Реферати українською » Банковское дело » Становлення банківської системи


Реферат Становлення банківської системи

Страница 1 из 2 | Следующая страница
>Зміст

>Вступ

>Розділ І.Становленнябанківськоїсистеми

1.1. Історіярозвиткубанкивськоїсистеми

1.2.Розвитокбанківськоїсистеми вРосії та СРСР

>Розділ ІІ.Поняття іелементибанківськоїсистеми

2.1Поняття,ознаки іелементибанківськоїсистеми

2.2 Банки України

>Розділ ІІІ.Центральний банк країни, йогоформування йрозвиток

3.1.Загальна характеристика центральнихбанків

3.2.Національний банк України

>Висновок

>Література


>Вступ

>історіябанківська система

Уційкурсовійроботірозглянутаісторіярозвитку й характеристикаосновнихелементівбанківськоїсистеми України. Банкипочаливиникати,щезадовго доти, якці запитанняпочалисядосліджуватисянауковцями, й тімцікавіше було бдосліджувати їхнірозвиток ззародження й донашого години.

Усвоїйроботі яставив наметісамез’ясуватизначеннябанків табанківськоїсистеми вцілому дляекономіки країни, порядок їхніформування йфункціонування.Цімоментидужеважливі йпроблемні,оскільки в Українібанківська системавиникла порівняно недавно й томузнаходиться устанірозвитку, взв’язку ізчимвиникаєбезлічнеузгодженихпитань, атакожпитань,механізмвирішення якінеобхіднозмінювати чивдосконалювати.Ця темамаєважливезначення,оскільки вумовахринковоїекономіки банкивідіграютьзначну роль.

Отже, банки –цеустанови, щовиконуютьспецифічнуфункцію –посередникакредитів. З одного боці, смердотімобілізують йконцентруютьвільнігроші, а із іншого –направляють їхні через кредит урізнігалузігосподарства. Аліфункціябанків необмежуєтьсяпосередництвом. У банкахнакопичуютьсядоходипідприємств йзбереження населення, щоперетворюються укредитніресурси, котріпотім уформікредитівнадходять навідтвореннявиробництва йпоновленняоборотнихкоштів.Акумулюючикоштипідприємств й населення, банкивиконуютьоперації:схоронностікоштів,платежі задорученнямклієнтів таоблік,тобтоведутькасовіоперації.

Упершомурозділі мовайде провиникненнябанків, їхньогоперетворення протягомсторіч.ОсобливаувагаприділяєтьсяописубанківськоїсистемиРусі , атакож ужеперетвореноїсистеми СРСР проосновніфункціїбанків того години.

Іншийрозділдаєвизначення самогопоняттябанківськоїсистеми йвідображаєрізніконцепціївчених,пов’язаних ізцимпоняттям.Крім того,цейрозділвключає у собіописознак,якимихарактеризуєтьсябанківська система, атакожелементів, котрівиступаютьносіями рисбанківськоїсистеми. Великаувагаприділяється чинникам, котрівпливають нахідрозвиткубанківськоїсистеми.

>Третійрозділприсвяченийвиникненню йхарактеристиці центральнихбанків, котрієголовноюланкоюбанківськоїсистеми йоцінці їхнінезалежності.Окремемісцезаймаєтрактуванняосновнихзавдань тафункцій центральнихбанків. Данопис НБУ, йогоосновнихфункцій й завдань.


>Розділ І.Становленнябанківськоїсистеми

1.1 Історіярозвиткубанкивськоїсистеми

Історія стародавніхстоліть незалишиладоситьповноїінформації про ті, коливиникли банки, котріоперації смердотівиконували, щоз'явилосяспонукальною силоюїхньогорозвитку. У годинузбереглисявідомості про Першігроші стародавніхнародів (>хутрах,золотихзлитках,первісних монетах), але й не про банки.Іншими словамипервіснаісторіянагромадилачималіматеріальнісвідченнядревнього копійчаногообігу, але й може дати цілкомвідповідь тих, котра при цьому був рольнайпростішихкредитнихустанов.Більш того, самперіодвиникненнябанків невизначений векономічнійлітературі, незрозумілаїхнящира природа.

>Перші банки, нарівніученихвиникли вумовахмануфактурноїстадіїкапіталізму йз'явилисянасамперед в окремихіталійськихмістах (>Венеції,Генуї) у 14 й 15 ст. наїхню думку банк, якособливийінститут товарногогосподарствавиник над зв'язку ізрозвиткомтоварно –грошовихвідносин наранніхетапах товарногогосподарства, а тієїїхнійперіод, колипотрібна бувмережаспеціальнихустанов, щорегулюютьгрошовийобіг йробили в более широких масштабахкредитніоперації. Банкз'явився лише натакійстадіїрозвитку кредиту, коли без йогоширокоїдопомогинеможливо було бфункціонуваннякапіталістичнихпідприємств. Невипадково банкхарактеризувавсявинятково якявищекапіталістичногогосподарства.[1]

>Іншачастинафахівціввважає, що банкивиникли в болеераннійперіод – прифеодалізмі.Вонивідзначають, що в античному й феодальногогосподарствіз'явилася потреба уфункціїбанків, якпосередників у платежах.

Отже, щоіснуючіуявлення пропоявубанківрозходяться не так на 1-2десятиліття, аохоплюютьмайже 2тисячі років.Значить суть запитання про Перші банкинавіть ввизначенніякоїсьісторичноїдати,прийнятної длярізнихсторін.

Слово “банк” скидатися відіталійського “>banco”, щоозначає “>стіл”.Ці “>банко –столи”установлювалися наплощах, де проходилажваваторгівля товарами.Вонавелася ізвикористаннямрізноманітних монет, щочеканилися як державами, то ймістами. Припокупці – продажзустрічалисямонетирізноїформи,різногодостоїнства. Уцихумовахпотрібні булифахівці, котрі б знали йрозбиралися вбезлічі монет, щозвертаються, могли боцінити йдати заради по їхньогообміні.Ціфахівці -мінялирозташовувалисязвичайнозісвоїмиособливими столами наторговищах, девідбуваласяторгівля.

>Поняття банку, щозакріпилося в нашомурозумінні,ототожнювалося ізмінялами йїхнімиособливими столами і уДревнійГреції, дебанкіриназивалисятрапезидами.Своїтрапезиди були і уДревньомуРимі, деіснувалименсарии, щозаймалисяобміном валют, атакождеякимиіншимигрошовимиопераціями.Виходить, що Перші банкивиникли як бі наосновіобміну грошейрізних міст йкраїн.

Сутосемантичнетлумачення слова “банк” приводити нас довисновку, щопоходження банкувідноситься лише до такогоперіодурозвиткугосподарства, колигроші сталивиконуватифункціюсвітових грошей.Виходить, що на болееранніхетапах, колигрошізверталися лише навнутрішньомуринку, банкище неіснували. Разом із тімвідомо, щозбережнаопераціяє болеедревньою.

На думкуісториків,ще 2300 років дон.е. ухолдіїв булиторговікомпанії, щопоряд ізвиконаннямсвоїхбезпосередніхфункційвидавалитакожпозички.Згадування про Першікредитніопераціївідноситься до 6 ст. дон.е. уДревньомуВавилоніпрактикуваласявкладнаоперація:прийомвнесків йсплата по нихвідсотків.Ця жоперації на чотири з. дон.е.практикувалися і уГреції.Примітно, щопоряд зприйомомвнесківдревні греки завідому платуробилиобмін грошей.Ці Першібанківськіопераціївиконували якокремі особини, то йдеякіцерковніустанови, у якіконцентрувалисязначнікошти.Храми булинадійнимзасобом длязбереженняцінностей.Внески,недоторканність якігарантуваласяповажнимвідношенням дорелігії,зробилизнаменитимигрецькіхрами, що сталиодночасносвоєріднимибанківськимиустановами.

>Першібанкіризрозуміли, щовеличезнікошти, щонакопичуються,лежачі без руху –це не продуктивно, бо їхні можна було б бвикористовувати іодержуватиістотнувигоду,віддаючикошти втимчасовекористування, чивідкриваючисамостійноторгові йремісничі підприємства.Заставою при цьомузвичайновиступаликораблі йтовари, адеякихвипадкахбудинки,дорогоцінніречі йнавіть люди (рабі).

>Наданнябанківськоїпозичкисупроводжувалосястягуваннямвисокихвідсотків,рівень якідоходив до 36%річних. Учаси Ярослав Мудрий буввстановленагранична ставка невище 20%річних,котраоднак моглазрости до 40%річних,якщопозичкавидавалася одну годину.

разом зкредитнимиопераціямидревні банкипоступово здобулирозвиток йрозрахунки пообслуговуваннювкладників.Розрахункивироблялися задопомогою “>трансферита”,тобто переносукоштів ізоднієїтаблиці (>рахунка) наіншу .Коженвкладник у банкумав своютаблицю ізпозначенням йогоімені.Кошти ізтаблиці одноговкладникапереносилися натаблицюіншого,утворюючинайпростішіформибезготівковихрозрахунків.

>Зручності,створювані банками було неможливо непривернутиувагуділових людей.Поступовобанківськаклієнтурарозширювалася. Банки у своючергупішли навиконанняробіт –довірителів поскладаннюдоговорівміжклієнтами,почаливиступатипосередниками вторговихугодах. Дляполегшеннярозрахунківдревні банкивипускалинавітьбанківські квитки.Усіцісвідченняніяк непідтверджуютьіснуючеуявлення про ті, що Перші банкивиникли вумовахмануфактурноїстадіїкапіталізму уформібанкірськихбудинків.

>Поряд ізудосконалюваннямкредитнихугод кредиторпочинає за Розпорядженнямсвоїхклієнтіввиконуватирозрахункові ііншіоперації. Отже, банк -це такаступіньрозвитку копійчаногогосподарства, приякійкредитні,грошові йрозрахунковіоперації сталі у їхнісукупностіконцентруватися вєдиномуцентрі.Можна, томуприпустити, що Перші банкивиниклизадовго домануфактурноїстадіївиробництва, уперіодстановлення держави наетапідоситьжвавогорозвитку товарногообміну,грошових йкредитнихвідносин. Такого родувідносини були уже врабовласницькомусуспільстві.

 

1.2Розвитокбанківськоїсистеми вРосії та СРСР

НаРусі із початку 12 в. урезультатіактивноїторгівлі ізнімецькимимістамивизначилисяосновніцентригрошовихоперацій - Новгород й Псков.Монастирі й церкви служилимісцеміснуванняторговихдомів.Иваньковская громадазаймаласягрошовимиопераціями.Спочаткугроші неоформлялися принаданніпозичкизакладеним майном.Поступовопочинаютьрозповсюджуватисязаставнівідносини. Угрошовийобігвводилисяборговізобов'язання –простівекселі.Протягом 12 - 16 ст.виконаннягрошовихоперацій було блокалізованоскороченнямміжнародноїторгівлі,відсутністюпідтримки із боцікнязів йїхніх міст, щонамагалисяпривитьтрадиціїмусульманськоїкредитної справ .Висока ставкалихварів нестимулювалазародження копійчаногогосподарства.

>Відсутністьмобільного копійчаногокапіталу, залежність копійчаногообігу країни відімпортуіноземнихметалевих грошей увиглядімитнихпошлін йакцизів натовари,періодичнопроводимігрошовіреформи із боці держави,географічнавіддаленість окремихрегіонів країни несприяливиникненню приватногопідприємництва.

>Основніфункціїбанків (залученнятимчасововільнихкоштів йїхнєнагромадження;кредитування ремесел,промислів, держав,приватнихосіб;здійсненнягрошовихрозрахунків йплатежів угосподарстві ) здобулисвійрозвиток у рамкахрегулювання копійчаногообігу,підтримка йогостійкоїрівноваги вумовахпостійногодефіциту грошей

>Подібнийрозвиток ( якстановлення )мав длябанків свою між,обумовлену характеромметалевого копійчаногообігу.Справжнійрозвитокбанків винен було бвідбутися тоді, колизникли бобмеження, що ставилиметалевийгрошовийобіг на процесбанківськогопідприємництва.

>Одночасно із банками державинамагалисярізними способамиліквідуватисформованіобмеження,насамперед задопомогоюзвертаннянерозмінних на метавдержавнихпаперових грошей зпримусовим курсом. Однакзміненийвипускпаперових грошейприводив доїхньогознецінення, щовикликалонеможливістьрегулювання копійчаногообігу.Потрібни булиносіїгрошовихвідносин, що незалежали б відмонополії золота іобсяггрошовихвідносинрегламентувавсяступенемрозвиткунаціональногокапіталу.Цимвимогамвідповідаликредитнігроші, щостворилиумови, при які сферазвертання доустановбанківвиступала яквиробництво постворенню грошей.Кредитним грошампотрібен бувособливийінститут, йз'явилися банки.Потімз'являється новафункціябанків –випусккредитнихзасобівзвертання.

>Перетворення векселі в банкноту вякостівизнаногосуспільствомеквівалентаздійснюється в порядкуемісійнихопераційбанків.

>Рістчисельностіпромислових йторговихпідприємств,їхньогоплатіжного обороту входіпромисловоїреволюції 18 – 19 ст. було неможливо забезпечитигрошовівимоги задопомогоюбанкнотоїемісії. Длярозвиткубанківведучоїставаладепозитнаоперація. Узагальнонаціональномумасштабіформувалася сфера чековогозвертання йзаміщення нимиповноціннихметалевих грошей й банкнот якзасібзвертання й платежу.Використання чековогозвертання дозволяло банкамстворювати “>мнимідепозити”. Тому ізрозвитком депозитногозвертанняпідсилюється контроль надбанківськоюліквідністю із боці держави.

УРадянськомуСоюзі із 30-х років по80-і рокта20в. Державоюстворювалася іудосконалювалася системаспеціалізованихбанків.Наприкінцівідзначеногоперіоду вонаскладалася ізВнешнеторгбанка,Агропромбанку,Жилсоцбанка,Стройбанка і Ощадбанку.Кожний із них бувши собоюскладнуцентралізовану систему ізрозгалуженоюмережеюустанов.Державоюпроводилисяреорганізаціяприйнятоїспеціалізації (>розширеннямережі окремих контор йвідділень,розмежування колаклієнтів).

Зарахуноквеликоїмережідержбанкуспецбанки в80-ір.ррозширили своюмережу,причомуприкріпленняздійснювалося взалежності від того,клієнтураякого банкупереважала вданомувідділенні. Зкінцядесятиліттязначначастинадержавнихспеціалізованихбанків йїхніхвідділень бувперетворена вкомерційні банки йїхніфілії.Завдякиприйнятому у1990р. союзному йросійському законам про банки йбанковськудіяльності системакомерційнихбанків сталапоступоворозвиватися.

Банкивиконуютьоперації, щоносять в основномугрошовий характер. Томуступіньрозвиненостітоварно –грошовихвідносин,розвиненостіторгівлі, копійчаногообігувизначаютьмасштаби йзмістбанківськоїдіяльності.

>Банківська системаздобуваєособливийпозитивний заряд усвоємурозвитку уфазіекономічногопідйому.Навпроти, вумовахекономічноїкризи, щосупроводжуєтьсяінфляцією,дефіцитоммісцевих йфедеральнихфінансів,розвитокбанківдестабілізується. Настанібанківськоїсистеми йїїпоточномурозвиткувідбиваються йполітичніфактори, атакожміжбанківськаконкуренція.Розвитокбанківськоїсистемиможестримуватися подвпливомнадмірногоподатковоготиску набанківськийприбуток,відсутністьдостатніхресурсів для активноговеденнябанківськихоперацій.


>Розділ ІІ.Поняття іелементибанківськоїсистеми

 

2.1Поняття,ознаки іелементибанківськоїсистеми

>Найчастіше под словом “система”розуміється складчого-небудь.Слідзазначити, щосередвчених йпрактиків немаєєдиноговизначення “>банківськоїсистеми” йвідсутняєдинаконцепціяролі ймісцяїї векономіці країни. Так, ВасиликО.Д.вважаєїїскладовоючастиноюцілісноїсистемифінансовихінститутів. На його думку, така системаохоплюєдержавний бюджет,різніцентралізовані йдецентралізованігрошовіфонди,інвестиційнікомпанії,біржовіорганізації.Бабічева О.Ю.характеризуєбанківську систему якведуча ланкакредитноїсистеми, деконцентруєтьсяосновнамасакредитних йфінансовихорганізацій.Вонавідносить добанківськоїсистемище іустановибанківського типу йпарабанковскую систему, щоохоплюєспеціалізовані кредитно –фінансові йпочтово -ощадніінститути (>лізингові,факторинговиефірми). Увідомійбанківськійенциклопедії йспеціальному словнику –довіднику “Основи ЗЕД”банківська системавизначається яксукупністьрізнихвидівбанків йбанківськихінституцій,покликаних задопомогоюгрошово – кредитногомеханізмусприятиінтенсифікаціїекономіки, чи як системарізнихвидівбанків йбанківськихінститутів уїхньомувзаємозв'язку, щоіснує втій чиіншій стране увизначенийісторичнийперіод.

>Якими жвластивостями іознакамихарактеризуєтьсябанківська система?

1.Банківська системанасамперед неєвипадковимрізноманіттям,випадковоюсукупністюелементів. Унеї не можнамеханічновключатисуб'єкти, щотакождіють наринку, але йпідлеглііншимцілям.

2.Банківська системаспецифічна, вонвиражаєвластивості,характерні длянеїсамої.Специфікабанківськоїсистемивизначаєтьсяїїскладенимиелементами йвідносинами, щоскладаютьсяміж ними.Сутністьбанківськоїсистемизвернена не дуже досутностічасток, щоскладаютьелементів, але й й доїхньоївзаємодії.

З цоговипливає, щосутністьбанківськоїсистемивпливає складу йсутність окремихїїелементів.

Практиказнаєкількатипівбанківськоїсистеми:

·розподільнацентралізованабанківська система;

·ринковабанківська система;

· системаперехідногоперіоду.

Напротивагурозподільнійсистемібанківська системаринкового типухарактеризуєтьсявідсутністюмонополії держави на банки.

3.Банківську систему можнапредставити якціле, якрізноманіттячастин,підлеглихєдиномуцілому. Цеозначає, щоїїокремічастини (>різні банки)зв'язані таким чином, щоможуть принеобхідностізамінити одна одну. Увипадку,якщоліквідується один банк,уся система має нестаєнедієздатною -з'являєтьсяінший банк, щоможевиконуватибанківськіоперації йпослуги. Убанківську системуможутьулитисяновічастини, щозаповнюютьспецифікуцілого.

4.Банківська система має незнаходиться встатичномустані,навпроти, вонапостійно вдинаміку. Тутвиділяються 2моменти.

>По-перше,банківська система якціле завісься годинузнаходиться врусі,віндоповнюєтьсяновими компонентами, атакожудосконалюється.

>По-друге,усерединібанківськоїсистемипостійновиникаютьновізв'язки.Взаємодіяутвориться якміжцентральним банком йкомерційними банками, то йміж ними.

5.Банківська системаєсистемою “>закритого” типу. Уповномузмістіїї не можнаназватизакритої,оскільки вонавзаємодіє іззовнішнімсередовищем, ізіншими системами.Крім того, системапоповнюєтьсяновимиелементами, щовідповідаютьїївластивостям.Проте вона “>закрита”, бо Незважаючи наобмінінформацієюміж банками йвиданняцентральними банкамиспеціальнихстатистичнихзбірників,інформаційнихдовідників,бюлетенів,існуєбанківська “>таємниця”. За законом банки помиляюсяподаватиінформацію прозалишкикоштів нарахунках, проїхній рух.

6.Банківська система – “самоорганізуюча”,оскільки змінуекономічноїконьюктури,політичноїситуаціїнеминуче приводити доавтоматичноїзміни політики банку.

7.Банківська системавиступає яккерована система.Центральний банк,проводячинезалежнугрошово –кредитнуполітику, урізних формахпідзвітнийлише парламенту чивиконавчійвладі.Ділові банки, будучиюридичними особами,функціонують набазізагального йспеціальногобанківськогозаконодавства,їхня діяльністьрегулюєтьсяекономічними нормативами,установленимицентральним банком, щоздійснює контролю наддіяльністюкредитнихінститутів.

>Елементибанківськоїсистемиутворятьєдність,виражають при цьомуспецифікуцілого йвиступаютьносіями йоговластивостей.

>Елементамибанківськоїсистемиє банки,деякіспеціальніфінансовіінститути, щовиконуютьбанківськіоперації, але й немають статусу банку, атакождеякідодатковіустанови, щоутворятьбанківськуінфраструктуру йзабезпечуютьжиттєдіяльністькредитнихінститутів.

Узалежності від того чиіншогокритерію банки можнакласифікувати у такий спосіб.

Заформоювласностівиділяють –державні,акціонерні,кооперативні,приватні йзмішані банки.Державна формавласностінайчастішевідноситься до центральнихбанків Заправовоюформоюорганізації банки можнарозділити насуспільствавідкритого йзакритоготипівобмеженоївідповідальності.

Пофункціональномупризначенню банки можнарозділити наеміссійні,депозитні йкомерційні.Емісійнимиє усіцентральні банки, їхньогокласичноюоперацієювиступаєвипускготівки вобігВони незайнятіобслуговуванняміндивідуальнихклієнтів.Депозитні банкиспеціалізуються нааккомуляціїзаощаджень населення.Депозитнаоперація (прийомвнесків ) дляданихбанківосновноюоперацією За характеромвиконуванихоперацій банкиподіляються науніверсальні йспеціалізовані.Універсальні банкиможутьвиконувати весьнабірбанківськихпослуг,обслуговуватиклієнтів,незалежно відспрямованостіїхньоїдіяльності. Учисліспеціалізованихбанківзнаходяться банки, щоспеціалізуються назовнішньоекономічнихопераціях,іпотечні банки іін. Навідміну відуніверсальнихбанківспеціалізовані банкиспеціалізуються навизначених видахоперацій.

>Видибанків можнакласифікувати й погалузях, щообслуговуються ними. Цеможуть бути банкибагатогалузеві іобслуговуючіпереважно одну ізгалузей чипідгалузей.

Покількостіфілій банки можнарозділити набезфіліальні йбагатофіліальні.

По сферіобслуговування банкиподіляються нарегіональні,міжрегіональні,національні,міжнародні. Дорегіональних банок, щообслуговуютьголовним чиномякий – чимісцевийрегіон,відносяться ймуніципальні банки.

По масштабахдіяльності можнавиділитималі,середні,великі банки,банківськіконсорціуми,міжбанківськіоб'єднання. Урядікраїнфункціонуютьустановидрібного кредиту. До нихвідносятьсяпозичково -ощадні банки,будівельно –ощаднікаси,кредитнакооперація й т.д.

Убанківськійсистемідіютьтакож банкиспеціальногопризначення йкредитніорганізації ( не банки ). Банкиспеціальногопризначеннявиконуютьосновніоперації завказівкоюорганіввиконавчої влади,єуповноваженими банками,здійснюютьфінансуваннявизначенихдержавнихпрограм.Деякікредитніорганізації немають статусу банку, смердотівиконуютьлишеокреміоперації, у зв'язку ізчим неодержують від Центрального банкуліцензію наздійсненнясукупноїбанківськоїдіяльності.

Доелементівбанківськоїсистемивідносять йбанківськуінфраструктуру. Донеївходятьрізного роду підприємства,агенства йслужби, щозабезпечуютьжиттєдіяльністьбанків.Вонавключаєінформаційне,методичне,наукове,кадрове забезпечення, атакожзасобу зв'язку,комунікації іін.

>Особливим блокомбанківськоїсистеми служитибанківськезаконодавство, щопокликанерегулюватибанківську діяльність.

Ізвичайно жбанківська система має неможеіснувати безбанківськогоринку. Наньомуконцентруютьсябанківськіресурси, атакожздійснюютьсяторгівлябанківським продуктом.

Уорганізаційномупланіпередбачаютьоднозвеную йдвухзвеннуюбанківську систему.

Длярозвитихкраїн характернадвузвенная система, щовключає у собі вякостіосновної,першої ланкицентральний банк, щовиступає вроліорганізатора й контролера копійчаногоутворення в стране, а як другу ланкувиступаютьсамостійні, але йпідконтрольні центральному банкукомерційні йспеціалізовані банки.

ПриоднозвеннойсистеміЦентральний банк йкомерційні банкизнаходяться на одномурівні,виступаючирівноправнимигвинтами, чиусі банкиєдержавнимивідділеннями центрального банку.Така система й українзіслабкорозвитийекономічної й длякраїн ізтоталітарним режимом.

Зпоглядурегламентації йліцензуваннябанківську системурозділяють на:

·універсальну;

·спеціалізовану.

Ууніверсальнійсистемікомерційні банкимаютьможливістьвиконуватиусівиди кредитно –фінансовихпослуг.Прикладомтакоїуніверсальноїсистемиє системаНімеччини.

Успеціалізованійсистемірізнікомерційні банкиспеціалізовані навиконанніщодовузького колаоперацій. У чистомувидітакоїсистеми неіснує, але й максимальнонаближена донеїбанківська система США.

>Сучасніумовирозвиткубанківськоїсистеми привели донеобхідності переходу відспеціалізованої доуніверсальноїсистеми, боостаннясполучена ізменшимбанківськимризикомзавдяки йогорозподілу йдиференціації.Перехід доуніверсальноїбанківськоїсистемивідбуваєтьсятакож такимкраїнах якЯпонія,Австралія.

 

2.2 Банки України

>Відповідно до ст. 1 Закону України “Про банк йбанківську діяльність“, предметомє структурабанковскоїсистеми,економічніорганізаційні йправові засадистворення,діяльності,реорганізації йліквідаціїбанків. Авідповіднометоюєправове забезпеченнястабільногорозвитку йдіяльностібанків в Україні йстворенняналежного конкурентногосередовища нафінансовомуринку, забезпеченнязахистузаконнихінтересіввкладників йклієнтівбанків,створеннясприятливих умів длярозвиткуекономіки України тапідтримкивітчизняноготоваровиробника.[2]

>Виходячи іздосягненьвітчизняної йзарубіжноїюридичної науки, можнадатитакевизначення банку. Це-особливаюридична особа, Яка травні спе-ціальнуправоздаптність,акумулюегрошовікошти йнакопичення ,надаекредити, атакожздійснюєгрошовірозрахунки,емісію грошей йціннихпаперів,операції ізбанківськимиметалами таіншібанківськіоперації.[3]

>Існуєдекількабанківських структури Україні, таких як:державний банк,кооперативні,банківськіоб’єднання такихтипів:банківська корпорація,банківськахолдингова група,фінансовахолдінгова група.

>Державний банк -це банк, стовідсотківстатутного капіталуякого належатидержаві.

При цьому взаконі проДержавний бюджет України на2001р.передбачаютсявитрати наформуваннястатутногокапіталу державного банку.Державний банкзасновується зарішеннямКабінету міністрів України,останнійзобов’язанийотриматипозитивнийвисновокНацйонального банку України із приводунамірузаснування державногобанку.Національний банк Україниздійснюєдержавнуреєстрациюдержавнихбанків.

Органиуправління державного банкуєнаглядова рада таправління банку. А органом контролю державного банкуєревізійнакомісія,персональний такількісний складякоївизначаютьсянаглядовою радою державного банку.

>Наглядова радаєвищім органомуправління державного банку, щоздійснює контролю наддіяльністюправління банку ізметою

>збереженнязалучених увкладигошовихкоштів, забезпечення їхні Поверненнявкладниками тазахистуінтересів держави якакціонера державного банку таіншйфункції,визначені Законом України про банки йбанківську діяльність.

Президент Українипризначаєсімчленівнаглядової заради державного банку шляхомприйняттявідповідного указу.Верховна Рада Українипризначеєсімчленівнаглядової заради державного банку шляхомприйняттявідповідноїПостанови.

>Строкповноваженьчленівнаглядової заради державного банку – 5 років.Наглядову раду державного банкуочолюе голова ,якийобираетьсянаглядовою радоюзі складуіічленів.

Докомпетенціїзагальнихзборів банкуналежитьприйняттярішеньщодо:

1.визначенняосновнихнапрямівдіяльностібанків тазатвердженнязвітів про їхнівиконання;

2.внесеннязмін йдоповнень до статуту банку;

3.змінирозмірустатутногокапіталу банку;

4.призначення тазвільненняголів тачленівспостережної заради банку,ревізійноїкомісії;

5.затвердженнярічнихрезультатівдіяльності банку,включаючи йогодочерні підприємства,затвердженнязвітів та з висновкамиревізіиноїкомісії тазовнішнього аудитора;

6.розподілуприбутків.

>Спостережна рада банкуздійснюетакіфункції:

1.призначае йзвільняє голову тачленівправління банку;

2.контролює діяльністьправління банку;

3.визначаезовнішнього аудитора;

4.встановлює порядокпроведенняревізії та контролю зафінансово-господарськоюдіяльністю банку;

5.приймаерішенніящодопокриттязбитків;

6.приймаєрішеннящодостворення,реорганізації таліквідаціїдочірнихпідприємств,філій йпредставництв банку,затвердження їхністатутів йположень;

7.затверджуєумови оплати роботи таматеріальногостимулюваннячленівправління банку.

>Повноваженнявиконавчого органу державного банкувизначаються його статутом.Кандидатуриголовм тачленіввиконавчого органуузгоджуються ізНаціональним банком Українивідповідно в Україну “Про банки йбанківську діяльність”.

>Кооперативні банкистворюються за принципомтеріторіальності таподіляються намісцеві тацентральнийкооперативниі банки.Мінімальнакількістьучасників місцевого кооперативного банку травні бути не менше 50осіб.Уразізменшеннякількостіучасників й неспроможностікоореративного банкупротягом одного рокузбільшити їхньогокількість домінімальноїнеобхідноїкількості діяльність такого банкуприпиняеться шляхомзміниорганізаційно- правовоїформи чиліквідації.Учасниками центрального кооперативного банкуємісцевікооперативні банки.

>Функціями центрального кооперативного банкуєцентралізація таперерозподілресурсів,акумульованихмісцевимикооперативними банками, атакожздійснення контролю задіяльністюкооперативнихбанківрегіональногорівня.

Органиуправлінняєзагальнізбориучасників,спостережна рада банку таправління банку.Органом контролюєревізійнакомісія банку.

>Кожнийучасник кооперативного банкунезалежно відрозмірусвоєїучасті укапіталі банку травні право одного голосу.

Банкимають правостворюватибанківськіоб’єднання такихтипів:банківськакорпорація,банківська холдингова група,фінансовахолдингова група.

>Банківськеоб’єднаннястворюється запопередньоюзгодоюНаціонольного банку України тапідлягаєдержавнійреєстрації шляхомвнесеннявідповідногозапису доДержавногореєструбанків. Банкможе бутиучасникомлише одногобанківськогооб’єднання.Учасники банківськогооб’єднання перед своювласноюназвоювказуютьназву банківськогооб’єднання.

Одним ізтипівбанківськихоб’єднаньєбанківськакорпорація.

>Банківськакорпорація-цеюридична особа,засновниками таакціонерамиякоїможуть бутивиключно банки.Вонастворюється ізметоюконцентраціїкапіталівбанків-учасниківкорпорації,підвищення їхньогозагальноїліквідності таплатоспроможності, атакож забезпеченнякоординації танагляду за їхнідіяльністю.Банківськакорпораціяпідлягаєреєстрації уНаціональному банку України й заноситися доДержавногореєструбанків. Банки, щоувійшли убанківськукорпорацію, неможутьвходити доіншихбанківськихоб’єднань,крім як зазгодоюкорпорації, атакожщеодноюумовоює ті, що банки, котріувійшли добанківськоїкорпорації,повинні в всіхсвоїх документах,вказувати своюналежність докорпорації.

>Банківськахолдингова група –цебанківськеоб’єднання, у складякоговходятьвиключно банки.

>Материнському банкубанківськоїхолдинговоїгрупимееналежати не менше 50%акціонерногокапіталуаьо голосів шкірного ізіншихучасниківгрупи, котріє йогодочірніми банками,

>Дочірній банк не травні прававолодітиакціямиматеринського банку. Уразі,якщодочірній банкнабувпрововласності наакціїматеринського банку,вінзобов’язанийвідчужити їхнього умісячнийтермін.

>Фінансовахолдингова групамаєскладатисяпереважно чивиключно ізустанов, щонадаютьфінансовіпослуги,причомусеред нихмає бутищонайменше один банк, йматеринськакомпаніямає бутифінансовоюустановою.

>Материнськакомпаніяфінансовоїхолдинговоїгрупизобов’язанаподоатинаглядовим органамконсолідовано –фінансовий тастатистичнийзвітигрупи.

Зметоюзахисту тапредставленняінтересівсвоїхчленів,розвиткуміжрегіональнихміжнароднихзв’язків, забезпеченнянаукового таінформаційногообміну йпрофесійнихінтересів, розробкирекомендаційщодобанківськоїдіяльності банкимають правостворюватинеприбутковіспілки чиасоціації.Вони помиляюсязайматисябанківською чипідприємницькоюдіяльністю й неможуть бутистворені ізметоюотриманняприбутку.Асоціаціябанківєдоговірнимоб’єднаннямбанків й не травні прававтручатися у діяльністьбанків –членівасоціації (>спілки).


>Розділ ІІІ.Центральний банк країни, йогоформування йрозвиток

 

3.1Загальна характеристика центральнихбанків

>Головноюланкоюбанківськоїсистемибудь-якої державиєцентральний банк країни. Урізних державахтакі банкиназиваютьсяпо-різному:народні,державні,емісійні,резервні й т.д.

>Центральні банкивиникли яккомерційні банки,наділені правомемісії банкнот.Незважаючи тих, щопершим банком, щоздійснивемісію, був Банк Стокгольма (у1650р.вінвипустивдепозитнісертифікати назолотімонети, щовиписувалися напред'явника йзверталисянарівні ізіншими видами грошей навсій територїкоролівстваШвеції),першимемісійним банкомвважаєтьсястворений у1964р. БанкАнглії,оскількивінпочаввипускатибанкноти йвраховуватикомерційнівекселі.Згодом,крімемісії банкнот, зацентральними банкамизакріпилася рольскарбника держави,посередникаміж Державою йкомерційними банками,провідникагрошово –кредитної політики держави. Будучикомерційними,центральні банки булинаціоналізовані, й в даний годинукапітал центральнихбанків чицілкомчастковоналежитьдержаві.

>Створення центральногоемісійного банку було б обумовленепроцесамиконцентрації йцентралізаціїкапіталу, переходом доєдинихнаціональнихгрошових систем.

як правило,основнимправовим актом, щорегулює діяльністьнаціонального банку, служити закон процентральний банк країни;вінвстановлюєорганізаційно –правовий статусостаннього, процедуру чипризначеннявиборів йогокерівного складу, статус увзаєминах із Державою йнаціональноюбанківськоюсистемою.Даним закономзакріплюютьсяповноваження центрального банку якемісійного центру країни.

>Поряд з законом процентральний банквзаємодіїміжцентральним банком йбанківськоюсистемоюрегулюються законом пробанківську діяльність.Такий законвизначаєосновні права іобов'язкикредитнихінститутівстосовно центрального банку.

>Центральні банкиєрегулюючоюланкою вбанківськійсистемі, томуїхня діяльністьзв'язаназізміцненням копійчаногообігу,захистом йзабезпеченнямстійкості національноїгрошовоїодиниці йїї курсустосовноіноземних валют;розвитком йзміцненнямбанківськоїсистеми країни;забезпеченнямефективного йбезперебійногоздійсненнярозрахунків.

>Традиційно передцентральним банком переносити 5основних завдань.Центральний банкпокликаний бути:

-емісійним центром країни,тобтокористатисямонопольним правом навипуск банкнот;

- банкомбанків,тобторобитиоперації не ізторгово –промисловоюклієнтурою, апереважно із банкамиданої країни:зберігатиїхнікасовірезерви,розмір якіустановлюється законом,надаватиїмкредити,здійснюватинагляд, підгримуватинеобхіднийрівеньстандартизації йпрофесіоналізму внаціональнійкредитнійсистемі;

-банкіром уряду, для цоговінповинний підгримуватидержавніекономічніпрограми йрозміщатидержавніцінніпапери;надаватикредити йвиконуватирозрахунковіоперації для уряду,зберігати золото –валютні (>операції)резерви;

-головнимрозрахунковим центром країни,виступаючипосередникомміжіншими банками країни привиконаннібезготівковихрозрахунків,заснованих назалікувзаємнихвимог йзобов'язань (>клірингів);

- органомрегулюванняекономікигрошово –кредитними методами.

Урядікраїнцізадачі центральнихбанківзакріпленізаконодавством. Так,монополія наемісію національноїгрошовоїодиницідастьможливість центральному банкутримати под контролемліквідністькредитнихінститутів.

як банкбанківцентральний банкнадаєкредитнимінститутамможливістьрефінансування.Найбільшпоширені 2видиоперацій центрального банку ізкредитнимиінститутами: купівля й продажівчеків йвекселів ( у томучисліказначейських ):заставніоперації ізціннимипаперами, векселями йплатіжнимивимогами.

>Важливу роль уфункціонуваннібанківськоїсистеми країниграє характерздійсненнянаглядуцентральним банком.

Прирішенніп'яти завданьцентральний банквиконує 3основніфункції:регулюючу,контролюючу йінформаційно –дослідницьку.

Дорегулюючогофункціївідноситьсярегулюваннягрошовоїмаси вобігу. Цедосягається шляхом чискороченнярозширеннянаявної йбезготівковоїемісії йпроведеннядисконтної політики, політикимінімальнихрезервів,відкритогоринку,валютної політики.

Зрегулюючоюфункцієютіснозв'язанаконтролюючафункція.Центральний банкодержуєвеликуінформацію про стан того чиіншого банку припроведенні,наприклад, політикимінімальнихрезервів приредисконтирования.Контролюючафункціявключаєвизначенівідповідностівимогам доякісного складубанківськоїсистеми,тобто процедуру допускукредитнихінститутів нанаціональнийбанківськийринок.Крім того,сюдивідносятьсярозробка набору необходимих длякредитнихінститутівекономічнихкоефіцієнтів й норм й контролю над ними.

Узаконі процентральний банквеликезначенняприділяєтьсяинформацйно –дослідницькоїфункції банку:передбачається, що банкзобов'язанийпублікувати своїрішення вспеціальномудодатку центральних газет.

>Центральний банк,маючи,аналізуючи йпублікуючиоб'єктивнуінформацію проситуацію вгрошово –кредитній сфері,може оперативнореагувати наглобальні йлокальніекономічніпроцеси.

 

3.2Національний банк України

>Національний банк України посвоєму правовим статусомє одним ізнайважливішихінститутів держави.Він не входити ужодну ізгалузей влади. Свою діяльністьздійснює за принципаминезалежності іекономічноїсамостійності. Аліцейголовний органбанківськоїсистеми за низкоюпитаньзалежить відЦентральної Заради, передякоюзвітує про свою діяльність.Верховна Радапризначає половину складу Заради НБУ, атакожслухаєзвіти йогокерівника про діяльність банку.

РадаНаціонального банку України увідповідностізістаттею 100Конституції Українирозробляєосновніпринципигрошово –кредитної політики йздійснює контролю надїїпроведенням.

НБУпідтримуєекономічнуполітикуКабінету міністрів,поки вона несуперечитьзабезпеченнюстабільностігрошовоїодиниці. України. Голова Нацбанку чи один із йогозаступниківможутьбрати доля взасіданняхКабінету міністрів. Таким чином, НБУ як орган державиєрівноправним партнером державного органувиконавчої влади -Кабінету міністрів України.Основнафункція НБУ – забезпеченнястабільностігрошовоїодиниці.Адженаціональнагрошоваодиниця –цеознакаекономічного йполітичногопотенціалу країни,їїнезалежності.

>Законодавство процентральний банк

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація