Реферати українською » Банковское дело » Аспекти розвітку та Функціонування банківської встанови


Реферат Аспекти розвітку та Функціонування банківської встанови

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Вступ

>Функціонуваннясучасногоринкунеможливе безефективнодіючоїфінансовоїсистеми.Елементамиїїє багатоустанов, але йнайважливішоюустановоює банк.Вінвідіграєважливу роль, боакумулюєгрошовікошти йнакопичує,перерозподіляє їхнього шляхомкредитування йздійснюєгрошовірозрахунки таоперації ізціннимипаперами,випускаєгроші вобіг,є тімджерелом длягосподарств, котріпостачають їхньогододатковими ресурсами.

>Комерційні банки –цекредитніустанови, щоздійснюютьуніверсальнібанківськіоперації дляпідприємств всіхгалузейгосподарства (>крімемісії грошей) зарахунок грошейзалучених увигляді внеску;приймають тарозміщуютьгрошовівнескигромадян таюридичнихосіб;надаютьрізнівидипозик;здійснюютьрозрахунки задорученнямклієнтів та їхнікасовеобслуговування;випускає чеки,акредитиви,акції,облігації тощо;купує,зберігає тапродаєцінніпапери;здійснюєвалютніоперації;надаєконсультаційніпослуги.

У широкомурозуміннікомерційний банк –це чиякий банк, щофункціонує на іншомурівнібанківськоїсистеми.Такетрактуванняхарактерне для української практики, в американські банкиназиваютьсякомерційними.

Увузькомурозуміннікомерційний банк – чиякий банк, щовиконуєповнийнабірбазовихбанківськийоперацій ізєдиноюметоюодержання максимальногоприбутку.

>Основнимиджерелом прибуткубільшостікомерційнихбанківєпроценти, котрісплачуютьсяпозичальникам закористування кредитами. Цепояснюється тім, що банкиєфінансовимипосередниками, котріздійснюютьперерозподілгрошовихзасобівміжтими, хто має смердотімасововільні, йтими, кому відомі в даний годинунеобхідні.

>Актуальністюобраноїбази практикиє ті, щобанківська система – одна ізнайважливіших йневід’ємних структурринковоїекономіки.Розвитокбанків, товарноговиробництва й оборотуісторичнойшов паралельно йтіснопереплітався. При цьому банки,проводячигрошовірозрахунки йкредитуючигосподарство,виступаючипосередниками уперерозподілікапіталів,істотнопідвищуютьзагальнуефективністьвиробництва,сприяютьзростаннюпродуктивностісуспільної роботи.

>Метою практикиєпоглиблення знань,набутих впроцесінавчання,оволодіннясучасними формами та методамиекономічної тафінансової роботи,формуванняумінь танавичок всучаснихекономічнихумовах,вміннязастосовуватизнання татворчо їхньоговикористовувати впрактичнійдіяльності.

НабазіІрпінськоговідділення АТ “>Брокбізнесбанк”розглянемоаспектирозвитку тафункціонуваннябанківськоїустанови.

>Завданням практикиєзакріплення,розширення йсистематизація знань,одержаних приоволодінніспеціальними предметами наосновівивченнядіяльностікомерційного банку,теоретичне тапрактичнерозумінняпроцесу роботи конкретного банку, спектрувиконанняоперацій танаданняпослуг, атакожвивчення основорганізаційноїдіяльності вумовах трудового колективу.


 

1.Загальнеознайомлення ізбанківськоюустановою.Вивченняорганізаціїфінансової роботи вбанківськійустанові

«>Брокбізнесбанк»заснований 30серпня 1991 р. якнаступник «>ОрендКоопБанку»,який, у своючергу, бувзаснований у 1990році.Розвитокрегіональноїмережірозпочався у 1992 р. ізнайбільшихпромисловихцентрів України, що було б обумовленеорієнтацією накорпоративнихклієнтів. За три рокта свогоіснування (1991-1994 рр.) Банкувійшов до числанайбільшихбанків України за рейтингом НБУ, у 1996 р.вінотримав правообслуговуватиДержавний бюджет України, а й у 1999 р. ставшиучасником Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб.

>Протягом 2000-2003 рр. Банк ставши партнеромсистемигрошовихпереказів WesternUnіon,увійшов наринокплатіжнихкарток,впровадившипершийзарплатний проект,отримав правообслуговуватиПенсійний фонд України. Урегіональнихпідрозділах банкувпровадженіпослугиФінансового супермаркету, ставши членомплатіжноїсистемиVІSAІnternatіonal.

З 2005 р. Банкінтенсивнорозвиваєрегіональнумережу, ставшиучасникомринкуроздрібнихпослуг таотримує декларація прокасовеобслуговування ізметою оплатиготівкоючеківорганівДержавного казначейства України у 2006–2008роках.Розпочав діяльністьДилінговий центр банку,якийзаймаєтьсяпроведеннямоперацій вмережіІнтернет.

>Рейтингове агентство «>Кредит-рейтинг» у 2006 р.встановило Банкукредитний рейтинг тадовгостроковийкредитний рейтингборговихзобов’язань банку занаціональноюшкалою нарівніuaA+, прогноз – «>стабільний».

>Кредитний рейтинг –міракредитоспроможностіприватної особини, підприємства,регіону чи країни.Рівень кредитного рейтингувизначаєтьсядостатнімипоказникамикапіталізації,наявністюрозгалуженоїрегіональноїмережі йрозвинутогокартковогобізнесу, щосприяєзбереженнюклієнтськоїбази йутриманнюконкурентнихпозицій.

РейтингuaA+характеризуєвисокийрівенькредитоспроможності Банку впорівнянні ізіншимиукраїнськимипозичальниками чиборговимиінструментами, астабільний прогнозвказує навідсутністьпередумов длязміни рейтингупротягом року.

>Вихід наміжнародні ринкивідбувся у 2007 р.Створеноперший Фондфінансуваннябудівництважитловихприміщень. Це дало вушко активногорозширення спектрупослуг для населення.

Банкотримав статуспринципового членаміжнародноїплатіжноїсистемиVіsaІnternatіonal у 2008році.Тоді ж було бвідкритоперший центрсамообслуговуванняклієнтів тамодернізованокорпоративнумережу, щопосприялорозширеннюможливостейклієнтівщодокористуванняпослугами банку.Впровадженоконсьєрж-сервіс дляVІP-клієнтів.Першим із українськихбанків взявши ввсесвітньомуконгресіSІBOS-2008 – одному ізавторитетнихзаходів усвітовійіндустріїфінансів.Отримано декларація прокасовеобслуговування ізметою оплатиготівкоючеківорганівДержавного казначейства України у 2009-2011роках.

>Згідно Закону України «Проакціонерні товариства» [2] АБ (>акціонерний банк) «>Брокбізнесбанк»змінивназву на АТ (>публічнеакціонернетовариство) «>Брокбізнесбанк» із 22.05.2009 року. АТ «>Брокбізнесбанк» ставши банком-агентом Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб (>є членом фонду із 2001 року) ізвиплатгарантованих торбвідшкодуваньвкладникамліквідованихбанків.Впровадженавнутрішньобанківська систематерміновихгрошовихпереказів «>Швидкігроші».Навіть вумовахнестабільності Банкпродовжуєсвійрегіональнийрозвиток. Зметоюоптимізаціїорганізаційноїструктури,підвищенняефективностідіяльностірегіональнихпідрозділів банку та покращаннякерованості,мінімізаціївитратпочалосястворенняоб’єднаних умежахекономіко-географічних зонрегіональнихфілій [18].

У 2010році АТ «>Брокбізнесбанк»продовжуєрозширятися:відкриваютьсяновівідділення,збільшуєтьсякількістьбанкоматів,встановлюютьсяPOS-термінали.

>Зобразимографічноосновніпоказники банку за 2008-2010 рр. наосновіданихБалансу (>ДодатокА-Б) [26]:

>Рис. 1.1.Активи,капітал,коштиклієнтів (тис. грн.)

Отже, ізграфікачітко виднозростанняактивів Банку із 1197942 тис. грн. у 2008році до 16174271 тис. грн. у 2010році.Протягом 2009 рокуклієнти активновкладали своїкошти до банку, про щосвідчить збільшенняцихкоштів від 5996261 тис. грн. до 8615303 тис. грн.Проте у 2010роцібачимопевний спад –коштівклієнтів банку стало 7575148 тис. грн.Власнийкапіталзалишаєтьсямайженезміннимпротягом 2008-2010 рр., але йможемовідмітити, що, як йкоштиклієнтів,капітал банкузбільшився у2009році татрохизменшився у 2010році. З цогоможемозробитивисновок, що Банкуспішноздійснює свою діяльність –нарощуєактиви,залучаєкоштиклієнтів.

>Інформація проодержані АТ «>Брокбізнесбанк»ліцензії тадозволи наокремівидидіяльності:

-Реєстрація в НБУ №18 від 06.05.1992 р.;

-Банківськаліцензія №138 від 04.06.2009 р. на правопроведеннябанківськихоперацій таписьмовийдозвіл №138-4 від 22.09.2009 р.

-ЛіцензіяДержавноїкомісії ізціннихпаперів та фондовогоринку наздійсненнядіяльності ізторгівліціннимипаперами:дилерська діяльністьсерія АВ №470647 від 10.06.2009 р. по 16.10.2012 р.;брокерська діяльністьсерія АВ №470646 від 10.06.2009 р. по 16.10.2012 р.;андерайтингсерія АВ №470648 від10.06.2009р. по 16.10.2012 р.;

-ЛіцензіяДержавноїкомісії ізціннихпаперів та фондовогоринкусерія АВ №470656 від 12.06.2009 р. по 16.10.2012 р. на правовиконанняпрофесійноїдепозитарноїдіяльностізберігачаціннихпаперів;

-ЛіцензіяДержавноїкомісії ізціннихпаперів та фондовогоринкусерія АВ №470657 від 12.06.2009 р. по 16.10.2012 р. на праводіяльності поведеннюреєструвласниківіменнихціннихпаперів [17].

>АT «>Брокбізнесбанк»єучасникомбагатьохфінансовихорганізацій,зокрема членство вміжбанківськихоб’єднаннях,асоціаціях,біржах таміжнароднихорганізаціях:

-Асоціація українськихбанків (АУБ);

-Професійнаасоціаціяреєстраторів тадепозитаріїв (>ПАРД);

-Асоціація «>УкраїнськийКредитно-Банківський союз» (>УКБС);

- ВАТ «>Фондовабіржа ПФТС»;

- СРОАсоціація «Українськіфондовіторговці»;

- ВАТ «>Всеукраїнськийдепозитарійціннихпаперів» (>ВДЦП);

- ЗАТ «>Першевсеукраїнське бюрокредитнихісторій» (>ПВБКІ);

-ПрАТ «Українськаміжбанківськавалютнабіржа» (УМВБ);

- ЗАТ «Українськафондовабіржа»;

- Фондгарантуваннявкладівфізичнихосіб.

>Міжнароднікартковіплатіжнісистеми:

-VіsaІnternatіonalServіcesAssocіatіonCEMEA;

- MasterCardІnternatіonal.

>Системиміжнароднихгрошовихпереказів:

- WesternUnіon.

>Послуги, щонадаєІрпінськевідділенняКиївськоїфілії АТ «>Брокбізнесбанк»:

-розрахунково-касовеобслуговування;

-прийомплатежів;

-валютно-обмінніоперації;

-операції ізплатіжнимикартками (>POS-термінали,оформленнякартки);

-відкриття таведенняпоточнихрахунків;

-прийомвкладів (>депозитів);

-міжнароднігрошовіперекази;

-внутрішньобанківськіперекази «>Швидкігроші»;

-операції ізбанківськимиметалами [25].

Банкмаєспецифічну характеристикудіяльності,виступає якгрошово-кредитнаустанова. Уорганізаційній тауправлінськійроботі банкуфінансова діяльністьзаймаєособливемісце.Віднеї багато вчомузалежитьсвоєчасність таповнотафінансового забезпеченнядіяльності тарозвитку підприємства,виконанняфінансовихзобов’язань перед Державою таіншимисуб’єктамигосподарювання.

>Фінансова робота банкуздійснюється за такимиосновними напрямами:фінансовепрогнозування тапланування;аналіз та контрольгосподарськоїдіяльності; оперативна,поточнафінансово-економічна робота.

>Фінансовепрогнозування таплануванняєоднією ізнайважливішихділянокфінансової роботи банку. Наційстадіїфінансової роботивизначаєтьсяцілі намайбутнє тарозробкашляхів їхньогодосягнення.

>Аналіз та контрольфінансовоїдіяльності банку –цедіагноз йогофінансового стану, щоуможливлюєвизначеннянедоліків тапрорахунків,виявлення тамобілізаціювнутрішньогосподарськихрезервів, збільшеннядоходів таприбутків,зменшеннявитрат,підвищеннярентабельності,поліпшенняфінансово-господарськоїдіяльності банку вцілому.Матеріалианалізувикористовуються впроцесіфінансовогопланування тапрогнозування [21].

>Фінансово-управлінськіорганізаційніструктуритіснопов’язані ззагальноюструктуроюуправління,оскількиочолюєфінансову службувіце-президент Банку,який практичновиконуєфункціїфінансового директора Банку.Йомупідпорядковуютьсявідділи, котріздійснюютьфінансовепланування,прогнозування та контроль. Начальникицихвідділів несутьповну відповідальність заплануванняструктурикапіталу Банку,оптимізаціюоперацій ізціннимипаперами таіншіфінансовіоперації.

Метафінансовоїслужби банку –приймати таобґрунтовуватифінансовірішення, котрівідповідаютьдосягненню банкомїїзавдань йфункцій [24].

>Функціональнимиобов’язкамифінансовоїслужби банкує:

–визначенняперспективи тамайбутньогопрофілю банку;

–визначенняцільовихрівнівприбутковості банку;

–визначення та характеристикасегментівринку, що їхньогомаєнаміробслуговувати банк;

–визначенняобсягівресурсів, необходимих длядосягненняцілей, таких якматеріальні,фінансові татрудовіресурси;

–розробкавидівпослуг,фінансовихпродуктів татехнологій,завдякивпровадженню які банкзможестриматибажанірезультати;

–створенняефективних систем контролю завиконаннямпланів [23].

>Основнимоб’єктомконтрольної роботиІрпінськоговідділенняКиївськоїфілії АТ «>Брокбізнесбанк»євиручкиторговельнихпідприємств йнадходженняготівкипідприємствсфериобслуговування населення. Томуустанова банку вобов’язковому порядку Ведеспеціальний журнал, уякомуреєструютьсяусіторговельні таінші підприємствасфериобслуговування, щомаютьпостійнувиручку, до тогочислі й невиділені насамостійний баланс. Дляздійсненнявказаного контролюекономісти напідставізгаданоговище журналускладаютьконтрольнівідомості запідприємствами, котріздаютьвиручку вденні,вечірнікасибанків й через підприємствазв’язку, йпередають їхні бухгалтерам банку замісцемведеннярахунківклієнтів й контролерамвечірніхкас, котріщоденнороблять уцихконтрольних відомостяхвідмітки проздаваннявиручки.

Дофункціональнихобов’язківспеціалістівфінансово-економічноїслужби банку належати:щоденнийпереглядцихконтрольнихвідомостей,вживаннязаходівщодообов’язковогоздавання вденнукасувсієїотриманоїнапередоднівиручки, атакожздійсненнявідмітки провжиті заходьщодопідприємств, котріпорушуютькасовудисципліну.

>Поточна та оперативнафінансова робота в банкуспрямовується напрактичневтіленняфінансового забезпеченняпідприємницькоїдіяльності,постійнепідтримуванняплатоспроможності наналежномурівні.

>Протягомзвітногоперіоду усінормативирегулюваннядіяльності АТ «>Брокбізнесбанк»,встановленіІнструкцією про порядокрегулюваннядіяльностібанків в Україні,затвердженоюпостановоюПравлінняНаціонального банку України від 28.08.2001 №368зізмінами [13],залишалися надостатньомурівні.Керівництво Банкуприділяловеликуувагудотриманнюплатоспроможності,виконанню нормативуобов’язковогорезервуваннякоштів накоррахунку вНаціональному банку України,жодного разу я не допускалисязатримкиплатежів.

УІрпінськомувідділенніКиївськоїфілії АТ «>Брокбізнесбанк»даніпоказники нерозраховують. Цепов’язано із тім, щобезбалансовевідділення немає статусуюридичної особини, й,відповідно, неможедіяти від свогоімені. 

2.Управліннягрошовими потокамибанківськоїустанови відопераційної,інвестиційної тафінансовоїдіяльності

>Об’єктивноюнеобхідністю приуправліннігрошовими потокамиєструктуруваннягрошовихпотоків –формуванняупорядкованоїсукупностігрошовихпотоківвідповідно довстановленогокритерію тавизначення їхньогобазовихфункціонально-організаційнихособливостей [24].

>Операційна діяльністьсуб’єктагосподарюванняявляє собоюосновну діяльність підприємства, атакожбудь-якііншівидидіяльності, котрі неможуть бутивіднесені доінвестиційної чифінансовоїдіяльності.

>Типовими прикладамиопераційінвестиційноїдіяльностіє:придбання тавведення вексплуатаціювиробничогообладнання;придбаннянематеріальнихактивів;придбанняринковихціннихпаперів й,відповідно,отриманняпасивного (>проценти чидивіденди) чи активного прибутку тощо.

Дотиповихприкладівопераційфінансовоїдіяльності можнавіднести:емісіякорпоративних прав (>акцій) таобслуговування їхньоговторинногообігу;отриманнябанківського кредиту та йогопогашення;розміщеннякорпоративнихоблігацій таобслуговування їхньогообігу;отриманнябезповоротноїфінансовоїдопомоги;лізинговефінансуванняпридбанняфінансовоїдопомоги;викупкорпоративнихакційвласноїемісії.

>Банківськіопераціїздійснюються ізметоюодержанняприбутку.Кожнуоперацію можнапроаналізувати закритеріямивизначення прибутку йвитрат.Доходи йвитратирозглядаються яктакі, щоотримані банком врезультатіопераційної,інвестиційної тафінансовоїдіяльності.Такожіснуютьнадходження відіншихосіб, котрі невизнаються доходами (>наприклад: сума авансу врахунокпопередньої оплатипослуг,товарів тощо;надходження відпервинногорозміщенняціннихпаперів).

>Деякіоперації невизнаютьсявитратами й не включатися дозвіту профінансовірезультати банку (>наприклад:погашенняодержанихкредитів, Поверненнядепозитів;попередня (>авансова) оплататоварів,робіт,послуг;витрати, котрівідображаютьсязменшеннямвласногокапіталувідповідно в Україну.)

Урезультатіопераційноїдіяльності в банкувиникаютьтаківхідні тавихіднігрошові потоки:

-процентнідоходи йвитрати (результат відоперацій ізкоштами,розміщеними в російських банках (>залученими відіншихбанків);доходи (>витрати) по кредити та депозитами,наданими (>отриманими)юридичним тафізичним особам, та заіншимифінансовимиінструментами, у томучислі заціннимипаперами;доходи увиглядіамортизації дисконту (>премії) заборговимиціннимипаперами);

-комісійнідоходи йвитрати;

-прибутки (>збитки) відторгівельнихоперацій (результат відоперацій ізкупівлі-продажурізнихфінансовихінструментів, у томучислі заопераціями ізціннимипаперами, ізіноземноювалютою табанківськимиметалами);

-непередбаченідоходи йвитрати (>пов’язанізізмінамиподатковогозаконодавства, правилбухгалтерськогообліку);

-відрахування врезерви (>витрати напокриттяможливихзбитків відзменшеннякорисностіактивів банку тасписаннябезнадійнихактивів);

-доходи від Поверненняранішесписанихактивів (>кошти, щонадійшли дляпогашеннязаборгованості, котра буввизнана банкомбезнадійнащодоотримання);

-іншіопераційнідоходи йвитрати (>доходи йвитрати відоперацій, що непов’язані ізінвестиційною тафінансовоюдіяльністю, а чи невключені увищезазначенігрупиопераційнихдоходів йвитрат,зокрема:доходи (>витрати) від оперативноголізингу;доходи (>витрати) віднаданих (>отриманих)консультаційнихпослугфінансового характеру;дивіденднідоходи;витрати наінкасацію;штрафи,пені,отримані (>сплачені) забанківськимиопераціями);

-загальніадміністративнівитрати (>операційнівтрати,пов’язані ззабезпеченнямдіяльностібанківськоїустанови);

-податок наприбуток.

>Вхідні тавихіднігрошові потоки відздійснення банкомінвестиційноїдіяльності:

-доходи (>витрати) заопераціями з збільшення (>зменшення)інвестицій васоційованікомпанії;

-доходи (>витрати) заопераціями з збільшення (>зменшення)інвестицій удочірніустанови;

-доходи (>витрати) відреалізації (>придбання)основнихзасобів танематеріальнихактивів тощо.

За результатамиоперацій,пов’язаних зфінансовоюдіяльністю, банквизнаєтаківхідні тавихіднігрошові потоки:

-доходи (>витрати) заопераціями ізціннимипаперамивласногоборгу;

-доходи (>витрати) засубординованимборгом;

-дивіденди, щосплаченіпротягомзвітногоперіоду;

-доходи, котрівиникають урезультатівипускуінструментіввласногокапіталу тощо [23].

>Сумучистихгрошовихпотоків АТ «>Брокбізнесбанк» за 2008-2010 рр.можеморозглянути вЗвіті про рухгрошовихкоштів (>ДодатокВ-Г).

>Зведемоцідані дотаблиці.

>Таблиця 2.1.Чистігрошовікошти відопераційної,інвестиційної тафінансовоїдіяльності банку за 2008-2010 рр. (тис. грн.) [26]

>Грошові потоки

2008

2009

2010

>Чистігрошовікошти, щоотримані відопераційноїдіяльності/(використані вопераційнійдіяльності) 277 315 208 721 2 942
>Чистігрошовікошти, щоотримані відінвестиційноїдіяльності/(використані вінвестиційнійдіяльності) (501 886) (119 322) 311 469
>Чистігрошовікошти, щоотримані відфінансовоїдіяльності/(використані уфінансовійдіяльності) 1 215 564 (252 603) 430 080

Зтаблиці видно, що АТ «>Брокбізнесбанк»вхіднихгрошовихпотоків відопераційноїдіяльностіотримує більше, ніжвихідних.Протещороку все менше й менше.Якщо 2008 р.різницяміж нимискладала 277315 тис. грн., 2009 року – 208721 тис. грн., те в 2010 р. вонастановилалише 2942 тис. грн.

Уінвестиційнійдіяльності у 2008-2009 рр. Банк понадвикористовує, ніжотримує. Цепов’язано ізпридбаннямціннихпаперів упортфелі банку на продажів,основнихзасобів,інвестиційноїнерухомості,нематеріальнихактивів. У 2010році, взв’язку ізопераціями ізціннимипаперами на продажів,різницяміжвхідними йвихідними потокамистановила 311469 тис. грн.

>Внаслідокпроведенняфінансовоїдіяльності, Банкотримав у 2008році 1215564 тис. грн. та 430080 тис. грн. у 2010 р. врезультатіемісіїзвичайнихакцій таотриманнясубординованогоборгувідповідно. У 2009році Банквикористав уфінансовійдіяльностівнаслідок Поверненняіншихзалученихкоштів 252603 тис. грн.

Отже, врезультатіздійсненняопераційної,інвестиційної тафінансовоїдіяльності тавпливузмінобмінного курсу нагрошовікошти та їхньогоеквівалентичистийприплив/(відплив)грошовихкоштів та їхньогоеквівалентівпротягом 2008-2010 рр.становив 989551 тис. грн., (224954) тис. грн. та 752653 тис. грн.відповідно.


3.Управлінняформуваннямприбуткубанківськоїустанови.Податковий менеджмент підприємства.Управліннярозподілом йвикористаннямприбутку

Усягосподарська діяльністькомерційного банку –здійсненнябанківськихугод –маєназвустатутна діяльність.Їїпроведеннявимагає відкомерційного банкузначнихвитрат, але йкрімвитратвиникаютьдоходи, як результатдіяльностікомерційного банку.

>Витрати –цезменшенняекономічноївигоди узвітномуперіоді, уформівибуття чивикористанніактивів чи збільшеннязобов’язань, щопризводить дозменшеннявласногокапіталу завиняткомрозподілукапіталуміж (>акціонерами) чи йоговилучення.Зростаннябанківськихвитрат, котрінеузгодженнізізбільшенням йогоприбуткуможеістотнопогіршитифінансовий станнавіть великому та авторитетномукомерційному банку.

>Доходи –це збільшенняекономічнихвигодпротягомзвітногоперіоду уформіприпливу чизростанняактивів, чизменшеннязобов’язань, щоспричиняють збільшеннякапіталу й неєвнескамиакціонерів [21].

>Однією ізнайважливішихсторінмаркетинговоїдіяльності банкуєвибір йогоцінової політики.Насамперед,керівництво банкувибирає однуосновну й (чи)декількаальтернативнихстратегійціноутворення взалежності від рейтингу самого банку,розміруконтрольованогоїмринку йконкретноїситуації,економіко-політичноїкон’юнктури.

Приплануванні комплексупослуг, як нових, то йіснуючих, банквизначає іаналізує структурувитрат й,отже, їхніціну.Ціноутворенняєелементом комплексу маркетингу.Цінова політика банку –цевстановленняцін нарізнібанківськіпродукти та їхнього змінувідповідно дозміниринковоїкон’юнктури.Об’єктамицінової політики банкуєпроцентні ставки,тарифи,комісійні,премії,знижки,мінімальнийрозмірвнеску.

Умаркетинговійдіяльності банкуцінавиконуєважливуфункцію – вонузгоджуєінтереси банку йклієнтів.Процес розробкиціновоїстратегії банкускладається іздекількохетапів.

>Насамперед напідставістратегічноїпрограмивизначаютьсязадачістратегіїціноутворення. Для шкірного банкупершорядноює завданняодержання максимальногоприбутку.Проте вумовахконкуренції йзмінікон’юнктуриринку дана завданняможе бутисформульованапо-іншому.Наприклад,одержання максимальногоприбутку приутриманнілідерства наринку. Уданомувипадку банкпереслідуєцілі –встановлення максимальноможливихцін на своїпродукти заумовиутриманнялідируючогоположення впевномуринковомусегменті, що практичновиключало бможливістьконкуренції та дозволяло бтривалий годинупрацювати іздостатнімприбутком.

>Наступниметапом розробкиціновоїстратегіїєаналізфакторів, котрівпливають націну, яквнутрішніх, то йзовнішніх.

Довнутрішніхфакторіввідносятьсявитрати нанаданняпослуг,якістьбанківськихпродуктів,швидкість таякістьобслуговування,витрати навибірринковихсегментів,підтриманняіміджу банку.

Дозовнішніхфакторіввідносятьсярівень реального тапрогнозованогопопиту на цей видбанківського продукту вданихринкових сегментах та йогоеластичність,наявністькредитнихресурсів,рівеньінфляції,наявністьконкуренції,ціниконкурентів нааналогічніпослуги,аспектирегулюваннябанківськоїдіяльності із боці держави.Ринокбанківськихпослугзнаходиться подсильнимвпливомцихчинників, котрі багато вчомувизначають правилагри.Факторизовнішньогосередовищанепідконтрольні банкам йповиннірозглядатися із точкизорунеобхідностіврахування їхньоговпливу прирозробцістратегіїрозвитку банку [23].

>Ціни надеякібанківськіпродукти АТ «>Брокбізнесбанк»наведені уДодаткахД-Е.

>Дані проприбуток АТ «>Брокбізнесбанк»можеморозглянути уЗвіті профінансовірезультати (>ДодатокЄ-Ж)

>ЗведемоданіЗвіту утаблицю.

>Таблиця 3.1.Розрахунокприбутку дооподаткування у 2010році (тис. грн.) [26]

>Найменування з статтею

Сума

>Чистийпроцентнийдохід 397 690
>Чистийкомісійнийдохід 185 412
Результат відпереоцінкиіншихфінансовихінструментів, котріобліковуються засправедливоювартістю ізвизнанням результатупереоцінки уфінансових результатах 11 635
Результат відторгівлііноземноювалютою 47 746
>Знеціненняціннихпаперів на продажів 1 062
Результат від продажціннихпаперів на продажів 12 284
>Резерви зазобов’язаннями 1 070
>Іншіопераційнідоходи 13 567

Завирахуванням:

 

>Результату відторговихоперацій ізторговимиціннимипаперами 890
>Результату,якийвиникає под годинупервісноговизнанняфінансовихактивів за %ставкою,вищою чинижчою, ніжринкова 12 635
>Результату відпереоцінкиоб’єктівінвестиційноїнерухомості 682
>Результату відпереоцінкиіноземноївалюти 8 162
>Резервів подзаборгованість по кредити 265 654
>Адміністративних таіншихвитрат 353 001

>Прибуток дооподаткування

29 442

>Графічно наосновіДодатківЄ-Жнаведемодинамікуприбутку Банку дооподаткування [26].

>Рис. 3.1.Прибуток Банку дооподаткуванняпротягом 2008-2010 рр. (тис. грн.)


Зграфікубачимо, щопротягом 2008-2009 рр.він був 106462 тис. грн. та 100763 тис. грн.відповідно.Даліспостерігаємоневтішнуситуацію – Банкотримавприбуток дооподаткування 29442 тис. грн., що менше запопереднійперіод на 71351 тис. грн. Цесталося врезультатіпереоцінкиіноземноївалюти.

Банкздійснюєоблікподатків напідставіданихподатковогообліку,якийздійснюється напідставівимогподатковогозаконодавства України.Податковийоблікздійснюється Банком зарахунками восьмого класу «>Управлінськийоблік».

У Банкувиникаютьпостійніподатковірізницівнаслідок того, щопевнівитрати невраховуються приоподаткуванні, апевнідоходи неоподатковуються.Тимчасовірізниціпов’язані ізрізними методамивизнаннядоходів тавитрат, атакож ізбалансовоювартістюпевнихактивів.

>Витратами наподаток наприбутокє сумапоточнихвитрат ізподатку наприбуток тавідстроченогоподатку наприбуток.Поточнівитрати наподаток наприбутокзалежать відобсягівоподаткованогоприбутку Банку зарік. Ставкаподатку наприбутокскладає 25відсотків відоб’єктаоподаткування. ЗприйняттямПодаткового кодексу [10] ставкаподатку наприбутокзмінилась – із 1 апреля 2011 року вонстановитиме 23%, із 1 января 2012 року – 21%, із1січня 2013 року – 19%, із 1 января 2014 року – 16%.

Банкєплатникомконсолідованогоподатку наприбуток. Зметоюузгодженняфінансового таподатковогообліку проводитисярозрахунок тавідображення вбухгалтерськомуоблікувідстроченихподатковихзобов’язань тавідстроченихподатковихактивів.Наведемо утаблицізначенняподатку наприбуток за 2008-2010 рр. (згідноданихДодатківЄ-Ж).


>Таблиця 3.2.Податок наприбуток Банку зафінансовим таподатковимобліком за 2008-2010 рр. (тис. грн.) [25]

>Роки >Прибуток дооподаткування >Податок наприбуток зафінансовимобліком

>Обліковийподаток

наприбуток

2008 106462 36454 26615,5
2009 100763 32977 25190,75
2010 29442 11582 7360,5

>Різницяміжфінансовим таподатковимоблікомутворилась зарахунокпостійних татимчасовихрізниць в активах тапасивах.

Уосновібанківськоїдіяльностілежитьторгівляфінансовими ресурсами. Банкидешевшекупуютьгрошовікошти йпродають їхньогодорожче,здійснюючи насвій страх йризикактивніоперації.Високіприбутки банкотримує, як правило, відвисокоризиковихоперацій,проведення які занесприятливих умівможепідірвати йогофінансовустійкість йнавітьпризвести донеплатоспроможності.

Узв’язку ізцим,відповідно в Україну «Про банки йбанківську діяльність» [3] банкизобов’язаніформуватирезерви напокриттязбитків відактивнихопераційвідповідно донормативно-правовихактівНаціонального Банку України.

Навиконанняданоїнорми законурозроблені тадіютьПоложення про порядокрозрахунку резерву навідшкодуванняможливихзбитківбанків відоперацій ізціннимипаперами [14],Положення про порядокформування йвикористання резерву длявідшкодуванняможливихвтрат закредитнимиопераціямибанків [16] таПоложення про порядокформування йвикористання банками резерву длявідшкодуванняможливихвтрат віддебіторськоїзаборгованості [15]. Насьогодні упроцесісвоєїфінансово-господарськоїдіяльності банкизобов’язаністворювати тривидистраховихрезервів: навідшкодуванняможливихвтрат запридбанимиціннимипаперами, длявідшкодуванняможливихвтрат закредитнимиопераціями та длявідшкодуванняможливихвтрат віддебіторськоїзаборгованості.

>Згідно з Законом України «Прооподаткуванняприбуткупідприємств» [9] банкизобов’язаністворюватистраховірезерви длявідшкодуванняможливихвтрат по основномуборгу (безпроцентів такомісій) за всіма видамикредитів, атакожгарантій, порук,придбанихціннихпаперів,іншихактивнихбанківськихоперацій, котрівідносяться до їхньогогосподарськоїдіяльності.

>Створеннястраховихрезервів в Україністимулюється шляхомвіднесеннякоштів,сплачених доцихфондів, у складваловихвитрат.Відповідно в Україну «ПроНаціональний банк України» [8]резерви дляпокриттяможливихфінансовихризиківстворюються зарахунок прибутку дооподаткування.Аналогічна нормаміститьсятакож вЗаконі України «Прооподаткуванняприбуткупідприємств» [9].Згідно із нимсумикоштів,внесені банками достраховихрезервів,включаються доваловихвитрат.

>Основнимнапрямомвикористанняотриманого Банкомприбуткуєреінвестиції на збільшеннястатутногокапіталу банку шляхом збільшення на 0,56 грн.номінальноївартостікожноїакції банку із 10,36 грн. до 10,92 грн., що належалиакціонерам банкузареєстрованим вреєстрівласниківпростихіменнихакцій банку на вухо рядоквиплати дивідентів, згідноРішенняЗагальнихзборівакціонерів банку «Про збільшеннярозмірустатутногокапіталу банку зарахунокреінвестиції дивідентів» від 25.05.2010 року.

>Розподіленийприбутокхарактеризуєчастинусформованогоприбутку, що на даний момент ужерозподілена і невикористана впроцесігосподарськоїдіяльності.Нерозподіленийприбуток –цечастина чистогоприбутку, Яказалишається урозпорядженні підприємства послевиплатидоходіввласникам увигляді дивідентів,формування резервногокапіталу,поповненнястатутногокапіталу тавикористання наіншіпотреби.

 


 

4.Управлінняоборотними активамибанківськоїустанови:матеріальними запасами,дебіторськоюзаборгованістю,грошовимикоштами.Управліннянеоборотними активами

>Активиявляють собоюресурси, котріперебувають урозпорядженні банку йвикористання які Веде до збільшенняекономічнихвигід умайбутньому. До нихвідносятьусііснуючіматеріальні ціності,нематеріальніактиви такошти, що належати банку напевну дату.

Заостанніп’ять років Банкздійснювавпридбання тавідчуженняактивів (табл. 4.1.)

>Таблиця 4.1.Доходи тавитрати відоперацій із активами банку за 2006-2010 рр. (тис. грн.) [25]

2006 2007 2008 2009 2010
>Надходження 68315 47862 196230 118008 59795
>Вибуття 4133 80810 3273 14724 2432

Отже, за результатамитаблиціможемозробитивисновок, що Банком було бвідчужено понадактивів, ніжпридбано.Лише у 2007році АТ «>Брокбізнесбанк»придбав понадактивів, ніжвідчужив.

>Основнізасоби,щодо якієпередбаченічиннимзаконодавствомобмеження наволодіння,користування, читакі, щовилучені ізексплуатації для продаж, станом накінець дня31.12.2010р. убалансі Банку необліковуються.

>Основнізасоби танематеріальніактиви, що наданіі в заставу станом на31.12.2010р.обліковуються убалансі Банку всумі 478 605 тис. грн.

>Первіснавартістьповністюзамортизованихосновнихзасобів станом накінець дня31.12.2009р.складає 13 928 тис. грн.Вартістьосновнихзасобів, щотимчасово невикористовуються (>реконструкція), станом накінець дня31.12.2009р.складає 4 286 тис. грн.

>Зменшенняпротягомзвітногоперіоду врезультатіпереоцінкисторновано увласномукапіталі всумі 22 727 тис. грн.

>Нематеріальніактиви,щодо якієобмеження прававласності, станом накінець дня31.12.2010р. убалансі Банку необліковувались.Нематеріальніактиви,створені Банком, станом накінець дня31.12.2008р. убалансі Банку необліковувались.

>Станом на31.12.2010р. увласності АТ «>Брокбізнесбанк»знаходилося 65приміщень назагальну суму 581 016 тис. грн. (>первіснавартість). АТ «>Брокбізнесбанк»маєзобов’язання за 626 договорами оперативноголізингу (>оренди) на суму 88 618 тис. грн.

>Загальнакількістьавтотранспортнихзасобів увласності Банкустановила 167автомобілів, із них: головногоофісу – 65,філій – 102. Уоперативнійоренді Банкузнаходяться:

– 2автомобілізагальноювартістю 1 580 тис. грн.;

–частинаприміщення у м.Києві повул. І. Лепсе, 4,загальноювартістю 67 420 тис. грн.;

–частиниприміщеньфілій Банку вмістах:Одеса,Івано-Франківськ,Донецьк,Дніпропетровськ,Луцьк, Житомир, Львів, Ужгород,Запоріжжя,Рівне, Херсон,Харків,Краматорськ,Хмельницький,Миколаїв,Луганськ,Черкаси,Чернігів,Сімферополь,Тернопіль,Дунаївцізагальноювартістю 74 769 тис.

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація