Реферати українською » Банковское дело » Функціонування та характеристика фондових бірж


Реферат Функціонування та характеристика фондових бірж

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ

1.Функціонування та характеристикафондовихбірж

1.1 Суть тазначенняфондовоїбіржі

1.2Функції йкласифікаціяфондовоїбіржі

1.3Розвиток йфункціонуванняфондовихбірж в Україні

2.Основніаналітичніпоказникифінансового стану підприємства

2.1Показникимайнового стану

2.2Показникиділовоїактивності

2.3Показникирентабельності

2.4Показникифінансовоїстійкості

2.5Показникиліквідності

3.Оцінкаекономічноїефективностіінвестиційноїдіяльності

3.1Чистийзведенийдохід йвнутрішня нормадохідності

3.2Періодокупності йіндексрентабельності

>Висновок


>Вступ

Уданійкурсовійроботірозглянемофондовубіржу якмісце, дезнаходять один одногопродавець йпокупецьціннихпаперів, деціни націпаперивизначаютьсяпопитом йпропозицією ними, а сам процескупівлі-продажурегламентується правилами й нормами,тобтоцепевним чиноморганізованийринокціннихпаперів. Уякості товару на цьомуринкувиступаютьцінніпапери -акції,облігації й т. п. , аякостіцінцихтоварів -курсицихпаперів. Дана темаєактуальноюоскількифондовабіржа >створюєпостійнодіючийринок,визначаєціни,поширюєінформацію протовари йфінансовіінструменти, їхніціну,умовиобігу,підтримуєпрофесіоналізмторгових йфінансовихпосередників,виробляє правила.Аналізфінансового стану підприємстваєнеобхідниметапом для розробкапланів йпрогнозівфінансовогооздоровлення підприємства.Завданнями роботиє:розглянутифункціонуванняфондовихбірж в Україні,дослідитифінансовий стан підприємства,оцінити станінвестиційноїпривабливості йефективністьінвестиційноїдіяльності.Основноюметоюданоїкурсової роботиє -з’ясувати суть тазначенняфондовоїбіржи,їїфункції йкласифікацію, атакожрозвиток йфункціонуванняфондовихбірж в Україні.Проаналізуємоінвестиційнупривабливістьрегіонального підприємства задопомогоюпоказниківмайнового стану,ліквідності,діловоїактивності,рентабельності,фінансовоїстійкості.Проведемооцінкуекономічноїефективностіінвестиційноїдіяльності задопомогою чистогозведеного прибутку,індексуприбутковості,періодуокупності,внутрішньоїнормиприбутковості.Об’єктомдослідженняєфондовібіржи України, атакожпідприємство ВАТ ”>Буринськийцукровий завод”


1.Функціонування та характеристикафондовоїбіржі

 

1.1 Суть тазначенняфондовоїбіржі

 

>Фондовабіржа -цепередусіммісце, дезнаходять один одногопродавець йпокупецьціннихпаперів, деціни націпаперивизначаютьсяпопитом йпропозицією ними, а сам процескупівлі-продажурегламентується правилами й нормами,тобтоцепевним чиноморганізованийринокціннихпаперів.

>Перейнявши відтоварноїбіржіінструментарійторгівлі,фондовабіржадоситьшвидкозалишилапозаду своюпопередницю. У XVII-XVIIIстоліттяхфондовабіржаперіодичноставалаепіцентромпідвищеноїділовоїактивності, що частозакінчувалася крахомшахрайських,фіктивнихпідприємств,чиїакції стали причиноюажіотажу. Це був годинузародженняакціонернихпідприємств - смердотівиникали якепізодичні,випадкові,незакономірні,оскількиобслуговувалиспецифічніпотреби, але йцегальмувало їхнірозвиток.Вартопригадатиакціонернікомпанії типуОст-Індських (одна бувзаснована вГолландії,інша - вАнглії).Вонивиступалиформою, вякіймонополія наторгівлю ізколоніяминадаваласягрупікупців.Більшідеальноювиявиласясамеакціонерна форма,оскільки вона дозволяладеякоюміроюпотенційно забезпечити ">соціальнусправедливість" йзрівнятипривілеї, щоотримуваликупці, котріоб'єднувалися втакікомпанії, їхніакціїемітувалисядосить широко,щобкожнийбажаючийміг їхніпридбати, а із ними - й доступ доприбутків відколоніальноїторгівлі. [3]

>Якщоакціонерні товариства, котрівиникали за годину,сприялимогутньомупоштовхурозвиткуфондовоїбіржі, томасовийперехід доакціонерноїформи, щорозпочався удругійполовині XIX ст. ,закріпив за нею пальмупершості убіржовому світі: безфондовоїбіржіакціонерна справапо-справжньомурозвиватися неможе. Отжефондовабіржає регуляторомфінансовогоринку,тобтоорганізованим й регулярнофункціонуючимринком ізкупівлі-продажуціннихпаперів таіншихфінансовихінструментів.

У Україніфондовабіржа -акціонернетовариство, якузосереджуєпопит йпропозиціюціннихпаперів,сприяєформуванню їхнібіржового курсу таздійснює свою діяльністьвідповідно до Закону "Процінніпапери йфондовубіржу",іншихзаконодавчихактів України, статуту й правилфондовоїбіржі.Фондовабіржаможе бутистворена неменш як 20засновниками -торговцямиціннимипаперами, котрімаютьдозвіл наздійсненнякомерційної йкомісійноїдіяльностістосовноціннихпаперів заумовивнесення ними достатутного фонду не менше 500 тис. грн.

>Фондовабіржанабуває правюридичної особини із моментуїїреєстраціїКабінетом міністрів України.

Заорганізаційно-правовоюсутністюфондовабіржаєфінансово-посередницькоюструктурою, де згідно ізчиннимзаконодавством та статутом такого підприємства,здійснюютьсяторгові догодиміжпродавцями йпокупцямифондовихцінностей заучастюбіржовихпосередників. [6] Правила, заякимифункціонуєфондовабіржа,повинніпередбачати:

а)видиугод, щоукладаються нафондовійбіржі;

б) порядокторгівлі нафондовійбіржі;

в)умови допускуціннихпаперів нафондовубіржу;

р)умови й порядокпередплати націнніпапери, щокотируються нафондовійбіржі;

буд) порядокформуванняцін,біржового курсу та їхніпублікації;

е)перелікціннихпаперів, щокотируються нафондовійбіржі;

>є)обов'язкичленівфондовоїбіржіщодоведенняобліку таінформації,внутрішнійрозпорядок роботикомісіїфондовоїбіржі, порядок їхньогодіяльності; ж) системуінформаційного забезпеченняфондовоїбіржі;

із)видипослуг, щонадаютьсяфондовоюбіржею, йрозмір плати них;

і) правилаведеннярозрахунків нафондовійбіржі;

й)іншіположення, щостосуютьсядіяльностібіржі.Фондовабіржа неукладає догоди ізціннимипаперами, авиходячи ізсутностісвоєїролі,завдань,функційстворюєумови,необхідні для їхньогоздійснення,обслуговує догоди.Значенняфондовоїбіржіполягає до того:мобілізація йконцентраціятимчасововільнихгрошовихкапіталів танагромаджень черезреалізаціюціннихпаперів;

*кредитування тафінансування держави таіншихгосподарськихорганізацій черезкупівлю їхньогоціннихпаперів;

*встановленняринковоївартості (>біржового курсу)ціннихпаперів;

* забезпеченнявисокогорівняліквідностівкладень уцінніпапери.

як правило,місце йзначенняфондовоїбіржі векономічномупросторі державивизначається,виходячизі станупроцесуроздержавленнявласності, акількіснооцінюється якрівеньпитомої вагиакціонерноївласності у валовомунаціональномупродукті.Своєюдіяльністюфондовабіржасприяєконцентраціїпопиту йпропозиціїціннихпаперів, їхнізбалансованостізавдякибіржовимцінам, котрі реальновідображаютьрівеньефективностіфункціонуванняакціонерногокапіталу.

Насвітовому фондовогоринкусьогодніфункціонуєблизько 200фондовихбірж, котрі, із точкизору правового статусу,маютьпевніособливості. Кожнакраїнарозвиває діяльністьфондовихбірж,виходячи ізнаціональних,економічних таіншихособливостей. Однакзагаломусі смердоті належати дооднієї із двохбіржових систем, асамемоноцентричної чиполіцентричної.Моноцентричнабіржова система - абсолютнодомінуюче становищезаймає однабіржа, Якаєфінансовим центром країни,іншіфункціонують нарегіональномурівні йвирішуютьмісцевіфінансовіпроблеми. Так,наприклад, вАнглії уцентрібіржовоїдіяльностізнаходитьсяміжнароднаЛондонськафондовабіржа, арегіональніфондовібіржі, котріфактичновтратилисамостійність,підпорядкованіїй.Така системадіє й віншихкраїнах,зокрема, уФранції таЯпонії. [21]

>Поліцентрична системапередбачає прифункціонуванніосновної,тобтонайсильнішої із точкизоруфінансовихоцінок, діяльністьщекількохфондовихбірж ізвисокоюпитомоювагоюбіржового обороту.Така системабіржовоїдіяльності й уАвстралії,Німеччини,Канади.

У СШАсклаласябіржова система, Якаакумулювалаосновніознаки якмоноцентричної, то йполіцентричноїсистеми. Так, припануванніНью-Йоркськоїфондовоїбіржірегіональніфондовібіржіфункціонують умежахзагальнодержавноїсистеми. [18]

1.2 Функ>ції йкласифікаціяфондовоїбіржи

>Фондовабіржаявляє собоюпевним чиноморганізованийринок, наякомувласникиціннихпаперівздійснюють черезчленівбіржі, щовиступають уякостіпосередників,операціїкупівлі - продаж. Контингентчленівбіржіскладається ізіндивідуальнихкрамаріціннимипаперами йкредитно-фінансовихінститутів.Ознакифондовоїбіржі:

1)цецентралізованийринок, зфіксованиммісцемторгівлі,тобтонаявністюторгової майданчики;

2) наданомуринкуіснує процедурапідборунайкращихтоварів (>ціннихпаперів), щовідповідаютьпевнимвимогам (>фінансовастійкість йзначнірозміриемітента,масовістьцінногопаперу, якоднорідного й стандартного товару,масовістьпопиту,чітковираженаколиваємістьцін й т.ін. );

3)існуванняпроцедурипідборукращихоператорівринку вякостічленівбіржі;

4)наявністьтимчасового регламентуторгівліціннимипаперами йстандартнихторгових процедур;

5)централізаціяреєстраціїоперацій йрозрахунків із них;

6)встановленняофіційних (>біржових)котувань;

7)нагляд за членамибіржі (зпозицій їхньогофінансовоїстійкості,безпечноговеденнябізнесу йдотриманняетики фондовогоринку).

>Функціїфондовоїбіржі:

а)створенняпостійнодіючогоринку;

б)визначенняцін;

в)поширенняінформації протовари йфінансовіінструменти, їхніцінуумовиобігу;

р)підтримкапрофесіоналізмуторгових йфінансовихпосередників;

буд)вироблення правил;

е)індикація стануекономіки,їїтоварнихсегментів й фондовогоринку.

>Усього у світібіля 150фондовихбірж,найкрупнішимиєнаступні:Нью-Йоркська,Лондонська,Токійська,Франкфуртська,Тайванська,Сеульська,Цюріхська,Паризька,Гонконгська йбіржаКуалаЛумпур. [9]

>Прагненнявласниківоднаковихціннихпаперівзійтися в одномумісцівипливає із характеруакцій йоблігацій яктоварів,біржових посвоємупоходженню. Аліакціонерні товариства,хоча йвиникали яквеликі для свого години підприємства, було неможливопретендувати наохопленнясвоєюдіяльністювсієї територї країни.Виходить, й своїакції смердоті моглизбувати в основному там, дебазувалися й буливідомі. Томуфондовібіржіорганізуються в центрах великихекономічнихрайонів. Цезагальназакономірність.Надалішляхирозвиткуможуть бутирізними. Структура вдодаткуД1.

>Найбільшелогічновисування напередній планбіржі, щознаходиться в головномуфінансовомуцентрі країни. Наційбіржіконцентруютьсяакціїкомпаній, що довелимасштабисвоїхоперацій дозагальнонаціональних.Провінційні жбіржіпоступовомарніють. Такскладаєтьсямоноцентричнабіржова система. Унайбільшезакінченомувигляді вонаіснує вАнглії.Власне,середофіційнихбіржовихназв вже немаєЛондонськоїбіржі,однієї ізнайстарших у світі. Знедавніхчасів вонаіменуєтьсяМіжнародноюфондовоюбіржею,оскільки вонаувібрала у собі не лише усібіржіВеликобританії, але й іІрландії.МоноцентричнимиєтакожбіржовісистемиЯпонії,Франції.

>Фондовийринок США в цьомупланіспецифічний -віннастільки великий, щознайшлосямісце й длязагальновизнаноголідера -Нью-йоркськоїфондовоїбіржі, й длящеоднієїзначноїбіржі,такожрозташованої в Нью-Йорку, головномуфінансовомуцентрі, -Американськоїфондовоїбіржі, й дляпровінційнихбірж. Кількістьостанніх запіслявоєнні роктаскоротилося, але й смердотізалишилисядоситьміцно стояти на ногах. Томубіржову систему США доводитисякласифікувати якпобудовану зазмішаним типом.Світовийдосвідсвідчить, щоможливіваріантикількостібірж у стране. УШвеції,Франції,Англіїусього пооднійфондовійбіржі накраїну. У ФРН 80%ціннихпаперівзосереджені нафондовійбіржі уФранкфурті-на-Майні, азалишені 20%розкидані по семидрібнимбіржам. Набіржі в Нью-Йоркукотируютьсяакції самихсоліднихакціонерних товариств, усіінші - наінших болеедрібнихбіржах.Значенняфондовоїбіржі дляринковоїекономікивиходить далеко за межіорганізованогоринкуціннихпаперів.Фондовібіржізробили переворот упроблеміліквідностікапіталу.

">Диво"уявлялося до того, що дляінвестора практичностерлисярізниціміждовгостроковими йкороткостроковимивкладеннямикоштів.Цілкомреальні в годинипобоюванняомертвитикапіталстримувалипідприємницький запал. Алі вмірурозвиткуоперацій нафондовихбіржахсклалося становище, коли для шкірногоокремогоакціонераінвестиції (>інвестований вакціїкапітал)маютьмайжетакий жліквідний характер, якготівка, боакції в останній моментможуть бутипродані набіржі.Біржіможуть бутизасновані Державою яксуспільнізаклади. УФранції,Італії йрядііншихкраїнфондовібіржівважаютьсясуспільнимиустановами. Це, щоправда,виражаєтьсялише до того, що державадаєприміщення длябіржовихоперацій.Біржовикивважаютьсяпредставниками держави, але йдіють якприватніпідприємці, засвійрахунок.Біржіможуть бутизасновані й за принципами приватногопідприємництва,наприклад, якакціонернетовариство.Така організаціябірж й уАнглії, США. [18]

>Фондовабіржавиступає вякості торгового,професійного йтехнологічного ядраринкуціннихпаперів,крім того,біржаєпідприємством.

Уміжнароднійпрактицііснуютьрізніорганізаційно-правовіформибірж:

*неприбутковакорпорація (>Нью-Йоркськабіржа);

*неприбутковачленська організація (>Токійськабіржа);

*товариство ізобмеженоювідповідальністю (>Лондонська йСіднейськабіржі);

*напівдержавна організація (>Франкфуртськабіржа);

*іншіформи.

>Загальнекерівництводіяльністюбіржіздійснює рададиректорів. Усвоїйдіяльності вонкерується статутомбіржі, уякомувизначаються порядокуправліннябіржею, складїїчленів,умови їхні прийому, порядокутворення йфункціїбіржовихорганів. Дляповсякденногокерівництвабіржею йїїадміністративнимапаратом радапризначає президента йвіце-президента.Крім того,нагляд за всіма сторонамидіяльностібіржіздійснюютькомітети,утвореніїї членами,наприклад,аудиторський, бюджетний, по системах (>комп'ютери),біржовиміндексам,опціонам. [>12]Комітет по прийомучленіврозглядає заявки наприйняття в членибіржі.Комітет поарбітражузаслуховує,розслідує йрегулюєсуперечки, щовиникаютьміж членамибіржі, атакож членами й їхньогоклієнтами. Кількість й складкомітетівзмінюються відбіржі добіржі, але йдеякі з нихобов'язкові. Цекомітет чикомісія ізлістінгу, щорозглядає заявки навключенняакцій убіржовий список;комітет по процедурах торгового залі, що разом ізадміністрацієювизначає режимторгівлі (>торговісесії) йстежить задотриманнямінструкцій здіяльності в торговельномузалі, аіншихвипадках.

>Біржа -це, як правило, некомерційніструктури,тобтобезприбуткові й томузвільнені відсплати корпоративногоприбутковогоподатку. Дляпокриттявитрат поорганізаціїбіржовоїторгівлібіржастягує ізучасниківцієїторгівлі рядподатків йплатежів. Цеподаток на угоду,укладену в торговельномузалі; платакомпаній завключення їхніакцій убіржовий список;щорічнівнески новихчленів .Цівнески йскладаютьосновні з статтеюприбуткубіржі.

>Біржазабезпечуєконцентраціюпопиту йпропозиції, але й вонафізично надзмозівмістити всіх,хтохотів біпродати чикупитиціпапери. титану,хтобере у собіфункціюпроведеннябіржовихоперацій,стаютьпосередниками.Діяти смердотіможуть як набіржі, то й поза нею,оскільки далеко ще не усіпаперикотируються набіржах. Напозабіржовомуринкуформується колопосередників, на якіфактичнопокладаєтьсяфункціяконцентраціїпопиту йпропозиції. Упросторіпосередникироз'єднані, але й смердотізв'язаніміж собою іутворюютьєдинеціле,постійновступаючи в контакт один із одним. Уокремоїфондовійопераціїзадіяні тристорони -продавець,покупець,посередник. Напочатковихетапах модельдуже проста - одинпосередникзводитьпродавця ізпокупцем. Призростаннімасштабівфондовихопераційз'являється друга модель, йпосередників вжедвоє:покупецьзвертається до одного,продавець - доіншого іімовірністьзбігу мала. Прищебільшійінтенсивностіфондовихопераційскладаєтьсятретя модель:тепер вже сампосередникипотребуютьдопомоги, йміж нимиз'являєтьсяще один.Назвемо йогоцентровим, а йогоконтрагентівфланговимипосередниками. [15]

>Подивимося напосередництво уфондовихопераціях ізіншої точкизору.Посередникможедіятиподвійно.По-перше, засвійрахунок,становлячись одну годинувласникомпаперів йодержуючиприбуток якрізницюміж курсами купівлі йпродажі. Наамериканськомупозабіржовомуринку такихпосередників, як вжезгадувалося,називають дилерами.По-друге,вінможепрацювати запевний відсоток відсумиоперації,тобто закомісійнувинагороду, простоприймаючи відсвоїхклієнтівдоручення накупівлю-продажакцій.

Упершій йдругій моделяхопераціїпосередникможевиступати чи воднійякості, чи віншої. Утретіймоделідотримуєтьсяподіл роботи:центровийпосередник працює засвійрахунок, афлангові - накомісійних засідках.Третя модельдовгий годину, аж досередини 80-х років,існувала набіржі вЛондоні, понійдотеперфункціонуєНью-Йоркськафондовабіржа.Центровийпосередник уЛондонііменувався є джобером, у Нью-Йорку -фахівцем.Фланговіпосередники й там й таміменуються брокери.

1.3Функціонування йрозвитокфондовихбірж в Україні

У Україніприйнятий йдіє ряднормативнихактів, що заклали основу дляфункціонуванняціннихпаперів. Одним зголовнихнормативнихактів, щорегулюютьвзаємовідносиниміж всімаучасниками,є Закон України “ Процінніпапери йфондовубіржу”.Відповідно до цого Законуфондовабіржастворюєтьсялише якакціонернетовариство.Їїзасновникамиможуть бутилишекрамаріціннимипаперами й їхнього винне бути не менше 20.Засновникиповинні доповнитистатутний фондбіржіпевну суму.

>Акціонерамифондовоїбіржі в нашій странеможуть статі якпідприємці,великі банки, то йбудь-який громадянин, щовклав своїзаощадження вакції.

>Фондовабіржа Україниґрунтується набезприбуткових засідках й виннадіяти за принципамиліквідності,тобтовільногоперетворенняціннихпаперів угроші безфінансових втрат длявласника,стабільністьринку,широкоїгласності йдовіри. Це дозволитиїйвиконувати роль:засобузалученнягрошових торб дляінвестицій увиробничу йсоціальнусфери;перерозподілукапіталівміжрізнимигалузями йпідприємствами;засобуцентралізаціїкапіталів,стабілізаціїзаощадженьпредставниківрізнихшарів населення,створення умів длярозвитку в странепідприємницькоїдіяльності.

>Організаціюукраїнськогоринкуціннихпаперів йстворення необходимих умів для йогофункціонуванняприйняла у собі Українськафондовабіржа (УФБ).Середїїакціонерів (>усього їхнібіля 30)таківеликіреспубліканські банки, якУкрінбанк,Агропомбанк, Укрсоцбанк, Агропромбанк “Україна”,Ощадний банк України,регіональні банки вОдесі,Дніпропетровську,Харкові,Донецьку,Ужгороді, Кріму. [24]

>Виходячи зважливоїрегулюючоїроліфондовоїбіржі векономічномужитті країнивстановлено, що вонаєсуб'єктомособливої державноїреєстрації.ЇїреєструєКабінет міністрів України, тоді яктоварну -виконкоммісцевої Заради (як й всіхсуб'єктівпідприємницькоїдіяльності назагальних засідках).Особливістю державногорегулювання роботибіржіє ті, щоміністерствоФінансівпризначаєсвоїхпредставників,уповноваженихстежити задотриманнямположень статуту й правилфондовоїбіржі, котрімають правоприймати доля вроботіїїкерівнихорганів.Така практикамаємісце вкраїнах зрозвиненоюекономікою:наприклад, вАнглії, СШАфункціонуютьдержавнікомісії ізнагляду зафондовимибіржами.Урядмаєнамірйти навизнанняправонаступництва увідношенніціннихпаперів йздійснюватикомпенсаціювтрат від їхньогознецінювання.

Законпередбачаєтакожособливіумовиприпиненнядіяльностіфондовоїбіржі. Одним з нихєвиникненняситуації, коли вбіржізалишається 10членів йпротягом 6місяців уїї склад не будутьприйнятінові члени. Утакийспосібзаконодавецьнамагається недопуститивиникненнямонополістів у сфері фондовогоринку.

На УФБвідповідно дочинногозаконодавстваможутьвипускатися й бути вобігу якдержавні, то йнедержавніцінніпапери,складаютьсякасові догоди і догоди напевний рядків.

>Перші торги на УФБвідбулися 6 лютого 1992 р. У годину,крімосновноїбіржі,функціонують 25їїфілій повсієї Україні. 13грудня 1993 р.відбулися Першіелектронні торги.

Практикафункціонування фондовогоринкупоказує, щоринокнедержавнихціннихпаперіврозвивається болеевисокими темпами. На 1 июля 1993 р. в Україні булизареєстровані 218недержавнихемітентів,якими було бвипущеноціннихпаперів назагальну суму 41,1 млрд.Більшістьцихціннихпаперів -акції.Їхвипущено на суму 40,9 млрд. , аоблігацій - лише на 2,2 млрд. У тієї ж годинунаявнатенденціязростуобсягівугод пореалізаціїкредитнихресурсів упорівнянні ізпродажемакцій йіншихціннихпаперів. Набіржіробляться йтакіоперації, якреалізаціяекспортних квот,валютні торги й т. буд. Це говорити про ті, щобіржазнаходиться на “голодномупайці” (у стране нестворенийринокціннихпаперів напервинномурівні), немає товаруфондовоїбіржі -ціннихпаперів, а жити всім,хто там працює,потрібно. [18]

>Операції,здійснювані наукраїнському фондовогоринку,показують, із одного боці, ті, що йогозародженнявідбулося, а ізіншого, - щовінможе йзаконсервуватися, не статі тімінститутом, щоє ядромсучаснихринковихвідносин,якщо невідбудетьсядійснероздержавлення йприватизація, не будутьствореніакціонерні товариства,самостійні підприємства, нез'являтьсяцінніпапери, що будутьвідображатиреальнийкапітал -засобивиробництва, землю, товар.Лише в цьомувипадку можнасподіватися настворення умів дляринковоїсереди,переміщеннякапіталу відінвестора до виробника,переливу його ізоднієїгалузі доіншої.

>Економічні йсоціальніреформи в нашій странезнаходяться впрямоїзалежності відформуванняефективноїмоделі фондовогоринку. У зв'язку ізцимзаслуговують наувагу тихпропозиції покоректуваннюринкукапіталів в Україні, щомістяться вКонцепції,розробленоюУкраїнськоюфондовоюбіржею.

УФБвважає занеобхіднестворенняцентралізованого фондовогоринку України, щоповиннийскладатися ізтрьохголовнихелементів: єдиної національноїфондовоїбіржі,єдиногоклірингового банки,єдиного Центральногодепозитарію. [6]

першийінститут -фондовабіржаємісцемкотування,здійсненняоперацій зціннимипаперами йукладанняугод.Фондовабіржасприяєвстановленню єдиноїціни націнніпапери,оскількиїхнявартістьвизначаєтьсяринковим шляхом упроцесіторгів. Цедаєможливістьпротидіятиспекуляціямціннимипаперамивнаслідокстворенняїхнього штучного курсу врізнихрегіонах, атакожунеможливлює продажівфіктивнихпаперів.

>Іншийінститут -кліринговий банкспеціалізується нарозрахунках поопераціях зціннимипаперами. УФранціїнаприклад, йогофункціївиконуєФранцузькийНаціональний банк.Вимагаєрозв'язання запитання,хто якщозайматисяцим у нашій стране.

>Третійінститут -Центральнийдепозитарій, що вжестворений при УФБ,займаєтьсязбереженням,обліком йпереміщеннямціннихпаперів.Така структурасприяєвведенню єдиноїнаскрізноїнумераціїціннихпаперів,уніфікації правилздійсненняоперацій попроведеннюплатежів йдоставціціннихпаперів.

Однак урозвиненихкраїнахзастосовується болеепрогресивна формаобігуціннихпаперів - увиглядікомп'ютернихзаписів нарахунок.Безпаперова формаціннихпаперівгарантуєвисокийрівеньїхньої безпеки -неможливістьпідробки,викрадення йпротизаконнихоперацій,заощаджуєзначнівитрати наїхнійвипуск й доставку (>транспортування), атакожгарантує, щокількістьціннихпаперів на руках вінвесторівдорівнюєтьсякількостівипущенихціннихпаперів.

УФБвважає, що докотування іобліку (>збереженню) у Центральномудепозитаріїцінніпапериможутьприйматисялише вдематериализованійформі напред'явникуТака форма якщоспрощуватиукладанняугод, атакожкорпоративні дії іоблікпаперів. [11]

>Розвитокукраїнськогоринкуціннихпаперіввимагаєрозв'язання рядуважливих, у томучислі йзаконодавчихпитань. До них,насамперед,відносяться:визначенняконцепціїринкуціннихпаперів йфондовоїбіржі,розробка методикиоцінкимайна всіхоб'єктів народногогосподарства.Здійснення цого разом ізіншимиринковими заходамизабезпечить не лишепоявудостатньоїкількостіціннихпаперів, але й йвпровадженнясистеми допуску (>лістінгу)цихпаперів.Лістінгування якщосприятиорганізаційномуупорядкуваннюнаціональногоринкуціннихпаперів - на УФБ будутьнадходитилише тих із них, щопройшлиоцінкуосновнихфондів йаналізусієїгосподарськоїдіяльності вМіністерствіфінансів України. У тієї ж годинулістінгпідвищитьгарантії дляінвестора, дозволитиформуватибіржовийреєстр йбіржовібюлетені, щовідображаютьобіг йкотируванняціннихпаперів на фондовогоринку. Насьогодні в Українідіє 4фондовібіржі –акціонерні товариства, дезосереджуєтьсяпопит тапропозиціяціннихпаперів,формується їхнібіржовий курс.Фондовібіржі, щодіють в Україні:

– Українськафондовабіржа (УФБ) – справедливовважається «>старійшиною»українського фондовогоринку (>зареєстрована 21вересня 1991 р. ),маємережуфілій в всіх великихрегіонах країни.Останнім годиною на УФБосновначастина торгового обороту припадала на продажівакційприватизованихпідприємств, що належатидержаві (более ніж 80 % відусього обороту), при цьомуобсягиторгів прямозалежали відінвестиційноїпривабливості йпакетівакційпідприємств, щопропонувалися Фондомдержмайна до продаж;

–Київськаміжнароднафондовабіржа;

– Українськаміжбанківськавалютнабіржа – на початку 1998 р.отрималаліцензію вДержавномукомітеті ізціннихпаперів та фондовогоринку (>ДКЦПФР),маємережуфілій в всіхрегіонах країни,необхіднутехнічну базу йдосвідторгівліоблігаціямивнутрішньої державноїпозики, щовирізняєїїсередіншихфондовихбірж;

–Донецькафондовабіржа –регіональнабіржа,займаєтьсяторгівлеюакціямипідприємствДонецькоїобласті.

У 1992 р.почалапрацювати Українськафондовабіржа, діяльністьякоїспрямована наствореннянаціональногоцентралізованогоринкуціннихпаперів.Біржастворюєумови длязадоволеннязапитів шкірноговкладника тазахисту йогоінтересів.Основними документами, котрірегламентують діяльністьфондовоїбіржі,єїї Статут та Правила, але йміжциминормативними документамиєсуттєварізниця: Статутвизначаєвнутрішнійустрійбіржі, Правилавстановлюють тарегламентуютьпринципиїїдіяльності.

УЗаконі України «Процінніпапери йфондовубіржу»,Статуті та ПравилахУкраїнськоїфондовоїбіржівизначено, щофондовабіржаєакціонернимтовариством, якузосереджуєпопит йпропозиціюціннихпаперів,сприяєформуванню їхнібіржового курсу тадіє наосновівищезазначенихзаконодавчих йнормативнихактів на засідкахцілісності,централізації тапрозоростіринку, йоговідповідностісвітовим стандартамфондовоїторгівлі.Такіпринципизабезпечуютьвисокігарантії безпеки,надійності,стабільності йліквідностіринкуціннихпаперів в Україні. [6]

>Звідсивипливаєголовнафункціяфондовоїбіржі, щозакріпленазаконодавчо: вон винна бутиорганізованимринкомціннихпаперів,тобтомісцем, деброкеривиконуютьзамовленняклієнтів йукладають догоди ізкупівлі-продажуакцій таоблігацій зацінами, щовизначаютьсяспівставленнямпопиту йпропозиції.Кожному,хтопричетний допідприємницькоїдіяльності, добровідомийїїголовний принцип: «>Купити –дешевше.Продати –дорожче».Виходячи із цого принципу,коженакціонер-власникакцій чиоблігаційнамагаєтьсяпродати їхньогоякомогадорожче, акоженінвестор –купитицінніпапериякомогадешевше.

НаУкраїнськійфондовійбіржізастосовується системавстановленнякурсівціннихпаперів йвалюти,заснована націновійпропозиціїклієнтів, котріподаютьзамовленнякупівлі чи продажброкерським конторах.Клієнт,заповнюючи бланкзамовлення, виненвідповідновизначити, заякоюціною (курсом)вінмаєнамірреалізувати свою угоду. [10]


2.Основніаналітичніпоказникифінансового стану підприємства

>фондовабіржарентабельністьцінний

2.1Показникимайнового стану

 

1.Часткаоборотнихвиробничихфондів вобігових коштах

 (1. 1)

де Про. в. ф –оборотнівиробничіфонди

Про. а –оборотніактиви

Отже, в іншомукварталічасткаоборотнихвиробничихфондівзбільшилася зарахунокоборотніхактивів,

2.Часткаосновнихзасобів в активах:

 (1. 2)

Де З. в. про. із –залишковавартістьосновнихзасобів

А. -активи

У іншомукварталівідбуваєтьсязменшення за умівнезміннихобсягівреалізації,

3. >Коефіцієнтзносуосновнихзасобів:


; (1. 3)

Де З. про. із. –знососновнихзасобів

П. в. про. із. –первіснавартістьосновнихзасобів

;

;

Отже у іншомукварталізменшуєтьсякоефіцієнтзносуосновнихзасобів, щовідповідає нормативу.

>4.Часткадовгостроковихфінансовихінвестицій в активах:

 (1. 4)

Де Д. ф. й. –довгостроковіфінансовіінвестиції

А. -активи

;

;

Уданомувипадкупоказникчасткадовгостроковихфінансовихінвестиційзменшується зарахунокактивів підприємства.

5.>Часткаоборотнихвиробничихактивів:

 (1. 5)

Де Про. в. ф. –оборотнівиробничіфонди

А. -активи

;

;

Отже із Першого подругий кварталспостерігаєтьсяпозитивнийнапрямокзмінипоказникачасткиоборотнихвиробничихактивів.

6. >Коефіцієнтмобільностіактивів:

 

 (1. 6)

Де М. а. –мобільніактиви

М. а. –немобільніактиви

;

;

>Показник із Першого подругий кварталзбільшився.Проте йогорівеньзначноперевищуєрекомендований, щоозначає,необхіднозбільшуватиосновніфонди, чи жзменшуватиоборотніактиви.

>Висновок: зарозрахованимипоказниками можна провестиоцінкумайнового стану підприємства,більшість зрозрахованихпоказниківмаютьпозитивнізміни, щозвичайно ж позитивновпливає наподальшийрозвиток підприємства.

2.2Показникиділовоїактивності (>ресурсовіддачі,оборотностікапіталу,трансформаціїактивів)

 

1.Оборотністьактивів (>обороти),ресурсовіддачі,коефіцієнттрансформації:

 


 (2.1)

Ч. в. в. р. п. – чиставиручка відреалізаціїпродукції

А -активи

Отже із іншого поперший кварталвідбувається збільшенняоборотностіактивів, щоєпозитивнимнапрямком.

2.Фондовіддача:

 (2. 2)

де Ч. в – чиставиручка

Про. в. ф. –основнівиробничіфонди

Отже, із Першого подругий кварталвідбувається збільшенняфондовіддачі,щоєпозитивним.

3Коефіцієнтоборотностіобіговихкоштів (>днів):

 (2. 3)

де Ч. в. - чиставиручка

Про. до. -обіговікошти

>Коефіцієнтоборотностіобіговихкоштів із Першого подругий кварталзбільшується, щовідповідає нормам.

4Період одного оборотуобіговихкоштів (>днів):

 (2. 4)

До. про. –коефіцієнтоборотності

>Данийкоефіцієнтзменшується, щовідповідає нормам й носитипозитивний характер для підприємства.

5Коефіцієнтоборотностізапасів:

 

 (2. 5)

де З. р. –собівартістьреалізації

З. із. -середнізапаси

З Першого подругий кварталспостерігаєтьсянегативнийнапрямокзміникількостіоборотнихкоштівінвестованих узапаси. Для збільшеннякоефіцієнтапотрібнозбільшувати сумуоборотнихкоштів , котріінвестовані узапаси,для цогопотрібнозменшуватисобівартістьреалізованоїпродукції.

6Період одного оборотузапасів (>днів):

 (2. 6)

деКоз. –коефіцієнтоборотностізапасів

>Період одного оборотузапасівзбільшується,щоєнегативним -цезаважає нормальномупроцесувиробництва йзагрожуєдефіцитомматеріальнихресурсів. длязменшеннянеобхіднозбільшитикоефіцієнтоборотностізапасів, шляхомзменшеннясобівартостіреалізованоїпродукції.

7Коефіцієнтоборотностідебіторськоїзаборгованості (>обороти):

 

 (2. 7)

де Ч. в – чиставиручка відреалізації

З. буд. із –середнядебіторськазаборгованість

із Першого подругий кварталспостерігаєтьсяпозитивнийнапрямокперевищеннявиручкисередньоюдебіторськоюзаборгованістю.

8.Періодпогашеннядебіторськоїзаборгованості (>днів):


 (2.8)

деКд. із -коефіцієнтдебіторськоїзаборгованості

>Період одного оборотузапасів із Першого подругий кварталзменшується,тобто данийпоказникєпозитивним удіяльності підприємства

9.Коефіцієнтоборотностіготовоїпродукції:

 (2. 9)

де Ч. в – чиставиручка відреалізаціїпродукції

Р. п.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація