Реферати українською » Банковское дело » Аналіз діяльності та підвіщення ефектівності банківськіх операцій КБ "ПриватБанк"


Реферат Аналіз діяльності та підвіщення ефектівності банківськіх операцій КБ "ПриватБанк"

Страница 1 из 3 | Следующая страница
>Зміст

>Вступ

1.Особливостідіяльностібанків вринковихумовах

1.1 Основидіяльностікомерційнихбанків

1.2Класифікаціябанківськихоперацій

2.Аналіздіяльності КБ “Приватбанк”

2.1Загальна характеристика КБ “Приватбанк”

2.2Оцінкафінансового стану тазагальніпоказникидіяльності КБ “Приватбанк”

2.3Аналізструктури йперспективирозвиткувнесків йдепозитів

3.Підвищенняефективностібанківськихоперацій КБ “Приватбанк”

3.1Розвитокджерелзалученняресурсів у КБ “Приватбанк”

3.2Шляхипідвищенняефективностікредитної роботи КБ “Приватбанк”

3.3Управліннякредитнимризиком

>Висновки

>Література

>Додаток А

>Додаток Б

>Додаток У


>Вступ

Банки –одне із центральнихланоксистемиринкових структур.Розвитокїхньоїдіяльності –необхіднаумова реальногостворенняринковогомеханізму.Комерційні банки –основна ланкакредитно-грошовоїсистеми країни, у якоївходятькредитніустанови, щоздійснюютьрізноманітнібанківськіоперації длясвоїхклієнтів на засідкахкомерційногорозрахунку. Для цого смердотівикористовують не лишесвійвласний, але й йпритягнутийфінансовийкапітал, увидівнесків,депозитів,міжбанківськихкредитів йіншихджерел.Причомупритягнутізасоби, як правило,значноперевищуютьобсягвласногокапіталу.

Банк –це організація,створена длязалученнякоштів йрозміщення їхні від свогоімені наумовахзворотності,платності йтерміновості.

>Основнепризначення банку –посередництво впереміщеннікоштів відкредиторів допозичальників й відпродавців допокупців.

Банки яксуб'єктифінансовогоринкумаютьдвітиповихознаки.По-перше, длябанківхарактернийподвійнийобмінборговимизобов'язаннями.Вонирозміщають своївласніборговізобов'язання (>депозити,сертифікати), амобілізовані наційосновізасобурозміщають уборговізобов'язання йцінніпапери. Цевідрізняє банки відфінансовихброкерів йдилерів, щоздійснюють свою діяльність нафінансовомуринку.По-друге, банкивідрізняєприйняття у собібезумовнихзобов'язань ізфіксованоюсумоюборгу передюридичними йфізичними особами,наприклад, приприміщеннізасобівклієнтів нарахунки й увнески привипускудепозитнихсертифікатів.Цим банкивідрізняються відінвестиційнихфондів,мобілізуючихресурси наосновівипускувласнихакцій.

Уобстановці Сучасноїекономіцікомерційні банкипрацюють вобластіпідвищеногоризику.Ситуація нафінансовомуринкуускладнюється й тім, що усінаростаючанездатністькомерційнихбанківздійснюватиплатежі,видаватидовгостроковікредити длярозвитку реальногокапіталунеминучевідіб'ється наплатоспроможностіпідприємств йспровокуєподальший спадвиробництва.

>Основноючастиноюактивівбудь-якогокомерційного банкуєкредитний портфель.Кредитний портфель служитиголовнимджереломдоходів банку іодночасно -джереломризику прирозміщеннітимчасововільнихзасобів.Відструктури йякості кредитного портфеля банку взначніймірізалежитьстійкість банку, йогорепутація, йогофінансовийуспіх. Уумовах спадувиробництва йнестабільностіекономіки, щовизначаютьпідвищенийризиккредитнихвкладень,важливогозначеннянабуваютьпроблемикеруванняякістю кредитного портфеля банку,підтримки йоголіквідності, атакож шляхузниженнячасткипрострочених,загублених йсумнівнихкредитів.

>Важливість йнеобхідністьякісногокеруваннякредитним портфелем подчеркивает й ті, уструктурікредитнихпортфелівкомерційнихбанків Українизростаєчастканебезпечних йбезнадійнихкредитів, що принеприйняттісвоєчаснихмірможе привести допогіршенняфінансового станубанків,підривуїхньоїрепутації.

>Основним принципомдіяльностікомерційного банкує робота вмежах реальнонаявнихресурсів.Комерційний банкможездійснюватибезготівковіплатежі накористьіншихбанків,надаватиіншим банкамкредити іодержуватигрошінаявними вмежахзалишкузасобів насвоїхкореспондентськихрахунках.Можливостісамостійностворюватикошти нарозрахунковихрахункахсвоєїклієнтури понаднаявні у якихресурсівобмежені.Робота вмежах реальнонаявнихресурсівозначає, щокомерційний банкповиннийзабезпечувати не лишекількіснувідповідність характерубанківськихактивівспецифіцімобілізованихїмресурсів, але й йдомагатисявідповідностіміжсвоїми ресурсами йкредитнимивкладеннями.Насампередцевідноситься дотермінів й тихий, йінших. Так,якщо банкзалучаєзасобу накороткітерміни (внескикороткострокові чи дозапитання), авкладаєїхнійпереважно вдовгостроковіпозички, ті йогоздатністьрозплачуватися засвоїмиобов'язками подпогрозою.Наявність в активах банкувеликоїкількостіпозичок ізпідвищенимризикомжадає від банку збільшенняпитомої вагивласнихзасобів узагальномуобсязі йогоресурсів.

 

1.Особливостідіяльностібанків вринковихумовах

1.1 Основидіяльностікомерційнихбанків

>Першимосновним принципомдіяльностікомерційного банкує робота вмежах реальнонаявнихресурсів.Комерційний банкможездійснюватибезготівковіплатежі накористьіншихбанків,надаватиіншим банкамкредити іодержуватигрошінаявними вмежахзалишкузасобів насвоїхкореспондентськихрахунках.Можливостісамостійностворюватикошти нарозрахунковихрахункахсвоєїклієнтури понаднаявні у якихресурсівобмежені.

>Банківськіресурси –цесукупністькоштів, щознаходяться врозпорядженнібанків йвикористаних длявиконанняактивних йіншихоперацій.Акумулюючигрошовінагромадження,доходи йзаощадженняюридичних йфізичнихосіб, банкиперетворюють їхні упозичковийкапітал,тобтогрошовийкапітал,наданий упозичкувласникам наумовахзворотності за плату увиглядівідсотків. Томубанківськіресурсибанківськимкапіталом.Діяльністькомерційнихбанківполягає взалученнікоштів йнаданні їхнього упозичку, чиінвестуванні по болеевисокихпроцентних ставках.Вонивиступаютьпосередникамиміжтими,хтомає усвоємурозпорядженнітимчасововільнікошти, йтими,хто у якихбідує.Метою йрушійним мотивомздійснення такогопосередництваєодержаннябанківськогоприбутку.Операції, задопомогою якікомерційні банкиформують своїресурси,називаютьсяпасивними. Сутьпасивнихопераційполягає взалученнірізнихвидіввнесків у рамкахдепозитних йощаднихоперацій,одержаннікредитів відіншихбанків,емісіїрізнихціннихпаперів, атакожпроведеннііншихоперацій, урезультаті якізбільшуютьсякошти впасиві балансукомерційного банку.

>Існуєбезлічрізнийкласифікаційресурсівкомерційнихбанків,побудованих наосновівизначенихкритеріїв,однакусі смердоті непозбавленівизначенихумовностей. Посвоємуекономічномузмістіресурсидужерізноманітні.Власнізасобикомерційнихбанківскладаютьсязістатутного фонду, атакожутворених упроцесібанківськоїдіяльності резервного ііншогофондів. Довласнихзасобівприрівнюєтьсяприбуток, що доїїпоширення перебував уоборотікомерційного банку йвикористовується якбанківський ресурс.Важливимбанківським ресурсомєзасобиклієнтів нарахунках укомерційному банку йзасобу врозрахунках:залишкизасобів нарозрахункових йпоточнихрахункахпідприємств,організацій йустанов всіх формвласності;залишкифондівекономічногостимулювання;засобу,депоновані ізметою забезпеченнягарантії платежу приакредитивнійформірозрахунків,розрахунків чеками;засобу врозрахункахміжустановами одногокомерційного банку;засобу бюджетних йгромадськихорганізацій.

Добанківськихресурсіввідносятьсягрошовізаощадження населення, щоформуються зарахунокскорочення поточногоособистогоспоживання йпризначаються для забезпечення його потреб умайбутньому.Ресурсамитакожєкредити, наданіііншими банками,включаючиіноземні, атакожзасобиіншихбанків, щознаходяться наїхніхкореспондентськихрахунках укомерційному банку. Доресурсіввідносятьсяіншікошти, щоутворяться врезультатіпроведенняіншихвидівоперацій. Узалежності відмісцямобілізаціїбанківськихресурсів їхніпідрозділяють на:мобілізируємі йпридбані віншихбанків. Намісцікомерційними банкамимобілізируєтьсязначначастинаресурсів,наприклад,внески населення,депозитипідприємств йорганізацій. Для оперативногозадоволеннядодаткових потреб у коштахкомерційні банкизалучаютьресурси ,мобілізировані,іншими банками.

>Керуваннябанківськими ресурсамиявляє собою діяльність,зв'язану іззалученнямкоштіввкладників йіншихкредиторів,визначеннямвеличини йвідповідноїструктуриджерелкоштів утісномуув'язуванні ізїхнімрозміщенням.Керування ресурсами можнаумовнопідрозділити на дварівні –рівень держави йрівень самогокомерційного банку. При цьому накожнімрівнікеруваннявикористовуються якекономічні, то йорганізаційніметоди.Самі ж чиметоди прямо, чипобічновпливають наресурсикомерційнихбанків. Нарівні державикерування ресурсамивідбувається черезрізніустанови, в основному, через НБУ ізвикористаннямрізнихінструментів. Урегулюванніресурсівважливемісцеприділяєтьсяпоказникамліквідності банку максимальногорозміруризику однієюпозичальника.Дотриманняданихпоказниківвимагаєдотриманняміжтермінами, на котрізалучаються йрозміщаютьсязасоби. Прирозміщенніресурсівкомерційні банкивиходятьзіступенякредитоспроможностіклієнтів. При цьому невиключаєтьсяможливістьрозміщенняресурсівсеред одного чидекількохпозичальників, атакожвипадкинеплатежів одним чидекількомапозичальниками.Уникнути цогодозволяютьустановлені НБУобмеження повидачікредитів одномупозичальнику.Важлива роль укеруваннібанківськими ресурсаминалежить самимкомерційним банкам. При цьомуїмнеобхідновиконувативимоги НБУ продотриманнякомерційними банкамивстановленихекономічнихнормативів, атакожпроводитиактивну йпасивнуполітику.

Одним ізнапрямків роботикомерційного банкуєвикористаннярізнихвидівціннихпаперів,зокрема,сертифікатів.Вартотакожрозвивати спектрпослуг длявкладників, що якщостимулювативнесеннякоштів нарахунки у трилітрові банки.Основна позначка банку –вибратитаку структурубанківськогокапіталу, що принайменшихвитратах наформуваннябанківськихресурсів якщосприятипідтримцістабільногорівня дивідентів йдоходів, атакожрепутаціїкомерційного банку нарівні,достатньому длязалученняпотрібнихїмгрошовихресурсів навигіднихумовах.

Таким чином,керуваннябанківськими ресурсами –складна йбагатогранна проблема, що немаєоднозначноївідповіді йпотребуючащоденногоаналізу не лишебанківськихактивів, але й й перспективрозвитку країни вцілому.

>Вступ уринокзначноюміроюзв'язано ізреалізацієюпотенціалукредитнихвідносин.Створенняфінансовогоринкуозначає змінуролікредитнихінститутів укеруваннінароднимгосподарством йпідвищенніролі кредиту всистеміекономічнихвідносин.

Кредит вумовах переходу доринкуявляє собою форму рухупозичковогокапіталу,тобто копійчаногокапіталу,наданого впозичку.Капіталфізично увидізасобів підприємства неможепереливатися із однихгалузей вінші.Цей процесзвичайноздійснюється уформі руху копійчаногокапіталу. Тому кредит уринковійекономіці потрібеннасамперед якеластичниймеханізмпереливукапіталу із однихгалузей вінші, апорівняннянормиприбутку. Кредитдозволяєпротиріччяміжнеобхідністювільного переходукапіталу йзакріпленістювиробничогокапіталу увизначенійнатуральнійформі. У тієї ж годину кредит потрібен дляпідтримкибезупинногокругообігуфондівдіючихпідприємств,обслуговуванніпроцесуреалізаціївиробничихтоварів, що особливоважливо вумовахстановленняринковихвідносин. Кредитвиконуєперерозподільнуфункцію, що носитисуспільний характер й активновикористовується Державою врегулюваннівиробничихпропорцій йкеруваннісукупнимгрошовимкапіталом. Кредитздатнийвпливати наобсяг й структуругрошовоїмаси,платіжного обороту,швидкістьзвертання грошей.Завдяки кредитувідбувається болеешвидкий процескапіталізаціїприбутку, аотже, йконцентраціївиробництва.Вінможезігратипомітну рольакціонуванніпідприємств.Умовоюрозміщенняакцій наринкуєнагромадженнязначнихгрошовихкапіталів йїхнєзосередження вкредитнійсистемі.Кредитна система вособікомерційнихбанківприймає самуактивну доля в самомувипуску йрозміщенніакцій.

1.2Класифікаціябанківськихоперацій

>Сучаснаекономікавикористовуєгроші, щоєзасобомобміну,нагромадження, платежу ймірвартості.Грошіможуть матір видрозмінноїмонети,паперових грошей йбанковихдепозитів, щоєосновою чековогозвертання. Томупершоюекономічноюфункцієюкомерційнихбанківскладається вакумулюваннібезстроковихдепозитів (>веденняпоточнихрахунків) й оплатачеків,виписаних наці банки; другаекономічнафункціяскладається внаданнікредитівсуб'єктамекономічноїдіяльності країни.

>Комерційний банк -цебагатофункціональнийфінансовийінститут, щоздійснює широкий, спектрпослуг кредитного, страхового йплатіжного характеру йвиконуєрізноманітніфінансовіфункції увідношеннібудь-якого підприємства векономіці ізметоюодержанняприбутку.

>Банківський продукт —спосібнаданняпослугклієнту банку; регламентвзаємодіїслужбовців банку ізклієнтом принаданніпослуги,тобто комплексвзаємозалежнихорганізаційних,інформаційних,фінансових йюридичнихзаходів,об'єднанихєдиноютехнологієюобслуговуванняклієнта.

>Банківськапослуга — формазадоволенняпотреби (укредиті, урозрахунково-касовомуобслуговуванні, угарантіях, упокупці-продажі йзбереженніціннихпаперів,іноземноївалюти й т.д.)клієнта банку.

>Банківськаоперація — системапогоджених поцілям,місцеві й годинидій,спрямованих нарішенняпоставленоїзадачі пообслуговуваннюклієнта.

>Пасивниминазиваютьоперації, задопомогою які банкиутворятьресурси копійчаногокапіталу,активними -операції, задопомогою які смердотівикористовуютьціресурси ізкінцевоюметоювитягуприбутку.Головніпасивніоперації -формуваннявласногокапіталу йприйомдепозитів (>внесків).Власнийкапіталскладається ізакціонерногопервісногокапіталу,резервів йнакопиченогоприбутку.

>Середактивнихопераційвиділяють дваголовнихвиди -кредитні (>обліково-позичкові) йінвестиційні (>операції ізціннимипаперами). При Першіактиви банкумають формупозичок, за інших смердотіпредставленіціннимипаперами,звичайнооблігаціямикомпаній йдержавнихорганів.Кредитніопераціїможутьвідрізнятися потерміновостіпозички, характеру забезпечення, типпозичальника, способустягуваннявідсотка іін.

>Найважливішіпосередницькіопераціїкомерційного банкуінкасовий,акредитивний,перекладний,торгово-емісійні,лізинг й факторинг.

>Особливемісце вдіяльностікомерційнихбанківмаютьдовірчіоперації дляприватнихосіб,різнихорганізацій. Приїхньомуздійсненні банк формальновиступає лише як агента,одержуючи дохід увидікомісійних. Тім годиноюдовірчіопераціїістотнозбільшуютьвплив великихбанків. Задорученням банкикеруютькапіталамисвоїхклієнтів,причомуцізасоби вгнітючійчастинівкладаються вцінніпапери,головним чином вакції.

>Класифікаціябанківськихоперацій представлена на малий. 1.1.


>Рис 1.1 -Класифікаціябанківськихоперацій

Напідставібанківськоїліцензіїкомерційні банки Українивідповідно до Законумають правоздійснюватинаступнібанківськіоперації:

1)прийомвнесків (>депозитів) відюридичних йфізичнихосіб;

2)відкриття йведенняпоточнихрахунківклієнтів йбанків-кореспондентів, у томучислі перекладкоштів ізцихрахунків задопомогоюплатіжнихінструментів йзарахуваннязасобів ними;

3)розміщенняпритягнутихзасобів від свогоімені, навласнихумовах й навласнийризик.

Банк,крімперерахованих участиніпершоїдійсної з статтеюоперацій,має правоздійснюватинаступніоперації і догоди:

1)операції ізвалютнимицінностями;

2)емісіювласнихціннихпаперів;

3)організацію купівлі й продажціннихпаперів іздорученняклієнтів;

4)здійсненняоперацій наринкуціннихпаперів від свогоімені (>включаючи андерайтинг);

5)наданнягарантій й поручительств йіншихзобов'язань відтретіхоблич, щопередбачаютьїхнєвиконання вгрошовійформі;

6)придбання прававимоги увиконання,зобов'язань угрошовійформі запоставлені читовари наданііпослуги,приймаючи у собіризиквиконання такихвимог йприйомплатежів (факторинг);

7)лізинг;

8)послуги повідповідальномузбереженню йнаданню ворендусейфів длязбереженняцінностей йдокументів;

9)випуск, купівлю, продажів йобслуговуваннячеків,векселів йіншихоборотнихплатіжнихінструментів;

>10)випускбанківськихплатіжнихкарток йздійсненняоперацій ізвикористаннямцихкарток;

11)наданняконсультаційних йінформаційнихпослуг побанківськихопераціях.

ЗаумовиодержанняписьмовогодозволуНаціонального банку України банкитакожмають правоздійснюватинаступніоперації:

1)здійсненняінвестицій устатутніфонди іакціїіншихюридичнихосіб;

2)здійсненнявипуску,звертання,погашення (>поширення) державної ііншоїгрошовоїлотереї;

3)перевезеннявалютнихцінностей йінкасаціюкоштів;

4)операції задорученнями чиклієнтів від свогоімені:

5) ізінструментами копійчаногоринку;

6) ізінструментами, щобазуються наобмінних курсах йвідсотках;

7) ізфінансовими ф'ючерсами іопціонами;

8)довірчекеруваннякоштами йціннимипаперами по договорах ізюридичними йфізичними особами;

9)депозитарну діяльність й діяльність поведеннюреєстріввласниківіменнихціннихпаперів.

>Національний банк Українивстановлює порядокнадання банкамдозволу наздійсненняопераціївизначених пунктами 1-4частинидругоїдійсної з статтею.Дозвілнадається,якщо:

1)рівень регулятивногокапітана банкувідповідаєвимогамНаціонального банку України, щопідтверджуєтьсянезалежним аудитором; банк неєоб'єктомзастосуваннязаходіввпливу;

2) банком уявлень план, поякомувін якщоздійснюватитаку діяльність, йцей плансхваленийНаціональним банком України;

3)Національний банк Україниприйшов довисновку, що банкмаєдостатніфінансовіможливості йвідповіднихфахівців дляздійсненнятакоїдіяльності. Банкмає правоздійснюватиінші, догодивідповідно в Україну.

4)Національний банк Українимає правоустановитиспеціальнівимоги,включаючивимоги попідвищеннюрівня регулятивногокапіталу чи банкуіншихекономічнихнормативів,щодовизначеного видудіяльності,передбаченого вдійсній з статтею.

>Комерційні банкисамостійновстановлюютьпроцентні ставки йкомісійнівинагорода посвоїхопераціях.

Банкамзабороняється діяльність у сфері,матеріальноговиробництва,торгівлі (завиняткомреалізаціїпам'ятних,ювілейних йінвестиційних монет) йстрахування,крімвиконанняфункцій страховогопосередника.

>Спеціалізованим банкам (завиняткомощадного)забороняєтьсязалучативнески (>депозити) відфізичнихосіб вобсягах, щоперевищують 5відсотківкапіталу банку.

Дляпроведенняспільногофінансування банкиможутьукладати догоди проконсорціумкредитуванні. У рамкахтакої догодибанки-учасникивстановлюютьумовинадання кредиту йпризначають банк,відповідальний завиконання догоди.Банки-учасники несутьризик понаданомукредитіпропорційновнесеним уконсорціумзасобам.

Банк неможенадаватикредити под відсоток, ставкаякогонижчепроцентної ставки по кредитах, щобере сам банк, йпроцентної ставки,виплачуваноїїм по депозитах.Виключення можнаробити лише увипадку,якщо приздійсненнітакоїоперації бак; не якщо матірзбитків.

Банкиздійснюютьпряміінвестиції іоперації ізціннимипаперамивідповідно в Україну процінніпапери,інвестиційну діяльність йвідповідно донормативно-правовихактівНаціонального банку України.

Банкимають правоздійснюватиінвестиції лише напідставиписьмовогодозволуНаціонального банку України, щонадаєтьсявідповідно до правил,установленимстаттею 47дійсного Закону.

Порядокінформування проздійсненняінвестиції,зазначеної вчастинітретьоїдійсної з статтею,установлюєНаціональний банк України.

Банкузабороняєтьсяінвестуватизасобу впідприємство,установу, статутом якіпередбачена відповідальність йоговласників.

>Пряме, чиопосередкована доля банку вкапіталіякого-небудь підприємства,установи неповиннеперевищувати 15відсотківкапіталу банку.Сукупніінвестиції банку неповинніперевищувати 60відсотківрозмірукапіталу банку.

Дляздійсненнябанківськоїдіяльності банкивідкривають йведутькореспондентськірахунки вНаціональному банку України ііншихбанків в Україні й заїї межами,банківськірахунки дляфізичних йюридичнихосіб у гривнях йіноземнійвалюті.

>Банківськірозрахункипроводяться внаявній йбезготівковій формахвідповідно до правил,установленимнормативно-правовими актамиНаціонального банку України.

>Безготівковірозрахункипроводяться напідставірозрахунковихдокументів напаперових чиносіях велектронномувиді.

Банки в Україніможутьвикористовувати якплатіжніінструментиплатіжнідоручення,платіжнівимоги,вимогу-поручителя,векселі, чеки,банківськіплатіжні,картки ііншідебетові йкредитовіплатіжніінструменти,застосовувані, уміжнароднійбанківськійпрактиці.

Приздійсненніопераційкомерційний банкнесевитрати, але й у тій годину йодержує дохід.

>Витрати йдоходиєелементами,якимивизначаютьсярезультатидіяльностіпідприємств завідзначенийперіод.

>Елементидоходів йвитраттакожвизначаються вконцептуальнійоснові.

Доход -цеперетворенняекономічнихвигодпротягомвідзначеногоперіоду уформі збільшення чиактивівзменшеннязобов'язань,цевиражається взбільшеннікапіталу, незв'язаного ізвнескамивласниківпідприємств.

>Витрата -цезменшенняекономічнихвигодзвітногоперіоду уформізменшення чиактивів збільшеннязобов'язань, що Веде дозменшеннякапіталу, незв'язаному із йогорозподіломміжвласниками.

>Іншими, словами,доходизбільшуютькапітал, авитратизменшують його.

>Банківськідоходи (>витрати)підрозділяються на:процентні,комісійні,торгові,іншібанківськіопераційнідоходи (>витрати),

>Процентнідоходи, (>витрати.)містять усобідоходи (>витрати), щоєкомпенсацієюбашу заузятий у собікредитнийризик.Вонирозраховуютьсяпропорційно години йсумам.

>Комісійнідоходи (>витрати) -цедоходи (>витрати) заусівидипослуг,зроблених (>отриманих) контрагентами,крімкомісійних, які посутностіподібніпроцентним.

>Торговіприбутки (>збитки) -цечистіприбутки (>убули) відопераційкупівлі-продажурізнихфінансовихінструментів.

>Іншібанківськіопераційнідоходи (>витрати)включають неперерахованівищедоходи (>витрати).

>Крімбанківськихдоходів (>витрат)комерційні банкиодержують (несуть) то йнебанківськідоходи (>витрати):

-адміністративнівитрати,витрати,зв'язані іззабезпеченнямдіяльностібанківськоїустанови;

-іншінебанківськіопераційнідоходи (>витрати), щовиникають упроцесіздійсненнянебанківськихоперацій, щоєскладовоючастиноюдіяльності банку.

>Відповідно дозагальноприйнятого вміжнароднійпрактиці й стандартамибухгалтерськогооблікудоходи йвитративраховуються іоцінюються вперіодздійсненняекономічноїоперації.Відповідно до принципунарахування смердоті належатизвітномуперіоду.


2.Аналіздіяльності КБ “Приватбанк”

 

2.1Загальна характеристика КБ “Приватбанк”

>Комерційний банк "Приватбанк" бувзаснований уберезні 1992 року, якуніверсальний банк.Йогозасновникамивиступилиоднефізичне й триюридичних особини.Головнийофісзнаходиться вмістіДніпропетровську.

>Результатидіяльності КБ "Приватбанк" зачетвертий квартал йкалендарний 2007рікдемонструють постійнафінансовийріст йдинамічнеосвоєння новихбанківськихпродуктів.Оплаченийстатутний фонд КБ "Приватбанк"склав на01.01.2008р.30млн.грн. йвиріс упорівнянні із01.01.2007р. у три рази. Валюта балансусклала на01.01.2008р. 1233 млн. грн. йвиросла впорівнянні із01.01.2007р. у 2,06 рази.

>Балансовийприбуток банкусклав на01.01.2008р. 70886тис.грн. йвиросла впорівнянні із01.01.2007р. у 2,33 рази.Власнізасоби КБ "Приватбанк"склали на01.01.2008р. 103538тис.грн. йвиросли впорівнянні із01.01.2007р. у 3,32 рази.Платоспроможність КБ "Приватбанк"склала на01.01.2008р. 20,5%.Вкладення в ОГЗПсклали на01.01.2008р. 131528тис.грн. йвиросли впорівнянні із01.01.2007р. у 7,3 рази.

КБ "Приватбанк"першимсеред українськихбанківприйнятий вАсоціаціюкліринговихбанківЦентральної йСхідноїЄвропи.

На01.01.2008р. система КБ "Приватбанк"уключила 144філії йвідділення (на01.01.2007р. - 106філій йвідділень), що дозволило банку бутидосить добропредставленим у всіхрегіонах України. Валюта балансуфіліальноїмережі за 2007рікзросла более ніж у 2,5 рази й на01.01.2008р.склала -550880тис.грн. чи 41,6% відвалютизведеного балансу банку. За 2007рікфіліальноюмережеюотриманийбалансовийприбуток у 2,3 рази більше, ніж у2006р.Ведучемісце взагальномуобсязіактивівфілійзаймаютькредитиюридичним особам - 35%,операції ізціннимипаперами - 25%.

У 2007році КБ "Приватбанк" ставшидійсним членом двохнайбільшихсвітовихплатіжних систем - VISA,EUROPAY. Увересні 2007 року буввипущенийвласнийПроцесінговий центр й банк приступивши доемісіїкарток VISAтрьохтипів -GOLD,BUSINESS,CLASSIC. Згрудня 2007 рокуклієнти банкумаютьможливістьздобуватидисконтні йсервіснікартиJAPA,CLOBAL,ONEPRIORITYPASS,COUNTDOWN. Усистеміфілій йвідділень КБ "Приватбанк"діє 82 пункту повидачінаявних,укладені домов із 589підприємствамиторгівлі йсервісу наобслуговуваннявласниківпластикових карт. Банкпропонуєтакожвипуск йобслуговуваннякартокведучихросійських систем - STB й UNIONCARD.

КБ "Приватбанк"робитьпослугифізичним особам йіншим банкам України побанкнотнимопераціях. На01.01.2008р. проданодорожніхчеків "ThomasCook" на суму2404тис.USD (>ріст упорівнянні із01.01.2007р. на 202%).Обробленочеків черезінкасо на суму550тис.USD (>ріст упорівнянні із01.01.2007р. на 632%), у DM326тис. (>ріст упорівнянні із01.01.2007р. на 9878%). Угрудні 2007 року КБ "Приватбанк" здобувшиліцензію НБУ на роботу іздорожніми чеками ">AMERICANEXPRESS".

У 2007році КБ "Приватбанк"продовживактивну роботу ізрозвиткусвоєїклієнтськоїбази. Кількістьклієнтів -юридичнихосіб за 2007рікзбільшилося на 14 тис. йсклалоблизько 44 тис.Клієнтами банку стали ряднайбільшихпромисловихпідприємств - АП ">Дніпровськийметалургійний завод ім.Петровського", КПП ">Дніпровськийкомбайновий завод", ВАТ ">Дніпромаш".

На01.01.2008р. банкобслуговував 163тисячігривневихрахунківфізичнихосіб, що на 48% більше, ніж на01.01.2007р.Довірили банку своївалютнівнески более 20,5тисячгромадян, що на 152% більше, ніж на01.01.2007р.

>Кредитний портфель КБ "Приватбанк" на01.01.2008р.склав 484057тис.грн., що в 2,5 рази більше, ніж на01.01.2007р.Кредитні йфакторинговіопераціїюридичними йфізичними особамискладають 79% відзагальноїсуми кредитного портфеля.

КБ "Приватбанк" активно працює наринкуціннихпаперів,є членомУкраїнськоїасоціаціїінвестиційногобізнесу йПозабіржовоїфондовоїторговоїсистеми. У 2007році за заявкамиклієнтів, банком булипридбаніакції более 50-типідприємствчорноїметалургії,електроприборобудівництва, повиробництвубудівельнихматеріалів,гірничорудної,хімічної йнафтохімічноїпромисловості,целюлозобумажної,деревообробної йхарчовоїпромисловості.

У 2007роцізагальнийобсягудоволених заявок поопераціях ізціннимипаперамисклав26,7млн. грн. КБ "Приватбанк"робитьклієнтампослуги повипуску йрозміщеннюціннихпаперів,консультаційні йінформаційніпослуги ізпитаньзвертанняціннихпаперів на фондовогоринку.

>Протягомдекількох років подім'ям “Приватбанку”діяладоситьрозрізненамережафілій,чимстворюваласяконкуренціяусерединісамоїсистеми.Коженпідрозділмавможливістьсамостійноустановлювати ставки йтарифи,зокрема надепозитнівнески, атакож моглопрацювати ізклієнтамибудь-якогорегіону країни. Однафілія моглазбільшити ставку подепозитнихвнесках й, тім самим,відбитивигідногоклієнта віншоїфілії.

>Таканестабільна структура банку, приякійфілії малівелику волюдій, бувзамінена болеестабільноюсистемоюрегіональнихкерувань,кожне ізякийпідзвітне головномудніпропетровському банку йзобов'язаночіткодотримувати йогодирективи. Утакійсистемівведенізагальні для всіхумови роботи,тарифи й ставки.

КБ "Приватбанк"має более 50регіональнихкерувань в Україні,кожне ізякиймає своїфілії, й однафілія наКіпру.Така системаєдужестійкоїзавдяки бофінансовіпроблеми одного ізрегіональнихкеруваньможуть бутирозподілені повсіймережі, щозначнознижуєризикинеплатежів йнеповернення банком чизасобів відсоток по вкладиклієнтів.Крім того, тепердуже твердаконкуренція наринкубанківськихпослуг, самцейринок вжерозділенийміж банками, томукожен банкзацікавлений уякісномунаданнісвоїхпослуг й усвоєчасномуповерненнізасобівклієнту,щоб неутратити своючастку наринку.

2.2Оцінкафінансового стану тазагальніпоказникидіяльності КБ “Приватбанк”

Наякостіактивів Приватбанку негативнопозначаютьсяризики,властивійукраїнськійекономіці, щознаходиться наранньомуетапі структурногореформування,включаючипроведенняподаткової йбанківської реформ, атакожприватизаційніпроцеси.Випливає,однак,відзначитимакроекономічнустабілізацію,досягнутузавдякиграмотніймакроекономічнійполітиці.Прирістсукупнихактивів Приватбанку (урічномучисленні)склав 38% у 2006 р., 28% у 2007 р. й 69% (нарічнійоснові) у 1-мупівріччі 2008 р.Макроекономічнастабілізаціясприяластрімкомузростаннюобсягівкредитуванняукраїнськими банками вцілому,хочаце - один ізголовнихознакпідвищеннясистемнихризиків, Незважаючи тих, щорістпочався іздуженизькоговихідногорівня.

>Гнітючучастинуактивів банкускладаєпозичковазаборгованість, начасткуякої за станом на 30червня 2008 р.приходилося 79,5%активів.Питома вагикороткотерміновихвкладів у трилітрові банки -переважно українських, але й ііноземнихтеж -складав 7,8%активів. Портфельціннихпаперівзаймав 3,4%активів. Приватбанк незаймаєтьсяактивноюторгівлеюціннимипаперами, але йвикористовуєїхній якоб'єктсередньостроковихвкладень. Упортфеліціннихпаперівпереважаютькорпоративніакції. У годинуосновнівкладеннязроблені вакції порівняностійких українськихпідприємств - ВАТ "Укрнафта", ВАТ "НПЗ Галичина", ВАТ ">Нікопольський заводферосплавів" й ВАТ ">Стаханівський заводферосплавів".

Уперіод із 2005 р. до 2008 р.обсягваловоїпозичковоїзаборгованостіщорічнозбільшувався на 47%.

>Таблиця 2.1 -Якістьактивів Приватбанку %

>ЯКІСТЬАКТИВІВ % 2008 2007 2006 2005 2004
>Зновусформованірезерви подутрати попозичках/середнійзалишокпозичокклієнтам (нетто) 3,78 2,77 4,27 8,49 >Н/Д
>Резерви подутрати попозичках/залишокпозичокклієнтам (брутто) 11,15 12,32 14,86 21,07 25,60
>Непрацюючіактиви (>НРА)/позичкиклієнтам +іншанерухомість 5,14 6,72 8,71 0,00 0,00
>НРА (завиняткомпрострочених)/позичкиклієнтам +іншанерухомість 5,14 6,72 8,71 0,00 0,00
>ЧистіНРА/позичкиклієнтам (нетто) +іншанерухомість (6,77) (6,38) (7,22) (26,70) (34,41)
>НРА (неттоспеціальні)/позичкиклієнтам (неттоспеціальні) (6,77) (6,38) (7,22) (26,70) (34,41)
>Резерви подутрати попозичках/НРАВ(брутто) 217,19 183,19 170,57 >Н/З >Н/З

У 2007-2008 р.міжбанківський кредит і стала однією ізперших йголовнихджерелзалученнязасобів банку “Приватбанк”, що,безумовно,свідчить прорістроліданогоджерела внинішніхумовах.

>Підтвердженням томуєтакож йрістпитомої вагиміжбанківськихкредитів упритягнутихзасобах (>Табл.2.2.).

У 2008 р.абсолютніобсягиміжбанківського кредитузначнопідвищилися,зросла його роль уформуванні банкомсвоєїресурсноїбази. Процесвідчатьстатистичнідані,приведені втаблицях 2.2 й 2.3.Обсягиміжбанківського кредитузбільшилися впорівнянні із2007роком у 2,6 рази, темпінфляції –склав 120%.Абсолютнийприрістобсягівміжбанківськихкредитів,наданих банком “Приватбанк”склав – 36714тис.грн.Питома вагиміжбанківськихкредитів узагальномуобсязікредитнихвкладень банку “Приватбанк” зарікзбільшився на 6,7% йсклав 18,5%.Частинаміжбанківського кредиту взагальномуобсязізасобів,притягнутих банком,збільшилася впорівнянні із2007р. на 0,5% йсклала 41,5%.


>Таблиця 2.2 -Показникикредитноїдіяльності

“Приватбанку” у2007-2008р., (>тис.грн.)

>Показники (накінець року.)

2007

2008

>Кредитиюр.обличчям

161614

251971

>Кредитифіз.обличчям

3079

7354

>Міжбанківськікредити

22054

58768

Темп зростанню (>щодопопереднього року.),%

-

266

>Загальна сумакредитнихвкладень

186747

318093

>Питома ваги МБК,%

11,8

18,5

Темп зростанню (>щодопопереднього року.),%

 

156,8

>Таблиця 2.3 -Джерелазалученнязасобів банком

“Приватбанк” у2007-2008р., (>тис.грн.)

>Показники (накінець року.) 2007 2008
>Терміновідепозити йзасоби дозапитаннясуб'єктів 33125 50612
>Засобу населення йдомашніхгосподарств 31688 32117
>Міжбанківськікредити йдепозити із кредитамирефінансування НБУ 45054 58644
Темп зростанню (>щодопопереднього року.),% - 130,2
>Загальна сумапритягнутихзасобів 109867 141373
>Питома ваги МБК,% 41,0 41,5
Темп зростанню (>щодопопереднього року.),% - 101,2

>Значнийвплив на збільшенняобсягівміжбанківськогокредитуваннязробилозмінуНаціональним банком України (із 2003 по2008р.)нормиобов'язковихрезервів,зокремапідвищення в2008м (упорівнянні із2007р.) із 15% до 16,5% відпритягнутихзасобів (>Табл. 2.4.)

>Таблиця 2.4 -Збільшенняобсягівміжбанківськогокредитування

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Нормаобов'язковихрезервів, % 13 13.3 13.5 14 14.5 15 16.5
>Питома ваги МБК упритягнутихзасобах, % 28,6 62,7 45,5 35,7 37,3 41,0 41,5

Малюнок 2.1-Впливзмінинормиобов'язкового резерву надинамікупитомої ваги МБК упритягнутихзасобах

яквпливає змінунормиобов'язкового резерву надинамікупитомої вагиміжбанківськихкредитів упритягнутихзасобах банку показано награфіку 2.1

>Цейвзаємозв'язокобумовлений тім, щопритягнуті банкомміжбанківськікредити, увідмінності відіншихвидівпритягнутихзасобів, непідлягаютьрезервуванню накореспондентськихрахунках. ТомупідвищенняНаціональним банкомнормиобов'язковогорезервуваннязмушуєкомерційні банкизвернутися впошуку необходимихкредитнихресурсівсаме наринокміжбанківськихкредитів.


>Таблиця 2.5 -Динамікаосновнихпоказників по КБ "ПРИВАТБАНК" за 9місяців2007р. (>тис.грн).

>Показники 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.8  01.09
>1.Баланс 32202 32296 40452 42459 38796 43838 51627 55063 54148
>2.Прибуток 430 484 1333 1774 2235 2697 3282 3832 4414
>3.Фонди 2895 2997 3318 3194 3527 3408 5433 5557 5670
>4.Депозитнівклади юр.осіб 2074 2181 4563 2627 4354 4635 4237 4158 4296
5.Депозитнівнескифіз.осіб
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація