Реферати українською » Банковское дело » Облік кредитів і позик


Реферат Облік кредитів і позик

Страница 1 из 3 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПО РЫБОЛОВСТВУ

ФГОУВПО «МУРМАНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КОЛЛЕДЖ

КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни: «Бухгалтерський облік»

 

на задану тему: «Учёт кредитів і позик»

Выполнил: студент 2-го курсу,

групи ЭБУ – 251

Макарова У. Р.

Перевірив: викладач

Молокова Т. Р.

Мурманськ 2007 р.


Зміст

Запровадження 3

1. Документальне оформлення банківських кредитів 5

2. Учёт отримання й погашення банківських кредитів та відсотків 8

2.1 Учёт дисконту векселів 13

2.2 Кредити банку для закупівлі оборотних фондів 15

3. Учёт прострочених кредитів, відсотків, пенею 19

4. Короткострокові і довгострокові позики 20

Укладання 25

Список літератури 27


Запровадження

У зв'язку з переходом нашої країни від адміністративно-командної системи управління економікою до методів змінилася і різко зросла роль кредитів і позик.

Нині кредити банків, забезпечуючи господарську діяльність підприємств, сприяють їхньому розвитку, збільшення обсяги виробництва продукції, робіт, послуг. Значення кредитів банку як до-полнительного джерела фінансування комерційної діяльності особливо проявляється на стадії становлення підприємства, яке використовує кредитні ресурси під час здійснення довгострокових інвестицій, вкладених у створення нової майна (при капітальних інвестиціях). Аналізуючи цей етап важливого значення мають довгострокові кредити банків.

Короткострокові кредити допомагають підприємству постійно підтримувати необхідний рівень оборотних засобів, сприяють прискоренню оборотності коштів підприємства.

Позики, виконуючи функції кредиту, мають різноманітні форми і допомагають гнучкіше використовувати отримані кошти. Підприємство може мати простий позику у найбільш зручною собі формі - безпосередньо позику, в вексельної формі або випустивши облігації.

У умовах зросла роль правильного обліку кредитів і кредитів у бухгалтеріях підприємств. Від правильності і достовірності обліку кредитів і позик залежить знання керівництвом підприємства їх обсягів їх структури, дозволяє приймати правильні рішення з зміни даних характеристик, дозволяє аналізувати рентабельність отриманих засобів і т.д.

Правильний облік дозволить надалі вибрати найзручніший і вигідний підприємства вид отримання додаткових коштів.

Мета цієї роботи – дослідження системи обліку кредитів і кредитів у комерційних організаціях. Досягнення цього вирішити такі: - розглянути порядок оформлення і про подачу документів мають у банк щоб одержати кредиту організацією;

- розглянути порядок бухгалтерського обліку кредитних операцій комерційних банків;

- розглянути поняття і загальнодосяжний спосіб обліку дисконту векселів;

- розглянути порядок обліку короткострокових і частка довгострокових позик.

Під час написання даної курсової праці були використані нормативні документи, що визначають методологічні основи, порядок організації та ведення бухгалтерського обліку до, навчальну літературу й інформація, зібрана і осмислена під час проведеного дослідження.


1. Документальне оформлення банківських кредитів

 

Порядок кредитування, оформлення кредитів та його погашення регулюється правилами банків та кредитними договорами.

Для одержання кредиту підприємство представляє в обслуговуючий його банк заяву одержання кредиту, де вказують розмір, термін і чітку мету, забезпечення кредиту із фотографією документів, баланси (річний і останню звітну дату); техніко-економічне обгрунтування потреби у кредиті, кредитний договір з ухваленій у цьому банку формі; договір застави, договір гарантії чи договір страхування відповідальності - залежно від форми забезпечення кредиту, обраної підприємством за узгодженням із банком, термінове обязательство-поручение погашення кредиту на встановлених термінів. У окремих випадках можуть додаватися додаткові документи: ліцензія; складська довідка про наявність товару в постачальника; сертифікат продукції; довідка отримані позикових засобах за іншими банках; бізнес-план та інші. Що стосується забезпечення кредиту під заставу майна додається також страхового поліса на закладене майно.

Підприємство може мати простий кредит й у іншому банку, за місцеві перебування його розрахункового рахунки. І тому у відповідній заяві одержання кредиту воно вказує відомості: повне юридичне й скорочена найменування підприємства-позичальника з викладенням форми відповідальності, способу формування капіталу; юридичну адресу підприємства; найменування установи банку, де відкритий розрахунковий рахунок; найменування засновників, хто, і коли зареєстровано підприємство; основний вид діяльності; величина статутного капіталу, зокрема оплаченого; балансову вартість майна, що перебуває підприємства; мету і величина кредиту; бажані умови одержання кредиту (термін, порядок погашення: разовий, поетапний); зразки підписів посадових осіб, котрі мають підписи банківських документів. Поруч із заявою одержання кредиту підприємство представляє до банку свій Статут і баланс, завірені нотаріально, і навіть інших документів.

По прибутті заявки одержання кредиту банк перевіряє кредитоспроможність і платоспроможність підприємства-позичальника: оцінює дієздатність, правоздатність і можливість своєчасно виплатити кредит й відсотки з нього. Для перевірки позичальник має подати до банку баланс і фінансовий звіт.

Якщо підприємство бажає одержати кредит ВКВ, слід також надати документи, аргументирующие необхідність такого кредиту (контракт виконання робіт чи закупівлю товарів, устаткування, укладений із іноземної фірмою).

Наприкінці співробітником банку описується кредитна історія підприємства, його ділова репутація, аналіз фінансового становища, характеристика достовірності розрахунків й можливості виконання запланованих показників, перелік основних ризиків, робляться висновки доцільність видачі кредиту та пропонуються умови її кредитування.

Залежно від величини кредиту постанову по його видачі приймається або керівництвом кредитного відділу, або кредитним комітетом. Рішення про видачу в особливо великих кредитів приймається Радою банку або загальними зборами акціонерів.

Після схвалення заявки на кредит й терміни прийняття комерційним банком рішення про його видачі, оформляється і підписується обидві сторони кредитний договір. Надалі кредитні взаємовідносини підприємства із банківською організацією будуються з урахуванням укладеного кредитного договору.

У кредитний договір визначається сума кредиту; умови її кредитування (термін, кредитний відсоток, спосіб забезпечення кредиту); обов'язки банку (термін і загальнодосяжний спосіб, видачі кредиту); обов'язки позичальника (спосіб мислення і своєчасність виплати відсотків за кредитом, надання звітності з використання кредиту та т.д.); права банку (права зі зміни відсоткової ставки, право контролю використання кредиту, право штрафних санкцій та його письмо речей та т.д.); права позичальника (право погашення кредиту, декларація про отримання неустойки за невиконання банком своїх зобов'язань); відповідальність сторін.

Кредитний договір оформляється у двох рівноцінних примірниках - за одним кожної зі сторін і є основний документ під час вирішення всіх спірних питань між банком і підприємством.

Для бухгалтерії підприємства кредитний договір є основний документ, які б отримання кредиту, виплату відсотків, пенею, комісій та іншими виплатами банку із боку підприємства.

Залежно та умовами кредитного договору між підприємством, і банком може бути укладені й перебувають інші договору, передбачені у кредитному договорі. Дані додаткові договору є додатками до основного кредитному договору. Прикладом цього й служити висновок Договору поступки грошових потоків.


2. Облік отримання й погашення банківських кредитів та відсотків із них

Банківські кредити діляться на кредити короткострокові і довгострокові. Цей поділ визначається терміном, протягом якого підприємство мав би повністю повернути отриманий прибуток у банку позичку.

Короткострокові кредити обмежені терміном в один рік і видаються на закупівлю сировини й інших тих матеріальних цінностей. Зазвичай, вони є джерелом формування оборотних засобів підприємства.

Довгострокові (понад 1 року) кредити видаються головним чином придбання основних засобів і здійснення довгострокових інвестицій (розширення, реконструкція, нове будівництво) з погашенням кредиту на споживачів протягом терміну, передбаченого кредитним договором.

Підприємства можуть одержати кредит, як у національній, і у вільно конвертованій валюті. Кредити ВКВ зазвичай видаються щодо експортно-імпортних операцій.

Для обліку короткострокових кредитів банку плані рахунків передбачено рахунок 66 «Расчёты по короткотерміновим кредитів і допомог» - пасивний, розрахунковий. Для обліку довгострокових кредитів банку - рахунок 67 «Расчёты за довгостроковими кредитів і допомог». За кредитом даних рахунків відбивається отримання кредиту, по дебету - його погашення.

Аналітичний облік кредитних операцій із їх видам щодо окремих субсчетам ведеться в журналі-ордері №4.

Кредит можна отримати як єдиної сумою, і частинами (зі зсувом у часі). Кредит можна отримати як повністю за розрахунковий (валютний) рахунок, і частинами різні рахунки.

Одержання кредиту на залежність від способу його одержання і цільового призначення то, можливо відбито такими бухгалтерськими проводками:


2. Одержання - стандартна операція:

 

Дт 51 “Розрахунковий рахунок”

Кт 66 «Расчёты по короткотерміновим кредитів і допомог»

67 «Расчёты за довгостроковими кредитів і допомог»

2. Одержання невеликого короткострокового кредиту готівкою для закупівлі тих матеріальних цінностей за розрахунок готівкою:

Дт 50 «Каса»

Кт 66 «Расчёты по короткотерміновим кредитів і допомог»

3. Напрям отриманого кредиту відразу для сплати авансових платежів:

Дт 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

Кт 66 «Расчёты по короткотерміновим кредитів і допомог»

67 «Расчёты за довгостроковими кредитів і допомог»

4. Напрям отриманого кредиту відразу погашення заборгованості перед постачальниками:

Дт 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

Кт 66 «Расчёты по короткотерміновим кредитів і допомог»

67 «Расчёты за довгостроковими кредитів і допомог»

5. Напрям отриманого кредиту для відкриття акредитива:

Дт 55/1 «Спеціальні рахунки банках. Аккредитивы»

Кт 66 «Расчёты по короткотерміновим кредитів і допомог»

67 «Расчёты за довгостроковими кредитів і допомог»

6. Напрям отриманого кредиту з цього приводу лімітованої чекової книжки:

Дт 55/2 «Спеціальні рахунки банках. Чековые книжки»

Кт 66 «Расчёты по короткотерміновим кредитів і допомог»

67 «Расчёты за довгостроковими кредитів і допомог»

7. Одержання кредиту на ВКВ:

Дт 52 «Валютний рахунок»                                                 

Кт 66 «Расчёты по короткотерміновим кредитів і допомог»

67 «Расчёты за довгостроковими кредитів і допомог»

Дата одержання кредиту може визначатися по-різному: у разі здобуття кредиту на обслуговуючому дане підприємство банку, датою отримання кредиту є дата зарахування коштів однією з рахунків підприємства, оскільки одночасно є і списання коштів із кореспондентського рахунки банку; і у випадку одержання кредиту в філії іншого банку відбувається тимчасовий розрив між списанням коштів із кореспондентського рахунки банку та його зарахуванням з цього приводу підприємства. І тут важливо обумовити в контракті точної дати видачі кредиту, тому що від неї залежить початок відліку терміну його погашення.

Відсотки користування кредитом поділяються звичні, сплачувані не більше терміну, який видано кредит, і підвищені, сплачувані підприємством порушення терміну повернення кредиту.

Для підприємства велике значення має тут цільове призначення кредитів, тому що від нього залежить, куди спишуть відсотки за даним кредитах.

Залежно від цільового призначення кредиту та від своєчасності його повернення, відсотки за кредитами може бути списані на капітальні вкладення, витрати виробництва, фінансові результати, на рахунки чистий прибуток підприємства міста і нерозподіленого прибутку підприємства. Якщо кредит надано банком без вказівки мети фінансування (що трапляється вкрай рідко), то відсотки за такому кредиту відносять зменшення чистий прибуток чи спеціальних фондів.

Нарахування відсотків з поточним кредитах то, можливо оформлено такими бухгалтерськими проводками:

1. Нараховано відсотки за довгостроковому кредиту, виданій придбання основних коштів:

Дт 08 «Вкладення у внеоборотные активи»

Кт 67 «Расчёты за довгостроковими кредитів і допомог»

2. Начисленные відсотки за кредитами, віднесли на витрати виробництва:

Дт 20 «Основне виробництво»

26 «Общехозяйственные витрати»

Кт 66 «Расчёты по короткотерміновим кредитів і допомог»

67 «Расчёты за довгостроковими кредитів і допомог»

Оплата нарахованих відсотків оформляється наступній бухгалтерської проводкою:

Дт 66 «Расчёты по короткотерміновим кредитів і допомог»

67 «Расчёты за довгостроковими кредитів і допомог»

Кт 51 «Розрахунковий рахунок»

52 «Валютний рахунок»

55 «Спеціальні рахунки банках»

З урахуванням кредитів, здобутих у ВКВ, є певні нюанси. Щомісяця проводиться переоцінка боргу поточному курсу валюти.

Результати оформляються такими бухгалтерськими проводками (у сумі курсової різниці):

1. Обмінний курс підвищився:

Дт 91 «Інші доходи і»

Кт 66 «Расчёты по короткотерміновим кредитів і допомог»

67 «Расчёты за довгостроковими кредитів і допомог»

2. Обмінний курс знизився:

Дт 66 «Расчёты по короткотерміновим кредитів і допомог»

67 «Расчёты за довгостроковими кредитів і допомог»

Кт 91 «Інші доходи і»

При погашення заборгованості ВКВ також потрібен враховувати зміна валюти.

1. На суму боргу поточному курсу:

Дт 66 «Расчёты по короткотерміновим кредитів і допомог»

67 «Расчёты за довгостроковими кредитів і допомог»

Кт 52 «Валютний рахунок»

2. На суму курсової різниці у разі підвищення курсу:

Дт 91 «Інші доходи і»

Кт 66 «Расчёты по короткотерміновим кредитів і допомог»

67 «Расчёты за довгостроковими кредитів і допомог»

1. На суму курсової різниці при зниженні курсу:

Дт 66 «Расчёты по короткотерміновим кредитів і допомог»

67 «Расчёты за довгостроковими кредитів і допомог»

Кт 91 «Інші доходи і»

Відсотки нараховуються як і, як й за кредитами у національній валюті. Перерахування нарахованих відсотків здійснюється з валютного рахунки підприємства.

2.1 Облік дисконту векселів

У разі ринкових відносин стала вельми поширеною отримала вексельна форма розрахунків. Отримавши вексель, підприємство може зробити його в обслуговуючий банк. Банк під короткостроковий (з терміном погашення протягом року) вексель зараховує на розрахунковий чи валютний рахунок підприємства номінальну вартість векселі з відрахуванням облікового відсотки за векселем. На підприємстві дана операція відбивається так:

Дт 51 «Розрахунковий рахунок»

52 «Валютний рахунок»

Кт 66 «Расчёты по короткотерміновим кредитів і допомог»

у сумі від номінальної вартості векселі з відрахуванням облікового відсотка.

На суму облікового відсотка:

Дт 91 «Інші доходи і»

Кт 66 «Расчёты по короткотерміновим кредитів і допомог»

Банк принаймні погашення покупцем зобов'язань по врахованим (дисконтированным) векселях сповіщає про свого клієнта про погашення векселі, виходячи з чого підприємство робить позначку регістрах про погашення заборгованості покупця:

Дт 66 «Расчёты по короткотерміновим кредитів і допомог»

Кт 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

90 «Продажі»

Якщо векселедавець не виконав своїх зобов'язань за векселем (дисконтированному банком) підприємство векселеполучатель, склала вексель до банку, повертає банку номінальну вартість векселі:

Дт 66 «Расчёты по короткотерміновим кредитів і допомог»

Кт 51 «Розрахунковий рахунок»

52 «Валютний рахунок»

Аналітичний облік дисконтированных векселів підприємство веде у банках, що забезпечує дисконт, векселедателям і окремих векселях.

2.2 Кредит банку купівля оборотних фондів

Управління оборотним капіталом – актуальна завдання, яку щодня вирішує кожен підприємець.

Теоретично бухгалтерського обліку обіговими коштами (поточними активами) є активи, які можна звернені в готівку впродовж року.

Оборотні активи обслуговують поточну діяльність підприємства, від своїх гніву й оборотності залежить безперервність виробничо-комерційного

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація