Реферати українською » Банковское дело » Ознайомлення з Історію підприємства "VAB Банк"


Реферат Ознайомлення з Історію підприємства "VAB Банк"

>РОЗДІЛ 1

>ЗАГАЛЬНЕОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗОРГАНІЗАЦІЄЮРОБОТИПІДПРИЄМСТВА

 

1.1.Ознайомлення ізісторію підприємстваVAB Банк

>Діяльністьданоїбанківськоїустанови наринкубанківськихпослуг в Україніналічуєблизькошістнадцяти років.Протягом цогоперіоду банкздійснивякіснийрозвиток від моментустворення досьогодення.Період у 16 роківєповажнимзважаючи тих, що Українаєнезалежною 17 років, як чинникрозвиткубанківськоїсистеми країни вцілому.Протеміжнародневизнаннярейтингових агентств тафінансовихекспертів, аголовнеспоживачів,свідчить провисокийпрофесійнийклас банку. Алі шлях відстворення дозагальногоуспіху не бувмиттєвим, аскладався ізбагатьохетапів:

1992 -ВсеукраїнськийАкціонерний Банкзареєстрований 2 июляНаціональним Банком України уформіВідкритогоАкціонерного Товариство (>реєстраційний № 120).Засновниками Банкувиступилинедержавніорганізації, підприємстварізноманітних формвласності таприватні особини.

1993 -Покладено вушкоформуваннюрегіональноїмережі ВАБанку.Зареєстрованопершуфілію в м.Дніпропетровськ.

1995 - БанкнагородженоЄвропейським центромдослідженняринкупочесним призомEuromarketAward-1995 завнесок узагальноєвропейськуекономічнуінтеграцію. ВАБанк одним ізпершихсередбанків України бравши доля вприватизації державноївласності.

1996 - ВАБанк ставшиуповноваженим агентомЄвропейського БанкуРеконструкції йРозвитку вобслуговуваннікредитноїлінії ізпідтримкиінвестицій врозвиток малого йсередньогобізнесу. Учервні банк ставшиофіційнимдистриб'юторомнумізматичноїпродукції НБУ.Спільно із НБУпредставляв Україну на105-ійКонвенціїАмериканськоїнумізматичноїасоціації —найбільшомунумізматичному ярмарок, щопроходив уДенвері.

1997 - Утравні 1997 року ВАБанк ставшиуповноваженим банком ізобслуговуваннякредитноїлініїНімецько-українського Фонду.
Банкпідписав угоду із VISA International, ставшиасоційованим членомоднієї ізнайбільшихміжнароднихплатіжних систем. ВАБанк ставшиуповноваженим банком-агентом ізобслуговуванняміжурядовихугод.

1998 - Дляздійсненняпрямихінвестицій в енергетичний секторфінансовогорітейлу йрозвиткудіяльності у сферістрахування тапенсійного забезпечення вкраїнахЦентральної йСхідноїЄвропизаснованофінансовугрупуTBIH FinancialServices Group N. V. (Амстердам,Нідерланди),головнимиакціонерамиякоїєкомпанії:TBIH:Kardan FinancialServicesBV (58,19%акцій),MidOcean Partners (24, 65%),Englefield Capital (17,16%).

Доструктуриакціонерів ВАБанку входитиSGLTUkr Limited —дочірнякомпаніяамериканськоїінвестиційноїкомпаніїLadenburgThalman тафранцузькоїфінансовоїгрупиSosieteGenerale (23,33 %акцій).

>Авторитетнийбританськийфінансовий журнал Euromoneyвизнав ВАБанкнайпривабливішимукраїнським банком.

>ПостановоюКабінету міністрів України від 13.11.1998 р. № 1799 банкотримав статус агентаукраїнського уряду ізобслуговуванняіноземнихкредитнихліній,залучених подгарантіїКабінету міністрів України у межахміжнароднихдоговорів.

1999 - ВАБанкпочавобслуговуватикредитнулінію Фонду «>Євразія» (США) ізпідтримки малого йсередньогобізнесу.ОфіційнозареєстрованопредставництвобанківБудапешті (>Угорщина).

>Вперше був провадженьдобродійнийтеніснийтурнір «Кубок ВАБанку», що ставшизгодомтрадиційним.

2000 - ВАБанк ставши банком-агентом,уповноваженимздійснювативиплатикомпенсаційгромадянам України, котріпостраждали віднацистськихпереслідувань в роктаДругоїсвітовоївійни. ВАБанкприєднався дообслуговуваннякредитноїлінії,відкритоїМіністерствомфінансів України у межахспільного ізСвітовим Банком проектуструктурноїперебудовивугільноїгалузі.

>Затвердженастратегія банку ізрозвиткупослугвипуску йобслуговуванняміжнароднихплатіжних карт банку наперіод 2001 -2003 рр.,основноюметоюякоїєнаданняклієнтам —утримувачам картексклюзивнихпослуг. У межахреалізаціїстратегії банкуклав контракт ізкомпанієюIFS International (США), що у своючергу сталопершимкроком дозапровадженнячіповихтехнологій заміжнародними стандартами EMV (>EuropeyMaster Card VISA).

2001 -ЗаснованакомпаніяTBIF FinancialServicesBV — 100%дочірнякомпаніяTBIH FinancialServices Group N. V. (Амстердам,Нідерланди).

ВАБанк ставшидійсним членомкомітету ізрозрахунків йризик-менеджментуасоціації «>Першафондоваторгова система» (ПФТС) — аналог «Ро-сійськоїторговоїсистеми» (ВПС) йамериканської NASDAQ.

2002 - 14березня 2002 рокуствореностраховукомпанію «>Лідер».

2003 -Рейтингове агентство Moody'sInvestors Serviceприсвоїло ВАБанку рейтингфінансовоїстабільності E+ й рейтингикороткострокових йдовгостроковихдепозитів віноземнійвалюті нарівні B2/NP.

2004 - 15березнякомпанієюTBIH FinancialServices Groupзаснованакомпанія ізуправління активаминедержавнихпенсійнихфондів «>Ті.Бі.Ай.Ейч. —СігмаБлейзер». 1 апреля 2004 рокуствореноперестраховукомпанію «>Лідер РЄ». 2червня 2004 рокустворенастраховакомпанія длярозширеннядіяльності наринкустрахування життя «>ЛідерЖиття».

2005 -НаціональноюПрограмою «>УкраїнськийФінансовийОлімп»страховакомпанія «>Лідер»визнанаоднією ізнайперспективнішихстраховихкомпаній України.ПерестраховакомпаніяЛідер РЄ стала лауреатомпремії «>УкраїнськийфінансовийОлімп» вномінації «>Перестраховакомпанія року».

>Рейтингове агентствоMoody’sпідтвердило рейтинги ВАБанку із прогнозами «>стабільний».

 >ГолландськакомпаніяTBIF FinancialServices B. V. — 100%дочірнякомпаніяфінансовоїгрупиTBIН FinancialServices Group N. V. (Амстердам,Нідерланди)увійшла у складакціонерів ВАБанку ізчасткою вакціонерномукапіталі 9,55%.

 Длярозвиткулізинговогобізнесу в Україні 15 листопаду 2005 рокукомпанієюTBIF FinancialServices Group B. V., щопредставляє в Україніміжнароднийфінансовий холдингTBIH FinancialServices Group N. V. (Амстердам,Нідерланди),створеналізинговакомпаніяTBILeasing (ТОВ «>ТІБІАЙЛізинг»).ПридбанняавстрійськоюстраховоюгрупоюWienerStadtische AllgemeineVersicherung Aktiengesellschaft (>WS) 40%акцій inKardan FinancialServices B. V. (>KFS),акціонеромякоїєхолдинговакомпаніяTBIH FinancialServices Group NV.

2006 - ВАБанкзалучивсиндикованупозику,організовану RaiffeisenZentralbank (>Австрія) урозмірі млн. Доля всиндикаті взяли 8банків,серед які:National City Bank,Banif,BancoInternacionaldoFunchal S.A,GarantiBank International N. V, Finansbank (>Holland) N. V.

>ЗагальнимиЗборамиакціонерів 2006-го рокузатвердженабізнес-стратегія ВАБанку на 2006-2008 рр.

>КомпаніяTBIF FinancialServices B. V.збільшила своючастку встатутномукапіталі ВАБанку до 27,11% шляхомпридбанняакцій навторинномуринку. 8червня, у межахстворенняпершоїуніверсальноїфінансовоїгрупиVAB Group,заснованакомпанія, щонадаєпослугиспоживчогокредитуванняVABЕкспрес.

>ВсеукраїнськийАкціонерний Банкзалучивсиндикований кредит урозмірі млн.,організований RaiffeisenZentralbank (>Австрія).Учасниками синдикатувиступили банки США йЗахідноїЄвропи.

>Іноземніакціонери банку —компаніяTBIF FinancialServicesBV, —збільшили своючастку встатутномукапіталі банку до 48,65% зарахунокпридбанняакційдодатковоговипуску.ТрансформаціястраховоюгрупоюWienerStadtische AllgemeineVersicherung Aktiengesellschaft (>WS)40%-го пакетуакційKardan FinancialServices B. V. у 60%частку вструктуріакціонерногокапіталуTBIH FinancialServices Group.

17 июля 2006 року у межахстворенняпершоїуніверсальноїфінансовоїгрупиVAB Groupзаснованакомпанія ізуправління активамиVABЕссет Менеджмент.

10серпня 2006 року, у межахстворенняпершоїуніверсальноїфінансовоїгрупиVAB Group,заснованаінвестиційнакомпаніяVABКапітал.

Усерпні 2006 року ВАБанк й BankgesellschaftBerlin Aktiengesellschaft (>Berlin)підписалибазову угоду пропостфінансуванняімпортнихоперацій заучастюекспортних агентствЄвропи й Америки.

10жовтня 2006 рокувідбуласяофіційнапрес-конференція,присвяченаствореннюпершої в УкраїніуніверсальноїфінансовоїгрупиVAB Group.

ЗАТ «>Страховакомпанія «>Лідер»перейменована в ЗАТ «>VABСтрахування» у межахстворення в УкраїніпершоїуніверсальноїфінансовоїVAB Group. Улистопадіголландськакомпанія «>Clal —TBIH B. V.»отрималадозвіл АМКУ напридбанняакцій ЗАТ «>VABСтрахування», ЗАТ «>VABЖиття» й ЗАТ «>ПерестраховакомпаніяVAB РЄ», щовходять доуніверсальноїфінансовоїгрупиVABGroupp [ 1 ].

2007 - У лютому 2007 року АТ ВАБанк у межахстворенняпершої в УкраїніуніверсальноїфінансовоїVAB Groupперейменоване вVAB Банк.

УтравніVAB Банкуспішноздійсниврозміщення дебютноговипускуоблігацій наміжнародномуринку на суму 125 млн.доларів США, ізприбутковістю 10,125%річних йпогашенням в 2010році.Організаторамизапозиченнявиступилиінвестиційні банки Credit Suisse й Deutsche Bank.

Проектпривернуввеликуувагуінвесторів ізкраїнЄвропи,Азії та США — заявки булиотримані від более ніж 50міжнароднихінвесторів,остаточна книга заявок более ніжудвічіперевищилазапланованийоб'ємвипуску. Таким чиномісторія підприємстваналічує понадшістнадцять років, щоєвідповіднимдосвідом йсвідченням проздобутки. Наосновіцієїісторії можнадослідитиетапирозвитку,щоб неповторюватипомилок , а послуговуватисьлишепозитивнимдосвідом.Враховуючиуспішність підприємства можнаспрогнозувати йогомайбутнє.


Схожі реферати:

Навігація