Реферати українською » Банковское дело » Управління вартістю ПАО "Райффайзен Банк Аваль"


Реферат Управління вартістю ПАО "Райффайзен Банк Аваль"

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

Національнаметалургійнаакадемія України

Факультетекономіки та менеджменту

Кафедра менеджменту

>Курсова робота

На тему: «>Управліннявартістю ПАТ Райффайзен Банк Аваль»


>РЕФЕРАТ

>Курсова роботумістить 5рисунків, 7таблиць, 8 формул, 4додатки.

>Об’єктомдослідженнякурсової роботиєПублічнеАкціонерне Товариства «Райффайзен Банк Аваль».

Предметомдослідженнякурсової роботиєоцінкавартостікомерційного банку,аналізсистеми, щокеруєствореннямвартості банку танаданнярекомендацій повдосконаленнюцієїсистеми.

>Метоюкурсової роботиєрозкриттяособливостейвартісногоуправління таспробавдосконаленнясистемиуправліннякомерційного банку зурахуваннямособливостейзгаданоїтеоріїуправління.

Укурсовійроботівикористовуютьсянаступніметоди: методфінансовихкоефіцієнтів, методдисконтуваннягрошовихпотоків;методикласичноїлогіки,аналіз та синтез,статистичніметодіаналізу.

Укурсовій роботи проведенооцінку стануринкубанківськихпослуг України,проаналізованофінансове становищеПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;також укурсовійроботі проведенооцінкувнутрішньоївартостікомерційного банкуПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,визначеніпринципипроведенняоцінюваннякомпаній якактивів тавиробленірекомендаціїщодо покращаннясистемимотивації персоналу уПАТ «Райффайзен Банк Аваль» увідповідності досистемиуправліннявартістю банку.

>ВАРТІСТЬ,КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК,ВАРТІСНЕУПРАВЛІННЯ,ГРОШОВІПОТОКИ.


>ВСТУП

>Цякурсова роботаописуєосновніпринципи таметодитеоріївартісногоуправліннякомпанією, щодіє вумовахринковоїекономіки, наприкладікомерційного банкуПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

>Актуальністьобраної тимиполягає унеобхідностіпоступовогорозвиткукорпоративної культури менеджменту українськихкомпаній ззалученням новихтеоретичнихрозробок та практичногодосвідузахідних тавітчизнянихкомпаній.Згаданатеоріявартісногоуправлінняєгармонійнимпоєднаннямфінансового менеджменту,стратегічногоуправліннякомпанією,теоріймотивації табагатьохіншихгалузей менеджменту.Емпіричнопідтвердженірезультативпровадженнявартісного способумислення у системууправліннякомпаніїпідтверджуютьдоцільністьтеорії таїївисокепрактичнезначення.Метоюкурсової роботиєрозкриттяособливостейвартісногоуправління таспробавдосконаленнясистемиуправліннякомерційного банку зурахуваннямособливостейзгаданоїтеоріїуправління.

>Об’єктомдослідженняєПублічнеАкціонерне Товариства Райффайзен Банк Аваль. Предметомдослідження роботиєоцінкавартостікомерційного банку,системиуправлінняцієювартістю танаданнярекомендацій повдосконаленнюсистеми.

>Основними завданнями, котрі стояти передроботою,є:

—вивчення характеристикиПАТ «Райффайзен Банк Аваль» табанківськогоринку України;

—проведенняфінансовогоаналізуПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;

—висвітлення основтеоріїоцінкикомпаній тауправліннявартістюкомерційнихорганізацій;

—аналізсистемиуправліннявартістю банку;

—проведенняоцінкипоточноївнутрішньоївартостіПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;

—наданнярекомендацій повдосконаленнюуправління банком по вирішеннюпопередніх завдань.

>Основними методами, що будутьвикористані упроцесіреалізаціїцієїкурсової роботи,є:

— методфінансовихкоефіцієнтів;

— методдисконтуваннягрошовихпотоків;

—методикласичноїлогіки,аналіз та синтез;

—статистичніметодіаналізу.


1АНАЛІТИЧНАЧАСТИНА

1.1 ХарактеристикаПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

>Публічнеакціонернетовариство «Райффайзен Банк Аваль» було бзареєстровано уНаціональному банку України 2березня 1992 року.Тодікомпанія маланазвуАкціонернийпоштово-пенсійний банк «Аваль».Центральнийофіскомпаніїзареєстровано заадресою: Україна, м.Київ,вул.Лєскова, 9.

>Нижченаводятьсяосновніпоказникидіяльності банку станом 31-ийгрудня 2009 року (згідноданихбухгалтерськогообліку).Статутнийкапітал банкустановив 2 419 935 тис. грн. (24 419,935 млн.звичайнихакцій та 50 млн.привілейованихакцій); разом зсформованими резервами,емісійнимирізницями,прибуткамиминулих тапоточнихперіодівзагальнийобсягвласногокапіталу банкустановив 5 312 935 тис. грн.Загальнийобсягбалансовихактивівсклав 54 048 003 тис. грн., у т.ч.:кредитно-інвестиційний портфель – 48 724 527 тис. грн.,ліквідніактиви – 7 530 532 тис. грн.,основнізасоби танематеріальніактиви – 2 973 000 тис. грн. (сумапереліченихактивівперевищує валюту балансу черезформуваннярезервів подзнеціненнякредитів на суму 9 597 294 тис. грн. законтрактивнимирахунками).

>Загальнийобсяготриманихчистихпроцентнихдоходів банку за 4квартали 2009 рокусклав 4 287 797 тис. грн.,чистийкомісійнихдохід – 1 163 878 тис. грн.Фінансовий результат банку зачотирикварталисклав (2 019 070 тис. грн.):такийнегативнийпоказникобумовлений тім, що банквідповідно довимог НБУ за 2009ріксформуваврезервів подзнеціненнякредитів п'ять 497 025 тис. грн.

>Станом 31-ийгрудня 2009 року штатпрацівників банкускладався із 17491співробітника.

>ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»єкомпанією, щоналежить доміжнародногобанківського холдингу РайффайзенІнтернаціональБанк-Холдинг АГ (>РБГ).Станом 31-ийгрудня 2006 рокуконсолідований балансбізнес-груписклав 205 млрд.євро. У своючергу,ця групає членоміншоїбанківськоїгрупи,асоціаціїкооперативнихбанківЄвропиUnicoBanking Group.Ассоціаціямає понад 170 млрд. євровласногокапіталу тасукупний баланс у 3 334 млрд.євро.Станом 31-ийгрудня 2009 року 95,93%акцій Райффайзен Банк Аваль належалиРБГ.

>Згіднокритеріїврезидентноїприналежностібанківськогокапіталу НБУ,ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»єкомерційним банком ізіноземнимиінвестиціями. До 25вересня 2006 року банкмавназвуАкціонернийпоштово-пенсійний банк «Аваль».

Банкмає один ізнайширшихпереліківпослуг, щонадаютьсяклієнтам та контрагентам.Далі наводитисяперелік группослуг дляклієнтіврізнихсегментів:

— длякорпоративнихклієнтів (підприємства ізрічнимобігом у более ніж 5 млн.євро):

1) комплекспослуг ізуправліннягрошовими потоками (>cash-management):включаєокрімтрадиційногорозрахунково-касовогообслуговуваннятакожрізнітипиеквайрінгу, контрольплатежіврегіональних таструктурнихпідрозділівклієнта,автоматичнийрозподілресурсівкомпаніїміжпідрозділами;

2)фінансуваннябізнесу:лізинг,фінансуванняосновних таоборотнихзасобів,наданнягарантій,проектнефінансування,наданняпослуг овердрафту напоточномурахункуклієнта;

3)депозитніпродукти;

4)операції ізціннимипаперами:кастодіальніпослуги,андерайтинг,купівля-продажціннихпаперів задорученнямклієнта,документарніоперації (>врахування таавалюваннявекселів,акредитиви);

5)юридичніконсультації,пошукіноземнихпартнерів длякупівлі-продажубізнесу.

— дляклієнтів малого тасередньогобізнесу:

1)розрахунково-касовеобслуговування;

2)фінансуваннябізнесу:експрес-кредитування;

3)інвестиційнекредитування,фінансуванняпоповненняоборотнихкоштів увиглядікредитноїлінії;

4)депозитніпослуги.

— дляприватнихклієнтів:

1)депозитніпослуги;

2)поточнірахунки;

3)кредитнікартки;

4)послуги длядержателівплатіжнихкарток;

5)грошовіперекази, продажів таінкасуваннячеків,обмін валют;

6)споживчекредитування;

7)наданнядепозитнихсейфів.

Банкмаєширокумережувідділень: станом на 2009рік їхньогокількістьсклала 1139одиниць. Дляклієнтів всіхсегментів на територї України працює 2615банкоматів.Клієнтська базаюридичнихосіб станом на 1вересня 2009 рокускладала 233 тис.клієнтів, базафізичнихосіб – 4711 тис.клієнтів.

Банкпідтримуєкореспондентськівідносини із 201 банком світу, активнобереучать укліринговихопераціяхміжфінансовимиустановами України та світу.

>Також банкмаєдвідочірнікомпанії: КУА «Райффайзен Аваль» таЛізинговукомпанію «РайффайзенЛізинг Аваль» (>щодоостанньої:частка наринкулізингу України – 9%).

>ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»посідаєвагомемісце убанківськийсистемі України.Нижченаводятьсяпоказникичастокбанківськогоринку України длядосліджуваного банку:

— 5,82% відактивівсистеми;

— 7,73% віддепозитівсистеми;

— 6,61% від балансовогокапіталусистеми.

>Организаційна структура банкумаєгібридний характер.Вищекерівництво банкускладається ізтрьохрівнів:Загальнізбориакціонерів,Спостережна Рада таПравління банку.Спостережна Радаскладається із шестичленів,представниківматеринськоїгрупи банку.Правління банку у своючергускладається ізГоловиправління банку та восьми йогозаступників.Заступники головивідповідають зауправліннядіяльністю банку по окремихнапрямах,перелікприводятьсянижче:

—корпоративнийбізнес;

—транснаціональнікорпорації;

—казначейськийбізнес,фінанси табухгалтерія;

—операційнапідтримка;

—банківська безпека;

—роздрібнийбізнес;

—управлінняризиками;

—інформаційнітехнології.

>Нижче на рис. 1.1 наводитися схемаорганізаційноїструктури банку.

Для болееповноцінногосприйняття стануПАТ «Райффайзен Банк Аваль»необхіднимєнаведенняневеликогоописуринкубанківськихпослуг України.

>Доситьдовгий годинубанківський секторхарактеризувавсяінтенсивнимзростанням,схильністю дозовнішніхзапозичень,сильноюконкуренцією,спричиненузокремапоширеноюприсутністюіноземнихбанківськихустанов, тавсебічнимрозповсюдженням таполегшенням доступу добанківськихпослугзагалом.Ситуаціязмінилася у четвертомукварталі 2008 року, колибанківський секторпотрапив у своютурбулентну фазу з приходомекономічноїкризи. Заперіод ізжовтня 2008 року полипень 2009 ізбанківськоїсистемиспостерігавсявідтікдепозитів урозмірі 20%пасивів посистеми вцілому. Доти ж,ліквідністьбанків було бпідірваноблокуваннямзовнішніхзапозичень черезнадтострімкудевальваціюгривні тависокийрівеньризиків, що апріорі бувпритаманнийсистемі та щодосягпіку укризовий момент.

Заразбанківська системазнаходиться усвоїйперехіднійфазі, колиодночасно йекономічна системапереглядає своївідносини з банками, й сам банкинамагаютьсяпроводитикомплекснуреорганізаціїсвоїхвнутрішніх структур тасистеми роботи ізклієнтами.


>Рис. 1.1 —Організаційна структурауправлінняПАТ «Райффайзен Банк Аваль»


>Станом на 1 января 2010 року в Україніналічувалось 15банків, у котрі НБУ було б введенотимчасовуадміністрацію.Задляпом’якшення діїсистемноїбанківськоїкризи НБУпочаввпроваджуватидеяківидипревентивнихзаходів,такі якмораторій навиконаннявимогкредиторів удеяких банках,зниженнярезервнихвимог довкладів угривні тапроведення політикирефінансування великихсистемнихбанків.

>Внаслідокзниженнярівняліквідності сьогодні потрапив у Україні банкимаютьобмеженіможливостікредитування, зметоюзахисту населення табанків відвалютнихризиківповністюзабороненоспоживчекредитування уіноземнійвалюті.Загалом, балансбанківськоїсистеми Українискоротився на 10%, віджовтня 2008 року дожовтня 2009 року.

>Нижче наводитисядіаграма, щозображуєрозподіл сил набанківськомуринку України завартістюактивів станом на 01.10.2009 року:

>Такожінформативнонижче утаблиці 1.1 наведеноосновнідані подіяльностібанківськогоринку України заперіод 2004-2009 років:

>Таблиця 1.1Данібанківськогоринку України

>Рік 2004 2005 2006 2007 2008 2009
>Сукупніактиви, млн.євро 19 604,70 37 347,30 51 148,20 80 787,00 85 413,20 81 190,70
>річнийприріст, % 23,80 90,50 37,00 57,90 5,70 -4,94
у % до ВВП 41,00 50,50 62,50 83,20 97,60 115,97
>Сукупнікредити, млн.євро 12 272,80 24 016,60 36 884,30 57 541,50 67 608,30 68 928,28
>річнийприріст, % 20,50 95,70 53,60 56,00 17,50 1,95
у % до ВВП 25,70 32,50 45,10 59,20 77,30 98,45
>Кредитиприватнимпідприємствам, млн.євро 10 097,00 18 402,80 25 061,90 36 581,80 42 423,70 43 808,66
>річнийприріст, % 14,30 82,30 36,20 46,00 16,00 3,26
у % до ВВП 21,10 24,90 30,60 37,70 48,50 62,57
>Кредитидомогосподарствам, млн.євро 2 022,70 5 613,70 11 809,50 20 951,10 25 184,60 20 519,11
>річнийприріст, % 50,00 17,50 110,40 77,40 20,20 -18,53
у % до ВВП 4,20 7,60 14,40 21,60 28,80 29,31
>Іпотечнихкредитів, млн.євро 443,40 1 775,10 4 089,70 7 722,90 7 369,60 6 892,83
>річнийприріст, % 28,40 300,40 130,40 88,80 -4,60 -6,47
у % до ВВП 0,90 2,40 5,00 8,00 8,40 9,85
>Кредити уіноземнійвалюті, млн.євро 5 178,00 10 406,50 18 259,80 28 713,10 39 960,30 34 872,88
>річнийприріст, % 22,00 101,00 75,50 57,20 39,20 -12,73
у % до ВВП 10,80 14,10 22,30 29,60 45,70 49,81
%валютнихкредитів повідношенню досукупноївартостікредитів 42,20 43,30 49,50 49,90 59,10 50,59
>Сукупнідепозити, млн.євро 11 269,10 22 398,60 27 511,70 37 753,00 32 960,40 32 247,10
>річнийприріст, % 24,90 98,80 22,80 37,20 -12,70 -2,16
у % до ВВП 23,60 30,30 33,60 38,90 37,70 46,06
>Депозитидомогосподарств, млн.євро 5 709,30 12 147,80 15 949,50 22 166,70 19 856,40 19 695,05
>річнийприріст, % 18,40 112,80 31,30 39,00 -10,40 -0,81
у % до ВВП 11,90 16,40 19,50 22,80 22,70 28,13
%кредитів повідношенню додепозитів 108,91 107,20 134,10 152,40 205,10 213,75
>Ринковаінформація
>Кількістьбанків 181 186 193 198 198 197
Часткаринку, щоналежитьдержавним банкам, % 7.7  9.3  8.8  8.0 11.4 12,30
Часткаринку, щоналежитьіноземним банкам, % 7.1 25.0 29.0 37.5 50.2 49,90
>Прибутковість таефективність:
>ROA, %  1.1  1.3 1.6 1.5  1.0 -4,4
>ROE, %  8.4 10.4 13.5 12.7  8.5 -32,5
>Адекватністькапіталу (зазваженими заризиком активами), % 16.8 15.0 14.2 13.9 14.0 15,53
>Непрацюючікредити, % 30.0 16.6 17.8 13.2 13.1 15,1
>Середнійспред, %  9.4  8.3  7.2  5.8  8.6 6,5

1.2Аналізфінансового стануПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2006 - 2009рік

>Аналізфінансового станукомерційного банкує одним ізнайважливішихетапівуправлінняцим типомфінансовихустанов. Структураактивів тазобов’язаньвизначаєтьсяприйнятими для банкустратегічними установками,тими напрямамибізнесу, котрікерівництво банкувважаєпріоритетними.Водночас, йнаявна структурапасивів таактивіввизначає ті, як виненфункціонувати банк у коротко- тасередньостроковійперспективізадлязбереженнясвоєїфінансовоїстійкості тазниженняризикованостідіяльності.Звичайно,фінансовий станкомерційного банкудужечутливий до станузовнішньогомакросередовища,більшістьризиківбанківськоїдіяльності так чиінакшепідвладні чинникаммакросередовища.

>Аналізфінансовоїстійкостідоцільнопроводити упослідовномуаналізіструктуриактивів тапасивів банку такоефіцієнтномуаналізіструктурифінансовоїзвітності.

Утаблиці 1.2відображеніструктурнізміни у активах банку за 2009рік:


>Таблиця 1.2Зміни уструктуріактивівПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2009рік

01.01.2009 %% 01.01.2010 %% >Абсолютна зміну >Зміна заструктурою, %
>Грошовікошти та їхніеквіваленти 3 751 775,00 5,73 6 490 901,00 12,01 2 739 126,00 6,28
>Торговіцінніпапери 141 967,00 0,22 421 717,00 0,78 279 750,00 0,56
>Заборгованістькредитнихустанов 1 540 769,00 2,36 581 456,00 1,08 -959 313,00 -1,28
>Кредити тазаборгованістьклієнтів 51 415 996,00 78,59 39 127 232,00 72,39 -12 288 764,00 -6,19
>Інвестиційніцінніпапери: 0,00 0,00 0,00 0,00
 - засправедливоювартістю 44 833,00 0,07 45 023,00 0,08 190,00 0,01
 -наявні на продажів 862 962,00 1,32 1 069 232,00 1,98 206 270,00 0,66
 -утримувані допогашення 406 668,00 0,62 1 855 488,00 3,43 1 448 820,00 2,81
>Основнізасоби танематеріальніактиви 3 119 383,00 4,77 2 973 000,00 5,50 -146 383,00 0,73
>Іншіактиви 4 140 894,00 6,33 1 483 953,00 2,75 -2 656 941,00 -3,58
>Загальна сумарезервів подзнеціненняактивів -4 001 806,00 6,12 -9 674 553,00 17,90 -5 672 747,00 11,78
>Усьогоактивів 65 425 247,00 100,00 54 048 003,00 100,00 -11 377 244,00

>Загальнескороченняактивів банку заріксклало 17,39%. якбачимо,часткакредитівскоротилася зарік на 6,19%.Від’ємнийприрістпов’язаний упершучергу зсуттєвимскороченнямвидачікредитів, що у своючергупов’язано зпідвищеннямризикованостіданихоперацій уперіодфінансовоїкризи.Крім того, банк проводитидоситьжорсткуполітикуборотьби зпроблемними кредитами (знаявниминесплаченимиобов’язковими платежамистроком понад 90днів)щодо їхнього болееінтенсивногопогашення, що Веде до такихрезультатів, якскорочення кредитного портфелю банку.Слідзазначити, що усередньо- тадовгостроковійперспективі длязбереженнясильнихпозицій набанківськомуринку банк усе ж таки виненпочативідновленняпопередньогообсягу портфелю та йогонарощення,аджекредитнідоходи відкредитнихопераційзаймали у 2009році 84,56% відзагальнихдоходів йформувалибільшучасткуопераційногоприбутку банку.

>Слідтакожзазначити збільшеннячасткивисоколіквіднихкоштів убалансі банку до 12,01%.Чистийвхіднийгрошовийпотіксклав зарік 2739,126 млн. грн.Цейпоказникмаєвиключнезначення дляподальшогоаналізувартості банку,оскількипоказує, що банкздатнийформувати базу длясплати своїмакціонерам таінвесторамвиплат яквинагород завкладенікошти. Однак, одним зосновнихфакторів, щопризвів дозростання копійчаного потоку, сталоскороченняобсягукредитування банком, особливоспоживчого як болееризикованого.Необхіднотакожвідмітити, що одним ізголовнихфакторівзменшеннявартостіактивів убалансі банку сталоформуваннярезервів подвідшкодуванняможливихвитрат закредитнимиопераціями,загальнийприрістсклав 141,75%, навідповідно сумурезервів увідповідності із правиламиобліку у банках було бскороченобалансовувартістьактивів. Утаблиці 1.3 наводитисяаналіззобов’язань банку заперіод 2009 року.

>Таблиця 1.3

Структуразобов’язаньПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2009рік

01.01.2009 %% 01.01.2010 %% >Абсолютна зміну >Зміна заструктурою, %
>Зобов'язання перед банками 22 413 403,00 38,65 16 332 907,00 33,51 -6 080 496,00 -5,14
>Заборгованість передклієнтами:
 - навимогу 8 595 044,00 14,82 12 148 768,00 24,93 3 553 724,00 10,11
 -строкова 18 287 177,00 31,54 15 518 905,00 31,84 -2 768 272,00 0,31
>Емітованіцінніпапери 721 978,00 1,25 190 100,00 0,39 -531 878,00 -0,86
>Поточнізобов'язання зподатку наприбуток 60 261,00 0,10 703,00 0,00 -59 558,00 -0,10
>Відстроченізобов'язання ізподатку наприбуток 365 471,00 0,63 302 877,00 0,62 -62 594,00 -0,01
>Субординованийборг 1 112 231,00 1,92 2 374 696,00 4,87 1 262 465,00 2,95
>Резерви 56 989,00 0,10 56 832,00 0,12 -157,00 0,02
>Іншізобов'язання 6 372 750,00 10,99 1 809 280,00 3,71 -4 563 470,00 -7,28
>Усьогозобов'язань 57 985 304,00 100,00 48 735 068,00 100,00 -9 250 236,00

якбачимо,спостерігаєтьсязагальнескороченнязобов’язань банку на 15,95% від їхнівартості у 2008році.Головними чинникамискорочення сталивідтікстроковихкоштівклієнтів таіншихбанківськихустанов (їхніскороченнясклало 27,12 та 15,13%%відповідно).Значнийвідноснийприрістсубординованогоборгу на 113,50% невідігравзначноїролі черезпаралельнескороченнявартостіемітованихціннихпаперів таіншихзобов’язань, що доти жмаютьбільшу ваги уструктурізобов’язань.Слідвідзначитизростанняонкольнихдепозитів у ресурсномупортфелі банку. Цевказує надоситьвисокуактивність банку уроботі позалученню до роботикорпоративнихклієнтів,аджесаме смердотіформуютьосновнучасткуонкольнихдепозитів убалансі банку. Однак кризудовіри добанківськоїсистемипозначилась настрокових депозитах, смердотіскоротились на 15,13%.

Утаблиці 1.4зображенозміни уструктурівласногокапіталу банку:


>Таблиця 1.4Зміни уструктурівласногокапіталуПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2009рік

01.01.2009 %% 01.01.2010 %% >Абсолютна зміну >Зміна заструктурою, %
>Статутнийкапітал 2 419 935,00 32,53 2 419 935,00 45,55 0,00 13,02
>Додатковийсплаченийкапітал 2 683 602,00 36,07 2 683 602,00 50,51 0,00 14,44
>Резерви 1 771 493,00 23,81 2 194 695,00 41,31 423 202,00 17,50
>Нерозподіленийприбуток 564 913,00 7,59 -1 985 298,00 -37,37 -2 550 211,00 -44,96
>Всьогокапіталу 7 439 943,00 100,00 5 312 934,00 100,00 -2 127 009,00
>Зобов'язання такапітал 65 425 247,00 54 048 002,00

якбачимо,кардинальнихзмін уструктурівласногокапіталу невідбулося,однакслідвідмітитизміну знаку передстаттеюнерозподіленогоприбутку.Причиноювід’ємностіцієї з статтею ставшивід’ємнийфінансовий результат банку за 2009рік.Причиникороткостроковоїзбитковості банку описанонижче.

>Таблиця 1.5показуєформуванняфінансового результату банку у 2008 та 2009роках.Можемоспостерігатизначну вагипроцентнихдоходів узагальних та збільшення їхньогочастки за 2009рік. Цепов’язано в основному зколиваннямивалютнихкурсів тазбільшенням копійчаного потоку відпогашеннякредитів у гривневомуеквіваленті.

>Необхіднозвернутиувагу на збільшеннядолівитрат наформуваннярезервів із 21,81 до 46,05%% узагальнихвитратах банку зарік.Вкажемоосновні заподій, якипримушують банк нести таформуватицівитрати. У основномуцевимогивітчизняногозаконодавстващодо порядкуформуванняцихрезервів.Інструкція НБУпередбачаємоніторингкредитнимипідрозділами банку кредитного портфелю таприсвоєннякожному кредитувідповідного класуякості, акожномупозичальнику – класуплатоспроможності. Заприсвоєнимикласамизаборгованості покожному кредиту увідповідності доімовірностінеповернення кредитуформується резерв – від 2 до 100% відзалишковоїзаборгованості по кредит, щооформлюєтьсякореспонденцієюрахункувитрат банку тарахункурезервів.Відповідно, припогіршеніякості кредитного портфелюзростаєвірогідністьнеповернення кредиту тазбільшуютьсярезерви.Фактично банк неробить жаднихперерахуванькоштів,тобтофізичний рухвартостей немаємісце, але йвіднесеннярезервів навитратискорочуєприбуток банку,якийвінможенаправити навиплату дивідентів тарозвиток.

>Таблиця 1.5Формуванняфінансового результатуПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2008-2009 рокта

За 2008рік %% у доходах/витратах За 2009рік %% у доходах/витратах >Абсолютна зміну >Зміна заструктурою, %
>Процентнідоходи 6 255 516,00 77,99 7 863 111,00 84,57 1 607 595,00 6,58
>Кредитиклієнтам 6 005 295,36 74,87 7 548 586,56 81,19 1 543
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація