Реферати українською » Банковское дело » Облік додаткового капіталу в кредитних організаціях


Реферат Облік додаткового капіталу в кредитних організаціях

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

Глава 1. Поняття і сутність додаткового капіталу кредитної організації

1.1 Поняття капіталу комерційного банку

1.2 Поняття додаткового капіталу комерційного банку

Глава 2. Облік додаткового капіталу кредитної організації

2.1 Порядок проведення переоцінки майна кредитних організацій

2.2 Порядок розміщення банком власних акцій та формування емісійного доходу

2.3 Облік операцій, що з зміною величини додаткового капіталу комерційного банку

Глава 3. Практичне завдання

3.1 Баланс АКБ «Москва» на 1 вересня 2007 р.

3.2 Журнал реєстрації операцій АКБ «Москва» за 1 вересня 2007 р.

3.3 Віддзеркалення операцій АКБ «Москва» за 1 вересня 2007 р. на балансових рахунках

3.4Оборотно -сальдовая відомість по балансовими рахунках АКБ «Москва» за 1 вересня 2007 р.

3.5 Баланс АКБ «Москва» на 2 вересня 2007 р.

3.6 Порівняльна характеристика фінансового становища АКБ «Москва» на 1 вересня 2007 р. і 2 вересня 2007 р.

Укладання

Список використаної літератури

 


Запровадження

У сучасному російської економіці капітал підприємства постає як найважливіша економічна категорія і одна із порівняно нових об'єктів бухгалтерського обліку. Основу власного капіталу підприємства становить статутний капітал, зафіксований у її статутних установчих документах. Він є необхідною передумовою освіти і функціонування будь-якої юридичної особи.

Не менше значення для дальшого поступу чинного підприємства має його присутність серед складі його власних джерел коштів таких складових частин капіталу, як додатковий і резервний капітал, нерозподілена прибуток й інші резерви, кошти котрих розміщуються у конкретній майні, котрий становитьвнеоборотние і оборотні активи. Розмір цих структурних частин капіталу свідчить у тому, наскільки активи підприємства збільшилися завдяки збільшенню власних джерел коштів.

Метою згаданої роботи є підставою розгляд питань обліку додаткового капіталу кредитних організаціях.


Глава 1. Поняття і сутність додаткового капіталу кредитної організації

1.1 Поняття капіталу комерційного банку

 

Капітал банку (йдеться про його власні кошти) включає у собі кошти, внесені власниками (акціонерний капітал), резерви, фонди йнераспределеннуюприбиль.[1]

Власні кошти (капітал) кредитної організації, використовувані у розрахунку обов'язкових економічних нормативів, відповідно до Інструкцією № 1ЦБР визначаються як сума статутного і додаткового капіталів, фондів банку і нерозподіленого прибутку, скоригована на величину резерву на можливі втрати з позик I групи ризику сальдо переоцінки засобів у інвалюті, цінних паперів, дорогоцінних металів, і навіть отриманого (сплаченого) авансу накопиченого купонного доходу, зменшена на величину власних акцій, викуплених банком,несозданного обов'язкового резерву на втрати з позик, цінних паперів, перевищення витрат на матеріальних активів, переоцінки основних засобів. Отриманий результат зменшують на величину прострочених відсотків, перевищення дебіторську заборгованість, простроченої понад 5 днів, і навіть розрахунків із організаціями банків по виділеним засобам.

Капітал банку (До) можна розрахувати наступнимобразом:[2]

До =сч. 102 + 103 + 104 - 105 + 106 + 107 - 60319 + (50111 + 50609 + 61306 + 61308 - код 8917 - код 8943 - 50112 - 50610 - 50905 - 61406 - 61408) + (701 - 702) + (703 - 704 - 705) - код 8948 - код 8949 - код 8965 - код 8967 + (код 8968 - код 8969) - код 8970 - код 8971 - код 8934 - 50605 - 50705 - 50805 -601А - 60201 + 60105 + код 8915.

Поняття достатності (чи адекватності) капіталу банку акумулює у собі такі його якості, як надійність, стійкість банку, здатність протидіяти несприятливим йому чинникам, поглинати виміряти ціну збитків. У цьому розмір необхідного банку капіталу залежить від цього, із чим його порівнювати: із загальною сумою вкладів, усіма активами, активами з підвищеним ризиком,ссудами і інвестиціями, депозитами чи іншими показниками.

Попри те що що капіталу російських банків виробляється двома шляхами (інструкція № 17 і інструкція № 1), норматив його достатності визначається лише Інструкцією № 1:

де:Ар – сума активів банку, зважених з урахуванням ризику;

>КРВ – величина кредитного ризику по інструментам, відбиваним на позабалансових рахунках бухгалтерського обліку;

ВРХ – величина кредитного ризику по терміновим угодам;

>РР – розмір ринкового ризику;

>Рц – загальний розмір створеного резерву під знецінення цінних паперів;

>Рк – код 8987;

>Рд – величина створеного резерву на можливі втрати по іншим активам і за розрахунками з дебіторами: код 8992.


1.2 Поняття додаткового капіталу комерційного банку

Додобавочному капіталу комерційного банку ставляться:

·Эмиссионний дохід, що виникає від продажу акцій банку з ціні, перевищує номінальну;

· Приріст вартості майна банку, що виникає при переоцінці майна;

· Вартість безоплатно отриманого майна.

>Добавочний капітал враховується на балансовому рахунку №106. Пасивні рахунки другого порядку відчиняються о розрізі зазначених джерел.

Переоцінка майна проводиться за рішенням Уряди РФ Аналітичний облік ведеться у межах кожної дисципліни майна.

Кошти,учитиваемие на рахунку №10601, може бути списані при зменшенні вартості майна під час проведення переоцінки,вибитии чи реалізації майна.

Рахунки №10601, 10602, 10603 - пасивні, рахунок N 10605 - активний.

На рахунку N 10601 враховується приріст (зменшення) вартості майна при переоцінці. Рахуноккорреспондирует зі своїми рахунками з облікупереоцениваемого майна України та амортизації.

На рахунку N 10602 враховується дохід у вигляді перевищення ціни розміщення акцій (реалізації часткою) за їх акцій становить, отриманий для формування і збільшенні статутного капіталу кредитної організації.

По дебету рахунків N N 10601, 10602 суми списуються лише у наступних випадках:

погашення рахунок коштів, врахованих на рахунку N 10601, сум зниження вартості майна, які виявилися за результатами переоцінки;

напрями привибитии об'єкта основних засобів сум його дооцінки з цього приводу з обліку нерозподіленого прибутку;

напрями сум, врахованих на рахунках N N 10601 і 10602, збільшення статутного капіталу;

напрями сум, врахованих на рахунку N 10602, погашення збитків.

Порядок аналітичного обліку на рахунках з обліку додаткового капіталу N N 10601, 10602 визначається кредитної організацією.

На рахунку N 10603 враховується позитивна переоцінка цінних паперів, наявних на продаж.

За кредит рахунки зараховуються суми перевищення поточної (справедливою) вартості цінних паперів за їхньою балансовою вартістю кореспонденції зі своїми рахунками з обліку позитивних різниць переоцінки цінних паперів, наявних на продаж.

По дебету рахунки списуються суми:

зменшення позитивної переоцінки цінних паперів, наявних на продаж, в кореспонденції зі своїми рахунками з обліку позитивних різниць переоцінки цінних паперів, наявних на продаж;

позитивної переоцінки цінних паперів, наявних на продаж, за їївибитии (реалізації) в кореспонденції з рахунком з обліку доходів.

На рахунку N 10605 враховується негативна переоцінка цінних паперів, наявних на продаж.

По дебету рахунки відбиваються суми перевищення балансову вартість цінних паперів за їхньою поточної (справедливою) вартістю кореспонденції із рахівницею з обліку негативних різниць переоцінки цінних паперів, наявних на продаж.

За кредитом рахунки відбиваються суми:

зменшення негативною переоцінки в кореспонденції із рахівницею з обліку негативних різниць переоцінки цінних паперів, наявних на продаж;

негативною переоцінки цінних паперів, наявних на продаж за їївибитии (реалізації) в кореспонденції з рахунком з обліку витрат.

Порядок аналітичного обліку за рахунками N N 10603, 10605 визначається кредитної організацією. У цьому аналітичного обліку має забезпечити отримання інформацією розрізі державних реєстраційних номерів або ідентифікаційних номерів випусків емісійних цінних паперів, міжнародних ідентифікаційних кодів цінних паперів (>ISIN), а, по цінних паперів, не які належать до емісійним або у яких кодуISIN, - у межах емітентів.


Глава 2. Облік додаткового капіталу кредитної організації

2.1 Порядок проведення переоцінки майна кредитних організацій

Відповідно до ст. 3 і п'яти Федерального закону "Про бухгалтерський облік" від 21.11.96 N129-ФЗ, п. 5 ст. 4 Федерального закону "Про Центральному банку Російської Федерації (Банку Росії)" й у зі змінами порядку обліку основних засобів, внесеними Наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 20.07.98 N33н, встановити кредитних організацій наступний порядок обліку основних засобів.

Кредитні організації заслуговують не частіше разу на рік (на 1 січня звітного року) переоцінювати в цілому або частково об'єкти основних засобів по відновлювальної вартості шляхом індексації (із застосуванням індексудефлятора) чи прямого перерахунку по документально підтвердженим ринковими цінами з зарахуванням виникаючих різниць на додатковий капітал кредитної організації, якщо інше встановлено законодавством Російської Федерації.

Нарахування амортизації з об'єктів основних засобів виробляється однією з способів нарахування амортизаційних відрахувань:

лінійний спосіб;

спосіб зменшуваного залишку;

спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання;

спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (послуг).

Спосіб нарахування амортизації підлягає утвердженню у складі облікової політики кредитної організації та застосовується всім основних засобів, прийнятих до бухгалтерського обліку після 1 січня 2000 року, протягом усього терміну їхніх корисного використання.

Річна сума нарахування амортизаційних відрахувань визначається:

при лінійному способі - з початкової вартості об'єкта основних засобів і норми амортизації,исчисленной з терміну корисного використання цього об'єкта;

при способі зменшуваного залишку - з залишкової вартості об'єкта основних засобів початку звітного року й норми амортизації,исчисленной з терміну корисного використання цього об'єкта;

при способі списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання - з початкової вартості об'єкта основних засобів і річного співвідношення, де у чисельнику число років, залишених остаточно терміну служби об'єкта, а знаменнику - сума чисел років терміну служби об'єкта;

при способі списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) нарахування амортизації виробляється з фактичного натурального обсягу продукції (робіт), виробленої об'єктом основних засобів у звітній періоді і співвідношення початкової вартості об'єкта основних засобів і гаданого обсягу продукції (робіт) за всі терміни корисного використання об'єкта основних засобів, виходячи з її паспортні дані і технічних характеристик.

Нарахування амортизаційних відрахувань з об'єктів основних засобів протягом звітного року виробляється щомісяця незалежно від застосовуваного способу нарахування у вигляді 1/12исчисленной суми.

Нарахування амортизаційних відрахувань виробляється до погашення вартості цього об'єкта або списання цього об'єкта з балансу у зв'язку з припиненням права власності, чи іншого речового права. Гранична суму нарахованої амортизації мусить бути дорівнює балансову вартість об'єкта.

За наявностінедоамортизированного залишку щодо об'єкта основних засобів, введеного на дію до 01.01.2000, рівного залишку фонду переоцінки цього об'єкта, кредитна організація може поновити нарахування амортизації за нормами, встановленим при введення об'єкта в експлуатацію. Нарахування виробляється з балансову вартість основних засобів з урахуванням переоцінки.

Витрати, пов'язані після придбання видань (книжок, брошур, журналів тощо. видань) від використання у роботі, б'ють по рахунку урахування витрат за 57-ю статтею "Витрати із підготовки кадрів, у межах установлених норм, включаючи підписку на періодичних видань" (символ 26105) в кореспонденції з рахунком з обліку розрахунків із постачальниками, підрядчиками і покупцями.

Під час ухвалення зазначених примірників видань до бухгалтерського обліку виробляється запис по дебету рахунку за обліку основних засобів і кредиту рахунки обліку приросту майна при переоцінці (додатковий капітал), по окремому лицьовому рахунку.

Амортизація по придбаним виданням не нараховується.

Приріст вартості майна, знаходиться в балансі кредитної організації, з допомогою переоцінки:

що за рішенням Уряди Російської Федерації за станом 1 січня кожного року, попереднього 1998 р., у сумі, яка перевищує величину переоцінки з рівня цін, і диференційованих індексів зміни вартості основних фондів, встановлених Держкомстатом Російської Федерації, підставі даних річних бухгалтерських звітів, підтверджених аудиторської організацією (індивідуальним аудитором);

що за рішенню Уряди Російської Федерації за станом 1 січня 1998 р. шляхом прямого перерахунку вартості окремих об'єктів основних фондів по документально підтвердженим ринковими цінами ними, сформованим на 1 січня 1998 р., підставі даних річних бухгалтерських звітів, підтверджених аудиторської організацією (індивідуальним аудитором);

що за відновлювальної вартості шляхом індексації (із застосуванням індексудефлятора) чи прямого перерахунку по документально підтвердженим ринковими цінами, сформованим на 1 січня 1999 р., в

відповідність доМетодическими вказівками по бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими Наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 20.07.98 N33н (з цим і доповненнями), за станом 1 січня 1999 р. підставі даних річних бухгалтерських звітів, підтверджених аудиторської організацією (індивідуальним аудитором); здійснюваної не чаші разу на рік (на 1 січня звітного року) по відновлювальної вартості шляхом індексації (із застосуванням індексудефлятора) чи прямого перерахунку по документально підтвердженим ринковими цінами відповідно до Вказівкою Банку Росії від 12.07.2000 N821-У "Про відображенні у бухгалтерському обліку кредитних організацій, розташованих біля Російської Федерації, окремих операцій із обліку основних засобів" ("Вісник Банку Росії" від 19.07.2000 N 38) (далі - Вказівка N821-У) підставі даних бухгалтерських звітів, підтверджених аудиторської організацією (індивідуальним аудитором).

2.2 Порядок розміщення банком власних акцій та формування емісійного доходу

Випуск акцій, що супроводжується зміною розміру статутного капіталу кредитної організації, діючу пенсійну систему формі акціонерного товариства

Статутний капітал кредитної організації, діючу пенсійну систему формі акціонерного товариства, можна збільшити шляхом збільшення від номінальної вартості акцій чи розміщення додаткових акцій.

Рішення про збільшення статутного капіталу шляхом збільшення від номінальної вартості акцій ухвалювалася загальним зборами акціонерів кредитноїорганизации-емитента.

Збільшення статутного капіталу шляхом збільшення від номінальної вартості акцій відбувається лише з допомогою майна (капіталізації власні кошти) кредитноїорганизации-емитента.

При збільшенні статутного капіталу шляхом збільшення від номінальної вартості розміщених акцій реєстраційних документів оформляються на випуск акцій із збільшеною акцій становить.

У процесі розміщення акції зі старою акцій становить конвертуються в знову випущені акції із збільшеною акцій становить і після реєстрації підсумків випуску погашаються.

Рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація