Реферати українською » Банковское дело » Нетрадіційні банківські Операції та послуги


Реферат Нетрадіційні банківські Операції та послуги

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ

>Розділ 1.Нетрадиційніопераціїбанків нагрошовомуринку

>Розділ 2.Видидіяльності наринкуціннихпаперів

>Розділ 3.Фінансовийаналіздіяльності на фондовогоринку

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури

>Додатки


>Вступ

>Розширення спектруфінансовихпослуг тазростанняролінебанківськихфінансовихустанов уінвестиційномупроцесієважливимпідґрунтямекономічногозростання. сучаснийфінансовий сектор України,внаслідокінституційних тафункціональних характеристик, неповноюміроювідповідаєтенденціямсвітовихфінансовихринків.

>Досвідекономічнорозвинутихкраїнсвідчить, що доброналагодженастрахова справа,розвиток йналежнефункціонуваннянебанківськихкредитнихустанов,пенсійнихфондів,іншихвидівфінансовихпосередників таінституційнихінвесторівсприяютьсталостіфінансових систем тарозв’язаннюсоціальних проблем. Убагатьохкраїнах світурівеньрозвиткунебанківськогофінансового сектора йфінансовихринків уціломуєіндикаторомзрілостіринковихвідносин.

Насучасномуетапі вфінансовійгалузіздійснюється багатонауковихдосліджень, позначка які -розгляд тавстановленнявзаємозв’язківміжтимипроцесами, щовідбуваються нафінансовомуринку.Теоретико-методологічніпроблемививченняфінансовогоринкупов’язані ізвідсутністюєдиноготрактуванняосновоположнихфінансовихкатегорій, таких, якфінанси,фінансова система,фінансовийринок,фінансипідприємств,державніфінанси,регіональніфінанси,місцевіфінанси тощо.

Основуринкупослугскладаєвеличезна йшвидкозростаючачастина - сферафінансовихпослуг. Предметомобміну на цьомуринкуєфінансовіпослуги, котріє результатомдіяльностіфінансового сектора:банківські,страхові,інвестиційніпослуги,операції ізціннимипаперами.

>Розвитокпромисловостіпризводить довивільненняробочоїсили, Якапоглинаєтьсясфероюпослуг йвідповіднорозширюється донеобхідності ">виробничих"послуг, щодаютьможливістьпродаватитовариспільно ізпослугами.

>Змінилася структуранаданняпослуг.Зрослачасткапрофесійнихпослугдержавних танедержавнихбанківськихустанов,небанківськихзаощаджувальнихінститутів,державнихінститутів наринкуфінансовихпослуг,контрактнихнебанківськихфінансовихінститутів.

>Трансформуванняекономіки Українихарактеризуєтьсявпливом низькічинниківнеекономічного характеру, таких якповедінка уряду,економічна культура таекономічний порядок,схильність дозаощадження,недовірафізичнихосіб досуб'єктівгосподарювання,низькийрівеньрозвиткуринковоїінфраструктури тощо. Усеціломупризводить донерозвиненостіринкуфінансовихпослуг та їхньогослабкоговпливу наекономічнезростання.


>Розділ 1.Нетрадиційніопераціїбанків нагрошовомуринку

Законом України "Про банки йбанківську діяльність" таПоложенням про порядоквидачі банкамбанківськихліцензій,письмовихдозволів таліцензій навиконання окремихопераційвизначеноперелікбанківськихоперацій йпослуг, котрі банкмає правонадавати.

>Банківськіпослуги -це комплексупорядкованихдій банку,пов'язаних ізобслуговуваннямклієнтів, упроцесі якістворюєтьсядоданавартістьпрацівниками банку бездодатковоговідчуженнянакопиченоївартості, безпосиленняризикувтратиактивів.Банківськимипослугами можнавважатитакож дії банку, котрісупроводжують йогоосновніфункції йспрямовані на збільшення прибутку банку.

>Нетрадиційнібанківськіоперації тапослугивключають:лізинговіопераціїбанків, факторинг тафорфейтинг,гарантійніопераціїбанків,трастовіпослугибанків таіншінетрадиційнібанківськіоперації.

>Лізинговіопераціїбанків

>Лізинг -це комплексекономічнихвідносин, щовиникають у зв'язку ізкупівлею увласністьмайна та йогоподальшимнаданням утимчасовеплатнекористування.

>Іноділізингототожнюють ізпоняттям ">оренда". Алі на самом делелізинг необмежуєтьсязданняммайна воренду.

>Вигодилізингодавця:

>отриманнядоходів;

забезпеченняреалізаціїпродукції танаданняпослуги, що заінших умів було б бневигідно чинеможливо;

>підвищенняекономічноїефективностізданого ворендуобладнання;

>розширенняклієнтури,зміцненнязв'язків із нею.

>Розмірвідсотка, щосплачується залізинговіпослуги,нижчий відвідсотка, щосплачується по кредит, томуклієнтувигіднішекористуватисялізингом, ніжбрати позикупридбанняобладнання.

>Переваги длялізингоодержувача:

100 %кредитування, що непотребуєнегайного початкувиплат;

як правило,лізинготриматилегше, ніж кредит;

>поява доступу досучасногообладнання,можливості оперативногооновленнявиробництва,причому заризикстарінняобладнаннявідповідальнийлізингодавець.

>Лізингздійснюється за договоромлізингу,якийрегулюєправовідносиниміжсуб'єктамилізингу.Договірукладається уформібагатосторонньої догоди заучастюлізингодавця,лізингоодержувача,продавцяоб'єкталізингу чидвосторонньої догодиміжлізингодавцем йлізингоодержувачем уписьмовійформі.

>Фінансовийдоговір -цедоговірлізингу, урезультатіукладенняякоголізингоодержувач насвоєзамовленняотримує уплатнекористування відлізингодавцяоб'єктлізингу на рядків, неменший від рядок, заякийамортизується 60 %вартостіоб'єкталізингу,визначеної щодняукладення договору.

>Оперативнийдоговір -цедоговірлізингу, урезультатіукладенняякоголізингоодержувач насвоєзамовленняотримує уплатнекористування відлізингодавцяоб'єктлізингу на рядків,менший від рядок, заякийамортизується 90 %вартостіоб'єкталізингу,визначеної щодняукладення

>Зворотнийдоговір -цедоговірлізингу,якийпередбачаєнабуттялізингодавцеммайна увласника йпередання цогомайнайому влізинг.

>Пайовийдоговір -цездійсненнялізингу заучастюсуб'єктівлізингу наосновіукладеннябагатостороннього договору тазалучення одного чикількохкредиторів, котріберуть доля вздійсненнілізингу,інвестуючи своїкошти. При цьому сумаінвестованих кредиторамикоштів неможеперевищувати 80 %вартостінабутого длялізингумайна.

>Міжнароднийдоговір -цедоговірлізингу, щоздійснюєтьсясуб'єктамилізингу, котріперебувають подюрисдикцієюрізних держав, чиякщомайно чиплатежіперетинаютьдержавнікордони.Міжнароднийлізингздійснюєтьсявідповідно в Україну "Пролізинг",іншихзаконодавчихактів України,міжнароднихдоговорів, в якібере доля Україна, тадоговорів,укладенихсуб'єктамилізингу.

>Об'єктлізингупротягомтерміну дії договорулізингуєвласністюлізингодавця. Уразі переходу прававласності наоб'єктлізингу відлізингодавця доіншої особинидоговірлізингузберігає силущодо новоговласника. Удоговоріфінансовоголізингуможепередбачатися правовикупуоб'єкталізингулізингоодержувачем после чи дозакінчення рядок договору, але й нераніше рядок,протягомякогоамортизується 60 %вартостіоб'єкталізингу,визначеної щодняукладення договорулізингу. Правовласності наоб'єктфінансовоголізингунабуваєтьсялізингоодержувачем послесплатиповноївартостіоб'єкталізингувідповідно до умів договорулізингу тазаконодавства України.

Зметою забезпеченняінтересівсуб'єктівлізингу привиконанні нимилізинговихопераційоб'єктлізингу йризики,пов'язані ізвиконаннямлізинговихдоговорів, атакожризикивипадковогознищення чипошкодженняоб'єктівлізингупідлягаютьстрахуванню задомовленістюсторін договорулізингувідповідно дозаконодавства.

>Лізингоодержувач закористуванняоб'єктомлізингу вноситиперіодичнілізинговіплатежі.Тривалістьперіоду, заякий вноситисялізинговийплатіж,встановлюється договоромлізингу йможе бутинерівномірною.

Длярозрахункусумилізинговихплатежіввикористовуютьконцепціютеперішньоївартості, Якапов'язана ізвартістю (відсотками) закористуваннягрошимапротягом рядоклізингу.

>Теперішнявартістьпов'язана ізрозрахунком складного дисконту для шкірноголізингового платежу.Теперішнювартість одноголізингового платежу на 1 грн (якої сумукоштівнеобхідновкласти тепер,щоб через п >періодівотримати 1 грн)розраховують заформулою: 1 (1+й) п, (1.1), де й - ставка відсотка; п -кількістьперіодів.

>Сплатумита,податку надоданувартість та акцизногозбору приввезенніоб'єктівлізингу намитнутериторію України приздійсненніопераційміжнародноголізингуздійснюютьвідповідно в Україну.

>Якщооб'єктомлізингуєдержавнемайно чидоговірпайовоголізингупередбачаєзалученнядержавнихкоштів чи для забезпеченнявиконаннялізингового договорунадаютьсядержавнігарантії, тодоговірлізингупідлягаєобов'язковійреєстрації увстановленомуКабінетом міністрів України порядку.Договори, незареєстровані увстановленому порядку,визнаютьсянедійсними.

>Факторинг йфорфейтинг.

Законом України "Про банки йбанківську діяльність" факторингвизначається якпридбання прававимоги ізпостачаннятоварів йнаданняпослуг,прийняттяризикувиконанняцихвимог таінкасаціяцихвимог.

Уфакторингуберуть доля тристорони:

чинник (>спеціалізованаустанова,спеціальнийвідділкомерційного банку);

>постачальник;

>покупець.

Прифакторингу безфінансуванняклієнтподає чинникудокументи, щопідтверджуютьвідвантаження товару, а чинникзобов'язуєтьсяотримати накористьклієнтагрошовікошти,тобто роль чинниказводиться доінкасуванняфінансовихдокументів.

>Факторинг ізфінансуваннямполягає до того, що чинниккупуєрахунки-фактуриклієнта йвиплачуєйомугрошовікошти врозмірі 80-90 %сумиборгу.Решта 10-20 %, щозалишилася, банкотримує яккомпенсаціюризику допогашенняборгу.Післяпогашенняборгу банкповертаєотриману сумуклієнту.

>Факторинг із правомрегресупередбачає, щобанк-фактормає право Повернення чинникомклієнтунесплаченихпокупцемрозрахунковихдокументів ізвимогою Поверненнякоштів.

>Факторинг без праварегресузумовлюєризик для чинника привідмовіплатника відвиконаннясвоїхзобов'язань.

Привідкритомуфакторингудебіторамнадсилаєтьсяповідомлення проукладення догоди йпропонуєтьсяздійснитиплатежібезпосередньо чиннику.

Призакритомуфакторингудебіторинаправляютькоштиклієнту, а тієїрозраховується із чинником.

>Внутрішній факторинг - колипостачальник, йогоклієнт й чинникперебувають водній стране.

>Зовнішній факторинг - коли один ізучасниківопераціїперебуває віншій стране.

>Простий факторинг - колиоб'єктамифакторингуєрахунки-фактури.

>Вексельний факторинг - колиоб'єктомєвекселі,виписані напостачальника, котріобліковуються чинником.

>Факторинг запартіямитоварів - колиздійснюєтьсявідкритийоблікрахунків-фактур запартіямитоварів, йплатникипереказують чиннику усіплатежі,призначеніпостачальнику.

>Факторингагентського типу - колидисконтуютьсяпродажіокремимпокупцям, а кредитзабезпечується чинником ізвідкриттямспеціальнихрахунків подконкретніоперації.

>Форфейтингдещо схожий на факторинг. Аліякщо факторингвикористовують длякредитуваннякороткостроковоїзаборгованостівсередині країни та за кордоном й, як правило, черезпридбання всіхвимог, тофорфейтуванняєінструментомкредитування окремихекспортнихвимог,зазвичайсередньострокових.

>Спільнеміж факторингом тафорфейтингомполягає до того, щоціметодивикористовують дляскороченнязаборгованості вбалансі на продажвимог.

>Перевагифорфейтингу дляклієнта:

· неіснуєризикупроцентних ставок;

·відсутністьвитрат наінкасування (>стягнення задорученнямклієнта)боргу;

·усуненнявалютнихризиків;

·відсутністьполітичногоризику;

·відсутністьризику неплатежу;

·поліпшенняліквідноїпозиціїекспортера. Донедоліківфорфеитингу належатитакі:

·високавартістьоперації;

·складністьзнайтифорфейтера.

>Форфейтингзастосовують такимопераціях:

·фінансових - ізметоюшвидкоїреалізаціїдовгостроковихфінансовихзобов'язань;

·експортних - длясприяннянадходженнюготівкиекспортеру,якийнадав кредитзарубіжномупокупцеві.

Увартістьфорфейтингувходять:

>прибутокфорфейтера;

>вартістьнаданихгрошовихкоштів;

>покриття відкомерційногоризику;

>покриття відполітичногоризику;

>покриття від валютногоризику;

>покриття відсотковогоризику.

>Гарантійніопераціїбанків.

>Гарантійніопераціїполягають узобов'язанні банкувиплатитиборг свогоклієнта,якщоостанній незможе (незахоче)виконати своїзобов'язання.

Оплата жнаданнягарантійнихпослуг -цекомісія.

>Банківськігарантії, особливовідомихплатоспроможністюбанків,фактичноозначають доступклієнта до кредиту.

>Поручительствоєоднією із формгарантії -цедоговір, згідно ізяким одна особа (поручитель)бере у собі перед кредитором відповідальність завиконанняборжникомзобов'язання вповномуобсязі чи лишечастково.

>Поручительство завідсутностііншоїдомовленостізабезпечує не лишеосновнезобов'язання головногоборжника, а ідодаткові, щовиникають із основноговідповідно до закону (>наприклад,зобов'язаннясплатитизаконніпроценти запрострочення платежу,відшкодуваннязбитків, щовідбулись приневиконаннізобов'язання,сплатудоговірної неустойки).

>Платіжнезобов'язання -це формагарантії, Якастворюєабстрактне (неакцесорне)зобов'язаннящодобенефіціара (>покупця). Гарантзалишаєтьсязобов'язанимнавіть тоді, колизобов'язання, щостановить основу договору, ізякихось причинвтрачено.Він винен беззапереченняздійснитиплатіж напершувимогу. Томувінможе і якщо лишеперевіряти, чи правильнозапитанагарантія,тобто чивиконаніформальніумови згідно із текстомгарантії.Він неперевірятимематеріальнуправомірністьпред'явленнявимог загарантією.

>Відкличнабанківськагарантія -цегарантія, Якаможе бутивідкликана чиїїумовиможуть бутизмінені безпопередньогоповідомленнябенефіціара.Такагарантія немістить твердогозобов'язання банку передбенефіціаром й,отже, неєдостатнімзабезпеченням длябенефіціара. Упрактиціміжнароднихрозрахунківвідкличнабанківськагарантія практично невикористовується.

>Безвідкличнабанківськагарантія -цегарантія, котра неможе бутивідкликана, аїїумови неможутьзмінюватись беззгодибенефіціара.Бенефіціару,якийхочеотриматитвердезобов'язання банку,доцільнішевикористовуватисаметакий типгарантії.

>Умовнігарантії -цегарантії, приреалізації якімаютьдотримуватисьпевніумови.Вонименшоюміроювигіднібенефіціару.

>Платіжнігарантіївиставляютьсябанками-гарантами в забезпеченняплатіжнихзобов'язаньпокупців (>боржників)щодопродавців (>кредиторів).Такігарантіївикористовують уміжнароднихрозрахунках завідкритимрахунком й уформіінкасо, урозрахунках наумовахкомерційного кредиту,захищаючиінтересиекспортерів (>продавців).

>Договірні (>контрактні)гарантіїзабезпечуютьплатежі забудь-якими договорами (>наприклад, домов пропостачання товару, пронаданняпевноїпослуги) йвиставляються банками в забезпеченняінтересівпокупця (>імпортера).

>Розглянемоосновнівидидоговірнихгарантій,найпоширеніші вміжнароднихопераціях.

>Гарантія Повернення авансу (>гарантіяавансовихплатежів) -цезобов'язання банку Повернення авансу (чи йогоневикористаноїчастини) уразіневиконанняпродавцем (>підрядчиком)закріплених уконтракті обовязківщодопостачання товару (>виконанняробіт).Такагарантіявидається банком задорученнямпідрядчика (>експортера),якийвідповідно до умів контрактуотримує авансомповнувартість товару чи йогочастину.

Аванс, як правило,становить 10-20%суми контракту.Гарантії авансового платежузавждискладають утакійформі, заякою смердотівводилися б удію лише послеотриманняпродавцемузгодженого авансу.

>Гарантіявиконання (>виконання договору, контракту)забезпечуєсплатубанком-гарантом торбштрафів навимогубенефіціара.Гарантіявиконаннявидається задорученнямпродавця чипідрядчика (>експортера) накористьпокупця (>імпортера).Умовиконтрактів (особливозовнішньоторговельних)зазвичайпередбачаютьсанкції, котрізастосовуються допродавця чипідрядчика (>експортера) уразіневиконання чиненалежноговиконання нимсвоїхзобов'язань. Такимисанкціямиєштрафи.Найчастішецігарантіївидаються приздійсненніпідрядногобудівництва, їхні сумазавжди неперевищує 10-15 %суми контракту.

>Гарантія коносамента (>гарантія завтрачений коносамент - документ,якийвидаєтьсяперевізникомвантажу йоговідправнику,посвідчуєприйняттявантажу доперевезення іміститьзобов'язаннядоставитивантаж у пунктпризначення йпередати йогоотримувачу) -зобов'язанняздійснювати усівитрати, щовиникають,якщовиявиться, щоприймальник товару не бувправомірнимотримувачем.Цей видгарантіїнайчастішевикористовують тоді, колиплатіжзабезпечуєтьсяакредитивом, а товар вжеперебуває в портупризначення.

Сумагарантії коносаментувстановлюється врозмірівартості товару плюсвідповідна маржа (150-200%вартостівантажу).Термін діїгарантії нелімітується чивизначається до моментуподанняоригіналів коносаменту.

>Митнагарантія (>гарантіямитногоочищення,тимчасовоговвезення)видається банками задорученнямпідрядчиків для забезпеченнябезмитноготимчасовоговвезенняобладнання чиматеріалів, необходимих длябудівництваоб'єктів чивиконанняіншихробіт.

>Гарантіяякостізабезпечуєпокупцеві (>імпортерові)гарантії вразіотриманнянеякіснихтоварів.Цюгарантіювидають навипадок,якщопостачальник призверненні до ж неусунепевнихнедоліків. Сумагарантіївказується вконтракті істановить 5-20 % йоговартості.

>Гарантія поставкизабезпечуєпокупця (>імпортера),якщопродавець не поставити товар чи ненадастьвідповіднихпослуг узазначений рядків. Посуті вонаблизька догарантіївиконання.

>Гарантіяобслуговуванняпередбачає, що послезавершенняробітбудівельниквиконає своїзобов'язання вперіодобслуговуванняоб'єкта.Такігарантіїможутьвикористовуватись приукладенніконтрактів набудівництвооб'єктів до моментуотримання грошей відзамовника.

>Судовагарантіязабезпечуєвитратипроцесу йсторін усудових процесів, котрізавершуються накористьсудовихінстанцій чисторін.

>Гарантіянакладенняарешту намайно (чигарантія забезпеченняризику).Якщо намайнові ціностідебіторанакладаєтьсяарешт, товінможевиставитигарантію забезпечення покличу (>наприклад,солідарне поручництво).Після цогойомузновунадається праворозпоряджатисяцимицінностями.

>Трастовіпослугибанків.

>Трастовіпослуги -цевідносиниміжзаінтересованими сторонами, одна із які (>довіритель)передає, аінша (траст)бере у собі відповідальність зауправліннявласністю, майном накористьтретьоїсторони (>бенефіціара).

>Активніоперації - коливласність намайно, щорозміщується вдовірчомууправлінні,можевідчужуватись шляхом продаж,наданнязастави беззгодидовірителя.

>Пасивніоперації - колимайно,передане вдовірчеуправління, неможевикористовуватися беззгодидовірителя.

>Трастовіоперації, непов'язані із Управлінням майномдовірителя - коли трастзобов'язуєтьсявиконатиюридичні дії зарахунок й відіменіклієнта.

>Відкличний траст - колидовіритель безпопередньогоповідомлення трастуможе в останній моментрозірвати угоду.

>Безвідкличний траст - колирозірвання догоди безпопередньогоповідомленнязабороняється.

>Повнітрастовіпослуги - колиздійснюєтьсяуправління всіма видамимайнадовірителя.

>Спеціальнітрастовіпослуги - колиздійснюєтьсяуправлінняокремими видамимайнадовірителя (>наприклад,грошовимикоштами,ціннимипаперами,нерухомістю).

>Доходи відтрастовихпослугформуються зарахуноккомісійнихвинагород. Ставкивнесківдиференційовані за видамитрастів йпов'язаними із нимипослугами ізуправління трастами. Платаможе бутифіксованою відсумимайна;залежати від прибутку,одержаного відуправління майном; бутивизначенаіншимзафіксованим вугоді способом.

>Іншінетрадиційнібанківськіоперації.

>Агентськіпослугихарактеризуються тім, що банк (агент)вчиняє якюридичні, то йфактичні дії задорученням й зарахунокклієнта (принципала).

>Кінцева позначкаагентськихпослугполягає увстановленнідоговірнихзобов'язаньміж принципалом йтретьоюособою.

Агентдіє, як правило, відімені принципала, йукладені ним чи за йогосприяння догодивизначають права йобов'язкибезпосередньо для принципала.

У окремихвипадках,вступаючи увідносини ізтретьоюособою задорученням принципала, агентмає праводіяти відвласногоімені, нерозкриваючи передтретьоюособою фактіснування принципала (чиможевказати тих, щодіє задорученням й зарахунок принципала, незазначаючи йогоімені).Незалежно від того, яквиступає агент увідносинах ізтретіми особами, результатукладених нимугодполягає на принципала.

>Агентиможуть бути:

·генеральними,якщомаютьповноваження вести усі справ принципала, котрі належати довизначеноїсферидіяльності;

·спеціальними,якщовиконуютьлише конкретновизначені дії.

>Агентськіпослугивключають:

·збереженняактивів;

·одержаннядоходів по них таповідомленняклієнта;

·купівлю-продажціннихпаперів та доставку їхньогоклієнту;

·обмінціннихпаперів;

·погашенняоблігацій;

·сплатуподатків;

·оформленнястраховихполісів;

· оплатурахунків;

·укладенняугод відіменіклієнта;

·отриманнякредитів;

·купівлю-продажіноземноївалюти йдорогоціннихметалів.

>Відмінністьагентськихпослуг відтрастовихполягає у бо при їхньогонаданніклієнт невтрачаєповноваженьвласника, алишедоручає банку скоєнняоперацій від свогоімені.

Банкиможутьконсультуватиклієнтів ізпевнихпитань:

·бухгалтерськогообліку йзвітності,оподаткування,аналізуфінансово-господарськоїдіяльності таплатоспроможностігосподарськихпартнерівклієнта;

·організаціїемісії тавторинногообігуціннихпаперів;

·виборунапрямівінвестуваннякоштів.

>Цей видпослугтіснопов'язаний ізіншими,зокремакредитними талізинговими.Такіпослугинадаютьменеджерипідрозділів банку,працівникиспеціальностворенихпідрозділів. Оплата жконсультаціївраховується ускладі плати заосновний видоперацій, щосупроводжуютьсяконсультацією.

Банкиздійснюютьінформаційну діяльність:одержуютьінформацію,використовуютьїї,поширюють йзберігають.

>Інформаціябуваєвідкрита (>публікації вофіційнихдрукованихвиданнях) й ізобмеженим доступом. [12.]

>Розділ 2.Видидіяльності наринкуціннихпаперів

>Цінніпапери -цесвідоцтва про доля їхньоговласників укапіталіакціонерного товариства чинаданніпозички.Вонипередбачаютьзобов'язанняемітентівсплачувати їхнівласникамдоходи увигляді дивідентів чипроцентів. Уюридичномурозумінніцінніпапери -майнове право, якузасвідчуєтьсяпевним документом йреалізується у порядку, щовказується в цьомудокументі.

У зв'язку ізрозвиткомелектронних системторгівліціннимипаперамизмінюєтьсязовнішня форма їхньогоіснування.Цінніпапери,операції ізякимиздійснюються черезелектроннісистеми, немаютьречового титулу,тобтоце - недокументи.Вониіснують якодиниціобліку вкомп'ютернійсистемі таобертаютьсялише уформіпереказів ізрахунків однихучасниківринку нарахункиінших.

>Цінніпапериєкапіталом, бо їхньоговласникиодержуютьдоходи відволодінняцимиціннимипаперами.Протекапіталцейфіктивний,оскількицінніпапери немаютьвартості,хочапродаються йкупуються наринку; їхньогоцінимаютьірраціональний характер. [5.]

>Особливостіформуванняринкуакцій.

>Акція -цінний папір безустановленого рядокобігу, щозасвідчуємайнову доляїївласника укапіталіакціонерного товариства.Власникиакціїстаютьпайовикамиакціонерного товариства, йогоспіввласниками, тому смердоті неможутьвимагати від товариства Повернення вложеннихкоштів.Проте смердотіможутьпродатиакції, але й у цьомувипадкувтрачають правоспіввласника.

>Власникиакцій, якспіввласники товариства,мають декларація проодержаннячастиниприбутку товариствапропорційносвоїйучасті, але в доля врозподілімайна приліквідаціїакціонерного товариства.Дохід, щоодержуєакціонер наакції,називаєтьсядивідендом.

Товариство (>корпорації)намагаються підгримуватидивідендніплатежі нависокомурівні, бопереважносаме черезринковуцінуакційвизначаютьрепутацію (рейтинг)корпорації, котра, на свійчергу,визначаєспроможністькорпорації дозалученняпозичковогокапіталу чи дододатковоговипускуакцій.Крім дивідентів,власникиакційможутьодержатидохід (увиглядікурсовоїрізниці),якщо смердотіпродадутьакціїдорожче, ніж їхнього купили.

>Випускакційдаєзасновникамакціонерного товаристванеобмеженіможливостіконсолідуватизначнийкапітал наосновніоб'єднаннябезлічііндивідуальнихкапіталів йзаощаджень.

>Акціонернетовариство (>компанія,корпорація) -цедомінуюча формакомерційноїорганізації українах ізринковоюекономікою.Важливоюперевагоюакціонерноїформи, порівняно ізіншими формамикомерційноїорганізації (>індивідуальнийбізнес, партнерство,кооперативи),є обмежена відповідальність зазобов'язаннями.Виникнувши на початкурозвитку приватногопідприємництва,акціонерна формавиявиласянадзвичайногнучкою йжиттєздатною. [6.]

Длястворенняакціонерного товариства йогозасновникирозробляють статут, формаякого узаконена Державою. Устатутівизначаютьсянайменування й позначкастворення товариства,розміркапіталу, характеристикаакцій, котрівипускатимутьсятовариством, таспосіб їхнього поширення, порядокуправління, структуракерівнихорганів таін. Товаристваподає статут йдокументи, котрістверджують, що воно тадотримується всіхвимог згідно з законом проорганізаціюакціонерних товариств удержавнуустанову, Яказдійснюєреєстрацію товариств йвидачудозволу на їхньогоорганізацію.Післяодержаннядозволузасновникиприступають довипуску й поширенняакцій.

>Теоретичноконтрольний пакет виненстановити 50% від всіхвипущенихакцій плюс однаакція.Проте присучасномурозпорошенніакційсередвеликоїкількостідрібнихакціонерів для реального контролю надтією чиіншоюкорпорацієюінодідоситьволодітилише 5 - 20% від всіхвипущенихакцій.

>Корпоративніоблігації -цесвідоцтво пронадання їхнівласникамдовгостроковоїпозичкикорпорації,фірмі,підприємству,тобтоцеоблігації,емітованіюридичними особами.Випускоблігацій - болеевигіднийспосібформуваннядодатковогокапіталу, ніжвипускакцій, бопроценти заоблігаціямисплачуються ізприбуткукорпорацій довиплатиподатків.Крім того,власникиоблігацій неодержують права голосу,оскільки смердоті неспіввласникикорпорації, аїїкредитори.Корпоративніоблігації понадпіддаютьсяризику, ніждержавніоблігації,протедоходи по нихзначновищі.

У Україніоблігаціїпідприємствможуть бутивипущенілише послереєстрації цоговипуску вДержавнійкомісіїціннихпаперів та фондовогоринку.Якщооблігаціїпропонуються длявідкритого продаж,емітентзобов'язаний податі доДКЦПФР дляреєстраціїтакожінформацію провипуск такихоблігацій.Реєстраціявипускуоблігацій таінформації провипускоблігаційздійснюється в порядку,визначеному Тимчасовимположенням про порядокреєстраціївипускуакцій йоблігаційпідприємств таінформації про їхньоговипуск,затвердженим наказомДКЦПФР від 20вересня 1996 року №210.

>Акціонерні товаристваможутьвипускатиоблігації на суму, щостановить не понад 25відсотків відрозмірустатутного фонду йлише после оплати всіхвипущенихакцій.Такеобмеженнящодовипускуоблігацій,встановлене Законом України "Процінніпапери тафондовубіржу" (ст.11).

>Факториформуванняринкудержавнихціннихпаперів.

>Ринокдержавнихціннихпаперів -важливий компонентфінансовихринків світу. Уфінансовому світіцінніпапери державивикористовуються якеталонвільного відризику прибутку, яквічна альтернативаіншим вкладахкапіталу.Формуванняринкудержавнихціннихпаперіввідбувається послевиникненняринкуціннихпаперівкорпорацій.

Характеристикадержавнихоблігацій

>Облігація -цесвідоцтво пронаданняпозички, якудає декларація проодержання, як правило,щорічного прибутку увигляді відсотка.Привабливістьоблігації длявласниківполягає водержанніфіксованого прибутку. Навідміну відакційоблігації послезакінченнявизначеного рядокпідлягаютьвикупу, доти жемітент виненсплатитиномінальнувартістьоблігацій йдохід увигляді відсотка.

>Облігаціївипускаютьсяіменні та напред'явника,причомуостанніпереважають.Залежно відемітентаоблігаціїподіляються надержавні такорпоративні.

>Випуск таобігоблігацій в Україні передбачене главою З Закону України "Процінніпапери йфондовубіржу", згіднозі ст.10якогооблігаціявизначається якцінний папір, щозасвідчуєвнесенняїївласникомгрошовихкоштів йзатверджуєзобов'язаннявідшкодуватийомуномінальнувартість цогоцінногопаперу впередбачений уньому рядків ізвимогоюфіксованого відсотка (>якщоінше не передбаченеумовамивипуску).

>Сьогоднішнєчиннезаконодавствопередбачаєвипускоблігацій двохвидів:

>1)облігаціївнутрішніхреспубліканських ймісцевихпозик;

>2)облігаціїпідприємств.

>Іншівидиціннихпаперів тапохідні (>спеціальні)інструментиринкуціннихпаперів.

У Україні допущень дообігутакий видцінногопаперу якощаднийсертифікат.

>Ощаднимсертифікатомвизнаєтьсяписьмовесвідоцтво банку продепонуваннягрошовихкоштів, якузасвідчує правовкладника наодержання послезакінченнявстановленого рядок депозиту йвідсотків його (ст.18 Закону України "Процінніпапери йфондовубіржу").

>Ощаднісертифікативидаютьсястрокові (подпевнийдоговірний відсоток навизначений рядків) чи дозапитання,іменні та напред'явника.

Наукраїнськомуринкуціннихпаперівспостерігаєтьсяактивнийобіг такогокласичногоцінногопапера як вексель.

>Векселемвизнаєтьсяцінний папір,якийзасвідчуєбезумовнегрошовезобов'язаннявекселедавцясплатити посленастання рядоквизначену суму грошейвласнику векселі (векселедержателю) (ст.21 Закону України "Процінніпапери йфондовубіржу"). [3.]

>Післяприйняття Закону України "Процінніпапери йфондовубіржу" тапостановиВерховної Заради України від 17червня 1992 року "Прозастосуваннявекселів угосподарськомуобороті України" у нашійдержаві бувзапровадженийвексельнийобіг ізвикористанням простого йпереказноговекселіввідповідно доЖеневськоїконвенції 1930 року.

>Інвестиційнийсертифікат -цінний папір,якийвипускаєтьсяінвестиційним фондом чиінвестиційноюкомпанією йдає йоговласникові декларація проотримання прибутку увигляді дивідентів. [7.]

>Окрімрозглянутихвищевидівціннихпаперів,існуютьінструменти фондовогоринку, котріпоєднують усобіелементидекількохвидівціннихпаперів чиєнастількиспецифічними документами, що їхнінеможливовіднести дотієї чиіншоїкатегорії.Такіінструменти здобулиназвупохідних чиспеціальних.

Доспеціальних (>похідних)фондовихінструментівринкуціннихпаперів належатиопціони,варанти, ф '>ючерси таінші.

>Опціон -це контракт на правокупити чипродатипевнукількістьціннихпаперів убудь-який моментпротягомвизначеного рядок зафіксованоюціною. Присприятливій длявласникаопціонузмініціни націнніпаперивінце правовикористовує іодержуєдохід увиглядірізниціміжпоточноюринковоюціною татією, щозафіксована уконтракті. Принесприятливійзмініцінивласникопціону своїм правом, нескористається йвтратить при цьому суму,заплачену запридбанняопціону.

>Опціонні догодиможуть бутиукладені із приводубудь-якого товару. Наринкуціннихпаперівопціонипов'язані ізторгівлеюрізними видамиціннихпаперів. Отже,відповідно доопціонної догоди один зїїучасниківнабуває правакупівлі чи продажціннихпаперів зазафіксованоюціноюпротягомпевногоперіоду години, аіншийучасник загрошовупреміюзобов'язується забезпечити уразінеобхідностіреалізацію цого права.Тобто бути готуємопродати чикупитицінніпапери заобумовленою договоромціною.

>Ф'ючерс -церізновидтерміновихугод накупівлю чи продажівстандартноїкількостівизначенихціннихпаперів узазначений день та завизначеноюціною. Навідміну відопціону,розрахунок послезакінченняф'ючерсної догодиєобов'язковим.

Допохідних (>спеціальних)фондовихінструментівнеобхідновіднеститакожтакідокументи, як коносамент йскладськесвідоцтво.

Насьогоднізаконодавство України непередбачаєобігупохіднихфондовихінструментів навітчизняномуринкуціннихпаперів, щовідчутногальмуєрозвитокринку вцілому.

>Біржовіоперації ізціннимипаперами.

>Фінансовийринок -церинок, девідбуваєтьсярозподіл таперерозподіл всіхфінансовихактивів країни подвпливомпопиту йпропозиції ними із боцірізноманітнихсуб'єктівекономіки.

Уостаннідесятиріччязначначастинаоперацій зціннимипаперами,здійснюванихраніше набіржі,відбуваєтьсябезпосередньоміж банками,між банками йкорпораціями, напозабіржовомуринку.Позабіржовийвідображає догоди, котріукладаються йздійснюються позабіржею.Вінстосується,насамперед,первинногоринку,однакпозабіржовіопераціїможутьздійснюватись й навторинномуринку.

>Фондовабіржаєособливимпосередником наринкуціннихпаперів,виступаючи центромторгівлі ними.Іншими словами,фондовабіржа -церинок,який регулярнофункціонує й наякомуздійснюєтьсяторгівляціннимипаперами. При цьомусамеоформлення й передачаціннихпаперівпровадяться заїї межами.

>Фондовабіржавиконує триосновніфункції:

•посередницьку;

•індикативну;

•регулятивну.

Сутьпосередницькоїфункціїполягає до того, щофондовабіржастворюєдостатні івсебічніумови дляторгівліціннимипаперамиемітентам,інвесторам тафінансовимпосередникам.

>Індикативнафункціяфондовоїбіржіполягає воцінцівартості тапривабливостіціннихпаперів.Саме набіржі проводитисякотируванняціннихпаперів, якудаєінформаціюінвесторам провартісну йякіснуоцінкуціннихпаперів тадинаміку їхньогорозвитку. Цестворюєпередумови длянадійного йдостовірногомеханізмуторгівлі,хоча невиключаєможливостейцілеспрямованихмахінацій ізметоюспекуляціїціннимипаперами.Водночасцеважливийчинникстимулюванняефективноїдіяльностіемітентів.

>Регулятивнафункціяфондовоїбіржівиражається ворганізаціїторгівліціннимипаперами.Вонавстановлюєвимоги доемітентів, котрівиставляють своїцінніпапери набіржові торги, правилаукладання йвиконанняугод,механізм контролю задіяльністюсуб'єктівбіржовоїторгівлі.

Таким чином,біржазабезпечуєприскоренняцентралізаціїкапіталу йрозширюємежівикористаннятимчасововільнихкоштів дляфінансуваннягосподарства.Крім того,біржапідвищуємобільністьакціонерногокапіталу,створюєумови дляприскорення його кругообігу. Урезультатіпостійногообігукапіталів йзмін ускладіінвесторівбіржазабезпечуєперерозподілкапіталуміжрізнимигалузями й сферамиекономіки.

>Фондовібіржівідіграютьнадзвичайноважливу роль як векономічній тафінансовійсистемі окремихкраїн, то й нарівніміжнародноїекономіки таміжнароднихфінансів. Через нихпроходятьколосальніфінансовіресурси, доступ до якідоситьнепростий.Тількинайбільшпотужні,надійні істабільніемітенти, котрімаютьвисокіфінансовірезультати,можуть їхньогоотримати.Стабільність у світі багато вчомузалежить відурівноваженостіпопиту тапропозиції нафондовихбіржах, щоєосновоюрегулюваннябіржовоїдіяльності. Навідміну відбанків, котрісамостійновизначаютьнапрямивкладеннясвоїхресурсів,фондовабіржа неможеадміністративнорегулюватигрошові потоки. Однакхочаінвесторисамостійновизначають,кудивкладатигроші,керуються смердоті при цьому,насамперед,біржовимкотируваннямціннихпаперів.

>Основніриси фондовогоринку України.Торгівляціннимипаперами в Україні, як й віншихкраїнах світу,здійснюється набіржовому (>Донецькафондовабіржа,Київськаміжнароднафондовабіржа, Українськаміжбанківськавалютнабіржа,Кримськафондовабіржа, Українськафондовабіржа) тапозабіржовому (ПФТС, ">телефоннийринок",міжбанківськіоперації ізціннимипаперами)фондових ринках, девідповідно дочинногозаконодавстваобертаютьсяпайові,боргові тапохідніцінніпапери.

>Торгівляціннимипаперами (>зокремаакціями)незначнихобсягівздійснюється нафондовихбіржах. Цепояснюєтьсяпропозиціями нафондових торгахакційнеліквіднихпідприємств,незадовільним станом самихціннихпаперів, щовиставляються на продажів,небажанням чинеспроможністюбагатьох українськихкомпанійдотримуватись правилвідкритогозвітування,необхідного для роботи набіржі тощо.

>Біржовіоперації засвоєюсуттю -цекупівля й продажівціннихпаперів.Вониздійснюються ізрізнимицілями.Цінніпаперикупують дляодержаннядоходів від нихвигляді дивідентів чипроцентів. У цьомувипадкупокупцямиєінвестори.Вониможутьпродавати своїцінніпапери ізметоюпридбанняакцій таоблігацій, котріприносятьвищийдохід, чи коливідчувають потребу у грошах.

>Крім того,купівлею-продажемціннихпаперівзаймаються дляодержаннядоходів увиглядікурсовоїрізниці.Основнийоб'єкт такихбіржовихоперацій -звичайніакції,оскільки їхнього курснайбільшезазнаєколивань. Дляторговцяціннимипаперами немаєзначення, уякому напрямкузмінюється їхні курс. Дляньоговажливопередбачитицейнапрям.Якщовінпередбачає, що курсціннихпаперівпідніметься, товінскуповує їхнього із тим, щобпізнішеперепродати завищоюціною йнавпаки.

>Операції (>торговельні догоди) ізціннимипаперами набіржіздійснюються запевними правилами.Найчастішецінніпаперипродаються йкупуютьсястандартними пакетами.

Нафондовійбіржіпродаються йкупуються, як правило,ранішевипущеніпаперивідкритихкорпорацій33 заумови, що смердотідопущені дляобігу набіржі.Цінніпапери новоговипуску, як правило, запередплатоюрозміщуються вінвестиційнихдилерів йспочаткуреалізуються черезпозабіржовийринок.Тільки после цогокомпаніяможеспробуватиодержати допуск длясвоїхціннихпаперів нафондовубіржу,тобтодомогтисявключення їхні у списокпаперів, котрікотируються набіржі.

Добіржовогообігу зарішеннямбіржовогокомітетудопускаютьсяцінніпаперилише великих йвідомихкомпаній.Щоб бутивключеною уцейобіг,корпорація виннавідповідатисуворимкількісним йякіснимкритеріям тадатизгоду надотримання правилоперацій, котрііснують наційбіржі. Набіржахіснуютьрізнікритерії допускуціннихпаперів дообігу.Важливим із нихє: порівняно великийвипускціннихпаперів,публічне їхнірозміщеннясеред широкого колавласників,наявність укорпораціїемітентаробочогокапіталу упевномумінімальномурозмірі,прибуткова діяльністьцієїкорпораціїпротягомкількохостанніх років.

>Обмежений допускціннихпаперів дляобігу набіржіспричинивстворення на початку 80-х років наосновнихфондовихбіржах окремихсекцій, щодісталиназву іншихринків. Доціннихпаперів, котрідопускаютьсябіржею нацейринок,висуваються нетакісуворівимоги, як допаперів, щовключаються до основногобіржового списку. Іншийринокдаєможливістьновим, невеликим,венчурнимкомпаніямпіднятиліквідність їхньогоціннихпаперів.Крім іншихринків, придеякихфондовихбіржахфункціонують ринкивториннихвідносноакцій таоблігаційціннихпаперів -опціонів,ф'ючерсів. як нафондовихбіржах світу, то й упрактиці українськихбіржовихоперацій (щоправдачастково) приугодах зціннимипаперамидопускаються довиконаннянаступнівидиоперацій:

•операції ізготівкою (>касовіоперації);

•операції на рядків;

•операції ізпремією;

•операції ізопціоном.

Сутьоперацій ізготівкоюполягає до того, що оплатакупленихціннихпаперів проводитисянегайно чи,виходячи ізтехнічних причин, увстановленібіржою рядки (>наприклад, заоблігаціями - нанаступний день, а й заакціями - нап'ятийробочий день) за курсом дляздійснення догоди.

>Операція продажціннихпаперів на рядків носитианалогічний характер. Сутьоперацій на рядківполягає до того, щокінцевийгрошовийрозрахунок заугодою,здійснюваною набіржі щодня X, проводитися щодня У,визначенийклієнтами (>звичайно домісяця).

Сутьоперацій ізпремією йопціономполягає до того, що смердотіпобудовані за принципомугод на рядків,протедаютьможливістьвідмовитися відсвоїхзобов'язань,виплатившиклієнтупопередньообумовлену суму (>премію чиопціон).

>Операції ізпремією таопціономвідрізняються одна відодної,головним чином,тривалістювідстрочкикінцевихрозрахунків. Упершомувипадкувідстрочкадається на рядків 1-3місяці, в іншому - 1-9місяців.

>Операції ізпремієюдають "страховку"лишепокупцямціннихпаперів, бопродавати їхньоговідповідно доцієїпроцедури не можна.Цінаакцій приопераціях ізпремієюскладається ізкотирування їхнього приугодах на рядків плюсспеціальнекотирування плюс величинапремій.

>Операції ізопціономдозволяютьздійснювати догоди ізціннимипаперами як дляпокупця, то й дляпродавця,використовуючи болеедовгувідстрочку дляприйняттякінцевогорішення.

>Існує метод продаж ізопціоном, приякомупродавець,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація