)вартістьмедичнихстраховихполюсівзросла. Назапитання,чому такповільнорозвивається даний видстрахування,Філонюквідповів,мовляв,розглядати йогопотрібно неокремо відзагальноїсистемиреформуванняохорониздоров’я, акомплексі із нею.Створитиновівимоги домедичнихзакладів та достандартівлікуваннягромадян можна, лишезмінюючи системуохорониздоров’я.Популяризаціюданого видустрахування президентЛігистраховихорганізацій Українипропонує ззапровадженнямедстрахування напідприємствах. Державаможе Дозволитироботодавцямзараховуватиплатежі ізмедстрахуванняробітників навиробничізатрати.Медичніполіси дляпенсіонерів,безробітних та,можливо, для бюджетнихпрацівниківпотрібнокупувати задержавний кошт. На всепотрібнощонайменшеп’ять років.

>Чіткого алгоритму, як зверниефективнустраховукомпанію та непотрапити навудкуфінансовихаферистів,експерти недають.Уважночитати домов,дивитися, котрарегіональнасітка вкомпанії,звертатиувагу намедустанови, ізякими працюєстраховик тапокладатися надосвідзнайомих —оце й весьперелікпорад.

сучасний станфінансуванняохорониздоров'я Україниєвкрайнедостатнім й нестворюєпередумов дляздійсненняякісноїмедичноїдопомоги в необходимихобсягах; особливо длясоціальнонезахищенихверств населення.

>Медичнагалузь немаєможливостікористуватисяперевагамиринковоїекономіки. Одного ж бюджетногофінансуваннянедостатньо длянормальноївзаємодіїохорониздоров'я ізіншими йгалузями, котрі ужепрацюють за й законамиринковихвідносин, тому системаохорониздоров'явипробовує весь пакет проблем,пов'язаних ізнепогодженістюцихвідносин.

Для покращання стану вгалузіохорониздоров'япотрібнізміни всистеміпланування,фінансування,координаціяробіт всіх служб тазакладівохорониздоров'я ізіншимигалузямидіяльності. Успадок відколишнього СРСРнезалежній Українідісталасьпотужнамережаорганів йзакладівохорониздоров'я ззначнимкадровим таматеріально–технічнимпотенціалом.Дужеприкро було б бвтратитиціресурси,розвалити системуохорониздоров'я населення, діяльністьякоїзначноюміроюзалежить відефективностікерування нею. якнаслідок цого у странез'явилоськілька форммедичногообслуговування –державна,приватна,комерційна та Першіспробистраховоїформи. Насьогодніствореннястрахових службпоки щоможе реальноздійснюватись васпектідодаткового резерву додіючоїсистемиохорониздоров'я ізметою контролю із боцісуспільства занадходженнямдодатковихкоштів та їхнівикористанням дляфінансування потреб держави вохороніздоров'я.Перехідсистемиохорониздоров'я наповнеутримання зарахунокстраховихфондівможерозглядатись уперспективі. Напідставіпроведеногоаналізуринкумедичногострахування можназробититакийвисновок:основний принципорганізаціїохорониздоров'я –змішанедецентралізованемедичнестрахування.


2.2Позиція МОЗ Українищодомедичногострахування

Українастоїть напорозізапровадженнязагальнообов’язкового державногомедичногострахування.Враховуючиважливість цого проекту,якийстосується шкірного громадянина,необхідно ізвисокоювідповідальністюпоставитися доприйняття всіхрішеньщодовиборумоделістраховоїмедицини,додатковихджерелфінансування,визначенняпосередників, котріздійснюватимутьрозподілстраховихкоштів,етапностізалученнярізнихланокнаданнямедичноїдопомоги тощо.Точкоюзору МОЗ Україниподілився заступникміністраохорониздоров’яІгор Яковенко.

>Ідеязапровадженнямедичногострахування не нова. Аліпрактичнихрезультатівпоки що, на шкода, немає,хоча зацейперіод було бпідготовлено 11законопроектів. Причинатакоїнеефективностіполягає до того, що всемаєпочинатися ізєдиного для влади йгромадськості концептуальногобачення цого запитання.Адже системаобов’язковогомедичногострахування якщостосуватися всіх.

>Дужеважливовизначити, Якасаме модельстраховоїмедициниякнайкращепідходить длянашої країни. Ащобцезробити,необхіднорозглянутикілька групфакторів.

перший із них —цеджерелафінансуваннямедичноїгалузі.Вониможуть бутибюджетними йдодатковими.Бюджетнефінансуванняіснує в нашій стране давно, воно тадоситьпотужне, але йнедостатнє.Сьогодні якодне іздодатковихджерелфінансування можнарозглядати фонд оплати роботи шляхомпідвищеннявідсоткувідрахувань ізнього.

Друга групачинників умедичномустрахуванніполягає в одного,хто станіпосередникомміжджереламифінансування йодержувачамикоштів.Нимиможуть бутифондистрахування,страховікомпанії талікарнянікаси.

>Адмініструваннякоштів намедичнестрахування, якіповиннісплачуватись зрізнихджерел,маєздійснюватись у такому порядку: смердотіакумулюються успеціальномуфонді бюджету, а їхнірозпорядникомвиступає МОЗ, яку якщоздійснюватицюфункцію черезспеціальностворенуагенцію ускладіміністерства.Зазначенаагенціяфункціонуватиме за принципами,подібними до такихДержавногопенсійного фонду, як органвиконавчої влади зспеціальним статусом при МОЗ.

Доповноваженьагенціїмає бутивіднесенопрогнозуванняобсягівмедичноїдопомоги,плановірозрахункивитрат длякомунальнихпідприємств, організаціяпроцесузбору тарозподілукоштівміжзакладамиохорониздоров’я,укладаннядоговорів ззакладамиохорониздоров’я пронаданнямедичноїдопомогинаселеннювідповіднихадміністративнихрайонів таїї оплату,проведеннязаходів із контролю та аудиту,зокремаякостімедичнихпослуг, щонадаються, рядіншихфункцій.

З чого тепернеобхіднопочинатидіяти на шляху довведеннястраховоїмедицини?Спершунеобхідновизначитись концептуально,встановитипріоритети таетапивпровадження новогоекономіко-організаційногомеханізмусистемиохорониздоров’я.Впровадження новогомеханізму вгалузіпропонуєтьсяпроводити укількаетапів звідпрацюванням всіхголовнихаспектівреформи накожному з них.

2.3Аналізпрограммедичногострахуваннядеякихстраховиків в Україні

>Розвитокстрахування в Українісприяввпровадженню низькіпрограм,спрямованих намедичнеобслуговуванняукраїнців.

>Оформитиполіс ДМС в Україніпропонують понад 100страховихкомпаній,хоча на самом делезацікавлені в цьомувидістрахування іроблять ставкуньоголишеблизько 20компаній, котрі,власне, ітримаютьцейринок.

>Середкомпаній-лідерів наринку ДМС – ">Просто-страхування", ">ІНГО-Україна", ">Провідна", ">АСКА", ">Інкомстрах", ">PZU Україна", ">Алькона", "Оранта", "Кредо-Класік", "Добробут", ">НОВА".

>Зазвичайкомпаніїпропонують ДМС за такими видамипрограм:амбулаторнадопомога,стаціонарнадопомога,невідкладнадопомога тастоматологічнадопомога.Страхувальникможепридбатиполіс ДМС як закожною ізпрограмокремо, то йполіс, щопоєднує усіціпрограми.Крім цого, страховикипропонуютьпрограму доставки і оплатимедикаментів.

>Наївновважати, щополісєпанацеєю на усівипадки життя, істраховик оплатитибудь-якімедичнівитрати,пов'язані ізпроханнямизастрахованого. Удоговорістрахуваннячіткозастерігаютьсяобставини, вразівиникнення якістраховакомпанія небере у собі оплатумедичнихвитрат.

>Щобобмежити собі віднебажаних, такзванихпроблемнихклієнтів, доукладання договорустрахуванняпотенційнимзастрахованимпропонуєтьсязаповнити анкету про стан свогоздоров'я чи пройтимедичнеобстеження.

Наосновіотриманихданихстраховикухвалюєрішеннящодоукладання договорустрахування, атакож провартістьполіса.Стандартнийполіс ДМСукладаєтьсятерміном дії нарік.Йоговартістьзалежить відпрограми ДМС, атакож відлікувальнихзакладів, набазі якіпередбачаєтьсялікуватизастрахованого. Кожнастраховакомпаніямаєукладені домов ізобслуговуваннясвоїхклієнтів практично ізусімаприватнимилікувальнимизакладами України, атакож збільшістюдержавнихклінік.

>Зазвичайбезпосереднімобслуговуваннямзастрахованихзаймається чидиспетчерський центр пристраховійкомпанії (такпрацюютькомпанії ">Інкомстрах", ">Провідна"), чиасистанськікомпанії,послугами якікористуються практично усіпрацюючі за ДМСстраховікомпанії.Асистансом в Українізаймаютьсялишекількакомпаній,більшачастина цогоринкуналежить такимкомпаніям, як ">CORIS Ukraine", ">Альфа-Асистанс" й ">L.I.C.–Assistance".

>Медичнестрахування неєобов'язковим виглядомстрахування, а основномущасливимивласникамиполісів ДМС в Україністають працівникипідприємств йкомпаній, де страховка входити досоцпакету дляспівробітників.

Докомплексноїпрограмимедичногострахуванняфізичнихосіб, котріпроживають уКиєві, відкомпанії ">ІНГО Україна" входитиполіклінічнеобслуговування,екстрена таплановастоматологічнадопомога,екстрена таплановастаціонарнадопомога,невідкладнадопомога, оплатамедикаментів засистемоювідшкодування,цілодобовеасистування відкомпанії ">Альфа-Асистанс".

>Екстрена таплановастоматологічнадопомога, оплатамедикаментів приполіклінічномуобслуговуванніздійснюється зфраншизою в $ 20%, котрітреба якщооплатити зарахуноквласнихфінансів.Страховкоюпокриваютьсямедикаменти,необхідні длянаданняневідкладноїдопомоги тастаціонарноголікування.

>Залежно відціновоїкатегоріїмедичнихзакладів,внесених у пакетобслуговування,компаніяпропонуєтакіпланистрахування: ">Бізнес", ">Напівлюкс", "Люкс", ">Преміум", "Максимум".Зазначенікласипрограмвирізняються:ціновоюкатегорієюмедичнихзакладів,внесених убазовий пакетобслуговування;обсягомпокритихризиків (>медичнихпослуг);розміромстраховоїсуми (сума, у межахякоїздійснюютьсястраховівиплати принастанністраховоїподії);розміромстраховоїпремії (>вартість страховогополіса); наборомбонуснихпрограм.

>Страхова сума закласом ">Бізнес"становить 95 тис. грн.Ліміт наекстрену таплановустоматологічнудопомогустановить 500 грн. На оплатумедикаментів передбачене 750 грн.

>Річнийплатіж однієїзастрахованогостановить 2442 грн. (безмедикаментів приполіклінічномуобслуговуванні); 3725 грн. (прифраншизі 20% настоматологічнудопомогу і на оплатумедикаментів, необходимих дляамбулаторно-поліклінічногообслуговування); 3285 грн. (прифраншизі 20% на оплатумедикаментів, необходимих дляамбулаторно-поліклінічногообслуговування. Програму невключаєстоматологічнудопомогу.Їїтреба якщооплатити звласнихфінансів).

>Страхова сума пристраховці ">Напівлюкс"становить 125 тис. грн. Наекстрену таплановустоматдопомогу передбачене 1250 грн., на оплатумедикаментів — 750 грн.Річнийплатіжстановить: 3730,31 грн. (без оплатимедикаментів приполіклінічномуобслуговуванні); 4790 грн. (прифраншизі 20% настоматологічнудопомогу та на оплатумедикаментів, необходимих дляамбулаторно-поліклінічногообслуговування); 3840 грн. (прифраншизі 20% на оплатумедикаментів, необходимих дляамбулаторно-поліклінічногообслуговування,програма неміститьстоматологічнудопомогу (>оплачується звласнихфінансів)).

>Вартість "Люкс"стартує від 4554 грн., ">Преміум" – 6027 грн., "Максимум" – 7596 грн.

>Річнийстраховийплатіж можна розбити на 2 чи 4частини. При цьомупоквартальна оплатаздійснюється засхемою: 35% – 25% – 20% – 20%; оплатадвічі нарік: 65% – 35%.Подорожчанняполіса прищоквартальнійоплатістановить 17-18%, приоплатідвічі нарік — 10%.

>Компанія ">Провідна"пропонує двакласипрограмдобровільногомедичногострахування: Classic йElite. Упрограми включенополіклінічнудопомогу,невідкладнустаціонарнудопомогу,невідкладнумедичнудопомогу (>викликбригадиневідкладноїдопомоги),медикаментозне забезпечення.

Програмирівня Classicпередбачаютьспівробітництво іздержавними тавідомчимиклініками.Застраховані запрограмамиEliteмаютьможливістьскористатисятакожпослугамикомерційнихмедзакладів.

>Страхова сума закласом Classicстановить тис.,річнийплатіж – 0 нарік однієюлюдину (>дорослого). При цьомувитрати намедикаменти приамбулаторно-поліклінічномулікуваннікомпенсуються врозмірі до 700 грн. нарік.Перевищеннясумикомпенсується звласнихфінансів.

>Страхова сума закласомElite — тис.,річнийплатіж — 0.Ліміт намедикаментозне забезпеченнястановить 1500 грн. нарік.

Упрограмидодатково можнавключитипланову таневідкладнустоматологічнудопомогу. Так, придодатковомуплатежі 500 грн.здійснюєтьсякомпенсаціявитрат урозмірідо1000 грн.; приплатежі 750 грн. сумакомпенсації обмежена 1500 грн.

>Страховіплатежівносяться одного разу нарік.

>Компанія ">Альфа-Гарант"пропонуєкількапрограм комплексногомедичногострахування: "Стандарт", ">Бізнес" й ">Еліт". Програмивідрізняютьсярівнем амбулаторного тагоспітальногосервісу,перелікомзапропонованихмедичнихпослуг й,відповідно,розміром страхового платежу тастраховоїсуми. Запрограмами "Стандарт" й ">Бізнес"обслуговуванняздійснюєтьсяпереважно увідомчихустановах ззалученнямкомерційних служб, аякщо якщо потреба — то ідержавнихмедичнихзакладів. Запрограмою ">Еліт"обслуговуванняздійснюється вприватнихлікувальних заставах ззалученнямвідомчих, аякщо якщо потреба – то ідержавнихмедичнихзакладів.

>Можнапридбати яккомплекснупрограмумедичногострахування, то йокреміпакетипослуг: ">Невідкладнамедичнадопомога", ">Невідкладнадопомога +Екстренийстаціонар", ">Невідкладнадопомога +Екстренийстаціонар +Плановийстаціонар".

>Страхова сума однієюлюдину в страховомупакеті "Стандарт"становить 50 тис. грн. нарік, упакеті ">Бізнес" – 60 тис. грн., упакеті ">Еліт" – 85 тис. При цьомурічнийстраховийплатіжзалежить відобраного наборупослуг йстановить від 2900 грн. до 5300 грн.

>Ліміти наорганізацію і оплатумедичнихпослуг приамбулаторно-поліклінічномуобслуговуванністановлять 19,3 тис., 20 тис. й 30 тис. грн.відповідно. Настаціонарнемедичнеобслуговування (>плановий йургентнийстаціонар) укожномупакеті передбачене по 20 тис. грн. На оплатумедпослуг можнавитратити до 10 тис., 19 тис. чи 23,5 тис. грн.,відповідно.Страховийліміт настоматологічніпослуги впакеті "Стандарт"становить 300-700 грн., у ">Бізнес" – 1000 грн., в ">Еліт" – 1500 грн.Перевищеннявказаних торбкомпенсується звласнихфінансів.

>Річнийстраховийплатіж заумовами пакета "Стандарт"становить від 3,5 до 4,3 тис. грн. За ">Бізнес"требазаплатити від 5,2 до 6,1 тис. грн., а й за ">Еліт" – 7,8-8,5 тис. грн.

>Компанія "Крона" укладідоговір заумовистрахування не меншетрьохосіб.Страхова сумастановить 75 тис. грн.Ліміт настоматологію — 1,5 тис. грн.Вартістьполіса однієюлюдинустановить 8 тис. грн.

Зацігрошіклієнтовінададуть:стаціонарнумедичнудопомогу (якневідкладну, то йпланову) удержавних йвідомчихмедзакладах,амбулаторно-поліклінічнудопомогу вкомерційнихклініках (>крім шестинайдорожчих йвідомих),невідкладнумедичнудопомогу вкомерційнихмедзакладах, атакожпрофілактичнийогляд (>двічі нарік). СКтакожпокриєвидатки намедикаменти.

>Страхова група ">PZU Україна"пропонуєдобровільнемедичнестрахування на суму від 10 до 250 тис. грн.Найбільшоюпопулярністюкористуютьсяполіси на 75 тис. грн. й 100 тис. грн.

>Медичніпослугиклієнтамкомпаніїнадаютьмедзаклади,умовнорозділені на 3класи: А+ (>брендовікомерційніклініки), А (>комерційніклініки) й Б (>державні тавідомчімедзаклади). Іякщоіншікомпанії ">прив'язують"цінупакетівпослуг до класумедичнихзакладів, набазі які смердотінадаються, то ">PZU Україна"незалежно відвартостіполісаклієнтможевибиратибудь-якийкласмедзакладу дляодержанняпослуг.Іншими словами, зафіксованоїстраховоїсумивартістьполісавизначає самклієнт.

Допослуг,вартість якіпокриваєтьсяосновноюстраховоюсумою,входять:амбулаторно-поліклінічнадопомога,невідкладнамедичнадопомога,плановастаціонарнамедичнадопомога,невідкладна тастаціонарнастоматологічнадопомога. При цьомулімітвартостістоматологічнихпослугвибирає самклієнт: від 500 до 2 тис грн.

>Ліміти надеяківидимедичнихпослугтакі:профогляд — 1 тис. грн.;лікуваннязахворювань, щопередаютьсястатевим шляхом, — 1,5 тис. грн.;дерматокосметологічніпослуги — 1 тис. грн.Відповідно,перевищеннялімітівклієнтоплачує звласнихфінансів.

>Порахуємовартість страховогополіса наконкретнихприкладах. Приодержанніневідкладноїмедичноїдопомоги вмедзакладах класу А+,невідкладноїстаціонарноїдопомоги — влікарнікатегорії Б,плановоїстаціонарноїмедичноїдопомоги — вклінікахрівня Присуміліміту настоматологію вклініках класу Нарівні 2 тис. грн. йстраховійсумі в 75 тис. грн. –вартістьполісастановитиме 3940 грн. нарік налюдину.Якщостоматдопомогуодержувати вклініці класу А+, товартістьполісастановитиме 4383 грн.,якщо вклініцірівня Б — то 3400 грн.

>Якщо жрозмірстраховоїсумидорівнює 100 тис. грн., то "зааналогічних уміввартістьполісастановитимевідповідно: 4076 грн. (>стоматологіярівня А), 4522 грн. (А+) й 3545 (Б).

>Більшістьстраховиків вумовахфінансово-економічноїкризиволіють непрацювати ізфізособами,аргументуючицезбитковістютакоїдіяльності, тазгортаютьпрограми, котрідіялираніше. Однак на 2010рік у планахбагатьохстраховихкомпанійактивізація роботи наринку ДМС.

>медичнийстрахуванняздоров'яринковий


>Розділ 3.Перспективирозвиткумедичногострахування в Україні

3.1Зарубіжнийдосвід уреформуванні українськоїмедицини

>Останнім годиноюдискусія вукраїнськомусуспільствінавколоможливостізапровадження в Україні такзваної ">платноїмедицини"досягла широкогогромадського резонансу. Ми собі за та передсуспільствомповиннівизнати – у вже давноіснуєплатнамедичнадопомога,хоча вонє незовсімзаконною. як жцивілізовановирішуютьце запитання у світі?Універсальноїмоделі чиформулизапровадженнямедичногострахування йвідповідноплатнихмедичнихпослуг неіснує. Кожнакраїнаадаптовуєцімеханізми довласнихреалій, –розповідає президентВсеукраїнськоголікарськоголовариства, головаГромадської заради МОЗ України ОлегМусій.

То в СШАфінансуванняохорониздоров`ябазуєтьсямайжевиключно наплатнійоснові, Якареалізується черезмедичнестрахування чибезпосередньоюоплатоюгромадянами занаданумедичнудопомогу.Страхова медицина СШАзначновідрізняється відзахідноєвропейської. У СШАвідсутняєдинанаціональна системамедичногострахування. 75%працюючого населення СШАстрахуютьїхніроботодавці уприватнихстраховихкомпаніях.Пропорціястраховихвнесків уцілому по стране така: 40% — держава, 40% —роботодавці та 20% —громадяни. Так якКонституція США - непередбачає державного забезпеченнямедичноюдопомогою всіхгромадян,крімсоціальнонезахищенихверств населення, томупевначастина населення,чиїдоходинижчі за міжбідності (>пенсіонери,бідняки,інваліди),обслуговуються задержавнимипрограмамимедичногострахування ">Медікер" й ">Медікейд". Узв’язку ізвисокоювартістюмедичної страховки йвідносноюдобровільністюмедичногострахування СШАнезастрахованими тавідповіднонезахищенимизалишаютьсяблизько 17% населення країни, котрі увипадкунеобхідностізвернення долікаряповиннісплачувати занаданумедичнудопомогу ізвласноїкишені, аце частоможескладатирічний й понаддохід громадянина.

УНімеччинідіє принципобов’язковогомедичногострахування, але йпередбаченаможливістьвиходупевноїкатегорії населення з державноїсистеми таїї доля в приватногострахуванні заумови контролю держави за йогоякістю.

УІзраїлі йШвейцаріїпереважаєдобровільнестрахуванняздоров`я, аобов`язковеіснуєлишещодоосіб окремихпрофесій.

Системаохорониздоров`яКанади в основномуспирається налікарівпервинногомедичного догляду, котрістановлять 51% від всіхлікарів-практиків.Вониєпроміжноюланкоюміжпацієнтом талікарями-спеціалістами йклінікою,контролюючидіагностичніобстеження тавідпускліків за рецептами.Окрімзагальнодержавноїсистемимедичногострахування,провінції та територїтакожзабезпечуютьмедичнимобслуговуванням тучастину населення,якійпотрібнідодатковімедичніпослуги, - людейпохилоговіку,дітей табезробітних. Це йбезкоштовніліки, йстоматологічнадопомога, йпослугиокуліста, йпротезування таінваліднівізки.

>Медичнестрахування вКанадієсистемоюощаднихрахунків, коли усікошти належатиробітникові іневитрачені налікуваннязалишкинакопичувальнопереходять з року врік. Цедозволяєкапіталізуватисякоштамринкумедичнихпослуг, а ізіншого боці,ця системавідразупривертаєувагуспоживачівмедичнихпослуг,надаючиїмупевненість у боцівідрахуванняназавждизалишаютьсяїхньоювласністю.Проте й тутє одиннедолік —окремомуіндивідуумуможезнадобитисядуже дорозілікування й йогонакопичувальногорахунку просто більше невистачить. Тім годиною державапочалаздійснюватидодатковістраховіплатежі навипадокекстравитрат відповного дочастковогопокриття,залежно відвіку та стануздоров’япацієнта. Зіншого боці,ця модельстрахуваннявважаєтьсяекономною,оскількизацікавлена доляпацієнта йусуваєзайвівидатки.

НасьогоднісамеКанадська системаохорониздоров’явважаєтьсяоднією ізнайкращих у світі, десамепацієнт та йогокошти урозумінні ">платноїмедицини"єнайбільшзахищеними.

>Заслуговує наувагутакож йдосвід оплатимедичнихпослуг танаданнямедичноїдопомоги утакій стране якБельгія, депацієнт всю сумусплачуєбезпосередньолікарю, апотімстраховий фонд (>лікарнянакаса)повертаєйомувитраченікошти.Залежно від видунаданнямедичнихпослуг тахвороби й доякогорівнянаданнямедичноїдопомогизвернувсяхворийцікоштиповертаються чиповністю, чичастково.Такожзаслуговує наувагу системавиплатигромадянамбонусів заздоров’я, коли людина котра незвертається замедичноюдопомогоюпевний годину та Ведездоровийспосіб життяотримує зацекошти.

Отжепідсумовуючивищенаведене доводитисяконстатувати, щоуніверсальної, чинайкращоїсистеминаданнямедичноїдопомоги та оплати них у світі неіснує. Кожнакраїнаобираєсвій шляхсамостійно.

>Хочеться матірнадію, що Україна, призапровадженністраховоїмедицини,новоїсистеминаданнямедичноїдопомоги,введенняплатноїмедицини тасистеми оплати за наданііпослугипереймесамепозитивнийсвітовийдосвід таврахує тихпомилки, через котріпройшлиінші країни, а чи не якщовинаходитивласний велосипед, якзавжди,чомусь, ізквадратними читрикутними колесами.

3.2Удосконаленнясистемимедичногострахування

>Медичнестрахування – одна ізнайважливішихскладовихефективногофункціонування національноїсистемиохорониздоров'я.Актуальністьцієїпроблемиполягає до того, щомедичнестрахуванняєформоюзахисту відризику,якийзагрожуєнайціннішому вособистому йсуспільномуплані –здоров'ю йжиттюлюдини.

>Нині системаохорониздоров'язнаходиться вкритичнійситуації, Якапотребуєрішучихдій із боці держави.Бюджетнікошти, котрівиділяються на медицину,недостатні йдаютьзмогупокритилишемізерну платумедичного йобслуговуючого персоналу.Практично нефінансуютьсятакі з статтеювитрат, якпридбаннямедикаментів,медичногообладнання, ремонтприміщень,харчуванняхворих.

>Вихід зситуації, щосклалася,експертигалузівбачають усистемібагатоканальногофінансування, деособливу роль якщовідведеномедичномусоціальномустрахуванню, колизамовникоммедичнихпослугєстраховик,оплачуючи реально наданііпослуги йконтролюючиїхнюякість.Цей методіснує убагатьохкраїнах йдовів своюефективність. За прогнозами, звпровадженнямобов'язковоїстраховоїмедицини сумагрошовихкоштів, щовиділяються нарік намедичнеобслуговуванняоднієї особини,можезбільшитисяудвічі.

УВерховній радізнаходятьсякількавідповіднихзаконопроектів,протежоден із нихєкомпромісним. В частности, на початку поточного року було б внесено нарозгляддепутатів законопроект № 3155 "Прозагальнообов'язковедержавнесоціальнестрахування",якимпропонуєтьсязапровадити в Україні із 1 января 2010 р.загальнообов'язковедержавнесоціальнемедичнестрахування.Автори законопроектувважають одним ізможливихнапрямівреформуваннямедициниперехід відсистемивиключно бюджетногофінансуваннясфериохорониздоров'я донової,бюджетно-страховоїмоделі, щобазується насоціальномустрахуванні.Вонаприпускаєфінансуванняцільовимистраховимивнескамипрацедавців, фондамисоціальногострахування, Державою, а й забюджетнікоштирізнихрівнів.

>Баченнямстраховиків увирішенніпроблемиіснуваннясистемиобов’язковогомедичногострахуванняєвпровадженнябюджетно-страховоїмоделі заякої системафінансуванняохорониздоров’я якщоздійснюватися натрьохрівнях:державнефінансування,обов’язковемедичнестрахування тадобровільнемедичнестрахування.

>Така модельзокремазакладена впроекті Закону України "Профінансуванняохорониздоров’я тамедичнестрахування",якийрозроблений заучастюпредставниківкомітету поохороніздоров’я, материнства йдитинстваВерховної Заради України,комітетом попитанняхмедичного йособистогострахуванняЛігистраховихорганізацій України,асоціації Українськогомедичного страхового бюро.

>Згідноданого законопроекту,медичнадопомога якщофінансуватися зарахунок бюджетнихкоштів —це якщопершийрівень чибазовий,життєзберігаючий.

Іншийрівень —основний,здоров’язберігаючий —цеобов’язковемедичнестрахування, якуоплачуєтьсястраховимикомпаніями, якімаютьвідповіднуліцензію наздійсненнявідповідного видумедичногострахування. Достраховихкомпаній, якізаймаютьсяобов’язковиммедичнимстрахуваннямставлятьсяособливівимоги (>досвід роботи,наявністьналежним чиномпідготовленихстраховихпродуктів,зокремадоговорівстрахування,наявністьпрацівників ізвідповіднимдосвідом роботи,фінансовівимоги тощо).

>Третійрівень —сервісний,якийфінансуватиметься зарахунокпрограмдобровільногомедичногострахування тапокриватиме всі ті, що непокриваєтьсядвомапопереднімирівнями.

>Трирівневабюджетно-страхова модельокрімвпровадженнябагатоканальногофінансуваннясистемиохорониздоров’я тарізнихрівнівнаданнямедичногообслуговування із правомдобровільноговиборугромадянамирівняотриманнямедичноїдопомоги, дозволитивирішитипроблеми усфериохорониздоров’я, щоможезначнополіпшитиякість таповнотунаданнямедико-санітарноїдопомоги усімкатегоріям населення іздотриманнямвимогщодозахисту правпацієнтів.

>Необхіднимвважаєтьсятакожпроведення рядузаходіворганізаційного характеру, у томучислі,прийняттянормативно-правовихактів, котрі бзабезпечиливирішення такихважливих проблем як:

1.Забезпечення конкурентногосередовища наринкумедичнихпослуг уразіприйняттязаконодавчихактів ізпитаньобов’язковогосоціальногомедичногострахування.

2.Створення уміврозвиткудобровільногомедичногострахування вякостіефективногодоповнення дообов’язковогосоціальногомедичногострахування, яку бзабезпечувалопокриттявитрат занаданнямедичноїдопомоги, понад чи вмежахобсягу йрівня,визначенихпрограмамиобов’язковогосоціальногомедичногострахування.

3.Посиленнязацікавленостіроботодавців утурботі прозбереженняздоров’ясвоїх

>працівників шляхомвстановленняекономічнихстимулівщодокоштів, котрінаправлятимутьсяпідприємствами надобровільнемедичнестрахування.

4.Законодавчеврегулювання запитаннящодоможливостіюридичними особами (>роботодавцями)включеннявитрат насплатустраховихплатежів за договорамидобровільногомедичногострахуваннясвоїхпрацівників у складсобівартостіпродукції.

5.Підвищеннянадійностістраховихорганізацій, щопрацюватимуть усистемідобровільногомедичногострахування, шляхомвстановленнявимог доїхньоголіцензуваннявідповідно дочітковстановленихкритеріїв.

6.Забезпеченнянадходженнякоштів у системудобровільногомедичногострахування,підвищеннязацікавленостімедичнихустанов,роботодавців йгромадян шляхомстворенняуніфікованоїоптимальноїсистемикласифікації таціноутворення намедичніпослуги.

7.Забезпечення контролю завикористаннямєдинихстандартівусімамедичнимиустановами, щопрацюють усистемідобровільногомедичногострахування,незалежно відїхньоївідомчоїпідпорядкованості таорганізаційно-правовоїформи.

>Така системазаходів дозволитистворитиумови длянайбільшповногозадоволення потреб населення водержаннідоступної йвисокоякісноїмедичноїдопомоги,зменшитьнавантаження надержавний тамісцевібюджети та часткутіньовоїмедицини всистемімедичногообслуговування,допоможеуникнутинеобґрунтованихвитрат нанаданнязайвихмедичнихпослуг ізметоюодержаннядодатковогоприбутку,підвищитьфінансовий станпрацівниківмедичнихустанов.

>Реформаціясистемимедичногообслуговування в Україні ізподальшим переходом дообов'язковогострахуваннягромадян – шлях,якийзможерозв'язатибільшість проблеммедичноїгалузі держави.


>Висновок

>Виходячи ізвищесказаного, можназробитилише одинвисновок, щоальтернативисистемімедичногострахування неіснує.

>Медичнестрахування -це Єдиний шлях длявиходуохорониздоров'я України ізекономічної ісоціальноїкризи.

За роктанезалежності України в сферістраховихвідносинвідбулисякардинальнізміни, уході якісформувалася нова системастрахування,створилисянові длявітчизняноїекономікистраховіпослуги,новісуб'єктистраховихвідносин.

>Проблеми, котрісклалися насучасному страховомуринку України, докінця невирішені.Відсутністьдостатньоїзаконодавчоїбази, котра бсвідчила пропроведення Державоюактивноїструктурної політики наринкустраховихпослуг й порівняно невеликийфінансовийпотенціал українськихстраховиків йнизькийрівеньплатоспроможностістрахувальників,недостатнійподатковий стимул йнизькастрахова культура населення сталиактуальноюпроблемоюсучасності, щовимагаєнегайногорішення.

>Медичнагалузь Українизалишаєтьсянайменшреформованою, а томунедостатньопристосованою досучаснихвимогринковихвідносин.

Насьогоднівиникла очевиднанеобхідністьреформуваннясистемиохорониздоров'я України.Існуюча система державногофінансуваннямедицинивикликаєсправедливідорікання як із боцімедичного персоналу, то й із боці населення, щообслуговується вдержавнихлікувально-профілактичнихустановах.Аджеякістьмедичнихпослугзалишаєтьсядоситьнизьким.Посилюютьсяпротиріччяміжобсягамидержавнихгарантійщодоохорониздоров'я населення іможливостямиїхнього бюджетногофінансування.

Отже, наосновіаналізулітературнихджерел з проблематикизапровадженняобов'язковогомедичногострахування, вартовідзначити, щоцей видстрахуванняпотребуєчіткоговизначенняправових,організаційних тафінансових засідокзапровадженнятакоїсистеми.Ефективне забезпечення правгромадян наохоронуздоров'яєпершочерговимсоціальнимпріоритетом.


Списоквикористанихджерел

1) Базилевич У. Д., Базилевич До. З.Страхова справа. - До.: Знання, 1997. ->216с.

2)Осадець

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація