Реферати українською » Банковское дело » Задачі та Основні напрямки удосконалення банківського Кредитування у сучасности умів


Реферат Задачі та Основні напрямки удосконалення банківського Кредитування у сучасности умів

>Міністерствоосвіти й науки України

>КриворізькийекономічнийінститутДержавноговищого

>навчального заставі «Київськийнаціональнийекономічний

>університетімені Вадима Гетьмана»

Кафедраобліку й аудиту

>Контрольна робота

>Облік у трилітрові банки

>КривийРіг

2011


>Варіант 2

>Завдання 1

Банкзалучає депозит уфізичної особиниобсягом 17000 грн. на 6місяців зарічноюставкою 34% ізвиплатою вразіпогашенняпроцентів, котрінараховуютьсящомісяця. Привизначеннікількостіднів дії депозитурозрахуноквиконують за методом «30/360».

>Роз'вязання

Отже, сумапроцентів за 6місяцівстановитиме:

=5780*0,5=2890 грн.

Сума депозиту в останній момент йогопогашення (>вкл.проценти)становитиме 19890 грн. Колізастосовуєтьсяномінальна ставка йщомісяцянараховуютьсяпроценти,витрати банкущомісяцядорівнюють:  грн.

>Таблиця 1.Процентнівитрати задепозитноюоперацією

>Період (>місяць) Методрівнихчастин
Сумавитрат занарахованими відсотками, грн. Сумазобов`язань банку, грн. Ставкавитрат досумарнихзобов`язань, %
1-ї 481,7 17000 2,75
2-ї 481,7 17481,7 2,68
3-й 481,7 17963,4 2,6
4-й 481,7 18445,1 2,5
5-ї 481,7 18926,8 2,4
6-ї 481,7 19408,5 2,4
>Період (>місяць) >Актуарний метод
Сумавитрат за відсотками, грн. Сумазобов`язань банку, грн. Ставкавитрат дозобов'язань, %
1-ї 425 17000 2.5
2-ї 435.6 17425 2.5
3-й 446.5 17860.6 2.5
4-й 457.7 18307.1 2.5
5-ї 469.12 18764.8 2.5
6-ї 480.8 19233.9 2.5

Сумавитрат за %обчислюється заформулою: , де

P.S –нарощена сума депозитунаприкінціпопередньогоперіоду (>номінал депозиту тапроценти);

й –річнафактичнапроцентна ставка;

n –кількістьперіодів за депозитом, заякимнарахованіпроценти.

>Нехай банкзалучає депозитфізичної особиниобсягом 17000 грн. на 6місяців заставкою 34 %річних ізкапіталізацієюпроцентівщоквартально.Нарахуванняпроцентів проводитися щоднямісяця.Кількістьднів урозрахункубереться за методом «30/360».Розрахуватирічнупроцентну ставку.

>Таблиця 2.Розрахунокпроцентнихвитрат уразікапіталізаціїпроцентів

>Період >Номінал депозиту, грн. >Процентна ставка Методпідрахункуднів Сумапроцентнихвиплат, грн.
1-ї 17000 34 30/360 481,7
2-ї 17000 34 30/360 481,7
3-й 17000 34 30/360 481,7
4-й 18445,1 34 30/360 481,7
5-ї 18445,1 34 30/360 481,7
6-ї 18445,1 34 30/360 481,7

Сумапроцентнихдорівнює


 грн.

Отже, сума депозиту под годинупогашення (разом знарахованими відсотками)становлять: 17000+3012,9=20012,9 грн.

>Фактичнапроцентна ставка

 >річних

якбачимо,фактичнапроцентна ставка вищий на тому, якоївизначеноугодою.

Заформулою >проведеморозрахунокактуарним методом закожниймісяцьчинноїдепозитної догоди.

>Таблиця 3Витрати банку занарахованими відсотками привикористанні актуарного методу, грн.

>Період (>місяць)

>Нарощена сума депозиту >Витрати за відсотками >Усього
1-ї 17000 469.2

17469,2

17951

2-ї 17469.2 482.15 17951.35
3-й 17951.35 495.46 18446.81
4-й 18446.81 509.13 18955.94
5-ї 18955.94 523.18 19479.12
6-ї 19479.12 537.62 20012,9

У цьомуразівиконуютьсятакібухгалтерські проводки:

-залучення депозиту:

>Дт 2600Кт 2630 – 17000 грн.

- уразізастосування методурівнихчастиннаприкінці шкірногомісяця І кварталу банк проводитиоперацію ізнарахуванняпроцентів за депозитом:

>Дт 7041Кт 2638 – 481.7 грн.

- уразізастосування актуарного методу довитрат банкущомісяцявідносятьсуминарахованихпроцентів,зазначених втаблиці.Протягом 1-го, 2-го, 3-гомісяців діїдепозитної догодибухгалтерськимпроведенням навитративідносятьвідповідно 469.2, 482.15, 495.46:

>Дт 7041Кт 2638

>Завдання 2

>Скластибухгалтерські записи занаведенимиопераціями банку ізкупівлі-продажуіноземноївалюти задорученнямклієнтів, асаме:

> дол. США — кодвалюти 840;

>євро кодвалюти 280;

>російськихрублів — кодвалюти 810;

>українська гривнямає кодвалюти 980.

Назамовленняклієнта банк Акупує34000дол. США перевищив на УМВБ (курсдолара догривні1:3,54).

1.Задепонуватигривневу суму нарахункукредиторськоїзаборгованості

>Дт 2600Кт 2900 – 120360грн.(34000*3,54)

2.Проплати заоперацією ізкупівлівалюти банкпроводитимезі свогорахунку ностро,якийвідкрито в АБ «>Кліринговийдім». Уразінеобхідностівінзабезпечуєзалишок зарахунком, щонеобхідний длярозрахунку,тобтопереказуєкошти напоповненнярахунку.

>Дт 1500Кт1200-120360грн.

3.Післявстановлення курсуторгів УМВБ (>наприкладUSD/UАН - 3,3592) АБ «>Кліринговийдім»дебетуєкореспондентськийрахунок банку А.Відобразитидануоперацію за балансом банку А,котрийвиконуєзамовленняклієнта.

>Дт 2900Кт 1500 –114212,8грн (34000*3,3592)

4.Крім цого, АБ «>Кліринговийдім»стягуєкомісію врозмірі 0,15 % відсуми гривнєвогоеквівалента.Записатизмістцієїоперації за балансом банку Абухгалтерськимпроведенням.

>Дт 7104Кт 1500 –171,32грн (0,0015*114212,8)

5. Банк У своючергу,стягує ізклієнтакомісію запридбаннявалюти врозмірі 0,3 %

>Дт 2900Кт 6114 – 342,64 грн (0,003*114212,8)

6.Залишокневикористанихкоштів унаціональнійвалюті банк Азараховує напоточнийрахунокклієнта:Дт 2900Кт 2600 – 119846,04 (120360-171,32-342,64)

7. У деньторгів (длядоларів США) чинаступногобанківського дня (дляінших валют) АБ «>Кліринговийдім»перераховує банку Акуплену валюту на йогокореспондентськийрахунок.Надходженнявалютивідобразитипроведенням:Дт 1500Кт 2600 – 34000 дол.

Продажів наУМВБХ дол. США задорученнямклієнта:

1)Згідно ззаявоюклієнта валюта, щопризначена на продажів,списується із валютногорахункуклієнта:Дт 2600Кт 2900 – 34000 дол.

2) У деньторгів банкперераховуєвалютнікошти накореспондентськийрахунок АБ «>Кліринговийдім» узарубіжномубанку-кореспонденті. Записи вбухгалтерськомуоблікувиконуються задатоювалютування:

>Дт 2900Кт 1500 – 34000 дол.

3) У деньторгів УМВБстягує ізучасниківоперації продажвалюти 0,15 % гривнєвогоеквівалентапроданоївалюти (курс, установлень на торгах-5,6598USD/UАН). АБ «>Кліринговийдім»списує, у своючергу,відповідну сумукомісії ізкореспондентськогорахунку банку

>ДтКт –288,65грн (34000*5,6598*0,0015)

4)Наступного дня послезарахуванняпроданоївалюти накореспондентськийрахунок АБ «>Кліринговийдім» за результатамиторгіввиконуютьсярозрахунки внаціональнійвалюті

>Дт 1500Кт 2900 – 6007,28 грн. (34000/5,6598)

5) Банкстягуєкомісію врозмірі 0,2 % ізпродавціввалюти

>Дт 2900Кт 6114 – 12,01 грн. (0,002*6007,28)

6) Банкперераховуєгривневийеквівалентпроданоївалюти завирахуваннямкомісії (0,2 %) напоточнийрахунокклієнта-продавцявалюти

>Дт 2900Кт 2600 – 5995,27 грн (6007,28-12,01)


>Завдання 3

>Скластибухгалтерські записи занаведенимиопераціями банку ізкупівліакцій:

a)1.12.1998р. банк «>Новий»придбав 5100акцій ВАТ «>Укррічфлот»,сплативши заних12,09:

>Дт 3105Кт 1200 – 61659 грн.

b) 31грудня цого самого рокупоточнаринковавартістьзросла до 13 грн. заакцію. Уобліку данаситуація невідображається.

з) 20 января 1999 року ВАТ «>Укррічфлот»оголосивдивіденди за 1998рік зрозрахунку 15копійок наакцію:

>Дт 3108Кт 6300 – 765 (0,15*5100)

>d) 2 лютого 1999 року накореспондентськийрахунок КБ «>Новий»зараховано суму дивідентів:

>Дт 1200Кт 3108 – 765 грн.

e) 5.02.1999 року банк «>Новий» продавши 1250акцій по 14 грн. заакцію:

1250*14=17500 грн.виручка

>Балансовавартість: 1250*12,09=15112,5 грн.

>Перевищ.виручки надбалансовоювартістю 17500-15112,5=1887,5 грн.

>Дт 1200Кт 3105 – 15112,5 грн.

>Дт 1200Кт 6203 –1887,5грн.


>f)28лютого 1999 рокупоточнаринковавартістьакцій 13,03знизилась до 11 грн.

(5100-1250)*12,09=46546,5 грн.;

(5100-1250)*11=42350 грн.;

>Дт 7703Кт 3190 – 4196,5 грн. (46546,5-42350)

g) 15березня 1999 року банкреалізуваврештуакцій заціною10 грн. заакцію:

>Балансовавартість: 3850*12,09=46546,5

>Виручка відреалізації: 4196,5

Сумаствореногоспеціального резерву под тазнецінення: 3850

>Збиток від продаж: 46546,5-4196,5-38500=3850

>Дт 1200,3190,6203Кт 3105 – 38500; 4196,5; 3850.

>Завдання 4.

«>основні напрямиудосконаленнябанківськогокредитування усучаснихумовах»

>Однією ізнайгостріших проблемфункціонуваннябанківськоїсистеми України впосткризовийперіодєоптимальнеуправлінняпроблемними активами. Черезнедосконалеуправлінняризиками в російських банкахсуттєвопогіршиласяякістькредитнихпортфелів, щоуповільнює, чинавітьповністюгальмуєзростаннягалузізагалом, абагатьохвипадках,унеможливлюєподальшукредитну діяльністьбанків. Дляподоланнянаслідківкризовихявищ нафінансовомуринку Українивкрайнеобхіднеполіпшення систем корпоративногоризик-менеджментубанків ізурахуваннямуроківкризи тазапозиченнякращогозарубіжногодосвіду в сферіуправлінняпроблемними активами ізметоювідновленняефективногокредитування реального секторуекономіки країни [1,2].

>Актуальністьпроблемиуправлінняпроблемними активамибанківзнайшлавідображення внизціпублікаційвітчизняних таіноземнихнауковців йпрактиків. В частности,значнийвнесок урозкриттяцієї тимизробили У. Герасименко та Р. Герасименко, Про. Дзюблюк, Р.Карчева, У.Крилова, Л.Примостка, У.Міщснко, І.Нідзельська, Х.Мінскі, Б.Моісеєв, Про.Лаврушин таіншівчені.Протедослідженнянауковихджерел тааналіз Сучасної практикиризик-менеджментупоказує, що запитанняуправлінняпроблемними активамивітчизнянихбанківще невирішеніповноюмірою. Унауковихпрацях фрагментарнодосліджуютьсяметодиуправлінняпроблемними активами. У зв'язку ізцимвиникаєнеобхідністьподальшоговдосконалення роботибанків ізпроблемними активами таполіпшення систем кредитногоризик-менеджментузагалом.Аджеякістьактивіввідображаєякістьбанківськоїдіяльностізагалом таїїцільовіорієнтації з перспективи

>Активізаціябанківськогокредитування у 2006-2007рокахспричинилинегативнізміни вструктурікредитно-інвестиційнихпортфелівбанків у 2008-2009роках тависокікредитніризикивпродовж 2010 року.Якщо у 2008роцічасткапроблемнихкредитів уструктурі кредитного портфелявітчизнянихбанківстановила 1,3%, те в 2010роціцейпоказникзрісмайже у 10разів йсягнуврівня 10,7%, що в абсолютномувимірістановить 77,3 млрд.грн.[3].

>Високікредитніризикизумовлюютьзначнівідрахування урезерви напокриттявтрат закредитнимиопераціями тасвідчать пронизькийрівеньрентабельностіактивів йкапіталубанків. Так,показник ставленняобсягурезервів подактивніопераціїбанків дообсягунаданихкредитів у 2009-2010рокахзріс з 6,1 до 18,2%, арентабельністькапіталурізкознизилася із 8,5 до (-) 14,6%,відповідно,наслідком чого сталивеликіфінансовівтратибанків [4].Формуваннязначногообсягурезервів подможливівтрати закредитнимиопераціямибанківмаєубезпечити їхні відсуттєвоївтратикапіталу табанкрутства.Натомістьзменшеннявитрат нарезервуваннясвідчило б прополіпшенняякостікредитнихпортфелівбанків, чого всучаснихумовах неспостерігається.

>Проблемніактиви негативновпливають наякістькредитнихпортфелів,суттєвопонижуютьефективністьбанківськоїдіяльності,ускладнюють процесуправлінняфінансовими потоками тощо.Перспективищодорозвиткузазначенихтенденційєневтішними. Так,проблемніактиви уструктурі кредитного портфелябанків України увересні 2010 року реальностановили 34% від йоговартості. За прогнозомекспертівкомпанії DBReseach уже на вушко 2011 рокуреальнийпоказникпроблемнихактивівбанківмавзрости до 45%вартості кредитного портфеля [5].

Такихумовахстабілізаціяфінансовогоринкузначноюміроюзалежить відефективностіуправлінняпроблемними активамибанків. Длявирішення такого заподіяннянеобхіднопроаналізуватиосновнічинникиуправлінняпроблемними активамибанків.Внутрішньобанківськіметодиуправлінняпроблемними активамипередбачаютьраннєреагуванняризик-менеджерів напогіршенняобслуговуванняпозичальникамикредитів йвключають у собіреабілітаціюкредитноїзаборгованості тавідновленняможливостіпозичальникамигенеруватигрошовийпотік дляобслуговуваннякредитів. Одним знайефективнішихвнутрішньобанківськихметодів роботи ізпроблемними активамиєреструктуризаціякредитноїзаборгованості [6].

>Вітчизняна практикареструктуризаціїкредитноїзаборгованостіупродовж 2008-2010 роківдаєпідстави говорити проїїобмеженіможливості.Недолікамивнутрішньобанківськихметодівуправлінняпроблемними активамиєвтраталіквідності,відволіканняістотнихфінансовихресурсів відосновноїдіяльності,утримання набалансі банкупрогнозованихфінансовихвтрат заризиками, обмеженагнучкістьзастосування. Практиказасвідчуєважливістьоб'єктивноїекономічноїоцінкиефективностівнутрішньобанківськогорегулюваннякредитнихризиків ізметоюпопередженнявиникненнявисокоїчасткипроблемнихактивів уструктурі кредитного портфеля.

Уразінеефективностізастосуваннявнутрішньобанківськихметодівуправлінняпроблемними активами менеджмент банкуможеприйнятирішення продоцільністьзовнішніхщодо банкудій дляполіпшенняструктури його балансу тавідновленняліквідності. Цеактуалізує практикузастосуваннязовнішніхметодівуправлінняпроблемними активами,серед які:

- передачапроблемнихактивів вуправліннятретійособі (>колектору);

-передача/продажпроблемнихактивівпов'язанійфінансовійкомпанії;

- продажівпроблемнихактивів наумовахфакторингу;

-здійсненнясекьюризаціїактивів;

-іншіметоди.

>Порівняльна характеристиказовнішніхметодівуправлінняпроблемними активамибанківдаєзмогузробитивисновокщодоефективності їхнівибору тазастосування укожному конкретномувипадкубанківськоїдіяльності ізурахуванням умівфактичногоструктурування портфеляпроблемнихактивів [8].

>Банківськийдосвідзастосуванняметодів продажпроблемнихактивів в Українісвідчить проактивнийрозвитокупродовж 2009 - 2010 років такі форми, як передачапроблемнихактивів вуправліннятретійособі (>колектору) та продажівпроблемнихактивівнепов'язанійфінансовійкомпанії наумовахфакторингу. Так, заданимиколекторськоїкомпаніїКредітКоллекшен Груп (>СгеditСоllесtіоn Group -CCG), у 2009ропібанківський сектор України передавши вобслуговуванняколекторампроблемнихактивівобсягом понад 2 млрд. гривень засередньоюринковоюціною - не понад 10% відсумизаборгованості затілом кредиту (9).Найактивнішимиучасникамиринку продажпроблемнихактивів у 2009-2010роках булиПравекс-банк,ІНГ-Банк Україна.Кредит-Європа-банк,Індекс-банк,СЕБ-банк.ОТП-банк,БТА-банк,Кредобанк, банк «>Ренесанс-капітал»,Унікредит-банк таПлатинум-баик. При цьому продажівпроблемнихкредитівюридичнихосіб,залежно відефективності їхньогоструктуризації,здійснювався із дисконтом 40-60%, аспоживчихкредитів - 90-95%.Найчастішекупувалипроблемніактивикомпанії СБС, «>Укрфінанс»,еКол,КредЕкс (>еСаll,СгеdЕх) й «>Укрборг», котрі інинієнайактивнішимиучасникамибанківськихтендерів.Експертипрогнозують, що укра-їнські банкиготовіпродатикомпаніям зуправлінняпроблемними активами 45-50%проблемнихкредитів, ависокаконкуренціясередпокупцівспричиняєзростанняцін напроблемніактиви [9].

>Фінансовіперевагиздійснення такихопераційєочевидними.Аджефінансовіустановивключають увитрати сумусписань, при продажкредитів із дисконтом безсплатиподатку наприбуток,спрямовують вактивніопераціїкоштирезервів,зменшуютьобсягивитрат тощо.

>Сьогоднідедалі понадзагострюються запитаннязменшенняреальноївартостіпроблемнихактивів,юридичнихаспектівреалізації заставногомайна, розробкимеханізмудержавнихаукціонівщодовикупумайна, якуперебуває узаставі, співпрацюбанків ізколекторськими агентствами такомпаніями ізуправлінняпроблемними кредитами.Незалежно відмоделі продажпроблемнихактивів, котріможуть бутиобрані менеджментомбанків,залишаютьсяактуальнимигострі запитання, котріпотребуютьнагальноговирішення,зокрема -створення іреалізаціїмеханізмуфінансуваннявикупупроблемнихактивів шляхомпоєднанняінтересів всіхзацікавленихсторін та розробкавідповідного нормативно-правового забезпеченняздійснення такихоперацій.


Списоквикористанихджерел

>банківськекредитування депозит

1. Герасименко У.Причинивиникнення таформипроявуфінансовоїкризи вбанківськійсистемі України / У. Герасименко, Р. Герасименко //ВісникНаціонального банку України. - 2010. - № 7. - З. 12-19.

2. Дзюблюк Про.Грошово-кредитна політика вперіодкризовихявищ насвітовихфінансових ринках / Про. Дзюблюк //ВісникНаціонального банку України. - 2009. -№Х- З. 20-30.

3.Карчева Р.Основніпроблемирозвиткубанківськоїсистеми України впосткризовийперіод ташяхи їхнівирішення / Р.Карчева //ВісникНаціонального банку України. - 2010. - № 8. - З. 26-32.

4.Управліннябанківськимиризиками: [Текст]:навч.посіб. /Л.О.Примостка,П.М. Чуб,Г.Т.Карчева таінші; зазаг. ред. д-раекон. наук, проф.Примост-киЛ.О. -Київ:КНЕУ, 2007. -600с.

5.Мітенко У.Удосконаленняуправлінняпроблемними активамибанків/Мітенко У. // [>Електронний ресурс]: Режим доступу:httр://librari.іf.иа/аrticles/aryikle-37/

6.НідзельськаІ.А.Кредитніризики та їхньогонаслідки длябанківськоїсистеми України вумовахпоглибленняфінансовоїкризи /І.А.Нідзельська //Фінанси України. - 2009. - №8. -З. 102-108.

7.ЛаврушинО.И. Кредит іекономический зростання /О.И.Лаврушин // Банківська справа. - № 1. - 2010. - З. 24-27.

8. Руденко У.Довгіборги / В.Руденка //Контракти. - 2009. - № 10. - З. 18-21.

9. Банкитаємнопродаютьпроблемніборги? // [>Електронний ресурс]: Режим доступу:lications/2010/02/26/228183/.


Схожі реферати:

Навігація