Реферати українською » Банковское дело » Організація безготівковіх розрахунків и шляхи їх удосконалення


Реферат Організація безготівковіх розрахунків и шляхи їх удосконалення

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Вступ

>Сьогодніекономіка Українипотребуєшвидкихструктурних татехнологічнихперетворень приодночасномувдосконаленнімеханізмубезготівковихрозрахунків, так яксучаснийїї станхарактеризуєтьсярозладомплатіжно-розрахунковоїсистеми таплатіжноюкризою.Своєчасна йповнасплатадоставленоїпродукції,виконанихробіт танаданихпослуг,іншихборговихзобов’язаньєоднією ізголовнихпередумов таознакефективностіфункціонуванняекономіки вцілому й шкірного йогосуб’єктаокремої.Від станубезготівковихрозрахунків,своєчасного йповногонадходження відплатниківкоштівзалежить стан копійчаногообігу,ціноутворення,кредитнівідносини,фінансовий станпідприємств й, якпідсумок,соціальний стан населення. Уперіодекономічноїкризипорушується системабезготівковихрозрахунків,збільшуєтьсяпопит наготівку та кредитбанків.Крім того,лібералізаціяцінускладнилаформуваннякредитнихпроцесівбанків, негативновплинула напроведеннябезготівковихрозрахунків. Таким чином, всучаснихумовах, колиспостерігаєтьсязниженнярівняплатоспроможностіпідприємств,порушення товарного й копійчаногообігу,неефективністьдіючогомеханізмурозрахунківміжпідприємствами,який нестимулює їхні досвоєчасноговиконанняплатежів,необхідно не лишетехнічноздійснюватирозрахунковіоперації, але й йвдосконалюватиорганізаціюбезготівковихрозрахунків.Беручи доувагивищенаведене,актуальністьданої роботи очевидна.Питання,пов’язані ізбезготівковимирозрахункамирозглядалися такимивітчизняниминауковцями як: О.С. Савченка,Л.А.Віднійчук-Вірван,О.Д.Вовчак, О.В.Васюренко,Р.І.Тиркало,М.І. Савлук таінші.Нормативною-правовою тазаконодавчою базою длябезготівковихрозрахунківє Закон України “Проплатіжнісистеми тапереказкоштів в Україні”,Інструкція пробезготівковірозрахунки в Україні внаціональнійвалюті,Інструкція проміжбанківськийпереказкоштів в Україні внаціональнійвалюті, Правила Національноїсистемимасовихелектроннихплатежів,Положення про порядокемісіїплатіжнихкарток йздійсненняоперацій із їхньогозастосуванням таінше.Метоюкурсової роботиєвивченняорганізаціїбезготівковихрозрахунків йшляхів їхніудосконалення.Досягненняпоставленої метизумовилонеобхідністьвирішення такихзавдань: 1)з’ясуватизагальнусутністьбезготівковихрозрахунків; 2)відобразитикласифікацію таосновніпринципиорганізаціїбезготівковихрозрахунків; 3)сформувати структурусистемибезготівковихрозрахунків; 4)охарактеризуватиформибезготівковихрозрахунків; 5) провестианаліз роботиплатіжних систем України, асамесистемиелектроннихплатежівНаціонального банку України, та Національноїсистемимасовихелектроннихплатежів,виявитичинники, щовпливають назміни вроботіданихплатіжних систем; 6)розробка йобґрунтуванняпропозицій повдосконаленню йрозвиткуплатіжних систем в Україні. Прироботі надкурсовоюроботою буввикористанийстатистичний,аналітичнийматеріал,такожвикористовувалася якперіодичналітература, книжки, то йзаконодавчі,нормативні йінструктивніматеріали, щостосуютьсяданої тими.


1.Загальніаспектибезготівковихрозрахунків в Україні

 

1.1Сутність,класифікація тапринципиорганізаціїбезготівковихрозрахунків

>Розрахунковівідносини в Українізумовленінаявністю товарноговиробництва, товарного обороту грошей. У Українібільшістьрозрахунківздійснюється убезготівковійформі.

>Безготівковийгрошовий оборот –це рухгрошовихкоштів безвикористанняготівковихгрошовихзнаків шляхомперерахування торб зарахунками у трилітрові банки чизарахуваннявзаємнихвимог. Убезготівковомуоборотігрошіфункціонують якзасіб платежу,боєпевнийпроміжок годиниміжодержуваннямтоварів таоплатою їхні.Перевагибезготівковогообігу передготівковимочевидні –прискорюєтьсяобіггрошовихкоштівгосподарськихсуб’єктів;значноскорочуютьсясуспільнівитратиобігу;збільшуютьсяможливості державищодорегулюваннягрошовоїсфери тощо.

>Безготівковірозрахунки –розрахунки, щопроводяться безучастіготівки,тобто в сферібезготівкового копійчаногообігу.Важливимнормативно-правовим документом врегулюваннібезготівковихрозрахунківєІнструкція пробезготівковірозрахунки в Україні внаціональнійвалюті,затвердженапостановоюПравлінняНаціонального банку України від 21.01.2004 № 22 йзареєстрована вМіністерствіюстиції України 29.03.2004 за № 377/8976 (>зізмінами йдоповненнями).Інструкціявстановлюєзагальні правила,форми йстандартирозрахунківюридичних йфізичнихосіб табанків угрошовійодиниці України на територї України, щоздійснюються заучастюбанків.Згідно ізІнструкцієюбезготівковірозрахунки –цеперерахуванняпевноїсумикоштів ізрахунківплатників нарахункиотримувачівкоштів, атакожперерахування банками задорученнямпідприємств йфізичнихосібкоштів,унесених нимиготівкою вкасу банку,рахункиотримувачівкоштів.Цірозрахункипроводяться банком напідставірозрахунковихдокументів напаперовихносіях чи велектронномувигляді.Ознакикласифікаціїбезготівковихрозрахунків: 1) за складомучасниківподіляються на: а)міжгосподарські; б)міжбанківські; 2) заоб’єктамирозрахунків,тобтозалежно відпризначення платежу,поділяються на: а)розрахунки затоварніоперації –платежі затоварно-матеріальні ціності, наданііпослуги йвиконані роботи; б)розрахунки занетоварніоперації –сплатаподатків таперерахуванняіншихплатежів до бюджету,одержання й Поверненнябанківськихпозичок,страхових торб тощо; 3)залежно відмісцяпроведеннябезготівковихрозрахунківвиділяють: а)внутрішньодержавні (>внутрішньоміські, щоздійснюються вмежах одногонаселеного пункту, йміжміські - за межами цого пункту); б)міждержавнірозрахунки (>міжгосподарськимисуб’єктами, котрізнаходяться натериторіяхрізних держав).Безготівковірозрахункикласифікуютьсятакож як: 1)гарантовані,тобто,такі щозабезпечуютьгарантію платежу зарахунокдепонованнягрошовихзасобів; 2)негарантовані,тобто,такі за якіплатіж негарантується; 3)залежно від способуреалізаціїпродукціїбезготівковірозрахункиможуть бути: а)прямі –здійснюютьсябезпосередньоміжпостачальниками; б)транзитні –здійснюються занаявностіпроміжних структур (>ланок).

>Безготівковірозрахункиздійснюються задвомаосновнимигрошовими потоками. Цепо-перше,надходженнягрошовихкоштів нарахунок;по-друге,витрачаннякоштів ізрахунку.

>Кризовий стан національноїекономіки Українисупроводжуєтьсядеформаціямимеханізмівбезготівкового копійчаногообігу.Хронічні, а часто ібезнадійнінеплатежі – характерна рисудіючоїсистемибезготівковихрозрахунків.Основноюформоювзаємовідносинміжпостачальниками,виробниками тапокупцямипродукції все болеестаєнеефективнийнатуральнийобмін (бартер).Зрозуміло, що прибартерікошти нарахункигосподарськихсуб’єктів убанківськихустановах ненадходять.Успішнездійсненняекономічних реформнеможливе позастановленнямвпорядкованої,ефективно й одночаснодіючоїсистемибезготівковихрозрахунків.Безготівковірозрахункиміжпідприємствами,організаціями таустановами всіх формвласності,підприємствами безстворенняюридичної особини йфізичними особамиздійснюються унаціональнійвалюті України через банки, шляхомперерахуваннякоштів ізрахункаплатника нарахунокодержувачакоштів.Кошти ізрахункаклієнтасписуються за Розпорядженням йоговласника,крімвипадків, у якічиннимзаконодавствомпередбаченебезспірнестягуванння табезакцептнесписаннякоштів. Навиконання з статтею 1072Цивільного кодексу України доІнструкції (пункт 2.22) включеноположеннящодочерговостівиконання банкамирозрахунковихдокументів, котріоформлені згідно ізрішеннямисудів й напідставі якіздійснюєтьсясписаннякоштів,якщорозрахунковідокументинадходять до банкуодночасно.

>Розрахунковідокументиприймаються банком довиконання лише вмежахнаявних нарахункуклієнтакоштів.Платежі одногоклієнта зарахуноккоштівіншого недопускаються. Дляздійсненнярозрахунківклієнтибанківсамостійнообираютьплатіжніінструменти (>кріммеморіального ордера) йзазначають їхні под годинуукладеннядоговорів.Установибанківздійснюють контролю наддодеранням правилрозрахунків, а й за станомрозрахунківпідприємств.Підприємства (>платники таодержувачікоштів)зі свого боцітакожмаютьконтролюватипроведеннябезготівковихрозрахунків.Народногосподарськезначеннябезготівковихрозрахунківполягає уприскореніобігугрошових йфінансовихкоштів, забезпеченню в максимально короткий годинугрошовоїкомпенсаціївиробникам –власникампоставленоїпродукції,виконанихробіт йнаданихпослуг.Прискоренняміжгосподарськихрозрахунківважливе як ізмікро -, так змакроекономічноїточокзору. Длястворенняефективноїсистемибезготівковихрозрахунківпринциповезначеннямаєправильневизначенняїїпринципів –основнихнормативнихположень,якимислідкеруватися,щоббезготівковірозрахунки максимальносприялиприскореннюнародногосподарського обороту.Безумовно, щопринципиорганізаціїбезготівковихрозрахунків намакроекономічномурівнімаютьрозглядатися увзаємозв’язку ізособливостямиреформуванняфінансовоїсферивітчизняноїекономіки. Намікроекономічномурівніпринципиорганізаціїбезготівковихрозрахунківвипливають зспецифікиреалізаціїекономічнихінтересівтрьохсуб’єктівсферибезготівковогообігу –платника,одержувачагрошовихкоштів, банку.Специфікапринципівбезготівковихрозрахунківвідображаєреальний стан національноїекономіки (кризу,депресія,пожвавлення,піднесення).Принципибезготівковихрозрахунків –цевихідніположення, котрівизначаютьконкретнийекономічнийзмістспособів й формрозрахунків. Уміруреальнихринковихзмін векономіцізмінюєтьсятакожпринципиорганізаціїбезготівковихрозрахунків,виникають йформуютьсяновіпринципи.Виділяютьсятакіосновніпринципиорганізаціїбезготівковихрозрахунків: 1)грошовікошти всіхгосподарськихсуб’єктів (яквласні, то йзалучені)підлягаютьобов’язковомузберіганню нарозрахункових,поточних таіншихрахунках вустановахбанків; 2)безготівковірозрахункиміжпідприємствами,фізичними особамиздійснюються через банки шляхомперерахуваннякоштів зпоточнихрахунківплатників напоточнірахункиодержувачівкоштів; 3)розрахунки ізпостачальниками затоварно-матеріальні ціності йпослугипроводяться, як правило, посленаданняпослуг, напрактицізастосовуєтьсятакожпопередня оплата; 4) банкисписуютькошти ізрахунків лише за Розпорядженням їхнівласників,крімвипадків, у якібезспірнесписання (>стягнення)коштівпередбачене законом України, а й зарішенням суду,арбітражного суду тавиконавчимиприписаминотаріусів. 5)дорученняпідприємств наперерахуваннякоштівприймаються банками довиконання лише вмежахнаявнихкоштів на їхньогорахунках чи зарахунокплатіжного кредиту банку; 6)зарахуваннякоштів нарахунокодержувачавідбувається послесписаннявідповіднихгрошових торб зрахунківплатника; 7) банк надоговірнійосновіздійснюєрозрахунково-касовеобслуговуваннясвоїхклієнтів йвиконує їхнірозпорядженнящодоперерахуваннякоштів зрахунків. 8) підприємствасамостійнообираютьформирозрахунків тавказують їхнього привкладенніміж собоюдоговорів; 9)взаємніпретензії зарозрахункамиміжплатником таодержувачемкоштіврозглядаються сторонами впретензійно-позовному порядку безучасті банку.Специфікапроявупринципіворганізаціїбезготівковихрозрахунків увітчизнянійекономіцівиражаєтьсялишенесприятливимикризовимиумовамигосподарювання.Недотриманняпринципіворганізаціїбезготівковихрозрахунківпризводить докризивсієїсистемирозрахунків (>платіжноїкризи).

1.2Способиплатежів прибезготівковихрозрахунках

 

>Спосіббезготівковихрозрахунків у широкомурозумінні –цеекономічно йфінансовообумовлений порядокздійсненнягрошовихвідносинміжпостачальником (>продавцем) йплатником (>покупцем).Способирозрахунківвизначаютьсяконкретнимиумовамивиконаннягосподарськимисуб'єктамисвоїхгрошовихзобов'язань один перед одним.Різніформиекономічноїорганізаціїсфери копійчаного оборотузумовлюють йрізніспособи платежу запродукцію.

>Спосіб платежу увузькомурозумінніхарактеризує порядоксписаннякоштів ізрахунківплатників.

Усучаснійсистемібезготівковихрозрахунківгосподарськісуб'єктивикористовуютьтакіосновніспособи платежу:

1)перерахуваннягрошовихкоштів (>безпосередньо непов’язане ізбанківським кредитом) із поточногорахункуплатника;

2)наданняпозики банком шляхом прямогоперерахування грошей з кредитногорахункуплатника набанківськийрахунокодержувача;

3)розрахунок шляхомзалікувзаємноїзаборгованостіплатників, заякимивзаємнізобов’язанняборжників йкредиторів один перед однимпогашаються врівновеликих торбах йлише зарізницеюздійснюєтьсяплатіж назагальнихпідставах. Кожна ізсторінсплачує чиодержуєлишерізницюплатіжноїсіми, Яка непокриваєтьсязарахуваннями;

4)гарантована оплатапостачальнику ізпопереднімдепонуваннямкоштів на окремихбанківськихрахунках вустановах банку замісцемзнаходженняплатника й ізнаступним їхнісписанням із цогорахунку послезарахування грошей нарахунокодержувача вустанові банку, дейомувідкритийпоточнийрахунок.

>Призначення того чиіншого способурозрахункуполягає впогашенігрошовихзобов’язаньюридичних йфізичнихосіб.

>Критеріївибору способу платежупов’язані ізвимогамиприскорення самихрозрахунків, їхнітерміновасті,зниженнявитрат напроведенняплатежів,нормалізації кругообігукоштів, забезпеченнябезперебійного ходуреалізаціїпродукції.

Усучаснійкризовійекономіці України наперший планвиходитьтакийспосіб платежу, як –попередня оплата (>грошіперераховуютьсяодержувачеві довидвантаженнятоварів) навідміну від оплатифактичновідвантаженихтоварів йнаданихпослуг.

>Спосібпопередньої оплати подчеркиваетаномальністьекономічнихвідносин, щоіснують увітчизнянійекономіці, недаєможливість наділіоптимізуватиекономічніінтересисуб’єктівсистемибезготівковихрозрахунків. Порядокпопередньої оплатитоварно-матеріальнихцінностей тапослугзастосовується яксанкціявідноснонеплатоспроможнихпокупців.Нормативними актамипередбачаютьсямаксимальнітерміни від дняотримання оплати (як правило, непізніше 3-хробочихднів), колипродавець (>виробник) виненвідвантажити (>вивезти,надати)оплаченітовари йпослугипокупцеві (>замовнику).

>Використання способу платежу наосновіпопередньої оплати –ценаслідок дисбалансуміжтоварними йгрошовими потоками,монополізмупостачальників,нестачіобіговихкоштів набагатьохпідприємствах,зниженняплатоспроможності. Уцихумовахпопередня оплатарозрахунковихдокументівпевним чиномдаєзмогу підгримуватигосподарський оборотналежномустані. Уумовахплатіжноїкризизростаєзначення способурозрахунків наосновіздійснення –залікувзаємноїзаборгованності.Такірозрахункиможутьздійснюватися шляхомзарахуваннязобов’язаньміждвомаплатниками чигрупамиплатників всіх формвласностіоднієї тарізнихгалузей народногогосподарства.

Призалікувзаємозаборгованностівикористовуютьсяпостійнодіючі таразовізарахуваннявимог. Допостійнодіючих належатиперіодичнірозрахунки за сальдозустрічнихвимог.Розрахунки зазалікомвзаємозаборгованностіведуться наоснові догодиміжпідприємствами;сторони й порядокрозрахунківпогоджуються ізустановамибанків, щообслуговуютьдані підприємства.

Таким чином, наосновізалікуздійснюєтьсявзаємнескасуваннягрошовихзобов’язаньміжгосподарськимисуб’єктами.Заліквзаємноїзаборгованості уміжнароднихрозрахункахназиваютьклірингом. Однак їхнього негативна роль угрошово-фінансовихвідносинах очевидна.Залікивзаємозаборгованностіобмежують оборотреальнихгрошовихкоштів, щоозначаєненадходженнявідповідноїсумиподатків до бюджету.

1.3Поняттясистемибезготівковихрозрахунків

 

>Безготівковірозрахунки всвоїйціліснійсукупностіформуютьпевну систему. Системабезготівковихрозрахунківєскладовоюзагальної національноїгрошовоїсистеми. Уходістановленняринковихвідносин йвідповідноїтрансформаціїгрошовоїсфериекономікипосилюєтьсязначення й рольбезготівковихрозрахунків якважливогосамостійного йвідособленогооб'єктаекономічнихвідносин, авідповідно іокремого предметадослідженняекономічної науки.

>Завданняекономічної наукиполягає до того,щобнаукововідображаючи іобґрунтовуючи практикубезготівковихрозрахунків,одночасновпливати нанеї,вироблятиправильніприкладнірекомендаціїщодовдосконалення йраціональноїзмінисистемибезготівковихрозрахунків.

Одна ізактуальнихнаукових проблем –визначенняструктурно-функціональнихкомпонентівсистемибезготівковихрозрахунків.Важливорозрізнятитакіскладовіданоїсистеми:

1)принципибезготівковихрозрахунків;

2)вимоги доорганізаціїрозрахунків;

3)формирозрахунків;

4)розрахунковідокументи;

5) особинибезготівковихрозрахунків;

6)механізм контролю за станомрозрахунків.

Ос-кількибезготівковірозрахункимаютьвирішальнезначення уздійсненнінародногосподарського обороту,необхідний контролю над станомрозрахунків,законністюпроведеннягрошовихоперацій,правильнимоформленнямрозрахунковихдокументів тавчасністю їхніпроходження.

Системабезготівковихрозрахунківмає бутинайтіснішим чиномпов'язана ізреальнимтоварним оборотом.Тільки затакоїумовизабезпечуватиметьсябезперебійний кругообігкоштівгосподарськихсуб'єктів й, як результат,розвиватиметься таякісновдосконалюватиметьсявиробництво.

>Нормалізаціясистемибезготівковихрозрахунківсприятиместановленнюнормальнихринковихвідносин. Проблемаорганічного зв'язкусистемибезготівковихрозрахунків ізринковимсередовищем, щоформуються увітчизняному народномугосподарстві,набуваєсьогодніособливоїактуальності.

1.4 Характеристика формбезготівковихрозрахунків

1)Платіжнедоручення.

>Платіжнедоручення –розрахунковий документ, щоміститьписьмоведорученняплатникаобслуговуючому банку присписаннязі свогорахункузазначеноїсумикоштів таїїперерахування нарахунокотримувача.

>Розрахункиплатіжнимдорученням – одна ізнайпоширеніших формбезготівковихрозрахунків угосподарськомуобороті України.Позитивноюрисоюрозахунків ззастосуваннямплатіжнихдорученьєїхнійуніверсальний характер.Доручення широкозастосовується врозрахунках занайрізноманітними платежами.

>Платіжнідоручення в Українізастосовуються прирозрахунках запоставленітоварно-матеріальні ціності й наданііпослуги, дляпопередньої оплатитоварів йпослуг,внесенняавансовихплатежів увипадках,передбаченнихчиннимзаконодавством,погашеннякредиторськоїзаборгованностіпостачальником заранішеодержанітовари йпослуги.Крім того, підприємства іорганізаціїрозраховуютьсяплатіжнимидорученнями приздійсненнінетоварнихоперацій:розрахунків здержавним бюджетом, органамисоціальногострахування тощо.

Прирозрахунках зафактичновідвантаженупродукцію (>виконані роботи, наданііпослуги) уплатіжномудорученні в рядку “>призначення платежу ”вказуєтьсяназва (вид)відвантаженоїпродукції (>виконанихробіт,послуг), номер, дата товарно-транспортного чиіншого документа, щопідтверджуєвідвантаженняпродукції (>виконанняробіт,наданняпослуг). Дляодержаннятоварно-матеріальнихцінностей відпостачальниківпідприємствовиписуєдорученнятиповоїформи.Прийманнятоварів, щонадійшли напідприємство,здійснюється наосновісупровіднихдокументівпостачальника.Виявлені приприйманнірозходження (недостача,пересортирація)оформляютьсявідповідним актом. Схемадокументообігу прирозрахункахплатіжнимидорученнями така: 1)отримавши товар йрахунок-фактуру відпостачальника,покупецьнаправляєплатіжнедоручення всвій банк; 2) банксписуєвідповіднігрошовікошти ізрахункапокупця йнаправляєдокументи проперерахуваннякоштів нарахунок у банкпостачальника; 3) банкпостачальниказараховуєвідповіднугрошову суму нарахунокпостачальника.Рахунок-фактура – документ,якийвиписуєпродавець для оплатипокупцемтоварно-метеріальнихцінностей, щореалізуються (чивиконаннихробіт чинаданихпослуг).Рахунок-фактураміститьопис тацінутоварів (>робіт,послуг).

>Ця формабезготівковихрозрахунківзастосовується дляздійсненняпопередньої оплати заотриманняпоставленихтоварів,наданихпослуг.Усіпримірникиплатіжнихдорученьмають бути ясно йчіткооформлені.Дорученняприймаються довиконання банкамипротягом 10календарнихднів із днявиписки. Деньзаповненняплатіжногодоручення невраховується.

>Платіжнедоручення банкприймає лише вмежахкоштів нарозрахунковомурахунку,крімдоручень наперерахування до бюджету торбподатків,зборів,обов'язковихплатежів йвнесків додержавнихцільовихфондів.Якщопостачальник (>отримувачкоштів) немаєрахунку в банку чирозрахункиміжпостачальником йпокупцемплатіжнимдорученнямнеможливі,підприємствоможевиконатирозрахунокгарантованимплатіжнимдорученням через підприємства зв'язку.Гарантованіплатіжнідорученнязастосовуються запереказукоштів навиплатузаробітної платиробітникам, щозаготовляютьсільськогосподарськупродукцію внаселених пунктах, девідсутнібанківськіустанови. Так самепереказуютьокремимгромадянампенсії,заробітну плату,авторський гонорар,витрати,пов'язані ізвідрядженням тощо. 2)Платіжнавимога-доручення.Платіжнавимога-доручення –розрахунковий документ,якийскладається із двохчастин:верхньої –вимогиотримувачабезпосередньо доплатника просплатувизначеноїсумикоштів;нижньої –дорученняплатникаобслуговуючому банку просписаннязі свогорахункувизначеної нимсумикоштів таперерахуванняїї нарахунокотримувача. Отже,платіжнавимога-дорученняєнайбільшимрозрахунковим документом,якийскладається із двохчастин,кожна із яківідображаєспецифіку двохрозрахунковихдокументів:верхнячастина –особливостіплатіжноївимоги;нижнячастина –особливостіплатіжногодоручення.Вимога-дорученнязаповнюєтьсяотримувачемкоштів йнадсилаєтьсябезпосередньоплатникові. Доставкуплатіжнихвимог-доручень доплатникаможездійснювати банкотримувача через банкплатника.Платник,отримавшиплатіжнувимогу-доручення таіншіобумовленіугодоюдокументи, призгодіоплатитиїїповністю чичастковоздаєвимогу-доручення вустанову банку, що йогообслуговує.Після цогоакцентована заплатіжноювимогою-дорученням сумаперераховується ізрахункаплатника нарахунокпостачальника.Платіжнівимоги-дорученняприймаються банкамипротягомдвадцятикалендарнихднів з днявиписки. Деньзаповненнявимоги-доручення невраховується. Удоговоріможе бутипередбачена відповідальністьплатника заневчаснеподання до банку для оплатиплатіжноївимоги-доручення.

>Платникздає до банкунижнючастинувимоги-доручення. Банкприймає досплатиплатіжнувимогу-доручення всумі, котраможе бутисплачена занаявнимикоштами нарахункуплатника. Привідсутностідостатніхкоштів нарахункуплатникаплатіжнавимога-дорученняповертається безвиконання. Уразівідмовиплатникасплатитивимогу-дорученнявінповідомляє промотививідмовибезпосередньоодежувачевікоштів у порядку й рядки,зазначені вдоговорі.Позитивним моментомданоїформибезготівковихрозрахунківє ті, що привикористаннівимог-дорученьпідвищується відповідальністьсуб’єктіврозрахунковихвідносин заорганізаціюрозрахунків узв’язку із тім, щорозрахунковідокументипересилаютьсяпостачальникомплатника,обминаючи банк.Проте, Незважаючи наперевагирозрахунківплатіжнимивимогами-дорученнями,ця формабезготівковихрозрахунківємалопоширеною.Недолікомрозрахунків задопомогоюплатіжнихвимог-дорученьєвідсутністьгарантії платежу.Невчасна оплатарахунківплатниками,відмови від акцептусповільнює рухгрошовихкоштів. 3) Чек. Урозрахункахміжпідприємствамизастосовуютьсярозрахункові чеки. Дляотриманняготівки ізрахунків убанківськихустановахвикористовуютьсягрошові чеки.

>Грошові чекизастосовуються лише дляотриманняпідприємствами ізрахунків убанківськихустановахготівки длявиплатизаробітної плати,премій йвинагород, дивідентів,коштів навідрядження, нагосподарськівитрати.

>Розрахунковий чек –розрахунковий документ, щоміститьнічим необумовленеписьмоверозпорядженнявласникарахунку (>чекодавця)банку-емітенту, уякомувідкрито йогорахунок, просплатучекодержателюзазначеної в чекусумикоштів.Розрахунковий чек, як йплатіжнедоручення,заповнюєплатник. Навідміну відплатіжногодоручення чекпередаєтьсяплатникомпідприємству –отримувачу платежубезпосередньо под годинуздійсненнягосподарськоїоперації.Отримувач платежуподає чек усвій банк для оплати.

Прирозрахунках чекамивиникаютьекономічнівідносиниміжтрьомасуб’єктами: 1)чекодавець –юридична чифізична особа, котраздійснює оплату задопомогою чеку тапідписує його;

чекоутримувач –юридична чифізична особа, Якаотримуєкошти за чеками; 3)банк-емітент – банк, щовидаєчекову книжку (>розрахунковий чек)підприємству чифізичнійособі й Ведеїхнірахунки.Існуєкількавидіврозрахунковихчеків:акцептовані, неакцептовані банком, ізлімітованих йнелімітованихкнижок. Останнізастосовуються умісцевихрозрахунках заотриманітовари, наданііпослуги, упостійнихрозрахунках ізтранспортнимиорганізаціями, ізпідприємствами зв'язку.Власникрахункувиписує чеки вмежахзалишкукоштів нарахунку вустанові банку. У Українівикористовується суворофінансовауніфікована формарозрахунокового чека. Бланкичеківброшуруються по 10, 20 та 25аркушів вспеціальнічекові книжки.Чекові книжки (>розрахункові чеки)виготовляються наспеціальномупапері набанкнотнійфабриціНаціонального банку України (НБУ) зазразком,затвердженним НБУ. Здозволу НБУчекові книжки (>розрахункові чеки)можуть бутивиготовленнікомерційними банкамисамостійно іздотриманням всіхобов’язковихвимог й матірфірмовупозначку банку. Чекєціннимпапером.Чекові книжки (>розрахункові чеки)є бланкамисувороїзвітності. У Українірозрахунки чеками тепер недужепоширені, особливо порівняно ззахіднимикраїнами, де чекєосновноюформоюбезготівковихрозрахунків.Чеки неотримуютьпоширення увітчизняномугосподарськомуоборотівнаслідокнедостатностікоштів нарахункахклієнтів йобмеженоїплатоспроможностібільшостікомерційнихбанків. 4)Акредитив.Акредитив –цеспецифічна формабезготівковихрозрахунків, приякійбанк-емітент задорученням свогоклієнта (>заявникаакредитива)зобов’язаний:виконатиплатіжтретійособі (>бенефіціару) запоставленітовари,виконані роботи та наданііпослуги;надатиповноваженняіншому (>виконуючому) банкуздійснитицейплатіж.Ці двавидиопераційєголовнимиакредитивнимиопераціями. Прирозрахункахакредитивами векономічнівідносинивступаютьтакісуб’єкти: 1)заявникакредитива –платник,якийзвертається до банку, що йогообслуговує, длявідкриттяакредитива; 2)банк-емітент – банкплатника, щовідкриваєакредитивсвоємуклієнтові; 3)бенефіціар –юридична особа, накористьякоївиставленийакредитив (>продавець,виконавецьробіт чипослуг тощо); 4)виконуючий банк – банкбенефіціара чиінший банк, що задорученням банку -емітентавиконуєакредитив.Умови та порядокпроведенняакредитивноїформирозрахунківпередбачаються удоговоріміжбенефіціаром йзаявникомакредитива.Банк-емітентможевідкрититаківидиакредитивів: 1)покритийакредитив, приякому дляздійсненняплатежівзавчаснобронюютьсякоштиплатника вповнійсумі наокремомурахунку вбанку-емітенті чивиконуючому банку; 2)непокритийакредитив, оплата заяким, уразітимчасовоївідсутностікоштів нарахункуплатника,гарантуєтьсябанком-емітентом зарахунокбанківського кредиту;Акредитивитакожбуваютьвідкличні йбезвідкличні.Відкличнийакредитив –акредитив,якийможе бутизмінений чианульованийбанком-емітентом безпопереднього згоди ізбенефіціаром.Безвідкличнийакредитив –акредитив,якийможе бутизмінений чианульований лише зазгодоюбенефіціара, накористьякоговін буввідкритий. Уіншому (>виконуючому) банку задорученнямбанку-емітентаможутьвиконуватисяакредитиви: 1)депоновані –списаннякоштів ізаналітичногорахунку “>Розрахункиакредитивами”,відкритого увиконуючому банку; 2)гарантовані –наданнямвиконуючомубанкові правасписуватикошти ізкореспондентськогорахунку вбанка-емітента,відкритого привстановленнікореспондентськихвідносинміж банками.Кожнийакредитивпризначається длярозрахунків лише із однимбенефіціаром й неможе бутипереадресований.Строк діїакредитиву вбанку-емітентівстановлюється вмежахп’ятнадцятиднів із дня йоговідкриття.Керівникбанку-емітентамає право заподаннямзаявникаакредитива уразінеобхідностіпродовжити рядків діїакредитива до 10днів,якщоцевикликанозміною умів поставки тавідвантаженняпродукції.Банк-емітент у своючергуповідомляє процевиконуючий банк, аостанній –бенефіціара.Акредитивна формарозрахунків, із одного боці,гарантуєвчасність йповноту платежупостачальникові завідвантаженітовари чи наданііпослуги;однак, із іншого боці, вонсповільнюєобіг (рух)грошовихкоштів, бовимагаєдепонуванняпокупцемпевноїгрошової сумуще доти, якздійснений сам акткуплі-продажутоварноматеріальнихцінностей. Формарозрахунків заакредитивами в українськихумовахєзасобомадантаціїсистемибезготівковихрозрахунків до новихринковихвідносин вумовахкризовоїекономіки. На шкода,акредитивна формарозрахунків угосподарськомуоборотіУкраїн обмежена й недаєналежногоекономічногоефекту. 5) Вексель. Навиконання Закону України “Прообігвекселів в Україні” від 05.04.2001 №2374-IIIпостановоюПравлінняНаціонального банку України від 16.12.2002 № 508затвердженоПоложення про порядокздійснення банкамиоперацій із векселями внаціональнійвалюті на територї України (далі –Положення), щозареєстровано вМіністерствіюстиції України 28.02.2003 за № 174/7495.Положеннявстановлюєзагальні правила, порядокпроведення йздійснення банкамиоперацій із векселями, щовидані тапідлягаютьоплаті на територї України внаціональнійвалюті. Вексель –безумовнегрошовезобов’язання, заяким одна особазобов’язанасплатитиіншійвизначену сумукоштів увизначений рядків,правовий статусякогорегулюєтьсязаконодавством провексельнийобіг.Векселібуваютьпрості йпереказні.Простий (соло-вексель) – вексельміститьпросту йнічим необумовленуобіцянкувекселедавцясплатитивласникові векселі послевказаноготермінупевну суму грошей.Розрізняють двавидипростихвекселів:комерційнівекселі, щомають ставлення доторговихкредитнихоперацій, атакожбанківськівекселі, котріоформляютьнаданняготівковихкоштівкомерційними банками своїмклієнтом.Переказний вексель, чи трата,міститьписьмовий наказвекселетримача (>трасанта),адресованийплатникові (>трасатові),сплатититретійособі (>ремітентові)певну суму грошей упевнийтермін.Ремітент –одержувач грошей,якийволодіє векселем,пред’являє його до оплатитрасату йодержуєгроші.Платникпереказного векселі (>трасат)стаєборжником за векселем лише после того, якакцептує вексель.Акцепт –засвідченапідписомтрасата чиіншої особини (>посередника вакцепті)згодаоплатитипереказний вексель у томувипадку, вякомувінпред’явлений до платежу. Упроцесіобігувекселівпередається від одноготримачаіншому шляхомпередавальногонадпису –індосаменту.Гарантованіповністю чи вчастинівексельноїсуми задопомогою авалю:

1)напис про забезпечення платежу за векселем;

забезпечення платежу за векселем. Долябанків убезготівковихрозрахунках задопомогоювекселівпов’язана ізкомісійнимиопераціями із векселями:інкасування тадоміциляціявекселів.Інкасуваннявекселів –здійснюється банком задорученнямкомітента (законноговекселетримача)операцій із векселями тасупровіднимикомерційними документами напідставіодержаних відкомітентаінструкцій.Інкасуваннявекселів йсупровіднихдокументівздійснюється задвома видами: 1)чистеінкасо –інкасуваннявекселів зсупровіднихкомерційнихдокументів; 2)документарнеінкасо –інкасуваннявекселів зсупровіднимикомерційними документами; Заздійсненняоперацій ізінкасуваннявекселів банкиможутьутримувати зважується на власнукориськомісію, й заіногородніми векселями,крім того, -дамно йпорто.Іногородній вексель – вексель,якийпідлягаєоплаті віншому, ніжмісцезнаходженнявекселетримача,населеномупункті.Дамно –особливакомісія заінкасуванняіногородніхдокументів, котравключає у собікомісійну плату банкусвоємукореспондентові йвласнівитрати банку наорганізацію йпроведенняоперації ізінкасуванняіногородніхдокументів. Порто –особливийзбір напокриттяпоштових таіншихвитрат банку нарозсилку іодержанняплатежів заіногородніми документами.Доміциляціявекселів –цездійснення банком задорученнядовірителя-платника за векселемоперацій із векселями напідставіодержаних віддовірителяінструкцій. Уумовахкризиплатежів йфінансовогонезабезпеченняміжгосподарськихзв’язківвексельнийобігможе статіефективноюформоюбезготівковихрозрахунків. 6)Платіжнавимога.Платіжнавимога –розрахунковий документ, заякимкоштисписуються ізрахунку беззгоди йоговласника. Задопомогоюплатіжноївимогиздійснюєтьсябезспірнестягнення табезакцентнесписаннякоштів.Безакцентнесписаннякоштів –цесписаннякоштів ізрахункаплатника без йогозгоди, напідставідокументів,поданихбанкові,одержувачемкоштів.Безспірнестягненнякоштів ізрахунків у банкахможе бутиздійснено: завиконавчими листами,виданими судами; занаказамиарбітражнихсудів таіншимивиконавчими документами,визнанимизаконодавством України. 7)Інкасоведоручення.Інкасоведоручення –церозрахунковий документ,якийскладаютьфінансовіоргани, банки,інші підприємства іорганізації у тихийвипадках, колиїмнадане правобезспірногостягуваннякоштів. У рядку “>Призначення платежу”інкасовогодорученнявказуєтьсяназвазаконодавчого акту,якимпередбачене правобезспірногостягненнякоштів (його дата, номер йвідповідний пункт), й документ напідставіякогоздійснюєтьсястягнення.Інкасоведорученняможескладатися на бланкуплатіжноївимоги, вякомузамістьнайменування “>платіжнавимога”зазаначається “>розпорядження” чи “>інкасоведоручення”. Уразі,якщо вінкасовомудорученні незробленопосилання на актчинногозаконодавства, банк виненповернути його безвиконання.Відповідальність задостовірністьданихінкасовогодоручення (>розпорядження)накладається настягувача. Банкивиконуютьухвалисудів,суддів,постановпрокурорів,слідчихпрокуратури,внутрішніхсправ таслужби безпеки Українищодонакладанняарешту накоштиюридичних тафізичнихосіб. Отже, в цьомурозділі мною було бвисвітленозагальніаспектибезготівковихрозрахунків в Україні. яквисновок можназазначити, що дляподоланнякризовихявищ векономіці державипотрібнорозширюватизаконодавчо-нормативну базу, Яка брегулювала вбільшомуобсязібезготівковірозрахунки в нашійдержаві, у томущоббезготівковірозрахункиздійснювалисяефективніше.


2.Аналізінфраструктуриплатіжнихситем

 

2.1 СистемаелектроннихплатежівНаціонального банку України

>Важливимскладовимчинникомуспішногофункціонуванняплатіжноїсистемиєнормативно-правова база,орієнтована наствореннясприятливих умів дляїїефективноїдіяльності, забезпеченнясвоєчасногозавершеннярозрахунківміжсуб’єктамигосподарювання.

>Базовим законом, щовизначаєзагальні засадифункціонуванняплатіжних систем в Україні тазагальний порядокпроведенняпереказукоштів умежах Україниє Закон України “Проплатіжнісистеми тапереказкоштів в Україні”.Цим Законом системуелектроннихплатежівНаціонального банку України (далі –СЕП НБУ)визначенодержавноюсистемоюміжбанківськихрозрахунків.

>КрімСЕП,міжбанківськірозрахункиможутьздійснюватися й черезіншісистеми, асаме:внутрішньобанківськуплатіжну систему (ВПС);міжнароднісистемиелектроннихрозрахунків,наприклад SWIFT, TARGET;двохсторонніпрямікореспондентськівідносини. Длянайшвидшоготранспортуваннярозрахунковихдокументівміж банками тапереказуваннякоштів відплатника доодержувача банкивідкриваютькореспондентськірахунки (>коррахунки) –церахунки одного банкувідкриті віншому.Коррахункивідкриті в російських банкахподіляються нарахунки “>Ностро” й “>Лоро”. “>Ностро” –церахуноквідкритийданим банком віншому банку. “>Лоро” -церахуноквідкритий уданому банку дляіншого банку – йоговласника [11, з. 227].

>Внутрішньобанківськаплатіжна системахарактеризується такимирисами:

1)консолідаціякоштів всіхустановданого банку на одномукоррахунку, щорозширюєплатіжніможливостікожноїструктури банку порівняно із тім,якби смердоті малі своїкоррахунки в НБУ;

2)посиленняролі головного банку ворганізаціїміжбанківськихрозрахунків всіх його структур;

3)здійсненняплатежівміж структурами одного банку задопомогоюпрограмно-технічнихзасобів самого банку безвиведення їхні уСЕП, щосприяє їхніприскоренню,спрощенню йздешевленню;

4)введеннясубкоррахунків для всіхфілій банкубезпосередньо в ВПС ізвідображенням ними не лишевнутрішньобанківських, а іпоза-банківськихплатежів, щозумовлюєпоєднання ВПС зСЕП.

Отже,основнимнормативно-правовим актомНаціонального банку України, щовизначаєзагальнівимогищодофункціонування в УкраїніСЕП та порядкувиконанняміжбанківськогопереказукоштів черезкореспондентськірахункибанків-резидентів унаціональнійвалюті УкраїниєІнструкція проміжбанківськийпереказкоштів в Україні внаціональнійвалюті,затвердженапостановоюПравлінняНаціонального банку України від 16.08.2006 № 320 тазареєстрована вМіністерствіюстиції України 06.09.2006 за № 1035/12909 (ззмінами).

>СЕПзабезпечуєздійсненнярозрахунків умежах Україниміж банками як задорученнямиклієнтівбанків, то й зазобов’язаннямибанків.СЕПвиконуєміжбанківськийпереказ у файловомурежимі та врежимі реального години.Здійснення банкомпочатковихплатежів у файловомурежимієобов’язковим, а й урежимі реального години – за йоговибором. Разом із тім, банк,який працює вСЕП у файловомурежимі,забезпечуєприйманняплатежів урежимі реального години.

У файловомурежиміобмінплатіжними документамиорганізовано у пакетномурежимітехнологічними циклами шляхомприймання-передаваннявідповіднихдокументів.Тривалість циклускладає 15 - 20хвилин. Урежимі реального годиникоштизараховуються нарахунокотримувачанегайно, у моментнадходження платежу відвідправникаСЕП.Самецеєголовноюознакоюплатіжних систем класуRTGS згідно ізміжнародноюкласифікацією. За станом на 1жовтня 2008 рокуучасникамиСЕП були 1573установи, з них: 181 – банки України; 1328 –філіїбанків України; 28 –органиДержавного казначейства України; 36 –установиНаціонального банку України.Учасникисистеми,враховуючи своїпотреби,самостійновирішуютьпрацюватиїм занезалежним чиконсолідованимкореспондентськимрахунком. За станом на 1жовтня 2008 року занезалежнимкореспондентськимрахункомпрацювало 109банків, щоскладало 60 % відзагальноїкількостібанків –юридичнихосіб, котрієучасникамисистеми.Ними за 9місяців 2008 рокувиконано 33 398тисячпочатковихплатежів на суму 1 513 490мільйонів гривень (далі – млн. грн.), щовідповідно на 25 % та 49 % понад таких самихпоказників порівняно ізвідповіднимперіодом 2007 року.Рештабанків, асаме 73комерційні банки, щоскладало 40 % відзагальноїкількостібанків –юридичнихосіб, котрієучасникамисистеми, за станом на 1жовтня 2008 рокупрацювали законсолідованимкореспондентськимрахунком.Розподілучасниківсистеми за моделямиобслуговуванняконсолідованогокореспондентськогорахунку бувтакий: за 3моделлюпрацювали 52 банки; за 4моделлюпрацювали 16банків; за 7моделлюпрацювали 5банків. Заєдинимказначейськимрахунком (8 модель)працювалоДержавне казначейство України, ним за 9місяців 2008 рокувиконано 21 374тисячіпочатковихплатежів на суму 618 300 млн. грн., щовідповідно на

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація