Реферати українською » Банковское дело » Управління ліквідністю в комерційному банку


Реферат Управління ліквідністю в комерційному банку

Страница 1 из 9 | Следующая страница

>Зміст

>управлінняліквідність банк актив

>Вступ

>Розділ 1.Теоретико-методологічні засадиуправлінняліквідністюбанківськихустанов

1.1Економічнасутністьліквідностікомерційного банку

1.2Нормативне таінформаційно-аналітичне забезпеченняпроцесууправлінняліквідністю банку

1.3Теоретичніаспектипроцесууправліннябанківськоюліквідністю

1.4Стратегії йметодиуправлінняліквідністюкомерційного банку

>Висновки дорозділу 1

>Розділ 2.Аналізсистемиуправлінняліквідністю вПАТ "Банк ">Фінанси та кредит"

2.1Загальна характеристика банку тавизначення йогомісця вбанківськійсистемі України

2.2Аналізліквідності задопомогоюнормативів такоефіцієнтів

2.3ГЕП-аналізрозривівміж активами йпасивами за рядками

2.4ПорівняльнийаналізрівняліквідностіПАТ "Банк ">Фінанси та Кредит" ізіншими банками України

>Висновки дорозділу 2

>Розділ 3.Шляхивдосконаленняпроцесууправлінняліквідності в банку

>3.1Світовийдосвідуправлінняліквідністюкомерційного банку

>3.2Умовиактивізаціїуправлінняліквідністю

>3.3Моделюванняризикуліквідностікомерційного банку

>Висновки дорозділу 3

>Висновки

Списоквикористанихджерел


>Вступ

>Активнаінтеграціякомерційнихбанків вміжнароднуфінансову систему, Якаспостерігаєтьсяостаннім годиною таврувати порядокденний запитання їхньогосталості тафінансовоїстабільності.

Результатомформування йреалізаціїфінансової політикикомерційного банкумає бути йогостабільнийфінансовий стан,здатністьрозвиватися уперспективі. А одними ізголовнихкритеріїв цоговиступаютьплатоспроможність йліквідність банку яккатегорії, щовизначаютьздатністьбанківськоїустановирозраховуватись засвоїмизобов’язаннями впоточному ймайбутніхперіодах.Важлива роль у такомупроцесіналежитьуправліннюліквідністюкомерційного банку.

>Актуальність тими.Незважаючи напозитивнізрушення векономіці України, щоспостерігалисяпротягомостанніх років,існуючий стан промов не можнавважатисприятливим длябанківськоїдіяльності.Такіфактори, яквідсутністьдостатньоїкількостіплатоспроможнихпозичальників,альтернативнихкредитуваннюнапрямківінвестуваннякоштів,недостатнійрівеньдовіри населення добанківськоїсистеми,ставлять передукраїнськими банкаминадзвичайноскладні заподіяння. Уційситуації запитанняуправлінняліквідністюєжиттєвоважливим дляефективноїдіяльності банку.Важливістьліквідності, якокремого банку, то йвсієїбанківськоїсистеми,продемонструвалафінансова кризу, котра сильно послабилапозиціїбанків України. При цьому неслідзабувати, щовтрата банкомсвоєїліквідностіможе статі причиноювтратикоштів чинавітьбанкрутствазначноїкількості йогоклієнтів. Церобитьбанківськуліквідністьпроблемою не лишеекономічного, але й ісуспільногозначення.

>Питанняуправлінняліквідністюкомерційнихбанківрозглядаються упрацях такихвчених,теоретиків тапрактиків, як Л. Про.Примостка, А. М. Мороз,Г.Т.Карчева, Про. Дзюблюк, Р.Загорій, І. Волошин, Т.Іванова, Про.Мицак, І. Потрібна, Д.Олійник,Лаврушин Про. таінших. У їхніпрацяхвисвітленіокреміпідходи доуправлінняліквідністюкомерційнихбанків,аналізуютьсяпоказникиліквідності,вивчаютьсяпідходи доуправліннябанківськоюліквідністю. разом із тім длябагатьох українськихбанків проблемаліквідностієактуальною, томупостаєнеобхідність розробки комплексногопідходу доуправліннябанківськоюліквідністю вумовахекономіки України.

Томуметоюданоїдипломної роботиєпоглибленевивченнясучаснихпідходів доуправлінняліквідністю банку танаданняпропозиційщодонапрямівудосконаленняуправлінняліквідністю банку.

Предметомдослідженняєстратегія таметодиуправлінняліквідністюбанків України.

>Об’єктомдослідженняєрівеньліквідності таплатоспроможності банку.

Дляреалізаціїпоставленої мети вдипломнійроботінеобхідновирішитинаступнізадачі:

-визначитиекономічнусутністьліквідності таплатоспроможностікомерційного банку;

-розглянутитеоретико-методологічні засадищодоуправлінняліквідністюбанків;

-проаналізуватинормативно-правовіакти НБУ;

-розкритимеханізміснуючихметодівуправлінняліквідністю;

-проаналізувати системууправлінняліквідністю банку ">Фінанси та кредит" наосновівикористання методупоказниківліквідності, до тогочислі йобов’язковихекономічнихнормативів;

-здійснитипорівняльнийаналізрівняліквідності банку ">Фінанси та кредит" ізіншими банкамипершоїгрупи табанківськоїсистеми України вцілому;

-визначитирозривміж активами йпасивами за рядками наосновівикористанняГЕП-аналізу;

- провестианалізвнутрішніхнормативнихдокументівщодоуправлінняліквідністю в банку;

-визначитишляхивдосконаленняуправлінняризикомліквідності в банку;

-розглянутизарубіжнийдосвідуправлінняризикомліквідності вкраїнахЄС тавимогиБазельськогокомітетущодоуправлінняліквідністю.

Принаписанніданоїдипломної роботивикористовувалиcьматематичні тастатистичніметодианалізу, котрідаютьзмогудослідити системууправлінняліквідністю тазробитипорівняльнийаналізрівняліквідностікомерційного банку ізіншими банками, атакож методгрупувань таграфічний метод, щодаютьзмогузробитипоглибленийаналіз предметадослідження тапредставитиграфічноотриманірезультати.

>Дипломна робота написана наматеріалахПублічногоакціонерного товариства "Банк ">Фінанси та Кредит".

>Методологічною йінформаційною базою привиконаннідипломної роботивиступаєспецифікастановлення йрозвитокбанківськоїсистеми України,матеріали нормативного тазаконодавчого характеру,публікації вспеціальнихперіодичнихвиданнях,підручники,внутрішніположення банку таінтернетсайти,використовувалиськомп’ютерніпрограмиEXCEL таWORD.


>Розділ 1.Теоретико-методологічні засадиуправлінняліквідністюбанківськихустанов

1.1Економічнасутністьліквідностікомерційного банку

>Ефективнеуправлінняліквідністюєоднією ізнайважливіших проблем удіяльності шкірногокомерційного банку.Особливо актуальна вона для українськихбанків,аджеоб’єктивніекономічніумови-нестабільнаресурсна база,обмеженийкредитно-інвестиційнийринок-надзвичайноускладнюють заподіянняефективногоуправлінняліквідністю.

>Нинікоженкомерційний банкщодняперераховуєзначнісумикоштів зрахунківклієнтів-власників.Отож: діяльність банкутіснопов’язана із Управлінням рухом грошей.Загальновідомо, що длясвоєчасноговиконаннязобов’язань передклієнтами банкунеобхідноповсякчас матір усвоємурозпорядженнівільнікошти. Разом з тім,абиотримуватиприбуток, щоєосновноюметоюдіяльностібудь-якогокомерційного банку,він виненрозміщуватинаявні уньоговільнікошти (>власні тазапозичені) уприбутковіактиви.Тобто упроцесісвоєїдіяльності банкпостійностикається іздилемою:яким чиномрозміститигрошовіресурси,аби забезпечитивисокийрівеньприбутковості тасвоєчасновиконативимогиклієнтів йкредиторів.Найкращим шляхомрозв’язанняцієїпроблемиєпобудованарівні шкірногоокремогокомерційного банкумоделіуправлінняліквідністю.

Длястворенняефективногомеханізмууправліннябудь-якимекономічнимпроцесомважливодосконаловолодітивідповіднимитеоретичнимизнаннями.Звернемося допоняття ">банківськаліквідність".Існуєчималодефініційбанківськоїліквідності.Серед нихвиділимотакі:

-спроможність банкусвоєчасновідповідати засвоїмизобов’язаннями;

-можливостіщодовикористання активу якзасобу платежу ізогляду на йогоздатністьзберігати своюномінальнувартістьнезмінною;

-здатність банкузабезпечувативчасне таповневиконаннягрошовихзобов’язань;

-спроможність банкупроводитиактивніоперації.

Уміжнароднійбанківськійпрактиці подліквідністю банкурозуміють йогоздатністьшвидко й вповномуобсязізадовольнятиневідкладніпотреби угрошових коштах, тому одним ізнайважливішихзавданьуправління банкомє забезпеченнявідповідногорівня йоголіквідності. [17,с.7]

>Цівизначення, як й низькаінших,дещовідрізняються зазмістом. Алізагаломусі смердотімістятьідеюспроможності банкувиконуватиплатежі в необходимихобсягах та вналежнітерміни.

>Інструкція про порядокрегулюваннядіяльностібанків в Україні, ЯказатвердженаПостановоюНаціонального банку України від 28.08.2001 за № 368визначає:

>Ліквідність банку -цездатність банку забезпечитисвоєчасневиконаннясвоїхгрошовихзобов’язань, Якавизначаєтьсязбалансованістюміж рядками й сумамипогашеннярозміщенихактивів та рядками й сумамивиконаннязобов’язань банку, атакож рядками та сумамиіншихджерел йнапряміввикористаннякоштів (>наданнякредитів,іншівитрати). [33]

>Іншими словами,ліквідністькомерційного банкубазується напостійнійпідтримціоб’єктивнонеобхідногоспіввідношенняміжтрьомаїїскладовими -власнимкапіталом банку,залученими йрозміщеними нимзасобами шляхом оперативногоуправління їхньогоструктурнимиелементами.Ліквідність банкупостійнозмінюється подвпливомпопиту йпропозиції нагрошовіресурси.

>Ліквідністьбанківськоїустановизнаходиться воберненопропорційномузв’язку з йогодохідністю.Чим понадактивів банктримає вліквіднійформі тімменша їхнічастиназалишається дляотриманнядоходів, йнавпаки.Тобтокерівництвобудь-якого банкупостійновирішуєдилему ">ліквідність-дохідність".

Зурахуванням цого усвітовійбанківськійтеорії йпрактиціліквідністьприйняторозуміти як "запас" чи як ">потік". При цьомуліквідність як "запас"включаєвизначеннярівняможливостікомерційного банкувиконувати своїзобов’язання передклієнтами впевнийконкретний момент години шляхомзміниструктуриактивів накористь їхньоговисоколіквідних статей зарахунокнаявних уційобластіневикористанихрезервів. При цьомуоцінкуліквідності із точкизору запасухарактеризують якдоволівузькерозуміння,оскільки доуваги неберутьсяліквіднікошти, котрі банкможеотримати накредитних ринках чи увиглядідоходів.

>Ліквідність як ">потік"аналізується ізпоглядудинаміки, щоприпускаєоцінкуздатностікомерційного банкупротягомпевногоперіоду годинизмінюватинесприятливийрівеньліквідності, щосклався, чизапобігатипогіршеннюдосягнутого,об’єктивнонеобхідногорівняліквідності (>зберігати його) зарахунокефективногоуправліннявідповіднимистаттямиактивів йпасивів,залученнядодатковихпозиковихзасобів,підвищенняфінансовоїстійкості банку шляхомзростаннядоходів. [24,с.29]

Таким чином,коженкомерційний банк виненсамостійнозабезпечуватипідтримкусвоєїліквідності назаданомурівні наоснові яканалізуїї стану, щоскладається наконкретніперіоди години, то йпрогнозуваннярезультатівдіяльності йпроведення вподальшомунауковообґрунтованоїекономічної політики вобластіформуваннястатутногокапіталу,фондівспеціальногопризначення йрезервів,залученняпозиковихзасобівсторонніхорганізацій,здійсненняактивнихкредитнихоперацій.

>Крім того, діяльністькомерційнихбанків, котрівиступаютьпосередникамиміжтими,хтомає усвоємурозпорядженнігрошовікошти увиглядізаощаджень, йтими,хто їхньогопотребує,полягає до того,щобраціональнопривертатицізасоби йнадавати їхні впозику чиінвестувати завищими ставками для забезпеченнязагальноїприбутковості,зокремаотриманняприбутку.

Дляздійсненняопераційноїдіяльності,пов’язаної ззалученнямгрошовихкоштів й їхньогорозміщенням вумовахринковоїневизначеностімайбутньогопопиту йнадходженьнаявнихзасобів запевнийперіод, банкупотрібнізасоби в їхньоголіквіднійформі,тобтотакіактиви, котрі могли б бути легко йшвидкоперетворені наготівку із невеликимризикомвтрат чивзагалі безнього.

Отже, на нашпогляд,ліквідністькомерційного банку -цеможливістьвикористовувати йогоактиви якнаявнігрошовікошти чишвидкоперетворювати їхні натакі. Банквважаєтьсяліквідним,якщосуми йогогрошовихкоштів, котрівінмаєможливістьшвидкомобілізувати ізіншихджерел,дозволяютьсвоєчасновиконуватизобов’язання попасиву.Необхіднопідкреслити, що вціляхпідтримкисвоєїстабільності банк винен матірпевнийліквідний резерв длявиконаннянепередбаченихзобов’язань,поява якіможе бутивикликаназміною стану копійчаногоринку,фінансовогоположенняклієнта чи банку партнера.

>Діяльністьбанків нагрошовомуринкупов’язана зризикомліквідності,який на свійчергуподіляється на: [28,с.26]

-балансовийризикліквідності ->тобторизик того, що банк упевний момент години незможевиконати своїзобов’язання зарахунокнаявнихліквіднихактивівунаслідокнеадекватноїструктури балансу танезбалансованостіміжобсягами йтермінамипогашенняактивів йпасивів;

-ризикліквідностіринку -ризик того, що упевний момент годинивиникнеситуація, заякої банк надзмозі якщопридбати нафінансовомуринкунеобхіднікошти (>позицію) задіючоюринковоюставкою черезнедостатністьпоточнихобсягівторгівлі чинизькийкредитний рейтинг самогобанку-позичальника;

-ризикподії -наявний чиочікуванийризик, щозагрожує доходах йкапіталу банку, йякийспричиняєтьсяособливимиситуаціями.Прикладом такихситуаційможуть бутиподії в Українінаприкінці 2008 року, щоспровокувализародженнякризиліквідностібанківськоїсистеми країни. Отже,ризикподіїєнаслідкомзовнішніх (>політичних,соціально-економічних таінших)ризиків.

У своючергубалансовийризикліквідностіможеподілятися на:

-ризикзобов’язань дозапитання ->тобторизик того, щовідпливкоштів зпоточнихрахунківклієнтів банкуперевищитьзалишоккоштів на йогокоррахунках й вкасі;

-депозитнийризик -ризикдостроковогозняттявкладникамистроковихдепозитів;

-кредитнийризик -ризикневиконання чинесвоєчасноговиконання перед банкомзобов’язань (закоррахунками,залученими депозитами,отриманими кредитами)іншими банками тапозичальниками.

На нашпогляд, всучаснихекономічнихумовахліквідністьнеобхіднорозглядати якбагаторівневу системукатегорій, котравключаєелементи,подані на малюнку 1.1.

>Рис. 1.1. Системакатегорійліквідності

>Ліквідністьбанківськоїсистеми -цеспроможність забезпечитисвоєчасневиконання всіхборговихзобов’язань передвкладниками, кредиторами йзасновникамибанківськихустанов,можливістьзалучати вповномуобсязівільнікоштиюридичних йфізичнихосіб танадаватикредити іінвестуватирозвитокекономіки країни.Характеризуючиліквідністьбанківськоїсистеми,необхіднорозмежуватидвітакікатегорії:міжнародна (>зовнішня) тавнутрішняліквідність.Міжнародна (>зовнішня)ліквідність -здатність країнивиконувати своїміжнароднізобов’язання,повертатиборги.Вонавідображає удоларовомуеквівалентіміжнароднірезерви таіншізовнішнівимоги йзобов’язанняорганівгрошово-кредитногорегулювання, атакожзовнішніактиви тазобов’язаннябанків України.Відповідновнутрішняліквідністьбанківськоїсистеми -цездатністьвиконувати своїзобов’язання перед резидентами України -юридичними тафізичними особами.

>Ліквідністьбанківськоїсистемизалежить відліквідностікомерційнихбанків,національного банку й держави, атакожрозвиткуміжбанківськогоринку, щодаєможливістьрозглядатибанківську систему якєдинеціле.

>Ліквідність банку, як було б ужезазначено,це йогоздатністьсвоєчасновиконувати своїзобов’язання перед кредиторами йвкладниками.Вонавідтворюєдинаміку всіхфінансовихпотоків заактивними йпасивнимиопераціями,змінувартостіактивів йпасивів учасі.Складність забезпеченняліквідності, якпоказуєаналіз,полягає воптимізаціїліквідності таприбутковостікомерційного банку. яквідомо,міжліквідністю йдохідністю банкуоберненийзв’язок.Чим вищийліквідність - тімнижчадохідність, йнавпаки.

>Ліквідність балансу банкувизначаєможливістьпогашеннязобов’язань банку напевну дату. Наоснові балансу банку можнарозрахувати низкупоказниківліквідності, із якіокремірегламентовані НБУ, аіншіможуть бутивизначені для потреб банку припроведенніаналізу йогонадійності.

>Необхіднотакожвиділититакуекономічнукатегорію, якліквідніресурси банку, у склад яківходятьліквідніактиви та ">ліквідні"пасиви.

>Ліквідніактиви -активи, котріможуть бутибезпосередньовикористані дляпогашенняборговихзобов’язань чи котрі легко можнатрансформувати вгрошові таіншіплатіжнізасоби. До них належати:готівка,банківські метали,кошти накоррахунках в НБУ таінших банках,державніцінніпапери,стандартнікороткостроковікредити тощо. Склад та структураліквіднихактивівбанківрізнихкраїнможе бутинеоднаковою, щозумовленоособливостямирозвитку їхньогофінансово-економічних йправовихвідносин.

На нашпогляд, сутькатегорії ">ліквідні"пасивиполягає до того, щоцепасиви, котрістабільнознаходяться вобігу банку, неєнадзвичайночутливими довідсоткових ставок тапостійнопоповнюються. До ">ліквідних"пасивів можнавіднестизалишки напоточнихрахункахпостійнихклієнтів банку,кредитиотримані відміжнароднихфінансовихорганізацій,довгостроковідепозитифізичних йюридичнихосіб тощо.Необхіднопідкреслити, щоліквідність банкупідвищується, колимінливістьзалишківзалучених нимкоштівзменшується.

На нашу думку,ліквідність банкузалежить не лише віднаявних уньоголіквіднихресурсів, але й і відрівняліквідності йогоклієнтів.Насамперед, від забезпеченняюридичними йфізичними особамипостійногопоповненнякоштів нарахунках,відсутностізаборгованості до бюджету таіншимигосподарюючимисуб’єктами тощо. При цьому наліквідністьбанківвпливаєнаявністьліквідноїзаставипозичальників.

>Ліквідність банкускладаєтьсяпоступово, впроцесі йогорозвитку, збільшеннякількості іобсягівздійснюваних нимактивних йпасивнихоперацій.

>Розглядаючи запитанняліквідностікомерційного банкунеможливо незатронути й йогоплатоспроможності.

>Показникплатоспроможності банкувизнаний одним зголовних уміжнароднійбанківськійпрактиці. 10грудня 1987 р. Банкміжнароднихрозрахунків у м.Базелі затвердившиосновнікритерії істандартиоцінкибанківськогокапіталу. Уберезні 1988 р.Базельськийкомітет ізрегулювання йметодівнагляду за банками, вякийвходятьпредставники центральнихбанків 12розвинутихкраїн,прийнявзагальніпринципирозрахункупоказників,змістом якієспіввідношеннякапіталу йактивів. Наоснові цого документакожнакраїнамаєпідготувати йзаконодавчозатвердити своїнаціональністандарти, котрівідповідали б духу йбуквіБазельської догоди.

>Відповідно дорекомендаційБазельськогокомітету НБУвизначивпоказник, щорегулюєплатоспроможністькомерційнихбанків-нормативадекватності регулятивногокапіталу (нормативплатоспроможності-Н2),якийвідображаєздатність банкусвоєчасно й вповномуобсязірозрахуватися засвоїмизобов’язаннями, щовипливають зторговельних,кредитних чиіншихоперацій копійчаного характеру.Чимвищезначенняпоказникаадекватності регулятивногокапіталу, тімбільшачасткаризику, щоїїприймають у собівласники банку; йнавпаки:чимнижчезначенняпоказника, тімбільшачасткаризику, щоїїприймають у собікредитори банку.

якбачимо,виходячи звизначеннясутностітермінівплатоспроможності йліквідності,показникимаютьспільну мітку.Адже позначкаобохпоказників-виконанняфінансовихзобов’язань.Відмінність у боплатоспроможністьпередбачаєвиконаннязобов’язань зарахуноквласнихкоштів, тоді якліквідність-повневиконаннязобов’язань. [17,с.32]

>Данеположеннязасвідчує тієї факт, що внаціональнійбанківськійтермінології,теорії тапрактиці, навідміну відміжнародної, годиноюзмішують двапоняття:ліквідність банку та йогоплатоспроможність, щопризводить доототожненняметодів йзасобівпідтриманняліквідності таплатоспроможностібанків.

>Вважаємодоцільним й болееобгрунтованимтакерозумінняцихтермінів:

>ліквідність -здатністьзабезпечувативчасне йцілковитевиконанняфінансовихзобов’язань;

>платоспроможність -рівеньзабезпеченостіфінансовихзобов’язань банкувласнимкапіталом.

>Звичайно,ліквідність банкуєзапорукою йогоплатоспроможності. Однакплатоспроможністьзалежить й відіншихфакторів. До нихвідносяться:

- політичний йекономічний стан у стране чирегіоні;

- стан копійчаногоринку;

-можливістьрефінансування у Центральному банку,

-розвиток фондовогоринку (>ринкуціннихпаперів);

-наявність йупорядкованість заставного йбанківськогозаконодавства;

-забезпеченістьвласнимкапіталом банку;

-надійністьклієнтів йбанків-партнерів;

-рівень менеджменту в банку;

-спеціалізація йрізноманітністьпослуг таоперацій банку.

>Регулюванняплатоспроможності, як правило,відноситься дофункцій держави вособі Центрального банку. Конкретнорегулюванняздійснюється шляхомвстановленнянормативів нарозміристатутнихфондів,резервних таіншихфондів.Тобтооб’єктомрегулюванняєкапітал банку. Метарегулювання - забезпеченнядостатньогорівнякапіталу длязахистуфінансовихзобов’язань.

>Категоріяплатоспроможностітежєзапорукоюнадійності банку. [43, С.28]

>Враховуючинаведеневище,показникплатоспроможності можнарозглядати як свого родупоказник ">критичної"ліквідності.Аджевласнікошти банку -це йогокапітал:статутний,резервний таіншіфонди.Використаннязазначенихфондів дляпогашенняборговихзобов’язаньдоцільнелише вразікрайньої (>критичної)необхідності.

>Тобтокапітал банкуможе бутивикористаний длявиконанняфінансовихзобов’язань увипадку, колиіншихджерел немає, коли банкнеліквідний, немаєджерелвиконаннязобов’язань,крімвласнихкоштів -капіталу.Аналогічнаситуаціяможлива увипадку, коли банкмаєзбитковірезультатидіяльності.

>Самезабезпечуючиліквідний стан, банк якщоплатоспроможним.

1.2Нормативне таінформаційно-аналітичне забезпеченняпроцесууправлінняліквідністю банку

>Ліквідністькомерційнихбанків в Українірегулюється Законом України "Про банки йбанківську діяльність" від 7грудня 2000 р. (>зізмінами тадоповненням) [31] танормативно-правовими актамиНаціонального банку України, щовидаються уформіпостановПравління НБУ,інструкцій,положень.

>Відповідно дорекомендаційБазельської догодиНаціональний банк ізметою контролю за станомліквідностікомерційнихбанків Українивстановив тринормативиліквідності, котрівизначенні вІнструкції про порядокрегулюваннядіяльностібанків в Україні,затвердженоїпостановоюПравління НБУ від 28.08.2001 р. № 368 (ззмінами тадоповненнями): [33]

- Нормативмиттєвоїліквідності-Н4;

- Нормативпоточноїліквідності-Н5;

- Нормативкороткостроковоїліквідності-Н6.

Нормативмиттєвоїліквідностівстановлюється для контролю заздатністю банку забезпечитисвоєчасневиконаннясвоїхгрошовихзобов’язань зарахуноквисоколіквіднихактивів (>коштів укасі та накореспондентськихрахунках).Нормативнезначення нормативуН4має бути не менше ніж 20 %. Нормативмиттєвоїліквідностівизначається занаступноюформулою:

>Н4=(Ка+Ккр)/(Рп+Ск), (1.1)

деН4-нормативмиттєвоїліквідності;

>Ка-кошти вкасі внаціональній таіноземній валютах;

>Ккр-кошти накореспондентськихрахунках внаціональній таіноземній валютах;

>Рп-залишки напоточнихрахунках;

>Ск-строковікоштисуб'єктівгосподарювання,фізичнихосіб йнебанківськихфінансовихустанов,кінцевий рядківпогашення які наставши.

Дляспеціалізованихощадних таіпотечнихбанківустановлюютьсяспеціальнізначенняекономічнихнормативів. Так нормативмиттєвоїліквідності (>Н4) виненстановити не менше ніж 30 %. Щодоспеціалізованихрозрахункових (>клірингових)банківзначення цого нормативустановить не менше ніж 90%.

Уразінаявності в банкурозрахунковихдокументів, що над рядків із його звинувачуй,значення нормативумиттєвоїліквідностідорівнює нулю із годинивиникненняцихзобов'язань.

Нормативпоточноїліквідностівстановлюється длявизначеннязбалансованостістроків й торбліквіднихактивів тазобов’язань банку. Длярозрахунку нормативупоточноїліквідностівраховуютьсявимоги йзобов’язання банку ізкінцевимстрокомпогашення до 31 дня (>включно).Нормативнезначення Н5 винне бути не менше ніж 40%. Нормативпоточноїліквідностівизначається занаступноюформулою:

>Н5=А/З, (1.2)

деН5-нормативпоточноїліквідності;

А-активи банку ізкінцевимстрокомпогашення до 31 дні які належати:готівковікошти;банківські метали;кошти накореспондентськихрахунках, котрівідкриті в НБУ таінших банках;строковідепозити, котрірозміщені в НБУ таінших банках;борговіцінніпапери, щорефінансуються НБУ, у торговельномупортфелі банку, упортфелі банку на продажупортфелі банку допогашення;борговіцінніпапери,емітовані НБУ, упортфелі банку на продажупортфелі банку допогашення;борговіцінніпапери в торговельномупортфелі банку, упортфелі банку на продажупортфелі банку допогашення; наданіікредити;

З-зобов’язання банку зкінцевимстрокомпогашення до 31 днявключно, котрівключають:кошти дозапитання;короткострокові тадовгостроковікредити, котріодержані від НБУ таіншихбанків;кошти бюджету України;строковідепозитиіншихбанків таклієнтів;цінніпаперивласногоборгу,емітовані банком;субординованийборг банку;зобов’язання йвимоги за всіма видамигарантій, порук,авалів;зобов’язання ізкредитування, що наданііклієнтам й банкам.

Нормативкороткостроковоїліквідностівстановлюється для контролю заздатністю банкувиконуватиприйняті нимкороткостроковізобов’язання зарахунокліквіднихактивів.НормативнезначенняН6 винне бути не менше ніж 60%. Нормативкороткостроковоїліквідностівизначається занаступноюформулою:

>Н6=Ал/З1, (1.3)

деН6-нормативкороткостроковоїліквідності;

Ал-ліквідніактиви ізкінцевимстрокомпогашення до одного року, до які належати:готівковікошти;банківські метали;кошти накореспондентськихрахунках, щовідкриті вНаціональному банку таінших банках;короткостроковідепозити, щорозміщені в НБУ таінших банках;короткостроковікредити, що наданіііншим банкам;борговіцінніпапериорганів державної влади в торговельномупортфелі банку, упортфелі банку на продажупортфелі банку допогашення;

>З1-зобов'язання банку ізкінцевимстрокомпогашення до одного року, котрівключають:кошти дозапитання;кошти бюджету України;короткостроковікредити, котріодержані відНаціонального банку таіншихбанків;короткостроковідепозитиіншихбанків йклієнтів;короткостроковіцінніпаперивласногоборгу,емітовані банком;зобов’язання йвимоги за всіма видамигарантій, порук,авалів;зобов’язання ізкредитування, котрі наданіі банкам йклієнтам.

На нашпогляд, уінструкціїзалишаютьсяпевніметодологічнінеузгодження прирозрахункупоказниківліквідності. В частности,показниккороткостроковоїліквідності (>Н6) невраховуєокремівидиактивів тазобов’язань ізпочатковимстрокомпогашення до одного року.Тобто затакоїситуаціїспотворюється реальнаситуаціяліквідності банку. Прирозрахункупоказниківліквідності, на форумі нашу думку,необхіднотакожвраховуватиобсягсформованихрезервів подактивніоперації,депозити тощо.

>Поряд ізцим, наособливуувагузаслуговуєрозподіл окремихвидівактивів йзобов’язань за рядками,наприклад впланірахунків банку.Автоматичнотакийрозподілвідтвориться убалансі банку, щодастьможливістьрозраховувати наційоснові болеедостовірніпоказникиліквідності.

Знаведенихнормативівліквідностібанків України, на нашпогляд,слід облишити беззмінлише одинпоказник -миттєвоїліквідності. Це один ізнайважливішихпоказників усистеміекономічнихнормативівліквідності. Длякожноїбанківськоїустановиіснуєризикодночасноївимогиклієнтамисвоїхкоштів.Самепоказникмиттєвоїліквідностіхарактеризуєступіньзахищеності банку від цогоризику.Іншіпоказникиліквідностіпотребуютьпевнихзмін.

>Вищенаведеннінормативиявляють собоюпруденційнінорми таєобов’язковими довиконання всімакомерційними банками України.Встановленінормативиліквідностієвираженнямцентралізованогоуправлінняліквідністюбанків.

>Відповідно з Положенням прозастосуванняНаціональним банком Українизаходіввпливу запорушеннябанківськогозаконодавства,затвердженогопостановоюПравління НБУ від 28.08.01 №369 заневиконання банкамивстановленихзначеньекономічнихнормативів, до тогочислі йнормативівліквідності, добанківзастосовуютьсявідповідні заходьвпливу згідно із Законом України "Про банки йбанківську діяльність". [32]

>КрімвстановленихекономічнихнормативівНаціональний банк Українивідповідно з Положенням прорегулюванняНаціональним банком Україниліквідностібанків України,затвердженогопостановоюПравління НБУ від 30.04.2009 р. №259здійснюєрегулюванняліквідностібанків шляхомпроведення:

-операцій ізрефінансуваннябанків;

-операційрепо;

-операцій ізобмінуіноземноївалюти нанаціональну валюту ізметоюпідтриманняліквідностібанків (>своп);

-операцій ізвласнимиборговимизобов’язаннями (>депозитнимисертифікатамиНаціонального банку);

-іншихоперацій (>операцій навідкритомуринку). [34]

>Цейнормативний документпокликанийвдосконалитимеханізм таінструментирегулюваннягрошово-кредитногоринку іефективного їхнівикористання длярегулюванняліквідностівітчизнянихбанків.

>Національний банкможеприйнятирішення пропідтриманняліквідності банку черезвідповідніінструментирефінансування,якщо банкдотримується такихосновнихвимог:

- рядківдіяльності - не менше ніж одинрік послеотриманняліцензіїНаціонального банку наздійсненнябанківськихоперацій йвідповідногописьмовогодозволу;

-маєліцензіюНаціонального банку наздійсненнявідповіднихбанківськихоперацій йписьмовийдозвіл, у томучислі заопераціями ізвалютнимицінностями та ізціннимипаперами задорученнямклієнтів чи від свогоімені;

-маєактиви, котріможуть бутиприйнятіНаціональним банком у заставу;

-здійснюєсвоєчаснепогашенняодержаних відНаціонального банкукредитів тасплатупроцентів закористування ними.

>Національний банквідповідно досвоїхрозпорядчихдокументів уразіколивань нагрошово-кредитномуринкуможевстановлюватидодатковівимоги добанківзалежно відінструментів,строківрефінансування, виду забезпечення кредитурефінансування.

>Відповідно до зазначеногоположення НБУчотири разискоротивмаксимальний рядківрефінансуваннябанків – із одного року до 90днів.Положенням прорегулюванняНаціональним банком Україниліквідностібанківрозширенотакожперелікоб’єктівзастави, Якаприймається НБУ принаданні банкамкредитіврефінансування. Отже,нинірефінансуванняНаціональним банкомбанків України ізметоюпідтримання їхньоголіквідностіздійснюється подцінніпапериДержавноїіпотечноїустанови,зокрема под тих,розміщення якіздійснено подгарантіюКабінету міністрів України тапідтвердженокоштами вДержавномубюджеті України; подіноземну валюту (>долари США,євро,англійськіфунтистерлінгів,швейцарські франки,японськієни) тагарантіїіншогобанку-резидента.

>ОбсягнаданогоНаціональним банком банку кредитурефінансування (>крім кредиту овернайт), у томучислі по кредити ізурахуваннямподаної заявки, не виненперевищувати 50процентіврозміру регулятивногокапіталу банку,розрахованого заданимиостаннього балансу.

Дляпідтримкимиттєвоїліквідності банку НБУможенадавати кредит овернайт внаціональнійвалюті черезпостійнодіючулініюрефінансування. Кредитстроком однієюробочий деньнадасться наумовах, котрівизначаютьсягенеральнимкредитним договором.

>Національний банкможенадавати банкамкредити овернайт: под забезпеченнядержавнимиоблігаціями України (>крімоблігаційзовнішньої державноїпозики України) чидепозитнимисертифікатами; без забезпечення.

Дляпідтримкиліквідності НБУможепроводитиоперації прямого чизворотногорепо на рядків не більше, ніж 60календарнихднів.

>Також дляпідтриманняліквідностібанків НБУможепроводитиоперації ізобмінуіноземноївалюти нанаціональну на рядків до 15календарнихднів.

>Требанаголосититакож на боНаціональний банкзалежно відситуації нагрошово-кредитномуринкуможеприйматирішеннящодовзяття под забезпечення кредитурефінансування не лишеоднорідноїзастави, а ізмішаної.

>Всіцізміниповинніспроститимеханізмрефінансування танадатиможливість банкам, котрі немаютьпевного видузастави вдостатнійкількості,отримати кредитНаціонального банку дляпідтриманнясвоєїліквідності.

>Необхідноюпередумовоюефективногопроцесууправлінняліквідністю вбанківськійустановієнадійнеінформаційно-аналітичне забезпечення. Дляприйняттявиваженихрішеньстосовнопідтримання оптимальногорівняліквідності в банкувикористовуютьсяінформації ізнаступних формзвітності:

а) форма №10-НБУ-оборотно-сальдовий баланс (>місячна).Якийпередбачаєнаданняінформації прообороти тавихіднізалишки забалансовимирахунками,рахункамидоходів тавитрат, тапозабалансовимирахунками зазвітниймісяць. Дляприйняттярішень,щодоуправлінняліквідністюнайважливішоюінформацією для менеджменту банкуєінформація прозалишкиактивів тазобов’язань заокремимибалансовимирахунками;

б) форма № 302 ">Звіт прокласифікованікредитніоперації тасформованірезерви закредитнимиопераціями ізклієнтами" (>місячна).Зазначенаінформаціябанківвикористовується длявизначеннязаборгованості закредитнимиопераціями,відповідно до якінараховується дляможливівтрати.Інформаціянадається врозрізінаданихкредитів,гарантій тарозміщенихдепозитів;

>Враховуючи ті, щокредитніопераціїєголовнимиопераціямикомерційнихбанків на котріприпадаєбіля 70-80% всіхактивнихоперацій, атакожвеликуризиковістьданихоперацій, тоаналізякості кредитного портфеля банкуєнеобхідниметапомоцінюваннябанківськоїліквідності.Надійністьпозичальниківпевноюміроювизначаєпотреби вліквідних коштах.Кредити, котрівчасно неповертаються йвимагаютьреструктуризації,погіршуютьліквіднупозицію банку.Якщопитома вагипрострочених,пролонгованих йбезнадійнихкредитівдосить велика, то тут длявизначення потребліквідностіслідбрати доуваги нелише рядки Поверненнякоштів, але й іімовірність такихнадходжень.

в) форма № 604 ">Звіт проформування резерву навідшкодуванняможливихвтрат закредитнимиопераціями" (>місячна).Усязаборгованість закредитнимиопераціямиподіляється накатегорії за сходамиризику (стандартна, под контролем,субстандартна,сумнівна,безнадійна) таподається врозрізікредитнихоперацій у гривнях;

>Інформація прообсягсформованого резерву подкредитніопераціїтакожєнеобхідною длявизначенняліквідності банку,оскільки резервявляє собою сумукоштів, Яка принеобхідностіможе бутивикористана дляпідтриманняліквідності надостатньомурівні.

р) форма № 631 ">Звіт про структуруактивів тапасивів за рядками" (>декадна)складається загрупами валют, застроковістю тавикористовується для забезпеченняуправлінняактивами/пасивами за рядками їхньогорозміщення/залучення, арозрахункунормативівліквідностівідповідно до порядку,визначеногоІнструкцією про порядокрегулюваннядіяльностібанків в Україні. Дана формазвітностієнайважливішою дляприйняттярішеньщодоуправлінняліквідністю банку,оскількисаме наосновіінформації, Якабереться ізцієїформи проводитисяГЕП-аналіз.ГЕП-аналіздаєзмогувизначитирозривліквідності в конкретному банку,невідповідністьміж рядкамипогашенняактивів тазобов’язань банку тавідповіднооцінитиризикнезбалансованоїліквідності, атакожрозробити заходь покращанняситуаціїліквідності банку.

У банку ">Фінанси та Кредит" набазіякогоздійснюєтьсянаписанняданоїдипломної роботиуправлінняліквідністюбазується насистематичномуаналізі тадослідженняінформаційнихданих, котріформуються наосновінаступнихзвітів:

- ">Щодобовіпоказникидіяльності банку";

- ">Прогнознідані про станкоррахунку банку тавиконаннярезервнихвимог НБУ";

- ">Динаміка нормативупоточноїліквідності (Н5)";

- ">Динаміка нормативукороткостроковоїліквідності (>Н6)";

- ">Виконаннянормативівліквідності таобов’язковихрезервівфіліями банку ">Фінанси й кредит"";

- ">Щоденнідані дляаналізуекономічнихнормативів таобов’язковихрезервів";

- "Структуразалученихкоштів, щопідлягаютьрезервуванню";

- ">Дані про рухкоштів черезрахункиНОСТРО";

- ">Дані про рухкоштів нарахункахнайбільшихклієнтів тапідпорядкованихїмструктурнихпідрозділів";

- ">Дані про рухкредитнихкоштів нарахункахнайбільшихклієнтів тапідпорядкованихїмструктурнихпідрозділів";

- ">Оперативніданіщодонадходженнякоштів від продажвалюти";

- "Прогнозобсягівактивних тапасивнихоперацій";

-"Прогнозобсягівкредитноїзаборгованості банку";

-">Дані пронайбільшихкредиторів банку";

-">Дані прообсягзобов’язань ізкредитування".

-"Структуразобов’язань банку заступенемстабільності";

-"Структураактивів банку заступенемліквідності"

-">Дані прообсяги кредитного портфелю таресурсноїбази". [21]

>Аналізфактичнихданихздійснюється Департаментомризик менеджментувідповідно довнутрішніхзвітів на вушко шкірногоопераційного дня та вдинаміці запевнийперіод години.

Длядослідженняструктуриактивів тапасивів балансу усіактивні тапасивніопераціїрозглядаються урозрізі їхніосновних груп тарахунків, змінузалишків заякимимаєнайбільшсуттєвийвплив нарівеньліквідності.

1.3Теоретичніаспектианалізу тауправліннябанківськоюліквідністю

>Ліквідністьбанківєголовним чинником, щовизначає їхньогоплатоспроможність таформуєдовірукредиторів добанківськоїсистеми.Під Управліннямліквідністюрозуміють діяльність банку позабезпеченнюзбалансованостіпопиту тапропозиціїліквіднихзасобів затермінами йобсягами. [45, з. 158]

Уросійськійекономічнійлітературіуправлінняліквідністювизначається яксукупністьдій,спрямованих на забезпеченняліквідності якокремо взятогокомерційного банку, то йбанківськоїсистеми вцілому. [44, з. 249]

>Управлінняліквідністюєскладовою болеезагальногопроцесууправління активами йпасивами банку. Томупринципи,стратегії таметодиуправлінняліквідністюмаютьузгоджуватися ізобраним банкомпідходом доуправління активами тапасивами.

>Завданням банку впроцесіуправлінняліквідністюєстворення таудосконаленнямеханізму позабезпеченнюнеобхідногорівняліквідності,впровадженняякогодаєможливістьвирішитинаступністратегічні заподіяння:

-дотримуватисьнормативнихвимогліквідності та недопускати якнадлишкового запасу, то йдефіцитуліквідності;

- підгримуватиоптимальнеспіввідношенняміжліквідністю таприбутковістюактивнихоперацій;

-звести домінімумурівеньризикуліквідності.

>Головними напрямамидіяльності банку впроцесіуправлінняліквідністює:

-досягнення нормативногорівняліквідності шляхомнарощення тастабілізаціїресурсноїбази,тобто,постійного збільшеннячасткистроковихпасивів уресурснійбазі;

-планомірненарощеннякапіталу банку;

-формуванняоптимальноїструктуриактивів,збалансованої заобсягами,термінами та видами валют зресурсною базою;

-виконаннянормативнихвимогНаціонального банку Українищодомиттєвої,поточної,короткостроковоїліквідності таобов’язковихрезервнихвимог докоррахунку, забезпеченнюсвоєчасногопроведенняактивних йпасивнихоперацій.

Усучаснійукраїнськійекономічнійлітературіуправлінняліквідністюкомерційнихбанківрозглядається на макро- ймікрорівні. Намакрорівні воно тазабезпечується НБУ наосновівстановлення й контролю задотриманням банкаминормативівліквідності (>миттєвої,поточної такороткострокової). Удеякихкраїнах (>наприклад, США),нормативиліквідності невстановлюються, але йорганибанківськогонаглядупостійноздійснюють контролю наддотриманнямліквідностібанків йоцінюютьякістьуправління неюходіперевірки намісцях порейтинговійсистемі "CAMELS", деліквідністьрозглядається як один знайважливішихпоказниківдіяльності банку. [5, з. 268]Здебільшого для контролю заліквідністюзастосовується методкоефіцієнтів,якийдозволяє нелишеоцінитирівеньліквідностіокремого банку, але й іздійснюватипорівняльнийаналізліквідностірізнихбанків.

>Централізованерегулюванняліквідностіспрямованонасамперед наздійсненняконтролюючоїфункції за станомліквідностікомерційнихбанків,проте годиноюпризводить допослабленняуваги доцієїпроблеми

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація