Реферати українською » Банковское дело » Бюро кредитних історій


Реферат Бюро кредитних історій

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ЗМІСТ

>Вступ

1Необхідністьстворення бюрокредитнихісторій

2Розвитокінститутукредитнихісторій вРосії

3Принципи роботи бюрокредитнихісторій

4Впливукризи на роботу бюрокредитнихісторій

>Висновок

>Використаніджерела талітература


>Вступ

>Федеральний закон "Прокредитніісторії" бувприйнятийДержавноюДумою 22грудня 2004 р.,схваленийРадоюФедерації 24грудня того ж року.Створенняінститутукредитнихісторій вРосії,вироблення йприйняття Федерального закону, щорегулюєцю областьвідносин,стикаються ізнизкоюскладних йсуперечливихобставин й проблем.

>Необхідністьприйняттяспеціалізованогозаконодавчого акту,якийповністю був біприсвяченийкредитнихісторіях,викликанацілим поручоб'єктивних причин, невикликаєсумніву.Перш на, таканеобхідністьможе бутиаргументована тім, щовідсутністьсистемиакумуляціїінформації, щомає наметіоцінитиризики принаданні кредиту,являє собоюзначнийстримуючий чинник повідношенню добанківського сектору вцілому.

>Інституткредитнихісторій -цеспеціальнозаснованийінститутзізбирання,зберігання йдоведення (увстановленому назаконодавчомурівні порядку) дозацікавленихсторінвідомостей.Подібна система заумовиїї нормальногофункціонуваннядозволяєрозширитикредитування реального сектораекономіки й підвищитирівенькапіталізаціїбанків. У своючергу,відсутністьтакоїсистеминеминучетягнетакінегативнінаслідки, як:

-Зростанняборгівкредитниморганізаціям;

-Збільшеннявартості кредиту (у томучислі длясумліннихпозичальників);

-Обмеженнямасштабівкредитування й, якнаслідок,неможливістьрозвиткушвидкими темпамибагатьохсекторівекономіки;

-Невиправданівитрати йскладністьзборуінформації пропотенційнихпозичальників.

Доприйняття Закону маламісцеситуація, приякійкредитніорганізаціїобмінювалисяміж собоюінформацією, щостосуєтьсянедобросовіснихпозичальників, так,наприклад,створювалисяспеціальні ">чорні" списки. Однак ясно, щотакі списки й їхньогоциркуляціяніяким чином назаконодавчомурівніврегульовано не були. Томуподібнийобмінвідомостями не бувефективним таіснуючих проблем я невирішував.

>Прийняття Закону прокредитніісторії -цезначнийкрок на шляхувирішеннязазначенихвище проблем. УЗаконівизначаютьсятакіпоняття, яккредитнаісторія йїї склад,визначається порядокформування,зберігання йвикористаннякредитнихісторій,регулюється діяльність бюрокредитнихісторій,встановлюютьсяпринципи їхньоговзаємодії ізпозичальниками.

>Метою роботиєпростежитиісторію й заподійвиникнення бюрокредитнихісторій.Вивчитипроблемивикористання бюрокредитнихісторій вумовахкризи.


1Необхідністьстворення бюрокредитнихісторій

>Удосконаленнясистемикредитування -необхіднаумоварозвиткуекономікиРосії. Упершучергу,цестосуєтьсябанківського сектора, ефективногофункціонуванняякого багато вчомустримуєтьсявисокимикредитнимиризиками,обумовленимивідсутністюдостатньоїінформації пропотенційнихпозичальників.Наявністьзазначенихризиківспричиняє ряднегативнихнаслідків -недостатнійобсягвидаванихкредитів,високіпроцентні ставки,велике числовипадківнеповернення (>невчасного Повернення)кредитів таін. Тому вСтратегіїрозвиткубанківського сектора Ро-сійської вякості одного ізінструментівоцінки тазниженнякредитнихризиків було б названоотриманнякредитнимиорганізаціями в бюрокредитнихісторій (далі -БКІ)інформації просумлінністьвиконанняпозичальникамизобов'язань перед банками, атакожвказано нанеобхідністьстворення умів дляфункціонуванняБКІ накомерційнійоснові приобов'язковому забезпеченню правсуб'єктакредитноїісторії.

Навирішеннязазначених проблемспрямованийФедеральний закон від 30грудня 2004 р. N218-ФЗ "Прокредитніісторії",цілямиякогоєстворення тавизначення умів дляформування,обробки,зберігання тарозкриттяБКІінформації, щохарактеризуєсвоєчасністьвиконанняпозичальникамисвоїхзобов'язань за договорамипозики (кредиту),підвищеннязахищеностікредиторів йпозичальників зарахунокзагальногозниженнякредитнихризиків,підвищенняефективності роботибанків.

>Правовіінститутикредитнихісторій йБКІ за кордономвідомі уже із XIX ст., І їхньогоефективність длярозвиткукредитноїсфери невикликаєсумнівів. Уорганізації та порядкуфункціонуваннязарубіжнихБКІєістотнівідмінності, котрі стали причиноюдискусійщодо принципуорганізаціїБКІ вРосії. Настадії розробки Закону було б поставлено запитання про ті, чистворюватиєдинецентралізованефедеральнеБКІ (якспеціалізованаустанова БанкуРосії) чипередбачитиможливістьстворенняБКІ яксамостійнихюридичнихосіб. Це запитання було бвирішено вЗаконі накористьостанньогопідходу, щопредставляєтьсяпозитивним із точкизоруподальшогорозвитку приватного сектораекономіки тазахистуконкуренції.

>Примітно, що практикаіснуванняБКІ вРосіївипередилазаконодавчерегулювання їхнідіяльності -ще доприйняття Закону вРосіїстворювалисяорганізації, посутівиконувалифункціїБКІ як на федеральному, то й нарегіональномурівнях (>Некомерційне партнерство ">Національнекредитне бюро",БКІНекомерційного партнерства "Міжбанківськарозрахункова система ",кредитне бюро приАсоціаціїбанківПівнічного -Заходу,Самарськекредитне бюро таін.) Однакподібніорганізаціїстикалися ізчисленнимитруднощами,пов'язаними ізневизначеністю їхні правового статусу,колізіямищодо правового режимуінформації, щостановитькредитніісторії, йіншими проблемами, котрівимагають нормативноговрегулювання.

>Позитивна рольБКІполягає до того, що смердоті:

-Забезпечуютькредиторів (упершучергу, банки)необхіднимивідомостями пропотенційнихпозичальників,завдякичомуможливінайбільшточнепрогнозуванняповоротностіпозик (>кредитів),визначення їхньогооптимальноїціни йзниженняризику їхнінеповернення;

-Дозволяютьзнизитивитрати напошукінформації пропозичальника, що Веде доформуванняєдиногоінформаційного полявсередині кредитногоринку йвстановлення кредиторамиконкурентнихцін накредитніресурси, атакожзниженняданихцін вцілому;

-Формуютьдисциплінуючий (>стимулюючий)механізм дляпозичальників, так якпрозорістькредитноїісторіїзменшуєризикнесумлінноїповедінки, до тогочислішахрайства.

Длярозгляду статусуБКІслідзвернутися доособливогопонятійномуапарату, що вводитися ст. 3 Закону.

>Кредитнаісторія -цеінформація, щохарактеризуєвиконанняпозичальникомприйнятих у собізобов'язань за договорамипозики (кредиту),причому впоняття ">договірпозики (кредиту)" Законом,крімназванихдоговорів,включені іінші домов, котрімістятьумовунадання товарного й (чи)комерційного кредиту. Складкредитноїісторіївизначений у ст. 4 Закону, при цьомузапискредитноїісторіїпредставляє собоюінформацію, щохарактеризуєвиконанняпозичальникомприйнятих у собізобов'язань за одним договоромпозики (кредиту).

>БКІ -комерційна організація,зареєстрована згідно іззаконодавством РФ й щонадаєпослуги ізформування,обробки тазберіганнякредитнихісторій, атакож ізнаданнякредитнихзвітів тасупутніхпослуг.Кредитнийзвіт (документ, щоміститьінформацію, що входити у складкредитноїісторії)представляєтьсяБКІ зазапитомосіб, котрімають декларація проодержаннязазначеноїінформаціївідповідно до Закону (п. 3 ст. 3). Законом передбаченедвіформи кредитногозвіту -письмова й формаелектронного документа (>ЕД), при цьомукористувачамкредитнихісторійкредитнийзвітподаєтьсялише уформіЕД,юридична силаякогопідтвердженаелектроннимцифровимпідписом чиіншим аналогомвласноручногопідписукерівникаБКІ чиуповноваженої ним особини, аіншим особам - в інших формах.

 

2Розвитокінститутукредитнихісторій вРосії

>Слідзазначити, що длясвітової практикиправовийінституткредитнихісторій - неновина. Це справедливо йщодоРосії: проектустанови кредитного бюророзглядавсяще у тому годину, колипрем'єр-міністром бувС.Ю.Вітте.

Уновітнійісторії Ро-сійськоїФедерації прокредитні бюровсерйозпочализамислюватися у 90-ті роківминулогосторіччя. ОднакФедеральний закон N218-ФЗ "Прокредитніісторії" бувприйнятий лишенапередодні 2005

>Надалі до Закону буливнесенізмінилише одного разу -Федеральним законом від 21.07.2005 N110-ФЗ.Цізмінистосувалисявведеннятерміна "кодсуб'єктакредитноїісторії", булитакожзробленіневеликіуточнення за текстом Закону, але йголовне -доданаокремастаття,присвячена Центральному каталогукредитнихісторій.

Так як Законторкався рядіншихдіючихнормативно-правовихактів, разом із нимвідразу ж бувприйнятийФедеральний закон від 30.12.2004 N219-ФЗ "Провнесеннязмін додеякихзаконодавчихактів Ро-сійськоїФедерації у зв'язку ізприйняттям Федерального закону" Прокредитніісторії".

>Відповідно до Закону N218-ФЗ бюрокредитнихісторіймає право за годинузапросити укористувачакредитноїісторіїсправжнійекземплярдозволусуб'єктакредитноїісторії наотриманняосновноїчастиникредитноїісторії.

>Ще буквально пару років тому багатокредитнихорганізацій (адеякі й посьогодні) брализгоду усуб'єктакредитноїісторії шляхомвключеннявідповідноїфрази взаяву-анкету нанадання кредиту,наприклад такогозмісту:

">Позичальник незаперечуєпротиперевірки банкомзазначенихвідомостей тазалучення дляцієї метитретіхосіб, до тогочислі бюрокредитнихісторій".

Алінайцікавіше, що такого роду анкетазазвичайзаповнюється вєдиномуекземплярі йпризначена дляподальшогозберігання в банку.Більше того, часто така анкетамістить особистуінформацію проклієнта й параметрах кредиту внабагатобільшомуобсязі, ніжце передбачене Законом "Прокредитніісторії".

>Тобто, із одного боці, банк помиляюся закономвідмовити внаданні такого роду ">згоди" в бюрокредитнихісторій, а ізіншого -можливопорушення Закону,розголошуютьсяособистіперсональніданісуб'єкта. Наразіоформленняанкети уформіоферти пронадання кредиту (>відповідно до ст. 435 ДК РФ)стіни банкуможепокинути часто йчастину кредитного договору.

>Рішеннямцієїпроблеми сталооформленняіндивідуальногозгодипозичальника назапитданих із кредитного бюро,винесене до документа.Аналогічно справайшла й ізпередачеюданих у бюрокредитнихісторій: банкивключають даний пунктбезпосередньо додоговорів,наприклад:

"Банкмає правопередаватиінформацію про кредит й пропозичальника в бюрокредитнихісторій вобсягах й в порядку,визначенихчиннимзаконодавством".

У тієї ж годину домов, у своючергу,містятьконкретніпараметрикредитування й частопосилання на домов поруки тазастави, ацівідомості неповинні бутивідомі бюрокредитнихісторій.Тобто й в цьомувипадкунеобхіднооформленняокремого документа, вякомудаєтьсязгода передатиданихпозичальника в бюрокредитнихісторій.

Учисліджерелформуваннякредитноїісторіїзаконодавець особливовиділивкредитніорганізації,наділивши їхньогопоручбеззаперечних обовязків. Так, смердотізобов'язанінадавати всюнаявнуінформаціюстосовно всіхпозичальників, котрі дализгоду наїїнадання.

Суть такого родувимогпояснюєтьсяособливимправовим статусомкредитнихорганізацій вдоговірнихвідносинахпозики (кредиту), доля в які обумовлененаявністюспеціальноїліцензії БанкуРосії.

>Проаналізувавши ст. 5 Федерального закону "Прокредитніісторії", можназробитивисновок, що напершомуетапішвидкомузростаннюбази бюрокредитнихісторійчастковоперешкоджалаприсутня в год. 3 ст. 5 ">лазівка", Якадозволяєбанкірамуникатинаданнякредитнихісторій. В частности, Законхоча йзобов'язує банкипередаватикредитніісторіїпозичальників водне із бюрокредитнихісторій,однак нацепотрібназгодапозичальника. При цьомузапитувати уклієнта таказгода банки незобов'язані.

Зданого запитання було бдосить багатодискусій упрофесійномусередовищі.

>Збереженняоброблюванихперсональнихданих вРосіївикликає частообґрунтованезанепокоєння.Адже далеко ще не секрет, щоконфіденційнівідомості прогромадян йкомпаніях годину від годинипросочуються із ">надійних" структури які смердотізберігаються, на ринки уформікомпакт-дисків.

>Яскравим прикладом сталанашуміла всерединісерпня 2006історія проотриманняелектронноюпоштоюнизкоюбанківпропозиціїкупити базуданихпозичальників, що браликредити напридбаннятоварів уторговельнихмережах. Заяврозмірбазивеличезний для цого секторабанківськихпослуг - понад 700 тис.записів.

>Проведене зацим фактомвнутрішнєрозслідуванняНаціонального бюрокредитнихісторій (>НБКИ)встановило, щовитікданих все-такивідбулася після двох банки (>однакрозмір цоговитоку нерозголошувався), якмінімум один ізцихбанків бувклієнтомНБКИ.

>Згідно із п. 5 ст. 5 Закону N218-ФЗджерелаформуваннякредитноїісторіїпредставляютьінформацію в бюрокредитнихісторій втермін,передбачений договором пронаданняінформації, але й непізніше 10днів із дня скоєння дії (>настанняподії),інформація проякий входити у складкредитноїісторіївідповідно доцим Законом, чи із дня, колиджерелаформуваннякредитноїісторії сталовідомо про скоєннятакої дії (>настаннітакоїподії).

Алі тутвиникає запитання прокоректністьподання такого родуінформації.

>Наприклад, банквирішує сильно "незаморочуватися" й,дотримуючисьбукви Закону, три рази намісяць (1 разів замірялися вбити 10днів)направляєдані в бюрокредитнихісторій, але й при цьому заперіодміжвідправкамиможливокороткостроковевиникненняпростроченоїзаборгованості упозичальника,інформація проякої непотрапить вкредитне бюро.Причомупростроченняможевиникати регулярно (>наприклад, увипадкуовердрафтногокредитування, приякому, доречі,також незрозуміло, якої сумузаборгованостіпередавати, ізурахуванням того, що сам принципданого видукредитуванняпередбачаєпостійнузмінурозмірузаборгованості), що явно якщо говорити проневисокоюкредитноїдисциплінипозичальника. Однак припоточномупрочитанні Закону, такого родуінформаціяможе пройтиповз бюрокредитнихісторій.

>Ця прогалиназаконодавства напрактицічастковоспробуваловирішитиНаціональне бюрокредитнихісторій,включивши до регламентувзаємодії (форматTUTDF)можливістьпередачіданих попрострочених платежах менше 6днів, але йцезнову ж локальна напівзахід, Яка невирішуєзазначену проблему.

>Тобтонеобхіднозаконодавчовизначити вид йобсягінформації длядеякихвидівкредитів (>кредитналінія, овердрафт). Причастійзмінівеличинизаборгованостікредитнаісторія ">захаращується" йвтрачаєтьсякориснаінформація. При цьому немаєясності, чипотрібнопередавати в бюрокредитнихісторійінформацію пролімітзаборгованості чи лише про реальносформованоїзаборгованості. УФранції,наприклад,передаютьсядані лише проневикористанийліміт.

>Однією ізголовних проблемобраноїмоделідецентралізованихнезалежнихкредитних бюроє, на шкода,поки непередбаченийобмінданимиміжрізними бюро.Можливістьобмінуданимибезпосередньоміж бюрокредитнихісторійзвела б домінімумувитратибанків.Заразвиходить так, що банкампотрібноукладати домов іздекількома (чи якмінімум ізусімапровідними) бюрокредитнихісторій,щоботриматиповнеуявлення пропотенційногопозичальника, аце накладно йнезручно ізтехнічного боці.

>Частковоце запитання можнавирішити задопомогоюзастосуваннядоситьскладних йзнову ж таки дорогихпрограм-концентраторів, котрідозволяють,використовуючи Єдинийінтерфейс,здійснюватизапити йвивантаженняданих врізні бюрокредитнихісторій,Центральний каталогкредитнихісторій, атакожіншіорганізації (>наприклад,Федеральнуміграційну службу), але й, природно, принаявностіукладенихдоговорів прообмінінформацією ізданимиустановами.

>Подібного родупослугу - ">КомутаторБКІ" -пропонує,наприклад,кредитне бюро ">Еквіфакс КредитСервісіз".Цяпослугадозволяєотримуватиоб'єднаноїкредитноїзвіт ізтрьохнайбільших бюрокредитнихісторій.

>Іншим продуктомєCreditRegistry,розробленийкомпанією ">Міжбанківськийтехнологічний центр" (МТЦ), щозабезпечуєавтоматизацію всіхбізнес-процесів,пов'язаних звзаємодією банку ізкредитними бюро,Центральним каталогомкредитнихісторій, атакожіншимизовнішнімисервісами,використовуваними банками прироботі наринкуспоживчогокредитування.

>Подібного родупослугу - ">КомутаторБКІ" -пропонує,наприклад,кредитне бюро ">Еквіфакс КредитСервісіз".Цяпослугадозволяєотримуватиоб'єднаноїкредитноїзвіт ізтрьохнайбільших бюрокредитнихісторій.

>Іншим продуктомєCreditRegistry,розробленийкомпанією ">Міжбанківськийтехнологічний центр" (МТЦ), щозабезпечуєавтоматизацію всіхбізнес-процесів,пов'язаних звзаємодією банку ізкредитними бюро,Центральним каталогомкредитнихісторій, атакожіншимизовнішнімисервісами,використовуваними банками прироботі наринкуспоживчогокредитування.

>Найбільшоптимальнимваріантом стало ббезпосереднювзаємодіюміж бюро.Якщо б смердотіналагодиливзаємообмінміж собою, банкукладав бі угоду із одним бюро,посилавтудизапити, аце бюро самерозшукувало б йотримувалоінформацію пропозичальника ізіншого бюро й направлялоїї до банку.

При цьомуподібного родуобмін можна було б борганізувати не лишеусерединіРосії, але й йзіспеціалізованимиорганізаціямиіншихкраїн (упершучергу СНР), котрівиконуютьфункції бюро,визнанимиФСФР чи заумовиукладення догодиФСФРРосії ізвідповідноюнаціональнимуповноваженим органом.

Однак, словапредставників бюрокредитнихісторій,такіконсультації непроводилися, йвідповідно добукви Законуніякоїінформаційнийобмінміж ними даний годинунеможливий.

>Єнадія, що черезкілька років после природноговідбору наринкузалишаться не понад 4 - 5 бюро, котрі так чиінакше будутьвзаємодіяти один із одним.

3Принципи роботи бюрокредитнихісторій

Бюрокредитнихісторійнаділеніспеціальноюправоздатністю - смердоті помиляюсяздійснюватиіншівидидіяльності,крімперелічених уЗаконі. Тому одним ізперехіднихположень Законуєвимога доюридичнихосіб, щоздійснюють діяльність вякостіБКІ досінабраннячинності Закону,протягом 6місяців привести свою діяльність увідповідність довимог, щопред'являються доБКІ Законом (ст. 19).

>Суб'єкткредитноїісторії -фізична чиюридична особа, Якавиступаєпозичальником, йщодоякогоформуєтьсякредитнаісторія (п. 5 ст. 3).Суб'єкткредитноїісторіївизначає кодсуб'єктакредитноїісторії -комбінаціяцифрових табуквенихсимволів,використовувана ним й (чи) із йогозгодикористувачемкредитноїісторії принаправленні уЦентральний каталогкредитнихісторійзапиту проБКІ, вякомусформованакредитнаісторіясуб'єктакредитноїісторії, дляпідтвердженняправомірностівидачіцієїінформації. Порядокформування,заміни таанулюваннякодівсуб'єктакредитноїісторії, у томучислідодатковихкодів,встановлюється БанкомРосії (год. 4.3 ст. 5).

>Джереломформуваннякредитноїісторіїможе бутивиключно організація -займодавец (кредитор), щопредставляєінформацію, що входити у складкредитноїісторії, вБКІ (п. 4 ст. 3). Ніфізичні особини, анііндивідуальніпідприємці неможуть бутиджереламиформуваннякредитноїісторії.Відносиниджерелаформуваннякредитноїісторії йБКІопосередковуються договором пронаданняінформаційнихпослуг,якийє одним ізвидів договорувзайминаданняпослуг (ст. 779 ДК РФ).

Колистосуєтьсякористувачівкредитноїісторії, то нимиможуть бути врівніймірі, якіндивідуальніпідприємці, то йюридичні особини заумовиотриманняписьмового чиіншим способом документальнозафіксованогозгодисуб'єктакредитноїісторії наотримання кредитногозвіту дляукладення договорупозики (кредиту) (п. 7 ст. 3). Дляотримання кредитногозвітукористувачевінеобхідно матірзасоби тілікомунікацій, так яквінотримуєкредитнийзвітвиключно уформіелектронного документа (год. 8 ст. 6 Закону), таукласти ізБКІдоговір пронаданняінформаційнихпослуг.

Законом передбаченестворення Центрального каталогукредитнихісторій (далі -ЦККІ) якпідрозділи БанкуРосії,цілямидіяльностіякоїє:

-Збір,збереження йуявленнясуб'єктамкредитнихісторій йкористувачамкредитнихісторійінформації проБКІ, десформованікредитніісторіїсуб'єктівкредитнихісторій;

-Тимчасовезберігання базданихліквідованих (>реорганізованих, атакожвиключених із державногореєструБКІ)БКІ.

БанкРосіїмає правовстановлюватиформи та лад уЦККІінформації зБКІ.

>Кредитнаісторіяділиться втричічастини -титульну,основну тадодаткову (>закриту). Цепов'язано ізрізнимправовим режимом доступу докожної ізїїчастин.

>Змісттитульної йосновноїчастиникредитноїісторіїрозрізняєтьсязалежно від того, чиєсуб'єкткредитноїісторіїфізичноюособою (>індивідуальнимпідприємцем) чиособоююридичним.

Утитульноїчастиникредитноїісторіїфізичної особинивідображені йогопрізвище,ім'я, по-батькові, дата ймісценародження йдані документа, щопосвідчує особу (>обов'язковівідомості), атакожІПН та номеріндивідуальногоособовогорахунку,зазначений у страховомусвідоцтвіобов'язковогопенсійногострахування (>факультативнівідомості) .Основначастинаміститьвідомості промісцереєстрації тафактичнемісцепроживанняфізичної особини,відомості продержавнуреєстраціюіндивідуальногопідприємця, атакожвідомості прокредитні (>позикових)зобов'язанняцієї особини, до тогочислі просуперечки за договорамипозики (кредиту).

>Основначастинаміститьвідомості пропроцедурибанкрутстваюридичної особини, пристворенніюридичної особини шляхомреорганізації -основнічастиникредитнихісторійреорганізованихюридичнихосіб, котріприпинилисвоєіснування, атакожвідомості прокредитні (>позикових)зобов'язанняюридичної особини,аналогічнівідомостей, котріпередбачені длязобов'язаньфізичної особини.

>Крім цього уосновнійчастинікредитноїісторії йфізичного, йюридичної особиниможеміститисяіндивідуальний рейтингсуб'єктакредитноїісторії, щорозраховується напідставізатвердженоїБКІ методики.Представляється, щоБКІможевикористовуватискорегованімоделі,застосовувані у трилітрові банки, асаме:

1) модельморалізаторства, приякійоцінкаризикуспрямована намінімізацію не Повернення кредиту, йкредитні заявкивисоко-ризиковихпозичальників незадовольняються;

2) модельприбутковості, приякійпрораховується не лишеризик не Повернення кредиту, стільки максимальнаприбутковістькредитуванняданогоклієнта для банку,внаслідок чого банкможевіддатиперевагувисокоризикового, але йпотенційно болееприбутковогоклієнтанизькоризикового;

3) модельнавчання танакопиченнядосвіду, приякійінформаціямаксимізується ізметоювдосконаленнясамоїскорегованоїмоделі.

>Додаткова (>закрита)частинукредитноїісторії дляфізичнихосіб й дляюридичнихосібоднакова за складомвходять донеївідомостей, котрівідображаютьдані проджерелоформуваннякредитноїісторії такористувачакредитноїісторії (год. 4 й 8 ст. 4).

>Особам, у яківідповідно до Закону декларація проотриманняінформації, котраскладаєкредитнуісторію, такаінформаціяможенадаватисяБКІ увигляді кредитногозвіту,обсягякогозалежить відсуб'єкта йогоотримання.

>Юридична особамає правоздійснювати діяльність якБКІ лише послевнесеннязапису пронього до державногореєструБКІ -відкритий тазагальнодоступнийфедеральнийінформаційний ресурс,якийміститьвідомості проБКІ,внесені до зазначеногореєструуповноваженимдержавним органом.

4Впливфінансовоїкризи на роботу бюрокредитнихісторій

бюрокредитнаісторіяфінансова

>Сьогодні у зв'язку ізфінансовоюкризоюпосилюютьсявимоги допозичальників із боцікредитнихорганізацій.Якщозовсім недавновзяти в банку кредитмігмайжекожен, тотепер статіпозичальникомможе лишесамий надійна йперевіренийклієнт.

У годинупріоритетним для банкуєклієнт ізбездоганною йдовгоїкредитноюісторією.Кредитніісторіїстають не лишеінструментомвиборчої політикикредиторів, а ісерйозним стимулом дляпозичальників болеевідповідальнопідходити до запитанняотримання кредиту, болеетверезооцінювати своїфінансовіможливості йвчасновиплачуватиборги.

>Хотілося бвідзначити, щохоча б разів замірялися вбитипіврокунеобхіднопроводитимоніторингсвоєїкредитноїісторії.Нерідкокредитнаісторіяживесамостійним відлюдинижиттям, ацеможе матірнеприємнінаслідки.Моніторингсвоєїкредитноїісторіїдужекорисний не лише тім,хтокористується кредитами, але й й тім,хто в американські банкинавіть не ходити.

>Навіть докризи напрострочення платежу натри-чотиридні банкизакривалиочі.Людина моглаоформити кредит Першого числа, а зарплатуотримуєп'ятого.Вінзавжди якщоперераховуватиплатежі із невеликимзапізненням. Привидачі нового кредиту банкице нерозцінюють як негатив. Аліякщопрострочення по платежу понад 30днів,цеможеспричинити за собоюнегативнінаслідки. Томурадимопозичальниковізвертатися до банку донастанняпрострочення, й із великоюймовірністю банкпідепозичальниковіназустріч. Такихситуаціях, як правило,складаєтьсяновийграфікплатежів, щовлаштовує й банк, йпозичальника. Урезультатіпрострочення по платежах докредитноїісторії невиникне. Аліякщопозичальник допустившипрострочення,звернувся до банкупізніше чивзагаліпочавховатися, то ми всепрострочення будутьвідображені вкредитнійісторії.

Уперіодфінансовоїкризи всебільшоїактуальностінабуваютьпродукти ізмоніторингуіснуючого портфеля банку йдодатковоїоцінкипозичальника. У зв'язку ізцимБКІпропонує ряддодатковихпослуг, у томучислінаданнястатистичних тааналітичнихзвітів, щодозволяютьрозкрити структурузобов'язаньклієнтів передіншими кредиторами.

>Крім тогодопомогу банкамБКІрозробило йвпровадилопослугу «>Верифікаціяпаспортнихданихпозичальника».Впровадженняцієїпослугидозволяєперевіритивідповідністьзазначенихпозичальникомпаспортнихданих таінформації, щоміститься вбазіданих ФМС поМоскві йМосковськійобласті.Всінеобхіднідані можнаотримати черезінформаційну базуданих врежимі реального години.

>Сьогодні банкиретельнопідходять дооцінкиплатоспроможностіпотенційнихпозичальників йзниженнярівнякредитнихризиків. Для цогоНаціональне бюрокредитнихісторійнадаєскориговано дляросійськихбанків. Дана системаробитьінформацію із бюрокредитнихісторій болеезручною дляобробкивнутрішніми системамибанків.Цейоб'єктивноновийінструментдозволяєкредитниморганізаціямнабагатоточнішеоцінитиможливостіпозичальників із Повернення кредиту.

 


>Висновок

>Післязакінчення более ніж 6 років із моментувидання Федерального закону "Прокредитніісторії" уРосії прианалізікредитоспроможностіпозичальників неостанню роль сталигратикредитні бюро якінститути, щозаймаютьсязбором,аналізом йрозподіломотриманихданих просвоєчасністьвиконаннякредитнихзобов'язань. Зацей одну годину на стране булизареєстровані 33 бюрокредитнихісторій (не усі із нихуспішноздійснюють свою діяльність),сформувавсяринок, коли понад 99,5%записівкредитнихісторійзберігаються в розмірі 5найбільших бюро.Центральним каталогомкредитнихісторій БанкуРосії (>ЦККІ) було бзібрано понад 58 млн.записівкредитнихісторій по более ніж 32 млн.суб'єктів.Кількістьуспішнихзбігів зазапитами (>hit-rate) уЦККІперевищило 58%.

яквідомо, заданимиФедеральноїслужби державної статистики вРосійськійФедераціїпроживає менше 142 млн. Чоловік, із нихтрохи понад 75 млн. людей -працездатне населення, із якіблизько 71 млн. Чоловікзайнятотрудовоюдіяльністю.Тобтофактично в іншогоекономічно активного жителя країни чипотенційногопозичальника ужеєкредитнаісторія.Кількістьзаписів прокредитніісторії уже всамийнайближчий годинузрівняється зчисельністюпрацездатного населення, йце говорити про ті, що багатожителівнашої країни уженеодноразовокористувалисяпослугами покредитуванню.

При цьому протягом години дії Федерального закону "Прокредитніісторії" із боціФедеральноїслужби ізфінансовихринків не було бзастосованожодногопокарання повідношенню до бюрокредитнихісторій чи їхньогокерівників.

>Необхіднозазначити, щозаконодавство, щорегулюєвідносини, щовиникають із приводуінформаційногообмінукредитнимиісторіями, неідеально йвимагаєдоопрацювань. Так як діяльністькредитних бюронеобхідно дляоздоровчоїфінансовоїсистеми країни.

Уросійськійпресіцінезаперечніфактинеодноразово доводили наісторичнихприкладахдіяльностікредитних бюро векономічнорозвиненихкраїнахЗахідноїЄвропи таПівнічної Америки, акраїнахЛатинської Америки таСхідноїЄвропи.


>Використаніджерела талітература

1. Про банки йбанківську діяльність:Федеральний закон від 02.12.1990 N 395-1 в ред. Федерального закону від 15.02.2010 №11-ФЗ / /Зборизаконодавства РФ. - 1996. - N 6. - У розділі ст. 492.

2. ПроЦентральний банк Ро-сійськоїФедерації (БанкуРосії):Федеральний закон від 10.07.2002 N86-ФЗ в ред. Федерального закону від 25.11.2009 №281-ФЗ / /Зборизаконодавства РФ. - 2002 - N 28. - У розділі ст. 2790.

3. Прокредитніісторії:Федеральний закон від 30.12.2004 N218-ФЗ в ред. Федерального закону від 24.07.2007 №214-ФЗ / /ЗборизаконодавстваРФ-2005. - N 1 (>частина 1). - У розділі ст. 44.

4. Проелектроннийцифровийпідпис:Федеральний закон від 10.01.2002 N1-ФЗ в ред. Федерального закону від 08.11.2007 №258-ФЗ / /Зборизаконодавства РФ. - 2002. - N 2 - ст. 127.

5. Про федеральномуорганівиконавчої влади,уповноваженому наздійсненняфункцій із контролю танагляду задіяльністю бюрокредитнихісторій:Постанова уряду РФ від 10.08.2005 N 501 / /Зборизаконодавства РФ. - 2005. - N 33. - У розділі ст. 3429.

6. Про порядок й формахподання бюрокредитнихісторійінформації, щоміститься втитульнихчастинахкредитнихісторій, такодівсуб'єктівкредитнихісторій вЦентральний каталогкредитнихісторій:Вказівка ЦБ РФ від 31.08.2005. - N1611-У в ред. від 01.12.2009 №2352-У / /Вісник БанкуРосії. - 2005. - N 52.

7. Про порядокнаправленнязапитів таотриманняінформації із Центрального каталогукредитнихісторійсуб'єктомкредитноїісторії йкористувачемкредитноїісторії задопомогоюзвернення в бюрокредитнихісторій:Вказівка ЦБ РФ від 29.11.2005 N1635-У в ред. від 28.12.2009 №2375-У / /Вісник БанкуРосії. - 2005. - N 71-72

8. ПрозатвердженняПоложення провимоги дофінансового стану таділовоїрепутаціїучасників Бюрокредитнихісторій: НаказФСФР РФ від 27.10.2005 N05-52/пз-н в ред. від 20.09.2007 №07-100/пз-н / /Бюлетеньнормативнихактівфедеральнихорганіввиконавчої влади. - 2006. - N 2006.

9. ПрозатвердженняАдміністративного регламентуФСФРРосіївиконання державноїфункції ізведення державногореєстру Бюрокредитнихісторій: НаказФСФР РФ від 14.08.2007 N07-89/пз-н / /Бюлетеньнормативнихактівфедеральнихорганіввиконавчої влади. - 2007. - N 46.

10. Протиповібанківськіризики: Ліст ЦБ РФ від 23.06.2004 N70-Т / /Вісник БанкуРосії. - 2004. - N 38.

11.ВоронінБ.Б.Ринокпослуг бюрокредитнихісторій:результатитретього рокурозвитку /ВоронінБ.Б. / /Регламентаціябанківськихоперацій.Документи такоментарі. - 2008. - N 5. - З. 23-25.

12.Гусєва А.Окредитних бюро йкредитнийскоринг /Гусєва Про.,Кузіна Про. / / Банки татехнології. - 2004. - № 5. - З. 45.

13.ІзофенкоР.Н. Пророзвитокінститутукредитнихісторій /ІзофенкоР.Н. / /Управління вкредитнійорганізації. - 2009. - № 2. - З.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація