Реферати українською » Банковское дело » Особливості страхових послуг, які пропонують компанії "Аліко-Україна", "ТАС", "Оранта-Життя"


Реферат Особливості страхових послуг, які пропонують компанії "Аліко-Україна", "ТАС", "Оранта-Життя"

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КиївськийНаціональнийЕкономічнийУніверситет

>Ім. Вадима Гетьмана


>Індивідуальна робота №2зістрахування

>Аналітичнийзвіт

повітчизнянимстраховимкомпаніям: «>Аліко-Україна», «ТАС», «>Оранта-Життя»


>Виконала Студентка 3 курсу

>Ф-туМЕіМ, 18групи

КоваленкаО.І.

>Перевірила: У розділі ст.викладач

>ЛібіхК.О.

 

>Київ 2010


Дляаналітичногозвіту було бобрано 3компанії, щоєактивнимиучасникамиукраїнського страховогоринку йспеціалізуються настрахуванні життя (LifeAssurance) : «>Аліко Україна», «ТАС», «>Оранта-Життя».

1.  >Загальна характеристикакомпаній

 

«>Аліко Україна»

>ПриватнеАкціонерне Товариства «>Аліко Україна» -українськакомпанія з 100%іноземнимкапіталом, котраналежитькомпанії American LifeInsurance Company (ALICO) -світовомулідерузістрахування життя.Компанію було бзареєстровано в Україні 16 июля 2002 року.

З самого початкудіяльності «>Аліко Україна»виборолабездоганнурепутаціюсередклієнтів тапартнерівзавдяки своїмвисокоякіснимстраховимпрограмам,зразковомуобслуговуванню танадійнимфінансовимгарантіям.

>Ретельно продуманастратегіярозвиткубізнесу,професійна роботакваліфікованихспеціалістів тавикористаннянайкращихсвітових практик дозволиликомпанії уже досередини 2006 року статілідеромукраїнськогоринкустрахування життя заобсягомзібранихпремій. З тихийпір «>Аліко Україна»незміннопродовжуєочолювати рейтинг,займаючинаразі часткуринку в 26,5% (>відповідно дозвітуДержфінпослуг України за перше півріччя 2010 р).Власникамиполісівкомпанії насьогоднішній деньє понад 83тисячгромадян України.

«ТАС»

>ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО «>Страховакомпанія «ТАС» працює із 2001 року якправонаступник ЗАТ «>Страховакомпанія «>ПриватПоліс»,заснованої у 2000році. СК «ТАС» сталапершоювітчизняноюкомпанієюзістрахування життя.Сьогоднікомпаніяєоднією ізпровідних танайбільшавторитетнихстраховихкомпаній в Україні, котрапропонує своїмклієнтам широкий, спектрсучаснихпрограміндивідуального та корпоративногоубезпечення життя разом ізякіснимпрофесійнимобслуговуванням.Страховакомпанія «ТАС» входити у складфінансово –інвестиційноїгрупи,основнимкінцевимакціонеромякоїєСергійТігіпко.

«>Оранта-Життя»

>Приватне АТ «>Страховакомпанія «>Оранта-Життя»- одна ізнайбільших танайдинамічніших усвоємурозвитку наукраїнськомуринку у сферістрахування життя.

>Компанія бувзаснована 26травня 1998 року йдіє напідставібезстроковоїЛіцензіїДержавної Комісії ізрегулюванняринківфінансовихпослуг України (АВ № 469896 від 30.07.2009).

>Компанія уже понад 10 роківнадаєпослугистрахування життяфізичним особам йобслуговуєпровідні підприємства таорганізації України.

>страховий портфельнакопичувальна

2.  Структурастраховихпортфелів та їхніпорівняльна характеристика

 

>Поняття ">страховий портфель"вживається длявстановленняфактичноїкількостізастрахованихоб'єктів чидіючих домовившистрахування напевній територї. Длязручностіпорівнянняструктуристраховихпортфелівобранихкомпаній,скористаємосьтаблицею:

>Назвакомпанії

>Кількість >громадян,застрахованих на 30.06.2010 р.

зокрема. за 1 півріччя 2010 р.
12 >Оранта-Життя 11 758 3 358
2 >АЛІКО УКРАЇНА 80 064 6 211
3 ТАС 64 893 11 147
>Назва СК

>К-тьдоговорівстрахування,укладених за 1 півріччя 2010 р., тис. грн.

>Всього зокрема. від >громадян >підприємств
5 >Аліко-Україна 6 101 99,53 0,47
3 ТАС 9 104 87,93 12,06
8 >Оранта-Життя 2 847 90,91 8,89

якбачимо ізтаблиць,найбільшийстраховий портфель усвоємурозпорядженнімає СК «>Аліко-Україна» (частка наринкустрахування лайф станом на 2010рікстановить 26%), даліслідує «ТАС», йнайменшою засвоїми масштабамиєстраховакомпанія «>Оранта-Життя».

Хоча усі триобранікомпаніїспеціалізуються настрахуванні життя,проте структурастраховихпортфелів у всіхрізна.

«>Аліко-Україна»

>Накопичувальнестрахування життя >Пенсійнестрахування >Страхування життявиключно навипадок смерти >Іншівиди
>К-тьзастрахованих на 30.06.2010 54 514 - 1793 23757
>Частка у страховомупортфелі 0,68 - 0,022 0,297

ТАС

>Накопичувальнестрахування життя >Пенсійнестрахування >Страхування життявиключно навипадок смерти >Іншівиди
>К-тьзастрахованих, на 30.06.2010 52 563 14 835 11481
>Частка у страховомупортфелі 0,809 0,0002 0,013 0,177

>Оранта-Життя

>Накопичувальнестрахування життя >Пенсійнестрахування >Страхування життявиключно навипадок смерти >Іншівиди
>К-тьзастрахованих, на 30.06.2010 4 578 10 - 7170
>Частка у страховомупртфелі 0,389 0,0009 - 0,61

>Наочнепредставленняструктуристраховихпортфелівдаєзмогупроаналізувати на якісамепослугах по LifeAssuranceспеціалізується данакомпанія. якбачимо для «>Оранта-Життя» 61% страхового портфелюстановлятьіншівидистрахування. Для «>ТАСу»левову часткудоговорівскладаєнакопичувальнестрахування -майже 81%. Для «>Аліко-Україна»тежнакопичувальнестрахуванняєпереважаючим надіншими( 60%), як відпенсійнестрахування у портфель не входити, навідміну відінших двох СК.

3.  Характеристиканакопичувальнихпрограм длядітей, на якіспеціалізуютьсяобранікомпанії

 

«>Аліко Україна»

>ЮніорКапітал -це пакетпрограмстрахування,розроблений у тому,щобдатизмогуподбати промайбутнєсвоєїдитини уже в Першідніїї життя.

«>ЮніорКапітал»допоможенакопичитикошти, котрідитиназможевитратити завласнимбажанням: нанавчання,придбанняжитла,подорожі таін. Доти ж, пакетпрограмнадаєстраховий захист навипадоквтрати чинепрацездатностіСтрахувальника.

>Переваги

>Надійненакопиченнякоштів длядитини шляхомбезпечногоінвестування;

•Страховий захист длядитини -покриттяризикупостійноїнепрацездатностівнаслідокнещасноговипадку;

•Страховий захист дляСтрахувальника (одного ізбатьків чиіншого родича,якийєплатником за ДоговоромСтрахування життя) -покриттяризиків смерти тапостійної таповноїнепрацездатності;

•Покриттяризику смертивнаслідокнещасноговипадку дляСтрахувальника.

•Можливістьпридбаннядодаткового страховогозахисту –покриттяризиківгоспіталізації,хірургічноговтручання танепрацездатності под годинуодужання);

•Захисткоштів віднегативнихнаслідківінфляції (>індексація);

• Уразі смертидитинипротягом дії ДоговоруСтрахування – ПоверненняСтраховихПремій,сплачених занакопичувальноюпрограмоюстрахування,збільшених на сумуДодатковогоІнвестиційногоДоходу та суму фондуІндексації (заумовисплатиіндексованихпремій),розрахованих на даний момент смерти;

•Наданняавтоматичного кредиту длясплатичерговихСтраховихПремій.

Характеристики пакетупрограм

>Періодстрахування

на рядків: 10, 15, 20, 25 років

додосягненнядитиноювіку: 18, 21, 24, 25 років

>Вступнийвік

длядитини: від 0 до 17 років

дляСтрахувальника: від 18 до 55 років

>Страховапремія

>мінімальна: 2000 грн

максимальна: не обмежена

>Страхова сума

>мінімальна: 20 000 грн

максимальна: не обмежена

Доля уНегарантованомуінвестиційномуДоході

Валютастрахування

гривня України

«ТАС»

>програма ">ТАС-ЮНІОР"дозволяє:

·поступовонакопичити накористьдитинизначнийкапітал,який можнавитратити нанавчання у престижномуВУЗі,купівлюквартири/будинку чиавтомобіля, чинавітьзакласти фундаментвласногобізнесу

· забезпечитидитинігіднуфінансовупідтримку, Яка не дозволитинепередбачуванимподіямперекреслити Вашауявлення проїїмайбутнє

>Застрахуватидитину можна від дняїїнародження.

>Страховівиплати >відбуваються увипадках:

·дожиттяЗастрахованої особини (>дитини)

· смертиЗастрахованої особини

·інвалідностіЗастрахованої особини Ігрупи

· смертиСтрахувальника віднещасноговипадку

· смертиСтрахувальника відзахворювання

·інвалідностіСтрахувальника Ігрупи

·повногосирітствадитинивнаслідокнещасноговипадку

«>Оранта-Життя»

«>Оранта-Юність».Післязакінченнятерміну дії договоруЗастрахованійособі (>дитині)виплачуєтьсяочікуванастрахова сума, Якаскладаєтьсязістраховоїсуми,гарантованого прибутку на чотири% тадодатковогоінвестиційного прибутку.

Увипадку смерти чи вразінастанняінвалідностіСтрахувальника (батька) І, IIгрупивнаслідокхвороби чинещасноговипадкукомпанія «>Оранта-Життя»зобов'язуєтьсясамостійновноситистраховіплатежі дозакінчення дії Договору.

>Особливостіпрограми:

Програмузабезпечуєстраховий захистбатьків йнадаєгарантовануматеріальнупідтримкудитині вмайбутньому.

>Застрахованоюособоюможе бутидитина увіці від 1 до 15 років.

>ВікСтрахувальникаможе бути від 18 до 60 років.

>Термін дії договору від 3 до 17 років.

ЗапідсумкамиінвестиційноїдіяльностіКлієнтикомпаніїотримують бонус.

Сумамінімальноговнеску 700 грн.

>Періодичністьсплативнесків:

>щомісячно,щоквартально, разів замірялися вбитипівроку,щорічно, одноразово.

>Територія та годину дії страховогозахисту:

>Полісдіє повсьому світу, 24години надобу.

Валютастрахування:

гривня,долари США,євро.

4.  Рейтингобранихкомпаній у 2010році заданими журналуInsurance Top

 

1) Запоказником «>Страховіпремії»

СК >Позиція у рейтингу >Премії за 1 півріччя2010р.,тис. грн.. >Премії за 1 півріччя2009р., тис. грн.. >Зміни 2010/2009,%
>Аліко-Україна 1 88 903,0 80 790,2 10,04
ТАС 2 56 341,0 68 799,0 -18,11
>Оранта-Життя 12 5 041,5 5 475,9 -7,93

 

>Показниквиплатстраховихпремійєважливим для СК,аджепоказуєїїплатоспроможність й,відповідно,знаходиться упрямійзалежностізіступенемдовіри докомпанії таїїнадійності. Заданимпоказникомбеззаперечнимлідеромє «>Аліко-Україна», котраокрімнайвищогопоказника в абсолютномувимірідемонструєпозитивнудинамікустраховихвиплат, порівняно зпопереднім фатальністю,чим неможутьпохвалитися «ТАС» й «>Оранта-Життя».


2) Запоказником «>Страховівиплати»

СК >Позиція у рейтингу >Страховівиплати, тис. грн.. >Викупна сума, тис. грн.. >К-тьстраховихвипадків, од.
>Аліко-Україна 2 3 503,0 12 729,0 335
ТАС 2 1 948,0 1 948,0 197
>Оранта-Життя 5 788,8 197,2 107

>Данийпоказникхарактеризуєрозміркоштів,фактичновиплаченихстраховиком постраховихвипадках по договорахстрахування таперестрахування.Зновуабсолютнимлідеромсередобранихкомпанійє СК «>Аліко-Україна», сумавиплатякоїудвічіперебільшуєаналогічнийпоказник «ТАС» ймайже у 5разів – «>Оранта-Життя».

3) Запоказником «>Страховірезерви»

СК >Позиція у рейтингу >Страховірезерви на 30.06.10, тис. грн.. >Страховірезерви на 30.06.09, тис. грн.. >Зміни 2010/2009, %
>Аліко-Україна 1 425 325,0 320 481,6 32,71
ТАС 2 274 043,0 219 918,0 24,61
>Оранта-Життя 16 9 297,5 9 586,0 -3,01

>Данийпоказникхарактеризуєстраховика щодо забезпеченнямайбутніхстраховихвиплат йскладається із резервунеотриманихпремій, котрівідповідаютьстраховимризикам, що не настали назвітну дату. Вочевидь, щочимбільший резерв, тімбільшавірогідністьсвоєчасної таповноївиплатистраховоїпремії уразінастаннястраховоїподії длястрахувальника. Зцієї точкизорунайпривабливішоює СК «>Аліко-Україна» ізнайбільшимзначеннямданогопоказника та приростом його зарік натретину. У «ТАС»ситуація із резервомтежнепогана, йприрістмаємісце,проте уменших масштабах, ніж улідера рейтингу. У «>Оранта-Життя» данийпоказник порівняно ізіншимидвомакомпаніямизовсімнезначний йвідрізняєтьсянегативноюзміноюпоказника зарік –зменшенням на 3,01%.


4) Запоказником «>Власнийкапітал»

СК >Позиція у рейтингу >Власнийкапітал на 30.06.10, тис. грн.. >Власнийкапітал на 30.06.09, тис. грн.. >Зміни 2010/2009, %
>Аліко-Україна 2 115 095,0 115 095,0 2,00
ТАС 3 104 720,0 53 840,0 94,50
>Оранта-Життя 6 72 274,9 59 624,0 21,22

>Достатнійобсягвласнихзасобівстраховика,вільних відзобов'язань,єнадійнимчинникомфінансовоїнадійностістраховоїкомпанії. Заданимпоказником не можна невідмітити СК «ТАС», котра недивлячись надещо меншеабсолютнезначеннявласногокапіталу, порівняно із СК «>Аліко-Україна», зарікзбільшиласвійпоказник практичновдвічі(!).

5) Запоказником «>Інвестиційного прибутку»

СК >Позиція у рейтингу >Інвестдохід за 1 півріччя2010р., тис. грн.. >Страховірезерви на 30.06.10, тис. грн..
>Аліко-Україна 1 23 618,0 425 325,0
ТАС 2 12 338,0 274 043,0
>Оранта-Життя 14 378,2 9 297,5

>Цейпоказникхарактеризуєрозміротриманого прибутку наінвестиційнівкладеннястраховика.Відповідно дообов'язкової длястраховиківбонусноїсистемирозподілуінвестиційного прибутку весьзаробленийстраховоюкомпанієюінвестиційний дохідрозподіляєтьсяміжклієнтами йкомпанієюпропорційно 85/15. При цьомуприйнятістраховоюкомпанієюдодатковізобов'язання надподальшомузменшуватися.Знову-таки,позиції поданомупоказникурозподілилисьаналогічно, як й попопередніх.Лідер –

СК «>Аліко-Україна», щоперевершує СК «ТАС» практичноудвічі, а «>Оранта-Життя» - у 7,5разів як поінвестдоходам, то й постраховим резервах.


>Висновок

 

>Аналізтрьохстраховихкомпаній «>Аліко-Україна», «ТАС» та «>Оранта-Життя», котрієуспішнимигравцямиукраїнськогоринкустрахування життя

(входять дотоп-20рейтингів СК), давшизмогуотриматизагальнеуявлення прокожну ізкомпаній,оцінитипередумови та заподій їхніуспішності.

>Аналізстраховихпортфелів наосновіскладенихтаблицьдозволивоцінитимасштабидосліджуванихкомпаній, їхніспеціалізацію унаданніконкретнихвидівпослуг пострахуванню життя( для «ТАС» й «>Аліко-Україна»пріоритетнимвиявляєтьсянакопичувальнестрахування, а «>Оранта-Життя» -іншівиди).

>Аналіз 5найважливішихпоказниківефективностідіяльності СК давшипідставизробитивисновок, щонайуспішнішерозвивається СК «>Аліко-Україна», котраєбеззаперечнимлідеромрейтингівкомпаній пострахування життя побільшостікритеріїв.Цякомпаніястворила для собісприятливийпозитивнийіміджнадійності, щонадалі якщо гарантомїїдинамічногорозвитку. ТАС показавшивисокийприріствласногокапіталу у 2010році, що до 2011,можемоприпустити,дастьпоштовх допозитивнихдинамічнихзрушень ііншихпоказників йпосиленняпозиціїданої СК наринку.

«>Оранта-Життя» запоточнийрікзменшила сумустраховихпремій йрезервів, щодискредитуєїї напершийпогляд, упорівнянні із «>Аліко» й «ТАС».Проте поіншимпоказникамзначення вціломупозитивні, й фактнаявностіданої СК утоп-20 практично всіхрейтингівробитьїїпривабливою дляклієнтів тастворюєналежнийділовийімідж.


Схожі реферати:

Навігація