Реферати українською » Банковское дело » Основні показники ефективності банківського обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності


Реферат Основні показники ефективності банківського обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Основні показники ефективності банківського обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Важливою методологічної рисою аналізу і те, що він може як встановлювати причинно-наслідкових зв'язків, а й давати їм кількісну характеристику, тобто. забезпечувати вимір впливу чинників на результати діяльності.

Кожне економічне явище треба розглядати як систему (мал.1), як сукупність багатьох елементів, пов'язаних між собою. З цього випливає необхідність підходу до вивчення об'єктів аналізу, що його характерною рисою.

Мал.1 Система комплексного аналізу банківську діяльність сучасного комерційного банку

Важливою методологічної рисою аналізу банківську діяльність є розробка й використання системи показників, яка потрібна на комплексного, системного дослідження причинно-наслідкових зв'язків економічних явищ і процесів в господарську діяльність підприємства.

Під методом слід розуміти спосіб дослідження предмета. Методом аналізу банківську діяльність комерційного банку є комплексне органічно пов'язане дослідження діяльності комерційного банки з використанням статистичних, економіко-математичних,учетних й інших засобів обробки інформації. Особливостями методу аналізу банківську діяльність є: використання системи показників, характеризуючих діяльність банку, вивчення факторів, і причин їх змін, виявлення і вимір взаємозв'язку з-поміж них.

У процесі комплексного аналізу банківську діяльність необхідно використовувати таку методику, що у найбільшою мірою сприятиме його ефективності. У аналізі банківську діяльність методика представляє сукупність аналітичних засобів і правил вивчення діяльності банку, вкладених у дослідження різних об'єктів аналізу. Вони допомагають отримати найповнішу оцінку фінансової стійкості і прибутковості банку.

Для проведення аналізу діяльності банку використовують такі методи:

1. Метод порівняння. З допомогою цього методу вивчаються спільні смаки й специфічні в економічних явищах зміни досліджуваних об'єктів, тенденції і закономірності їх розвитку.

2. Метод застосування показників в порівняльний вид. Цей метод використовується при порівнянні фактичних показників з показниками попередніх періодів.

3. Метод використання абсолютних і відносних показників. Абсолютні показники характеризують кількісні розміри видавали кредитів,привлеченних коштів, капіталу банку тощо. Відносні - відбивають співвідношення будь-яких абсолютних показників шляхом розподілу одного в інший. До них належать показники виконання плану, динаміки, структури (питому вагу), ефективності тощо. Він одна із головних чи ключових в аналізі банківської стійкості. З його за допомогою оцінюються показники ліквідності,платежеспособности, прибутковості банку.

4. Метод угруповань. Дозволяє шляхом систематизації даних балансу дати раду сутності явищ і процесів, які аналізуються. При аналізі фінансової стійкості застосовується угруповання рахунків балансу з погляду виділення власних іпривлеченних коштів, довгострокових та проведення короткострокових кредитів, термінів активно-пасивних операцій для розрахунку показників ліквідності, видів доходів, витрат і чистого прибутку.

5. Балансовий метод. Служить, переважно, відбиття співвідношень, пропорцій груп взаємозалежних і врівноважених економічних показників, підсумки яких мають бути рівні. Він допомагає зрозуміти економічний зміст функціонування банку. Правильно розуміючи баланс банку, можна охарактеризувати його поточне фінансове становище, і навіть ефективність активно-пасивних операцій.

6.Графический метод. Становить собою масштабне зображення показників з допомогою геометричних знаків чиусловно-художественних постатей. Завдяки даному методу досліджуваний матеріал стає зрозумілішим.

7. Метод табличного відображення аналітичних даних. Результатів аналізу, зазвичай, видають у результаті таблиць. Це найбільш раціональна і зручна до форма уявлення аналітичної інформації.Табличний матеріал дозволяє охопити аналітичні дані загалом як єдину систему. З допомогою таблиць легше простежуються зв'язок між показниками, які досліджуються.

банківське обслуговування зовнішньоекономічний ефективність

Отже, метод дослідження ефективності банківську діяльність представляє системне, комплексне вивчення, вимір і узагальнення впливу чинників на результати діяльності банку шляхом обробки спеціальними прийомами системи показників плану, обліку, звітності та інших джерел інформації з метою підвищення ефективності діяльності банку.

Залежно від спектра питань, які вивчаються, аналіз поділяють на:

• повний, тобто вивчаються всіх аспектів діяльності банку, його зовнішні та внутрішні зв'язку;

• тематичний, коли з метою поліпшення окремих напрямів діяльності банку розглядається лише вузьке коло питань.

Коли визначають показники ефективності банківського обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, використовуючи тематичний аналіз, зазвичай, поділяють результативність цієї бурхливої діяльності із загальної суми доходів. Проте особливо зручним і у спосіб є розрахунок ефективності банківського обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, зі допомогою витратного підходу.

>Обобщить підходи, з яких практичну роботу визначається ефективність банківського обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (зокрема і окремих банківських операцій), можна з допомогою формули 1:

Еге б. про.вед = (>ПДо.вед +КДо.вед -ПЗо.вед) /ПЗо.вед, (1)

де Еге б. про.вед - ефективність банківського обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

ПД про.вед - відсоткові прибутки від банківського обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,

КБ про.вед - комісійні прибутки від банківського обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,

ПЗ про.вед - відсоткові витрати з банківському обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Ефективність за цією формулою обчислюють лише з прямим затратам, який відповідає класичному методукалькулирования по неповним затратам ">direct -cost", як у собівартість певних товарів (продуктів) зараховують тільки прямі витрати, а непрямі відносять на період.

Зростання значимості непроцентних витрат як чинника впливу ефективність банківського обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності зумовлює на об'єктивній необхідності її оцінювання по повним затратам.

Узагальнюючи дослідження чинників впливу рівень відсотки за активних операціях, слід зазначити, що видатки забезпечення функціонування банку, зокрема видатки оренду транспорту для перевезення цінностей і банківських документів, на виготовлення, придбання і пересилку бланків, магнітних стрічок тощо, на послуги обчислювального центру, поштові і телеграфні витрати, амортизаційні відрахування, видатки зарплати працівників, утримання і ремонт установ банку тощо пов'язані з посередницької діяльністю банку процесі акумуляції коштів та їхнього подальшого розміщення, отже, повинні ставитися до подорожчання вартості міжнародних банківських операцій.

Якщо з цим думкою, і покладаючись на принцип відповідності причин виникнення витрат, що є однією з підставових у системі принципів розрахунку витрат (воно означає, що окремі види витрат можна віднести тільки на види продукції, котрі почали причиною їхньої появи), формулу 2 отримуємо як:

Еге б. про.вед = (ПД про.вед + КБ про.вед - ПЗ про.вед -ВЗФБ про.вед) / (ПЗ про.вед + +>ЗОФБ про.вед), (2)

деЗОФБ про.вед - видатки забезпечення функціонування банку,отнесенние до банківському обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

У цьому треба сказати, у процесі акумуляції коштів лише виникають видатки забезпечення функціонування банку, а й виходять доходи: комісійний прибуток від послуг банку, тобто платурасчетно-кассовое обслуговування, інкасацію, відкриттядокументарного акредитива, комісія при міжнародному банківському перекладі, інформаційні і консультаційні послуги банку, за інших послуг, відрахування клієнтам поштових, телеграфних та інших витрат банку, відсоток і комісія,дополученние у попередні періоди, штрафи, пені, неустойки. Як вітчизняні, і зарубіжні економісти вважають,

>ЗОФБ про.вед =НЗо. - (>НДо. - (>НДо.вед +>НДи. буд. +>НДт. б. м. +НВ ін.)), (3)

де НЗ про. - загальна сума непроцентних витрат банківського установи,

НП про. - загальна сума непроцентних доходів банківського установи,

>НДо.вед - сума непроцентних доходів до обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,

НВ і. буд. - сума непроцентних доходів від інвестиційної діяльності,

НВ т. б. м. - сума непроцентних доходів від торгівлі банківськими металами

НП ін. - сума непроцентних доходів решти діяльності.

Для подальшого розподілу витрат за забезпечення функціонування банку з окремим напрямам діяльності необхідно визначити норму цих витрат за одиницю дохідних активів (>НЗЗФБ) шляхом співвідношення результатів за такою формулою (3) зі середніми залишками активів, які приносять дохід (за принципом обчислення коефіцієнта достатньої відсоткової маржі):

>НЗЗФБ = (>ЗОФБ /СДА) * 100%, (4)

деСДА - сума середніх дохідних активів.

У разі ефективність обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності слід оцінювати з більш диференційованому підходу з визначення непрямих витрат; отже, формула 2 придбає такий її різновид:

Еге б. про.вед = (ПД про.вед+ КБ про.вед - ПЗ про.вед -ННЗ про.вед) /

(ПЗ до. буд. -ННЗ про.вед), (5)

деННЗ про.вед - непрямі непроцентні видатки обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Якщо банки мали б чіткі механізми визначення собівартості банківського обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, завдання оцінки її ефективність було б досить легкої - можна було б оперувати вже готовими числами. Фактичним перешкоджанням такихрасчетах є складність визначення непрямих непроцентних витрат за обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (>ННЗ про.вед.).

>Ограничиваем вплив непрямих непроцентних витрат з всім активним видам діяльності на розрахунки ефективності. Узагальнюючий показник ефективності обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності матиме такий її різновид:

>Эб. про.вед. = (>ПДо.вед +КДо.вед -ПСРо.вед -ПНЗо.вед) / (>ПСРо.вед + +>ПНЗо.вед), (6)

деПНЗо.вед. - прямі непроцентні видатки обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Також важливими показниками є такі як: частка доходів, отримані від обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної роботи і загальна ефективність банківську діяльність, обчислювані відповідно за такою формулою 7 і побачили 8-го.

Д про.вед = Д про.вед. / Д, (7)

де Д про.вед - частка доходів, отримані від обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,

До.вед - доходи, одержані від обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,

Д - загальна сума доходів банку.

Еге б. буд. = Д / (З із. п. + З про. з. + З ін.), (8)

де З із. п. - видатки персонал,

З про. з. - загальні адміністративні витрати,

З ін. - інші витрати.

Завершальним етапом аналізу банківського обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності є оцінка його ефективності, здійснювану через аналіз прибутків і витрат банку від загального показника обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Аналізуючи цей етап необхідно визначити, яка частка доходів від таких операцій з обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльність у загальному обсязі доходів банку і за якими операціями їх одержано. Аналогічні аналітичні процедури здійснюються за видатках від імпортних операцій з обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. У цьому слід пам'ятати, що реальні доходи та витрати до обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльність у національної та іноземній валюті.

Розглянемо основні види доходів до обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності:

· відсотки наданими кредити суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності;

· комісійні прибутки від операцій із векселями тощо.;

· комісійні доходи як відкриття і ведення поточних, депозитних, кореспондентських та інших рахунків клієнтів;

· прибутки від операцій купівлі-продажу іноземної валюти.

Після визначення місця, яке займають банківські операції з обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльність у безготівкових розрахункових операціях, аналізується їх динаміка.

Наступним етапом аналізу є структурний аналіз, який проводять розрізі:

• види валют;

• учасники операцій;

• галузеве напрям.

>Тематический аналіз операцій із обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності починається з визначення їхніх місця та масштабів операцій ставленням до інших форм безготівкових рахунків. Такий аналіз здійснюється з допомогою показника частки окремого виду операції, проведеної за аналізований період. Банк, який працює із міжнародними розрахунками, обслуговуючи суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, повинен використовувати переваги цього напряму роботи, враховуючи його високу вартість, відповідно і високі рентабельність.

Індекс операції з обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності вираховується за формулою:

Іо.вед = У.вед /Бн. р., (9)

де Іо.вед - індекс операції з обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

У.вед - вид операції з обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

>Бн. р. - сума безготівкових розрахунків.

Оскільки банківське обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності вважається трудомісткими і дорогими, завершальним етапом аналізу є аналіз економічну ефективність операцій. Він здійснюється з допомогою таких коефіцієнтів:

дохідність операцій із обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності вираховується за формулою 10:

Д б. про.вед = Про. про.вед/Д про.вед · 100%, (10)

де Д б. про.вед - прибуток від проведення операцій із обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

частка доходу операцій із обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльність у загальній сумі доходів банку;

прибуток від операцій із обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на 1 гривню активів банку.

Аналіз приведених показників ввозяться динаміці, і навіть порівнюючи фактичні показники зі своїми нормативними значеннями.

Отже, запропонована методика дослідження ефективності роботи банку представленій у вигляді системи узагальнюючих показників ефективності та виваженості аналізу ефективності банківського обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Збільшенню кількості чинників ефективності, охоплених показниками, відповідає прямо пропорційний зростання необхідності вдосконалення системи обліку.Возрастающая потреба у оцінюванні ефективності по більшій кількості чинників сприятиме її змін.


Схожі реферати:

Навігація