Реферати українською » Банковское дело » Структура міжбанківського Ринку та Умови торгівлі на ньому


Реферат Структура міжбанківського Ринку та Умови торгівлі на ньому

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Вступ

>Актуальність тимидослідженнядужевисока йполягає вторгівлііноземноївалюти, щодо проблем та перспективирозвитку.Ціллюданої роботи,євивченняміжбанківсьгоринку України.

>Об'єктомє – діяльністькомерційного банку ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» вгалузівалютнихоперацій.

Предметомє –операції ізторгівлііноземноювалютою наміжбанківськомуринку України.

Утеоретичнійчастиніданої роботи якщорозглянуто структуруміжбанківськоринку, таумовиторгівлі наньому.

Упрактичнійчастині якщорозглянуто приклад іздосвіду банку. Длярозв’язаннязадачі якщозастосованоінформацію, котрайдеться втеоретичнійчастині, якщодозаконодавчихнормативів то й донормативівобліку.

Утретійчастиніподаютьсяпроблеми ташляхивдосконаленняміжбанківськогоринку України.

>Торгівляіноземноювалютою на територї України резидентамиздійснюється черезуповноважені банкивиключно наміжбанківському валютномуринку України. Структураміжбанківського валютногоринку, атакож порядок йумовиторгівлііноземноювалютою наміжбанківському валютномуринкувизначаються НБУ. Отже,відповідно в Українуміжбанківськийвалютнийринокєєдинимджереломпридбанняіноземноївалюти для всіхрезидентів України. Ос-кількиоргани державної владиє резидентами України йчиннезаконодавство України непередбачаєбудь-якого альтернативного порядкупридбання нимиіноземноївалюти, токупівлядержавними органамиіноземноївалютиможездійснюватисявиключно наміжбанківському валютномуринкувідповідно довстановлених НБУ правилнезалежно від характеруоперацій, длявиконання якіпризначаєтьсяпридбанаіноземна валюта (>виконаннязобов'язань віноземнійвалюті відімені й зарахунок держави чивиконаннявласнихзобов'язаньдержавнихорганів). Банки таіншіфінансовіустанови, що здобулиліцензію НБУ, від свогоіменікупуютьіноземну валюту наміжбанківському валютномуринку України задорученням й зарахунокрезидентів, до які,зокрема,відносяться іоргани державної влади.Буловизначеновичерпнийпереліксуб'єктів, щомаютьвиключне правоздійснювати відвласногоіменіоперації наміжбанківському валютномуринку України: НБУ,уповноважені банки йуповноваженіфінансовіустанови, щоотрималиліцензію НБУ наздійсненнявалютнихоперацій.Суб'єктиміжбанківського валютногоринку Україникупуютьіноземну валюту як длявласних потреб, то й задорученнямклієнтів (>резидентів йнерезидентів) ізметоюперерахуванняіноземноївалюти замежі України,якщоце несуперечитьчинномузаконодавству України. При цьому колоклієнтів, задорученням якіможездійснюватисякупівляіноземноївалюти наміжбанківському валютномуринку,будь-яким чином необмежується. Таким чином,будь-яка особа -клієнтуповноваженого банку чиуповноваженоїфінансовоїустанови,включаючиоргани державної влади,має праводатидоручення такомууповноваженому банку чиуповноваженійфінансовійустанові накупівлюіноземноївалюти наміжбанківському валютномуринку України в порядку,встановленому в Правилахздійсненняоперацій наміжбанківському валютномуринку України, заумови, щопридбанняіноземноївалюти таїїпереказ за межі несуперечатьчинномузаконодавству України.Враховуючизазначене,купівляіноземноївалюти,необхідної длявиконання органами державної владисвоїхповноважень,може бутиздійснена нимивиключно наміжбанківському валютномуринку України черезуповноважені банки чиуповноваженіфінансовіустанови іздотриманням всіхвимог,встановлених Правиламиздійсненняоперацій наміжбанківському валютномуринку України.

 


 

1.Теоретичніосновиоперацій ізторгівлі наміжбанківському валютномуринку

 

1.1 Структураміжбанківськогоринку

>Міжбанківськийвалютнийринок України -цесукупністьвідносин у сферіторгівлііноземноювалютою в Україніміжсуб'єктамиринку,міжсуб'єктамиринку та їхніклієнтами (у томучислі банками-нерезидентами), атакожміжсуб'єктамиринку йНаціональним банком [4].

>Міжбанківськийвалютнийринок України -позабіржовийвалютнийринок, девідбуваєтьсякупівля-продажіноземноївалюти ізурахуваннямпопиту іпропозиціїміж банками [7]. Структуруміжбанківського валютногоринку, атакож порядок таумовиторгівлііноземноювалютою наміжбанківському валютномуринкувизначаєНаціональний банк України (НБУ).

Порядокорганізаціїторгівлііноземноювалютою в Українірегламентованийзаконодавчими актами, щонадають правоуповноваженим банкам, котрі здобулиліцензію Нацбанкувиконуватитакіоперації:

а) від свогоіменікупувати йпродаватиіноземну валюту наміжбанківському валютномуринку України задорученням й закоштирезидентів танерезидентів;

б) від свогоімені й завласнікоштикупуватиіноземну валютуготівкою уфізичнихосіб -резидентів йнерезидентів, атакожпродаватиїїфізичним особам - резидентам.

>Резиденти йнерезиденти -цефізичні особини, котрімають правопродаватиіноземну валютууповноваженим банкам таіншимкредитно-фінансовимустановам, що здобулиліцензію Нацбанку України, чи за їхніпосередництвоміншимфізичним особам -резидентам (ДекретКабінету міністрів України "Про систему валютногорегулювання й валютного контролю" від 19.02.1993 р.зізмінами йдоповненнями).[5]

>Реалізаціяугодкупівлі – продаж наміжбанківському валютномуринкуопосередковується черезвалютний курс,тобтоціну, заякою можнакупити чипродати валютуоднієї країни, щовиражена увалютііншої країни.

>Згідно ізчиннимзаконодавством України:

1. Дляздійсненнявалютнихопераційвикористовуютьсявалютні (>обмінні)курсиіноземних валют,виражені увалюті України,курсивалютнихцінностей віноземних валютах, а й урозрахункових (>клірингових)одиницях.ЗазначенікурсивстановлюютьсяНаціональним банком України запогодженням ізКабінетом міністрів України .

2.Національний банк Україниможевстановлюватиграничнірозміримаржі заопераціями наміжбанківському валютномуринку Україниуповноваженихбанків таіншихкредитно-фінансовихустанов, що здобулиліцензіюНаціонального банку України, завиняткомоперацій,пов'язанихзістроковими (>ф'ючерсними)угодами.

>Валютнібіржідіють урядікраїнЗахідноїЄвропи йздійснюютьторгівлювалютою узначнихобсягах. Курсі валютвстановлюютьмаклерибірж заучастюпредставниківдержавнихорганів йвикористовують наданійбіржісамецейрівень длярозрахунку ізклієнтами.

У США,Великобританії,Швейцаріїінститутвалютнихбіржвідсутній,оскільки уцихкраїнахзнаходятьсянайбільші банки світу. Тутформуєтьсясередній курс,якийбазується навстановленнікурсівпродавця йпокупця. Характерно, що приобміні банкамиіноземних валюткомісійні невідраховуються, априбутокформується зарахунокрізницікурсівпродавця йпокупця.

>Валютнібіржі,беручи доуваги їхніспецифіку та роль насучасномуетапі,єнайбільшконтрольованими із боці держави, особливо наетапістановленняринковихвідносин.

>Світовийдосвідпоказує, що вмайбутньомуторгівлявалютою не якщовідокремленою відторгівліціннимипаперами.

>Наданняпідприємствам йкомерційним банкам правапроведеннявалютнихоперацій йміжнароднихрозрахунківсприялоствореннювнутрішньогоміжбанківського валютногоринку. Тому у 1991 р.Держбанк СРСР (>пізніше Нацбанк України)утворивструктурнийпідрозділ - Центрпроведенняміжбанківськихвалютнихоперацій (>валютнубіржу). У 1992 р.інтересиподальшогорозвиткувнутрішньогоринку, атакожрозпад СРСРсприялизміні статутувалютноїбіржі. ЗпідрозділуНаціонального банку України вонаперетворилася, згідно ізПостановоюПравління НБУ №50 від08.07.1993р, взагальнонаціональну формуорганізаціїміжбанківського валютногоринку-Українськуміжбанківськувалютнубіржу (УМВБ).

УМВБмає статусакціонерного товариствазакритого типу.Акціонерамибіржієвиключноюридичні особини (40 українськихбанків). УМВБмаєстатутний фонд,сформований зарахуноквласнихкоштівакціонерів угрошовійформі.Загальнийрозмірстатутного фондудорівнює 3 000 000 (тримільйони) гривень.Статутний фондрозподіляється на сорокпростихіменнихакцій.Відповідно,кожна простаіменнаакціямаєномінальнувартість в 75 000 (>сімдесятп'ятьтисяч) гривень, акоженакціонер УМВБволодієоднієюакцією.

УМВБєорганізацією, Яка:

1)створена без метиотриманняприбутку;

2)спрямовує свою діяльність наорганізаційнеоформленняпостійнодіючого,централізованогоринку, вмежахякогоздійснюєтьсяукладанняугодкупівлі-продажувалютнихцінностей,зокремабанківськихметалів,ціннихпаперів та їхніпохідних, атакожіншихфінансовихінструментів табіржовихактивів,торгівляякимиможездійснюватися на УМВБ згідновимогчинногозаконодавства;

3)зосереджуєпопит тапропозиціювалютнихцінностей,банківськихметалів,ціннихпаперів та їхніпохідних, атакожіншихфінансовихінструментів табіржовихактивів,сприяєформуванню їхньогобіржового курсу;

4)організовує тазабезпечуєздійсненнярозрахунків танаданняклірингового та депозитарногообслуговуванняугод йконтрактів,укладених наторговельнихмайданчиках УМВБ.

>Завдання УМВБполягає устворенніналежних умів,включаючипрозорість,відкритість тадоступністьінформації, для забезпеченнярівних умів уздійсненнібіржовоїторгівлі усімучасникам валютного, фондового таіншихсегментівфінансового татоварнихринків, длянормальної йрегулярної роботицивілізованогоміжбанківського валютногоринку, а припоявівідповіднихпередумов -розвинутирізніінструментивалютноїторгівлі (>опціони,строкові догоди,сучасніметодистрахуваннявалютнихризиків).

>Основніфункції УМВБполягаються в:

*акумулюванніпопиту йпропозиції навалютніресурси;

*встановленнієдиногоринкового курсугривнібезготівковихопераційбанків;

* забезпеченнюдодатковихгарантій приздійсненнівалютнихоперацій;

*організаціїторгів йукладенніугод ізкупівлі й продажіноземноївалюти ізучасникамиторгів;

*організації йпроведеннірозрахунків віноземнійвалюті та вгривні;

*визначенні поточного курсуіноземних валют догривні;

*зборі іаналізіінформації пропроцеси, щовідбуваються на валютномуринку.

>Члени (>акціонери)валютноїбіржімають право:

*брати доля вроботіорганівуправління тавнутрішнього контролю УМВБ згідночинногозаконодавства України та статуту;

*негайно послезапитуотримувати від УМВБбудь-якуінформаціюстосовнодіяльності таспрямуваннянерозподіленогоприбутку УМВБ;

*користуватисяпослугами УМВБ надоговірнійоснові наумовах, що неєгіршими від тихий, щопропонуютьсятретім особам;

*першочерговоотримуватипропозицію відбіржі напридбаннядодаткововипущенихакцій;

*отримуватипільгищодосплатипослуг, котрінадаютьсяакціонерам відбіржі тавизначаютьсяБіржовимКомітетом;

* увипадкуліквідації УМВБ,отриматичастинумайнабіржіпропорційнокількостіналежнихїмакцій.

>Кожен ізакціонерівзобов'язанийвиконувати своїобов'язки згідноСтатуту увідповідності ізчиннимзаконодавством тавживатимаксимальнихзусиль длясприяннябіржі до того,щобїї діяльністьвідповідалавимогамзаконодавства України.

Українськаміжбанківськавалютнабіржамаєтакіорганиуправління тавнутрішнього контролю:

*загальнізбориакціонерів;

*біржовийкомітет (>спостережна рада);

* радудиректорів;

*арбітражнийкомітет таревізійнукомісію.

>Загальнізбориакціонерівєвищим органом УМВБ.Коженакціонер,незалежно відкількостіакцій,має правобрати доля вЗагальних зборахособисто, чи черезпредставника.Брати доля вЗагальних зборахакціонерів із правомдорадчого голосуможутьтакож й члени Зарадидиректорів, котрі неєакціонерами, атакожНаціональний банк України,Державнакомісія ізціннихпаперів та фондовогоринку України таміністерства йвідомства, черезсвоїхпредставників,визначених персонально заподаннямкерівництвазазначенихустанов.Загальнізбориакціонеріввизначаютьсяправомочними,якщо у якихберуть доляакціонери, щомаютьвідповідно до статуту более як 60% голосів (>акцій).

>Біржовийкомітетстворюється із числапредставниківакціонерів.Вінпредставляєінтересиакціонерів уперервіміжпроведеннямзагальнихзборів й вмежахкомпетенції,визначеної статутомбіржі.Біржовийкомітетздійснює контроль тарегулює діяльність Зарадидиректорів.Комітетскладається із неменш ніж 5осіб,призначених нап'ятирічнийтермінЗагальнимизборами.

>Членикомітетуможуть бутипереобраними зважується на власну посадунеобмеженукількістьразів.Жоден членБіржовогокомітету неможеодночасно бути членом Зарадидиректорівта/абоРевізійноїкомісії, атакожАрбітражногокомітету. ГоловаБіржовогокомітету зарекомендацією НБУобираєтьсяБіржовимкомітетом напевний рядків, але й неменший, ніж допроведеннянаступнихЗагальнихзборівакціонерів.

>ЗасіданняБіржовогокомітетупроводяться нерідше одного разу на двамісяці.Засіданнявважаютьсяправомочними,якщо у якихберуть доля 2/3 відзагальноїкількостічленівБіржовогокомітету, заумови,однак, щосеред нихєприсутнім головаБіржовогокомітету, чи його заступник.

Рададиректорівєвиконавчим органом йприймаєрішення по всіхпитанняхщододіяльностібіржі, котрі невходять докомпетенціїзагальнихзборів таБіржовогокомітету.[15, З. 15 - 19]

РадапідзвітнаЗагальнимзборам йБіржовомукомітету таорганізовуєвиконання їхньогорішень.КерівництвоРадоюздійснює голова Зарадидиректорів,який затверджується на посадуБіржовимкомітетом. Голова Заради бездовіреностіздійснюєпредставництвоінтересів УМВБ передусіма органами державної влади,організаціями,юридичними особами тагромадянами із всіхпитань,пов'язаних іздіяльністюбіржі в Україні та за кордоном.

Зметою контролю зафінансовою тагосподарськоюдіяльністю УМВБЗагальнізбориакціонерівстворюютьРевізійнукомісію, котраобирається із числаакціонерів.Ревізійнакомісіяскладається ізтрьохчленів,призначенихЗагальнимизборами натермін 2 рокта.ЧлениБіржовогокомітету, Зарадидиректорів,Арбітражногокомітету, голова тасекретарЗагальнихзборів неможуть бути членамиРевізійноїкомісії.

>Ревізійнакомісіязвітує за результатамисвоїхперевірокБіржовомукомітету таЗагальнимзборамвідповідно дочинногозаконодавства.Загальнізбориакціонерів помиляюсязатверджуватищорічнізвіти табалансибіржі без з висновкамиРевізійноїкомісії.

>КрімРевізійноїкомісії, дляствореннявідповідноговнутрішньогоаудиторського контролю та ізметоюдотриманнячинногозаконодавства України УМВБстворюєвідділвнутрішнього аудиту.

>Вирішення всіхспорів із приводу:наданняпослуг УМВБ,укладаннята/абовиконанняугод набіржі, щовиникаютьміжакціонерами, атакожміж ними табіржею,здійснюєтьсяАрбітражнимкомітетом.Арбітражнийкомітетдіє згідно ізПоложенням проАрбітражнийкомітет.Персональний складАрбітражногокомітету таПоложення проАрбітражнийкомітет затверджуєтьсяЗагальнимизборамиакціонерів.

Контроль задіяльністю УМВБ ізметою забезпеченнядотримання неючинногозаконодавства України тавідповіднихнормативнихактівздійснюють Нацбанк України,Державнакомісія ізціннихпаперів та Фондовогоринку.Крім цого,перевіркифінансовоїдіяльності УМВБздійснюютьсяпредставникамидержавнихподатковихадміністрацій таіншими органами державної влади, якце передбаченечиннимзаконодавством України.[ 13, З. 9 – 15 ]

1.2Умовиторгівлііноземнойвалюти наміжбанківськомуринку України

 

>Торгівляіноземноювалютою на територї України резидентами й нерезидентами —юридичними особамиздійснюється черезуповноважені банки таіншікредитно-фінансовіустанови, котрі здобулиліцензію НБУ наторгівлюіноземноювалютою.

>Здійснювати >операції наміжбанківському валютномуринку України >можуть лишесуб’єкти цогоринку, до які належати:

·Національний банк України;

·уповноважені банки —комерційні банки України, котрімаютьліцензію НБУ наздійсненняоперацій ізвалютнимицінностями;

·іншіфінансово-кредитніустанови-резиденти (>страхові,інвестиційні,дилерські таіншікомпанії), котрімаютьліцензію НБУ наздійсненнявалютнихоперацій;

·юридичні особини, котріуклали ізуповноваженими банкамиагентські догоди навідкриттяпунктівобмінуіноземних валют;

·кредитно-фінансовіустанови-нерезиденти (у томучислііноземні банки), котрі здобулиіндивідуальнийдозвіл НБУ.

>Крім того, доструктуриміжбанківського валютногоринкувходятьтакожвалютнібіржі,валютнівідділеннятоварних йфондовихбірж, котрімаютьвідповіднийдозвіл наторгівлюіноземноювалютою. [ 6, З. 13 – 18 ]

>Усінадходження накористьрезидентів віноземнійвалюті ізчервня 1997 р. непідлягалиобов’язковому продаж наміжбанківському валютномуринку України. Однак ізвересня 1998 р.знову введенообов’язковий50-відсотковий продажіввалютноївиручкиекспортерів .

>Уповноважені банкизобов’язанівикуповуватицюіноземну валюту наміжбанківському валютномуринку України задорученнями (заявкамиклієнтів на продажіввалюти) й зарахунокрезидентів ізметою забезпеченнявиконаннязобов’язаньрезидентів.

Непідлягаютьобов’язковому50-відсотковому продажтакінадходження навалютнірахункирезидентів:

·кошти,придбані наміжбанківськомуринку України і УМВБ,протягомп’ятиднів із години їхніпридбання;

·надходження на адресоюфізичнихосіб, завиняткомкоштів відведенняпідприємницькоїдіяльності;

·коштибанків таіншихфінансово-кредитнихустанов, котрімаютьгенеральнівалютніліцензії;

·кошти відреалізаціїпродукціївласноговиробництва, наосновісертифікатаМінекономіки України;

·кошти, щонадійшли на адресоюпосередника, — наосновірозподілу нимвалюти навласну і ту, щопідлягаєпереказуваннювласникутоварно-матеріальнихцінностей;

·кошти,отримані відприватизації державногомайна.

>Післязарахуваннясумивалюти, котранадійшла, банк винен непізнішенаступного днясповістити процевласникарахунку.Протягомп’ятибанківськихднівобов’язковий продажівздійснюється задорученнямиклієнтауповноваженому банку.Якщопротягомуказаноготермінудоручення ненадійшло, то, нашостийробочий деньобов’язковий50-відсотковий продажівздійснюєтьсяуповноваженим банком упримусовому порядку.Уповноважений банктакожсамостійнопротягомп’ятибанківськихднівздійснює продажів тихийвалютнихнадходжень на адресою резидента, котрі згідно ізнормативними документами НБУпідлягають продаж доповномуобсязі наміжбанківському валютномуринку України, асаме:

·валюти,отриманої резидентом на територї України безіндивідуальноїліцензії НБУ навикористанняготівковоїВКВ якзасобу платежу на територї України;

·валюти,купленої наміжбанківському валютномуринку України, длявиконаннязобов’язань уційвалюті перед нерезидентом, уразі, колицікоштиповернулися тому від нерезидента.

>Гривні,одержані від продажвалюти,мають бутизараховані нарозрахунковийрахунокклієнтапротягом двохробочихднів із моментузарахуванняпевних торб на балансбанку.Окрімобов’язкового продаж резидентамиіноземноївалюти, вразіпотребиклієнтиможуть йдобровільнопродавати (а банки,відповідно,купувати) тихкошти, котрізалишаються навалютнихрахунках урозпорядженніїхніхвласників.Уповноважені банкиможутьпродаватиіноземну валюту наміжбанківському валютномуринку України за заявкамиклієнтівпідприємницькоїдіяльності,страхових йтуристичнихорганізацій,підприємств, котріздійснюють продажівквитків наміжнародніпасажирськіперевезення,підприємствамзв’язку йтелекомунікацій,транспортниморганізаціям,державнимпатентнимвідомствам тощо.

>Необхіднимиумовами дляпридбанняклієнтамиуповноваженихбанківіноземноївалюти в Україніє:

· увідповіднийспосіб оформлень контракт наімпорттоварів,робіт чипослуг;

·документи, щосвідчать проправомірністьпереказування за кордонприбутку,отриманогоіноземнимінвестором відіноземнихінвестицій в Україні;

·документистосовно рухукапіталу,проліцензійовані НБУ;

·документи, щосвідчать проправомірністькупівлііноземноївалюти дляпогашення йобслуговування резидентом кредиту,одержаного віноземнійвалюті увстановленому порядку від нерезидента чи вуповноваженому банку.

Продажівуповноваженими банкамиіноземноївалютиздійснюється як заумовифактичноздійсненогоімпортутоварів,робіт йпослуг, то й наумовахпопередньої оплати (>авансовийплатіж).Можливий продажівіноземноївалютирезидентам-посередникам, котріздійснюютьперерахуваннявалютнихкоштів нерезидентам зареалізовані в Українітовари напідставідоговорівкомісії таконсигнації. Продажівіноземноївалютиуповноваженими банками Україниздійснюється лише занаявностінеобхідногоеквівалента у гривні напоточномурахункуклієнта на даний моментподання заявки накупівлюіноземноївалюти. Цемає бутипідтвердженоплатіжними документами, котрісвідчать просписаннясуми грошей у гривнях.Якщо напоточномурахункуклієнта немаєкоштів у гривнях, банкможенадатикороткостроковий кредит.Купленаклієнтоміноземна валютамає бутивикористана уповнійвідповідності із контрактом чиіншиминеобхідними документамипротягомп’ятибанківськихднів,інакше банкздійснитьзворотнуоперацію.

>Особливий порядок продажуповноваженими банкамиіноземноївалютидієстосовнопридбанняїїклієнтами:

· наоперації ізіноземноювалютою згідно ізіндивідуальнимиліцензіями НБУ;

· напридбанняоблігаційдержавнихвнутрішніхпозик йвідсотків по них;

· для Поверненняінвестицій йприбутків,отриманих від них;

· дляпередання прававимогиборгів;

· наіншіоперації, щорегламентуютьсяокремиминормативними актами НБУ.

>Придбанняфізичнимиособами-резидентамиіноземноївалюти наміжбанківському валютномуринку Україниздійснюється:

· подвідповідним способомоформлені догоди (>контракти) йрахунки-фактури ізюридичноюособою-нерезидентом;

· длявласноговикористання;

· лише занаявностіпосередника —юридичної особини;

· убезготівковійформі;

· на суму не понад 8000 дол. США.

>Фізичнаособа-резидентвступає удоговірнівідносини із нерезидентом лише черезпосередника іукладає ізостаннімдоговір-доручення наздійснення відімені й зарахунокфізичноїособи-резидентавідповіднихюридичнихдій.Фізичнаособа-резидентпереказує чи вноситиготівкоюкошти увалюті України нарахунокпосередника длякупівлі наміжбанківському валютномуринку Україниіноземноївалюти ізметоюрозрахунків із нерезидентом.Посередникздійснюєрозрахунки із нерезидентомпротягом недовшеп’ятиднів,інакше валютапродається. Заявкиклієнтів накупівлю чи продажівбезготівковоїіноземноївалюти разом ізпідтверджуючими документаминадходять доопераційного відділення банку, де смердотіперевіряютьсяспеціалістами відділення щодовідповідності усім тімвимогам й нормам, котрі булинаведенівище. Уразі позитивногорішення на заявкахпроставляютьсявідмітки, й смердотіпередаються до відділенняконвертації валютногоуправління.Такі сам заявки відфілій банкуприймаєвідділкореспондентськихвідносин валютногоуправління й послеперевіркипередає до відділенняконвертації валют. Заявки,прийняті до 12.00 закиївським годиною,обслуговуються у томусамий день.

>Відділконвертації валют (>ділингу)складається із двохпідрозділів —власне самогоділингу (>фронт-офісу) табек-офісу,тобтопідрозділу, щооформляє усіукладені дилерами догоди.Самебек-офісспочаткузводитьодержані заявки по всіх валютах,прораховує сальдо покожній з них,виводитьзагальну сумуклієнтськогопопитуповалютно йподаєзведенуінформацію начальнику відділення.Аналізуючикурси, щосклалися наміжбанківськомуринку, начальник відділеннявирішує, як будутьвиконуватися заявкиклієнтів, йдаєвідповіднівказівки дилерам.Крім того,певначасткаугод уразіпотребимаєздійснюватися ізметоюпідтриманняліквідності банку по окремих валютах йтакож удіяхдилерів.

На початку шкірного дняторгівлі наміжбанківському валютномуринку Україниуповноважені банкиотримуютьінформацію НБУ проофіційнікурси валют.Після цогодилерибанків задопомогоюмоніторівсистеми Рейтер тателефонівпочинаютьз’ясовуватикурсикупівлі-продажу окремих валют урізнихінших банках.Якщопевний курсвлаштовуєякісьдвісторони, то та із них,котраініціювала угоду (>скажімо,купівлівалюти)надсилає телексзістандартнимиреквізитами,головними із якіє:

· кодвалюти;

· курсобміну;

·кількістьвалюти;

· тип догоди;

·дативалютуванняобох валют;

· номеркореспондентськогорахунку банку (в цьомувипадкубанку-покупця убанку-продавця).

>Банк-контрагентмаєнадіслатителекс-підтвердження догоди у томусамий день.

>Укладені догодидилериоформляютьрозпорядженнями наздійсненнярозрахунків (такзваними «>тікетами»).Усірозпорядженняперевіряються йпідписуютьсяспочатку начальником відділення (старшим дилером), апотімособою, щомає в банку право Першогопідпису.Після цогорозпорядженняотримуєбек-офіс,котрийперевіряє усіреквізитиугод йпотімбезпосередньорозподіляє їхніміжбухгалтерією (>якщо банк виненпереказувати гривню) тавідділомкореспондентськихвідносин (уразіпереказуваннявалюти).

>Звичайновалютні догодиподіляються на «>касові» й «>строкові».Якщо куплена валютамає бутинадана урозпорядженняпокупця щодняукладання догоди (today — «>TOD»), чи нанаступний день (>tomorrow — «>TOM»), тотакі догодиназиваються «овернайт» (overnight).

>Угоди, котріпередбачають поставкувалютипротягом двохробочихднів после їхніукладання,іменуютьсяугодами «>спот» (spot).Ці двавидиугодоб’єднуютьсяпоняттям «>касові»валютніоперації. Затакий короткийперіодобмінний курс, як правило, невстигаєзначнозмінитися, йризик практично невиникає чизводиться домінімуму.Інша справа, колиздійснюютьсястрокові («>форвардні») догоди, котріпередбачаютьобмін валют узаздалегідьустановлені рядки (як правило, від одного тижня до року й понад), але й за курсом,зафіксованим у моментукладання догоди,тобто «>сьогодні».

Дострокових належатитакож догоди типу «>своп», щоявляють собоюкомбінаціюоперацій «>спот» й простого «форварда».Тобтооперація «>своп» —цеодночаснакупівля й продажівіноземноївалюти наприблизнорівнісуми заумовирозрахунків них нарізнідати (>купівля чи продажіввалюти наближчу дату ізодночасноюконтругодою навизначений рядківмайбутньому).

>Операції «>своп»майжеповністюусуваютьвалютнийризик. Іхоча валютакупується йпродаєтьсяодночасно заумовирозрахунків нарізнідати йтеоретично можна говорити, щокожна ізцихопераційєокремою,однак напрактиціриноквикористовує «>своп»саме як базу длястроковихугод.

«>Форвардний» курсзвичайновідрізняється від того курсу, щозастосовується приугодах «>спот». Курс «форвард» —цеціна, заякою дана валютапродається чикупується заумови поставкиїї навизначену дату вмайбутньому.

При «>форвардних»угодахможуть бутидодатковіризики, щовимагаєбільшоїобережності, ніж приопераціях «>спот».Наприклад, «>форвардний» курсє непростопрямимвідбиткомсильних йслабкихпозицій валют,вінтакожвраховуєрізницюпроцентних ставок,чим йпояснюються його годиноюрізкішіколивання порівняно із курсом «>спот». Зіншого боці,цінедолікиповністюпокриваютьсянизкоюпереваг.Передусімцеможливістьпокриттяризиків наринку «>форварднихоперацій», щодопомагаєвизначитивартістьмайбутніхактивів йпасивів.

Уміжнароднійпрактиці прикотируванні валют для «>форвардних»угодзвичайновказують неповний «>форвардний» курс, алишерізницювідносно курсу «>спот» (дисконт чипремію). Длявизначення «форвардного» курсуїїнеобхідновідповідновідняти чидодати до курсу «>спот».Розмірпремії чи дисконту вперерахунку врічніпроценти й якщовідповідатирізниці упроцентних ставках закредити наринкуєвровалют.Впливпроцентних ставок навалютний курсвизначається тім, що дляпридбаннянеобхідноївалютитребавзятипозичку чизнятивідповідну суму ізбанківського депозиту, заплативши чивтративши врезультаті цогопроценти


 

2. >Аналізоперацій ізторгівлівалютою в «Райффайзен Банк Аваль»

 

2.1Аналізторгівлііноземноївалютою наміжбанківських ринках

 

>Валютнийринокзагалом (>близько 80%)єпозабіржовим, йлише 20%валютнихоперацій проводитися наорганізованихвалютнихбіржах.Головніцентриторгівлі — Лондон, Нью-Йорк,Токіо, Цюріх, Сінгапур.Найбільшимєринок вЛондонськомуСіті, часткуякогоприпадаєблизько 480 млрд дол. СШАконверсійнихоперацій зарік.Обсягиторгівлі в Нью-Йоркуоцінюються нарівні 220 млрд дол., уТокіо — 170 млрд дол., уСингапурі — 90 млрд дол.Географічнерозташуванняцентрів урізних точках світудозволяєпроводитивалютніопераціїпротягом 24 рікдобу,починаючи біляТокіо, даліпереміщуючись уЄвропу йзакінчуючи біля Нью-Йорку таЛос-Анджелесі у тому годину, колизновувідкриваються ринки наДалекомуСході.

>Головнимиучасниками валютногоринкує банки, котріздійснюють 50 — 70% всіхвалютнихоперацій й томуназиваються «особами, щоформуютьринок».Активну доля вторгівлівалютоюберутьброкери,центральні банкикраїн,великікорпорації,інвестори,спекулянти,імпортери,експортери,туристи.Валютніоперації,пов’язані ізкупівлею тапродажеміноземноївалюти,поділяються накасові (>готівкові) тастрокові. Докасовихопераційвідносять догоди типу «овернайт» (overnight), коли куплена валютамає бутинадана врозпорядженняпокупця щодняукладання догоди чинаступного дня, та догодиспот (spot),якимипередбачаєтьсяпоставляннявалюти після двохробочідні віддати догоди.Якщоперіод віддатиукладаннявалютної догоди додатипроведення реальногообміну валютами —дативалютування,становить понад дваробочідні, тоопераціяназиваєтьсястроковою, чифорвардною.Відповідно до умівпроведеннявалютнихопераційрозрізняють дватипиринків:касовий (>спотовий)ринок тастроковий (>форвардний)ринок. Ікасовою йстроковоюугодоюпередбачаєтьсяфіксаціяпевного валютного курсу в останній моментїїукладення.Касові догодиукладаються запоточнимринковим курсом — такзванимспот-курсомвалюти, а тому часто і самринок такихконтрактівназиваютьспотовим.Валютний курс, заякимздійснюютьсяконтракти наринкустроковихугод,називаєтьсяфорвардним курсом, ариноквідповідно —форвардним.

>Ліквідність валютногоринкувимірюєтьсярізницею вцінікупівлі й продажвалюти.Невеликарізницяміж курсамикупівлі та продажсвідчить провисокуліквідністьринку, йнавпаки,низькаліквідністьсупроводжуєтьсязначноюрізницею вцінах.Здебільшоголіквідність спотовогоринку вищий заліквідність форвардного.

>ОПЕРАЦІЇСПОТ: >Переважнабільшість всіхвалютнихопераційздійснюється наумовахспот. Дваробочідні, щовідводяться наспотовуоперацію,дозволяють перевестикошти вбудь-якукраїну йзавершитиоформлення догоди, Незважаючи нарізницю вчасових поясахучасниківторгівлі.Базою дляпроведенняопераційспотслугуютьміжбанківськікореспондентськівідносини.Процесздійсненнявалютнихопераційскладається ізкількохетапів. Напідготовчійстадіїаналізується станвалютнихринків,виявляютьсятенденціїзміникурсіврізних валют,вивчаються заподій такихзмін тапрогнозуютьсямайбутнітенденції рухувалютнихкурсів.Результатианалізудаютьзмогувизначитинайефективніші напрямипроведеннявалютнихоперацій,тобтовибрати валюту і типоперації-купівля чи продажів. У великих банкаханаліз станувалютнихринківздійснюютьспеціалізованівідділи, у склад яківходятьекономісти-аналітики,фінансисти.Дилери,спираючись нанадануінформацію тапрогнози,обирають напрямипроведеннявалютнихоперацій. Уменших зарозмірами банкахдилери самвиконуютьфункціїаналітиків табезпосередньоздійснюютьоперації. На іншомуетапідилери задопомогоютелекомунікаційнихзасобівведуть переговори прокупівлю-продажвалюти таукладають догоди.

Процедураукладаннявалютної догодивключає:

1)вибір валют, що будутьобмінюватися;

2)фіксацію курсу;

3)визначеннясуми догоди;

4)валютуванняперерахункукоштів;

5)вказування адресудоставляннявалютнихкоштів. Назаключномуетапіперераховуютьсякошти,проводяться та документальнопідтверджуютьсяоперації зарахунками.

Упроцесіздійсненняспотовихоперацій банкможе матір наметі:

1) забезпечення потребклієнтів банку віноземнійвалюті;

2)переведенняоднієївалюти віншу;

3)проведенняспекулятивнихоперацій.

Банкивикористовуютьопераціїспот дляпідтриманнямінімальнихробочихзалишків нарахунках ностро у трилітрові банки, азменшеннянадлишків воднійвалюті йпокриттяпотреби віншійвалюті.

>Незважаючи на короткий рядків поставкиіноземноївалюти заопераціямиспот,контрагентинаражаються навалютнийризик й за такимиугодами,хочавін йзведений домінімуму. Уумовахплаваючихвалютнихкурсів табезперервної роботисвітового валютногоринку курсоднієївалютищодоіншоїможезмінитися й протягом двохробочідні, томуповністюуникнутиризику невдається. як правило,форвардний курсвалютивідрізняється від спотового,оскільки навалютнікурсивпливає рядекономічнихфакторів, які іпризводять дозниження чи зростаннюфорварднихкурсіввідносно курсуспот.

>Форварднівалютнікурсиформуються подвпливом такихосновнихчинників:

1)внутрішнійпопит йпропозиція;

2) паритеткупівельноїспроможності;

3) стан фондового та копійчаногоринків країни;

4)різниця врівняхінфляціїоднієї країнищодоіншої;

5)торговельний йплатіжний баланс;

6)політичніфактори;

7)втручання уряду країни шляхом:

•проведенняоперацій навідкритомуринку (>купівля й продажіввалюти);

•установленнянормативіврезервування;

•регулюванняоблікової ставки центрального банку;

•створення моральногоклімату (>риторичний методвпливу);

8)сприйняття чиочікуваннямайбутніхзмін урівняхвалютнихкурсів.

>Зазначенічинники,крімостаннього, упідсумкуформуютьрівеньвідсоткових ставок за валютами.Такийчинник якочікуванняможевідчутновпливати навалютнікурсинезалежно відрівнявідсоткових ставок, але йпротягомнезначногопроміжку години.Особливояскравовплив цогочинникавиявляється навалютнихбіржах.Міркування одного чигрупидилерівінодіпризводять довиникненняажіотажногопопиту чипропозиціїокремоївалюти.Наприклад,якщодилерипродаютьфунтистерлінги,очікуючизниження курсу, топропозиціяфунтівстерлінгівможезначноперевищитипопит.

Отже,створюєтьсяажіотажнапропозиція припопиті, щовідбиваєреальніпотреби, а чи неспекулятивніоперації. Цепризводить додійсногозниження курсуфунтівстерлінгів.Такіситуаціївиникаютьпротягом короткихперіодів, коливпливрештичинниківнезначний, й нереальнопозначитися навалютнихкурсах.Форварднівалютнікурси невідображаютьочікуванняринкоммайбутньогоспот-курсувалюти, азалежать відрізниці врівняхвідсоткових ставок валютами, щокотируються.Рівнівідсоткових ставоквідбиваютьнасампереддіючий таочікуванийрівніінфляції. Ос-кількиочікуванийрівеньінфляції, навідміну віддіючого, не можнарозрахувати, алишеспрогнозувати, то івідсоткові ставкимайбутніперіодитакожпрогнозуються.Форварднівалютнікурсирозраховуються наосновівідсотковихставок.

Дляєвропейських умів, коликотируванняпоказуєкількістьвалюти задолар США,короткостроковий (до року)форвардний курсвалюти додолара СШАФ/Кв/$ можнарозрахувати заформулою 2.1. :

Описание: C:Documents and SettingsUSERРабочий столКР.GIF(2.1)

Де З /Kв/$ –спот-курсвалюти додолара США; >rв –відсоткова ставка заданоювалютою; >r$ –>відсоткова ставка задоларом США; >t

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація