Реферати українською » Банковское дело » Формування бюджетів фондів загальнообов'язкового соціального страхування в Україні


Реферат Формування бюджетів фондів загальнообов'язкового соціального страхування в Україні

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>СУМСЬКИЙДЕРЖАВНИЙУНІВЕРСИТЕТ

>КАФЕДРАФІНАНСІВ

>Курсова робота

на задану тему:

«>Формуваннябюджетівфондівзагальнообов’язковогосоціальногострахування в Україні»

>Виконав: студент ХоменкоСергій

>Перевірила: КасьяненкоТ.В.

>СУМИ 2010


>Зміст

>Вступ

1.Теоретичніосновисоціальногострахування

1.1 Історіявиникнення йрозвиткусоціальногострахування

1.2Сутністьсоціальногострахування

1.3Видисоціальногострахування

2.Формуваннябюджетівфондівзагальнообов’язковогосоціальногострахування

2.1Аналізвиконання йформування бюджету фондуобов’язковогосоціальногострахування відтимчасовоїнепрацездатності

2.2Аналізвиконання йформування бюджету фондуобов’язковогосоціальногострахування навипадокбезробіття

2.3Аналізвиконання йформування бюджету Фондусоціальногострахування віднещаснихвипадків навиробництві тапрофесійнихзахворювань

2.4Аналізвиконання йформування бюджету фондусолідарноїсистемиобов’язкового державногопенсійногострахування України (>Пенсійний фонд)

3.Удосконаленнясистемисоціальногострахування

>Висновки

>Перелікпосилань

>Додатки


>Вступ

>Соціальнестрахування - одна ізнайдавнішихкатегорійсуспільнихвідносин.Зародившись уперіодрозкладанняпервіснообщинного ладу, воно тапоступово сталонеодміннимсупутникомсуспільноговиробництва.Початковийзмістрозглянутогопоняттяпов'язаний з словом “страх”.Власникимайна,вступаючиміж собою увиробничі ставлення, переживали страх за йогоцілість, заможливістьзнищення чивтрати в зв'язкузістихійнимилихами,пожежами, грабежами ііншиминепередбачениминебезпекамиекономічного життя.

>Ризикований характерсуспільноговиробництва -головна причиназанепокоєння шкірноговласникамайна йтоваровиробника засвоєматеріальнеблагополуччя. На цьомугрунтізакономірновиникнулаідеявідшкодуванняматеріальногозбитку шляхомсолідарної йогорозкладкиміжзацікавленимивласникамимайна.Якбикожнийокремоузятийвласникспробуваввідшкодуватизбиток засвійрахунок, товін був бізмушенийстворюватиматеріальні чигрошовірезерви,рівні порозмірувартості свогомайна.

Тім годиноюжиттєвийдосвід,заснований набагаторічнихспостереженнях,дозволивзробитививід провипадковий характернастаннянадзвичайнихподій йнерівномірностінанесеннязбитку.Булопомічено, що числозацікавленихгосподарств, частобувають понад числапостраждалих відрізнихнебезпек. За таких умівсолідарнарозкладказбиткуміжзацікавленимигосподарствамипомітнозгладжуєнаслідкистихії ііншихвипадків.

При цьомучимбільшакількістьгосподарствбере доля ввідшкодуванняхзбитку, тімменшачастказасобівдоводитися однієїучасника. Таквиникнулострахування,сутністьякогоскладаєсолідарневідшкодуваннязбитків.

Уумовахсучасногосуспільствастрахуванняперетворилося взагальнийуніверсальнийзасіб страховогозахисту всіх формвласності,прибутків йіншихінтересівпідприємств,організацій,фермерів,орендарів,громадян.

>Термін “>страхування”, щовиражаєперерозподільні ставлення, з приводувідшкодуваннязбитку, вартовідрізняти відіншихзначень цого слова. В частности,вираз “>страхування” (страховка,підстрахування)інодівживається взначенніпідтримки вякійсправі,гарантіїудачі вчому-небудь, забезпечення безпеки упроведеннінебезпечнихробіт, привиступахгімнастів йакробатів, атакож запасутривкості йнадійностіспоруджень ймеханізмів й т.д. Уданомувипадкуцейтермінвживається взначенніінструментавідшкодуваннязбитку.

>Перерозподільнівідносини,властивістрахуванню,повязані, із одного боці, зформуванням страхового фонду задопомогоюзаздалегідьфіксованихстраховихплатежів, ізіншого боці - звідшкодуваннямзбитку із цого фондуучасникамстрахування. Ос-кількизазначеніперерозподільні ставленняповязані із рухомгрошовоїформивартості,економічнакатегоріястрахуванняєскладовоючастиноюкатегоріїфінансів.Специфічністьфінансовихвідношень пристрахуванніперебуває вймовірномухарактеріцихвідношень.Імовірністьзбиткулежить восновіпобудовистраховихплатежів, задопомогою якіформуєтьсястраховий фонд.Використаннязасобів страхового фондувимушено ізнастанням йнаслідкамистраховихвипадків.

>Ціособливостістраховихвідношеньвключають їхнього усамостійну сферуфінансовихвідношень.


1.Теоретичніосновисоціальногострахування

1.1 Історіявиникнення йрозвиткусоціальногострахування

Історіястворенняінститутусоціальногозахиступрацюючих й,зокрема,соціальногострахування, не така уже ідавня.Вонанараховуєтрохи понад 100 років йбересвій вушко ізГерманії, депротягом 1883 - 1889 років було бприйнято низку законів проорганізацію державногосоціальногострахуванняробітників.Цей прикладдоситьшвидкопоширивсяспочатку вбагатьохзахіднихкраїнах, а, повсьому світі.Тепермайжеповсюдно втій чиіншійформііснуєдержавна системасоціальногострахування.Природно, що туп назалежності відгрупи держав чиокремої держависпостерігаєтьсячималарізниця вможливостяхсоціальногозахисту. Україніпритаманнийсвій шляхрозвиткусоціальногострахування.Першістраховізакони в Україні, Яка бувскладовоючастиною Ро-сійськоїімперії, побачили початку ХХстоліття якзахиснареакціяурядових структур навимогиробітниківстворитигарантовані правиласоціальноїзахищеності навиробництві.Вже в 1901роцізаконодавчим актомпередбачалосьпризначенняпенсійробітникамгірничихзаводів йкопалень зарахунокроботодавців, яківизнаваливинними впошкодженніздоров’я. І, якпрямийнаслідокорганізованихвиступів ймасовихстрайківробітників, 2червня 1903 року введено “Правила про винагороду потерпілих внаслідок нещасних випадків робітників і службовців, так само як членів їх сімейств в підприємствах фабрично-заводської, гірської й гірничозаводської промисловості“.Цей день ставши, так бімовити, днемнародження державногосоціальногострахування.

У 1912році булиприйняті на державномурівнізакони "Про забезпеченняробітників навипадокзахворювання", "Прострахуванняробітників віднещаснихвипадків навиробництві" й рядінших.Булистворені такзванілікарнянікаси,пізніше їхнього сталиназиватистраховимикасами.Вони надавалиробітникам двавидидопомоги: увипадкузахворювання та принещасномувипадку.Допомога потимчасовійнепрацездатностіпризначалась відполовини до двохтретинзаробітку йвиплачуваласьлише із четвертого дняхвороби.Допомога повагітності йпологахвидаваласьпротягом шестинедільробітницям, котріпропрацювали наданомупідприємстві не меншетрьохмісяців.

>Після 1917 рокусоціальнестрахування в Українірозвивалось вєдиномуруслі всіхреспублікРадянського Союзу. У Перші рокта послереволюції вумовахгромадянськоївійнийшлипошуки болееефективних формсоціальногозахистутрудівників. І, якнаслідок, в 1918році було бприйнятеположення просоціальне забезпеченняпрацюючих, якугарантувало забезпечення всіхнайманихпрацівниківнезалежно відособливостей роботидопомогою притимчасовійвтратізаробітку узв’язку ізхворобою,пологами й пологами,каліцтвом.Починаючи із 1922 рокувиплатадопомогаздійснюваласябезпосередньопідприємствами взалікстраховихвнесків.

У 1929роцідержавнесоціальнестрахування мало Єдинийцільовий бюджет. Разом із тім уже тоді внормативних-правових актахпідкреслювалось, щокошти державногосоціальногострахуванняєцільовими йвикористовувати їхні наіншіцілі неприпустимо. А із 1931 року зарахуноккоштів державногосоціальногострахуванняфінансуютьсясанаторно-курортнелікування вспеціалізованихустановах,санаторіях,пансіонатах,будинкахвідпочинку тадитячіоздоровчітабори.

>Переломним моментом вісторіїсоціальногострахуванняє передача його вуправлінняпрофспілкам.Рішенням союзного уряду 23червня 1933 року усікоштисоціальногострахування, атакожсанаторії,будинкивідпочинку та рядіншихустанов булипереданіпрофспілкам

>Демократичніперетворення всуспільствівимагаливідповіднихзмін й вправовихвідносинах. У Україні значно дня життя поставило запитання проудосконаленнясистемисоціальногострахування. У лютому 1991 рокуУряд України йпрофспілки (того годину РадаФедераціїнезалежнихпрофспілок України)прийнялиспільнупостанову "Проуправліннясоціальнимстрахуванням в Україні", аберезні того ж рокупрофспілки заучастюпредставниківМінпраці,Мінфіну, Нацбанку України напрактиціреалізувалиположенняприйнятоїспільноїпостанови. Так було бстворенопринциповонову структуру – Фондсоціальногострахування України.Організаційно Фондздійснював свою діяльність черезстворенеправління Фонду, у складякого входила абсолютнабільшістьпредставників відпрофспілковихоб’єднань.Правління Фондурозробляло тазатверджувалоПоложення про Фонд та йоговиконавчіоргани.

Пристворені Фонду ставиласяголовна позначка – забезпечитифінансовусамостійність тастабільністьсистемисоціальногострахування,використатинакопиченийдосвід й недопуститируйнуваннямеханізмуреалізаціїконституційного правагромадян насоціальнестрахування.

Мета бувдосягнута.Підтвердженням цогоє ті, що Фондсоціальногострахування України,працюючи векстремальнихумовах,викликанимиекономічноюкризою,стабільнозабезпечував усівиплатидопомог посоціальномустрахуванню,передбаченідіючимзаконодавством.Йдетьсянасамперед провиплатидопомоги взв’язку ізтимчасовоюнепрацездатністю,вагітністю йпологами, нанародженнядитини, погребение, атакожчасткову оплату санаторно-курортноголікування таінших формпрофілактичногооздоровлення.

18 января 2001 рокуВерховноюРадою України,відповідно до Основзаконодавства України прозагальнообов'язковедержавнесоціальнестрахування,прийнято Закон України "Прозагальнообов'язковедержавнесоціальнестрахування у зв'язку ізтимчасовоювтратоюпрацездатності тавитратами,зумовлениминародженням тапохованням" йвизначено Фондсоціальногострахування ізтимчасовоївтратипрацездатностіправонаступником Фондусоціальногострахування України.


1.2Сутністьсоціальногострахування

>Сутність страховогозахиступолягає унагромадженні йвитрачаннігрошових таіншихресурсів дляздійсненнязаходів ізпопередження,подолання чизменшення негативноговпливуризиків йвідшкодуванняпов’язаних з нимивитрат.

Нова системаекономічних йсоціальнихвідносин,зумовлених переходом доринку,породжує потребу урозвиткустрахування якзасобузахистувиробництва,майна,добробутугромадян.Страхуваннязавждипередбачаєакумулюваннякоштівбагатьохосіб (>учасниківстрахування) успеціальнихцільових фондах, котріуправляютьсяюридичноюособою, щомає наце право. Томустраховівідносинизавждискладаються із приводу умівформування йвикористаннякоштівцільового страхового фонду.

>Страховіфонди —ценекомерційнісамоврядніорганізації, котрі неможутьзайматисяіншими видамидіяльності,окрімтієї, зазарадиякої їхністворено, та помиляюсявикористовувати своїкошти дляцілей,відмінних від тихий, щовизначаютьїхнюстрахову діяльність.

До фонду страховогозахисту належати:

1.Централізовані тагрошовірезерви держави;

2.Децентралізованіфонди;

3.Фондистворені методомстрахування.

>Страхування —це видцивільно-правовихвідносин,щодозахистумайновихінтересівгромадян таюридичнихосіб уразінастанняпевнихподій (>страховихвипадків),визначених договоромстрахування чичиннимзаконодавством, зарахунокфондів, щоформуються шляхомсплатигромадянами таюридичними особамистраховихплатежів (>страховихвнесків) тадоходів відрозміщеннякоштівцихфондів.

Будь - котрівідносинипередбачаютьнаявність, якмінімум, двохсуб'єктів.

>Страховики –це організація, котра згідно ізотриманоюліцензієюбере у собі запевну плату,зобов’язання уразінастання страховоговипадкувідшкодуватистрахувальникові чи особам,яким бувзавданийзбиток тавиплатитистрахову суму.

>Страхувальники –юридичні особини тадієздатнігромадяни, котріуклали зстраховиками домовщодострахування своговласногоінтересу чиінтересутретьої особини,сплачуютьстраховіпремії ймають право (за договором чи за законом) наотриманнякомпенсації (>відшкодування) принастанні страховоговипадку.

>Соціальнестрахування –це формасоціальногозахисту населення, системазаходівщодоматеріального забезпечення тасоціальногообслуговування встарості, навипадоктимчасової чипостійноївтратипрацездатності,втратигодувальника,безробіття та віншихвипадках,передбаченихзаконодавством.

Предметомсоціальногострахуванняєосновнісоціальніризики, котрізагрожуютьвідтворенню населення:тимчасованепрацездатність урезультатіхвороби,ушкодженняздоров'я,вагітності тапологів, догляду за членом сім'ї;постійнанепрацездатність урезультатіінвалідності тастарості;втрата трудового прибутку у зв'язку ізнеможливістюпрацевлаштування;втратадоходів сім'ї увипадку смертигодувальника;виникненнянепередбачуванихвитрат увипадку оплатимедичнихпослуг,народження йвихованнядитини, оплатиритуальнихпослуг та погребение.

>Об’єктсоціальногострахування —майновіінтересигромадян,пов'язані ізкомпенсацієювтрати трудового прибутку чиоплатоювидатків, котріраптововиникливнаслідокнастаннясоціальнихризиків.

яксоціально-економічнакатегорія,соціальнестрахування —це системавідносин ізрозподілу йперерозподілунаціонального прибутку, котріполягають уформуваннізістраховихвнесків, щосплачуютьпрацюючігромадяни тароботодавці,державнихдотаційспеціальнихстраховихфондів,кошти яківикористовують дляутриманняосіб, котрі неберутьучасті усуспільній роботи.

>Чітковиділяєтьсядвіформистрахування:

-добровільнестрахування;

-обов’язковестрахування (в Україніця формаєдержавною).

У Українііснуютьтаківидизагальнообов’язкового державногосоціальногострахування:

-пенсійнестрахування;

->страхування у зв'язку ізтимчасовоювтратоюпрацездатності тавитратами,зумовленимипохованням чинародженням;

-медичнестрахування;

-страхування віднещасноговипадку навиробництві тапрофесійногозахворювання, котріспричинили втрачупрацездатності;

-страхування навипадокбезробіття;

-іншівидистрахування,передбачені законами України

>Соціальний захистєоднією ізфункцій держави, аконституційнезакріпленнясоціального принципу державного улаштуюпідтверджує фактіснування в Українісоціальноїфункції у низціпріоритетних.

Системасоціальногострахування в Україні винна широковикористовуватиобидвіформи:обов’язкову ідобровільну, асамесоціальнестрахування якорганізаційно-правова формамає бути якдержавною то йнедержавною.

1.3Видисоціальногострахування

Заформоюсоціальнестрахуванняможе бути:

-Добровільне -страхуваннягромадян, котрізаймаютьсяпідприємницькоюдіяльністю,заснованою наособистійвласності тавинятковоособистій роботи, атакожіншихгромадян, котрімаютьсвідоцтво на правозайматисяіндивідуальноюдіяльністю, таїхніхпомічників;

-Загальнообов’язкове -це система прав,обов’язків йгарантій, котрапередбачаєнаданнясоціальногозахисту.

>Розрізняють завиплатоютаківидистрахування:

>Ризикове –страховавиплата уразінастання страховоговипадку;

>Накопичувальна – працює методомзаощадження.

>Розрізняютьдвісферистраховоїдіяльності —соціальне такомерційнестрахування, котрівзаємнодоповнюютьодне одного.Соціальнестрахуванняґрунтується напринципіколективноїсолідарності таствореннягромадськихстраховихфондів зарахунокзборівобов'язковихстраховихвнесків йпризначене у тому,щоб забезпечитимінімумсоціальногозахисту особам, котрідосягнулипенсійноговіку,потребуютьмедичноїдопомоги,інвалідам,безробітним. Системасоціальногострахування в Україніреформується у зв'язку із переходом доринкових формгосподарювання.

>Комерційнестрахування, навідміну відсоціального,ґрунтується за принципамиеквівалентності та замкнутогорозподілузбитку у межах цого страхового фонду.Зв'язокміждвома сферамистраховоїдіяльностіполягає до того, щокомерційнестрахуваннянадає захистнайперше в тихийжиттєвихситуаціях, котрі не «>покриті»соціальнимстрахуванням.Чимвужча системасоціальногозахисту, тімбільша потреба впослугахкомерційногострахування.

>Розміривнесків назагальнообов’язковедержавнесоціальнестрахуваннявизначаються Законом України «Пророзмірвнесків надеяківидизагальнообов’язкового державногосоціальногострахування».


2.Формуваннябюджетівфондівзагальнообов’язковогосоціального

>страхування

2.1Аналізвиконання йформування бюджету фондуобов’язкового

>соціальногострахування відтимчасовоїнепрацездатності

 

>Формування бюджету фонду

>Загальнообов'язковедержавнесоціальнестрахування у зв'язку ізтимчасовоювтратоюпрацездатності тавитратами,зумовлениминародженням тапохованням,передбачаєматеріальне забезпеченнягромадян у зв'язку ізвтратоюзаробітної плати (прибутку)внаслідоктимчасовоївтратипрацездатності (>включаючидогляд захвороюдитиною,дитиною-інвалідом,хворим членом сім'ї),вагітності тапологів, догляду замалолітньоюдитиною,частковукомпенсаціювитрат,пов'язаних знародженнямдитини,смертюзастрахованої особини чичленівїї сім'ї, атакожнаданнясоціальнихпослуг зарахунок бюджету Фондусоціальногострахування ізтимчасовоївтратипрацездатності, щоформується шляхомсплатистраховихвнесківвласником чиуповноваженим ним органом,громадянами, а й зарахунокіншихджерел,передбачених Законом.

1)Cуб'єктизагальнообов'язкового державногосоціальногострахування у зв'язку ізтимчасовоювтратоюпрацездатності тавитратами,зумовлениминародженням тапохованням, - застрахована особа чиінша особа увипадках,передбаченихстаттями 45, 47 цого Закону,страхувальник тастраховик;

2) Чи застрахована особа -найманийпрацівник, а й увипадках,передбаченихцим Законом,такожінші особини (>громадяни України,іноземці, особини безгромадянства та члени їхньогосімей, котріпроживають в Україні,якщоінше не передбаченеміжнародним договором України,згода наобов'язковістьякогонаданаВерховноюРадою України), накористь якіздійснюєтьсязагальнообов'язковедержавнесоціальнестрахування у зв'язку ізтимчасовоювтратоюпрацездатності тавитратами,зумовлениминародженням тапохованням.

>Представникамизастрахованихосібєпрофспілки чи їхньогооб'єднання чиіншіуповноваженінайманимипрацівникамиоргани (>представники);

3)страхувальниквідповідно до цого Закону -це:

а)роботодавець - дляосіб,зазначених участиніпершій з статтею 6 цого Закону;

б) особини,зазначені участинахдругій татретій з статтею 6 цого Закону;

4)страховик - Фондсоціальногострахування ізтимчасовоївтратипрацездатності;

5)роботодавець -власник підприємства,установи,організації чиуповноважений ним органнезалежно від формвласності, видудіяльності,господарювання;фізична особа, котравикористовуєпрацюнайманихпрацівників (у томучислііноземців, котрі назаконнихпідставахпрацюють за найманням в Україні);власникрозташованих в Українііноземних підприємства,установи,організації (у томучисліміжнародної),філії тапредставництва,якийвикористовуєпрацюнайманихпрацівників,якщоінше не передбаченеміжнародними договорами України,згода наобов'язковість якінаданаВерховноюРадою України;

6)найманийпрацівник -фізична особа, котра працює затрудовим договором (контрактом) напідприємстві, вустанові,організаціїнезалежно від формвласності, видудіяльності тагосподарювання чи уфізичної особини;

>Розміривнесків назагальнообов'язковедержавнесоціальнестрахування наведень взаконі України:

1) у зв'язку ізтимчасовоювтратоюпрацездатності тавитратами,зумовлениминародженням тапохованням:

- дляроботодавців - 1,5відсоткасумифактичнихвитрат на оплату роботинайманихпрацівників, щовключаютьвитрати навиплатуосновної тадодатковоїзаробітної плати,іншізаохочувальні йкомпенсаційнівиплати, у томучислі внатуральнійформі, котрівизначаються згідно ізнормативно-правовими актами,прийнятимивідповідно в Україну "Про оплату роботи", тапідлягаютьобкладаннюподатком іздоходівфізичнихосіб;

- дляроботодавців - напідприємствах та ворганізаціяхгромадськихорганізаційінвалідів, декількістьінвалідівстановить не менше 50відсотківзагальноїчисельностіпрацюючих й заумови, що фонд оплати роботи такихінвалідівстановить не менше 25відсотківсумивитрат на оплату роботи, -окремо 0,7відсоткасумифактичнихвитрат на оплату роботинайманихпрацівників-інвалідів та 1,5відсоткасумифактичнихвитрат на оплату роботиіншихпрацівників, щовключаютьвитрати навиплатуосновної тадодатковоїзаробітної плати,іншізаохочувальні такомпенсаційнівиплати, у томучислі внатуральнійформі, котрівизначаються згідно ізнормативно-правовими актами,прийнятимивідповідно в Україну "Про оплату роботи", тапідлягаютьобкладаннюподатком іздоходівфізичнихосіб;

- дляроботодавців - напідприємствах та ворганізаціях товариствУТОГ й УТОС - 0,5відсоткасумифактичнихвитрат на оплату роботинайманихпрацівників, щовключаютьвитрати навиплатуосновної тадодатковоїзаробітної плати,іншізаохочувальні такомпенсаційнівиплати, у томучислі внатуральнійформі, котрівизначаються згідно ізнормативно-правовими актами,прийнятимивідповідно в Україну "Про оплату роботи", тапідлягаютьобкладаннюподатком іздоходівфізичнихосіб;

- длянайманихпрацівників - відсуми оплати роботи, щовключаєосновну тадодатковузаробітну плату, атакожіншізаохочувальні такомпенсаційнівиплати, у томучислі внатуральнійформі, котріпідлягаютьобкладаннюподатком іздоходівфізичнихосіб:

0,25відсотка - длянайманихпрацівників -інвалідів, котріпрацюють напідприємствах й ворганізаціяхУТОГ й УТОС;

0,5відсотка - длянайманихпрацівників,заробітна плата якінижчапрожитковогомінімуму,встановленого дляпрацездатної особини;

1,0відсотка - длянайманихпрацівників,заробітна плата які вищийпрожитковогомінімуму,встановленого дляпрацездатної особини.

>Аналізвиконання бюджету фонду

У зв'язку зсвітовоюфінансовоюкризою, щосуттєвовплинула наекономіку України, у 2009році невиконанопоказникидоходноїчастини бюджету Фонду,затвердженогопостановоюправління Фонду від 25.02.2009 р. N 6 (v0006598-09 ), як вцілому, то й заокремимистаттями. Упершучергу,цепов'язано ізневиконаннямосновнихмакроекономічнихпоказниківрозвитку країни на 2009рік,атвердженихпостановою уряду N 1105 (1105-2008-п ) від 17.12.2008 року.

Заданимифінансовогозвітувиконаннядоходноїчастини бюджету Фонду за 2009рік, зурахуваннямзалишкукоштів на вушко року,становить 7024,5 млн. грн. чи 89,6% до плану.Загальний фонд оплати роботи, ізякогоутримувалисястраховівнески в Україні, у 2009роцістановив 262,6 млрд. грн. чи 97,3% допоказникапопереднього 2008 року та 89,8% до плану.Відповідно сумастраховихвнесків, щоакумульована Фондом за 2009рік,становить 6124,6 млн. гривень.Відрахування відєдиногоподаткусклали 451,8 млн. грн. чи 95,2% донадходжень 2008 року чи 85,5% до плану.Часткова оплата запутівки досанаторно-курортнихзакладів - 177,9 млн. грн. (108,9% доминулого року).Іншінадходження (пеня,штрафи, неприйняті дозалікувитрати,пасивнідоходи) - 73,4 млн. грн., що на 21,4% менше ніж за 2008рік.

>Якщозагальний фонд оплати роботинайманихпрацівників й копійчаного забезпеченнявійськовослужбовцівочікувався у 2009році нарівні 313 млрд. грн., тофактичновінсклав 285,7 млрд. гривень. Заданимифінансовогозвіту за 2009рік невиконаноплановіпоказники за доходами всімавідділеннями Фонду.Лише уМиколаївськомуобласномувідділенні Фонду бюджетнийпоказник застаттею ">Внески назагальнообов'язковедержавнесоціальнестрахування"виконано на 100,6%.Найгіршіпоказники уКиївськомуміськомувідділенні Фонду - 85,0% до плану,Донецькому - 86,6%,Запорізькому - 87,3% таДніпропетровському - 88,5%обласнихвідділеннях Фонду.

>Кількістьстрахувальників, котріобліковуються органів Фонду,протягом рокузбільшилася на 16,5% чи на 237,3тисячіпідприємств,установ,організацій тафізичнихосіб -суб'єктівпідприємницькоїдіяльності й станом на 1 января 2010 рокустановила 1673955страхувальників.Чисельністьзастрахованихосіб, котра органів Фондуобліковується веквівалентіповноїзайнятості за 2009рік,становить 12464,6 тис.осіб, що на 1442,2тисячі менше ніж за 2008рік, щотакожє одним ізнаслідківекономічноїкризи.

>Станом на 01.01.2010 р.дебіторськазаборгованість Фондустановила 117,51 млн. грн., що на 16,8% менше повідношенню допоказника на вушко 2009 року.Зростаннязаборгованості застрахувальникамимаємісцелише в АР Крім (на 102тис.грн. чи на 1,4%).

>Заборгованість за Фондом станом на 01.01.2010 рокустановить 604,9 млн. грн., що на 363,5 млн. грн. чи у 2,5 рази понад порівняно ізданими на вухо 2009 року.Найбільшезростаннязаборгованості за Фондомпротягом поточного рокуспостерігається уРівненському (5,8 р.),Житомирському (5,1 р.),Чернівецькому (4,6 р.) таДніпропетровському (4,6 р.)обласнихвідділеннях Фонду.Витратначастина бюджету Фонду за 2009рікстановить 7519,4 млн. грн. (95,9% до плану) чи 103,8% доданих 2008 року.Фактичнівитрати навиплату всіхвидівдопомоги зазвітнийперіодстановлять 5477,2 млн. гривень. Зурахуванням резервустраховихкоштівплановіпоказники на їхньоговиплатувиконані на 95,8відсотка.

>Витрати навиплатудопомоги потимчасовійнепрацездатності за 2009рікстановили 3955,3 млн. грн. чи 93,8% до плану, повагітності тапологах - 1493,5 млн. грн. чи 107,8% до плану, на погребение - 28,3 млн. гривень. Призменшенніпротягом рокукількостідніввідпусток,пов'язаних ізвагітністю тапологами (із 22,4 млн. до 21,6 млн.днів),видатки Фонду у 2009році зацієюстаттею бюджетузросли упорівнянні ізпопереднім фатальністю на 12,4%. Дляреалізаціїпрограмвідділень Фондущодовідновленняздоров'язастрахованихосіб йчленів їхнісімей в 2009роцівикористано 1594,2 млн. грн., щоскладає 97,9% відзапланованихасигнувань застаттею бюджету Фонду ">Оздоровчі заходь" назазначенийперіод.

Назакупівлю 242323путівок досанаторно-курортнихзакладів, у томучислі дореабілітаційнихвідділень,використано 1081,4 млн. грн. чи 98,4% відзапланованоїсуми націцілі. У 2009році зарахуноккоштів Фондуздійснювалосячастковефінансуваннясанаторіїв-профілакторіїв назагальну суму 117,9 млн. грн. (94,7% від плану), у томучислі на 62,3 млн. грн. -санаторіїв-профілакторіїввищихнавчальних тапрофесійно-технічнихзакладів. Зарахунокцихкоштів усанаторіях-профілакторіяхполіпшилисвоєздоров'я 127626застрахованихосіб тачленів їхнісімей, у томучислі 62825студентів. Нафінансуваннядитячихзакладівоздоровлення зарахуноккоштів Фондувикористано 175,9 млн. грн., щосклало 98,8% відсуми,передбаченоїкошторисамивідділень Фонду.Завдякикоштам Фонду,передбаченим начастковепокриттясумивартостіпутівок додитячихоздоровчихзакладів (вчастинівартості наборупродуктівхарчування,лікування та культурногообслуговування), оздоровлено 242400дітейзастрахованихосіб.Частковефінансуваннядитячо-юнацькихспортивнихшкілздійснено вминуломуроці назагальну суму 140,9 млн. грн. чи 99,4% від плановогопоказника. Це далозмогу забезпечити закошти Фондунавчання уцих школах 172,1тисячівихованців. Навиконанняположень Закону N 2240 ( 2240-14 ) в 2009році Фондомцентралізованопридбаномайже 4,5мільйонадитячихноворічнихподарунків на суму 78,1 млн. грн.Середнявартістьподарункасклала 17,45гривні.

>Організаційно-управлінськівитрати тавитрати повиконанню обовязківстраховикасклали у 2009році 375,2 млн. грн. та 36,6 млн. грн., чи 97,7% та 45,5%відповідно до плану.Від'ємний результатвиконання бюджету Фонду за 2009рікстановить - 494,9 млн. гривень.


>Показникивиконання бюджету Фондусоціальногострахування ізтимчасовоївтратипрацездатності за 2009рік порівняно із 2008 фатальністю
2.2Аналізвиконання йформування бюджету фондуобов’язкового

>соціальногострахування навипадокбезробіття

>Формування бюджету фонду

>Загальнообов'язковедержавнесоціальнестрахування навипадокбезробіття (далі -страхування навипадокбезробіття) - система прав, обовязків йгарантій, Якапередбачаєматеріальне забезпечення навипадокбезробіття ізнезалежних відзастрахованихосібобставин танаданнясоціальнихпослуг зарахуноккоштів Фондузагальнообов'язкового державногосоціальногострахування України навипадокбезробіття.

>Суб'єктистрахування навипадокбезробіття -застраховані особини, а й увипадках,передбаченихцим Законом,також члени їхнісімей таінші особини, страхувальники тастраховик.

>Застраховані особини -найманіпрацівники, а й увипадках,передбаченихцим Законом,такожінші особини (>громадяни України,іноземці, особини безгромадянства, котріпостійнопроживають в Україні,якщоінше не передбаченеміжнародним договором України,згода наобов'язковістьякогонаданаВерховноюРадою України), накористь якіздійснюєтьсястрахування навипадокбезробіття.

>Представникамизастрахованихосібєпрофспілки чи їхніоб'єднання чиіншіуповноваженінайманимипрацівникамиоргани (>представники);

>Страхувальники -роботодавці тазастраховані особини, котрівідповідно до цого Законусплачуютьстраховівнески.

>Страховик - Фондзагальнообов'язкового державногосоціальногострахування України навипадокбезробіття.

>Платникамистраховихвнесків до Фондузагальнообов'язкового державногосоціальногострахування України навипадокбезробіття (далі - Фонд)є:

1.Роботодавці.

2.Найманіпрацівники.

3. Уразівзяттяучасті взагальнообов'язковому державномусоціальномустрахуванні навипадокбезробіття надобровільних засідках:

особини, котрізабезпечують собіроботоюсамостійно (членитворчихспілок,творчіпрацівники, котрі неє членамитворчихспілок);

>фізичні особини -суб'єктипідприємницькоїдіяльності, котрі невикористовуютьнайманупрацю;

>фізичні особини, котрівиконують роботи (>послуги) згідно ізцивільно-правовимиугодами;

>громадяни України, котріпрацюють за межами України та незастраховані всистемісоціальногострахування навипадокбезробіття країни, уякій смердотіперебувають,якщоінше не передбаченеміжнародним договором України,згода наобов'язковістьякогонаданаВерховноюРадою України.

>Відсплатистраховихвнесківзвільняються:

>роботодавціпідприємств таорганізаційгромадськихорганізаційінвалідів, декількістьінвалідівстановить не менше 50відсотківзагальноїчисельностіпрацюючих й заумови, що фонд оплати роботи такихінвалідівстановить не менше 25відсотківсумивитрат на оплату роботи, участинівитрат на оплату роботинайманихпрацівників-інвалідів;

>роботодавціпідприємств таорганізацій товариствУТОГ й УТОС;

-застраховані особини наперіодвідпустки по догляду задитиною додосягнення неютрирічноговіку тавідпустки по догляду задитиною додосягнення неюшестирічноговіку замедичнимвисновком;

-застраховані особини вчастиніотриманнядопомоги почастковомубезробіттю.

Неєплатникамистраховихвнесків особини, котрі непідлягаютьстрахуванню навипадокбезробіття:

-працюючі особини, котріотримують чимають декларація пропризначенняпенсії завіком, у томучислі напільговихумовах,пенсії завислугу років, атакож особини, котрідосягливстановленого закономпенсійноговіку;

-іноземці та особини безгромадянства, котрітимчасовопрацюють за найманням в Україні,якщоінше не передбаченеміжнародними договорами України,згода наобов'язковість якінаданаВерховноюРадою України.

>Розміривнесків назагальнообов'язковедержавнесоціальнестрахування навипадокбезробіття:

- дляроботодавців - 1,3відсоткасумифактичнихвитрат на оплату роботинайманихпрацівників, щовключаютьвитрати навиплатуосновної тадодатковоїзаробітної плати,іншізаохочувальні такомпенсаційнівиплати, у томучислі внатуральнійформі, щовизначаються згідно ізнормативно-правовими актами,прийнятимивідповідно в Україну "Про оплату роботи", тапідлягаютьобкладаннюподатком іздоходівфізичнихосіб;

- длянайманихпрацівників - 0,5відсоткасуми оплати роботи, щовключаєосновну тадодатковузаробітну плату, атакожіншізаохочувальні такомпенсаційнівиплати, у томучислі внатуральнійформі, котріпідлягаютьобкладаннюподатком

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація