Реферати українською » Банковское дело » Облік розрахунків Із страхування


Реферат Облік розрахунків Із страхування

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

>ДНЗ «>Вищепрофесійне училище №11 м.Хмельницького»


>Курсова робота на задану тему: «>Облікрозрахунків зстрахування»

>Випускник :

ЖукІгорВікторович

>Група: №33

>Спеціальність: 4112 «Операторкомп’ютерного набору »

4121 «>Конторськийслужбовець (>бухгалтерія)».

>Майстрив/н:

>БелінськаГ.В.

>Шведюк М. В.


м.Хмельницький 2011


>Зміст

>Вступ

>Розділ 1.Поняттясоціальногострахування

>Розділ 2.Облікрозрахунків зстрахування

2.1Облікрозрахунків зсоціальногострахування віднещаснихвипадків навиробництві

>Розділ 3Відображеннярозрахунківзістрахування уфінансовійзвітності

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>ВСТУП

 

>Процесрегулювання оплати роботипочався із 1991 р., коли було бприйнято ЗУ "Про підприємства в Україні" йїм було бнадано правосамостійновстановлюватисистеми,форми,визначатирозмір оплати роботи.

У 1992 р.затверджено декрет КМУ "Про оплату роботи", напідставіякого у 1995 р.прийнято ЗУ "Про оплату роботи", щорегламентує запитаннятарифікації та оплати роботи.

З 1993 р. введено вдію ЗУ "Проколективні домов й догоди",яким передбачене порядокукладанняугод йдоговорів ізпитаньорганізації роботи,визначення умів та порядкувстановленнярозміру оплати роботи.

Указом Президента України від 25грудня 2000 р. №1375/2000схвалено ">Концепціюдальшогореформування оплати роботи в Україні".Громадянимають декларація просоціальний захист, сутьякогополягає у забезпеченнюпевнимикоштами дляпрожиття уразіповної,часткової читимчасовоїнепрацездатності,втратигодувальника,безробіття ізнезалежних відгромадянобставин, устарості та віншихвипадках,передбачених законами.

Право насоціальний захистгарантуєтьсязагальнообов'язковимдержавнимсоціальнимстрахуванням зарахунок:

-підприємств,установ йорганізацій;

- державного бюджету;

-страховихвнесківгромадян;

-іншихджерелсоціального забезпечення.

>Соціальнігарантіїзабезпечуютьсятакожстворенняммережідержавних,комунальних,приватнихзакладів для догляду занепрацездатними (>будинки для таких людейпохилоговіку,дитячібудинки,будинкиінвалідів тощо).Пенсії таіншівидисоціальнихвиплат йдопомогповинні забезпечити ненижчий відпрожитковогомінімумурівень життя.

>Важливезначення,отже,маєтакожправильнийоблікзістрахування напідприємстві.Дослідження цогопроцесує предметомдослідженнядипломної роботи.Важливістьцієїпроблемизумовлюєактуальністьдослідження тими.

>Метою роботислідвважатидослідженняосновнихтеоретичних таприкладнихаспектівоблікурозрахунківзістрахування.

>облікрозрахуноксоціальнестрахування


>РОЗДІЛ 1.ПОНЯТТЯСОЦІАЛЬНОГОСТРАХУВАННЯ

>Відповідно до Основзаконодавства України «Прозагальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування» >загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування –це система прав,обов’язків йгарантій, котрапередбачаєнаданнясоціальногозахисту, щовключаєматеріальне забезпеченнягромадян уразіхвороби,повної,часткової читимчасовоївтратипрацездатності,втратигодувальника,безробіття ізнезалежних від нихобставин, а й устарості та віншихвипадках,передбачених законом, зарахунокгрошовихфондів, щоформуються шляхомсплатистраховихвнесківвласником чиуповноваженим ним органом,громадянами, атакож бюджетних таіншихджерел,передбачених законом.Законодавство України прозагальнообов’язковедержавнесоціальнестрахуванняскладається із Основ таприйнятихвідповідно перед тим законів,іншихнормативно-правовихактів, щорегулюютьвідносини у сферізагальнообов’язкового державногосоціальногострахування.Якщоміжнародним договором України,згода наобов’язковістьякогонаданаВерховноюРадою України,встановленоіншінорми, ніж тих, щопередбаченізаконодавством України прозагальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування, тозастосовуютьсянормиміжнародного договору.

>Завданнямзаконодавства прозагальнообов’язковедержавнесоціальнестрахуванняєвстановленнягарантійщодозахисту прав таінтересівгромадян, котрімають декларація пропенсію, але віншівидисоціальногозахисту, щовключають декларація про забезпечення їхні уразіхвороби,постійної читимчасовоївтратипрацездатності,безробіття ізнезалежних від нихобставин,народженнядитини,необхідності догляду замалолітньоюдитиною чидитиною-інвалідом,хворим членомсім’ї, смерти громадянина тачленів йогосім’ї тощо. Право на забезпечення зазагальнообов’язковимдержавнимсоціальнимстрахуванням згідно із Основамимаютьзастрахованігромадяни України,іноземнігромадяни, особини безгромадянства та члени їхньогосімей, котріпроживають в Україні,якщоінше не передбаченезаконодавством України, атакожміжнародним договором України,згода наобов’язковістьякогонаданаВерховноюРадою України.

>Залежно від страховоговипадкуєтаківидизагальнообов’язкового державногосоціальногострахування:

·пенсійнестрахування;

·страхування узв’язку ізтимчасовоювтратоюпрацездатності тавитратами,зумовлениминародженням тапохованням;

·медичнестрахування;

·страхування віднещасноговипадку навиробництві тапрофесійногозахворювання, котріспричинили втрачупрацездатності;

·страхування навипадокбезробіття;

·іншівидистрахування,передбачені законами України.

>Відносини, щовиникають зазазначеними участиніпершійцієї з статтею видамизагальнообов’язкового державногосоціальногострахування,регулюютьсяокремими законами,прийнятимивідповідно доцих Основ.

>Загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахуваннягромадян Україниздійснюється за принципами:

·законодавчоговизначення умів й порядкуздійсненнязагальнообов’язкового державногосоціальногострахування;

·обов’язковостістрахуванняосіб, котріпрацюють наумовах трудового договору (контракту) таіншихпідставах,передбаченихзаконодавством пропрацю, таосіб, котрізабезпечують собіроботоюсамостійно (членитворчихспілок,творчіпрацівники, котрі неє членамитворчихспілок),громадян –суб’єктівпідприємницькоїдіяльності;

·надання праваотриманнявиплат зазагальнообов’язковимдержавнимсоціальнимстрахуванням особам,зайнятимпідприємницькою,творчоюдіяльністю тощо;

·обов’язковостіфінансуваннястраховими фондами (>установами)

·витрат,пов’язаних знаданнямматеріального забезпечення тасоціальнихпослуг, уобсягах,передбачених законами із окремихвидівзагальнообов’язковогосоціальногострахування;

·солідарності тасубсидування;

·державнихгарантійреалізаціїзастрахованимигромадянамисвоїх прав;

· забезпеченнярівня життя, ненижчого запрожитковиймінімум,встановлений законом, шляхомнаданняпенсій,іншихвидівсоціальнихвиплат тадопомоги, котрієосновнимджереломіснування;

·цільовоговикористаннякоштівзагальнообов’язкового державногосоціальногострахування;

·паритетностіпредставників всіхсуб'єктівзагальнообов'язкового державногосоціальногострахування вуправліннізагальнообов'язковимдержавнимсоціальнимстрахуванням.

>Суб’єктамизагальнообов’язкового державногосоціальногострахуванняєзастрахованігромадяни, а окремихвипадках – члени їхньогосімей таінші особини, страхувальники й страховики.

>Застрахованоюєфізична особа, накористьякоїздійснюєтьсязагальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування.

>Колоосіб, котріможуть бутизастрахованими зазагальнообов’язковимдержавнимсоціальнимстрахуванням,визначаєтьсяцими Основами таіншими законами,прийнятимивідповідно перед тим.

>Страхувальниками зазагальнообов’язковимдержавнимсоціальнимстрахуваннямєроботодавці тазастраховані особини,якщоінше не передбачене законами України.

>Страховикамиєцільовістраховіфонди із:

·пенсійногострахування;

·медичногострахування;

·страхування узв’язку ізтимчасовоювтратоюпрацездатності тавитратами,зумовлениминародженням тапохованням;

·страхування віднещаснихвипадків навиробництві тапрофесійнихзахворювань;

·страхування навипадокбезробіття.

>Страховіфондиберуть у собізобов’язаннящодозборустраховихвнесків танаданнязастрахованим особамматеріального забезпечення йсоціальнихпослуг принастанністраховихвипадків.

>Об’єктомзагальнообов’язкового державногосоціальногострахуванняєстраховийвипадок, знастаннямякого узастрахованої особини (членаїїсім’ї,іншої особини)виникає декларація проотриманняматеріального забезпечення тасоціальнихпослуг,передбаченихстаттею 25 Основ.

>Загальнообов’язковому державномусоціальномустрахуваннюпідлягають:

1) особини, котріпрацюють наумовах трудового договору (контракту):

але впідприємствах, ворганізаціях,установахнезалежно від їхні формвласності тагосподарювання;

б) уфізичнихосіб;

2) особини, котрізабезпечують собіроботоюсамостійно (членитворчихспілок,творчіпрацівники, котрі неє членамитворчихспілок),громадяни –суб’єктипідприємницькоїдіяльності.

>Перелік,доповнення тауточнення колаосіб, котріпідлягаютьзагальнообов’язковому державномусоціальномустрахуванню, атакожконкретнихвидівзагальнообов’язкового державногосоціальногострахування, до які належати особини,визначаються законами України із окремихвидівзагальнообов’язкового державногосоціальногострахування.

>Громадяни України, котріпрацюють за межами територї України та незастраховані всистемісоціальногострахування країни, вякій смердотіперебувають,мають декларація про забезпечення зазагальнообов’язковимдержавнимсоціальнимстрахуванням в Україні заумовисплатистраховихвнесків,якщоінше не передбаченеміжнародними договорами України,згода наобов’язковість якінаданаВерховноюРадою України.

>Основнийтягарзістворенняпенсійного фонду,страхування навипадокнепрацездатності ібезробіттялежить напідприємствах,установах йорганізаціях, котріздійснюютьвідрахування узазначеніфонди від фонду оплати роботи персоналу підприємства.

>Обов'язковіплатежівстановленітакож дляфізичнихосіб від прибутку,якийобкладаєтьсяприбутковимподатком. З 1 апреля 2001 р. підприємства,установи іорганізаціїповиннісплачуватикошти у фондсоціальногострахування віднещаснихвипадків навиробництві.Цівідрахуванняпроводяться вдиференційованихрозмірах – від 0,2% до 13,8% (>залежно відгалузейекономіки) від фонду оплати роботи.

>Загальнодержавнестрахуванняпоширюється наосіб, котріпрацюють наумовахтрудової догоди, та наосіб, котрізабезпечують собіроботоюсамостійно (>творчіпрацівники,підприємці).Внески усоціальніфондинараховуються назаробітну платупрацівника, котра не виннаперевищувати 1 600 грн. вмісяць.


>РОЗДІЛ 2.ОБЛІКРОЗРАХУНКІВЗІСТРАХУВАННЯ

>Облікрозрахунків пострахуваннюведеться нарахунку 65 ">Розрахунки застрахуванням" зазборами наобов'язковедержавнепенсійнестрахування, наобов'язковесоціальнестрахування, наобов'язковесоціальнестрахування навипадокбезробіття, заіндивідуальнимстрахуванням персоналу підприємства,страхуванняммайна та заіншимирозрахунками застрахуванням.Цейрахунокбалансовий,пасивний,призначений дляоблікуджерелзасобів. За кредитрахунку 65 ">Розрахунки застрахуванням"відображаютьсянарахованізобов'язання застрахуванням, атакожодержані відорганівстрахуваннякошти, по дебету –погашеннязаборгованості ;тавитрачаннякоштівстрахування напідприємстві.

Порядоксправляння тавикористаннязборів наобов'язковедержавнепенсійнестрахування, наобов'язковесоціальнестрахування, наобов'язковесоціальнестрахування навипадокбезробіття та наіншівидистрахуваннярегулюєтьсячиннимзаконодавством.

>Рахунок 65 ">Розрахунки застрахуванням"маєтакісубрахунки:

651 "Запенсійнимзабезпеченням";

652 "Засоціальнимстрахуванням";

653 "Застрахуванням навипадокбезробіття";

654 "Заіндивідуальнимстрахуванням";

655 "Застрахуванняммайна".

Насубрахунку 651ведетьсяоблікрозрахунків ізПенсійним фондом України зазбором наобов'язковедержавнепенсійнестрахування.

Длясуб'єктівпідприємницькоїдіяльності,підприємств йорганізацій всіх формвласності, до тогочислі бюджетних, афізичнихосіб –суб'єктівпідприємницькоїдіяльностівстановлена ставказбору доПенсійного фонду врозмірі 32 % від фонду оплати роботи.

>Об'єктомоподаткуванняєфактичнівитрати на оплату роботипрацівників,включаючивитрати навиплатуосновної йдодатковоїзаробітної плати таіншихвидівзаохочень йвиплат,виходячи ізтарифних ставок, увиглядіпремій,заохочень, у томучислі внатуральнійформі, котріпідлягаютьоподаткуваннюприбутковимподатком ізгромадян.Внески доПенсійного фондусплачуютьсяодночасно ізотриманнямкоштів вустановах банку на оплату роботи.

>Підприємствазвітуються завстановленоюформою передрегіональнимивідділеннямиПенсійного фонду.

Насубрахунку 652ведетьсяоблікрозрахунків із Фондомсоціальногострахування України зазбором наобов'язковесоціальнестрахування.

>Загальна сумазбору наобов'язковесоціальнестрахуванняскладає 5,5 % відоб'єктаоподаткування.Водночасцейзбірподіляється на виборах 4 %збору наобов'язковесоціальнестрахування й на 1,5%збору наобов'язковесоціальнестрахування навипадокбезробіття.

>Переліквитрат на оплату роботи, на котрінараховуєтьсязбір врозмірі 5,5 %,визначенийІнструкцією постатистицізаробітної плати.

>Підприємствазвітуються завстановленоюформою передрегіональнимивідділеннями Фондусоціальногострахування.

Насубрахунку 653ведетьсяоблікрозрахунків ізДержавним бюджетом України зазбором наобов'язковесоціальнестрахування навипадокбезробіття.

>Платникамизбору наобов'язковесоціальнестрахування навипадокбезробіттяєсуб'єктипідприємницькоїдіяльностінезалежно від формвласності, атакожфізичні особини –суб'єктипідприємницькоїдіяльності, котрівикористовуютьпрацюнайманихпрацівників.Збір наобов'язковесоціальнестрахуванняплатникизборуперераховують нарахунок Фондусоціальногострахування України. Контроль за йогофінансовоюдіяльністюздійснюєнаглядова рада Фондусоціальногострахування України.

Ставказбору наобов'язковесоціальнестрахування навипадокбезробіттястановить 1,5 %фактичнихвитрат на оплату роботипрацівників. Доцихвитрат невідносятьсявитрати на оплатувиконанихробіт (>послуг) згідно ізцивільно-правовими договорами,виплатудоходів увигляді дивідентів,відсотків, тощо, атакожіншівитрати, котрі невраховуються приобчисленнісередньомісячноїзаробітної плати дляпризначенняпенсій,перелік які затверджуєтьсяКабінетом міністрів України.

>Збірсплачуєтьсяодночасно ізодержанням вустановахбанківкоштів на оплату роботи.

>Всіплатникищоквартальноскладаютьрозрахунковувідомість пронарахування йперерахуваннязбору наобов'язковесоціальнестрахування навипадокбезробіття таподаютьїї вДержавну службузайнятості населення замісцемреєстрації непізніше 15-го числанаступного зазвітниммісяця.

Насубрахунку 654 "Заіндивідуальнимстрахуванням"ведетьсяоблікрозрахунківзістраховимиорганізаціями поіндивідуальномустрахуванню персоналу підприємства, за їхніписьмовимидорученнями, уразідобровільногострахування, ізнарахованоїїмзаробітної платистраховихвнесків за договорами та пообов'язковомустрахуванню, щовстановлюєтьсязаконодавством. Насубрахунку 655ведетьсяоблікрозрахунків застрахуванняммайна підприємства тамайнапрацівників підприємства.Такістраховіплатежіпідлягаютьперерахуваннюстраховиморганізаціям.

>Аналітичнийоблікведеться закожним виглядомзборів йвідрахувань, пострахувальниках та окремих договорахстрахування.

Схемабухгалтерських проводок ізоблікурозрахунків ізробітниками йслужбовцями,складенавідповідно додіючихнормативнихдокументів, наведенанижче.Бухгалтерські проводки ізоблікуутримань тавиплатизаробітної платинаводяться втаблиці 1.1.

>Таблиця1.Бухгалтерські проводки ізоблікуутримань тавиплатизаробітної плати

№ зарплатню >Змістгосподарськоїоперації >Кореспондуючірахунки
>Дебет Кредит
1 >Утримані ззаробітної платиприбутковийподаток 661 ">Розрахунки зазаробітноюплатою" 641 ">Розрахунки заподатками"
2 >Утримані ззаробітної плати 661 ">Розрахунки зазаробітноюплатою" 651 "Запенсійнимзабезпеченням"
3 >Утримані ззаробітної плативнески насоціальнебезробіття 661 ">Розрахунки зазаробітноюплатою" 653 "Застрахуванням навипадокбезробіття"
4 >Утримані ззаробітної плати листами (>аліменти тощо) 661 ">Розрахунки зазаробітноюплатою" 685 ">Розрахунки ізіншими кредиторами"
5 >Утримані ззаробітної платипрофспілковівнески 661 ">Розрахунки зазаробітноюплатою" 377 ">Розрахунки ізіншимидебіторами"
6 >Утримані ззаробітної платисумидопущеного шлюбу 661 ">Розрахунки зазаробітноюплатою" 24 "Шлюб увиробництві"
7 >Утримані ззаробітної платисуминеповернутихвчаснопідзвітних торб 661 ">Розрахунки зазаробітноюплатою" 372 ">Розрахунки ізпідзвітними особами"
8 >Утримані ззаробітної платисумизавданогопідприємствузбитку 661 ">Розрахунки зазаробітноюплатою" 375 ">Розрахунки завідшкодуванням
9 >Утримані ззаробітної платипозики,ранішевидані працівникам підприємства 661 ">Розрахунки зазаробітноюплатою" 377 ">Розрахунки ізіншимидебіторами"
10 >Утримані ззаробітної платисуми, щовідносяться доіншихоперацій (>розрахунки ізквартиронаймачами,іншимидебіторами та кредиторами тощо) 661 ">Розрахунки зазаробітноюплатою" 684 ">Розрахунки занарахованимивідсотками"
11 >Утримані ззаробітної платисуми, котріє для підприємстваіншимопераційним доходом 661 ">Розрахунки зазаробітноюплатою" 71 ">Іншийопераційнийдохід"
12 >Утримана ззаробітної платичасткапайовогокапіталу 661 ">Розрахунки зазаробітноюплатою" 41 ">Пайовийкапітал"
13 >Утримані ззаробітної платисуми, котрівідносяться донеоплаченогокапіталу підприємства 661 ">Розрахунки зазаробітноюплатою" 46 ">Неоплаченийкапітал"
14 Видана ізкасизаробітна плата 661 ">Розрахунки зазаробітноюплатою" 30 ">Каса"
15 >Перерахованікошти ізрахунків в банку наособовірахункипрацівників дляотриманнязаробітної плати 661 ">Розрахунки зазаробітноюплатою 31 ">Рахунки в російських банках"
16 Виданазаробітна Платарахунокіншихкоштів 661 ">Розрахунки зазаробітноюплатою" 33 ">Іншікошти"
17 Видана натуральназаробітна плата 661 ">Розрахунки зазаробітноюплатою"

70 ">Доходи

відреалізації"

18 >Депонованазаробітна плата 661 ">Розрахунки зазаробітноюплатою" 662 ">Розрахунки із депонентами"
19 >Повернута вкасунадлишковевиплаченазаробітна плата 30 ">Каса" 661 ">Розрахунки зазаробітноюплатою"
20 >Повернута нарахунки в банкунадлишковевиданазаробітна плата 31 ">Рахунки у трилітрові банки" 661 ">Розрахунки зазаробітноюплатою"

>Розглянемооблікрозрахунківзістрахуваннядетальніше.

Ставкизборувстановлені такимрозмірах: дляюридичнихосіб (>підприємств,установ йорганізацій) всіх формвласності, атакожфізичнихосіб, щозаймаютьсяпідприємницькоюдіяльністю тавикористовуютьпрацюнайманихпрацівників, – 32% відфактичнихвитрат на оплату роботи (>основна,додаткова оплата,іншівидивиплат до тогочислі внатуральнійформі), завиняткомкомпенсації заневикористанувідпустку;вихідноїдопомоги призвільненні;компенсаційнихвитрат (>відрядження);доплати зароз'їзний характер роботи;вартості безоплатнонаданих квартир,комунальнихпослуг,палива,проїзнихквитків,вартостівиданогоспецвзуття,одягу таіншихпредметівіндивідуальногозахисту;компенсаційнихвиплатчорнобильцям;допомоги зарахунокстрахування;стипендій студентам йаспірантам, котрінавчаються безвідриву відвиробництва; дивідентів тадеякихіншихвитрат.

Напідприємствах, котрівикористовуютьпрацюінвалідів, ставкавідрахуваньвстановленадиференційовано:

на фонд оплатиінвалідів – 4%; на фонд оплатиіншихпрацівників – 32%; Дляфізичнихосіб, котрізаймаютьсяпідприємництвом й невикористовуютьпрацюнайманого персоналу, аадвокатів таприватнихнотаріусів, – 32% відсуми прибутку, щообкладаєтьсяподатком, безурахуваньсуми акцизногозбору йподатку надоданувартість.

>Законодавчими актами передбаченевнески уПенсійний фонд від продаж окремихвидівтоварів йвалюти (закон від 15.07.1999 р. №967-XIV),зокрема:

·ювелірнихвиробів з золота,платини тадорогоціннихкаменів – 5% відвартостіреалізації;

·автомобілів – 3%вартості;

·тютюновихвиробів – 5%вартості (без ПДВ);

·нерухомості – 1%)вартості;

·послугстільникового зв'язку – 6%вартості;

·купівлі-продажу валют – 1% відвартостікупленоївалюти [27,с.295].

>Внески доПенсійного фондусплачуютьсящоквартально – непізніше 20-го апреля, 20-го июля, 20-гожовтня й 1-го лютого зазвітнийрік.Своєчаснонесплачена сумавнесківвважаєтьсяпростроченоюзаборгованістю, на якоїнараховується пеня по день оплативключно ізрозрахунку 120%річних відоблікової ставкиНаціонального банку, котрадіяла уперіоднесплати.

>Відрахування уПенсійний фондоформляютьсяспеціальнимрозрахунком, уякомувказуєтьсядані продиференціацію фонду оплати закатегоріямипрацівників та ставками, щозастосовуються перед тим, атакожсумоюнарахувань.

Наоснові такогорозрахункускладаються проводки:

Д 23 ">Виробництво" (>основназаробітна платаробітників);

Д 91 ">Загальновиробничівитрати" (>додатковазаробітна платаробітників тазагальновиробничого персоналу);

Д 92 ">Адміністративнівитрати" (>заробітна плата персоналууправління);

Д 93 ">Витрати назбут" (>заробітна платаробітниківслужбизбуту й маркетингу); Д 94 ">Іншівитратиопераційноїдіяльності" (>заробітна платаневиробничого персоналу йматеріальнадопомога усімкатегоріямпрацівників);

Д 15 ">Капітальніінвестиції" (>заробітна платапрацівників,зайнятих убудівництві,ремонті,випробуваніосновнихзасобів,виготовленнінеоборотнихактивів);

Д 24 "Шлюб увиробництві" (>заробітна платаробітників,зайнятих навиправленні шлюбу);

Д 99 ">Надзвичайнівитрати" (>заробітна платапрацівників, щозайнятіліквідацієюнаслідківстихійних лихий напідприємстві);

Д 39 ">Витратимайбутніхперіодів" (>заробітна платаробітників таіншихкатегорійпрацівників, котрізайнятіосвоєнням новихвидівпродукції йвиробництв);

До 651 ">Витрати застрахуванням" (ізпенсійного забезпечення) назагальну сумунарахувань.

>Утриманнявнесків уПенсійний фонд зпрацівників підприємстваздійснюється напідставівизначенихтарифів (1% чи 2%) йлише з фонду оплатипрацівників затрудовимиугодами й договорамицивільно-правового характеру. При цьомускладаєтьсязапис:

Д 66 ">Розрахунки із оплати роботи";

До 651 ">Витрати застрахуванням" (>субрахунок зпенсійного забезпечення).

>Перерахуваннявнесків упенсійний фондоформляєтьсязаписом:

Д 651 ">Витрати застрахуванням" (ізпенсійного забезпечення);

До 311 ">Рахунки в російських банках" [27, з. 296].

Законом "Прооподаткуванняприбутку"передбаченетакождобровільнестрахування шляхомвнесеннякоштів напенсійнийрахунокпрацівника.Таківнескиформуються зарахунокзаробітної платипрацівника, атакожкоштів підприємства небільшому 15%сумарного прибуткупрацівника зазвітнийперіод.

При цьомускладаються записи:

Д 661 ">Розрахунки із оплати роботи" (зарахунокпрацівника);

Д 23 ">Виробництво" (91, 92, 93 таінші) (зарахунок підприємства);

До 472 ">Додатковепенсійне забезпечення".

>Перерахуваннякоштів удодатковийпенсійний фонд (наспеціальнийрахунок у банках длязарахуваннякоштів напенсійне забезпечення)здійснюється наосновіплатіжнихдоручень йоформляєтьсязаписом:

Д 472 ">Додатковепенсійне забезпечення";

До 311 ">Рахунки в російських банках".

>Облікрозрахунків зсоціальногострахування у зв'язку ізтимчасовоювтратоюпрацездатності.Відрахування надержавнеобов'язковесоціальнестрахуваннявстановлено ЗУ "Прозбори наобов'язковесоціальнестрахування" від 26.06.97 р. № 402.Цейзбірзобов'язанісплачувати усіюридичні тафізичні особини, котрівикористовуютьпрацюнайманого персоналу. Довказаного закону внесенозміни, тому із 22 лютого 2001 р. ставкивнесківстановлять:

дляроботодавців – 2,9% відсумифактичнихвитрат на оплату роботинайманого персоналу вчастиніосновної тадодаткової оплати таіншихвиплат, котріпідлягаютьобкладаннюприбутковимподатком;

длянайманихпрацівників – відсуми оплати їхнього роботи,котравключає усівидизаробітної плати, котрапідлягаєобкладаннюприбутковимподатком ізгромадян:

0,25% – дляпрацівників, котрімаютьзаробітну до 150 грн.;

0,5% – дляпрацівників, котрімаютьзаробітну плату понад 150 грн.;

3,4% – дляосіб, котріберуть доля взагальнообов'язковому державномусоціальномустрахуванні тазабезпечують собіроботоюсамостійно,фізичнихосіб, котрівиконують роботи затрудовимиугодами й договорамицивільно-правового характеру [27, з. 297].

>Внески насоціальнестрахування у зв'язку ізтимчасовоювтратоюпрацездатностівизначаютьсярозрахунком, наосновіякогоскладаються проводки:

Д 23 ">Виробництво";

Д 91 ">Загальновиробничівитрати";

Д 92 ">Адміністративнівитрати";

Д 93 ">Витрати назбут";

Д 94 ">Іншівитратиопераційноїдіяльності";

Д 99 ">Надзвичайнівитрати";

Д 15 ">Капітальніінвестиції";

Д 24 "Шлюб увиробництві";

Д 39 ">Витратимайбутніхперіодів";

До 652 ">Витрати застрахуванням" (ізсоціальногострахування).

Длявизначеннярахунка,якийдебетується,необхіднозгрупуватизагальний фонд оплати роботи закатегоріямипрацівників тавиконуванимифункціями.

Знайманихпрацівниківутриманнявнесків насоціальнестрахуванняоформляєтьсязаписом:

Д 661 ">Розрахунки із оплати роботи";

До 652 ">Витрати застрахуванням" (ізсоціальногострахування).

>Допомога ізтимчасовоїнепрацездатностінараховуєтьсявідповідно допостанови КМУ від 27.04.1998 р.залежно від трудового стажу роботи врозмірах: до 5 років – 60%заробітку;

від 5 до 8 років – 80%заробітку;

понад 8 років – 100%заробітку.

Незалежно від стажудопомога врозмірі 100%середньогозаробіткунараховується такимкатегоріям:

· працівникам, котрімаютьдітей до 16-ти років (>учнів до 18-ти років);

· ветеранамвійни;

· працівникам 1-4категорій, щопостраждаливнаслідокЧорнобильськоїкатастрофи;

·допомога ізвагітності тапологів;

·жінкам (>чоловікам)військовослужбовців нестроковоїслужби;

· працівникам –колишнім сиротам йдітям,позбавленимбатьківськоїопіки.

>Допомогавизначаєтьсявиходячи зсередньогозаробітку, в підрахунокякогобереться оплата роботи за 6попередніхмісяців. Длярозрахункуприймаються усівидизаробітної плати.

>Шляхомділеннясумизаробітку протягом двохкалендарнімісяці накількістьробочихднів у цьомуперіодівизначаєтьсясереднійденнийзаробіток.Він не виненперевищуватиподвійноїтарифної ставки чиподвійного окладу.

>Допомога протягом годининепрацездатностінараховується шляхоммноженнясередньоїденної оплати на числоробочихднів протягом годининепрацездатності йрозмір оплатизалежно від стажу.

>Наприклад,працівникхворів улистопаді 10робочихднів, стаж роботи 7 років 2місяці. При цьому зашістьпопередніхкалендарнихмісяців йогозаробітна платасклала 2 054 грн., авідпрацьовано було б 145робочихднів.

>Тарифна ставкастановить 14 грн. за день, а томусередньоденнийзаробіток не виненперевищувати 28 грн. (>14х2).

>Середньоденнийзаробітокдорівнює:

2 054 – 145 = 14 грн. 17 коп.

Отже, длявизначеннядопомоги протягом годининепрацездатностітребавзяти 14 грн. 17 коп.

(14 грн. 17 коп. x 10днів x 80%) / 100 = 113 грн. 36 коп.

>Мінімальнийрозмірдопомоги неможе бутименшим від 90%мінімальноїзаробітної плати.

>Використаннякоштівспеціальногострахування у зв'язку ізтимчасовоюнепрацездатністюздійснюєтьсялише до тоговипадку,якщозахворювання чи травма непов'язані ізнещаснимвипадком навиробництві.Першіп'ятьднівнепрацездатностіоплачуються зарахуноккоштів підприємства заосновниммісцем роботи, апочинаючи ізшостого днянепрацездатності досіїївідновлення чивстановленняособіінвалідності, оплатаздійснюється зарахуноккоштівсоціальногострахування. Зарахуноккоштівсоціальногострахування у 2001 р.допомога принародженні,похованні, по догляду задитиною до3-річноговіку нездійснюється, а порядокїїнаданнявизначаєтьсяВерховноюРадою.

>Допомога ізтимчасовоїнепрацездатностівидається з Першого дня зарахуноккоштівстрахування за такихобставин:

·догляд захвороюдитиною;

·догляд захворим членом сім'ї;

·догляд задитиною до 3-х років чидитиною-інвалідомвіком до 16-ти років, увипадкухворобиматері чиіншої особини, щодоглядаєдитину;

· прикарантині,накладеному органамисанітарно-епідеміологічноїслужби;

· притимчасовомупереведенні особини налегшу,нижчеоплачувану роботу;

· припротезуванніхворого устаціонаріпротезно-ортопедичного підприємства;

· при санаторно-курортноголікуванні.

>Використаннякоштів насоціальнестрахування протягом годининепрацездатностіздійснюєтьсязаписом:

Д 652 ">Витрати застрахуванням";

До 30 ">Каса" (>виплатиготівкою);

До 31 ">Рахунки у трилітрові банки" (>вартістьпридбанняпутівок воздоровчізаклади);

До 661 ">Розрахунки із оплати роботи" (оплататимчасовоїнепрацездатності).

>Різницяміжнарахованимивнесками насоціальнестрахування тавикористанням запризначенням торб виннаперераховуватисякерівнійорганізаціїпрофспілкизаписом:

Д 652 ">Розрахунки застрахуванням";

До 31 ">Рахунки в російських банках".

>Облікрозрахунків з державногосоціальногострахування навипадкибезробіття.

>Відрахування до фондузагальнодержавногосоціальногострахування навипадокбезробіттястановлять:

· дляроботодавців – 2,1%;

· дляпрацівників (>крімпрацюючихпенсіонерів) – 0,5%.

>Працівники, щовиконують роботи згідно ізцивільно-правовими йтрудовимиугодами, неберутьучасті устрахуванні навипадокбезробіття.

Дляодержаннядопомоги збезробіттяпотрібнодотримуватисьпевних правил.Працівник, ізякимрозірванотрудовийдоговір ізініціатививласника, винензареєструватися вслужбізайнятостіпротягом 7-їкалендарнихднів послезвільнення іотримати статусбезробітного.Починаючи із 8-го дня послереєстраціїнараховуєтьсядопомога, Якавідкладається дозакінченнятримісячноготермінузберіганнясередньоїзаробітної плати заостанніммісцем роботи врозмірі 75% та 50% –протягомнаступних шестимісяців.

>Працівникам,зареєстрованим услужбізайнятості йпрацевлаштування,допомога збезробіттявиплачується не понад360-тикалендарнихднівпротягом двох років.Вонапризначається неменшому 50% відсередньоїзаробітної плати заостанніммісцем роботи ізобмеженням небільшим 50%заробітної плати, котраскладається вгалузі заминулиймісяць, та ненижчиммінімальноїзаробітної плати.

>Нарахування у фондсоціальногострахування навипадокбезробіттяоформляєтьсязаписами:

Д 23 ">Виробництво";

Д 91 ">Загальновиробничівитрати";

Д 92 ">Адміністративнівитрати";

Д 93 ">Витрати назбут";

Д 94 ">Іншівитратиопераційноїдіяльності";

Д 99 ">Надзвичайнівитрати";

Д 15 ">Капітальніінвестиції";

Д 24 "Шлюб увиробництві";

Д 39 ">Витратимайбутніхперіодів";

До 653 ">Розрахунки застрахуванням" (>страхування навипадокбезробіття).

Усянарахована сума у фондстрахування навипадокбезробіття виннаперераховуватись органами державноїслужбизайнятості тапрацевлаштуваннязаписом:

Д 653 ">Розрахунки застрахуванням" (навипадокбезробіття);

До 31 ">Рахунки в російських банках".

2.1Облікрозрахунків зсоціальногострахування віднещаснихвипадків навиробництві

 

ЗУ "Прозагальнообов'язковесоціальнестрахування віднещаснихвипадків навиробництві йпрофесійногозахворювання, щовикликало втрачупрацездатності",прийнятимВерховноюРадою України від 23.09.1999 р. №1105-XIV, передбаченестрахування життя,здоров'я тапрацездатності персоналупідприємств,установ

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація