Реферати українською » Банковское дело » Гарантування вкладів населення в Україні


Реферат Гарантування вкладів населення в Україні

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ЗМІСТ

>Вступ

1.Теоретико-методологічніосновипобудовисистемигарантуваннявкладів населення таїївплив на діяльністьбанків в Україні

2.Аналіздіяльності Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб:проблеми ташляхивдосконалення

3.Зарубіжнийдосвідорганізаціїсистемигарантуваннявкладівфізичнихосіб

>Висновки

Списоквикористанихджерел


>ВСТУП

>Стабільнабанківська системадаєпотужнийпоштовх дострімкогоекономічногозростаннябудь-якої країни,оскількизабезпечуєбезперебійнефункціонуванняплатіжноїсистеми,стимулює дозаощадженнякоштів,інвестиційнихвкладень векономіку,сприяєрозвиткуфінансовогопосередництва.Світовийдосвід тавітчизняна практикабанківськоїдіяльностіпереконують, щонавіть чуйні проненадійністьфінансовоїустанови, некажучи уже про вушкокризи,миттєвоможутьспричинитипанікусередвкладників,заспокоїти якінадзвичайно складно.

>Актуальністьдослідженняполягає до того, що вумовахсвітовоїфінансовоїкризи запитаннянадійностібанківськихустановпостаєнайбільшгостро. Утакійситуаціїактуальне запитаннярозвиткусистемигарантуваннявкладів,головна позначкаякої – забезпечитидовіругромадськості до українськоїбанківськоїсистеми та,врешті-решт,запобігтимасовійбанківськійкризі.Адже втакітурбулентнічасинайбільшнезахищенимє населення країни, абанкрутствобанківможепризвести не дуже доекономічних тафінансовихпотрясінь,перебудовисвітовоївалютноїсистеми,інформаційнихвійн тощо, але й і до великихсоціальнихпотрясінь, томувдосконалення національноїсистемистрахуваннядепозитіввкладників – одинзіспособіввиходу ізтакоїскладноїситуації.

>Проблемисистемигарантуваннявкладів населення Українивисвітлено в роботів М. Бондаря, З.Власовича, А.Вожжова, Про.Заруцької, Л.Конопацької, Т.Смовженко, Р.Тиркала, М.Уманціва, Про.Ходарчука.Слідзауважити, що запитаннязахистудепозитнихвкладів населення вбанківськихустановахперебувають уцентріувагизарубіжнихфахівців. В частности,знайшливідображення впублікаціях Д. У.Блекуела, Ж.Гарсіа, Р. Макдональда, Ф. З.Мишкіна таінших.

Предметомдослідженняє системагарантуваннявкладівфізичнихосіб таїївплив набанківську систему.

>Об’єктомдослідженнявиступаєсистемиуправліннязахистомгрошовихресурсівфізичнихосіб, вложенних нимиофіційнофункціонуючібанківські йнебанківськіфінансово-кредитніустанови.

Мета роботи –проаналізуватиіснуючуукраїнську системугарантуваннявкладів населення,наголосити нанедоліках,запропонуватикомплексну системузаходів дляефективноїдіяльностісистеми вумовахсучасності.

Длядосягненняпоставленої метивирішувалисятакі заподіяння:

·визначити роль й заподіяннясистемигарантуваннявкладівфізичнихосіб таїївплив на діяльністьбанків;

·проаналізувати йоцінитирезультатидіяльностіФГВФО внапрямахреалізації нимзахисноїфункціїзаощаджень населення;

·обґрунтуватинапрямивдосконаленнячинногозаконодавства ізпитаньгарантуваннядепозитнихвкладень;

·вивчитидосвідзарубіжнихкраїнщодоорганізаціїсистемигарантуваннявкладів населення всучаснихумовахрозвитку.

Упроцесікурсової роботивикористанонаукові роботивітчизняних йзарубіжнихавторів ізпроблемизахистудепозитнихвкладеньфізичних йюридичнихосіб,чиннезаконодавство України ізпитаньрегулюванняфінансово-кредитноїдіяльностікомерційнихбанків,офіційна статистика, щохарактеризуєрезультати їхнідіяльності таФГВФО,інтернет-ресурси.

Упроцесі роботивикористанотакіметодиекономічнихдосліджень: системногопідходу,порівняльногоекономічногоаналізу,опрацюваннястатистичноїінформації таінші.

>Курсова роботаскладається ізвступу,трьохрозділів, з висновками, спискувикористанихджерел,якиймістить 30найменувань й одногододатку.


1.Теоретико-методологічніосновипобудовисистемигарантуваннявкладів населення таїївплив на діяльністьбанків в Україні

внесок банкдепозитнийзаощадження

>Якісніперетворенняекономічнихвідносин в Українібезпосередньопов’язані ізформуваннямстійкоїбанківськоїсистеми.Відефективностіїї роботизначноюміроюзалежатьуспіхиантикризовогорозвитку тафінансовоїстабілізаціїекономіки країни. Безбанківськоїсистеми,здатноїобслуговуватипотребиекономіки та населення країни йгарантувативодночас безпечудовіренихїйвкладів,неможливефункціонуваннясучасногоринковогомеханізму. Банкиєголовнимипосередниками увсьомукомплексівзаємовідносинрізнихсуб’єктівринковоїекономіки. У силуспецифікисвоєї роботи банкиоперуютькоштамиклієнтів, котрізалучені вякостідепозитнихвкладів. Ос-кільки діяльністьбанків порозміщеннюкоштівєдужеризиковою,банківськіустановиповиннізахищатизалученікошти відрізноманітнихризиків.

>Аналіззарубіжних йвітчизнянихнауковихпублікаційсвідчить провідсутністьєдиногопідходу докласифікаціїмеханізмівзахистувкладів. На нашу думку,механізмизахистубанківськихдепозитів можнасистематизувати таким чином.

Засферою дії [23, З. 120]:

·зовнішні –механізми нормативно-правовогобанківськогорегулювання йнагляду:обов’язковістьліцензуванняоперацій ззалученнякоштівфізичнихосіб,обмеженняобсягівзалученняспеціалізованими (>окрімощадних)та/абонедокапіталізованими банкамивкладів відфізичнихосіб, котріможутьвстановлюватися уформівідсотка від регулятивногокапіталу, відповідальність банку зазобов’язаннями всім майном,нормуванняобов’язковихрезервівзалежно відтермінів та видузалученоївалюти,механізмирегулюванняекономічної,політичної,валютно-фінансової,грошово-кредитноїкон’юнктури;

·внутрішні –механізми корпоративногобанківськогоуправління,спрямовані на забезпеченнястабільної роботи банку йпідвищення йогофінансовоїстійкості танадійності: системаризик-менеджменту, система контролюякості корпоративногобанківськогоуправління,внутрішній аудит, системафінансово-економічної таправової безпеки банку, системафінансовогомоніторингуоперацій банку;механізмиуправліннядепозитним портфелеміндивідуальноговкладника:диверсифікаціявкладів за видами, валютами й банками,моніторингкон’юнктурибанківського сектору щодонадійності тафінансовоїстійкостіокремоїдепозитноїустанови, передача депозитного портфеляіндивідуальноговкладника вдовірчеуправлінняпрофесіональному операторуфінансового ринка;

·змішані – системагарантуваннябанківськихвкладів.

Заступенемвпливу:

·прямі: системагарантуваннявкладів,нормативно-правоверегулювання йбанківськийнагляд;

·непрямі:механізмирегулюванняекономічної,соціальної,політичної,фінансово-кредитноїкон’юнктури, корпоративногобанківськогоуправління;управліннядепозитним портфелеміндивідуальноговкладника.

За характером дії:

–ринкові;

–адміністративні;

–економічні;

–політичні;

–соціальні;

–інституціональні.

За масштабомможливихвтратвласника депозиту:

·механізмизахисту відризикувтратита/абонедоотриманнявідсотків за депозитом:антиінфляційнадержавна політика,управліннядепозитним портфелеміндивідуальноговкладника;

·механізмизахисту відризикунеповерненнявсієїсуми внеску.

За формами й методами:

·диверсифікація;

·страхування:депозитнестрахування,страхуванняматеріальних тафінансовихактивів банку відзнецінення,страхування відвтратприбуткупідприємств, кредитором чиакціонеромякогоєбанківськаустанова таін.;

·довірчеуправління;

·ризик-менеджмент.

>Наведенакласифікація неєвичерпною, але й вондозволяєпростежитиосновнісуб’єктимеханізмузахистуінтересівбанківськихвкладників, атакожінструменти,форми йметоди, котрівикористовуються у межах шкірногомеханізму.

Зогляду нависокийпріоритетпроблемизбереженняфінансовоїстабільностіМіжнароднаасоціація депозитногострахування (далі –IADI)розробилазагальнірекомендаціїщодозахистукоштіввкладників.АналізОсновнихпринципівпобудовиефективноїсистеми депозитногострахування,затвердженихIADI 4 апреля 2008 р.,дозволивзробитивисновок про ті, щонаціональнасистеми страховогозахистувкладів населеннямаєґрунтуватися за принципами [27,С.66]:

·інституційний характерорганізації депозитногострахування –створення заретроспективним методомсамостійногоміжбанківського фонду уформі товариствавзаємногострахування;

·обов’язковістьучасті всіхбанків, котрізалучаютьдепозити;

·імперативністьрегуляційних нормдіяльності СДС;

·змішаний характерорганізаціїсистеми –фінансова таорганізаційнаспівучастьдержавних йнедержавних структур;

·обмеженістьвідповідальностібанківустановленоюквотоювідшкодуваннядепозитів;

· долявкладників упокриттіризиківнеповерненнявкладів (>наприклад, черезмеханізмрегресивноїшкалирозрахункустраховоївиплати);

·диференціаціястраховихтарифіввідповідно доступеняризикованостібанківськихоперацій, постійнамоніторингякого проводитися фондом депозитногострахування;

·відокремленняпідходів дострахуваннявкладівфізичних таюридичнихосіб;

·встановленняліміту страховоговідшкодування урозрахунку однієї депонента, а чи не однією внесок.

>Вартовідзначити, щоБазельськийкомітет не включившидепозитнестрахування доОсновнихпринципівефективногобанківськогонагляду 2007 року. Цеще разсвідчить,по-перше, провідсутністьодностайноїзгодиекономістівщодонеобхідностівпровадження СДС,по-друге – про ті, щодепозитнестрахування неналежить дофункційбанківськогонагляду, аєелементом болееширокоїсистемифінансової безпеки [27,С.131].

У Україніпитаннямизахистувкладів населеннязаймається Фондгарантуваннявкладівфізичнихосіб,якийстворений Державою якдержавнанеприбуткова організація.Функціонування цого Фондупідтвердилодоцільність йогостворення таефективністьдіяльності.Основноюціллюдіяльності Фонду в Україніє захист прав таінтересівфізичнихосіб –вкладниківбанків,філійіноземнихбанків. Фондгарантуєвкладигромадян, котрірозміщені уучасниках (>тимчасовихучасниках) Фонду внаціональній таіноземнійвалюті,включаючивідсотки, врозмірівкладів, але й не понад 150000 грн.

>Вкладникинабувають декларація проодержаннягарантованоїсумивiдшкодування за внесками зарахуноккоштів Фонду вгрошовійодиниці України із днянастаннянедоступностiвкладів.Недоступнiстьвкладiв -неможливiстьодержання внескувкладником,вiдповiдно до умів договору, Яканастає із дняпризначеннялiквiдатораучасника Фонду.

>Передумовою достворення Фонду сталобанкрутствокількох великихбанків, в які булисконцентрованізначніфінансовіресурси, котрізрештою не буликомпенсовані. Тому, яквзірець, був узятьзакордоннийдосвідгарантуваннявкладівфізичнихосіб.Спочатку величинагарантованоїсумистановила 500 грн.Поступовоцейпоказникзбільшився до 150000 грн. [1,С.49]

>Учасниками Фондує усібанки-юридичні особини, котрізареєстровані вДержавномуреєстрібанків, тамаютьбанківськуліцензію на правоздійснюватибанківську діяльність. Банки Фондуподіляються надвікатегорії:учасників татимчасовихучасників.Учасником Фондує банк,якийвиконуєвстановлені НБУекономічнінормативищододостатностікапіталу йплатоспроможності та встанівиконувати своїзобов’язання передвкладниками. Банки, котрі невиконуютьекономічнихнормативів та / чидія їхніліцензіїзупинена,переводяться докатегоріїтимчасовихучасників Фонду. Уразівідкликаннябанківськоїліцензії НБУ Фондвиключає банк з числаучасників (>тимчасовихучасників) Фонду.Залучені банкомвклади досі йоговиключення із числаучасників чипереведення докатегоріїтимчасовихучасників Фонду,відшкодовуються уразінастання їхньогонедоступності.Деякіавторивважають занеправильне ті, що Ощадбанк неєучасником Фонду. Це,по-перше,надаєйомуконкурентноїпереваги.По-друге, уразібанкрутства Ощадбанкузбиткивідшкодовуватимуться зарахунокДержавного бюджету,тобто всіхгромадян, а чи неіншихбанків.

>Збори до Фондугарантуваннявкладівфізичнихосібпередбачені в із 2001 року.Встановлення йскасуванняспеціальногозбору до Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб,розмір тамеханізмсправляння цогозборуздійснюютьсявідповідно в Україну від 20вересня 2001 року №2740-ІІІ "Про Фондгарантуваннявкладівфізичнихосіб".Цим Закономпередбачені тривидизборів (рис. 1.1.).Механізмсплати шкірного зцихзборів показань уДодатку А.

>Початковийзбір до Фонду врозмірі одноговідсотказареєстрованогостатутногокапіталу банкуперераховується банками -учасниками нарахунок Фондупротягомтридцятикалендарнихднів із дняодержаннябанківськоїліцензії наздійсненнябанківськоїдіяльності.

Банки,створені врезультатіреорганізації шляхом їхнізлиття,приєднання чиперетворення (вразісплатипочатковогозбору до Фонду банками, котріреорганізувалися),звільняються відсплатипочатковогозбору танабувають всіх прав й обовязківреорганізованихбанківщодоучасті уФонді [21].

>Подальшимиджереламифінансування Фондуєпочатковийвнесок НБУ урозмірі 20 млн. грн. НБУможетакожнадаватиФондовікредити под заставу ЦП за межі ненижчесередньострокового (5 років)індексуінфляції.Кабінет міністрів Українитакожуповноваженийнадаватикредити угрошовійформі чи увиглядідержавних ЦП, але й лише,якщоіншіформифінансуваннявичерпані.Ліміткредитування нанаступнийріквизначаєтьсящорічно в десятикратномурозмірінадходжень відбанків –учасників Фонду за 1 півріччя поточного року.Отримані ЦП Фондмає правореалізувати навідкритомуринку,використовувати вякостізастави приотриманнікредитів убанків,іноземнихкредиторів, НБУ, читримати їхні допогашення. Фондможетакожперераховувати своїкошти надепозитнірахунки в НБУ, заякимотримуватимедоходи.Взагалі, Фондєєдинимрозпорядникомкоштів,акумульованих упроцесі йогодіяльності.Кошти Фонду невключаються в Україну.Джерелафінансування Фондугарантуваннявкладівфізичнихосібпоказані утаблиці 1.1.


>Табл. 1.1.Джерелафінансування Фондугарантуваннявкладів [6]

Банки - (>тимчасові)учасники Фонду >Початковізбори Припершомуотриманніліцензії банкисплачують 1 %реєстрованогостатутногокапіталу.
>Регулярнізбори >Нараховуються тасплачуєтьсядвічі нарік урозмірі 0,25 %загальноїсумивкладів.
>Спеціальнізбори Уразіпотреби, Фондвимагаєсплачення, але й надбільшомурозмірі відрічнихрегулярнихзборів.
Пеня Уразінесвоєчасного чинеповногоперерахуваннязборівсплачуєтьсяподвійнаоблікова ставка НБУ відрозміру неперерахованоїсуми протягом дняпрострочення.
НБУ >Одноразовийвнесок Призаснуванні Фондусплачено 20 млн. грн.
>Кредити >Під заставуціннихпаперівнадаютьсякредити за межі неменшою відіндексуінфляціїстроком п'ять років.
>Доходи іздепозитів >Доходи іздепозитів, щорозміщені Фондом в НБУ.
КМУ >Кредити >Надаються вгрошовійформі чи якдержавніцінніпапері, при цьомуліміт накредитування нанаступнийріквизначається в10-кратномурозмірізборівбанків-учасників за перше півріччя поточного року
Банки таіноземнікредитори >Кредити Кредит под заставуціннихпаперівнадається згідноіндивідуальнихдомовленостей

>Нарахування тасплатазборів до Фонду із боцібанківдеталізуєтьсяокремимПоложенням,затвердженимрішеннямадміністративної заради Фонду.Нинішнійїїрозмір,визначений засередньоарифметичним внескомфізичної особини, на самом деле служитиобмеженням.

Длявиконаннясвоїхповноважень Фондздійснюєперевіркибанків, до тогочислі й шляхомзалученнянезалежнихекспертів зарахуноквласнихкоштів. Фондмаєтакож правобрати доля вперевірках, котріздійснюються НБУ, ізпитань, що належати до йогокомпетенції.Окрім цого,вінуповноваженийзастосовуватитакі заходьвпливу [21]:

1)Переведеннябанків докатегоріїтимчасовихучасників Фонду,внаслідок чого Фонд невідшкодовуєгарантовану суму за внескамифізичнихосіб, котрізалучаютьсяцим банком послеоголошенняостанньоготимчасовихучасником. Тому за такими внескамирегулярнийзбір до Фонду несплачується.Згідно п. 3.1.1.Положення "Прозастосуваннязаходіввпливу добанків -учасників (>тимчасовихучасників) Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб" ,підставами для цого заходженнюможуть бути:

а)невиконання банкомекономічнихнормативів згідноданих НБУ,крімвипадківповідомлення НБУ проприйнятерішеннящодокапіталізації банку;

б)встановленнябудь-якихобмежень напроведення банкомбанківськихоперацій із боці НБУщодозалучення чивідкриття йведенняпоточнихрахунківфізичнихосіб;

в)призначення НБУтимчасовоїадміністрації банку;

р)порушення банкомзаконодавчихвимог.

Уразіпереведення банку докатегоріїтимчасовихучасників, Фондомздійснюєтьсяінспекційнапозаплановаперевіркаданого банку.

2)Виключеннябанків з числаучасників (>тимчасовихучасників), якуздійснюється Фондом вразівідкликанняліцензії НБУ наздійсненнябанківськоїдіяльності чи вразіприпиненняздійснення банкомопераціїщодозалученнявкладівфізичнихосіб.Такийзахід непозбавляєвкладників,вклади які булизалучені досіотримання банкомповідомлення пропереведення його докатегоріїтимчасовихучасників, права навідшкодування такихвкладів уразінастання їхнінедоступностівідповідно до цого Закону.

3) Фондзобов’язанийпорушити перед НБУ запитання прозастосування до банкузаходіввпливу уразівиявлення нимпорушення.

4) Уразівиявленняпорушень,зазначених упп. ">а-в" пункту 1 Фондможенаправити до банкулист-попередження. Улисті-попередженні Фондвизначає рядків,протягомякого банк виненусунутизазначеніпорушення, атакожпопереджає банк прозастосуваннязаходіввпливу уразінеусунення банкомпротягомвизначеного рядокхоча б одного зпорушень,вказаних улисті. Банкпротягом 5робочихднів із дняотримання від Фондулиста-попередження,зобов’язаний податі до Фонду планзаходів, що будутьужиті банком, ззазначенням рядокусуненняпорушення.Строквиконаннязобов’язання банку не виненперевищувати 90календарнихднів чи рядків,визначений улисті-попередженні.Захистінтересіввкладниківє неєдиною причиною, щоспонукаєвпровадженнясистемистрахуваннядепозитів.Ця системастворюєумови длявирішеннякількохзавдань [13,С.114]:

·зменшенняризикукризибанківськоїсистемивнаслідоквтратиліквідності таплатоспроможності черезмасовезняттявкладів;

·сприяннястворенню тамобілізаціїгрошовихзаощаджень, щомаєважливезначення для забезпеченняінвестицій;

· захиствкладників (особливодрібних) відризиків, котрі смердоті надзмозікваліфікованооцінити таврахувати уразірозміщеннякоштів увклади;

·підвищенняефективностіуправліннягрошово-кредитним секторомекономікизавдякизбільшеннюобсягувкладів.

разом із тімстрахуваннявкладівмає йнегативний бік.По-перше, увкладників уразівибору банкузначноюміроюзменшуютьсяваганнящодо йогофінансовоїстійкості.По-друге,наявністьсистемистрахуваннявкладівможепризвести довикривленняраціональноїринковоїповедінки банку та його менеджменту, непорівнюватиризикисвоїхоперацій.Фактичнострахуваннявкладівможестимулювати болееризиковубанківську діяльність. В частности,страхуваннявкладівзменшуєзагрозувилученнявкладів йдаєзмогу банкамскоротитиобсягирезервів йприймати у собібільшіризики, неберучи доувагиможливістьвтратикоштів,тобтострахуванняєзавуальованоюсубсидієювисокоризиковим банкам. Уціломуцеможе негативновплинути набанківську систему,послабитиїїфінансовустійкіcть. Однаквтратадовіри добанківськоїсистемивнаслідоквідсутностістрахуваннявкладів справедливовважаєтьсявагомішою завідшкодуваннявтрат.Головне —цезнайтиоптимальне,зваженерішення.По-третє,відшкодуваннявтратвкладникампроблемнихбанківможевикликатиневдоволення віншихбанків йгромадян, котрі прямо чиопосередкованоповиннірозплачуватися зачужіпомилки чиризикові дії.


2.Аналіздіяльності Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб:проблеми ташляхивдосконалення

Системастрахуваннядепозитів в Українімає багатоособливостей. Це доля НБУ уформуваннікоштівФГВФО;державний статус Фонду (>ФГВФО –державнаустанова, Якавиконуєфункції державногоуправління у сферігарантуваннявкладівфізичнихосіб);обов’язкова долябанків усистемістрахуваннядепозитів (щодаєзмогузахиститиінтересинедосвідченихвкладників,вдосконалити роботубанківськоїсистеми тастворитиумови длястабілізаціїфінансовоїсистеми);непоширеннявідшкодування наокремігрупивкладників (>акціонери,частка які устатутномукапіталіперевищує 10 %,аудитори, щоздійснювалиперевірку банкупротягомостанніхтрьох років,вкладники, котрі малі наіндивідуальнійосновіфінансовіпривілеї тапільговіпроценти, щопризвели допогіршенняфінансового стану банку);зростаннякількостібанків тарозміру внеску (>тобтозміцненнякредитноїбази);зростаннясумивідшкодування;обмеженийрозмір страховогопокриття (щоспонукаєвкладниківуважноставитися довибору банку й нестичастинуризику);обмеженіможливостібанківвикористовуватиінформацію про Фонд врекламнихцілях [3,С.45].

Занезбалансованоїсистемистрахуваннядепозитівдисциплінаринкупадає. Томунеобхіднопостійнодокладатизусиль длявдосконаленнясистеми тавирішення проблем, щовиникають впроцесідіяльностіФГВФО.

>Основними проблемами,притаманнимисистемістрахуваннядепозитів в Україні, насьогоднієнедосконалістьмеханізмуфінансування, проблеманедостатностіповноваженьФГВФО,необхідністьврегулюванняпроцедуривиплативідшкодуваннявкладникамзбанкрутілихфінансовихустанов,невирішене запитаннястосовноучасті Ощадбанку всистеміобов’язковогогарантуваннядепозитів,недостатністьінформаційного забезпечення,неврахуванняступеняризикукомерційного банку привстановленнірозмірувкладів банку –учасникаФГВФО, атакож багатоінших проблем, котрігальмують ефективногофункціонуваннясистеми.

>Передумовою достворення Фонду сталобанкрутствокількох великихбанків, в які булисконцентрованізначніфінансовіресурси, котрізрештою не буликомпенсовані. Тому, яквзірець, був узятьзакордоннийдосвідгарантуваннявкладівфізичнихосіб.Спочатку величинагарантованоїсумистановила 500 грн.Поступовоцейпоказникзбільшився до 150000 грн.Динаміказмінирозмірувідшкодування наведена на рис. 1. як видно із малюнку, із моментузаснування фондурозміргарантованоїсумизавждизбільшувався та протягом 2008-2010 роківстабілізувався йскладає 150 000грн.,що показано нарис.2.1.

>Рис. 2.1.ДинаміказмінирозмірувідшкодуванняФГВФО,1998 – 2010 рр. [18]

>Загальна сумакоштів, щоакумульовані Фондом, станом на 1 января2010р.складає 4302 млн. грн., що на 1102 млн. грн. більше, ніж у 2009році.Станом на 01 листопаду 2010 рокукількістьучасників Фондустановить 171,кількістьтимчасовихучасників,якимзнизиликатегорію черезнедотримання правилнаданнязвітності – 4. На початку 2011 р.кількістьучасниківстановить 172, акількістьтимчасових – 5 (рис. 2.2.) [18].Збільшеннякількостібанків-учасниківсистемистрахуваннядепозитів позитивновпливає нанарощуванняфінансовихресурсів Фондуунаслідоксплати нимипочаткових тарегулярнихвнесків.Достатнійобсягфінансовихресурсівсуттєворозширюєможливості Фонду в напрямкупоступовогопідвищеннярівня страховогозахистувкладників.Крім того,цедаєможливість Фондувчаснорозпочати процедурувиплативідшкодувань за внесками,тобто узаконодавчовстановлені рядки (56днів із моментуоголошення початкуліквідації банку).

>Рис.2.2.ДинаміказміникількостіучасниківФГВФО, 2001 – 2011 рр. [18]

>Нинівінвиплачуєкомпенсаціївкладникамнаступнихбанків:ПАТ АБ "Синтез",ПАТ ">ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК", ВАТ КБ ">Іпобанк", ВАТ ">Селянський,комерційний банк ">Дністер", ВАТ Банк ">БІГЕнергія", АКБ "Трансбанк",ТОВ КБ ">АРМА",ТОВ ">Українськийпромисловий банк", АК "Українськафінансова група", АКБ ">Східно-Європейський банк", АБ "Банкрегіональногорозвитку", ВАТ "АКБ ">Національний стандарт", АКБ "Європейський", ВАТ АКБ ">Одеса-Банк", ВАТ КБ ">Причорномор’я", ВАТ "Європейський банкрозвитку тазаощаджень".

>Станом на 1грудня 2008 р.виплачена сумакомпенсацій,здійснених Фондомвкладникамцихбанків, котрі теперзнаходяться встаніліквідації,коливається вмежах 96,8–99,5 % відзагальноїсумивідшкодувань.

>Більшістьаспектівфункціонування Фондувідповідаєміжнародним стандартаморганізаціїсистемистрахуваннядепозитів, щосуттєвосприяєзміцненнювітчизняногофінансового сектору.Необхідновідмітити іпожвавленнядіяльності населення наринкузаощаджень востанні рокта.

Отже,позитивнийдосвіддіяльності Фондусприяєзростаннюощадноїактивності населення в Україні.Позитивнітенденціїрозвиткувітчизняного депозитногоринку сталиможливими великоюміроюзавдякидіяльностісистемистрахуваннядепозитів,спрямованій напідтриманнястабільностіфінансового сектору таекономічногозростання України вцілому [12,С.50].

>Протеє ряд проблем, котріпотребуютьвирішення,серед які:адаптаціязаконодавства України дозаконодавстваЄвропейського Союзу;необхідністьудосконаленнямеханізмуфінансуваннясистемистрахуваннядепозитів;розширенняфункцій таповноважень Фонду (йогоучасті уфінансовомуоздоровленніпроблемнихбанків);врегулюванняпроцедуривиплативідшкодуваннявкладникамзбанкрутілихфінансовихустанов (>насампередвизначенняобставин, за якідоцільнорозпочинатикомпенсаційнівиплати);реалізаціяширокоїкампаніїінформуваннягромадськості проперевагимеханізмузахистувкладів ізметоюпідвищеннядовіри добанківськоїсистеми тощо [11,С.37].

>Обсягресурсів Фонду далекий відбезпечногорівня, томунеобхідношукатишляхи йогопоповнення. Одним з такихшляхівможе статістворення под контролем НБУ таДержфінпослугдочірньоїструктури Фонду, котра бзаймалась Управліннямневеликоїчастки йогоактивів (10–20 %).Такийдозвіл наздійсненнявкладень укорпоративніцінніпапери не лишедастьзмогузбільшитифінансовіресурси Фонду, а ісприятимерозвиткувітчизняного фондовогоринку [15].

>Звісно,будь-яка система має неідеальна,потрібноїїпостійновдосконалювати ізогляду нареалії тавикликисучасності. Томузосередимоувагу наосновнихнедолікахфункціонування Фонду [2,С.32]:

1.Поширення діїсистемигарантуваннявкладівлише на захистінтересівфізичнихосіб, невраховуючиінтересифізичнихосіб-суб’єктівпідприємницькоїдіяльності таюридичнихосіб.

2.Недостатністьджерелформуванняресурсів Фонду. Зогляду нафінансовунестабільність НБУопрацьовує проектщодо збільшеннярегулярнихзборіввдвічі (із 0,25 до 0,5 % відобсягузалученихкоштів). Вжеприйнятерішення пронаданняНаціональним банком Фонду кредиту один млрд. грн., атакож протимчасовефінансуваннявиплат зарахунокщорічнихвнесків НБУ відперевищеннякошториснихдоходів надкошториснимивитратами (в $ 20 % відперевищеннядоходів над йоговитратами, але й не менше 1 млрд. грн.).

3.Обмеженіконтрольніфункції Фонду. Фонд неконтролює процесвиплатибанками_агентамикомпенсаційвкладникам, а чи нездійснюєнагляд засанацією,ліквідацієюбанків. Авідповідаєсвітовійпрактиці, девідповідніструктуриповністюконтролюють процес відотриманнявнесків довидачікомпенсаційвкладникам.

4.Виконанняосновнихповноважень Фондуздійснюється черезрізніструктури. Так, через НБУ Фондздійснюєінвестуванняресурсів удержавніцінніпапери, черезбанки-агенти –виплачуєкомпенсаційніплатежі.Заразкомпенсаціївкладникамвиплачуються черезп’ятьбанків таприблизно 200відділень. Партнерами Фондуєтакі банки, як ">Правекс_банк", "Приватбанк", ">Промінвестбанк", ">Сведбанк" та "Укрпромбанк".Зважаючи накризовуситуацію НБУрозробивнову схемувиплаткомпенсацій: Фондприєднується доНСМЕП,завдякичомувкладникиматимутьможливістьотриматикошти через 41 банк та 4000відділень, а сам Фондзможепереводитикошти добанку-агенталише навимогувкладника,тобто Фонд викличеможливістьрозпоряджатисяцимикоштами досі їхньогоотриманнявкладником.

5.Недосконала структураактивів Фонду.Доситьцікавідані проструктуриактивівамериканськоїФедеральноїкорпораціїзістрахуваннядепозитів (>ФКСД) таактивів Фонду. Уамериканськійкорпорації 10 %активівспрямовується накорпоративнізагальні таадміністративнівитрати, 16 % – настраховіпрограми, 50 % – напрограминагляду тазахистуспоживачів, 24 % – науправління доходами. У Україні: 5,5 % – наутримання, 14,2% – нагарантійнівиплати, 80,3 % – наінвестиції вОВДП.Усецесвідчить, що в Українібракуєпрограмизахистуклієнтівбанків, котра ббазувалася наздійсненні Фондоммоніторингу заучасниками фонду,санаціїпроблемнихбанків, що говорити пронеобхідністьрозширенняфункцій таповноважень Фонду.

Українськареальністьсвідчить, щобанкрутствобанків –найбільшнеефективний йнайбільшзастосовуваний метод в Україні.Урядовінашої країнидоцільновпроваджувати в практикуіншіконструктивніші таефективнішіметоди:організаціїугод ізпередаванняактивів тазобов’язань від ">хворого" банку до "здорового" (>бридж-банку) йнаданняфінансовоїдопомоги банку (чиінвесторам) без йогозакриття.Ці дваметоди булиперевірені напрактиці США,Канаді,Японії,Німеччині табагатьохіншихкраїнах.

Зогляду наіснуючіпроблеми можнавиділитиосновніміри, котрідоцільновпровадитищодо покращаннясистемистрахуваннявкладів в Україні [13,С.114]:

1)зважаючи насуттєвеперевищеннягарантованоїсумивідшкодування надсереднімрозміромвкладів населення в російських банках,доцільнопоширитистраховий захист навкладифізичнихосіб –суб’єктівпідприємницькоїдіяльності, що реальносприятимерозвиткупідприємництва в Україні;

2)законодавстводеякихкраїнпередбачаєможливістькоригуваннярівня страховоговідшкодуваннязалежно відінфляційнихчинників. Для Українице вельми актуально,зважаючи надинамікузмініндексуспоживчихцін тарівняінфляції;

3) Фонду та банкамнеобхіднопроводитиактивнуроз’яснювальну роботу ізметоюінформуваннягромадськості проможливостінадійногозбереженнязаощаджень надепозитнихрахункахзавдякиефективномуфункціонуваннювітчизняногоінститутузахистувкладників;

Зметоюрозширення ресурсногопотенціалукомерційним банкамнеобхідноактивізувати своюдепозитнуполітику шляхом [10,С.21]:

1)нарощування депозитного портфеля зарахунокрозширенняперелікуіснуючихвкладів, у томучислі з перспективи,орієнтуючись нарізноманітні прошарки населення ізрізнимрівнем прибутку;

2)освоєннявипускузаощадженихсертифікатів;

>3)прийняттязаходівщодомінімізації негативноговпливунепередбачуваноговилученнянаселеннямстроковихвкладів;

>4)встановлення оптимальногообсягузалученняресурсівкомерційнимипідрозділами банку,виходячи зцілеймаксимізаціїприбутку та забезпеченняліквідності банку.

Уумовахсвітовоїкризинеобхідно провеститакі заходьщодостабілізаціїдіяльностікомерційнихбанків: 1)розробитидержавнупрограму забезпеченнястабільностіфінансовихринків України вумовахглобальноїсвітовоїфінансовоїнестабільності, уякій,зокрема,передбачитиможливістьпереорієнтації навнутрішніджерелапідтримкиліквідностібанків навипадокраптовихвідтоківкапіталу, чизупинокзовнішньогофінансування; 2)розробитипрограмупідтримкибанківськихустанов вумовахфінансовоїнестабільності, уякій,зокрема,передбачитиспрощенімеханізмипідтримкиліквідностібанків укризовихумовах; 3)стимулюватирозвитоквнутрішньогоринкукапіталів,підвищуватизацікавленістьучасниківфінансовогоринку увикористаннігривневихінструментів. У цьомусенсікориснимможе бутидосвідіншихкраїн ізперехідноюекономікою такраїн, щорозвиваються.


3.Зарубіжнийдосвідорганізаціїсистемигарантуваннявкладівфізичнихосіб

>Будь-яка системажиттєздатналише тоді, коли вонрозвивається.Докладатизусиль длярозвитку іудосконаленнясистемизахистувкладівмають як банки й держава, то йвкладники. Урезультаті усіучасники цогопроцесуможуть забезпечитипевнівигоди для собі.Побудоваефективноїсистемигарантуваннявкладівдастьможливість банкамодержуватидодатковіресурси длякредитування. У своючергу, державапідвищуєстійкістьфінансовоїсистеми йстворюєумови длярозширеннякредитуванняекономіки. Щодовкладниківвигодаполягає узниженніризиків прирозміщеннікоштів у банках.

>Водночас, якпоказуєдосвідзарубіжнихкраїн, безадекватноїмодернізаціїбанківськогонагляду йпідтримкимакроекономічноїстабільності у нассобі системагарантуваннявкладів нелише невпорається ізпокладеними нанеїзавданнями, а і стані причиноюдодатковихвитрат для бюджету країни йбанківськоїсистеми.

Зісторіївідомо, що Першісистемигарантуваннявкладів булистворені США на початку XIX ст., але й не булипоширеними доВеликоїдепресії 1930-х рр.Заразсистемистрахуваннядепозитівдіють у 99країнах світу,ще у 20країнах смердотізнаходяться настадіївпровадження тадоопрацювання. З годиниїївпровадження у 1934роціпочинаєтьсявідліксвітовоїісторіїгарантування (>страхування)вкладів [16,С.303].

>Проте, яксвідчитьісторія,вважатитакийпідхідєдиноправильним не можна. З 1934 року можналише вестивідлікстрахуваннявкладів на державному (>загальнонаціональному)рівні.Адже,якщоретельнішедослідитиісторію, можнапобачити, що у тихий ж таки СШАсистемистрахуваннябанківськихвкладів,хоча й намісцевому (локального)рівні,існувалищезадовго до 1934 року. В частности, у 1829році в Нью-Йоркузапроваджено такзвану „>bank-obligationinsuranceprogram" –програмастрахуваннябанківськихзобов’язань (доостанніхвідносиливекселі тадепозити) тастворено так звань „>New-York’sSafetyFund" -Нью-ЙоркськийСтраховий Фонд.Ідеястворення такого фонду належала ДжошуаФорману –Сіракузькомубізнесмену. Долябанків уфонді бувдобровільною йвиявлялася вона уформісплатищорічнихвнесків.Керівництво фондомздійснював уряд штату.

>Прийнята із 1934 року США схемапередбачаєдомінуючу доля держави всистемізахистувкладів.Надалінапрацювання США буливикористані вКанаді,Великобританії,Японії таіншихкраїнах.Європейська ж схемапередбачає долябанків усистемізахистувкладів надобровільнійоснові.

Усвітовійпрактицізастосовуєтьсяшістьпідходів дозахистубанківськихдепозитів [9,С.172]:

·недвозначна йповнавідмова віднадання такогозахисту (донедавнього годиниіснувала вНовійЗеландії);

·пріоритетвимогвкладників передвимогамиіншихкредиторів (>Австралія до 2007-2008 рр.);

·невизначеністьстосовновідшкодуваннявкладів;

·імпліцитна (>неявна,неформалізована)гарантія;

·експліцитне (>явне,формалізоване)обмеженевідшкодування;

·повнийекспліцитний захист.

>Важливимпитаннямє доля держави всистемістрахуваннявкладів населення.Виокремлюютьтакіосновніорганізаційніформистрахуваннявкладів:

1)американська, коли органомстрахуванняєФедеральнакорпораціястрахуваннядепозитів (>ФКСД), котра працює под контролемдержавнихорганів (>конгресу та федерального уряду) тахарактеризуєтьсязначнимрівнем самоврядування;

2)німецька, коли,навпаки, держава немаєніякогобезпосереднього ставлення достраховихфондів, що належати банкам-членам тауправляютьсявідповіднимигалузевими спілками. Приватна системастрахуваннявкладів, заумовиїїналежногофінансування,може бутиефективнішою. Однак завідсутностідостатньогофінансуваннятакійсистемістрахуваннянеобхідневтручання держави.Більше того,приватна системастрахуванняпотребуєжорстокогорегулювання танагляду, щосуттєвознижуєїїефективність;

3)змішана.Практикою доведено, що безучасті державиніяка системастрахуваннядепозитів, як правило, неспроможнапокритивтрати,пов’язані ізбанківськоюкризою. Держава виннаприймати у собіокресленізобов’язаннязістрахуваннядепозитів,однак однозначновизначити їхнірозмір йформидуже складно.

>Дослідженняміжнародної практики впитанніпоширеннягарантій за внескамидозволяєвиділитидвіосновнімоделі –вузьку, колигарантіїпоширюютьсявиключно навкладифізичнихосіб, ташироку – колигарантіїпоширюються як навкладифізичнихосіб, то йюридичних [24,С.176].

>Більшість ізкраїн,запроваджуючисистемигарантування (>страхування)вкладів,починають ізвузької –найпростішоїмоделі, Яка непотребуєзанадто великихвитрат та напочатковомуетапіоб’єднує лишенайменшзахищенікатегоріївкладників,забезпечуючи тім самимдосягненняцілей, для якістворювалася.Зазвичайтакісистемипоширюють своїгарантіївиключно нафізичнихосіб.Їх прикладомможуть статісистеми, котрі булистворені уРосії,Білорусі,Молдові,Латвії,Литві,Македонії,Туреччині, Бангладеш, Перу,ДомініканськійРеспубліці.

Алі, як доводити практика,згодом, колифінансовийпотенціалсистемизростає, вонрозширює своюдію попри всібільшукатегоріюосіб, й рано чипізно практично передусіма системамигарантування (>страхування)вкладівпостає запитання пропоширення їхньогогарантій нафізичнихосіб –підприємців, але вюридичнихосіб.Проте,звичайно,існують країни, в які із самого початку нероблятьсявиключеннястосовносуб’єктів, на котріпоширюєтьсядіясистемигарантування (>страхування)вкладів.

>Позитивний прикладпоширення діїсистемигарантуваннявкладів нафізичнихосіб –підприємців таюридичнихосіб насьогоднідемонструютьВеликобританія,Греція,Данія,Іспанія,Італія,Португалія,Фінляндія,Франція,Швеція таще багатоінших.Вклади якфізичних, то йюридичнихосібвключені до системигарантуваннявкладів йДирективоюЄС94/19/EС від 14травня 1994 року „Просистемигарантуваннядепозитів" (далі – Директива94/19/EC) [16,С.307]. Неробитьвиключення взалежності відвласникарахунку йзаконодавство прострахуваннядепозитівСполученихШтатів Америки, згідноякогопідлягаютьстрахуваннювклади якфізичних, то йюридичнихосіб, якдержавних, то йнедержавнихорганізацій,включаючигарантійнізобов’язання банку передклієнтом.

УПольщі системагарантуваннявкладівреалізується через Фондгарантуваннявкладів,який по статусєнедержавним, але йуправлінняякимздійснює держава. Длявиконанняпокладених наньогофункцій фондрозпоряджаєтьсяфінансовими ресурсами,нагромадженими урезультатіформуванняспеціальнихфондів на балансах всіхбанків —учасниківсистемигарантуваннявкладів.Застосовувана вцій странезмішана формавласності нафункціональний органсистемизахистувкладівдаєзмогузберігатидовіру населення донеї

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація