Реферати українською » Банковское дело » Автоматизація в банківській сфері


Реферат Автоматизація в банківській сфері

>Автоматизація вбанківській сфері


>Вступ

Уостаннєдесятиліттябанківська діяльність вРосіїпереживаєперіодбурхливихзмін, котрівикликані, із одного боці,радикальнимперетвореннямекономічноїсистеми, а ізіншого –впровадженням новихінформаційнихтехнологій таглобалізацієюфінансовихринків. Нахвилірадикальнихринкових реформбанківська система країнидокоріннозмінилася: вонпридбаладворівневу структуру,збільшиласякількістьбанківськихорганізацій, при цьому усі смердотізасновують свою діяльність наринкових принципах, щостворюєумови длярозбиттяконкуренції наринкубанківськихпослуг.

>Впровадженняінформаційнихтехнологійвідкрило перед банкаминовіможливості поуправліннюризиками,розвиткупрогресивних формобслуговуванняклієнтів,подальшоїдиверсифікації їхнідіяльності.Інформаційнітехнології сталиосновоюбагатьохфінансовихінновацій, привели доствореннярізнихфінансовихінструментів, котріскоротилиступіньнеповноти йнедосконалостіфінансовихринків.

У новихумовах банкизмушеніпротистояти широкому паліпотенційнихконкурентів.Інформатизаціяфінансовоїдіяльностіприскорилипроцеси глобалізацію, щоозначають длябанківнеобхідністьорієнтуватися усвоїйдіяльності не так нанаціональні, абільшоюмірою наглобальні ринки,відповідатиміжнародним стандартамбанківськихоперацій тавимогам доуправлінняризиками. як правило,впровадженнясучаснихбанківськихтехнологійзнижуєрівеньризиків, щосупроводжуютьпроведеннярозрахунків.

Таким чином,актуальність тимикурсової роботиполягає унеобхідності критичногоаналізутрадиційних й новихбанківськихтехнологійпроведеннярозрахункових,платіжних,валютних таіншихоперацій, а так самепошукушляхів їхнього синтезу.

>Метоюдослідженняєвивчення практикиосвоєннябанківськихінфокомунікацій дляпроведеннярозрахункових,платіжних,валютних таіншихопераційвітчизнянимикредитнимиорганізаціями тарозробкарекомендаційщодопідвищенняефективності їхньоговикористання.

>Об'єктомдослідженнявиступає ЗАТ ВТБ24-філія ЦВК «>Новослобідський», а предметом –економічнівідносини, щоскладаються впроцесіпроведеннярізнихоперацій наосновібанківськихтехнологій таавтоматизованабанківська система «>БІСКВІТ».


1.Аналіз ЗАТ ВТБ 24

1.1 Історіярозвитку

>банківськийплатіжнийрозрахунковийкредитний

Банк ВТБ 24» (>колишняназва – ЗАТ «>Комерційний банкрозвиткупідприємницькоїдіяльності»ГУТА-БАНК») бувстворений напідставірішеннязагальнихзборівУчасниківКомерційного банкурозвиткупідприємницькоїдіяльностіТОВ»ГУТА-БАНК». БанкєправонаступникомТОВ КБ»ГУТА–БАНК «по всіх його прав й обовязків згідно ізпередавальним актом.

До 16 июля 2004 року банквходив у складгрупиафілійованихкомпаній – «>Група» ГУТА»,здійснюючифункції основногорозрахункового центругрупи.

Назагальних зборахакціонерів від 6червня 2005 року ЗАТ «КБ»ГУТА-БАНК «бувперейменований в ЗАТ»ЗовнішторгбанкРоздрібніпослуги». Нароздрібномуринку його діяльністьздійснювалася ізвикористаннямторгової марки»Зовнішторгбанк-24». 14 листопаду 2006 ЗАТ»ЗовнішторгбанкРоздрібніпослуги «бувперейменований в ЗАТ» ВТБ 24».

Банкмаєгенеральнуліцензію,видануЦентральним банком Ро-сійськоїФедерації напроведеннябанківськихоперацій у рублях й віноземнійвалюті ізюридичними тафізичними особами,ліцензію наздійсненняоперацій іздорогоціннимиметалами,ліцензіюдилерів наринкуціннихпаперів,ліцензію брокера наринкуф'ючерсів йопціонів й т.д. Банкєучасникомсистемистрахуваннявнесків.

«ВТБ 24»спеціалізується нанаданнібанківськихпослуг йкредитування населення йпідприємств малогобізнесу.

>Основнимакціонером «>ВТБ24»є ВАТ «Банк ВТБ».

>Філії:Мережа банкуформують понад 500філій йдодатковихофісів в 68регіонах країни.

Кількістьспівробітниківблизько 20000 Чоловік.

>Додатковийофіс ЦВК (центріпотечногокредитування)Новослобідськийспеціалізований наобслуговуванняфізичних таюридичнихосіб, атакожспеціалізований наіпотечномукредитуванні.

Штатфіліїскладає 70співробітників, деосновначастинаспівробітниківзаймаєтьсяобслуговуваннямфізичнихосіб (>відділобслуговування йпродажів),частина –обслуговуваннямюридичнихосіб,частину –іпотечнимкредитуванням. До штатутакожвходятьадміністратори залі,секретар йкерівництво.

1.2Автоматизація уфілії ВТБ 24

>Основніінформаційнісистеми, котрівикористовуються вроботі – АБС «>БІСКВІТ»,Ломбарді,Аналітик,Телебанк, Word,Exel,Entranet, Outlook.

>Всіосновніопераціїпроводяться в АБС «>БІСКВІТ», тому наньомуакцентуємоувагу.

>Основнаоргтехніка,застосовувана приобслуговуванніклієнтівце:комп'ютери,принтери,сканери,копіювальнийапарат, факс.

Наступного дня практично усібізнес-процесиавтоматизовані.Автоматизована системаскладається ізтрьохкомпонентів:

1)клієнтськоїчастинисистеми;

2)об'єктів серверуданих;

3) процедурдодатків серверу.

>Клієнтськачастинасистемизабезпечуєвзаємодіюкористувача ізсистемою.Ніякоїобробкиданих вклієнтськійчастині невідбувається.Їїпризначеннязводиться доти,щобприйняти відкористувачазапит навиконанняопераціїсистеми йнеобхідні длявиконання цогозапитудані.Після того, якзапитреалізований,клієнтськачастинадаєкористувачевіможливістьознайомитися із результатамивиконанняоперації.Об'єкти серверуданихєцентральноючастиноюсистеми. Тутзберігаються усіданісистеми тапроцедури, щозабезпечуютьвиконанняїїоперацій.Збереженіпроцедуриотримуютьзапит відклієнтськоїчастини навиконанняоперацій йготують длянеїрезультатисвоєї роботи. Длявиконаннядеякихспецифічнихопераційзбереженіпроцедуриможутьвикликатипроцедури серверудодатків. НасерверідодатківвиконуютьсяспеціалізованіAS-процедури, котрівикликаються зазапитами від процедур серверуданих.Процедури серверудодатківзабезпечуютьфункціонуваннясистеми безпеки тауправління доступом, атакожвиконують тучастинуприкладнихоперацій, дляякоїреалізаціязасобами серверуданихнеефективна.AS-процедуриможутьзвертатися й дооб'єктів серверуданих,якщоценеобхідно для їхнього роботи.Клієнтськачастинасистеми.Основнепризначенняклієнтськоїчастинисистеми – забезпечитивзаємодіюкористувача ізсистемою, щоприпускаєорганізаціюінтерфейсукористувача (>відображення таобробкаподій) йзв'язок із серверомданих (ManagerSQL).

>Інтерфейскористувачаскладається із процедурвідображеннярезультатів роботисистеми,представлених увиглядіекранних форм чизвітів, атакож із процедуробробкиподій, щовиникають врезультатідійкористувача чи заповідомленнями серверуданих.Об'єкти серверуданих.Об'єкти серверуданих –цетаблиці тапроцедури. За своїмпризначенням смердотіподіляються на системні (уконтекстібанківськоїсистеми, а чи небазиданих) йприкладні.Системніоб'єктиреалізують заподіяння «>таємності» йуправління доступом (>цим правомволодіє лишеуповноважений оператор – так звань «>офіцер безпеки»). Доступ доприкладнихоб'єктівклієнтівможливийлише черезвузькі «>щілину»,певнусистемою безпеки. Системапобудована так, що усіфункції,необхідніклієнту,реалізуються черезвикликзбережених процедур. Останнінадійнозахищенісистемоюуправління доступом, й томудаватидозвілкористувачеві навикористаннятаблиць немаєнеобхідності.Інакшедовелося бдбати про ті, кому із персоналу банкуслідпередатитаблицю длявиконанняпевнихдій.


2.Аналізавтоматизованоїсистеми «>Бісквіт»

2.1Основні характеристики АБС «>Бісквіт»

>Створена в1991 р.фірма «>Банківськіінформаційнісистеми» («>БІС»)одразу приступила до розробкивласноїбанківськоїсистеми,використовуючидосвідсвоїхфахівців ззастосуванняСУБДПрогресамериканськоїкомпаніїProgress SoftwareКорпорація Хочацякомпанія таїїпродукти (>СУБД,інструментарій розробки йналагодженнядодатків,засобивзаємодії ізіншимиСУБД йадміністрування) наринкуРосії негараздвідомі, якпродукти Oracle, за кордоном нимистворені іуспішнофункціонуютьрізнікорпоративніінформаційнісистеми, до тогочислі й АБС.Слідврахувати й тієї факт, що, заоцінкоюсистемнихінтеграторів вАмериці,компаніянеодноразовоопинялася вчислілідерів зарівнемпідтримкисвоїхпартнерів. Це далопідставуфірмі «>БІС» статі одним іздистриб'юторівпродуктівПрогрес йрозвивати АБС «>Бісквіт» наційплатформі.

>Розробникивизначаютьїї якінтегрованумасштабованубанківську систему,придатну як для невеликих, то й великихкомерційнихбанків. У годинуєдосвідексплуатаціїсистеми «>Бісквіт» у банках ізкількістю проводок понад 10 тис. на день.Використана вїїосновіСУБДПрогресдодаєсистеміповнунезалежність відплатформи йможливістьвиборуоптимальноїконфігураціїапаратнихзасобів йопераційноїсистеми.Крім того,активнийсловникданих ядраСУБДдозволяєавтоматичноздійснювати контролю надцілісністю й непроти єдиної для всіхфункціональнихмодулів «>бісквіта»бази йвідновлюватиїїцілісність послезбоїв. З числафункціональнихможливостейПрогрес, котрінадаютьдодатковіякості АБС, вартовідзначититакожповнуобробкурозподіленихтранзакцій йповноцінну роботу врежимівіддаленого доступу.

Ядросистемизабезпечуєзагальніфункціїадміністрування,управління доступом,веденнядовідників йбазовіфункціїбанківськогобухгалтерськогообліку, атакожнабірфункціональнихмодулів –екранних йвихідних форм, процедуррозрахунку.Така структурадаєкористувачамможливість оптимальноналаштуватипараметри АБСстосовноконкретних умів роботи банку –задати колокористувачів йвизначити праваїхнього доступу доданих, процедур,рахунками,пристроїввиведення. Урезультаті можнапідготуватигнучконастроюєтьсянабірробочих місць дляспівробітників банку йсформуватимаршрутидокументопотоків всистемі ізурахуванням банкуорганізаційноїструктури.

Сама системаскладається із двохдіалоговихвікон.Перше –це так кликана «>репліка», вона служити базоюданої, де можнаінформацію лишепереглядати. Зафункціональністю вон непредставляєніякихтруднощів. Тутопераціоністзнаходитьпотрібногоклієнта йпереглядає всюнеобхіднуінформацію:відомості проклієнта, йогоперсональнідані,номери,видирахунків,вкладів,кредитів,терміни й т.д.

>Основна жпрограма,це так звань «>бойовийБісквіт», вньомувідбуваються усіосновніоперації,відкриваються йзакриваютьсяопераційнідні.

>Робочий «>Бісквіт»складається у своючергу із двохмодулів:базовий й модульроздрібнихпослуг.Такіосновніоперації, яквідкриттярахунків,закриття,видачакредитів таін.проводяться вмодуліроздрібнихпослуг. У базовомумодуліздійснюютьсяперекази,оформляютьсявиписки, проводитисязбірінформації пропослуги,якимикористуєтьсяклієнт.

>Кожномуоб'єктусистеми –особовомурахунку,клієнту,банківськоїпроводці,фінансовимінструментом –відповідає формаекранна,дозволяє конкретномуспівробітнику,якщоадміністраторнаділив його такими правами,проводитипередбаченіданоюреалізацією АБСоперації. Арахунокрекурсивноїнавігаціїпов'язаних вбазіданихоб'єктівспівробітникможе, невиходячи із режимуобробки документа,переглянутиреквізитиклієнта,дані провідкритіклієнтомрахунках йзалишки ними,ранішевиконаних йогоопераціях,реквізитибанків-кореспондентів та ін. При цьомубудь-яка змінуданих,пов'язане ізвиконаннямоперації,стаєдоступним усімкористувачамсистемиодразу позавершеннітранзакції –внесеннязмін вусівзаємопов'язанічастинибазиданих.

>Незалежно від цього уякійархітектурі –клієнт – сервер чи центр –термінал –реалізована система,користувачзавжди якщобачити собі заєдиніекранніформи йвиконувати Єдинийнабірдій. Разом із тім АБС «>Бісквіт»передбачаєрозробку йвласнихприкладнихрішенькористувачіврішення.Можна,зокрема,вноситизміни в менюсистеми,довідники такласифікатори, щопоставляються ускладісистеми «>зовнішні», що неторкаються роботи ядрапроцедури, атакожрозроблятиіндивідуальніпроцедури, котріможутьвключатися у складіснуючихтехнологій банку.

>Фахівці «Авто банку», котріаналізувалиможливості «>бісквіта»,відзначили тієї факт, що досередини 1997 р.ця АБС буввпроваджена в 49 банках.Причому в одному із них, «>ТверУніверсал банку», система буввстановлена,налаштована йексплуатувалася о 19-йрегіональнихфіліях, тобто.умови дляінсталяціїсистемивиявилисяблизькими до тихий, котрісклалися вфіліальноїмережі «Авто банку». Це стало ще одним ізфакторів, щовизначиввибір АБСфірми «>БІС».

Ускладі «>бісквіта»окрім базового ядрареалізованітакімодулі (>наборифункціональних процедур й форм), як «>Фінансовазвітність йаналіз», «>Кредити тадепозити», «>Обмінелектронними документами», «>Розрахунокзаробітної плати», «>Облікціннихпаперів», «>Облікматеріальнихцінностей» та «>Зведеназвітність банку». Дляфіліальноїмережі «Авто банку» на даний моментвпровадження АБС цого наборувиявилося более ніждостатньо. Алі всебільшогорозвиткуринковихоперацій ізціннимипаперами (>дилінг)змушуєкерівництво банкушукатишляхивпровадженнясучаснихтехнологій й до сферидіяльності,оскільки відшвидкості йчіткостівиконанняопераційзалежитьприплив новихклієнтів й їхньогозадоволеністьпослугами банку.

>Традиційноросійські АБСзосереджувалися навиконанні всіхоперацій,передбаченихосновноюдіяльністюбудь-якого банку й щооб'єднуються в «>операційнідні». Урезультатібудь-якийаналіздіяльностізводився доаналізуфактичнопроведенихоперацій йпредставляв посутіобробкузвітів. Уумовахрозвиткудилінгу банкампотрібнікошти дляаналізупланованих намайбутнєоперацій –позиційногообліку. У «>Бісквіт»розробникистворилипідсистема «>Аналіз XL», щозабезпечуєінтерфейс модуля «>Фінансовазвітність йаналіз» до Microsoft Excel йможливістьвиконанняаналізузасобамиелектроннихтаблиць ізвідображеннямрезультатів уграфічнійформі.

>Зауважимо, що для цого непотрібнозмінювати структурубазиданих чирозроблятибудь-якіспеціальніфункціональнімодулі йпроцедури у межах АБС – вєдинійбазіданихвиділенааналітичначастина, доякоїкористувачотримує доступ черезінтерфейс «>Аналіз XL» умежахвизначених дляньогоадміністратором прав. Ірезультатианалізуданих увідповідномурозрізістають дляньогодоступнимиодразу послезавантаженняінтерфейсноїпідсистеми,викликувідповіднихтаблиць й запуску макрокоманд.

>Запропоноване «>БІС»рішеннявиявилосядостатньогнучким, незнижуєфункціональніможливостісистеми й неперевантажуютьсервериБД.Більше того,оскільки в АБС «>Бісквіт»використанаєдина базаданих, Яказабезпечуєповнуінтеграціюфункціональнихмодулів,розробникипішли далі.Нимистворюєтьсяокремий пакет, назв «>Асамблея»,який дозволити забезпечитибагатовимірнепредставлення тааналізфінансовоїінформаціїтакож ізвідображеннямрезультатіваналізу вграфічномувигляді.Йогопоява малазалучити досистемипильнуувагуіншихбанків, котріпрагнутьпереходити від системфактичногообліку до систем, котрізабезпечуютьможливості широкогоаналізу йпрогнозуваннясвоєїдіяльності.

2.2Переваги йнедолікисистеми

>Основнимиперевагисистеми:

·високапродуктивність, щодозволяєсистемі в головномуофісі підгримуватиодночасну роботукількохсотенькористувачів ззаданимитимчасовими характеристиками;

· максимальнанадійність;

·можливістьпобудовисхеми, щодозволяєдодатковимофісахпрацювати на центральномукомп'ютері врежимі он-лайн;

·наявністьвідпрацьованогорішення дляфілій;

· «>відкритість»системи впланіїїадаптації дотехнології банку йрозширенняфункціональнихможливостей.

·легке менюуправління

·зручнийінтерфейс

·зручнапошукова система

·дозволяєпобачити йсистематизувати великийобсягінформації

·висока система безпеки

·існуєможливістьавтоматичноїперевіркиданих

·можливість роботивідразу вдекількохопераційних днями

·єповнийнабірготовихзвітним форм

·Недолікисистеми:

·відсутність редактора форм длядрукованихдокументів.

· злереалізованапошта.

·якщовідбуваєтьсязбій в «>репліки», то «>БойовомуБісквіт»працювати складно.

·перевантаженістьсистеми.

·збої всистемі.

·вимагаєтьсямодернізація.


>Висновок

Зусьогосказаного можназробитивисновок, щовикористаннянайсучаснішихкомп'ютернихтехнологій приносити банкамвеликіприбутки йдопомагаєїмперемогти вконкурентнійборотьбі.Будь-якаавтоматизованабанківська системаявляє собоюскладнийапаратно-програмний комплекс, щоскладається ізбезлічівзаємозалежнихмодулів.Цілком очевидна рольмережнихтехнологій таким системах. Посуті БСпредставляє із собі комплекс, щоскладається ізбезлічілокальних йглобальнихобчислювальнихмереж. У БСсьогоднізастосовуєтьсянайсучаснішемережне йтелекомунікаційнеустаткування.Відправильноїпобудовимережевоїструктури БСзалежитьефективність йнадійністьїїфункціонування.

Ос-кількипопит на БСдоситьвисокий, ацінависока, багатовеликікомпанії-виробникикомп'ютерноїтехніки, ПЗпропонують наринку свої розробки вданійобласті. Передвідділомавтоматизації банкупостаєважке запитаннявибору оптимальногорішення.Банківська сферавизначаєдвіосновнівимоги до БС – забезпеченнянадійності та безпекипередачікомерційноїінформації.Останнім годиною длявзаємодії ізклієнтами таздійсненнярозрахунків всечастішевикористовуютьсявідкритіглобальнімережі (>наприкладІнтернет).Останняобставинаще болеепосилюєзначимістьзахиступереданихданих віднесанкціонованого доступу.

>Судячи ізусього,найближчим годиноютемпирозвитку БС (особливо в нашій стране) будутьстрімкорости.Практично усіз'являютьсямережевітехнології будутьшвидкобратися банками наозброєння.Неминучіпроцесиінтеграціїбанків у рамкахнаціональних йсвітовихбанківськихспівтовариств. Цезабезпечить постійнарістякостібанківськихпослуг, відякоговиграють, укінцевомурахунку усе – й банки йїхніклієнти.


>Література

1.Автоматизаціябанківськоїдіяльності. / / «>МосковськеФінансовеОб'єднання». -1994, 288 з.

2.Єрмошкін М.М.Інформаційнітехнології вроздрібному банку / М.М.Єрмошкін / /Розрахунки йопераційна робота в КБ, №5, 2005

3.bankir

4.intechbank

5.moscombank

6.vkabank


Схожі реферати:

Навігація