Реферати українською » Банковское дело » Аналіз економічної діяльності ВАТ "Українська страхова компанія" Дженералі Гарант "


Реферат Аналіз економічної діяльності ВАТ "Українська страхова компанія" Дженералі Гарант "

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міжрегіональнаакадеміяуправління персоналом

>ІнститутМіжнародноїекономіки,фінансів таінформаційнихтехнологій ім.Великоїсвятоїкнягині Ольги

>Звіт

ВАТ «Українськастраховакомпанія «>Дженералі Гарант»

>Виконав студент IV курсу

>групиЕ-9-07-Б1МЕФ(4.0д)

>УсамовІбрагім

>Київ 2011


1.Загальнаінформація про ВАТ «Українськастраховакомпанія «>Дженералі Гарант»

ВАТ «Українськастраховакомпанія «>Дженералі Гарант»єправонаступником ВАТ «УСК «>Гарант-АВТО» за всіх йогомайнових танемайнових правах тазобов’язаннях.

СК «>ГАРАНТ-АВТО»є одним ізпровіднихгравцівринкустраховихпослуг в Україні.Компанія буллазаснована вКиєві 1992-гороці й насьогодніпропонуєпрограмистрахування дляюридичних тафізичнихосіб.Страховіплатежікомпанії в 2010роцісклали 273 623 тис. грн., ачистийприбуток віддіяльностіКомпанії прийшов до резерву, для забезпеченнявиконаннязобов'язань передклієнтами.Загальна сумавідшкодувань,виплаченихПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»протягом 2010 року,склала 162 227 тис. грн..ЩодняКомпаніявиплачуєприблизно 650 тис. грн.страховихвідшкодувань,тобтоприблизно 3 - 3,5 млн. грн.щотижня.

>ПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»зберегла своїпровідніпозиції уавтомобільномустрахуванні КАСКО,займаючи одну ізлідируючихпозицій закількістюотриманихплатежів тавиплаченихвідшкодувань. Наступного дняавтомобільнестрахуваннязаймаєнайбільшучастку страхового портфеляКомпанії,проте, активнорозвиваються ііншівидистрахування,зокремадобровільнемедичнестрахування,страхуваннябудівельно-монтажнихризиків,фінансовихризиків й т.д.

>СтраховіплатежіКомпанії у 2010роцісклали 273 623 тис. грн., ачистийприбуток віддіяльностіКомпанії прийшов у резерв, для забезпеченнявиконанняобов’язків передклієнтами.

>Загальна сумавідшкодувань,виплаченихПАТ "УСК ">ГАРАНТ-АВТО"протягом 2010 року,склала 162 227 тис. грн.

>ДаніщодовиплатКомпаніїщодняоновлюються насайті урозділі «>Архіввиплат».

Активновпроваджуютьсярізноманітністраховіпрограми,розраховані як настрахувальниківфізичнихосіб, то й длякорпоративнихклієнтів.Вводяться вдіюрізноманітніакційнізаохочення, щопередбачаютьбонусніумови дляКлієнтів.

>Станом на 31.12.2010активикомпаніїсклали 371 270 тис. грн.,страховірезерви – 162 811 тис. грн., астатутний фондстановить 83 490 тис. грн., щопідтверджуєфінансовуплатоспроможністьКомпанії.

>ПАТ "УСК ">ГАРАНТ-АВТО"маєвеликукількістьбеззаперечнихпереваг, щороблятьспівпрацюклієнтів таКомпаніїнадзвичайно простою,оперативною тавідкритою,зокрема:

>наявністьвласноїрозгалуженоїрегіональноїмережі, що представленарегіональнимипідрозділамистрахування у всіх областях України, щодозволяєКомпаніїзабезпечувати своїмклієнтамдоступністьстраховихпослуг, атакожоперативність уврегулюванністраховихвипадків йздійсненністраховихвиплат;

>врегулювання страховоговипадкуздійснюєтьсянезалежно відмісцяукладання договорустрахування;

>індивідуальнийпідхід до шкірногоклієнта,обґрунтованітарифи тагнучка системазнижок,супроводженнядоговорівстрахування;

>Компаніянадаєклієнтампослугитехнічного,інформаційного,юридичного,медичногоасистансу тазабезпечуєекспертнуоцінку страховоговипадку;

>наявністьвласноїдовідково-інформаційноїслужби, щозабезпечуєклієнтамКомпанії,оперативнеодержаннякваліфікованоїконсультації ізбудь-якого запитання,щодострахування таврегулюваннязбитків;

>договіртехнічногоасистансузабезпечуєобслуговуванняклієнта черезцілодобовопрацюючийдиспетчерський центрсервісноїкомпаніїТОВ «>ЄВРОАCИСТАНС» йгарантуєнаданнянаступнихпослуг:

-евакуацію автотранспорту;

-технічнудопомогу;

-перевезення транспорту донайближчоїстанціїтехнічногообслуговування чи до автостоянки щоохороняється навідстань до 50 км, увипадкувиходу із ладувузлів таагрегатів транспортногозасобу;

- доставкузапаснихчастин домісця ремонту;

- оплатупроживання вготелі;

-інше авто (уразінеможливостівикористаннявласного);

-цілодобовуреєстраціюстраховихподій таневідкладнудопомогу,включаючимедичний,технічний таюридичнийасистанс як в Україні, то й заїї межами;

-багатоканальнацілодобователефонналінія 0-800-500-45-60 (>дзвінки по Українібезкоштовно) чи 044-456-00-00.

>Також, насайтіПАТ "УСК ">ГАРАНТ-АВТО" працюєрозділ «>Зауваження тапропозиції», доякогоклієнтиможутьзвернутися уразівиникнення проблем приспілкуваннізіспівробітникамиКомпанії,отриманні страховоговідшкодування чи ізіншихактуальних проблем таотриматидопомогу у їхнівирішенні.

17 листопаду 2006 рокуМіжнароднимрейтинговим агентством Moody'sInvestors Service було бпідвищено рейтингфінансовоїстійкостістраховика (>IFSR) зазобов'язаннями уіноземнійвалюті ізВ3 доВа3, а 18вересня 2007 рокуцей рейтинг було бзновупідтверджено.

>Ва3- максимальноможливий рейтинг в Україні.Ва3,прогноз-стабільний.

Зазобов'язаннями унаціональнійвалюті,Компанії було бпідтверджено рейтингВаа2 (>Ваа2є рейтингомінвестиційного класу йсвідчить проміцнукредитнунадійністькомпанії,адекватнуспроможність досвоєчаснихвиплат).

Занаціональноюшкалою намтакож було бпідтверджено максимальноможливий рейтинг -Ааа (>найвищакредитнанадійність,виключнаможливістьщодосвоєчаснихвиплат).


2. Історіякомпанії

1992

>Засновано УСК «>Гарант-АВТО».Перші домовстрахування:автокаско,фінансовихризиків.

1993

>Початокрозвиткумережіфілій,зареєстровано 19філій умістах:Київ,Луцьк,Донецьк, Житомир,Івано-Франківськ,Кіровоград, Львів,Луганськ,Миколаїв,Одеса, Полтава,Рівне,Суми, Тернополі,Харків,Хмельницький, Херсон,Чернівці,Чернігів.

1994

>Розвитокприкордонногострахування, разом із НАСК «Оранта»створюєтьсяУкраїнський центрпісляаварійногозахисту «>Експерт-сервіс».Кількістьфілій - 27.Також, було бзареєстрованофілії умістах:Запоріжжя,БілаЦерква,Бровари,Обухів таКримськафілія умістіСімферополь.

1995

>Перереєстраціязакритогоакціонерного товариства увідкритеакціонернетовариство тарозширеннямережі умістах:Дніпропетровськ,КривийРіг,Черкаси.

1996

>Розширюєтьсяпредставницька таагентськамережаКомпанії вобласних тарайонних центрах країни:Вінниця,Могилів-Подільський,Житомирськафілія «>Полісся»,Запорізькафілія «>Поліс»,Кременчук, Севастополь,Київськіфілії «>Сіті» та «>Лівобережна».Компаніястаєасоційованим членомМоторного (транспортного) бюро України,отримавшисвідоцтво №001.

1997

>Використовується понад 30страховихпродуктів.Компаніяотримує дипломпереможцяфінансового рейтингу уномінації «>Кращастраховакомпанія України»,проведеноготижневиком «>Бізнес» за результатами 1997 року.Ще понадрозширеннямережі умістах: Ужгород,Керч,Київськіфілії «>Оптіма» та «>Оренда»

1998

«>Гарант-АВТО»стає одним ізлідерів наринкустрахування - «Зеленакартка», членомМорського страхового бюро,повним членомМоторного (транспортного) страхового бюро.Розширюємережу до:Маріуполь,Бориспіль,Вишгород таКиївськафілія «>Екологія».

1999

>Початок співпрацю ізміжнародним аудитором «PricewaterhouseCoopers».

2000

>Компаніястаєспівзасновникомкорпорації «>Страхова група Гарант»,прийнятаКолективним членомУкраїнськоїакадемії наукнаціональногопрогресу ізнаданням всіхпільг згіднозіСтатутомАкадемії.

2001

>Загальне числостраховихпродуктів - 70.Компаніямаєліцензії наусівидидобровільногострахування й 9 -обов'язкового.Вводиться вексплуатаціюВнутрішняплатіжна система (ВПС),вдосконалюєтьсяорганізаційна структура та ІТпідтримка.СтворенняЦентральноїфіліїстрахування.

2002

>Розпочатонавчанняуправлінськихкадрів запрограмоюMTP (TACIS).Розробленоновийстраховий продукт «>Технічнийасистанс в Україні».Компаніяотрималаще 3новіліцензії наобов‘язковівидистрахування.

2003

>Компаніяотрималаще 2ліцензії напровадженняобов‘язковихвидівстрахування.Впровадженаміжнародна системаавтоматизованогорозрахункузбитківAUDATEX.ВідкриттяФеодосійськоїфілії.

2004

>Запроваджуютьсякорпоративніпрограми «>Технічнийасистанс»,програма «>Страхуванняавтомобілів, щопродаються в кредит»,підписано угоду ізMondialAssistance просервіснеобслуговування нового продукту «>Гарант-АВТО» – «>Технічнийасистанс вЄвропі».Розроблені йуспішновпровадженікомплексніпрограмистрахуваннябанківськихустанов йклієнтівбанків.СтворенняКиївськоїфілії «Центрстраховихтехнологій».

2005

>Компанія сталапершоюсередстраховихорганізацій України йтретьоюсередусьогозагалустраховихорганізацій на територї СНД, щоотримали рейтинг вміжнародномуагентствісвітовогорівня - Moody's.Міжнароднарейтинговаагенція Moody'sприсвоїлаКомпанії рейтингфінансовоїстабільності «>В3, прогнозстабільний».

2006

Уберезні запущено в роботукорпоративний сайтКомпанії,якийперебував нареконструкції.

>Рейтингове агентство Moodys поставило рейтингКомпанії напереогляд ізможливістюпідвищення более ніж однієюрівень . Цепов’язано із тім, що 9червняавстрійськийстраховикGenerali Vienna Group AG уклавши контракт напридбання 51 %акційКомпанії.

>Станом на 1серпня ВАТ «УСК «>Гарант-АВТО»акредитована в 29 банках України.

>Згідно ізрішеннямЗагальнихЗборівАкціонерів від 10 листопаду – 04грудня 2006 р. ВАТ «УСК «>Гарант-АВТО» змінилося своюназву на ВАТ «УСК «>Дженералі Гарант».

17 листопадуМіжнароднерейтингове агентствоMoody`sInvestors Serviceпідвищилостраховійкомпанії «>Дженералі Гарант» рейтингфінансовоїнадійностістраховика поміжнароднійшкалі зазобов’язаннями віноземних валютах ізВ3 доВа3.Присвоєнонаступні рейтинги:

- рейтингфінансовоїнадійностістраховика поміжнароднійшкалі зазобов’язаннями віноземних валютах:Ва3,прогноз-стабільний;

- рейтингфінансовоїнадійностістраховика поміжнароднійшкалі зазобов’язаннями внаціональнійвалюті:Ваа2, прогноз –>стабільний;

- рейтинг понаціональнійшкалі для України:Ааа.ua.

У 2006році заісторіюКомпанії було бзафіксованонайбільшу часткуринку – 9,2%.

2007

9 июля. «>Національний клубстраховихвиплат»,заснованийспеціалізованим журналом «>Страхова справа» у 2001році,визнав ВАТ «УСК «>Дженералі Гарант»переможцем укласі «>Страхування КАСКО» за результатами 2006 року. ЧленамиНаціонального клубустраховихвиплатможуть статілишекомпанії, щовиплатилипротягом року не менше 1 млн.євростраховихвідшкодувань.Нагородження ВАТ «УСК «>Дженералі Гарант»відбулося под годину іншогоМіжнародногоІнвестиційногоКонгресуСтраховоїЕліти,якийтривав 20-21червня 2007 року в м.Києві запідтримкиЛігиСтраховихорганізацій України. У 2006роціВAT «УСК «>Дженералі Гарант» було ботримано 360 млн. грн.страховихпремій, атакожвиплачено 111,3 млн. грн.страховихвідшкодувань.

18вересня 2007 рокуМіжнароднимрейтинговим агентством Moody'sInvestors Service було бпідтвердженопідвищенийторік рейтингфінансовоїстійкостістраховика (>IFSR) позобов'язаннях уіноземнійвалюті нарівніВа3.

>Ва3- максимальноможливий рейтинг в Україні.Ва3,прогноз-стабільний.

Позобов'язаннях унаціональнійвалютіКомпанії було бпідтверджено рейтингВаа2 (>Ваа2є рейтингомінвестиційного класу йсвідчить проміцнукредитнунадійністькомпанії,адекватнуспроможність досвоєчаснихвиплат).

Занаціональноюшкалою намтакож було бпідтверджено максимальноможливий рейтинг -Ааа (>найвищакредитнанадійність,виключнаможливістьщодосвоєчаснихвиплат).

52%акційКомпаніїотримали новоговласника -AssicurazioniGenerali.

>Згідно із ПланомрозвиткурегіональноїмережіКомпанії на 2007рік було бзапланованодоходів на суму 14 721 800, 00 грн.Зібрано 16 102 158, 52 грн.страховихпремій.Перевищеннязапланованихдоходівскладає 1 380 358, 52 грн.

>Компанієювідкрито 82 точки продажстраховихпродуктів. В частностинайбільшевідділеньвідкрито уВінницькійобласті (5),Закарпатській (9), Кріму (12),Львівській (5),Полтавській (9) таХмельницькій (5). АтакожвідкриттяКиївськоїфілії «Центрстраховихпослуг».

>Тобто, у складДженералі Гарант входити 46філій, 2представництва та 78відділень.

2008

>Серпень.Світовий спадфінансовоїстабільності.Початокекономічноїкризи в стране та на страховомуринку Українизокрема.

ВАТ «УСК «>Дженералі Гарант» разом здесяткоюлідерівстраховихкомпанійукраїнськогоринкустаєоднією ззасновників тачленівУкраїнськоїФедераціїУбезпечення (>УФУ), Яка бувзареєстрована 23грудня 2008 року.Також, 2008рік вісторії ВАТ «УСК «>Дженералі Гарант»відзначивсянайбільшоюкількістюстраховихпремій – 643 465 тис. грн.

2009

НазагальнихЗборахакціонерів було бзатвердженоВладіславаМінара на посадуГоловиПравлінняКомпанії.

>Великізміни вскладікерівництваКомпанії.Булоприйняторішеннящодоствореннянової,молодої такреативноїкоманди топ-менеджментуКомпанії ззакордоннимдосвідом та російськоюпрактикою. Таким чиномКомпаніяотримуєнові ідеї таоновленустратегіюрозвитку,пов'язанузіскладноюситуацією насвітовомуфінансовомуринку.

>Компаніяприйняла доля веко-форумі «>Антропогеннівпливи нарічкуДністер». ВАТ «УСК «>Дженералі Гарант», як великогоєвропейського страховогогравця,турбуєекологічнаситуація в стране. Метапроведення цого форуму -привернутиувагусуспільства до проблемантропогеннихвпливів нарічкуДністер,посилити долягромадськості ворганізаціїнаціонального природного парку «>Дністровськийканьйон» тапопуляризаціяекологічного туризму.

У зв'язку зскладноюепідеміологічноюситуацією в стране, ВАТ «УСК «>Дженералі Гарант»береактивну доля взапобіганнірозповсюдженнювірусугрипу.Компаніяпочалаорганізовану йоперативну роботу повидачізахисних масок своїмклієнтам.Кожен,хто приходити податі заяву навідшкодування, чи жприїжджає наоглядавтомобіля,отримуєзахисну маскубезкоштовно. Так саме,захисними маскамизабезпечуютьсяклієнтикомпанії,застраховані за договоромдобровільногомедичногострахування.

18жовтня. ВАТ «УСК «>Дженералі Гарант» бувнагородженапочесним дипломом зазначнийвнесок урозвитокповітроплавання та ізнагоди225-річчяповітроплавання на теренах України.

2010

>Введеня вексплуатаціюSIRAEL -новоїсистемиобліку та контролюстраховихоперацій повсійКомпанії.

19березня.Згідноверсіїнаціонального журналуWeeklyUA,Компаніязаймає першемісце вТОП-10страховиків йнайвигідніших умівстрахуванняавто-КАСКО.

22березня.ВідбуласяурочистацеремоніянагородженнялауреатівВсеукраїнського конкурсу «>Лідер страховогоринку – 2009» заверсією журналу «>Банкиръ». Агентство «Кредит-рейтинг»нагороджувалостраховиків-переможців урізнихномінаціях напідставіпроведенихнезалежнихрейтингів. ВАТ «УСК «>Дженералі Гарант» було бноміновано укатегорії «>Найбільшпрозорастраховакомпанія», йотримало одномумісце запрозорістюінформації, щоєдоказомвисокогоступеняякостінаданоїінформаціїсуспільству.

2011

9 лютого.Зміни ускладікерівництваКомпанії. На посадуГоловиПравлінняпризначенийСергійВолковський.

За результатамичерговогодослідження, щопроводилося агентством «Кредит-рейтинг», ВАТ «УСК «>Дженералі Гарант»увійшло дотрійкинайбільшвідкритихстраховиків України.

22березня. ЗапусконовленоїсторінкиКомпанії.

 

3.Страховіпослуги ВАТ «УСК «>Дженералі Гарант»

Дляфізичнихосіб

>Навітьнайщасливіша, здорова,матеріальнозабезпечена тавпевнена умайбутньому людина неможевиключитивірогідністьбудь-якихнесподіванок танеприємностей,пов’язаних ізраптовимзахворюванням,нещаснимвипадком,протиправнимидіямитретіхосіб,дорожньо-транспортноюпригодою,пожежею тощо.

>ПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»здатназахиститиінтересисвоїхклієнтів,гарантуючи:

· захистмайновихінтересів від широкого спектраризиків;

·гнучнутарифнуполітику;

·своєчаснувиплату страховоговідшкодування;

· надійна захист уперестрахуванні;

· системузнижок дляпостійнихклієнтів;

·індивідуальнийпідхід до шкірногоклієнта.

>Понад 260 тис.фізичнихосіб в 2010році сталиклієнтамиПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО».

ДлязручностіклієнтівПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»розробленіспеціальніпрограми:

- «>Експрес-страхуваннямайна тацивільноївідповідальності» дляфізичнихосіб, щопередбачаєспрощену процедуруукладання договорустрахування - напідставі заяви безпопередньогоогляду таописумайна, щоприймається настрахування;

- «>Страхування автотранспорту, щопередається в кредит», тощо.

>Транспортнестрахування

>Важкоуявити життя Сучасноїлюдини без автотранспорту.Кількістьтранспортнихзасобів на дорогахнеухильнозростає.Автомобіль ставши намнезаміннимпомічником вбуденномужитті танадійним іншому под годинувідпочинку таподорожей. Алі разом із тім,транспортнізасобизалишаютьсяоб'єктомпідвищеноїнебезпеки, тому незавадитьдодатикожномувласнику транспортногозасобутрохи понадвпевності взавтрашньомудні таспокою задопомогою страховогозахисту.

>ПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»,відповідно в Україну «Прострахування»,ліцензій та правилстрахуваннянадає захистмайновихінтересівсвоїхклієнтів, асамепровадить:

1.Обов'язковестрахуванняавтоцивільноївідповідальності (>ОСЦПВВНТЗ);

2.Добровільнестрахування наземного транспорту (КАСКО);

3. Зеленакартка;

4.Добровільнестрахуванняавтоцивільноївідповідальності (ДДО);

5.Техасистанс;

6.Страхуванняводіїв йпасажирів віднещаснихвипадків.

Приукладанні договорустрахування нановийтермін йвідсутностівиплат страховоговідшкодування заминулийперіод,СтраховикнадаєСтрахувальникузнижки.

>Наявністьвласноїрозгалуженоїрегіональноїмережі, що представленарегіональнимидирекціямистрахування у всіх областях України,дозволяєПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»забезпечувати своїмклієнтамдоступністьстраховихпослуг, атакожоперативність уврегулюванністраховихвипадків йздійсненністраховихвиплат.

>Майновестрахування

>Страхуваннямайна —це один ізнайдавніших йнайпоширенішихвидівстрахування,якийзахищає відможливихфінансовихзбитків вразінастаннянепередбачуванихподій іззастрахованим майном, йє одним зважливіших умівзахистуВашоїфінансовоїстабільності тавпевненого йспокійного життя.

>Об'єктомстрахуванняємайновіінтересиСтрахувальника, що несуперечатьзаконодавству України,пов'язані ізволодінням,користуванням й Розпорядженням майном, щозазначене вдоговорістрахування (>полісі).

>ПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»,відповідно в Україну «Прострахування»,ліцензії та правилстрахуванняПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»провадить захистмайновихінтересівсвоїхклієнтів,пов'язаних ізвідшкодуваннямзбитків,заподіянихвнаслідокнастання страховоговипадку:

1.домашньомумайну;

2. судну,яхті,човну із їхньогодвигунами іустаткуванням;

3.вантажу та багажу.

>Страховий захистмаєчинність на територї,передбаченій вдоговорістрахування.

Приукладанні договорустрахування нановийтермін йвідсутностівиплат страховоговідшкодування заминулийперіод,СтраховикнадаєСтрахувальникущорічнізнижки.

>Наявністьвласноїрозгалуженоїрегіональноїмережі, що представленарегіональнимидирекціямистрахування у всіх областях України,дозволяєПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»забезпечувати своїмклієнтамдоступністьстраховихпослуг, атакожоперативність уврегулюванністраховихвипадків йздійсненністраховихвиплат.

Дляюридичнихосіб

Одним ізнайбільшдоступних танадійнихмеханізмів забезпеченнязахистумайновихінтересівпідприємств всіх формвласності вкризовихситуаціяхєстрахування.

>ПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»здатназахиститиінтересисвоїхклієнтів,гарантуючи:

· захистмайновихінтересів від широкого спектраризиків;

·гнучкутарифнуполітику;

·своєчаснувиплату страховоговідшкодування;

· надійна захист уперестрахуванні;

· системузнижок дляпостійнихклієнтів;

·індивідуальнийпідхід до шкірногоклієнта.

>Понад 70 тис.юридичнихосіб в 2010році сталиклієнтамиПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО».

>Компаніязабезпечує підприємства таорганізаціїнайрізноманітнішими,найсучаснішимистраховими продуктамимайже із всіхвидівстрахування.

>Комплексніпрограмистрахуваннярозроблені так, щоможуть забезпечити, якнеобхідниймінімумстраховихпослуг, то йрозширенепокриття,включаючи забезпеченняфінансовоїстабільності роботи підприємства й захистмайновихінтересів йогоспівробітників.

>Транспортнестрахування

>ПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»,відповідно в Україну «Прострахування»,ліцензій та правилстрахуванняПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»надає захистмайновихінтересівсвоїхклієнтів, асамепровадить:

1.Обов'язковестрахуванняавтоцивільноївідповідальності (>ОСЦПВ);

2.Добровільнестрахування наземного транспорту (КАСКО);

3. Зелена карта;

4.Добровільнестрахуванняавтоцивільноївідповідальності (>ДЦВ);

5.Техасистанс;

6.Страхуванняводіїв йпасажирів віднещаснихвипадків;

7.Добровільнестрахуваннявідповідальностіекспедитора;

8.Добровільнестрахуваннявідповідальностіперевізника.

Приукладанні договорустрахування нановийтермін йвідсутностівиплат страховоговідшкодування заминулийперіод,СтраховикнадаєСтрахувальникузнижки.

>Наявністьвласноїрозгалуженоїрегіональноїмережі, що представленарегіональнимидирекціямистрахування у всіх областях України,дозволяєПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»забезпечувати своїмклієнтамдоступністьстраховихпослуг, атакожоперативність уврегулюванністраховихвипадків йздійсненністраховихвиплат.

>Страхуванняспівробітників

>Неприємності,негаразди, щовідбуваються як впобуті то й навиробництві, на шкода,трапляються не так ужерідко.Травми,аварії тахворобиінодізавдаютьзначнихфінансовихвитрат бюджету родини, анавітьтимчасовавтратацінногоспівробітниказавждивідчутна дляпідприємстві. Уцихумовахстаєзрозумілим, щострахування –цесаме тієїмеханізм,якийспроможний забезпечитинадійнігарантії тасвоєчасний захистмайновихінтересівгромадян таякий дозволитизберегти назвичномурівніматеріальнийдобробутспівробітникакомпаніїі/або його родини увипадку йогозахворювання чиодержання нимтравми йнавітьпідтриматиматеріально увипадку його смерти.

>ПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»,відповідно в Україну «Прострахування»,ліцензій та правилстрахуванняПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»пропонуєВашійувазірізноманітнівидиособистогострахування, котріможуть статіголовноюскладовою «>соціального пакету» навашомупідприємстві таздійснюють захистмайновихінтересів,пов’язаних ізжиттям,здоров’ям тапрацездатністюзастрахованої особини:

1.Добровільнемедичнестрахування;

2.Добровільнестрахування віднещасноговипадку;

3.Добровільнестрахуванняздоров'я навипадокхвороби;

4.Добровільнекомплекснестрахуванняподорожуючих.

За договорамистрахуванняможуть бутизастраховані якокремігромадяни то й члениколективiвпрацiвникiвпiдприємств іорганiзацiй.

>Наявністьвласноїрозгалуженоїрегіональноїмережі, що представленарегіональнимидирекціямистрахування у всіх областях України,дозволяєПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»забезпечувати своїмклієнтамдоступністьстраховихпослуг, атакожоперативність уврегулюванністраховихвипадків йздійсненністраховихвиплат.

>Майновестрахування

>ПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»,відповідно в Україну «Прострахування»,ліцензії та правилстрахуванняПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»провадить захистмайновихінтересівсвоїхклієнтів,пов'язаних ізвідшкодуваннямзбитків,заподіянихвнаслідокнастання страховоговипадку:

1.Добровільнестрахуваннямайна;

2.Добровільнестрахуваннямайна вморозильних камерах;

3.Добровільнестрахуваннямайнавключаючистрахування відперервивиробництва;

4.Добровільнестрахуваннябудівельно-монтажнихробіт;

5.Добровільнестрахуванняспеціальноїтехніки;

6.Добровільнестрахування машин йобладнання від поломок;

7.Добровільнестрахуванняелектронногообладнання від поломок;

8.Добровільнестрахуваннязалізничноїтехніки.

>Страховий захистмаєчинність на територї,передбаченій вдоговорістрахування.

Приукладанні договорустрахування нановийтермін йвідсутностівиплат страховоговідшкодування заминулийперіод,СтраховикнадаєСтрахувальникущорічнізнижки.

>Наявністьвласноїрозгалуженоїрегіональноїмережі, що представленарегіональнимидирекціямистрахування у всіх областях України,дозволяєПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»забезпечувати своїмклієнтамдоступністьстраховихпослуг, атакожоперативність уврегулюванністраховихвипадків йздійсненністраховихвиплат.

>Страхуваннявідповідальності

>Найбільшнадійним таефективнимзасобомзахистуклієнтів відможливихматеріальнихвтрат,пов’язаних ізобов’язкомвідшкодуванняшкоди,заподіяноїтретім особамєстрахуваннявідповідальності,оскількицей видстрахуванняспрямований на захистмайновихінтересівосіб,постраждалихвнаслідок дії чибездіяльностіСтрахувальника. Тій-таки годинутакестрахуваннязахищає йфінансовий стан самогоСтрахувальника,який занаявністю такого договорустрахуваннямаєможливістькомпенсуватикошти, котрівінзобов'язанийвідповідно дочинногозаконодавствазаплатититретім особам, яквідшкодування за шкоду,заподіяну їхньогожиттю,здоров'юта/абомайну чи за шкоду,заподіянуюридичнійособі.

У основу всіхвидівстрахуваннявідповідальностіпокладенонормицивільноговітчизняного таміжнародного права.

>ПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»,відповідно в Україну «Прострахування»,ліцензій та правилстрахуванняПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»пропонуєпідприємствам таорганізаціям всіх формвласностіукластидоговірстрахування:

1.Добровільнестрахуваннявідповідальності передтретіми особами;

2.Добровільнестрахуваннявідповідальностіпрацедавця;

3.Добровільнестрахуваннявідповідальностітоваровиробника;

4.Добровільнестрахуванняпрофесійноївідповідальності.

>Страхуваннявідповідальностізахищає якмайновий станСтрахувальників, то йзабезпечуєотриманнятретіми особамивідшкодуваннязавданихїмзбитків,незалежно відплатоспроможностіСтрахувальника.

>Страховий захистмаєчинність на територї,передбаченій вдоговорістрахування.

Приукладанні договорустрахування нановий рядків йвідсутностівиплат страховоговідшкодування заминулийперіод,СтраховикнадаєСтрахувальникузнижки.

>Наявністьвласноїрозгалуженоїрегіональноїмережі, що представленарегіональнимидирекціямистрахування у всіх областях України,дозволяєПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»забезпечувати своїмклієнтамдоступністьстраховихпослуг, атакожоперативність уврегулюванністраховихвипадків йздійсненністраховихвиплат.

>Добровільнестрахуваннявантажоперевезень

Настрахуванняприймаєтьсямайно (>вантажі), щотранспортуєтьсяавтомобільним,залізничним,повітряним, морським,річковимта/аботрубопровідним транспортом.

>Договірстрахуванняукладаєтьсявідповідно доодніє знижчезазначених умів:

«Звiдповiдальнiстю за усіризики» -відшкодовуютьсязбиткивнаслідокпошкодження чиповногознищеннявсього чичастинивантажобагажу под годинузагальноїаварії, до тогочислі черезнеобхiднiстьспасіння тазбереженнявантажобагажу, атакожзадлязменшенняподальшихзбитків, тапошкодження,втрати чиповногознищеннявсього чичастинивантажобагажу ізбудь-якої заподій, що носитивипадковий характер, завиняткомвипадків,перелічених удоговорістрахування;

«Зобмеженоювідповідальністю» -страховимивипадкамивизнаютьсяпошкодження чиповнезнищеннявсього чичастинивантажобагажу (завиняткомвипадківпередбачених договоромстрахування)внаслідок:пожежі чивибуху, посадки судна намілину чивикидання його до берега,затоплення чиперекидання,пошкодження йогольодом,перевертання чи схід ізколіїрейкового наземного транспортногозасобу,зіткненнятранспортнихзасобів один із одним,зіткненнятранспортнихзасобів ізнерухомими чирухомими предметами,перекиданнятранспортнихзасобів,падіннялітальнихапаратів чи їхньогочастин,руйнуваннямостів,тунелів,шляхопроводів таіншихтранспортнихкомунікацій,включаючипрорив дамб йтрубопроводів,пропажі транспортногозасобубезвісти разом ізвантажобагажем,проникнення до середини судназабортної води йпідмочуваннявантажобагажів, щознаходяться утрюмі чи узакритомуконтейнері напалубі,падіннявантажобагажу (у томучислі в кишеню) черезнепередбачуваністьподій при йогонавантаженні,укладанні,розвантаженні та призаправці транспортногозасобупаливом,пожертвуваннявантажобагажем призагальнійаварії йспасінні,підмочуваннявантажобагажу пригасінніпожежі,землетрусу,виверження вулкану,блискавки, урагану, смерчу,шквалу,зсуву,повені,катастрофічного паводку,осіданнялесовихґрунтів,виходупідгрунтових вод,селевихпотоків, одразу жсніжних лавин таіншихстихійних лихий.

«Безвiдповiдальностi запошкодження» -страховимвипадкомвизнається лишеповнезнищеннявсьоговантажобагажу чи йогочастини принастанніподій, щоперелічені вумовахстрахування «Зобмеженоювідповідальністю».

>Обов'язковівидистрахування

>Об'єктипідвищеноїнебезпеки

>ПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»відповідно в Україну «Прострахування»,ліцензії (>Серія АБ №321770 від 23.02.2006) таПостанови КМУ № 1788 від 16 листопаду 2002 р.,пропонуєукластидоговіробов'язковогострахуванняцивільноївідповідальностісуб'єктівгосподарювання за шкоду, котраможе бутизаподіянапожежами тааваріями наоб'єктахпідвищеноїнебезпеки,включаючипожежовибухонебезпечніоб'єкти таоб'єкти,господарська діяльність на якіможепризвести доаварійекологічного йсанітарно-епідеміологічного характеру,якийпокриваєможливізбитки за шкоду,заподіянужиттю,здоров'ю тамайнутретіхосіб, у томучислідовкіллю (>природним ресурсів,територіям таоб'єктамприродно-заповідного фонду),внаслідокпожежта/абоаварій наоб'єктахпідвищеноїнебезпеки.

>Страхувальники -суб'єктигосподарювання,якимоб'єктипідвищеноїнебезпеки належати направівласності,повногогосподарськоговідання чи оперативногоуправління чи котрікористуються чиволодіютьоб'єктамипідвищеноїнебезпеки.

ПредметомстрахуванняємайновіінтересиCтрахувальника, що несуперечатьзаконодавству,пов'язані ізвідшкодуваннямСтрахувальникомзаподіяної нимпрямоїшкодитретім особамвнаслідокпожежіта/абоаварії наоб'єктіпідвищеноїнебезпеки.

Настрахуванняприймаютьсялишеоб’єктипідвищеноїнебезпеки,перелік груп які наведено удодатку 1 доПостанови КМУ №1788 від 16 листопаду 2002 р.

>Страховимвипадкомвважаєтьсязаподіянняпрямоїшкодитретім особамвнаслідокпожежіта/абоаварії наоб'єктіпідвищеноїнебезпеки под годину дії договоруобов'язковогострахування,внаслідок чоговиникаєобов'язокCтраховиказдійснитивиплату страховоговідшкодування.

>Страхова сумавизначається конкретноїоб'єктапідвищеноїнебезпекивідповідно докатегоріїнебезпеки, йдорівнює:

· длягрупиоб'єктів 1категоріїнебезпеки - 200000неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян на даний моментобчисленнястраховоїсуми;

· для групоб'єктів 2категоріїнебезпеки - 70000неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян на даний моментобчисленнястраховоїсуми;

· для групоб'єктів 3категоріїнебезпеки - 45000неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян на даний моментобчисленнястраховоїсуми.

>Розмір максимального страхового тарифу увідсоткахстраховоїсуми на 12місяціввизначаєтьсязалежно відкатегоріїнебезпекиоб'єктапідвищеноїнебезпеки йстановить:

· для групоб'єктів 1категоріїнебезпеки - 1,5відсотка;

· для групоб'єктів 2категоріїнебезпеки - 0,6відсотка;

· для групоб'єктів 3категоріїнебезпеки - 0,4відсотка.

>Відшкодуваннюпідлягає пряма школа,заподіянавнаслідокпожежіта/абоаварії наоб'єктіпідвищеноїнебезпекижиттю,здоров'ю тамайнутретіхосіб, яку на даний моментнастання страховоговипадкуперебувало у їхньоговолодінні чикористуванні,включаючиприродніресурси, територї таоб'єктиприродно-заповідного фонду.

>Страховівиплатипроводяться у такомурозмірі:

· навідшкодуванняшкоди,заподіяноїжиттю таздоров'ютретіхосібвнаслідокнастання страховоговипадку, - 50відсотківстраховоїсуми, у томучислі однією особустраховавиплатавстановлюється:

· уразівиплати страховоговідшкодуванняспадкоємцямтретьої особини, котразагинула (померла), - 500неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;

· уразівстановленнятретійособі I, II й IIIгрупиінвалідності -відповідно 450, 375 й 250неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;

· протягом днянепрацездатностітретьої особини - одиннеоподатковуваниймінімумдоходівгромадян, але й не более як 250неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян за раз в развтратипрацездатності;

· навідшкодуванняшкоди,заподіяноїприродним ресурсів,територіям таоб'єктамприродно-заповідного фонду, - 30відсотківстраховоїсуми;

· навідшкодуванняшкоди,заподіяноїмайнутретіхосіб, - 20відсотківстраховоїсуми.

>Страховий захистмаєчинність на територї,передбаченій вдоговорістрахування.

>Нещаснийвипадок натранспорті

>ПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»відповідно в Україну «Прострахування»,ліцензії таПостанови КМУ № 959 від 14серпня 1996 р.укладає домовособистогострахування віднещаснихвипадків натранспорті.

>Страховийплатіж пообов'язковомуособистомустрахуваннюутримується ізпасажиратранспортноюорганізацією, Якамаєагентську угоду зСтраховиком, налініяхзалізничного,морського,внутрішнього водного,автомобільного таелектротранспорту наміжобласних йміжміських маршрутах.

>КожномуЗастрахованомутранспортна організація, щовиступає агентомСтраховика,видаєстраховийполіс.Вінможевидаватися наокремому бланку чиміститися назворотномубоці квітко.

>Застрахованимивважаються:

·пасажиризалізничного,морського,внутрішнього водного,автомобільного йелектротранспорту,крімвнутрішньогоміського транспорту, із моментуоголошення посадки втранспортнийзасіб до моментузавершенняпоїздки;

·водіїтранспортнихзасобів лише одну годинуобслуговуванняпоїздки.

>Страхувальникамиводіївєюридичні особини чидієздатнігромадяни -суб'єктипідприємницькоїдіяльності, котрієвласникамитранспортнихзасобів чиексплуатують їхнього йуклализістраховиком домовстрахування.

>Страховимивипадкамиє:

> зазагибель чи смертьЗастрахованоїособивнаслідокнещасноговипадку натранспорті;

>встановленняінвалідностіЗастрахованійособівнаслідокнещасноговипадку натранспорті;

>тимчасовавтратаЗастрахованої особинипрацездатностівнаслідокнещасноговипадку натранспорті.

>Страхова сума.Розмірстраховоїсуми для шкірногоЗастрахованогостановить 500неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян, щостановить 8500грн.

>Страховийплатіж однією особускладає: пристрахуванніводіїв - до 1,0 %страховоїсуми, пристрахуванніпасажирів - до 5,0 %вартостіпроїзду.

>ВиплатастраховоїсумиЗастрахованійособіздійснюється:

> уразізагибелі чи смертиЗастрахованої особинивнаслідокнещасноговипадку натранспорті сім'їзагиблого чи йогоспадкоємцю урозмірі 100%страховоїсуми;

> уразіодержанняЗастрахованимтравмивнаслідокнещасноговипадку натранспорті привстановленнійомуінвалідності:

· Iгрупи - 90відсотківстраховоїсуми;

· IIгрупи - 75відсотківстраховоїсуми;

· IIIгрупи - 50відсотківстраховоїсуми;

> уразітимчасовоївтратиЗастрахованимпрацездатності закожнудобу - 0,2відсоткастраховоїсуми, але й не понад 50відсотківстраховоїсуми.

>Страховий захистмаєчинність:

- дляпасажирів - із моментуоголошення посадки втранспортнийзасіб йдіє до моментузавершенняпоїздки;

- дляводіїв – под годинувиконанняслужбовихобов’язків пообслуговуваннюпоїздки.

>Страхова сумавиплачуєтьсянезалежно відвиплат по державномусоціальномустрахуванню,соціальномузабезпеченню та в порядкувідшкодуваннязбитків.страховийкомпаніяфінансовийпослуга

>Небезпечнівантажі

>ПАТ «УСК «>ГАРАНТ-АВТО»відповідно в Україну «Прострахування»,Постанови КМУ №733 від 1червня 2002 р.,ліцензії (>Cерія АБ №100111 від04.07.2005р.)пропонуєукластидоговіробов’язковогострахуваннявідповідальностісуб’єктівперевезеннянебезпечнихвантажів навипадокнастаннянегативнихнаслідків под годинуперевезеннянебезпечнихвантажів ізметою забезпеченнявідшкодуванняшкоди,заподіяноїжиттю йздоров'юфізичнихосіб,навколишньому природногосередовищу,майнуфізичних таюридичнихосіб под годинуперевезеннянебезпечнихвантажів .

>Страхувальникамиєсуб'єктиперевезеннянебезпечнихвантажів, асаме:

·відправникнебезпечноговантажу -зазначена вперевізних документахюридична (резидент й нерезидент) чифізична особа (громадянин України,іноземець, особа безгромадянства), Якаготує таподаєцейвантаж дляперевезення;

·перевізникнебезпечноговантажу -юридична (резидент й нерезидент) чифізична особа (громадянин України,іноземець, особа безгромадянства), котраздійснюєперевезеннянебезпечноговантажу;

·одержувачнебезпечноговантажу -зазначена вперевізних документахюридична (резидент й нерезидент) чифізична особа (громадянин України,іноземець, особа безгромадянства), Якаодержуєнебезпечнийвантаж відперевізника.

>Страхувальникомможевиступати особа, щовиконуєекспедиторськіфункції вразізгоди нацеперевізника.

Предметомстрахуванняємайновіінтереси, що несуперечатьзаконодавству,пов’язані ізвідшкодуваннямСтрахувальникомзаподіяної нимшкодижиттю,здоров'юфізичнихосіб,навколишньому природногосередовищу,майнуфізичних таюридичнихосіб под годинуперевезеннянебезпечнихвантажів у порядку,визначеномузаконодавством.

>Страховийвипадок -будь-якаподія под годинуперевезеннянебезпечнихвантажів,внаслідокякоїзаподіяна школажиттю,здоров'юфізичнихосіб,навколишньому природногосередовищу,майнуфізичних таюридичнихосіб йвиниклацивільно-правова відповідальністьСтрахувальникащодовідшкодуванняцієїшкоди.

>Страхова сума закожнуповну танеповну тоннунебезпечноговантажувстановлюєтьсязалежно від класунебезпекивантажу: від 60 до 120неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.

>Страховийплатіжрозраховуєтьсязалежно відобсягунебезпечнихвантажів, щопідлягаютьперевезенню,відстаніперевезення,термінустрахування таінших умів, котріможутьвплинути наризиквиникнення страховоговипадку. Порядоксплати страхового платежувизначається договоромстрахування.

>Страховевідшкодування.Відшкодуванняпідлягаєвиплаті заумовиотриманняСтраховиком відСтрахувальника читретьої особини (>їїспадкоємців) всіх необходимихдокументів, щопідтверджують заподій йрозмірзбитку.

>Страховівиплатипроводяться у такомурозмірі:

· навідшкодуванняшкоди,заподіяноїжиттю таздоров'ютретіхосіб, - 50відсотківстраховоїсуми, у томучислі однією особустрахова сумавстановлюється:

· уразівідшкодуванняшкодиспадкоємцям особини, котразагинула (померла)внаслідок страховоговипадку, - 500неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;

· уразіпризначенняпотерпілійтретійособі І, ІІ й ІІІгрупиінвалідності -відповідно 450, 375, 250неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян; протягом днянепрацездатностіпотерпілоїтретьої особини - одиннеоподатковуваниймінімумдоходівгромадян, але й не более як 250неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян за раз в развтратипрацездатності;

· навідшкодуванняшкоди,заподіяноїнавколишньому природногосередовищу, – 30відсотківстраховоїсуми;

· навідшкодуванняшкоди,заподіяноїмайнутретіхосіб, - 20відсотківстраховоїсуми.

>Договірстрахуваннядіє на територї, напрямі і вмежах маршрутуперевезення, щовказана удоговорістрахування

4.Фінансовазвітність тапоказникидіяльностікомпанії

>ОсновніпоказникидіяльностіКомпанії

>ПОКАЗНИКИ (тис. грн.)
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація