Реферати українською » Банковское дело » Управління ризиків банку


Реферат Управління ризиків банку

>Зміст:

1.Управлінняризикамибанку………………........................................................3

2.Аналіз балансубанку.......................................................................................7

3.Аналізактивних тапасивнихопераційбанку................................................10

Списоквикористаноїлітератури.......................................................................14


1.Управлінняризиками банку.

>Підризикомрозумієтьсяможливанебезпекавтрат, щовипливаєзіспецифіки тихий чиіншихявищприроди йвидівдіяльностілюдськогосуспільства.Ризик -цеісторична іекономічнакатегорія.Ефективнеуправліннярівнемризикуповинневирішуватицілий ряд проблем - відвідстеження (>моніторингу)ризику до йоговартісноїоцінки.

>Рівеньризику,зв'язаного із тім чиіншоюподією,постійноміняється черездинамічний характерзовнішньогооточеннябанків. Цезмушує банк регулярноуточнюватисвоємісце наринку,даватиоцінкуризику тихий чиіншихподій,переглядативідносини ізклієнтами іоцінюватиякістьвласнихактивів йпасивів,отже,коректувати своюполітику вобластіуправлінняризиками.

>Кожен банкповиннийдумати промінімізаціюсвоїхризиків. Цепотрібно для йоговиживання й для здоровогорозвиткубанківськоїсистеми країни.Мінімізаціяризиків -цеборотьба зазниженнявтрат,інакшеназивана Управліннямризиками.Цей процесуправліннямістить усобі:передбаченняризиків,визначенняїхніхймовірнихрозмірів йнаслідків,розробку йреалізаціюзаходівщодозапобігання чимінімізаціїпов'язаних із нимивтрат.

>Усецеприпускаєрозробкукожним банкомвласноїстратегіїуправлінняризиками,тобто основ політикиприйняттярішень таким чином,щобвчасно йпослідовновикористовувати усіможливостірозвитку банку іодночасноутримуватиризики наприйнятному йкерованомурівні.

>Цілі йзадачістратегіїуправлінняризиками увеликіймірівизначаютьсяпостійнозмінюючимсязовнішнімекономічнимсередовищем, уякій припадатипрацюватибанкові.Основнимиознакамизмінизовнішньогосередовища вбанківськійсправі України востанні роктає:зростаннякількостібанків йїхніхфілій;регулювання умівконкуренціїміж банками із боціНаціонального банку ііншихдержавнихорганів;перерозподілризиківміж банками приучастіНаціонального банку;розширення копійчаного й кредитногоринків;поява нових (>нетрадиційних)видівбанківськихпослуг;посиленняконкуренціїміж банками,випадкипоглинання великими банкамидрібнихконкурентів; збільшенняпотреби вкредитних ресурсах урезультатізміниструктури зростаннюпотребипідприємств в обіговомукапіталі йзміниструктурифінансуванняубікзменшеннябанківськоїчасткивласногокапіталуклієнтів банку;частішаннябанкрутств у сферідрібного йсередньогобізнесу ізодночаснимухиленням відвиконаннявимогкредиторів:відсутністьдіючихгарантій поповерненню кредиту.

Банк виненвмітивибиратитакіризики, котрівінможе правильнооцінити йякимиздатнийефективнокерувати.Вирішившиприйнятивизначенийризик, банк винен бути готуємокерувати ним,відслідковувати його. Цевимагаєволодіннянавичкамиякісноїоцінкивідповіднихпроцесів.

У основубанківськогоуправлінняризикамиповинні бутипокладенінаступніпринципи:

-прогнозуванняможливихджерелзбитків чиситуацій,здатних принестизбитки,їхнійкількіснийвимір;

-фінансуванняризиків,економічнестимулюванняїхньогозменшення;

- відповідальність йобов'язоккерівників йспівробітників,чіткість політики ймеханізмівуправлінняризиками;

-скоординований контрольризиків по всіхпідрозділах й службах банку,спостереження заефективністю процедуруправлінняризиками.

>Завершальний,найважливішийетаппроцесууправлінняризиками -запобігання (>попередження)виникненняризиків чиїхнямінімізація.Відповідніспособи разомзі способамивідшкодуванняризиківскладаютьзміст такназиваногорегулюванняризиків.

>Найважливішимиелементами системуправлінняризикамиє:

-чіткі йдокументованіпринципи, правила йдирективи ізпитаньторговельної політики банку,управлінняризиками,організації трудовогопроцесу йвикористовуваноїтермінології;

-створенняспеціальних групуправлінняризиками, незалежних відкомерційнихпідрозділів банку;керівникпідрозділу, щовідаєринковимиризиками,звітує передвиконавчим директором банку,керівникпідрозділукредитнихризиків - перед директором по кредитах,тобто на розгляд членіввищогокерівництва банку;

-установленнялімітівринкових йкредитнихризиків й контролю над їхнідотриманням, атакожоб'єднанняризиків поокремимбанківським продуктам, контрагентам йрегіонам;

-визначенняперіодичностіінформуваннякерівництва банку проризики. як правило, такаінформаціяпредставляєтьсящодня, особливо поринковихризиках;

- для всіхтипівризиківстворюютьсяспеціальнінечисленнігрупи поуправлінню, незалежні відкомерційнихпідрозділів банку;

- усіелементисистеми контролю йуправлінняризиками регулярноперевіряються аудиторами, що незалежать відкомерційних служб банку.

>Великі банкизвичайномають двакомітети ізуправлінняризиками:комітет з кредитногоризику йкомітет ізуправління активами йпасивами банку.

>Відповідальність зареалізацію політики,розроблювальноїкомітетом з кредитногоризику,несекредитнийвідділ.Операційнийвідділ,відділиціннихпаперів,міжнароднихкредитів йрозрахунків,аналізубанківськоїдіяльності,маркетинговий несуть відповідальність зареалізацію політики,розроблювальноїкомітетом ізуправлінняризиками,зв'язаними із активами йпасивами.

>Ефективнеуправліннярівнемризикуповинневирішуватицілий ряд проблем - відвідстеження (>моніторингу)ризику до йоговартісноїоцінки.Рівеньризику,зв'язаного із тім чиіншоюподією,постійноміняється черездинамічний характерзовнішньогооточеннябанків. Цезмушує банк регулярноуточнюватисвоємісце наринку,даватиоцінкуризику тихий чиіншихподій,переглядативідносини ізклієнтами іоцінюватиякістьвласнихактивів йпасивів,отже,коректувати своюполітику вобластіуправлінняризиками.

Доосновнихзасобів (методик)управлінняризиками можнавіднести:

-використання принципузваженихризиків;

-здійсненнясистематичногоаналізуфінансового стануклієнтів банку;

-здійсненнясистематичногоаналізуплатоспроможності йкредитоспроможності банку;

-застосування принципуподілуризиків;

-рефінансуваннякредитів;

-проведення політикидиверсифікації (широкийперерозподілкредитів удрібних торбах,наданихвеликійкількостіклієнтів, призбереженнізагальногообсягуоперацій банку);

-страхуваннякредитів йдепозитів;

-застосуваннязастави;

-застосуванняреальнихперсональних й “>мнимих”гарантій;

-хеджуваннявалютнихоперацій;

- збільшення спектруздійснюванихоперацій (>диверсифікаціядіяльності).

2.Аналіз балансу банку.

 

Баланс -це методекономічногогрупування йвідображеннякоштів банку за складом,розміщенням таджереламиутворення,це основафінансовоїзвітності, котравідображає йогоактиви,зобов'язання тавласнийкапітал угрошовомувиразі напевну дату.

Убалансіздійснюєтьсясистематизація бухгалтерськоїінформації запопередньовизначеними правила ми. Балансєголовнимінструментом длявивченнядіяльності банку.

>Елементи, щобезпосередньопов'язані ізоцінкоюфінансового стану в балансовомузвіті,визначають:

>Активи -цересурси, щоконтролюютьсяустановою банку врезультатіпопередніхподій й із якіпередбачаєтьсяотриманнямайбутньоїекономічноївигоди, щоврештіпризведе до потокугрошовихкоштів дляустанови.

>Зобов'язання -цепоточніобов'язкиустанови банку, щовипливають зпопередніхподій,виконання якіпов'язане ізвідпливомресурсів (>активів).

>Капітал -залишковачастка в активах после відрахування всіхзобов'язань.

У основупобудови балансубанківпокладенотакіпринципи:

Інформація вбалансівідображається методомподвійногозапису. Кожнабанківськаоперація, щопідлягаєреєстрації вбалансі,аналізується із
>позиціїбухгалтерськоїмоделіобліковоїформули балансу:

>Активи =Зобов'язання +Капітал;

Баланс банкуможескладатися як урозгорнутійформі,тобто завсієюноменклатуроюдіючихрахунків, то й заскороченоюформою - застаттями
балансу. Баланс,складений заскороченою фор мою,називаєтьсябалансовимзвітом;

Балансовийзвіт тазвіт проприбутки йзбиткивзаємопов'язані.Цейзв'язокможе бути поставшилений вобліковіймоделі:

>Активи =Зобов'язання +Капітал + (>Доходи -Витрати);

Банк виненпредставлятибалансовийзвіт, уякомугрупуютьсяактиви йзобов'язання за їхнього характером йподаєтьсяперелік у порядку їхньоговідносноїліквідності;

Повне йчіткевідображення стану всіхкоштів йцінностей,зосереджених укомерційних банках заокремими видами (>цезабезпечує контролю над їхнізбереженням тацільовимвикористанням);

Одностороння формаскладання балансу.Таблиця балансускладається із двохчастин:перша - актив -характеризує стан (>тобтозалишки й трояндміщеннякоштів); друга -пасив –характеризуєджерелацих жкоштів й їхніцільовепризначення.Пасиввключаєзобов'язання такапітал.Різницяміж доходами йвитратами банку напевну датупоказується вкапіталі на з статтею «>Фінансовий результат поточного року» йможевпливати накапітал як позитивно, то й негативно. Правильноскладений балансмаєрівність торб статей активу йпасиву;

Відображенняоднорідних заекономічноюсуттюоперацій наодній йтій ж з статтею балансу;

Щоденнескладання балансупов'язане із оперативністюобліку у трилітрові банки.Забезпеченнясвоєчасногощоденногоскладання
балансудосягається наданомуетапі шляхомвикористаннясучаснихбанківськихтехнологій,комп'ютеризації.

Таким чином, убалансі банкувідображені усі операції зазвітнийперіод (день,місяць,рік) тазалишки нарахунках навідповіднідати.Залишкивідображаютьфактичнунаявністькоштів банку, йогоматеріальнихзасобів, атакожфінансовірезультати.

>Облікова формула балансу -цеодночасно якалгебраїчна, то йекономічнамоделі. якалгебраїчна вонаможе бути представленапо-різному,наприклад:Активи -Зобов'язання =Капітал.

якекономічна модель вонсимволізуєістину - ті, що Меніналежить, завирахуванням того, що я вамвинен,становить мойкапітал.

Отже,використання цогобухгалтерськогорівняннядозволяє зазагальнимиданими балансовогозвітувизначитиплатоспроможність банку.Різницяміжбанківськими активами йзобов'язаннямистановитьреальну величинувласногокапіталу банку. Банкєплатоспроможнийдоти, доки величина йоговласногокапіталубільша за нуль.

Кожнабанківськаоперація, щопідлягаєреєстрації вбалансі,аналізується ізпозиції йогообліковоїформули.

>Операціязавждивідображається, якмінімум,двомазмі нами вбухгалтерськомурівнянні, та послезаписукожноїоперації винназберігатисярівністьміжправою йлівоючастинамирівняння.Можнавиділитичотиритипиоперацій (>Табл. 1):


>Таблиця 1. Правилареєстраціїбанківськихоперацій убалансі

№ пір.

>Типиоперацій

Актив

>Пасив

(>зобов'язання йкапітал)

1.

2.

3.

4.

>Прийнятоготівкоюпочатковийвнесок надепозитний внесок (>операціяодночаснозбільшує актив тапасив)

>Перераховано ізрахункуклієнта запартіюпродукціїпостачальнику до банку (>операціяодночаснозменшує актив йпасивПерераховано НБУ закупленіоблігаціїВДП (>операціязмінює структуруактивів)

>Перераховано із поточногорахункуклієнта надепозитний (>операціязмінює структурупасивів)

+

+

±

3. >Аналізактивних тапасивнихоперацій банку.

 

>Банківськіопераціївідображаютьсяокремимистаттями в балансікомерційного банку.Залежно від цього уякійчастині балунсу смердотіобліковуються, їхніподіляють напасивні іактивні.

>Пасивніоперації -цеоперації ізмобілізаціїресурсівкомерційного банку. За виглядомбанківськихресурсіврозрізняютьпасив аніоперації ізформуваннявласних,залучених (>депозитних) та позичених (недепозитних)ресурсів.Операції ізформуваннявласнихресурсівохоплюють:

>qоперації ізформуваннястатутногокапіталу банку;

>qоперації ізформування резервного фонду банку;

>qоперації ізформуваннястраховихфондів банку;

>qоперації ізформуванняіншихфондів банкуспеціального призначення, котрістворюються зарахунокприбутку банку йвикористовуютьсявідповідно дорішення,прийнятоговищоюуправлінськоюланкоюкомерційного банку;

>qоперації,пов'язані ізформуванням йрозподіломбанківськогоприбутку.

>Операції ізформуваннязалученихресурсівназиваютьпасив нимидепозитнимиопераціями.Вонивідображають процес залучення іобліку вбанківськомубалансітимчасововільних кіштівюридичних,фізичнихосіб,банків, котрізберігаються нарізноманітнихрахунках (>строкових й дозапитання).Вкладникамимо жах бути якюридичні тафізичні особини, щопостійнообслуговуються вданому банку (>клієнти банку), то йюридичні йфізичні особини, що не належати допостійнихклієнтів цого банку, а прослуговуються віншому банку.

Убанківськійпрактиці Українипередбаченаможливість ві бору банку дляпостійногообслуговування й дляпроведенняокремихдепозитнихоперацій навигіднихумовах у трилітрові банки. Зцієюметою банкивідкриваютьрахунки дозапитання (>поточні,бюджетні) та на рядків (>депозитні).Наявністьзалишкугрошовихкоштів нацихрахункахдаєможливість банку, щообслуговуєвласниківрахунків,використовуватицізалишки якресурси дляздійсненняактивнихоперацій ізметоюотримання прибутку.Пасивнідепозитніопераціїстворюютьможливістькористування тімчасововільнимигрошовимикоштамиіншихбанків, котрізберігаються накореспондентськихрахунках (>кошти дозапитання) тастрокових депозитах (>кошти на рядків).

Отже,пасивнідепозитніоперації можнакласифікувати:

>q закатегорієювкладника:

-операції ззалученнятимчасововільнихкоштівюридичнихосіб - напоточні,бюджетні,депозитнірахунки;

-операції ззалученнятимчасововільнихкоштівфізичнихосіб - напоточні,депозитнірахунки;

-операції ззалученнятимчасововільнихкоштівбанків-кореспондентів - накореспондентські тадепозитнірахунки;

>q застроком:

-операції ззалученнятимчасововільнихкоштів - нарахун кі дозапитання (>поточні,бюджетні,кореспондентські) ізметоюподальшоговикористання дляпоточнихрозрахунків;

-операції ззалученнятимчасововільнихкоштів - настроковідепозитнірахунки длязберіганняпротягомобумовленого договоромперіоду.

>Кріммобілізаціївласних тазалученихресурсів,комерційні банкиможутьвикористовуватиможливостіміжбанківськогорикукапіталів, атакожзалучатикоштиінвесторів череземісію тарозміщеннявласнихнезабезпеченихборговихзобов'язань.Мобілізовані утакийспосібресурсиявляють собоюпозиченіресурси банку чиресурси не депозитного характеру.Цячастинабанківськихресурсівєнайоперативнішоющодозалучення.Позиченіресурсикомерційного банкумобілізуються черезздійснення пасивнихкредитних тапасивнихінвестиційнихоперацій.

>Пасивнікредитніоперації -цеопераціїкомерційного банку,пов'язані ізотриманнямкредитів наміжбанківськомуринку (віншихкомерційнихбанків та в НБУ).Комерційні банки в Україніможутьотримувати кредит віншихбанків навизначенихдогово рамеумовахстроком від дня (>кредити овернайт) докількохмісяців.Крімвласнеміжбанківськихкредитів,комерційні банкиможутьзвертатись по кредит до кредитораостанньоїінстанції -Національного банку України,якийсьогоднінадаєкредити под заставудержавнихціннихпаперів йкомерційних століттяселів.Згідно ізчиннимзаконодавством НБУможездійснювати продажівкомерційним банкамкредитів черезкредитнітендери,проводитиоперації ізпереоблікукомерційнихвекселів, щораніше булиоблікованікомерційним банком, тавидаватикредити овернайт черезпостійнодіючулініюрефінансування.

>Пасивніінвестиційніоперації -цеопераціїкомерційного банку,пов'язані ізвипуском йрозміщеннямвласнихнезабезпеченихборговихзобов'язань. Банкиможутьемітуватиоблігації, котріпоповнюютьбанківськіресурсикоштамиінвесторів на рядківобігуцихціннихпаперів.

>Мобілізовані черезздійсненняпасивнихопераційгрошовікоштизасновників банку,акціонерів,учасників,вкладників,кредиторів таінвесторівакумулюються накореспондентськомурахунку банку (>якщо смердотінадійшли вбезготівковійформі) чи вкасі (>якщо смердотінадійшлиготівкою).Розміщують банкимобілізованіресурси зарізними напрямами черезпроведення актив нихоперацій.

Отже, допасивнихопераційбанківвідносятьсятакіоперації, задопомогою які банкиформують своїресурси для проведенонякредитних таіншихактивнихоперацій, асаме - депозит аніоперації,відкриття таведеннярахунківклієнтів,отриманняпозичок наміжбанківськомуринку, продажів влас нихторговихзобов'язань (>векселів йоблігацій).Ефективна організаціяпасивнихопераційбанківсприяєзабезпеченнюнормальноїбанківськоїдіяльності накомерційних засідках,регулюваннюгрошовоїмаси в стране,успішномувиконанню банкамитрадиційнихрозрахунково-кредитнихоперацій, а та шкіррозширеннюдіапазонубанківськихпослуг.

>Активніоперації -цеоперації ізрозміщеннямобілізованихкомерційним банкомресурсів удепозити,кредити,інвестиції,основнізасоби ітоварно-матеріальні ціності. Отже, до актив нихопераційбанків належати:

-операції ізвкладеннябанківськихресурсів угрошовікошти вготівковій йбезготівковій формах ізметоюпідтриманняліквідності банку;

-розрахунковіоперації,пов'язані із платежамиклієнтів;

-касовіоперації ізприймання йвидаванняготівки;

-кредитніоперації,пов'язані ізнаданнямкредитіврізних форм йвидівюридичним,фізичним особам, банкам;

-інвестиційніоперації ізвкладеннябанківськихресурсів уцінніпапери (>акції,державні такорпоративніоблігації) натривалий рядків;

-фондовіоперації ізкупівлі-продажуціннихпаперів;

-валютніоперації ізкупівлі-продажуіноземноївалюти навнутрішньому таміжнародномувалютних ринках;

-депозитніоперації ізрозміщеннятимчасововільнихресурсів банку вдепозити в НБУ та в російських банках;

-операції ізкупівлі-продажубанківськихметалів навнутрішньому йміжнародномувалютних ринках;

-операції ізпридбанняосновнихзасобів,матеріальних танематеріальнихактивів.

>Активніопераціїкомерційні банкиздійснюють умежахнаяв нихресурсів,тобто умежахзалишкугрошовихкоштів накореспондентськомурахунку в НБУ (припроведенніоперацій убезготівковому порядку) та вкасі (припроведенніоперацій ізготівкою).

>Комерційні банкиможутьтакожздійснюватиіншівидиактивнихоперацій:лізинговіоперації, факторинг йфорфейтинг.


Списоквикористаноїлітератури:

 

1.Конституція України. До. Право, 2002 - 68 з.

2. Закон України „Про банки табанківську діяльність” від 7.12.2000 р.

3. Банківська право.Л.Г. Єфімова, видавництво “Бек”, Москва, 1994 р. – 285 з.

4.Боринець С.Я. „>Міжнародніфінанси”:Підручник. До.:Знання-Прес, 2002 – 311 з.

5.Васюренко О.В.Банківськіоперації.Навчальнийпосібник –4-те вид. – До.: Знання. – 2004 – 324 з.

6. КачанО.О. „>Банківське право”:Навчальнийпосібник. До. „>ЮрінкомІнтер”, 2000. – 288 з.

7. КомаровП.І. „>Банківське право”.Підручник. „>ЮрінкомІнтер ” 2002 р. - 357 з.

8. КостюченкоО.А. Правові аспекти банківську діяльність: Допомога за проблемам банківського права. – До. Криниця, 2003 – 320 з.

9.Операціїкомерційнихбанків / кіл.авторів -4-те вид.змін йдоп. До.:Алерта, 2004 – 500 з.


Схожі реферати:

Навігація