Реферати українською » Банковское дело » Акціонерні банки в России в XVIII-XIX століттях


Реферат Акціонерні банки в России в XVIII-XIX століттях

>Акціонерні банки вРосії у XVIII-XIXстоліттях


>Зміст

>Вступ

>Попередникиакціонернихбанків уРосії

>Перші банкиРосії

>Акціонерні банки вРосії у XVIII-XIXстоліттях

>Висновок

Списоклітератури

>Вступ

Банкипредставляють собоюекономічніоргани,призначені дляобслуговування всіхринковихвідносин. Банкислідрозглядати якважливускладовучастинубізнесу,ділового світу.Вониакумулюютьгрошовікошти,надаютькредити,проводятьгрошовірозрахунки,емітують вобіггрошові знаки,обслуговують ринкиціннихпаперів,надаютьрізноманітніекономічніпослуги.

>Корінняросійськихбанківйдуть вепоху Великого Новгорода (12-15 ст.).Вже у тому годинуздійснювалисябанківськіоперації,приймалисягрошовівнески,видавалисякредити под заставу й т.д.Більшсерйознийрозвитокбанківська справа вРосіїотримало впершійполовині XVIIIстоліття, коли владапочалавсілякосприятифінансовомусправі йрозвиткубанків.

Умірурозвиткуобсягіввиробництва таобігу рольбанків узростала всіхкраїнах.З'явилисявільнігрошовіресурси, котріакумулювалися йпрямували увиглядіпозикпромисловцям йторговцям.Розвитоктоварно-грошовогообігу в всіхгалузяхгосподарствазумовлювалокапіталурозширеннябанківського. Допервісноїфункціїбанків -торгівлігрошимадодавалася новафункція -управліннякапіталом, що приноситивідсотки. Банки якзбирачікапіталу сталиобслуговувати весь процесвиробництва йотрималиможливістьвпливати нанього.

Зскромнихустанов позберіганню грошей, зскромнихпосередників банкиперетворилися наактивнихучасників збільшенняпромисловогокапіталу йстимуляторіввиробництварозвиткусуспільного.

Усвоємурозвиткубанківська системаРосіїпройшлакількаетапів.Умовно їхні можнарозділити нап'ять:

ізсередини XVIII ст. до 1860 р. -Періодстворення йфункціонуваннябанків якдержавних (>казенних);

із 1860 по 1917 р. -Періодрозвитку йвдосконаленнябанківськоїсистеми;

із 1917 по 1930 р. -Формуванняновоїбанківськоїсистеми;

із 1932 по 1987 р. -Стабільнефункціонуваннясоціалістичноїбанківськоїсистеми;

із 1988 р. потеперішній годину -формування Сучасноїринковоїбанківськоїсистеми.

Уданійроботі будутьрозглянутіетапирозвиткубанківської справ в 18-19століттях, якнайбільшцікавийперіодстановлення.

>акціонерний банкросіяімператор


>Попередникиакціонернихбанків уРосії

>Лихварство вКиївськійРусі було бдосить широкорозвинене.Кредитнівідносини вПравдіРуськійназиваються ">боргом", агрошовийпозичковий відсоток - ">резом";наданнягрошовоїпозикиіменується як "дача кун йрез".Гроші,віддані вборг подвідсотки, носили тодіназву ">істо" (">істоє").Окрімгрошовихпозик наРусііснувалиборговізобов'язання внатуральнійформі: "наставши мед", "жито под просо" (под просо - віддієсловапросипати, т едавати збіжжя уборг ізумовою Повернення його ізнадбавкою) -позички продуктами ізумовою їхні Повернення їхні ізнадбавкою.

Уст.53РуськоїПравди ("СтатутВолодимир Всеволодовича") встановлено, що ">позикодавець", щопозичив своїгроші завідсотки "втретинукуни",має правостягувативідсотки попозицівсього 2 рази, после чоговінможеотримати лишесвійкапітал -позиченігроші (таким чином, відсоток за кредитами немігперевищуватиблизько 66%).Якщо ж ">позикодавець"такий відсотокотримав три рази, товінвтрачав декларація проотримання свогокапіталу відборжника (таким чином, допорушив кредиторузастосовувалися Першіштрафнісанкції - посуті, йогопозбавляли будь-якого прибутку запозикою). Хоча все однепозичковий відсоток бувдужевисокий.

УстародавнійРусііснувалозаконодавство прозакупів йхолопів.Закуп -цепростолюдин,вимушенийвдатися допозичку угрошовійформі чи увиглядісільськогосподарськогоінвентарю.Закуп винен буввідпрацюватисвійборг угосподарствіпозикодавця,якийставав паном закупа.Борг смердмігвідпрацьовувати як у домі пана (>простий закуп), то й вполі пана (>релейний закуп). Урезультатіруйнуваннясмердів закупівлі широкопоширювалося.

У XIV-XVлихварствомтакожзаймалися ймонастирі,звужуючи своїпожертви.

У 1550 р вСудебникІвана IV було бвстановленомаксимальнийрозмірсуми, якої могливзяти люди,вільні відкріпацтва, - 15рублів,причому в цьомувипадку угодуобов'язковотреба було боформити боярином йдяком.Цейборг то йназивався - "кабала".Вільна людина,працюючи завідсотки на господаря, живий унього,одержуючихарчування таодяг. Ос-кільки не було бможливостіпогаситиборг, робота на господарятривало життя всю.Звідси доцихпір уросійськоїлюдинитакенегативнеставлення до слова "кабала".

>Вже приПетрові Iскарбницяпочалавидаватипозики длязаохочення приватногопідприємництва, але йособливихкредитнихустановлень не було б, йприватний кредит бувдоситьдорогий - 12, 15 йнавіть 20%%. У 1733році буворганізованамонетна контора -першаспробаорганізаціїпублічного й дешевого кредиту.Позикивидавалися всіх безрізниці на їхні стан.Монетна конторавидавалаприватним особампозики под заставу золота йсрібла под 8%річних. ОднаккредитніопераціїМонетноїконтори булидуженезначні йнезабаром булиприпинені.

 

>Перші банкиРосії

>Першаспробастворення вРосіїустановиподібного банку бувзроблена в 1665 р. уПсковіще доформуваннябанківськоїсистеми вАнглії. Це було бзумовленегостроюпотребоюросійськихкупців у дешевомукредиті у зв'язкузізростаннямобсягівзовнішньоїторгівлі йпосиленнямконкуренції ізіноземнимикупцями.СпробаПсковськоговоєводи О.Л.Ордин-Нащокінавикористовуватиміську управу вякостісвоєрідного банкунегайно бувприпиненацентральнимурядом,розцінилитакі дії якпрагнення Пскова "жити за своїм статутом".Воєводу О.Л.Ордин-Нащокінавідкликали із Пскова, ановийвоєводаліквідував усі йогонововведення. Банки якособливіінститутипочалистворюватися вРосіїлише через100 років.

13травня 1754 указомімператрицізасновуютьсяДержавніПозикові Банки для дворянства (>Дворянські Банки) вМоскві йСанкт-Петербурзі приСенаті йСенатськійконторі.Цим ж указомзасновуєтьсяКупецький банк уСанкт-Петербурзі заКомерц -Колегії.

>Дворянський банкмавосновнимкапіталом 750 000рублів ймав своїконтори вМоскві таПетербурзі,видаючипозики, із 6%річних,строком нарік, под заставу:

1) золота,срібла,алмазних промов йперлів - урозмірі 1/3вартості;

2)нерухомихмаєтків,сіл йсіл із людьми й ізусімаугіддями,вважаючи по 50рублів на 50 душ.

>Крім кредиту подназванізастави,допускався йособистий кредит запорукою ">знатних,заможних йнадійних людей".Відстроченняпозик неповинні булиперевищувати понад 3 років, после чого невикупленемаєтокпідлягало продаж ізторгів.ОсновнийкапіталДворянськихбанківспочаткускладала 740 тис. крб. УцарюванняКатерини IIосновнийкапітал бувзбільшений до 6 млн. крб.

Банк дляпоправлення приСанкт-Петербурзькому портукомерційних -цілей йкупецтвамавкапіталом 500 000рублів золотом, йвидававпозики із 6%річнихросійськимкупцям, котріторгували приСанкт-петербурзькомуПорті, под заставутоварівстроком на 1 - 6місяців. рокомпізнішетермінипозик булизбільшені до 1 року, а 1764 р.дозволялосявидаватикупцямпозики беззастави товару - запорукоюмагістратів йратуші.

>Діяльністьпершихкредитнихустанов, якдворянських, то йкупецьких, бувмалоуспішними.Вони невиправдовувалиочікуваньросійського уряду.Казеннікапітали,видані банком для обороту, булироздані в порівнянодеякі руки, в якігроші йпродовжувализалишатися.Поміщики нелише неповертали у рядківпозичок, але йздебільшого не платили йвідсотків.Підписана законом продажівпрострочений них застав наділі незастосовувалася; правильногобухгалтерськогообліку не було б;звіти,поставшинеушкодженоїІмператриці, булидоситьприблизні, за годину буливстановленізловживання.

>Плідна діяльністьцихбанків видно із того, що їхніосновнийкапітал зацарюванняКатерини IIдосяг 6 млн.рублів. Алі, Незважаючи наважливезначенняіснуванняцихбанків й на їхнього роль, якої смердотіповинні булиграти, привідсутності правильноговедення книжок й без суворовстановленихпочавдіяльності, справбанків сталипадати.

Упідсумку,Санкт-Петербурзький йМосковськийдворянські банки булизакриті в 1785 р.Їх справ булипереданізновузаснованомуДержавнийпозиковий банк.Купецький банкзакритий в 1782 р

У 1796 р. бувзаснований ">ДержавнийПозиковий Банк",якийзаймавсявидачеюпозикземлевласникам із дворян дляполіпшення їхнігосподарства.Вінвидававпозику подмаєтки,будинки й фабрикистроком на 20 років под 8%річних дворянам й на 22 рокта под 7%містам.Капіталом банку стали усіготівковісуми, щознаходяться взакритихДворянських банках,однак,оборотних йогокоштів було бнедостатньо длязадоволеннявсієїпотреби в земельномукредиті.Позиковий банк бувліквідований в 1860 р.

ПриЄлизаветіПетрівнівиникали йіншікредитніустанови, як,наприклад, ">Мідний банк", ">Банківськіконтори вексельноговиробництва"міжмістами, котрізаймалисявидачеюпозиккупцям й фабрикантаммідноюмонетою под забезпеченняперекладнихвекселів. Приповерненні судноотримувачівзобов'язаний бувповернутипозикисріблом.

>Стараннями графаІ.І. Шувалова в 1760 р. бувзаснований "БанкАртилерійськогоІнженерногоКорпусу". Однак всезаснованікредитніорганізації незмоглинадатизначноговпливу нарозвиток кредиту у тойепоху.

>Подальшийрозвитокбанківської справпродовжується приКатерині II. У 1769 р. булиствореніасигнаційні банки, котрізаймалисяголовним чиномвведенням вобігпаперових грошей.Незважаючи для контролювання,сконцентрований у рукахгубернаторів йгородничих, діяльність всіхцих конторвиявиласянеуспішною, й смердотіпоступово стализакриватися. У 1786 р.Асигнаційні банки булиперейменовані до одного ">ДержавнийАсигнаційний Банк".Післявикупуурядом всіхасигнацій йзаміною їхнього в 1843 р.Державнимикредитнимиквиткамицейвін сам пособіприпинивсвоєіснування.

>Пізнішевелику роль уведеннікредитно-грошовихопераційміж Петербургом,Москвою йгубернськимимістамизігралиСоляна контора, ">збереженимскарбниці" приПетербурзькому йМосковськомувиховнихбудинках, ">наказигромадськогопіклування",Санкт-Петербурзька йМосковськабанківськіконтори вексельноговиробництва длязверненнямідних грошей.

>Найстарішийміський банк -Вологодськийміський громадський банк - було бвідкрито 29травня 1788 р, якпроявгромадськоїініціативи вбанківськійсправі.Йогопочатковий (>статутний)капіталсклалидобровільнівнескивкладників:купців (по 50 коп. із 1000рублівкапіталу.),Цехових йміщан (по 10 коп. іздуші.).

>Цей банк ставши не лишепершимміським банком вРосії, але й йєдиним до 1809 року.Він ставши прообразомміськихгромадськихбанків, котрі із годиноювиникли вповітовихмістах:СлобідськомуВятськоїгубернії (1809 р.),ОстатковіТверськійгубернії (1818 р),Яренского й Великому Устюгу (1846 р.),Устьсисольському (1864 р.),Череповці (1866 р.),Грязовець (1886 р.).Діяльністьцихбанків носиламісцевий характер, надавали смердотікредитикупцям,міщанам йцеховиммайстрам, котрі мешкали вданомумісті.

 

>Акціонерні банки вРосії у XVIII-XIXстоліттях

У 1818 р.імператоромОлександром I бувзаснований ">ДержавнийКомерційний Банк",необхідністьстворенняякогополягала до того,щобоживитипромисловість йнадатидопомогурозвиткудрібного кредиту.Цьому банкунадавалося правооблікувекселів, право прийомувкладів назберігання й правоздійсненняпереказів.

>УстановаКомерційного банку стало ще одним ззаходів,спрямованих наоздоровленнякредитнихустановРосії, становище які було бпідірваненадмірнимивипускамиасигнацій,видачамидовгостроковихпозик йбезстроковихвкладів йсекретнимизапозиченнями напотреби уряду.Передбачалося із годиноюприпинитивипускасигнацій,зновуствореному банкунадати статуснезалежноїорганізації йакціонерну форму ізкапіталом 50 млн.рублів, щоформувався ізакцій по 1 тис. крб.кожна. Таким чином,новийКомерційний банк бувзадуманий якакціонерний.

З 1818 по 1821 рр. банком буливідкриті 6відділень великімістах (Москва,Одеса, Рига,Нижній Новгород,Архангельськ,Астрахань), вперіод 1838-1852 рр. -Ще 6відділень (>Київ,Харків,Єкатеринбург,Ирбит,Рибінськ, Полтава). Банкзалучиввисокимвідсоткомвеликівклади не лишеросійських, але й йзарубіжнихпідприємців.

Однакреформи вповнійміріздійснені не були.Залученікоштивикористовувалисянедостатньоефективно. Банкмавобмеження покредитуванню (максимально 60 000рублів),крім того, відсоток попозиці бувдоситьвисокий впорівнянні ізприватними кредиторами; дляпереказівприймалися лишевеликісуми (від 5000 крб).Державнийкомерційний банкпроіснував до 1860 р, коли бувреорганізований уперший вРосіїДержавний банк.

>Санкт-Петербурзькийприватнийкомерційний банк,першийакціонерний банкРосії.Головою йогоправління був Г.П.Єлісєєв, один ззасновників торгового дому ">БратиЄлісєєва". Банкзаснований в 1864 ізметоюкредитуванняторговельнихугод наПетербурзькійбіржі.

>Спочатку йогоосновнийкапітал буввизначений у 2 000 000рублів (8000акцій по 250 крб). За два рокта банкзалучивкошти увиглядізалишків напоточнихрахунках й вклади на виборах 4 000 000. Актив банкускладавсяпереважно ізобліково-позичковихоперацій.Розрахункиміжклієнтамивироблялися чеками.Чистийприбуток банку за 1864-1865 рр.склала 251 000рублів, в 1866 р - уже 500 000 крб, в 1867 р - 592 000 крб.Дивідендиакціонерамвиплачувалися врозмірі 8,6 - 11,4%%.

>Великемісце в йогодіяльностізайнялиоперації ізціннимипаперами,зокрема -реалізаціяоблігаційдержавних тагарантованихзалізничнихпозик. Уперіодпромисловогопідйому 1890-х рр. банкпочавкредитуватипромисловість, активно бравши доля встворенні нових йрозширеннідіялиметалургійних,машинобудівних,хімічних таіншихпідприємств.

У 1870-х рр. й на початку 20 ст. банк бувблизький до краху, але йвцілівзавдякидопомозі уряду. У роктапередвоєнногоекономічногопідйому бравши доля вфінансуванніпромисловості,організаціїмонополістичнихоб'єднань,діючи всоюзі ізРосійсько-Азіатським банком. До 1917увійшов до десяткинайбільшихбанківРосії.Розміщувався нанабережнійАнглійської, 18, в 1906-10 - проспект аж наНевському, 28, із 1911 - . Проспект наНевському, 1/4.

>Азовсько-донськийкомерційний банк бувакціонерним банком Ро-сійськоїімперії й бувзаснований у1871р.Правління банкурозташовувалося вТаганрозі, а із1903р. - уПетербурзі.Засновниками банку сталипетербурзькі йпівденноросійськібанкіри йторговцігрецького таєврейськогопоходження, щоспеціалізуються назовнішньоторговельнихопераціях:ІванСкараманга,Яків йСамуїлПолякови, МаркВальян, Марк Драшкович,ФедірРодоконакі,СамуїлГвейер й Леон Розенталь.

>Основнийкапітал у1871р.становив 3 млн. крб.,1917р а до. уже 60 млн. крб. У у ХІХ ст.це бувнайбільшийпровінційний банк;спеціалізується накредитуваннівнутрішньої йзовнішньоїторгівлі, модельопераційякого мала рядособливостей:поряд ізтрадиційнимкредитуванням увиглядіоблікуторговихвекселів,курсові такомісійніоперації приносили банку від 20 до 30% прибутку, що можнапорівняти ізпетербурзькимиділовими банками,протедосягаласяця цифра не було зарахунокоперацій,пов'язаних іздіяльністю на фондовогоринку, а й зарахунокугодзовнішньоторговельних.

Банкприділявпідвищенуувагу в чистомувигляді подтоварноїССУ-дам,ще малохарактерним для цогоперіоду вдіяльностііншихбанків; вістотнійміріспирався навласнікошти (20%пасивів),поточнірахунки йкошти відкореспондентів (до 45%пасивів), малозалучаввклади (5%). Упорівнянні ізіншимипровінційними банками,Азовсько-Донський банкдемонструваввисокіщорічніпідсумковіфінансовіпоказники.

З1903р. послепереведення банку до Петербургафактичнимкерівником банкустаєновийдиректор-розпорядникКам'янка Борисе Абрамовичу. З цого години банкпочинає активнодіяти упромисловості. Уперіодкризи на початку XX ст. банкзайнявсякредитуванням йреорганізацієюопинилися уважкійситуаціїпідприємств.

До початкуПершоїсвітовоївійниАзовсько-Донський банкпатронувавпотужніпромисловігрупи впровіднихгалузях:кам'яновугільної,цементної,скляної,целюлозно-паперової,хімічної,текстильної,цукрової таін.Металургійна групаАзовсько-Донського банку включалавеликі підприємстваПівдняРосії та Уралу начолі із одним ізлідерівгалузі -Таганрозькимсуспільством.

>Азовсько-Донський банк не бравши доля вРосійськійгенеральноїнафтовоїкорпорації,організованої вЛондонінайбільшимиросійськими банками, йсформуваввласнугрупунафтовихпідприємств, будучитіснопов'язаним з Товариствобратів Нобель. Банк бравши доля вустановізалізничних товариств,мавтіснізв'язки ізДонськимземельним банком, атакожзаймавсязасновництвом ізнаступнимпродажем новихакціонерних товариств вгірничодобувнійпромисловості, для чого в1910р.організував ">Російськегірничопромисловекомісійну сус-пільство" (>РОСГОРН), якузаймалосякріміншоготехніко-економічноюпідготовкоюінвестиційнихпроектів.

Одним ізважливихнапрямків вдіяльностіАзовсько-Донського банку як йраніше бувторгівля. Банкконтролював чинадававбанківськіпослугинизціпровіднихзовнішньоторговельних,торгово-транспортних йпароплавнихкомпаній.Азовсько-Донський банктакож активноторгував засвійрахунок й закомісійні зерном,борошном,цукром,бавовною,вугіллям,залізноюрудою, марганцем.

До 1 января1914р.Азовсько-Донський банк був одним ізпровіднихуніверсальнихбанків вРосії, 5-му зарозміромактивів (531 млн.Крб.). Уперіодпромисловогопіднесення1909-1913рр. банкрізкозбільшивосновнікапітали,істотначастинаакцій банку буврозміщенасереддрібнихвласників уФранції йНімеччині,проте банкперебував уповнійвладічленів заради таправління, котрі малі невеликим пакетомакцій. Немаючизакордоннихвідділень,Азовсько-Донський банкволодівбільшістюакційфранцузького "БанкдейПейі дю Нор".

З1910р.Б.А.Кам'янка - голова банкуправління, широко Через Вест вросійських йсвітовихділових кілках,лідер єврейськийгромади Петербурга.Азовсько-Донський банкнамагавсяконкурувати із болеесильнимипетербурзькими банками,вступаючи в догоди із банками табанкірськимибудинками "іншогоешелону",однак до1912р.увійшов угрупуПетербурзькогоМіжнародного банку.

>Успішна діяльністьпершихкомерційнихбанків послужилапоштовхом домасовогозасновництвабанків.Засновникамистаютьпрофесіонали -банківськіустанови, щобіржовіділки, котрізалучили всвоєсередовищевпливовихосіб чиосіб, що малігучніімена чизв'язки увищих сферах.Групазасновниківзазвичай входило узгоду ізокремимипідприємцями, щобажаливигіднорозмістити своїкапітали, чи ізмісцевими жителями,зацікавленими увідкритті банку, чи ізіноземнимикореспондентами. Таким чиномзбиравсяпершопочатковийкапітал,потімзасновникидомагалисяреєстрацію статуту й пускалиакції набіржу в продажів.

У 1863 р. бувзатверджений статут "ТовариствоВзаємногоКредиту" уСанкт-Петербурзі",Акціонерногокомерційного банку" й статут Першого земельногоустанови, яку було бзасноване напринципівзаємності - ">Херсонського Земельного Банку".

З 1866 р вМосквіпочавпрацюватиКупецький банк,основним виглядомактивнихопераційякого булиоблік йвидачапозик подцінніпапери. У 1866 р. буввироблений йзатверджений статут "ТовариствоПоземельногоКредиту", а 1871 р. - Статут ">АкціонерногоХарківського Земельного Банку".

>Попит наакціїкомерційнихбанківнаприкінці 60-х років XIXстоліттянадзвичайнозріс.Наприклад, припередплаті наакціїСанкт-петербурзькогоміжнародного банку (1869 р.) На суму 1 200 000 крбпротягомтрьохднівнадійшливимоги на 350 000 000 крб.

>Період із 1862 по 1872 рр.вважається годиноюбезперервногоісторичногорозвиткубанківської справ вРосії. Уцейперіодзародилося 33акціонерних банку, 11акціонерних земельнібанків, а 1873функціонувало 222міськихгромадських банку.

Уцей жперіодвиявляються зачаткиконцентрації вбанківськійсправі:Російськийторгово-промисловий банквступає вділовізв'язки ізРосійськимторгово-комісійним банком,Мінськийкомерційний банкзміцнюєвідносини ізСанкт-Петербурзькимоблікових йпозичковим банком,Сибірськийторговий банкскуповуєакціїКременчуцькогокомерційного банку,бажаючизробити його своїмфілією.

>Всіакціонерні банки, которие действовали вРосії докінця XIXстоліття, можнаумовнорозділити на виборах 4групи:

· Банки ізанглійськимвпливом (>Російськаторгово-промисловий банк,Російсько-англійський банк)

· Банки ізнімецькимвпливом (>Сибірськийторговий банк,Петербурзькийобліковий йпозиковий банк)

· Банки ізфранцузькимвпливом (>Російсько-азіатський банк,Азовсько-Донськийкомерційний банк)

· Банки ізросійськимкапіталом (>Московськийкупецький банк)


>Висновок

Таким чином, вуходіяльностібанків вРосії можнавіднести досередини 18століття.Росія не знала такогорозмахупідприємницькоїактивності вгалузібанківської справ аж докінця 20століття.

>Останнєдесятиліття 19століття було бперіодомнебаченогоще вРосіїпосиленнятемпівакціонерногозасновництва.Воно було бскладовоючастиною й одним ізпроявівзагальноекономічногопідйому того години.Найважливішоюособливістюакціонерногозасновництва 1890-х роківєпосилиласязв'язок його ізфондовоюбіржею йкомерційними банками, котрівпершезіграливажливу роль узалученнівільнихкапіталів вакціонернесправу.Урядподбав провкладників,передбачившимеханізмиліквідаціїбанків (ізвизнаннямнеспроможності й безвизнання),крім того, бувпередбаченийрозумнийнагляд із боціміністерствафінансів (праворевізії від 1884 р)

До початку 20століття вРосіїдіяло уже 39акціонернихбанків із более ніж 240відділеннями, до тогочислі йзарубіжному.КапіталДержбанку бувмайже в 50разів меншесумарногокапіталудіялиакціонернихбанків, але й смердоті неконкурувалиміж собою, аспільнообслуговувалинароднегосподарство.ТакожДержбанкнадававфінансовудопомогукомерційним банкам, щопотрапили вкритичне становище.Акціонерні банкиспрямовувализалученікапітали нарозвитокторгівлі йпромисловості, набудівництвозалізниць й тім самимсприялизростаннюпродуктивних силРосії. Алі банкипочалинадаватипромисловості не лишеоборотні, але й йпостійнікапітали,беручибезпосередню доля взаснуванніпромисловихпідприємств.

До початку XXстоліттямісцевіпровінційні банкипочинаютьпоступатися своїммісцем великим банкам із великоютериторієюдіяльності. При цьомувиявиласятенденція дозосередженняправлінь такихбанків великі центрахпромисловості йторгівлі.Процессупроводжувався такимиявищами, якзлиття,перетвореннядрібнихбанків дофілійбільших.


Списоклітератури

1)Грязнова АГ, Молчанова АВ:Банківська системаРосії:настольний книгабанкіра. Москва,Дека, 1995, Книжка 1

2) СвиридовОЮ:Гроші, кредит, банки. Ростов-на-Дону,Фенікс, 2001 р

3) ЧернякВЗ, "Банки йбанкіри", Москва,Фінанси й статистика, 1998 р.

4)cbr -офіційний сайт Центрального Банку Ро-сійськоїФедерації

5)banks-credits -історіябанківськийсистемиРосії.

6)vep / бар /історія /index.html -докладнорозглянутідеякі банки й вминулістоліття йнині

7)stud.ibi.spb -дужецікавий ресурс проПетербурзькі банки


Схожі реферати:

Навігація