Реферати українською » Банковское дело » Безготівкові Розрахунки


Реферат Безготівкові Розрахунки

Страница 1 из 3 | Следующая страница

ПЛАНКУРСОВОЇРОБОТИ

>Вступ

>Розділ 1Економічнасутність,поняття,принципи та характеристикаоблікубезготівковихрозрахунків

1.1Сутність,принципи такласифікаціябезготівковихрозрахунків

1.2Видирахунків у банках, порядок їхньоговідкриття тазакриття

1.3Нормативноправове забезпеченняоблікубезготівковихрозрахунків

>Розділ 2Форми та організаціяоблікубезготівковихрозрахунків    

2.1Формибезготівковихрозрахунків

2.2Синтетичний тааналітичнийобліккоштів нарахункахбанків

2.3Відображеннягосподарськихоперацій всистемірахунків

2.4Особливостіоблікуоперацій напоточнихрахунках віноземнійвалюті

>Розділ 3Вдосконалення методикиоблікубезготівковихрозрахунків        

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

Дляздійсненнябудь-якоїгосподарськоїопераціїпідприємство виннездійснитирозрахунки ізіншимпідприємством,найшвидший типрозрахунківміжюридичними тафізичними особами –безготівкові. Банк вцихрозрахункахвиступає якпосередникміжклієнтами, щоздійснюютьплатежі.

>Безготівковірозрахунки –цепереказуванняпевноїсумикоштів зрозрахунківплатників нарахункуодержувачів, атакожпереказування іздорученняпідприємств,внесених нимиготівкою докаси банку нарахункиодержувачів.

>Розрахунково-касовіопераціїполягають у забезпеченню рухугрошовихкоштів нарахункахклієнтівбанків згідно ізїхнімидорученнями.Ціопераціїпосідаютьособливемісце вбанківськійдіяльності йвідіграютьважливу роль у забезпеченнюуспішногоперебігуекономічнихпроцесів намікро - тамакрорівнях.

Дляклієнтівбанківрозрахунково-касовіопераціїзабезпечуютьодержання копійчаногоеквівалента зареалізованупродукцію чипослуги, оплату длявиробництваматеріальнихресурсів, оплатазаробітної плати працівникам, оплатузобов’язань до бюджету тапозабюджетними фондами,накопичення тавикористаннязаощаджень.

>Майжеусі підприємстваздійснюютьбезготівковірозрахунки,маютьрізнивидирахунків йкористуютьсярізними формамибезготівковихрозрахунків. Уумовахринковоїекономікиформибезготівковихрозрахунківнабуваютьновоїсутності:підприємствомає самевибиратинайефективніші та найкращіформирозрахунків.Безготівковірозрахункинерозривнопов’язані зпідприємницькоюдіяльністю й відправильностізастосуваннятієї чиіншоїформирозрахунківпідприємствоможевиграти чипрограти.


>Розділ 1Економічнасутність,поняття,принципи та характеристикаоблікубезготівковихрозрахунків

1.1Сутність,принципи такласифікаціябезготівковихрозрахунків

>Розрахунковівідносини в Українізумовленінаявністю товарноговиробництва, товарного обороту грошей. У Українібільшістьрозрахунківздійснюється убезготівковійформі.

>Зобов’язанняплатника (>покупця,замовника, йіншогоспоживача)розрахуватись із своїм контрагентом запоставленуйомупродукцію (>виконану роботу, наданііпослуги)виникає внаслідокукладеннявідповідного договору поставки,купівлі-продажу,підряду , тощо.

>Існування цогозобов’язаннябазується навідповідномувиконанніотримувачемзасобів (>постачальником,підрядчиком,виконавцем тощо), свогозобов’язання по цьому договору, якуєзустрічним повідношенню дозобов’язанняплатника.

>Безготівковийгрошовийобіг -це рухгрошовихкоштів безвикористанняготівковихгрошовихзнаків шляхомперерахування торб зарахунками в російських банках чизарахуваннявзаємнихвимог. Убезготівковомуобігугрошіфункціонують якзасіб платежу,боєпевнийпроміжок годиниміжодержуваннямтоварів таоплатою їхнього.Перевагибезготівковогообігу передготівковимочевидні

1)прискорюєтьсяобіггрошовихкоштівгосподарськихсуб’єктів;

2)значноскорочуютьсясуспільнівитратиобігу;

3)збільшуютьсяможливості державищодорегулюваннягрошовоїсфери тощо.

>Безготівковірозрахунки -розрахунки, щопроводяться безучастіготівки,тобто в сферібезготівкового копійчаногообігу.Безготівковірозрахункиподіляються на

-міжбанківські та

-міжгосподарські, котріобслуговують,відповідно,відносиниміж банками таміжклієнтамибанків.Безготівковірозрахункиєрозрахунками (платежами) запродукцію тапослуги, щоздійснюютьсядвомаосновними способами:

1.акцептно-інкасовим, коли постачанняпередуєоплаті,

2.акредитивним, - коли оплатапередуєвідправленнюпродукції.

>Акцепт уданомуразівиступає якзгода на оплатурозрахунковихдокументів.Інкасо -цебанківськарозрахунковаоперація,завдякиякій банкодержуєгроші задорученнямклієнта йзараховуєцігроші на йогобанківськийрахунок напідставіподанихрозрахунковихдокументів.Акредитив -церозрахунковий документ, за банкдоручаєіншомуздійснити зарахунокспеціальнозаброньованих для цогогрошовихкоштів оплатутоварно-транспортнихдокументів завідвантажені чи наданііпослуги.

>Безготівковірозрахункиздійснюються задвомаосновнимигрошовими потоками. Цепо-перше,надходженнягрошовихкоштів нарахунок;по-друге,витрачаннякоштів ізрахунку.

>Безготівковірозрахункиміжпідприємствами,організаціями таустановами всіх формвласності,підприємствами безстворенняюридичної особини йфізичними особамиздійснюються унаціональнійвалюті України через банки шляхомперерахуваннякоштів ізрахункаплатника нарахунокодержувачакоштів.Кошти ізрахункаклієнтасписуються за Розпорядженням йоговласника,крімвипадків, у якічиннимзаконодавствомпередбаченебезспірнестягування табезакцептнесписаннякоштів.Розрахунковідокументиприймаються банком довиконання лише вмежахнаявних нарахункуклієнтакоштів.Платежі одногоклієнта зарахуноккоштівіншого недопускається.

>Господарськісуб’єктисамостійнообираютьформирозрахунків тавказують їхнього приукладеннідоговорів.

>Установибанківздійснюють контролю наддодержанням правилрозрахунків, а й за станомрозрахунківпідприємств.Підприємства (>платники таодержувачікоштів)зі свого боцітакожмаютьконтролюватипроведеннябезготівковихрозрахунків.

>Народногосподарськезначеннябезготівковихрозрахунківполягає уприскореніобігугрошових йфінансовихкоштів, забезпеченню в максимально короткий годинугрошовоїкомпенсаціївиробникам -власникампоставленоїпродукції,виконанихробіт йнаданихпослуг.Прискоренняміжгосподарськихрозрахунківважливе як ізмікро -, так змакроекономічноїточокзору.

Длястворенняефективноїсистемибезготівковихрозрахунківпринциповезначеннямаєправильневизначенняїїпринципів -основнихнормативнихположень,якимислідкеруватися,щоббезготівковірозрахунки максимальносприялиприскореннюнародногосподарського обороту.

>Безумовно, щопринципиорганізаціїбезготівковихрозрахунків намакроекономічномурівнімаютьрозглядатися увзаємозв’язку ізособливостямиреформуванняфінансовоїсферивітчизняноїекономіки. Намікроекономічномурівніпринципиорганізаціїбезготівковихрозрахунківвпливають зспецифікиреалізаціїекономічнихінтересівтрьохсуб’єктівсферибезготівковогообігуплатника,одержувачагрошовихкоштів банку.

>Специфікапринципівбезготівковихрозрахунківвідображаєреальний стан національноїекономіки (кризу,депресія,пожвавлення,піднесення).

>Принципибезготівковихрозрахунків -цевихідніположення котрівизначаютьконкретнийекономічнийзмістспособів й формрозрахунків. Уміруреальнихринковихзмін векономіцізмінюєтьсятакожпринципиорганізаціїбезготівковихрозрахунків,виникають йформуютьсяновіпринципи.

>Виділяютьсятакіосновніпринципиорганізаціїбезготівковихрозрахунків:

1.Грошовікошти всіхгосподарськихсуб’єктів (яквласні, то йзалучені)підлягаютьобов’язковомузберіганню нарозрахункових,поточних таіншихрахунках вустановахбанків. Прикризовомустаніекономікинедотримання цого принципупризводить довідтоку грошей ізлегальнихканалів копійчаного обороту й, якнаслідок, допосиленнятіньового характеруекономіки.

2.Грошовірозрахунки йплатежіпідприємств (>організацій) всіх формвласностіздійснюється черезустановибанків, як правило, вбезготівковому порядку по документи, щопередбачені правиламипроведенняцихрозрахунків.Готівковірозрахункихарактернілише для невеликих засумоюміжгосподарськихплатежів йобмеженихвитрат навнутрігосподарськіпотреби. Укризовійекономіціздійсненнярозрахунківміжгосподарськимисуб’єктамиготівкою (а часто івалютноюіноземних держав),минаючиустановибанків й позаїхнім контролем,посилюєнелегальний режимфункціонуваннябагатьохпідприємств йорганізацій,призводять дорозширеннядефіцитуреальних «>живих»грошовихкоштів.

3.Розрахунки ізпокупцями затоварно-матеріальні ціності йпослугипроводяться , як правило, послевідпускупродукції чинаданняпослуг.Максимальненаближення моментупроведення платежу дотермінувідпускутоварів -необхіднаумова забезпеченняекономічностібезготівковихплатежів.Проведення оплатитоварів йпослуг после їхньоговідвантаження (>відпускання,надання) беззатримки платежусвідчить провисокуплатоспроможністьпідприємств йефективнуплатіжну тадоговірнудисципліну внародногосподарськомуобороті країни.

4.Платежі затовари йпослуги ізрахунка підприємстваздійснюються, як правило, зазгодою (акцептом)платника (>власникарахунка) послеперевіркивиконанняпостачальникомдоговірних умів. Уразіпорушення умів договоруплатникможевідмовитися від оплатирозрахунковихдокументів, про щоповідомляєпостачальника у порядку й втерміни,непередбачені договором.Цей принципорганізаціїбезготівковихрозрахунківвідображаєосновоположну рольспоживача (>покупця) всистеміринковихвідносин.

5.Безготівковірозрахункипроводяться зарахунок й вмежахкоштів, щоє нарахункуплатника, чи його права наодержання кредиту (>банківського чикомерційного).Якщо нарахункупокупця немаєдостатніхгрошовихкоштів,платежі надпринципі «Непостачати, немаючигарантій оплати» - правилоринковихвідносин. Банкомвідкривається йобслуговується картотеканеоплаченихвчаснорозрахунковихдокументів.Платежіпроводяться вмірунадходженнягрошовихкоштів нарахунокплатника.

6.Зарахуваннякоштів нарахунокодержувачавідбувається послесписаннявідповіднихгрошових торб ізрахункаплатника. Банкзобов’язанийпроконтролюватицірахунки,щобпопередитизловживання, щомаютьмісце под годину оплатибезтоварнихдокументів.Якщо якщовстановлено фактподання до банкубезтоварнихрозрахунковихдокументів, то банкзобов’язанийстягнути штраф із підприємства (>організації), якувиписалотакий документ.

7.Постачальники йпокупці (>споживачі)мають правовільноговиборуформибезготівковихрозрахунків й способу платежу, щоузгоджується приукладаннідоговорів поставок чидоговорівпідряду. Банк невтручається удоговірнівідносини тавибір формрозрахунків й способу платежу.Платники іодержувачікоштівконтролюютьвчаснепроведеннярозрахунків йпретензій, щовиникають,розглядають їхні увстановленомупретензійно-позовному порядку безучастібанківськихустанов.Необхіднимєвикористання болеераціональних форм йспособівбезготівковихрозрахунків уданихфінансово-господарськихумовах.

>Недотриманняпринципіворганізаціїбезготівковихрозрахунківпризводить докризивсієїсистемирозрахунків (>платіжноїкризи).

Усистеміюридичних йекономічних науквиділяєтьсятакепоняття, якспосіббезготівковихрозрахунків.

>Спосіббезготівковихрозрахунків у широкомурозумінні -цеекономічно йфінансовообумовлений порядокздійсненнягрошовихвідносинміжпостачальником (>продавцем) йплатником (>покупцем).Спосіброзрахунківвизначаютьсяконкретнимиумовамивиконаннягосподарськимисуб’єктамисвоїхгрошовихзобов’язань один перед одним,різніформиекономічноїорганізаціїсфери копійчаного оборотузумовлюють йрізніспособи платежу запродукцію.

>Спосіб платежу увузькомурозумінніхарактеризує порядоксписаннякоштів ізрахунківплатників.

Усучаснійсистемібезготівковихрозрахунківгосподарськісуб’єктивикористовують дваосновнихспособи платежу:

—перерахуваннякоштів ізбанківськогорахунка нарахунокодержувачакоштів шляхомвідповіднихзаписівщодо них.

—зарахуваннявзаємнихвимогплатника йодержувачакоштів.

>Призначення того чиіншого способурозрахункуполягає впогашенігрошовихзобов’язаньюридичних йфізичнихосіб.

>Критеріївибору способу платежупов’язані ізвимогамиприскорення самихрозрахунків, їхньоготерміновості,зниженнявитрат напроведенняплатежів,нормалізаціїкругообігукоштів, забезпеченнябезперебійного ходуреалізаціїпродукції.

Уумовахплатіжноїкризирозширюється практиказастосування такогонеринкового способурозрахунків, якбартерні догоди,тобтовзаємнітоварообмініоперації ізпередачею прававласності натовари (>натуральнийобмін) безгрошовихрозрахунків.Бартерніоперації -цеформи натуральногозалікувзаємнихвимог.

Усучаснійкризовійекономіці України наперший планвиходитьтакийспосіб платежу, як -попередня оплата (>грошіперераховуютьсяодержувачеві довідвантаженнятоварів) навідміну від оплатифактичновідвантаженихтоварів йнаданихпослуг.

>Спосібпопередньої оплати подчеркиваетаномальністьекономічнихвідносин, щоіснують увітчизнянійекономіці, недаєможливість наділіоптимізуватиекономічніінтересисуб’єктівсистемибезготівковихрозрахунків. Порядокпопередньої оплатитоварно-матеріальнихцінностей тапослугзастосовується яксанкціявідноснонеплатоспроможнихпокупців (>несправнихплатників).Нормативними актами (чи договором)передбачаютьсямаксимальнітерміни від дняотримання оплати (як правило, непізніше 3-хробочихднів), колипродавець (>виробник) виненвідвантажити (>вивезти,надати)оплаченітовари йпослугипокупцеві (>замовнику).

>Використання способу платежу наосновіпопередньої оплати -ценаслідок дисбалансуміжтоварними йгрошовими потоками,монополізмупостачальників,нестачіобіговихкоштів набагатьохпідприємствах,зниженняплатоспроможності. Уцихумовахпопередня оплатарозрахунковихдокументівпевним чиномдаєзмогу підгримуватигосподарський оборотналежномустані.Відзначимо, що вколишнійплановійекономіціпопередня оплататоварно-матеріальнихцінностей тапослугзаперечувалась; заїїпроведення допорушниківзастосовувалисьдоситьжорсткісанкції.

За своїмекономічнимзмістомпопередня оплатаєсвоєрідноюформоюпримусовогобезплатного предмета,якийодержуєпостачальник.

Уумовахплатіжноїкризизростаєзначення способурозрахунків наосновіздійснення -залікувзаємноїзаборгованості.Розрахунки.засновані назалікувзаємнізаборгованостіплатників, -церозрахунки, заякимивзаємнізобов’язаннягосподарськийсуб’єктів один до одногопогашаютьсярівновеликих торбах, йлише зарізницеюздійснюєтьсяплатіжпрямимперерахуванням грошей.Такірозрахункиможутьздійснюватися шляхомзарахуваннязобов’язаньміждвомаплатниками чигрупамиплатників всіх формвласностіоднієї тарізнихгалузей народногогосподарства.

Призалікувзаємноїзаборгованостівикористовуютьсяпостійнодіючі таразовізарахуваннявимог. Допостійнодіючих належатиперіодичнірозрахунки за сальдозустрічнихвимог.Розрахунки зазалікомвзаємноїзаборгованостіведуться наоснові догодиміжпідприємствами;сторони й порядокрозрахунківпогоджуються ізустановамибанків, щообслуговуютьдані підприємства.

Таким чином, наосновізалікуздійснюєтьсявзаємнескасуваннягрошовихзобов’язаньміжгосподарськимисуб’єктами.Заліквзаємноїзаборгованості уміжнароднихрозрахункахназиваютьклірингом. Однак їхні негативна роль угрошово-фінансовихвідносинах очевидна.Залікивзаємноїзаборгованостіобмежують оборотреальнихгрошовихкоштів, щоозначаєненадходженнявідповідноїсумиподатків до бюджету.

>Безготівковірахункикласифікують за такимиознаками:

Описание: image002

1.2Видирахунків у банках, порядок їхньоговідкриття тазакриття

Зметоюздійсненнябезготівковихрозрахунківнеобхіднанаявністьрахунку уфінансовійустанові –уповноваженому банку.

>Відповідно доІнструкції № 3 «Провідкриття банкамирахунків унаціональній таіноземнійвалюті»,затвердженоїпостановоюуправлінняНаціонального банку України № 492віл 12.11.2003 р. (>зізмінами йдоповненнями), банкивідкривають своїмклієнтамтаківидирахунків:поточні,кредитні,депозитні,бюджетні, тощо.Їхвідкривають замісцемреєстрації підприємства чи віншому банку України запогодженнямсторін.

>Поточнірахунки внаціональнійвалютівідкриваються банкомпідприємствам надоговірнійоснові длязберігання грошей йздійсненнярозрахунково-касовихоперацій задопомогоюплатіжнихінструментіввідповідно до умів договору тавимогзаконодавства України.

>Бюджетнірахункивідкриваютьсяпідприємствам,якимвиділяютьсякошти державного чимісцевихбюджетів ізметоюцільового їхньоговикористання.

>Кредитнірахункивідкриваються надоговірнійоснові якюридичним, то йфізичним особам убудь-якійустанові банку, щомає правовидаватипозики іздодержаннямвимогчинногозаконодавства.

>Депозитнірахункивідкриваються напідставіукладеного депозитного договоруміжвласникомрахунка йустановою банку навизначений удоговорітермін.Кошти надепозитнірахункиперераховуються ізпоточнихрахунків підприємства й послезакінченнятермінузберіганняповертаються націрахунки.Проведеннярозрахунковихоперацій йвидачакоштівготівкою із депозитногорахункузабороняється.

>Наведемо прикладвідкриття поточногорахунку в банкупідприємством. Для цогопідприємствупотрібно податітакідокументи:

- заяву провідкриттярахункавстановленогозразка;

-копіюсвідоцтва продержавнуреєстрацію;

-копіюрішення простворення,реорганізацію підприємства;

-копіюналежним чиномзареєстрованогоСтатуту (>Положення),засвідченунотаріально чи органом державноїреєстрації;

-карткузізразкамипідписівосіб,яким,відповідно дочинногозаконодавства чиустановчихдокументів підприємства,надано праворозпоряджатисярахунком й правопідписурозрахунковихдокументів;

-копію документа,якийпідтверджує навзяттяюридичної особини наоблік ворганіДержавноїподатковоїслужби,засвідчену органом, щовидав документ, чинотаріально.

>Такожюридична особаможеукластидоговір з банком провідкриттярахунківфізичним особам ізметоюздійснення на їхньогокористьпевнихвиплат. Для цогоуповноваженийпредставникюридичної особини виненпред’явити в банку паспорт (чи документ, щозамінює його) та документ, щопідтверджує йогоповноваження.

>Післявідкриттярахунківфізичні особиниможутьзвертатися до банку,наприклад, дляотримання грошей чиплатіжнихкарток,пред`явивши банкудокументи, котрідаютьзмогу їхніідентифікувати, таукласти із банкомдоговірбанківськогорахунка. Занеобхідностізазначеніфізичні особинизаповнюютькарткузізразкамипідписів.

>Картковірахункивідкриваються до того самому порядку, що іпоточнірахунки. З всіхпереліченихдокументів, необходимих длявідкриттяпоточнихрахунків, непотрібналишекартказізразкамипідписів.Замістьзразкапідпису вцихвипадкахвикористовуєтьсяпідписклієнта надоговорі.

Уразіпереоформленнярахунка узв`язку ізреорганізацією підприємстваподаютьсятакі самдокументи, що і увипадкустворення підприємства.

>Поточні таіншірахункизакриваються вустановах напідставі:

- заявивласникарахунка;

-рішення органу, наякий закономпокладенофункції ізліквідації чиреорганізації підприємства;

-відповідногорішення суду чиарбітражного суду проліквідацію підприємства чивизнання йогобанкрутом.


1.3Нормативноправове забезпеченняоблікубезготівковихрозрахунків

Приорганізаціїбухгалтерськогообліку та аудитубезготівковихрозрахунківнеобхіднокеруватисязаконодавчими танормативними документами.

>Нормативний документ, кім й коливиданий Короткийзміст >Використання увипускнійроботі
1 Закон України «Пробухгалтерськийоблік тафінансовузвітність в Україні» від 16.07.99 р. Законвизначаєправові засадирегулювання,організації,веденнябухгалтерськогообліку таскладанняфінансовоїзвітності й Україні >Цей документвикористовується принаписаннівипускної роботи ізметоювисвітлення методикфінансовогообліку та аудиту.
2 Закон України «Прообігвекселів в Україні» від 25грудня 2002 року N364-IV >Цей Законвизначаєособливостіобігувекселів в Україні. Законвикористовується длярозкриттяособливостейобігувекселів в Україні
3 >ПостановаПравління НБУ «Провпровадженняпластиковихкартокміжнароднихплатіжних систем урозрахунках затовари, наданііпослуги та привидачіготівки» від 24 лютого 1997 року N 37 >Постановавизначаєзагальнівимоги, порядокведеннябанківськихплатіжнихкарток, долябанків уміжнароднихплатіжних системах. >Цей документвикористовується прирозкриттісутностібезготівковихрозрахунків задопомогоюбанківськихпластиковихкарток.
4 >П(С)БО 3 «>Звіт профінансовірезультати»,затверджене наказомМФУ від 31.03.99 р. №87 У цьомуположеннівизначаєтьсязміст й формазвіту профінансовірезультати тазагальнівимоги дозміст статейзвіту. >Цей документвикористовується принаписаннівипускної роботи ізметоюплануванняфінансової політики й дляприйняттяобгрунтованихуправлінськихрішень.
5 >П(С)БО 4 “>Звіт про рухгрошовихкоштів”,затверджене наказомМФУ від 31.03.99 р. №87 >Цимположеннямвизначаєтьсязміст й формазвіту про рухгрошовихкоштів тазагальнівимоги до його статей >Цей документвикористовується принаписаннівипускної роботи ізметоюплануванняфінансової політики й дляприйняттяобгрунтованихуправлінськихрішень.
6 >П(С)БО 10 “>Дебіторськазаборгованість”,затверджене наказомМФУ від 08.10.99 р. №237 >Цимположеннямдаєтьсявизнання іоцінкадебіторськоїзаборгованості,визначається резервсумнівнихборгів. >Цей документвикористовується приаудитібезготівковихрозрахунків –дебіторськоїзаборгованості й РСБ.
7 >П(С)БО 11 «>Зобов’язання»,затверджене наказомМФУ від 31.01.00 р. №91 >Цимположеннямдаєтьсявизнання іоцінказобов’язань. >Цей документвикористовується приаудитібезготівковихрозрахунків –зобов’язань.
8 >Інструкція “Пробезготівковірозрахунки в Україні внаціональнійвалюті”.ЗатвердженапостановоюПравління НБУ від 21 января 2004 р. №22 Уінструкціїрозглядаютьсязагальніположення, правиладокументообігу таособливостізастосуваннякожної з формрозрахунків. >Цей документвикористовується длявисвітленняособливостейкожної з формрозрахунків.
9 >Інструкція “Про порядоквідкриття тавикористаннярахунків внаціональній таіноземнійвалюті”.Затвердженапостановоюправління НБУ від 18грудня 1998 р. №527 >Інструкціярегулюєправовідносини, щовиникають привідкриттіклієнтамибанківпоточних,депозитних (>вкладних)рахунків унаціональній таіноземнійвалюті, атакожпоточних бюджетнихрахунків унаціональнійвалюті. >Цей документвикористовується приаудиті підприємства,щодоправильностівідкриттярахунків внаціональній таіноземній валютах.

>Безготівковірозрахунки в Українірозвиваютьсядотепер, прикладомєбанківськіплатіжнікартки, котріз’явилися в Українідосить недавно. Дляприйняттяефективнихуправлінськихрішень таплануваннягосподарськоїдіяльності підприємства,керівнику підприємстваслідвибирати тазастосовуватинайефективнішіформибезготівковихрозрахунків, котрінайповнішезадовольняютьпотреби підприємства.


>Розділ 2Форми та організаціяоблікубезготівковихрозрахунків    

2.1Формибезготівковихрозрахунків

>Розрахунковадисциплінапередбачаєзобов`язаннясуб`єктівгосподарюваннядотримуватисявстановлених правилпроведеннярозрахунковихоперацій.Розрахунковадисциплінаґрунтується навиконанніосновнихпринципівздійсненнягрошовихрозрахунків:

1).обов`язковезберіганняпідприємствами таустановамигрошовихкоштів нарахунках вустановахбанків (завиняткомперехіднихзалишків укасі);

2). правовиборуустанови банку длявідкриттярахунків всіхвидів;

3).самостійний (безучастібанків)вибірпідприємствами формрозрахунків тазакріплення їхні усвоїх договорах таугодах;

4).Списаннякоштів ізрахунків за Розпорядженням їхнівласників, завиняткомзаборгованостей,Якіпідписуютьсябезспірно;

5).Відкриттяпоточнихрахунків у банках дляюридичнихосіб лише заумовиповідомлення процеподатковихорганів;

6).Терміновездійсненняплатежів, якумає бути максимальнонаближеним до годинивідвантаженнятоварів,виконанняробіт,наданняпослуг;

7).Платежіздійснюються вмежахзалишківкоштів нарахункахплатника чи вмежахнаданогобанківського кредиту;

8).Розрахункиміжсуб`єктамипідприємницькоїдіяльностіможутьздійснюватисьготівкою ізурахуваннямобмежень,установленихчиннимзаконодавством.

>Платіжнадисциплінапередбачаєздійсненняпідприємствамиплатежів зафінансовимизобов`язаннями вповномуобсязі та увстановлені рядки.

>Безготівковірозрахунки в Україніздійснюються напідставінормативнихдокументів, таких, як:Постанова НБУ «ПрозатвердженняІнструкції пробезготівковірозрахунки в Україні внаціональнійвалюті» № 22 від 21.01.2004 р. (вонаустановлюєзагальні правила йформирозрахунківюридичних йфізичнихосіб угрошовій одиниці України на територї України, щоздійснюються заучастюбанків), Закон України «Прообігвекселів» №2374-ІІІ від 05.04.2001 р. (>визначаєособливостіоблікувекселів в Україні,якийполягає увидачіпереказаних тапростихвекселів,здійсненніоперацій із векселями тавиконаннівексельнихзобов`язань угосподарськійдіяльності), Закон України «Проплатіжнісистеми таперекази грошей в Україні» №2346-ІІІ від 05.04.2001 р. (>визначаєзагальні засадифункціонуванняплатіжних систем в Україні), тощо.

>Усібезготівковірозрахункиоформляютьсялишестандартнимипервинними документами,форми якізатверджено НБУ.

>Відповідно довимогщодооформленняпервиннихдокументів, на документах, котрізасвідчують рухгрошовихкоштів нарахунках у банках,обов`язковоповинні бутипідписиосіб,відповідальних заздійсненняоперацій,ідентичніпідписам укарткахзізразкамипідписів.

>Періодично підприємстваотримують відбанківспеціальнівиписки ізособовихрахунків про усіздійсненіоперації ізнадходження тасписаннякоштів ізпоточнихрахунків іздодаваннямдокументів, щовиправдовуютьціоперації.

>Виписка банку – документ,якийвидає банкпідприємству тавідображає рухгрошовихкоштів напоточномурахунку.

Порядок документальногооформленнягосподарськихоперацій ізоблікугрошовихкоштів укасі та нарахунках у банкахвідображено наРис. 1.


>Рис. 1Документуванняоперацій ізоблікугрошовихкоштів

>Безготівковірозрахунки в Україніздійснюються в інших формах.Різніформирозрахунківпов`язані ізвикористаннямрізнихвидіврозрахунковихдокументів.Розрахунковідокументиготуєпостачальник чиплатник, а окремихвипадках – банк.Розрахунковий документ –цевідповідно оформлень документ напереказгрошовихкоштів.

Приздійсненнірозрахунківможутьзастосовуватисявексельна,акредитивна таіншікасовіформирозрахунків, атакожформирозрахунків задопомогоюрозрахунковихчеків.Усебільшогопоширеннянабуваютьрозрахункибанківськимиплатіжнимикартками:платіжнедоручення,платіжнавимога-доручення,платіжнавимога,меморіальний ордер,розрахунковий чек,банківськіплатіжнікартки.

>Розрахунковий документ (завиняткомрозрахункового чека)виписується вкількостіпримірників,потрібних для всіхучасниківбезготівковихрозрахунків (але й не менше, ніж два).Розрахунковідокументи, щонадійшли до банкупротягомопераційного години (годину роботи ізклієнтами,якийвстановлюєтьсясамостійно із банком тазазначається в йоговнутрішніх правилах),виконують щодня їхнінадходження.Розрахунковідокументи, щонадійшли послеопераційного години, банквиконуєнаступногоробочого дня.

>Платіжнедоручення – Церозрахунковий документ, щоміститьписьмоведорученняплатникаобслуговуючому банку просписаннязі свогорахунказазначеноїсумикоштів таїїперерахування наринокодержувача.

>Розрахункиплатіжнимдорученнямможутьздійснюватись:

- зафактичноотриманупродукцію (>виконані роботи, наданііпослуги, тощо);

- у порядкупопередньої оплати,якщотакий порядокрозрахунків встановленозаконодавством та обумовлене вдоговорі;

- длязавершеннярозрахунків за актамизвіркивзаємноїзаборгованостіпідприємств;

- длясплатиподатків,зборів йобов`язковихплатежів добюджетів тадержавнихцільовихфондів;

- віншихвипадках –відповідно доукладенихдоговорів тавимогчинногозаконодавства.

>Платіжнавимога-доручення –розрахунковий документ,якийскладається із двохчастин:

>верхньої –вимогиодержувачабезпосередньо доплатника просплатузазначеноїсумикоштів;

>нижньої –дорученняплатникаобслуговуючому банку просписаннязі свогорахункузазначеної нимсумикоштів таперерахуванняїї нарахунокодержувача.

>Платіжнавимога-дорученнянадходить допідприємства-платника ззаповненоюверхньоючастиною від банкуплатника, через банкодержувача.Післязаповненнянижньоїчастиниплатником вонвідправляється длявиконання до банкуплатника.

Беззгодиюридичних тафізичнихосіб –суб`єктівпідприємницькоїдіяльності –списання (>стягнення)коштів, щоперебувають наїхніхрахунках у банках, недопускається, завиняткомвипадків,установлених законами України, а й зарішеннямисудів,арбітражнихсудів та завиконавчиминаписаминотаріусів.

>Розрахунковий документ набезспірнесписання (>стягнення)коштівоформлюється на бланкуплатіжноївимоги йподаєтьсястягувачем,державнимвиконавцем доустанови банку, що йогообслуговує, утрьохпримірниках.

>Платіжнівимогиприймає банкстягувачапротягом десятикалендарнихднів із днявиписки. Деньзаповненняплатіжноївимоги невраховується.

Документом, задопомогоюякого банкздійснюєсписання із поточногорахунка підприємства плату зарозрахунково-касовеобслуговування,ємеморіальний ордер.

Чек – документ, щоміститьрозпорядженнявласникарахунка (>чекодавця)установібанку-емітента (банку, щовидаєчекову книжку), котра Веде йогорахунок,сплатитичекодержателеві (>отримувачукоштів за чеком)зазначену в чеку сумукоштів.Чеки частовикористовуються длярозрахунків ізюридичними йфізичними особами заотриманітовари,виконані роботи,надійніпослуги ізметоюскороченнярозрахунківготівкою.Розрахунки чекамиможутьздійснюватись задопомогою:

а)чековихкнижок,зброшурованих по 10, 20, 25аркушів, щоє бланкамисувороїзвітності;

б)розрахунковихчеків, котрівикористовуютьсяфізичними особами приздійсненніразовихоперацій.

>Строк діїчекової книжки – одинрік, арозрахункового чека 3місяці.

>Невикористанірозрахункові чеки послезакінчення рядок діїчекової книжки чивикористаннякоштів чековогорахункапідлягаютьповерненню добанка-емітента,який їхньогопогашає. Забажаннямклієнта банкможепродовжити рядків діїчекової книжки чипоповнитиїїліміт.

Приакредитивнійформірозрахунків банк, задорученням свогоклієнта (>заявникаакредитива),зобов`язаний:

-виконатиплатіжтретійособі (>бенефіціару) запоставленнітовари,виконанні роботи, чи наданііпослуги;

-надатиповноваженняіншому (>виконуючому) банкуздійснитицейплатіж.

>Загалом привикористанніакредитивноїформирозрахунків вопераціяхберуть доля:

а)заявникакредитива –платник,якийзвернувся до банку, що йогообслуговує, длявідкриттяакредитива;

б)банк-емітент – банкплатника, щовідкриваєакредитивсвоємуклієнту;

в)бенефіціару –юридична особа, накористьякоївиставленийакредитив (>продавецьматеріальнихцінностей,виконавецьробіт);

р)виконуючий банк, щоздійснюєплатіж заакредитивом.

>Інкасо – видбанківськоїоперації,якийполягає вотриманні банком грошей по документи (векселями, чеками) відіменісвоїхклієнтів йзарахуванні їхнього вустановленому порядку нарахунокотримувачакоштів (>цей видрозрахунківпереважновикористовується прирозрахунках ізіноземними контрагентами).

>Поширеннянабуваютьрозрахунки задопомогоюбанківськихплатіжнихкарток.Вониможутьзастосовуватись:

- дляздійсненнябезготівковихрозрахунків;

- дляотриманняготівки;

- длявидачізаробітної плати працівникам.

Уперших двохвипадкахвикористовуютьсякорпоративнібанківськіплатіжнікартки, котріпередбачаютьперерахуваннякоштів наокремийбанківськийрахунокюридичної особини –картрахунок.

2.2Синтетичний тааналітичнийобліккоштів нарахункахбанків

Планомрахунківбухгалтерськогооблікуактивів,капіталу,зобов’язань йгосподарськихоперацій,затвердженим наказомМіністерствафінансів України від 30.11.1999 р. за № 291, дляоблікуоперацій нарахунках у банкахвикористовуєтьсярахунок 31 «>Рахунки у трилітрові банки»,якийпризначено дляоблікунаявності та рухугрошовихкоштів, щоперебувають нарахунках у банках йможуть бутивикористані дляпоточнихоперацій.

>Рахунок 31 «>Рахунки в російських банках»маєтакісубрахунки:

— 311 «>Поточнірахунки внаціональнійвалюті»;

— 312 «>Поточнірахунки віноземнійвалюті»;

— 313 «>Іншірахунки внаціональнійвалюті»;

— 314 «>Іншірахунки в банку віноземноївалюті».

За дебетомрахунка 31 «>Рахунки в російських банках»відображаєтьсянаходженнягрошовихкоштів, по кредит — їхнівикористання.

>Основою длязаписугосподарськихоперацій 31-ий «>Рахунки в російських банках»євиписка ізвідповідногорахунка.Договорамиміж банками таклієнтамипередбачається, щовласникамрахунків банкивидаютьвиписки ізвідповіднихрахунків такопіїрозрахунковихдокументів.Випискиповинніперевірятисявласникамирахунків щодовідповідностіпроведених торбдоданим перед тим документам.Випискаєосновою длязаписівгосподарськихоперацій ужурналі № 2 тавідомості 2.

>Аналітичнийоблікоперацій 31-ий «>Рахунки у трилітрові банки»здійснюються згідно ізвипискамибанків.Банківськавиписка —це документ,якийзамінюєреєстраналітичногообліку, томуобов’язково виненмістититакіреквізити: дату, номер, короткийзмістоперації йсуми за дебетом й кредитом, атакожзалишкикоштів на вушко йкінецьзвітногоперіоду.

2.3Відображеннягосподарськихоперацій всистемірахунків

>Основнібухгалтерські записи ізоблікуоперацій напоточномурахунку внаціональнійвалюті таіншихрахунках у банках наведено втаблиці

>безготівковийрозрахунокіноземний валюта


>Кореспонденціярахунківоблікуоперацій напоточномурахунку внаціональнійвалюті

№ зарплатню  >Змістгосподарськоїоперації  >Кореспондуючийрахунок
За дебетомрахунка311«Поточнірахунки внаціональнійвалюті»
1 >Зараховано напоточнийрахуноквиручку, якоїздано до банку черезінкасатора 333 «>Грошовікошти вдорозі внаціональнійвалюті»
2 >Внесено напоточнийрахунок ізкасиготівку 301 «>Каса внаціональнійвалюті»
3 >Одержанопідприємствомдивіденди відінвестицій, щообліковуються за методомучасті вкапіталі 141 «>Інвестиціїпов’язаним сторонам за методомоблікуучасті вкапіталі»
4 >Погашенодовгостроковудебіторськузаборгованість 18 «>Довгостроковадебіторськазаборгованість таіншінеоборотніактиви»
5 >Зараховано напоточнийрахунокневикористану сумуакредитива чизалишоккоштів начековомурахунку 313 «>Іншірахунки в банку внаціональнійвалюті»
6 >Погашенозаборгованість закороткостроковим векселем 341 «>Короткостроковівекселіодержані внаціональнійвалюті»
7 >Надійшликошти відпокупців тазамовників 361 «>Розрахунки ізвітчизнянимипокупцями»
8 >Поверненопостачальникомранішевиданиййому аванс 371 «>Розрахунки завиданими авансами»
9 >Отриманонарахованідивіденди,відсотки 373 «>Розрахунки занарахованими доходами»
10 >Погашено сумупред’явленоїпретензії 374 «>Розрахунки запретензіями»
11 >Надійшликошти нарахунок повідшкодуваннюзавданихзбитківматеріальновідповідальними особами 375 «>Розрахунки завідшкодуваннямзавданихзбитків»
12 >Поверненоповоротнуфінансовудопомогу 377 «>Розрахунки ізіншимидебіторами»
13 >Отримано напоточнийрахунокпайовівнескичленівгосподарського товариства 41 «>Пайовийкапітал»
14 >Надішликошти вчастинівартостіпроданихакцій підприємства на сумуперевищеннявартості продаж надномінальноювартістю 421 «>Емісійнийдохід»
15 >Надішликошти нарахунок підприємства,одержані від продажвилученихакцій (>часток,паїв) 45 «>Вилученийкапітал»
16 >Погашенозаборгованість завнесками достатутногокапіталуучасників (>власників) підприємства шляхомперерахуваннякоштів нарахунок банку 46 «>Неоплаченийкапітал»
17 >Надішликоштицільовогопризначення 48 «>Цільовефінансування йцільовінадходження»
18 >Отриманокошти на сумуномінальноївартостіпроданихоблігацій 521 «>Зобов’язання заоблігаціями»
19 >Отриманопремію відпроданихоблігацій 522 «>Премія завипущенимиоблігаціями»
20 >Отриманодовгостроковуфінансовудопомогу 55 «>Іншідовгостроковізобов’язання»
21 >Зарахованокороткострокові,довгостроковікредити банку напоточнийрахунок

501 «>Довгостроковікредитибанків унаціональнійвалюті»

601 «>Короткостроковікредитибанків унаціональнійвалюті»

22 >Поверненогрошовікоштипостачальниками  631 «>Розрахунки ізвітчизнянимипостачальниками»
23 >Повернено із бюджетузайвосплаченісумиподатків таобов’язковихплатежів  64 «>Розрахунки заподатками і платежами»
24 >Одержаностраховевідшкодування завтраченевнаслідокстихійного лихамайно 655 «>Розрахунки застрахуванняммайна»
25 >Надійшов відпокупців аванс 681 «>Розрахунки за авансамиодержаними»
26 >Отриманокошти віддочірнього підприємства 682 «>Внутрішнірозрахунки»
27 >Надійшликошти відвідокремленогопідрозділу,виділеного наокремий баланс 683 «>Внутрішньогосподарськірозрахунки»
28 >Одержаносплачену напередорендареморендну плату 69 «>Доходимайбутніхперіодів»
29 >Одержановиручку
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація