Реферати українською » Банковское дело » Страхування інвестицій


Реферат Страхування інвестицій

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

Глава 1. Теоретичні аспекти процесу страхування інвестицій

1.2 Договір страхування

1.3 Інвестиції як об'єкт страхування

Глава 2. Перспективи й розвитку системи страхування фінансових ризиків

2.1 Аналіз здійснення діяльності міжнародних страхових компаній

2.2 Заходи в розвитку ринку з страхуванню фінансових ризиків Російської Федерації

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

Страхування інвестицій у ширшому розумінні цього терміна - захист майнових інтересів суб'єктів інвестиційної діяльності від різноманітних ризиків за втрату чи знецінення інвестованих коштів.

Отже, страхування інвестицій безпосередньо допомагають якоїсь країни, зокрема Росії, залучити додаткові обсяги інвестиційних коштів. І, де погано розвинена страхова захист інвестицій, ситуація із застосуванням і реалізацією жодних інвестиційних проектів чи навіть залучення засобів у банківської сфери чи фондовий ринок залишається складної. З цього випливає актуальність вивчення даної тематики - розвиток системи страхування інвестицій особливо важливо задля зростання інвестицій, і у розвиток економіки нашої країни загалом, що з Росії особливо важливо у певний період, особливо, приймаючи у уваги поставлені цілі й завдання керівництвом країни з модернізації економіки.

Головна мета роботи - це дослідження принципів здійснення діяльності системи страхування інвестицій на теоретичному і практичному рівнях.

Основні завдання роботи - це розгляд поняття системи страхування інвестицій, розгляд основних ризиків при страхуванні інвестиції, розгляд основного договору, який полягає при даному страхуванні, і навіть розгляд системи страхової захисту інвестицій на досвіді зарубіжних і розгляд поточну ситуацію у Росії з даного напряму страхування.


Глава 1. Теоретичні аспекти процесу страхування інвестицій

Об'єкти страхування є різні види довгострокових і середньострокових фінансових вливань, здійснюваних як іноземними інвесторами іинвесторами-резидентами для одержання інвестиційного доходу. Як-от сюди можна віднести: прямі інвестиції (основні фонди й інші матеріальні активи підприємств, включаючи будинку, землю, устаткування, повітряні, водні суду, нафто - і газопроводи тощо.); фондові (портфельні) інвестиції (акції та решта видів цінних паперів, права участі,); майнових прав, пов'язані з ліцензуванням, міжнародним лізингом та інші нематеріальними цінностями; позички і кредити. [7,c.52] Прийнято виділяти три найвагоміших напрями у області страхування інвестицій: базове страхування основних та обігових коштів та інших тих матеріальних цінностей інвестора вибухами, пожеж, аварій, роду стихійних лих (класичні ризики); страхова захист іноземних інвесторів від матеріальних втрат, внаслідок проведеної націоналізації, конфіскацією власності інвестора, заворушеннями, експропріацією, революцією, військовими діями, обмеженням конвертованості національної валюти, зривом контрактів через дії державні органи, зміна режиму експорту й імпорту капіталу та одержання прибутку тощо. (політичні ризики); страхування банківських позичок і інвестиційних кредитів від ризику неповернення і банкрутства позичальника (комерційних ризиків).

Страховими ризиками при страхуванні інвестицій є ризики, що призводять до: часткової чи повну втрату (>невозвращению) інвестиції; неотримання (недоотримання) запланованого прибутку від інвестиції; ліквідації юридичної особи (смерті громадянина - приватного підприємця) - одержувача інвестиції; банкрутства суб'єкта підприємницької діяльності - одержувача інвестиції; додаткових витрат при реалізації застрахованої інвестиційної діяльності. [4,c.124]

Існують відсотковий, валютний, комерційний, ринковий, катастрофічний страхові ризики.

Відсотковий ризик виникає при коливанні відсоткових ставок разі наступу наступних чинників:

гаданого темпу економічного розвитку і інфляційних процесів;

обсягу державних короткострокових чи довгострокових позик, стимулюючих збільшення попиту капітал.

Валютний ризик виникає при коливанні обмінних курсів валют у разі наступу наступних чинників:

підвищення або зниження відсоткові ставки;

зміни стану поточного торгового балансу;

підвищення або зниження рівня інфляції;

зміни політичні й економічні умов;

зміни фіскальної політики і рівня втручання органів державного контролю та управління, Національного банку України у діяльність валютних ринків;

спекулятивної гри на валютному ринку її найвпливовіших учасників.

Комерційний ризик виникає, коли фактична комерційна і господарську діяльність суб'єкта господарювання погіршилася, ніж була колись чи передбачалася інвестиційним проектом, у разі наступу наступних чинників:

конкуренти зменшили ціну аналогічну товар чи ринку з'явився новий конкурентний товар, який заміняє його;

помилки увнутрифирменном плануванні, організації виробництва, маркетингової стратегії і збуті продукції або в експертну грошову оцінку інвестиційного проекту на цілому;

невиконання підрядчиком планових будівельних (монтажних, інженерних, пускових тощо.) робіт внаслідок випадкових помилок з організацією і західному фінансуванні даних робіт;

невиконання партнерами за інвестиційним проектом зобов'язань за його реалізації;

аварійний вихід із ладу машин і устаткування;

виявленнянесоответствия/недействительности прав власності на об'єкт інвестиційної діяльності.

Ринковий ризик, зазвичай, безпосередньо не пов'язані змикроекономическим становищем підприємства міста і визначається:

цін на дорогоцінні метали та нерухомість;

дивідендної політикою, та розміром відсоткової ставки;

біржовий спекуляцією;

результатами виборів у країні;

Катастрофічний ризик пов'язані з проявом стихійної сили природи, ні з діяльністю людини під час виробництва та споживання матеріальних благ. До нього ставляться:

стихійні явища як землетрусу, повені, цунамі, урагану тощо.;

промислові аварії у зв'язки й з пожежею, вибухом, аварією (тепло-, водо-, опалювальних і каналізаційних систем), що призвели надзвичайної ситуації біля ведення застрахованої інвестиційної діяльності.

У цьому слід зазначити, деякі ризики можуть прийматися страхування через встановлення додаткових умов страхування і збільшення розміру страхового платежу, що визначається у кожному конкретному договорі страхування. Але, зазвичай, страховиками саме у таких ризиків, які можуть призвести до страховому випадку, вводяться певні обмеження з даному виду страхування, саме:

страхування фінансовий ризик інвестиція

ядерний вибух, вплив радіації чи радіоактивного забруднення;

громадянської війни, масові заворушення різноманітних, в т. год. повстання, заколоти і страйки;

різного роду воєнних дій чи військові заходи й їх наслідки;

конфіскація, націоналізація та інші подібні заходи політичного характеру, здійснені за наказом військової чи громадянської влади й організацій.

 

1.2 Договір страхування

Можна виділити декілька видів договорів страхування інвестицій у залежності від різних етапів інвестиційної роботи і поширення, саме:

страхування предмета застави;

страхування відповідальності одержувача інвестиції перед інвестором;

страхування інвестиційних ризиків інвестором чи одержувачем інвестиції;

страхування відповідальності інвестора перед одержувачем інвестиції;

страхування відповідальності розробника інвестиційного проекту перед замовником;

страхування відповідальності експертів інвестиційного проекту перед інвестором;

страхування майнових і немайнових прав власності, є інвестицією.

При визначенні розміру страхової суми і страхового платежу, що підлягає сплаті за договорами страхування інвестиційних ризиків, страховики повинні дотримуватися законодавство з питанням інвестиційної діяльності, правил і тарифи, затверджені Комітетом у справі нагляду над страхової діяльністю, у своїй:

а) страхова сума визначається узгодженням між страховиком істрахователем, не більше фактичних інвестицій страхувальника, що з фінансуванням застрахованої діяльності. За узгодженням сторін розмір страхової суми можна збільшити на величину обумовленої сторонами очікуваного прибутку від застрахованої проекту;

б) страхової тариф визначатиметься з урахуванням терміну, обсягу інвестиції, характеру роботи і компетентності страхувальника щодо реалізації інвестиційного проекту, виду та характеру продукту інвестування, кількості і репутації учасників (партнерів, підрядників, постачальників тощо.) інвестиційного проекту й інших істотних чинників у кожному даному випадку.

>Застраховать інвестицію необхідно на початок виконання.

Якщо укладаються договори страхування інвестиційних ризиків важливо пам'ятати таке:

такий договір може бути укладено пізніше дня, попереднього дня початку виконання, інвестованихстрахователем;

термін дії такого договору мають встановлювати відповідно до терміном повного виконання інвестиційного проекту, тобто. отримання очікуваного доходу чи соціального ефекту.

Для виплати страхове відшкодування страхувальник мушу звідомити страховика здогадалася про прихід страхового випадку і подати йому документи, з яких випливає факти наступу страхового випадку і величину збитків, керуючись у своїй Закон України "Про страхування" і відповідними правилами і договором страхування, в передбачений для цього виду страхування термін.

Після виплати страхувальникові страхове відшкодування до страховику переходить до межах виплаченої суми повне право вимоги страхувальника до обличчя, що відповідає за завданий збиток чи завдані збитки.

>Контрагент, партнер страхувальника за інвестиційним проектом, відповідає по регресними вимогам страховика.

Що стосується виплати страхове відшкодування у вигляді повної суми витрат заинвестируемому проекту страховик набуває право інвестора нею. При виплаті страхове відшкодування у вигляді нижчі від видатків страховик проти неї за узгодженням із зацікавленими особами виплатити суму у розмірі різниці між повної сумою витрат івиплаченним страховим відшкодуванням отже придбати права інвестора на проект.

У кількох випадках відмови страховика в виплаті страхових сум страхувальник може оскаржити такі дії страховика лише у в судовому порядку. Тому страхувальників слід передбачити під час укладання договорів страхування, в т. год. інвестиційних ризиків, ширші спроби з обстоюванню своїх законних прав, саме з допомогою внесення змін до такі договори норми про можливість розгляду спорів арбітражним і третейським судами.

Продовження терміну окупності проекту необхідно узгодити зі страхова компанія.

Страхувальник ні включати у проект інвестування умови про продовження строку окупності проекту, встановленого для реалізації проекту й вказаної у договорі страхування. За необхідності продовження цього строку страхувальник зобов'язаний до терміну окупності інвестиційного проекту отримати попередню згоду страховика. Без такого згоди дію договору страхування може припинятися з внесення змін - у інвестиційний проект.

Що стосується продовження терміну окупності інвестиційного проекту страхування додаткових умов здійснюється через укладання додаткового договору страхування. Якщо такий договір не укладено, страховик так само він зобов'язання в страхуванню додаткових умов.

 

1.3 Інвестиції як об'єкт страхування

Поняття страхування інвестицій включає у собі страхування турбують інвестора; фінансових ризиків; будівельно-монтажних ризиків; об'єктів нерухомості; ризику невиконання договірних зобов'язань (підприємницький ризик). [8,c.63]

Вибір конкретних страхових ризиків, які підлягають страхуванню, - справа інвестора і реципієнта інвестицій.

Перейдемо до розгляду питання страхування фінансових (портфельних) інвестицій, що є ніщо інше, як купівля активів як кредитних чи майнових цінних паперів. У разі ризик буде однією з головних понять ринку, а відтак виникає потреба розробки адекватної системи страхування таких ризиків.

На розвиненому фінансовому ринку є значна частина способів страхової захисту. Одне з них регулювання ринку. І тут держава переслідує найбільш значимих мети: збереження довіри до фінансового ринку із боку інвесторів і емітентів, підтримку на оптимальному рівні ліквідності ринку. Основні методи такого регулювання: регламентування правил випуску цінних паперів, запровадження обов'язки надавати інформацію про емітенти цінних паперів, ліцензування учасників ринку тощо.;самострахование учасників інвестицій, що виявляється, наприклад, у виконанні операцій хеджування, тобто. коли інвестор разом із цінної папером отримує опціон їхньому продаж чи купівлю. Обопільне страхування інвесторів простежується й у системі котирувань цінних паперів на фондовий ринок. Наявність цінних паперів тій чи іншій компанії, у листингу фондової біржі з її заздалегідь встановленими чіткими та суворими вимогами і правилами, найчастіше, говорить про достатньої надійність цих паперів.

Усі вищевказані методи страхування об'їдені дуже важливою відмінністю - вони закладено у модель організації і діяльності ринку і застосовують у відсутність професійного страховика, який міг би прийняти ці ризики він. До того вони не гарантують відсутність збитків.

Особливим методом страхування інвестицій є висновок відповідних договорів із страхові компанії. Мета такої страхування - то є захист вкладень інвестора від ймовірних втрат, які можуть виникнути як наслідок невиконання зобов'язань контрагентами, непередбачуваного і несприятливого зміни кон'юнктури ринку України і погіршення також інших умов інвестиційної діяльності. У цьому основна юридичного і основам правової регулювання інвестицій - це виплата компенсації інвестору.

Ризик завжди є у інвестиційної діяльності, є його характеристикою. Будь-який господарюючий суб'єкт веде підприємницьку діяльність у тій чи іншій мері за умов невизначеності та ризику. Під ризиком розуміється можливість виникнення умов, що призводять до негативних наслідків. Ризик є економічної категорією. Слово "ризик" у перекладі португальського означає "риф", "підводна скеля", що асоціюється з визначенням "лавірувати між скелями", отже, пов'язане з небезпекою.

Інвестиційний ризик виступає складовою частиною спільного ринку і становить ймовірність (загрозу) фінансових втрат (втрати, по крайнього заходу, частини своїх інвестицій), недоотримання доходів від інвестицій або появи додаткових інвестиційних витрат.

Залежно від об'єкта докладання інвестиційної діяльності, що можуть бути або ризик фінансового інвестування, що стосується ринку цінних паперів, або ризик реального інвестування (ризик, пов'язані з реалізацією проектів, будівельні ризики).

Ризик фінансового інвестування зумовлює ймовірність ефективності інвестиційних операцій на даний момент укладання угоди. Цей ризик виникає через неможливість прогнозу цін майбутньому (для фінансових інструментів (активів)) та майбутніх дивідендів при вкладанні коштів у фінансові інструменти (активи), які передбачають придбання прав щодо участі під управлінням корпорацій і боргових прав, - у державні і корпоративні цінних паперів, банківські депозити (акції, облігації, векселі, інші цінні папери інструменти) тощо. на фондовому і грошовому ринках. Цей ризик викликаний непродуманим добором однакових інструментів для інвестування, фінансовими утрудненнями чи банкрутством окремих емітентів тощо.

Ризиком реального інвестування вважається ймовірність неефективності чи про недостатню ефективність інвестиційних проектів на даний момент початку їхніх реалізації, обумовлена географічним розміщенням і характеристикою замовника, субпідрядників, необхідними сировинними і комплектуючими матеріалами тощо.

По формам власності на інвестиційні ресурси виділяються ризики:

державного інвестування;

приватного інвестування;

іноземного інвестування;

спільного інвестування.

Визначення й класифікація ризиків дозволяє визначити об'єкт страхування, інтерес страхувальника, і навіть страхової ризик - тобто. передбачене подія, у разі наступу якого виробляється страхування.

З погляду інвестора, його майнових прав щодо інвестицій буде цілком забезпечені, якщо наступі даних обставин зможе швидко отримати відшкодування понесених їм збитків із незалежної джерела, і якщо згоду такого джерела отримати відшкодування втрачених інвестицій отримали до початку здійснення інвестицій у якомусь інвестиційному проекті.

Наступна категорія ризиків, які безпосередньо пов'язані з інвестиційної діяльністю, - це некомерційніриски.Н.Г. Дороніна пов'язує виплату компенсації із настанням політичного ризику, тобто. з його діями самогогосударства.В. У.Силкин політичним ризиком вважає загрозу порушення гарантій прав інвесторів, тобто. порушення зобов'язань, прийнятих державою відповідність до ув'язненими міжнародними угодами.

Страхування від турбують є свого роду рішенням питання про визначення компенсації, що є у межах більшої захисту прав інвестора.

Для з'ясування правової природи

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація