Реферати українською » Банковское дело » Державне регулювання в страхуванні


Реферат Державне регулювання в страхуванні

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міністерство сільського господарства Російської Федерації

Федеральне державне освітнє установа вищого професійної освіти

>Пермская державна сільськогосподарська академія

імені академікаД.Н. Прянішнікова

Кафедра: фінансів, кредиту та економічного аналізу

Спеціальність 080901 «Бухгалтерський облік, аналіз стану та аудит»

Контрольна робота

з дисципліни «Страхування»

Перевірив до. е. зв.

доцент СвітлаЕ.А.

Перм, 2009


Зміст

1. Державне регулювання у страхуванні

2. Особливості транспортного страхування КАСКО

3. Страхування відповідальності вантажоперевізників

Список використаних джерел

Додаток


1. Державне регулювання у страхуванні

У разі затяжного перехідного періоду регулююча функція держави у страхуванні має виявлятися у різних формах: прийняття законодавчих актів, регулюючих страхування, встановлення у сфері нашого суспільства та окремих категорій своїх громадян страхування, проведення спеці-альної податкової політики, встановлення різноманітних пільг страхових компаній для стимулювання що така діяльності, і навіть створення особливого правового механізму, забезпечує нагляд за функціонуванням страхових підприємств і закупівельних організацій. Виконання регулюючої функції держави, зазвичай, доручається спеціальний орган (спеціальну структуру) - державний страхової нагляд (контроль).

Державне регулювання у страхуванні: поняття та напрями

Державне регулювання у страхуванні є вплив держави щодо учасників страхових зобов'язань, проведене в кількох напрямах:

а) пряме участь держави у становленні страхової системи захисту майнових інтересів;

б) законодавче забезпечення становлення та цивільного захисту національного страхового ринку:

до державного нагляд за страхової діяльністю;

р) захист сумлінної конкуренції на страховий ринок, попередження і припинення монополізму.

Підвищення ефективності державного регулювання у страхуванні, вдосконалення нормативної бази страхової діяльності розглядаються як кошти до створення ефективну систему страхової захисту майнових інтересів громадян, і юридичнихвРоссийской Федерації. [3,с.119]

основні напрями державного регулювання страхування у Росії

Нині активне використання страхування одна із найважливіших резервів розвитку страхування. Задля більшої її розвитку необхідний:

1) створити концепцію цього розвитку, де мають визначити підстави ухвалення рішення страхування тих чи інших об'єктів чи суб'єктів в обов'язковому порядку, наведено перелік видів страхування, які слід здійснювати в обов'язковому порядку, терміни розробки і прийняття законодавчо-нормативної бази, яка потрібна на запровадження кожного з видів, організації, відповідальні розробку даних документів;

2) ухвалити Закон основи проведення страхування, у якому має бути поданий механізм прийняття рішень про порядок проведення окремих видів страхування країни, встановлено порядок допуску страхових організацій до проведення операцій із обов'язковому страхуванню, охарактеризовані загальні принципи здійснення такого страхування, порядок здійснення контролю над укладанням договорів страхування тощо.;

3) прийняти у першу чергу закони, дозволяють проводити операції з найважливішим видам страхування;

4) провести інвентаризацію чинних законодавчих і нормативних актів, що стосуються обов'язкових видів страхування, визначити рівень доцільності проведення обов'язкової формі. [4,с.68]

Пряме участь держави у становленні страхової системи захисту майнових інтересів

Пряме участь держави у становленні страхової системи захисту майнових інтересів обумовлюється необхідністю, по-перше, надання гарантій соціального захисту певних груп населення і побудову проведенням обов'язкового державного страхування з допомогою бюджетних коштів; по-друге, визначенням підвалин життя і порядку участі у страхуванні некомерційних ризиків за захистом інвестицій, зокрема і закордонних, у страхуванні експортних кредитів; по-третє, наданням додаткових гарантії тим засобам страховиків, які у вигляді спеціальних неринкових державних цінних паперів з гарантованим доходом; по-четверте, створенням цільових резервів, компенсуючих неспроможність окремих страхових організацій у виконанні ними зобов'язань за договорами довгострокового страхування життя й пенсійного страхування громадян.

Законодавчі шляху підвищення ефективності діяльності страхових організацій

Значний вплив до рівня розвитку страхування країни надає яку проводить держава політика у сфері оподаткування страхових операцій. Під час проведення такої політики перед державою стоять дві часом протилежні завдання: з одного боку, отримати якомога більше доходів у державний бюджет у державні позабюджетні фонди, з другого - у необхідних випадках стимулювати фізичних юридичних осіб до висновку договорів страхування, чи, по крайнього заходу, не робити їм страхування операцією, не вигідною у фінансовому плані. Тому держава змушене шукати оптимальне рішення одночасно цих двох завдань.

Політика на галузі оподаткування включає у собі як оподаткування самих страхових організацій, і облік при обчисленні оподатковуваної бази страхових внесків і виплат, сплачуваних чи одержуваних страховиками абовигодоприобретателями.

Режим оподаткування страховиків мають побудувати в такий спосіб, щоб було їм не жорсткіше, ніж для юридичних, котрі займаються інші види діяльності, з погляду як застосовуваних ставок оподаткування, і розрахунку оподатковуваної бази.

Що ж до оподаткування страхових операцій для споживача страхових послуг, воно може передбачати, з одного боку, надання податкових пільг особам, сплачують страхові внески (наприклад, право вичитати з доходів, із яким розраховується величина податків, суму сплачених страхових внесків), з другого - сплату податків із сум внесених страхових внесків чи отриманих виплат. У зв'язку з цим завдання держави полягає у тому, щоб:

- визначити перелік видів страхування, якими страхові внески виключалися із оподатковуваної бази щодо сплати прибуток юридичних осіб і прибуткового податку фізичними особами;

- уточнити перелік видів страхування, якими укладені роботодавцями щодо своїх працівників договори давали право не включати страхові внесок у розрахунок сум у державні позабюджетні фонди;

- уточнити порядок оподаткування виплат, одержуваних страховиками у зв'язку з страховими випадками.

На думку фахівців, в витрати виробництва мають включатися витрати підприємств і закупівельних організацій для сплати страхових внесків з усіх тих видам страхування, що дозволяють їм забезпечити страхової захистом процес здійснення господарську діяльність. У той самий час бажано передбачати і певні обмеження, які дозволяють використовувати страхування для необгрунтованого збільшення витрат виробництва. Такі обмеження можуть бути у встановленні граничних норм віднесення витрат, пов'язаних із страхуванням, на собівартість, у встановленні граничних розмірів тарифних ставок, з яких можуть розраховуватися страхові внески, зараховують на собівартість, в заборону вносити у витрати виробництва страхові внески, сплачувані за деякими спеціально обумовленим 10 видам страхування.

>Вичети ж із оподатковуваних прибутковим податком доходів громадян доцільно надавати щодо внесків, сплачуваних по соціально значимим видам страхування, таких як страхування пенсій, житла, медичне страхування.

У той самий час, визначаючи принципи податкової політики, держава має враховуватиме й те, що значне поширення країни отримала практика укладання мнимих договорів страхування, які мають за мету не організацію страхової захисту, а мінімізацію виплат до бюджету й у позабюджетні фонди. Так, за оцінками фахівців «Індержстраху», таких договори 2005 р. довелося 15-20% страхової премії по майновому страхуванню, 35-40% зі страхування відповідальності держави і до 80% зі страхування життя. Крім прямого збитків державі, вираженого у зниженні одержуваної суми податків і внесків у позабюджетні фонди, такі схеми призводять до спотворення ролі страхування у думці та її дискредитації. У зв'язку з цим важливою завданням є розробка такий податкової системи, яка я б неможливим чи невигідним використання страхування цих цілей.

Особливість діяльності страхових організацій у тому, що вони, крім страхових операцій, активно займаються інвестиційної діяльністю, повною мірою несучи інвестиційний ризик. У зв'язку з цим роль держави полягає у тому, щоб, з одного боку, здійснювати регулювання інвестиційної діяльності страховиків, з другого - сприяти ефективному вкладенню страховими організаціями своїх ресурсів.

Методами державного регулювання інвестиційної діяльності страховиків є: встановлення певних нормативів за обсягами інвестицій у різні об'єкти, запровадження заборон деякі види інвестицій, пред'явлення вимог про надання страховиками інформації про своє операції з метою здійснення контроль над дотриманням ними встановлених правил інвестування.

Найбільш важливого значення інвестиційна діяльність має для страховиків, здійснюють операції з страхуванню життя. Особливості страхування життя дозволяють інвестувати значну частину резервів зі страхування життя жінок у щодо довгострокові інвестиційні проекти, що за наявності належних умов інвестування взаємовигідним всім учасників цього процесу (страховиків, страхувальників, одержувачів інвестицій і держави). Невипадково в розвинених країн компанії страхування життя є одним із перших місць у довгостроковому фінансуванні економіки, є важливий механізм мобілізації інвестиційних ресурсів.

У нашій країні страхування життя не припав на час як від того рівня розвитку, досягнутому розвинені держави, і навіть рівня, наявного в нас у 70-80-х роках. Спричинено це добре відомі: інфляція, нестабільність політичної та економічної ситуації у країні, втрата населенням довіри всім фінансовим структурам і до держави загалом. Разом про те одній з проблем, пов'язані з розвитком страхування життя, є у нашій країні умов інвестування сформованих страховиками страхових резервів. У цьому завданням держави має бути, насамперед, формування сприятливого для інвестування клімату країни. [3,с.147]

2. Особливості транспортного страхування КАСКО

Правила страхування КАСКО – ренесанс страхування правилакаско та інших відомих компаній – це відшкодування збитків, що може бути заподіяно автомобілю внаслідок ДТП, викрадення чи спроби викрадення, розкрадання окремих частин машини, акта вандалізму, загоряння авто чи пожежі, стихійних лих, падіння на автомобіль будь-яких предметів (частин карниза, балкона), вибухів, ударів блискавок.

Страхування автомобіля КАСКО

Програма страхуваннякаско передбачає повну компенсацію збитків, які можуть виникнути внаслідок дії названих чинників.

У цьому авто страхуваннякаско то, можливо отримано трьома способами – шляхом відновлення автомобіля силами і коштами страхової компанії, виплатою страхове відшкодування або ж оплатою ремонту, який самостійно. У разі страхування КАСКО передбачає оплату придбаних деталей машини та покриття витрат за роботу.

Вартість страхуваннякаско залежить, насамперед, від цього, якому автомобіля потрібна страховка КАСКО. Такожкаско страхування розрахувати необхідна за залежність від типу страховки, що можна віддати перевагу – повну чи часткову.

Умови страхування КАСКО

Якщо вибрано часткове авто КАСКО, можна отримати повне відшкодування збитків. Без обліку можливості викрадення автомобіля.

Особливості страхуваннякаско дозволяють гарантувати повернення повної вартості автомобіля у разі викрадення.

Договір страхуваннякаско, у якому передбачена повна страховка, дозволить абсолютно не турбуватися про таких неприємності. Навіть якщо його сигналізація і протиугінні кошти спрацюють.

Виплатикаско страхування виробляє у кожному обговореному у договорі разі! Особливо важливо, тоді як великому місті відбувається страхуваннякаско. Москва – це мегаполіс, з якого щороку женуть до 13 000 автомобілів! За цих умов страховка машини безпосередньо від пригоди й розкрадання просто необхідна!

>Калькулятор КАСКО

>Калькулятор КАСКО дає можливість розрахувати вартість КАСКО всім автомобілів. Страхування КАСКО, авто КАСКО вимагають ретельного математичного аналізу.

Страхування КАСКО розрахунок можна навести в онлайн-режимі. Можна одержувати інформацію вартість для автомобіля таких послуг, як страхуваннякаско Інгосстрах, Російський Світ,Росно, Макс,Расо,каско страхуванняюгория, ТСК,Росгосстрах.

Названі компанії надають страхуваннякаско як для іномарок. Страхуваннякаско ВАЗ та іншихотечетсвенних автомобілів можна отримати роботу швидко і вигідні умови!

КАСКО. Порівняння правил страхування зОСАГО.

Страхування КАСКООСАГО зможе замінить.

Адже низку переваг має страхування авто КАСКО. Що такеОСАГО?Осаго виплачують компенсацію лише тоді ДТП. І лише цієї ситуації, коли ви – потерпілу сторону.

Чи може це замінитикаско?Осаго страхування автомобіля не гарантує виплат у разі, якщо Вас не визнають потерпілим. А у тому, щоосаго нічим неспроможна допомогти під час викрадення. Або пожежі та інших названих вище чинниках.

Тому ефективне, універсальне автострахування автомобілів = страхування КАСКО. Тому страхуваннякаско одержало таке широке визнання!

Транспортне страхування КАСКО – єдиний вид цієї страховки! Крім послуги страхування КАСКО машини існує страхування судів, мотоциклів КАСКО.

Закон страхування КАСКО

Це комфорт і безпека! З цією, хто піклується про своє автомобілі, це – обов'язкове страхування! КАСКО захистить машину практично всіх несподіванок.

У цьому вся полягають правила страхування КАСКОросгосстрах,ингосстрах та інших відомих компаній. У принципі так, загальна правилострахований автомобілів КАСКО.

КАСКО страхування відповідальності може здійснюватися в різних умовах. Тариф КАСКО просто страхування, одне із представників групи «тарифи страхування КАСКО», допоможе значно заощадити на придбанні авто КАСКО. До того ж страхування КАСКО знижки передбачає.

Страхуваннякаско автотранспорт – це зберегти повну вартість автомобіля практично у різноманітних, навіть найбільш несподіваних обставин! Умови страхування КАСКОросгосстрах та інших відомих компаній відповідають цим високим вимогам. [2,с.206]

страхування законодавчий транспортний відповідальність

3. Страхування відповідальності вантажоперевізників

Страхування відповідальностігрузоперевозчика спрямоване право на захист майнових інтересівгрузоперевозчика у разі заподіяння шкоди вантажу, життя, здоров'ю чи майну третіх у процесі здійсненнягрузоперевозочной чи експедиторської діяльності.

Цей вид страхування часто застосовують у поєднанні зі страхуванням вантажів (у дорозі та складі), що забезпечує найповнішу страхову захист майнових інтересів сторін. Річ у тім, що з багатьох несприятливих подіях (наприклад, при надзвичайних і непередбачених подіях, соціальній та деяких випадках) перевізник може забезпечити гарантованої захисту вантажу, у разі ушкодження чи втрати застрахованої вантажу страхової компанії,возместившая збитки вантажовласникові, пред'явить свої претензії до винною боці. І така стороною будегрузоперевозчик. Саме тому страхування відповідальності вантажоперевізників необхідно у транспортному логістиці.

Найбільшраспространенние ризики пригрузоперевозке:

· Відповідальність за загибель і/або ушкодження вантажу, прийнятого до перевезення (наприклад, внаслідок зіткнення транспортних засобів із перешкодами і, пожеж, перекидання транспортних засобів, переохолодження чи перегріву вантажу, провалу мостів, вибухів, крадіжок чи розбійних нападів).

· Відповідальність за фінансових збитків (найчастіше – збитки,причиненний внаслідок прострочення в доставці вантажу, видачі вантажу на порушення вказівок про затримки видачі, неправильної засиланням вантажу). Сюди входить відповідальність перевізника, що з відшкодуванням провізних платежів.

· Відповідальність перед третіми особами (настає через загибель чи ушкодження майна третіх осіб, і навіть загибелі, каліцтв, травм, захворювань третіх осіб, включаючи витрати на надання медичної допомогу й поховання).

· Для міжнародних перевізників передбачена також можливістю страхування відповідальності порушення, пов'язані проходження вантажів через митницю (при транспортуванні вантажів по міжнародним контрактами).

· Відшкодування розумно вироблених витратСтрахователя (витрати на розслідування обставин страхового випадку, витрати на захисту інтересівСтрахователя в судових і арбітражних органах, розумно, з конкретних обставин, вироблені витрати на запобігання або зменшенню розміру шкоди, відповідальність протягом якого

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація