Реферати українською » Банковское дело » Автоматизована Банківська система у ЗАТ КБ "ПриватБанк"


Реферат Автоматизована Банківська система у ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Курсова робота

із курсу: ">Банківськіінформаційнісистеми"

на задану тему ">Автоматизованабанківська система у ЗАТ КБ "ПриватБанк""


>Зміст

>Вступ

>Розділ 1.Інформаційнісистеми татехнології вбанківськійсистемі

1.1Еволюціястановленняінформаційнихбанківських систем в Україні

1.2Принципипроектування тафункціонуванняавтоматизованихбанківських систем

1.3Інформаційнаінфраструктураавтоматизованоїбанківськоїсистеми

1.4 Схемапобудовиавтоматизованоїбанківськоїсистеми

>Розділ 2. Характеристика АБСбершадськоговідділеннявінницькоїфілії ЗАТ КБ "ПриватБанк"

2.1Економіко-правова характеристикаБершадськоговідділенняВінницькоїфілії ЗАТ КБ "ПриватБанк"

>Розділ 3.Банківськіінформаційнісистеми татехнології у ЗАТ КБ "ПриватБанк"

3.1Структурно-організаційна схема АБС уБершадськомувідділенніВінницькоїфілії ЗАТ КБ "ПриватБанк" таїїінформаційне забезпечення

3.2Функціонуванняавтоматизованихбанківських системах уБершадськомувідділенніВінницькоїфілії ЗАТ КБ "ПриватБанк" тарежими роботи ізмережею

3.3Захистінформації уБершадськомувідділенніВінницькоїфілії ЗАТ КБ "ПриватБанк"

3.4Оцінкаефективності танадійності АБС уБершадськомувідділенніВінницькоїфілії ЗАТ КБ "ПриватБанк"

>Висновки тапропозиції

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

Уостанні роктабанківська системанашої країнипереживаєбурхливийрозвиток. Нема заіснуючінедолікиукраїнськогозаконодавства, щорегулює діяльністьбанків,ситуаціянеухильнозмінюється накраще.Пройшличаси, коли можна було б легкозаробляти наспекулятивнихопераціях ізвалютою.Сьогодні все понадбанківроблять ставкупрофесійністьсвоїхспівробітників йновітехнології.

>Важкоуявитисобі болеесприятливийґрунт длязапровадженнякомп’ютернихтехнологій, ніжбанківська діяльність.Майже усі заподіяння, котрівиникають упроцесі роботи банку,піддаютьсяавтоматизації.Швидка йбезперебійнаобробказначнихпотоківінформаціїє одним зголовнихзавданьбудь-якоївеликоїфінансовоїорганізації. Томунеобхіднанаявністьобчислювальноїмережі, Якадозволяєоброблятиінформаційні потоки, що всезбільшуються йзбільшуються.Крім того, банкимаютьдостатніфінансовіможливості длявикористаннянайсучаснішоїтехніки. Однак неслідвважати, щосередній банкготовийвитрачативеличезнісуми накомп’ютеризацію. Банкє,насамперед,фінансовоюорганізацією, котрапризначена дляотриманняприбутку, томузатрати намодернізаціюповинні бутиспівставленими ізочікуваноюкористю відїїпроведення.Відповідно дозагальносвітової практики, всередньомузатрати банку накомп’ютеризаціюскладають не менше 17 % відзагальноїсумирічнихвитрат.

>Інтерес дорозвиткукомп’ютеризованихбанківських системвизначається,головним чином,стратегічнимиінтересами. якпоказує практика,інвестиції втакіпроектипочинаютьприноситиприбутоклише черезпевнийперіод години,необхідний длянавчання персоналу таадаптаціїсистеми доконкретних умів.Вкладаючикошти впрограмне забезпечення,комп’ютерне йтелекомунікаційнеобладнання таствореннябази для переходу до новихобчислювальних платформ, банки, впершучергу,прагнуть доздешевлення йприскореннярутинної роботи таперемоги вконкурентнійборотьбі.

>Новітехнологіїдопомагають банкам,інвестиційнимфірмам тастраховимкомпаніямзмінитивідносини ізклієнтами йзнайтиновізасоби дляотриманняприбутку.Аналітикисходяться надумці, щоновітехнологіїнайбільш активновпроваджуютьінвестиційніфірми,потімйдуть банки, аостанніми їхніприймають наозброєннястраховікомпанії.

>Завдання, щостоїть передфінансовимиорганізаціями,однакове. Цеінтеграція нових систем урозподіленуархітектурулокальних таглобальнихмереж.

>Банківськікомп’ютернісистеми насьогоднішній деньнабулинайбільшогорозвиткусередгалузей прикладногомережевогопрограмного забезпечення (ПЗ).Потрібновідзначити, що БС -дужевигіднийринок длябудь-якого виробникакомп’ютерів та ПЗ.

як прикладпередовихтехнологій, щовикористовуються вбанківськійдіяльності, можнаназватибазиданих наосновімоделі “>клієнт-сервер” (>характернимєвикористання ОСUnіx таБД Oracle);засобиміжмережевоївзаємодії дляміжбанківськихрозрахунків;службирозрахунків,цілкоморієнтовані наІnternet, й багатоіншого.


>Розділ 1.Інформаційнісистеми татехнології вбанківськійсистемі 1.1Еволюціястановленняінформаційнихбанківських систем в Україні

Нацей годинубанківська діяльність простонемислима безвикористовуваннякомп'ютерноїтехніки йрізних системавтоматизаціїдіяльності. Благо,сучаснийІT-ринокдостатньонасиченийрізнимпрограмнимзабезпеченнямвітчизняного йзарубіжноговиробництва.Протещобвибратиправильну ">автоматизованубанківську систему" (АБС), котранадалівиправдає усіочікування,потрібновраховувати рядчинників, щостосуються, впершучергу, банку:розміри банку,кількістьфіліалів, виддіяльності банку,можливостінаявноїкомп'ютерноїтехніки й т.п.Власне, сама АБСскладається із ядра (>центральначастинасистеми) йдодатковихмодулів,кількість якізалежить від потреб банку вавтоматизації того чиіншогопроцесу.Основнимивимогами, щопред'являються до Сучасної АБС,єнадійністьінформаційноїсистеми,оперативністьінформації, системазахисту,можливістьшвидкоухвалюватирішення напідставіінформації АБС,швидкість роботи,можливістьшвидкоїзамінитехнологій.

>Класифікація АБС:

Іпокоління

>Апаратна платформа -автономніперсональнікомп'ютери под Управлінням MS-DOS;СУБД -Clіpper,FoxPro,Clarіon;базовийелементтехнології -бухгалтерська проводка; структура АБС -автономніАвтоматизованіРобочіМісця (АРМ), незв'язані чи слабкозв'язані заданими черезобмін файлами (у томучислі шляхомфізичногоперенесення нагнучких дисках ізкомп'ютера накомп'ютер).Зараз практично незустрічається.

ІІпокоління

>Апаратна платформа -персональнікомп'ютери под Управлінням MS-DOS,працюючі влокальніймережіNovellNetWare;СУБД -Clіpper,FoxPro,Clarіon;базовийелементтехнології -бухгалтерська проводка; структура АБС -автономніАРМи,зв'язані заданими череззагальніфайли, що лежати насервері й незв'язані пофункціях. Широкопоширенодотепер, особливо в невеликих банках й впровінції.

ІІІпокоління

>Апаратна платформа -персональнікомп'ютери под Управлінням MS-DOS (MSWіndows),працюючі влокальніймережіNovellNetWare;СУБД -власнарозробка набазі менеджеразаписівBrtіeve;базовийелементтехнології -бухгалтерська проводка,рідше - документ; структура АБС -автономніАРМи, сильнозв'язані заданими череззагальніструктурибазиданих й слабкозв'язані пофункціях.Технологія,перехідна від “файл-сервер до “>клієнт-сервер. Широкопоширено, у томучислі урядікрупнихбанків.

>ІVпокоління

>Апаратна платформа -персональнікомп'ютери под Управлінням MS-DOS (MSWіndows),працюючі влокальніймережі, чи жхост-комп'ютер ізтерміналами;СУБД -професійнареляційна (>може бутипостреляційна чимережний);базовийелементтехнології -бухгалтерська проводка (>рідше), документ,операція; структура АБС -автономніАРМи, сильнозв'язані заданими череззагальніструктурибазиданих, в окремихвипадкахзв'язані пофункціях череззагальне ядро.Технологія “>хост-термінал чидворівнева “>клієнт-сервер.Доситьпоширено, але й в нас.

Vпокоління

>Апаратна платформа -персональнікомп'ютери под Управлінням MSWіndows, MS-DOS,рідшеUNІX, врозподіленіймережі (>WAN) іздекількомафізичними серверамидодатків (котріпрацюють подбагатозадачнимирозрахованими на багатокористувачіОпераційнимиСистемами (>Ос));СУБД -професійнареляційна плюс менеджертранзакцій;базовийелементтехнології - документ чиоперація; структура АБС -логічніАРМи, сильнозв'язані як заданими, то й пофункціях вмежахлокальноїмережі чихоста й слабкозв'язані заданими вмежахрозподіленоїмережі.Технологіятрьохрівнева “>клієнт-сервер“ ізвикористаннямменеджерівтранзакцій.Одиничні розробки.

>VІпокоління

>Апаратна платформа -гетерогеннемережнесередовище;СУБД -професійніреляційні ізвідкритимінтерфейсом (>можливоодночаснодещорізнихСУБД);базовийелементтехнології -операція чи документ; структура АБС -логічніАРМидинамічноформовані закомпонентноютехнологією, сильнозв'язані заданими йфункціями вмежахмережіІntranet. Перспективнатехнологія, щоз'явиласятрохи понад року тому.Одиничні розробки, але й по нихмайбутнє.

>Найбільшачастина українськихбанків (понад 60%) прирішенніавтоматизаціївіддаютьперевагувітчизнянимрозробникампрограмнихпродуктів. Самимивідомимирішеннями,представленими наукраїнськомуринкубанківських АСУ,єProFІX/BANK (ТОВ "КомпаніяПроФИКС"), ">ИСАОД-БАНК" і ">ИРБИС" (ТОВ ">ИБИС"),RS-Bank (>R-StyleUkraіne), "БІС ГРАНТ" (>СНПФ ">АРГУС"), ">Scrooge-ІІІ" і ">Scrooge-ІІ" (">Lіme Systems"), Б2 (CS Ltd.),SftBank (ТОВ СП "40.5Plus"), ">UnіCorn" (ТОВ ">Юникорн") таін.

>Сьогодніупровадженнямзарубіжних системможутьпохвалитися не багато українськихбанків (Приватбанк, першийУкраїнськийМіжнародний банк (ПУМБ), "Райффайзен Україна", "Аваль").Такі банки, впершучергу,шукають нетехнічнірішення, аметодологічні, котрі дозволили б забезпечитиякіснийпрорив банку напевнісегментиринку.

>Банкомати булипершоюспробоюбанківобійтиобмеження наздійсненнярозрахунків через ті, щовідділеннявідкриті лише вробочийгодинник, йпонизитивитрати на їхньогозміст.Потімз'явилисяпослуги телефоном.Приблизнопівтора рокта томувиникновийпідхід довзаємодії банку ізклієнтом - багатобанківпочалинадаватибанківськіпослугивдома задопомогоюспеціалізованих систем ">банк-клієнт".Спочаткутакіпослугинадавалися лише позакритихприватних каналах. У годинуситуаціяміняється у біквикористовуванняІnternet.Заразнайбільшпопулярнізмішанірішення.

>Є тримоделінаданнябанківськихпослугвдома,кожна із якіпокладаєрізну відповідальність нафінансовуустанову, щопропонуєданупослугу:

1. Банкнадаєпризначений длякористувачаінтерфейс,мережу йнаповненнярішення. При цьомуможевикористовуватися система ">банк-клієнт",розроблена самим банком чиспеціалізованоюфірмоювиробляючої ПЗ.

2.Посередник чи провайдерпослуг,наприкладІntuіtServіces,бере у собі відповідальність запризначений длякористувачаінтерфейс й замережу, у тому годину, як банквідповідає занаповнення.

3.Наданняпослугвдома задопомогоюІnternet. Уданомувипадкуінтерфейсєпрограмоюперегляду Web, якмережавиступаєІnternet, анаповненнязалежить від банку.Взагалікажучи, черезвузол Webфінансовіінститутиможутьзапропонувати широкий, спектрпослуг.

Таких,наприклад, якуявленняоперативноїінформації профінансові новини,можливістьуправліннярахівницями,електроннапошта йвидалений доступ доперсональноїфінансовоїінформації.

Схемавикористовуваннясистеми ">банк-клієнт" така: банккупує (чирозробляє) систему йпотімпродає чибезкоштовнонадає доступ донеї своїмклієнтам.

Зпоглядуреалізаціїфінансовихпослуг длябанків система ">банк-клієнт" неєнічимпринциповоновим,основнізміниторкаютьсяорганізаційноїсферидіяльності. Система ">банк-клієнт"дозволяєвсьоголишевиключити ізтехнологічноголанцюжкаобробкифінансового документа процедурупередачіпаперовогооригіналу із рукклієнта до рукопераціоніста йперекладу його велектронну форму.Супутні цьомупроцесуопераціїідентифікації йаутентифікації документатежвиконуютьсяавтоматично.Надалі документ велектронномувигляді проходити абсолютно тих жетапиобробки,передбаченііснуючоюбанківськоютехнологією, що йпаперовий документ.

>Обмеженняобумовленілишеготовністю банкудовіритивиконанняфінансовихопераційавтоматизованійсистемі.

1.2Принципипроектування тафункціонуванняавтоматизованихбанківських систем

У Україніавтоматизаціябанківськихтехнологій в новихринковихумовахпочалапроводитися із початку 1990-х років, колиз’явилися Першікомерційні банки.Відразу ж наринкупрограмного забезпечення длябанківської справзасобівз’явилося рядзарубіжних тавітчизнянихфірм-розробників, що йогозаповнили.Розвитокпроцесуавтоматизаціїобумовивпоявурізноманітнихавтоматизованихбанківських систем, щопояснюється не лише великоюкількістюфірм-розробників, але й й широкий спектрфункцій, котрі банкивиконують,різноманітністю структур йрозмірівбанківської справ.

БС,звичайнореалізуються замодульним принципом. Широковикористовуютьсяспеціалізованімогутні чиуніверсальнікомп'ютери,об'єднуючідекількаЛОМ. У БСзастосовуєтьсяміжмережевийобмін йвидалений доступ доресурсів центральногоофісу банку длявиконанняоперацій ">електроннихплатежів".Банківськісистемиповинні матірзасобиадаптації доконкретних умівексплуатації. Дляпідтримкиоперативної роботи банку БС виннафункціонувати врежимі реального годиниOLTP (>On-lіneTransactіonProcessіng).

>Перерахуємоосновніфункції БС (>звичайно смердотіреалізуються увиглядінезалежнихмодулів єдиноїсистеми):

·Автоматизація всіхщоденнихвнутрішньобанківськихоперацій,веденнябухгалтерії йскладаннязведенихзвітів.

·Системикомунікацій ізфіліалами йіногороднімивідділеннями.

·Системиавтоматизованоївзаємодії ізклієнтами (такзванісистеми “>банк-клієнт”).

·Аналітичнісистеми.Аналізвсієїдіяльності банку йсистемивиборуоптимальних вданійситуаціїрішень.

·Автоматизаціяроздрібнихоперацій -застосуваннябанкоматів йкредитнихкарток.

·Системиміжбанківськихрозрахунків.

·Системиавтоматизації роботи банку наринкуціннихпаперів.

·Інформаційнісистеми.Можливістьмиттєвогоотриманнянеобхідноїінформації, щовпливає нафінансовуситуацію.

 

1.3Інформаційнаінфраструктураавтоматизованоїбанківськоїсистеми

>Створення тавибірбанківськихінформаційних систембазується наплануванні всіх систем, щопов’язані ізфункціонуваннямповноїінфраструктури банку,побудованої наінформаційнихтехнологіях.Підінформаційноюінфраструктуроюавтоматизованоїбанківськоїсистеми (АБС)розуміютьсукупність,співвідношення йзмістовненаповнення окремихскладовихпроцесівдіяльності банку наосновіавтоматизаціїбанківськихтехнологій. Уінфраструктурі,крімконцептуальнихскладових,виділяютьпідтримуючі йфункціональніпідсистеми. Допідтримуючихпідсистемвідносятьінформаційне забезпечення,технічнеоснащення,системизв’язку йкомунікацій,програмнізасоби,системи безпеки,захисту йнадійності.Функціональніпідсистемиреалізуютьбанківськіпослуги,бізнес -процеси табудь-якікомплекси завдань ізсферизмістовної чипредметноїспрямованостібанківськоїдіяльності.Крім цогостворенняавтоматизованихбанківськихтехнологійпоряд ззагальносистемними (>системотехнічними) принципамивимагаєврахуванняособливостейструктури,специфіки йобсягівбанківськоїдіяльності.Характерноюособливістюбанківськихтехнологійєрізноманітність йскладністьвидів забезпеченняавтоматизаціїдіяльності банку.

>Процеспроектування, розробки тавпровадженняінформаційних систем вбанківськихустановахподіляються настадії:

1.Допроектна -розробникспільно іззамовникомпроводятьорганізаційні заходь ізпідготовкиоб’єктаавтоматизації дообстеження йстворенняінформаційноїбази.Складаютьтехніко-економічнеобґрунтування, постановкузадачі йтехнічне заподіяння нарозробкусистеми.Визначаютьочікувануефективністьсистеми тавартістьробіт ізпроектування та розробкисистеми.Всідокументи наційстадіїзатверджуються вдвосторонньому порядку.

2.Проектна -здійснюєтьсярозробкатехно-робочого проекту,програмуванняскладовихчастин,налагодження татестуванняпрограмного забезпечення.Створюються два документа:технічний таробочий проект.

3.Впровадження - системаздаєтьсяспочатку вдослідну, апромисловуексплуатацію.Включаєапробацію окремихелементів, тавпровадженнясистеми вцілому.

4.Експлуатації -здійснюєтьсясупровідпрограмного татехнічного забезпечення,виконанняробітщодовведенняінформації тарішеннявідповідного класу завданьавтоматизованим способом.

1.4 Схемапобудовиавтоматизованоїбанківськоїсистеми

У 1968 р. бувпочата робота над проектомстворенняміжбанківськоїсистемиSWІFT (>SocіetyforWorldwіdeІnterbankFіnancіcalTelecommunіcatіon).

>Метоюїїстворення було б забезпечення всіхбанків, щоберуть доля впроекті (йіншихфінансовихорганізацій)захищеної віднесанкціонованого доступу,надійною,високошвидкісною йцілодобовопрацюючоюсистемою дляпередачібанківськоїінформації.

На початку 70-х рр. системапочалафункціонувати. У 1987 р. бувподоланийбар'єр один млн.міжбанківськихоперацій щодня.Заразшвидкими темпамивідбуваєтьсяупровадженняновоїмодернізованоїсистемиSWІFT-2.

>Вартістьпередачі одногоповідомлення всистеміSWІFTопиняється менше, ніжвартість йогопередачі по телексу.

>Стандартизаціятипівповідомленьпередаваних помережіSWІFT буввиконанаМіжнароднимкомітетом зстандартизації. У 1974-80 рр.розробкатиповихповідомлень був завершено. Укінці 1993 р. бувдодана група новихфінансовихстандартівSWІFTAllіance, девизначаютьсяінтерфейси для зв'язку ізнаціональнимиглобальними мережамикомп'ютерів по телексу й факсу.

>Застосуваннястандартнихформатівповідомлень у межахсистемиSWІFTдаєнаступніпереваги:

·виключаєтьсяможливістьрізноїінтерпретаціїповідомленьвідправником йодержувачем;

·можливийповний контролю надпередачеюінформації наосновіпостійноїфіксаціїтрансакцій всистемі;

·банк-користувачсистемиможеавтоматичногенеруватищоденнийзвіт попроведенихопераціях.

Уцілому системаSWІFTєглобальноюобчислювальноюмережею наосновікомп'ютернихцентрів,сполученихрізними каналами зв'язку.Основніоброблювальнікомп'ютерніцентрирозташовані США йГолландії.Ціцентрипов'язані ізрегіональнимихост-комп'ютерами, котрівстановлюються вкраїнах, що вступив успівтовариствоSWІFT.Повідомлення відбанку-відправникапоступає через модем повідповідних каналах (>наприкладкомутованим чивиділенимтелефоннимлініям) врегіональнийхост-комп'ютер.

>Відповідальність за передачуповідомлення дорегіональногохост-комп'ютеранесебанк-відправник. УрегіональномуцентрісистемиSWІFTповідомленняперевіряються навідповідність стандартам,накопичуються,шифруються йпередаються запризначенням.

УсистеміSWІFTзастосовуєтьсябагаторівнева системазахистуінформації, котразабезпечуєгарантіїзбереження йконфіденційностіпередаванихданих. Широковикористовуютьсякриптографічніметоди,відповідні стандартамІSO.

>Кажучи пропрограмно-апаратнуреалізаціюсистемиSWІFTслідзазначити тієї факт, що усіможливіваріантитакоїреалізаціїтежчіткестандартизовані. якінтерфейсирізнихрівнів дляпідключення домережіSWІFTвикористовуютьсяінтерфейсиST200,ST400 йST500. котріволодіютьрізноюпродуктивністю йможуть бутиреалізовані наосновірізнихкомп'ютерних платформ.

Узалежності відструктуривеличинизавданьтехнічних йтехнологічнихможливостей банкуавтоматизованабанківська системаможе бутипобудована заодною зчотирьох схем:

1.Централізована (длявведення всіх базданихвикористовують Єдинийобчислювальний комплекс, щознаходиться в головномуофісі банку. Доступ донього ізфілійздійснюється врежимітермінал сервер, аобробкаінформації вціломуздійснюєтьсяцентральнимкомп’ютером.

2.Консолідована (>кожнафіліямаєвласніобчислювальніпотужності й практично автономна. Длявведення базданихвикористовуєтьсяобчислювальний комплексфілій девиконуються усібанківськіоперації.розрахункиміжбанківськимифіліямиздійснюються закліринговоюсхемою шляхомпідключенняробочихстанційфілій до центральногокомп’ютераголовноїустанови дляклірингу йконсолідації балансу.

>Перевагитакоїсхеми:

-низькіумови дотелекомунікації;

-необмежене числорівнівієрархії вструктурі банку.

>Негативністорони:

>автоматизованабанківська система

- банк немає оперативногоуявлення пропоточний стансвоїхактивів взв’язку із тім, щоопераціївиконуються над реальномучасі, а іздеякимизапізненнями;

-клієнти неможутьрозраховувати наодержання в всіхустановах банкуоднакового наборупослуг,боповний доступ доособовогорахункує лише до тоговідділенні дерахунок буввідкритий;

3.Реплікаційна (>кожнаустанова банкумаєсвійобчислювальний комплекс, що працює в автономномурежимі.Періодичновиконуютьсясеансизв’язкуміжфіліями таголовним банком,однак навідміну відпопередньоїсхеми,здійснюється непростоконсолідація балансу, аповнаактуалізація базданих.

>Недоліки:

-високівимоги дообчислювальноїтехніки;

-високівимоги дотелекомунікацій, котрізабезпечуютьвідповіднийоб’ємпередачіданих приреплікаціях;

-актуальністьданихзберігаєтьсяфактичнолишедеякий годину послереплікації, томуреплікаціїповинніздійснюватисьдосить часто. Дана проблемавирішується задопомогоюуправлінняперіодичністюреплікацій, котравраховує статистикутрансакцій уфіліях.

>Перевагоюданоїсхемиєможливістьвикористаннястандартнихавтоматизованихбанківських систем);

4.Розподілена ( (>відповідаєвсьому комплексувимог додеценталізованоїобробкиданих) прикоректнійроботінеобхідневикористання менеджератрансакцій, щоізолюєклієнтськучастину відсерверної. Менеджертрансакційвиглядає якзвичайний сервер, із боці серверу якзвичайнийклієнт.


>Розділ 2. Характеристика АБСбершадськоговідділеннявінницькоїфілії ЗАТ КБ "ПриватБанк" 2.1Економіко-правова характеристикаБершадськоговідділенняВінницькоїфілії ЗАТ КБ "ПриватБанк"

>Комерційний банк ПриватБанк бувзаснований у 1992році. Наступного дня ПриватБанкє одним ізбанків, котрінайбільшдинамічнорозвиваються в України, йзаймаєлідируючіпозиціїбанківського рейтингу країни. За станом на 1 января 2006 рокурозмірчистихактивів ПриватБанкускладає 22 058 млн. грн.Статутний фонд банкускладає 1 130 млн. грн.,власнийкапітал - 2 034 млн. грн.Кредитний портфель банкускладає 16,095 млрд. грн., до тогочислікредитифізичним особам - 6,356 млрд. грн.Фінансовий результат ПриватБанку запідсумками роботи 2005 рокускладає 475,655 млн. грн. Банкмаєстійкіпозиції наринкуцезумовлено йогоекономічноюстабільністю.Економічну характеристикурозглянуто втаблиці 1 (>Додаток 1).

>Наприкінці 2005 року у межах рейтингуBest BankAward журналу GlobalFіnanceтретійрікпоспільвизнає ПриватБанк ">Кращим банком в Україні". GlobalFіnanceтакож вчерговий развизнав ПриватБанккращим банком України запідсумкамищорічного рейтингуBestEmergіngMarketBanks 2005.Авторитетнийміжнароднийфінансово-аналітичний журнал "The Banker" за результатамипроведеного у 2000-му й 2002рокахдослідження,привласнив ПриватБанкузвання "The Bank ofYear".Іншийвпливовий журнал - "Euromoney"п'ять роківпоспіль - у 1999, 2000, 2001, 2002 та 2005рокахвизнає ПриватБанккращим банком України.

Уходідослідженняринкубанківськихпослуг,проведеногокомпанією GFK-USM, 19,8%опитанихжителів України назвали ПриватБанкнайбільшпривабливим для собіукраїнським банком. ПриватБанктакожмаєнайбільшвисокийрівеньвпізнаваємостісеред населення йнайвищийпоказникпривабливості: понад 26%опитаних, котрізнають бренд ПриватБанку,вважають йогопослуги йякістьобслуговуваннянайбільшпривабливими.

ПриватБанктакожєлідеромсеред українськихкомерційнихбанків закількістюклієнтів: йогопослугамикористується понад 16% населення України.

>Проводячипослідовнуполітикуукріпленнястабільності банку тавдосконаленняякостіобслуговування, ПриватБанквважає одним ізпріоритетнихнапрямівсвоєї роботирозвиток комплексусучаснихпослуг дляіндивідуальногоклієнта.Зараз банкпропонуєгромадянам України понад 150видівнайсучаснішихпослуг,серед якіпоточні,вкладніоперації,картковіпродукти,різноманітніпрограмиспоживчогокредитування, котріздійснюються впартнерстві ізпровіднимивітчизнянимиторговими,ріелтерськимикомпаніями таавтовиробниками. ПриватБанкєуповноваженимУрядом України банком ізвиплатипенсій тасоціальноїдопомогигромадянам, атакож ізвиплатикомпенсацій жертвамнацистськихпереслідувань.Сьогодні своюпенсію тасоціальнівиплати у ПриватБанкуотримує понад 1мільйонгромадян.

Національнамережабанківськогообслуговування ПриватБанку, котравключає у собі 1 845філій тавідділень повсій Україні,дозволяєбудь-якомуклієнтуотриматинайвищийрівеньобслуговування практично убудь-якомумісці країни. Широке колозакордоннихпартнерів ПриватБанку нелишедемонструє йоговизнання якповноправногоучасникасвітовоїбанківськоїсистеми, але й і,найголовніше,дозволяєнайбільш широкозадовольнятипотребиклієнтів банку,пов’язані із їхніміжнародноюдіяльністю. ПриватБанкпідтримуєкореспондентськівідносини ізнайбільшимиіноземними банками,ефективноспівпрацюючи із лицарями урізних сегментахфінансовогоринку. ПриватБанкєуповноваженим банком ізобслуговуваннякредитнихлінійСвітового банкуреконструкції тарозвитку (>СБРР),Європейського банкуреконструкції тарозвитку (>ЄБРР) йУкраїнсько-Німецького Фонду,спрямованих нарозвиток малого тасередньогобізнесу.

ПриватБанкєвизнанимлідеромвітчизняногоринкуплатіжнихкарток. Насьогодні банкомвипущено понад 6,74мільйонапластиковихкарток (40% відзагальноїкількостікарток,емітованихукраїнськими банками). Умережіобслуговуванняпластиковихкарток банку працює 2 306банкоматів,пластиковікартки банкуприймають до оплати понад 16тисячторговельно-сервіснихточок повсій Україні.Наявністьширокоїмережіобслуговуваннякартковихпродуктівдозволяє ПриватБанку активновпроваджуватипослуги ізавтоматизованоївидачікорпоративнимклієнтамзаробітної плати ізвикористаннямпластиковихкарток.

ПриватБанктакожєлідером наринкупослугфізичним особам. Так, понад 40%клієнтівбанків, котріоформлюютькредити накупівлюпобутовоїтехніки,користуютьсякредитнимипрограмами ПриватБанку.Такожпослугами ПриватБанкукористуються 27,8% всіхклієнтівдепозитнихпрограм, понад 26%клієнтів, котріздійснюютьобмінвалюти.Близько 21%клієнтів українськихбанківобирають ПриватБанк длявідкриття поточногорахунку та понад 15%користуютьсяпослугами банку под годинуздійсненнягрошовихпереказів.

>Інноваційна політика ПриватБанкуорієнтована навпровадження наукраїнськомуринкупринципово нових,провіднихбанківськихпослуг, котрінадаютьклієнтамновіможливостіуправліннясвоїмифінансами. ПриватБанкпершим в Українізапропонував своїмклієнтампослугиІнтернет-банкінгу ">Приват24" таGSM-банкінгу, атакожпослуги із продаж черезмережусвоїхбанкоматів таPOS-терміналівелектроннихваучерівпровіднихоператорівмобільногозв’язку таІP-телефонії.

>Надійність таякістьбанківськихоперацій, котріпроводяться, багато вчомузалежать віддосвіду такомпетентностіспеціалістів банку.Сьогодні персонал банку -це командависококваліфікованихфахівців,здатних оперативновирішуватинайскладнішізадачі тазадовольнитишвидкозростаючіпотребиклієнтів убанківськомуобслуговуванні. Насьогодні у банкупрацюють понад 23тисячіспівробітників, з них 2 400 - у головномуофісі банку.Середнійвікпрацівників банкустановить 34 рокта.Більшістьпрацівників ПриватБанку (75%)маютьвищуосвіту, Якавідповідаєпрофілюзайманої посади. У банкустворенісприятливіумови дляотриманнявищої тапіслядипломноїосвіти, понад 50%співробітниківщорічнопідвищують своюкваліфікацію.

>Описобраноїоблікової політики

Усвоїйдіяльності ЗАТ КБ "ПриватБанк "керувався принципами, методами та процедурами, щовизначеніОбліковоюполітикою ЗАТ КБ "ПриватБанк " на2007рік, Якавстановлюєєдиніметодологічніпідходи доздійсненнябухгалтерськогообліку таскладаннязвітності дляустанов Банку.Бухгалтерськийоблік тазвітністьскладались внаціональнійвалюті України.

>Основним принципомоцінки статей балансу,який, в основномуприймався дляскладаннярічноїзвітностіїоцінка окремихактивів йпасивів заісторичною (>первісною)вартістю.

Передскладаннямрічногозвіту за2007рік станом на 01.11.2007 року проведенаінвентаризаціяактивів тазобов'язань,залишків забалансовими тапозабалансовимирахунками, за результатамиякоїскладеноакти, опису тавідомостіінвентаризації, котрізвірені ізданимиобліку.Бухгалтерськийоблік вустановах Банкуздійснюється увідповідності донормативнихдокументів НБУ тавнутрішніхдокументів Банку. У 2008році доОблікової політики Банкузміни не вносилися.Виправлення вфінансовихзвітах нездійснювались,суттєвіпомилки не допускалися.Коригуваннянерозподіленогоприбутку на вухозвітного року нездійснювалось.

>Описобраної політикищодофінансуваннядіяльностіемітента

>Фінансова політика Банкуорієнтувалась на збільшенняобсягів йдоходностіактивів.Збільшенняобсягів йдоходностіактивівздійснювалося шляхомдодатковогозалученнягрошовихресурсів, котрінадходять до Банку ізрізнихджерел (>кошти дозапитання,депозити тощо), та їхні оптимальногорозподілуміжрізними видамиактивів,залежно відтерміну йджерелаїхньогоутворення,ступеняризику йдоходності. При цьомуособливаувагаприділяласьмінімізаціїризиків (кредитного, валютного,ризикуліквідності тощо) шляхомвстановлення необходимихлімітів.Основнимзавданням наданому напрямі були йзалишаються: -створеннящоденногореструктурованого балансу; -визначенняфактичноїсередньозваженоїпроцентної ставкизалучення йрозміщенняресурсів; -визначенняпоточнихдоходів тавидатків; -оцінкасередньогорівня відсоткового прибутку урозрізі окремихоперацій; -визначенняпроцентноїмаржі на цей видактивнихоперацій; -встановленняпроцентних ставок наокремівидиоперацій ізурахуваннямвідповідності їхніринковим ставками ізметоюдосягненняприбутковостіздійснюваних банкомоперацій.Розвитоквітчизняноїекономіки тазрістдоходів населеннясприяли позитивномурозвитку Банку заусімапоказниками. ЗАТ КБ "ПриватБанк "досягвпевненихрезультатівпередусім,завдячуючиправильностіобраноїпрограмизаходів тавиваженостіприйнятихрішень.

>Згідно ізщорічноюфінансовоюзвітності банку миздійснилиоцінкуприбутковості ЗАТ "ПриватБанк" запоказниками,наведеними втаблиці 1:

>Таблиця 1

№п/п >Показник

>Розрахунковийпоказник

(запопереднійрік)

>Активи банку: 563429
>Кошти в російських банках 40 037
>коррахунки 35
>інвестиційніоперації 17106
>кредити 434 171
>основніфонди 44 894
>Пасиви банку: 385 527
в т. год.власнікошти 28 221
>залученікошти -
>запозиченіресурси -
>Чистийприбуток банку (послеоподаткування) 6 146
>Статутнийкапітал 55 000
>Процентнідоходи 59 908
>Процентнівитрати 37 756
>Дохідніактиви 61
>Прибутковістьбанківськихактивів 1,61%
>Прибутковістьакціонерногокапіталу банку 11,83%
>Процентна маржа 4908

>Розділ 3.Банківськіінформаційнісистеми татехнології у ЗАТ КБ "ПриватБанк" 3.1Структурно-організаційна схема АБС уБершадськомувідділенніВінницькоїфілії ЗАТ КБ "ПриватБанк" таїїінформаційне забезпечення

>Торкаючись запитанняпереважної архітектурибанківськоїмережі, можнавідзначити, щонайпоширенішої вєвропейськихкраїнах йактуальнішої насьогодні для українськихбанків й, "ПриватБанку" до тогочислі,єтопологія ">зірка", проста чибагаторівнева, ізголовнимофісом вцентрі,сполученим ізрегіональнимивідділеннями.Переважанняцієїтопологіївизначаєтьсянаступнимичинниками:

·Перш на, самоюструктуроюбанківськихорганізацій. (>Наявністюрегіональнихвідділень й великимоб'ємомпередаваноїміж нимиінформації.)

·Високоювартістюорендиканалів зв'язку.Потрібно матір наувазі, щозвичайно приорганізації зв'язку ізвидаленимивідділеннями практично невикористовуютьсякомутованітелефонніканали. Тутнеобхіднівисокошвидкісні йнадійнілінії зв'язку.

· УкраїнахСхідноїЄвропи й СНР накористьзастосуваннятопології ">зірка"дієдодатковийчинник -недостатньорозвиненаінфраструктурателекомунікацій йпов'язані ізцимтруднощі вотриманні банком великого числаканалів зв'язку.

>Автоматизованібанківські - система, щофункціонує набазізасобівобчислювальноїтехніки, котріпов’язаніміж собоюлокальною чиглобальноюмережею тазабезпечує процесзбору,введення,передачі,обробки,збереження,поновленняданих длявирішення проблемуправліннядіяльністюбанків.

>Автоматизованабанківська системаскладається із:

1.Функціональної;

2.Забезпечувальноїчастини.

>Забезпечувальначастинаскладається ізпідсистем:

1.Технічного забезпечення - комплексапаратно-технічнихзасобівобчислювальноїтехніки тателекомунікаційногообладнання длязбору,обробки таобмінуінформацією іззовнішніми тавнутрішнімикористувачами.

2.Математичного забезпечення - комплексалгоритмівекономіко-математичнихметодів дляобробкиданих таавтоматизаціїскладання формбухгалтерської тастатистичноїзвітності.

3.Інформаційного забезпечення -сукупністьтипових формпервиннихдокументів та формзвітності, системкласифікації такодуванняінформації,файлівданих, щоскладають базуданих йвикористовуються дляавтоматизованоговирішення завданьбанківськоїдіяльності.

4.Організаційно-правового забезпечення -сукупністьнормативно-правовихактів,інструктивних таметодичнихматеріалів, щовстановлюютьтехнологічнефункціонуванняавтоматизованихбанківських систем та права йобов’язки персоналу, щообслуговуєавтоматизованубанківську систему.

5.Лінгвістичного забезпечення -складається ззасобівведеннядіалогусистеми ізлюдиною тасукупностімовнихзасобівпрограмування,описуданих,запитів тихпошукуінформації вбазіданих.

>Діяльністюсучаснихбанківськихустанов можнавиділитикомпоненти, котрі увипадкуавтоматизаціїможуть статіелементами таскладовимичастинамиавтоматизованоїбанківськоїсистеми.

>Фронт-офіси -компонентисистеми, котріпризначені длявведенняпервинноїінформації,автоматизації роботибанків,працівників наробочихмісцях табезпосередньоївзаємодії ізклієнтами чи контрагентами в банку.

>Бек-офіси -компоненти, котріпризначені длясинтетичного тааналітичногобухгалтерськогооблікудокументів,операцій чиугодотриманих відфронт-офісів.Можнавиділитикомпоненти, щонаділеніфункціями фронт йбек-офісів.Данікомпонентивходять доопераційного дня банку -сукупністьоперацій, котрі банк проводитисяпротязівстановленого регламентомробочого години.Операціїнаділеніфункціямибек-офісуздійснюються йвідображаються уфінансовомуобліку.Операційний день банкує центром чи ядром вбанківськійдіяльності,бовінвстановлюєвзаємозв’язки із фронт табек-офісами.

-відкриття,закриття таведенняаналітичних,особових,розрахунковихбанківськихрахунків згідно ізвимогами стандарту

-створення таведеннямасивівнормативно-довідкового забезпечення

-ведення табухгалтерськепроведенняплатіжнихдокументів йбанківськихоперацій.Обробкапоточнихрозрахунків,особовиханалітичних табалансовихрахунків ізметоюпроведенняаналітичного тасинтетичногообліку

-формування формбухгалтерськоїзвітності закожнийопераційний день.

Структурарахунківаналітичногооблікувизначена НБУ,нумераціюрахунківаналітичногооблікурозписується банкомсамостійно увідповідності довстановленого закону.Підсистемаопераційний день банкумаєзабезпечуватипочатковевідкриттяаналітичнихбанківськихрахунків завищевказаним алгоритмом.

 

3.2Функціонуванняавтоматизованихбанківських системах уБершадськомувідділенніВінницькоїфілії ЗАТ КБ "ПриватБанк" тарежими роботи ізмережею

У годинунайважливішимзастосуваннямкомп'ютерівстаєствореннямереж, щозабезпечують Єдинийінформаційнийпростір длябагатьохкористувачів.

>Функціональніможливостімережівизначаютьсяпослугами, котрі вонанадаєкористувачеві. Дляреалізаціїкожної ізпослугмережі та доступукористувача доцієїпослугирозробляєтьсяпрограмне забезпечення.

>Програмне забезпечення,призначене для роботи вмережі,має бутиорієнтованим наодночасневикористаннябагатьмакористувачами.Найпоширенішимиєдвіосновніконцепціїпобудови такогопрограмного забезпечення:

1.Файл-сервернаконцепція. Тутмережнепрограмне забезпеченняорієнтовано нанаданнябагатьомкористувачамресурсівзагальнодоступного головногокомп'ютерамережі - файлового серверу, чифайл-сервера.Цюназвувіндістав боосновним ресурсом головногокомп'ютераєфайли, щомістятьпрограмнімодулі чидані.Вінєнайзагальнішим типом серверу.Ємність йогодисківмає бутибільшою, ніж назвичайномукомп'ютері,оскількивінвикористовуєтьсябагатьмакомп'ютерами. Умережіможе бутикількафайловихсерверів.Середіншихресурсів файлового серверу, щонадаються вспільневикористаннякористувачаммережі, - принтер, модем,пристрій дляфаксимільного зв'язку.

2.Клієнт-сервернаконцепція, Якащеназиваєтьсяархітектурою ">клієнт-сервер",програмне забезпеченняорієнтовано не так наколективневикористанняресурсів, але в їхньогооброблення вмісцірозміщення ресурсу зазапитамикористувачів.Програмнісистеми архітектури ">клієнт-сервер"складаються ізпрограмного забезпечення серверу йпрограмного

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація