Реферат Банківські послуги

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Банківськіпослуги.


>ЗМІСТ

>Вступ. 3

>1.Банківськіпослуги – продуктбанківськоїдіяльності 5

>2.Видибанківськихпослуг тавідмінності відоперацій. 8

3.Впливрозвиткубанківськихпослуг наобсяг ВВП.. 17

4.Перспективирозвиткубанківськихпослуг в Україні 21

>Висновки. 24

Списоквикористаноїлітератури. 26


>Вступ

>Банківськіпослугиєневід'ємноючастиноюсучасногоринку,покупцями наякомуєокремі особини,домогосподарства таюридичні особини.Банківськіпослуги –поки щонедостатньосформованачастинабанківськогопідприємництва. Метаїїфункціонування –підвищеннядоходівбанків йполіпшеннязадоволення потребклієнтів,розширення їхнікупівельнихможливостей, що, у своючергу,сприяєрозвитку національноїекономіки. Алідосягненняцієї метивимагаєвикористовуваннянауковихпринципів йефективнихметодівуправліннябанківськимипослугами.

>Окреміаспектиданої проблематикианалізувалися внауковихпрацяхвітчизнянихекономістів,протеєдиного комплексногопідходу доуправліннябанківськимипослугамидотепер невироблено.Відсутність такогопідходузменшуєможливості збільшенняприбуткубанків,знижує їхніплатоспроможність, негативновпливає настійкість їхньогофінансовогоположення. Тому дляпідвищенняефективностідіяльностібанків навнутрішньомуринку й збільшенняможливостейвиходу назарубіжні ринкикапіталівнеобхіднорозробити йвикористатиактивнийцілеспрямованийпідхід доорганізаціїпродажівбанківськихпродуктів йуправління ними.

>Актуальність тимидослідження,доцільністьрозвитку йвдосконаленняринкуроздрібнихбанківськихпослугобумовлюється тім, що в даний година заекономіці країнизнаходятьсязначнігрошовікошти, котрівилучені із обороту.

З переходом доринковоїекономікипринциповоміняєтьсязмістдіяльностібанків.Актуальноюстає проблемапідвищенняефективностібанківськихпослуг,першоряднузначущістьотримуютьполіпшенняякостібанківськогообслуговування йвикористовуваннясучаснихметодівуправління,розширенняасортиментубанківськихпослуг, щонадаються.

>Деякіаспектицих проблемзнайшливіддзеркалення внауковихпрацяхвітчизнянихекономістів,зокремаА.І. Басова,А.І. Жукова,Е.Ф. Жукова, В.А.Галанова, Ю.В.Головіна, О.Н.Іванова,О.І.Лаврушина, Ю. С.Масленчекова,Б.Б. Рубцова, В.М.Усоскіна.

>Даніпроблемирозглядалися й в роботівзарубіжнихучених, таких як: Б.Бухвальд,Ханс-УльріхДеріг, Ю.Зайтц, Ф.Котлер, З. деКуссерг,Же.-Ж.Ламбен, Б.Маруа, Д.Норкотт, М. Портер, П. Роуз, Дж.Еванс йін.

У їхньогодослідженняханалізуютьсярізніаспектинаданняфінансовихпослугзахідними банками,досвід якіможевикористовуватися вукраїнськійбанківськійпрактиці.

>Основна позначкаданоїкурсової роботиполягає удослідженніособливостей такогобанківського продукту якпослуги.

Поставлено позначкаобумовиланеобхідністьвирішення рядувзаємопов’язанихзавдань:

·розглянутиособливостібанківськихпослуг якбанківського продукту;

·вивчитивидибанківськихпослуг та їхньоговідмінність відбанківськихоперацій;

·проаналізувативпливбанківськихпослуг наобсяг ВВП;

·дослідитиперспективирозвиткубанківськихпослуг в Україні.

Предметомкурсової роботиєекономічнівідносини котрівиникають впроцесінаданнякомерційними банкамипослугвласнимклієнтам.

>Об’єктомкурсової роботиєбанківськіпослуги як один звидівбанківського продукту.

>Курсова роботаскладається звступу,основноїчастини та з висновками. Увступіобґрунтовуєтьсяактуальністьобраної тими,визначаються позначка, заподіяння, предмет таоб’єктдослідження.Основначастинаприсвяченавивченнюпоставленоїпроблеми. Увисновкахсформульованоосновнірезультатидослідження.


>1.Банківськіпослуги – продуктбанківськоїдіяльності

>Розвитоккомерційноїдіяльностібанківпов'язаний ізрозширеннямсферибанківськихпослуг дляклієнтури. Упрактиці роботикомерційнихбанківрозрізняютьрізноманітніпослуги, котрі можназвести дотрьох груп:

·послуги,пов'язані ізрозрахунково-касовим,кредитним,валютними йіншимиопераціями,об'єми якіпідлягаютьобліку;

·консультації, долябанків вперевірціпроектно-кошторисноїдокументації йіншіінженерніпослуги, на аналоги якієцінники йкалькуляції;

·послуги,об'єми які точно б неможуть бутивраховані чи на аналоги яківідсутніцінники йкалькуляції.

>Банківськимипослугами можнарахуватитакож дії банку, котрісупроводять йогоосновнимфункціям йнаправлені назростанняприбутковостідіяльності банку [7,c.11].

>Розрахунково-касовіопераціїкомерційного банку поперерахуваннюкоштів й ізготівкоюпов'язані із такимипослугами, яквідкриттяклієнтурозрахункового (поточного)рахунку,відправказапитів (>телеграм) напроханняклієнта,видачадубліката ізлицьовогорахунку,довідки провідкриттярахунку в банку,наведеннядовідок вархіві пропроведеннярозрахунковоїоперації напроханняклієнта,видачачековихкнижок, авальпростих йперевіднихвекселів,зберігання в банкуцінностей,попередняпідготовкаготівки й забезпечення їхні доставкиклієнту.

>Операції покредитуванню, т. із.видачі йпогашенню кредиту,нарахуванню йсплатівідсотківнемислимі без такихпослуг, котріможенадавати банкклієнту, якпідготовка пакетудокументів длявидачі кредиту,оформленняпролонгації дії умів кредитного договору, доля впідготовці договорузаставиматеріальнихцінностей чиціннихпаперівклієнта,видача банком поручництва чигарантіїпогашення кредиту йвідсотків поньому,видача банкомгарантії оплатипоставленихтоварно-матеріальнихцінностей,проведення напроханняклієнтіваналізугосподарсько-фінансовоїдіяльності ізвиробленнямрекомендацій.Залучення банкомресурсів длякредитуваннянерозривнийпов'язано ізпослугами банку ізвідкриттядепозитнихрахунків дляюридичнихосіб, ізрозвитком роботи банку позалученнювнесківгромадян дозапитання,термінових,цільових,договірних,накопичувальних,переказамивнесків вкредитніустановиіншоїбанківськоїсистеми,видачеювнесків,методологічною йінструктивноюдопомогою ворганізаціїведенняоблікувкладнихопераційпідприємствами йін.

>Доходикомерційному банкуприносятьоперації ізціннимипаперами.Їхрозвитокпов'язаний із такимипослугами, якпервиннерозміщенняланцюговихпаперівіншихелементів,послуги із купівлі (продаж)ціннихпаперів дляюридичних йфізичнихосіб,зберігання в банкусвідоцтвакціонерів,ціннихпаперівклієнтів, купівля й продажівціннихпаперів нафондовійбіржі задорученнямдовірителя,спостереження за курсомціннихпаперів,операції ізціннимипаперами населення,включаючиуправління їхнівикористовуванням,консультаційніпослуги ізорганізаціївипускуакцій,облігацій,розвиткуринкуціннихпаперів [7,c.12].

Уумовахринковихвідносин діяльністькомерційного банкурозширяється зарахуноквалютнихоперацій, щопов'язано із такимипослугами банку, яквідкриттявалютнихрахунків, акцепт тратт,видачагарантій, зміну умівгарантій,запити прооперації, щопроводяться череззарубіжні банки,додатковоїінформації,запрошуваної черезці ж банки. Цепослуга із купівлі й продажособистоївалюти,видачінаявноївалюти ізрахунківфізичних йюридичнихосіб,інкасонаявноївалюти,платіжні йіншихдокументів вінвалюті задорученнямгромадян,іноземніорганізації й банки.Комерційні банкиприймають чекигромадян наінкасо,надаютьклієнтамдопомогу впідготовцізасновницькихдокументів дляпредставлення їхні довідповіднихорганів дляреєстраціїспільнихпідприємств, атакож з висновками заплатіжних умівконтрактівміжвітчизнянимиорганізаціями й їхнііноземними контрагентами,сприяють впідборііноземного партнера длястворенняспільнихпідприємств йін.

>Операції пофінансуванню йкредитуваннюкапітальнихвкладень йкапітального ремонтупідприємств —найскладніші йтрудомісткі вдіяльностікомерційнихбанків. Тому такимопераціямсупроводитьбезлічбанківськихпослуг,серед них:складаннязавдань напроектування;перерахунокзведенихкошториснихрозрахунківвартостібудівництва поіндексах; контрольправильностіскладання йобґрунтовуваннявитрат вдоговірнихцінах набудівництво йпроектнупродукцію (до їхньогоузгодження йтвердження);проведенняінвентаризаціївиконаних йсплачених,об'ємівбудівельно-монтажних йремонтно-будівельнихробіт;перевіркаплатіжнихдокументів завиконані роботи;технічнийнагляд заздійсненнямбудівництваоб'єктів,перевіркакошторисів напуско-налагоджувальні роботи йперевіркацихробіт вході їхньоговиконання;наданнядопомоги порозміщеннюзамовлень навиконанняпроектно-дослідницьких,будівельно-монтажних йпуско-налагоджувальнихробіт;експертизапроектно-кошторисноїдокументації натехнічнонескладніоб'єкти чикошторисноїчастинипроектів наіншібудівництва йоб'єкти;складаннякошторисноїдокументації чинаданнядопомоги вїїскладанні наоб'єктикапітального ремонту; контролю над ходомбудівництваоб'єктів,забезпеченнямвведенняпотужностей вексплуатацію; доля вроботікомісій поприйманню вексплуатаціюоб'єктівжитлово-комунальногопризначення;наданнядопомоги впідготовцідокументів, щопред'являютьсяприймальнимкомісіям, йприватним особам поскладанню йперевірціпроектно-кошторисноїдокументації на: ремонтоб'єктівіндивідуальноїзабудови; доля вроботі поперерахункувартостіосновнихфундацій,пов'язаної ізпроцесомприватизації.


>2.Видибанківськихпослуг тавідмінності відоперацій

Узарубіжній йвітчизнянійлітературівідсутній Єдинийпідхід довизначенняелементів, щохарактеризуютьринокбанківськихпослуг.Вітчизняніекономістизвичайновідносять добанківськихпослугсукупністьбанківськихоперацій.Зарубіжнівченірозглядаютьбанківськіопераціїлише якрізновидбанківськихпослуг. При цьому добанківськихпослуг смердотівідносятьтаківидидіяльності банку, якуправліннягрошовими ресурсами,споживчий кредит,лізинг й т.д.

>Більш того:законодавство України немістить легальноговизначенняпоняття „>банківськапослуга”, Незважаючи тих, що у текстахнормативнихактів воно тавживається. Безрозкриттяюридичногозмістуданогопоняттяфактичноунеможливлюєтьсяпрактичнезастосуваннядеякихположеньбанківськогозаконодавства України.Наприклад, у ст. 2 Закону України „Про банки йбанківську діяльність” від 7грудня 2000 року №2121/ІІІпоняття „>клієнт банку”визначається як „>будь-якафізична чиюридична особа, котракористуєтьсяпослугами банку” [1].

>Аналізнауковихробітбільшостізахіднихвченихвказує тих, що подбанківськимипослугами смердотірозуміютьусівидиоперацій таугод, котріздійснюються банками [5,c.394]. В частности, Ж.Матукзазначає, щобанківськапослугаєзадоволеннямфінансовогопопитуклієнтів ізурахуваннямфінансовихможливостей банку [10,c.11].

Уросійськійлітературі побанківськійсправіпоняття „>банківськапослуга”визначається, із одного боці, як „>масоваоперація”, а ізіншого – як „>проведеннябанківськихоперацій задорученнямклієнта й накористьостаннього завизначену плату” [5,c.185]. В частности, О.М.Івановрозглядаєбанківськіпослуги як „>комплексну діяльність банку,спрямовану настворенняоптимальних умів длязалученнятимчасововільнихресурсів йзадоволення потребклієнтів припроведеннібанківськихоперацій таотриманняприбутку”[8].

>Протягомостаннього годиниспостерігаєтьсяпожвавленняінтересу й українськихучених-економістів доданого запитання. Так,О.А.Брегедавизначаєбанківськупослугу як „>набірупорядкованихдій банку, котрібезпосередньо неєпов'язаними зформуванням тавикористаннямресурсів банку й не несутьризику їхньоговтрати” [6,c.5].

М.М.Перепечай подпоняттям „>банківськапослуга”розуміє „результаткомплексноїдіяльності банку (>технологічної,інтелектуальної,фінансової таін.),якийстановитьекономічні блага длязадоволенняпевних потреблюдини припроведеннібанківськихоперацій.Специфікабанківськоїпослугиполягає до того, що потребаклієнтаєпервинною, анаданняпослугиможевиконуватися безучастіклієнта задопомогоюпевнихбанківськихтехнологій здотриманнямстандартів умежахдіючогозаконодавства” [11,c.6].

>Економіко -юридичніаспектибанківськихпослуг уконтексті СучасноїдіяльностібанківФранціїдосліджувалиК.Гавальда таЖ.Стуфле.Вонинаголошують, щоприйманнявкладів йрозподілкредитівзалишаються ядромбанківськоїдіяльності,проте, тепер вонзбагатиласьрізноманітнимипослугами,винагорода занадання якізабезпечуєтьсяпостійнозростаючоючастиною їхніресурсів [7,c.12-13].

УРосійськійФедераціїюридичніаспектибанківськихпослугдосліджувались проф.О.Ю.Вікуліним та проф. Г.А.Тосуняном.Вонивважають, що „подбанківськимипослугами у федеральномузаконодавстві (>мається наувазізаконодавство Ро-сійськоїФедерації – прим. ред.)мається наувазісукупністьнаправлених назадоволення потребіншихосіб таздійснюваних зметоюотриманняприбуткуугод,виключне декларація проздійснення якінадаєтьсякредитниморганізаціям” [5,c.402].

>Змістпоняття “>банківськапослуга” можнарозглядати через призмупоняття “>фінансовапослуга”. Закон України „Профінансовіпослуги тадержавнерегулюванняринківфінансовихпослуг” від 12 июля 2001 року №2663-ІІІ (п.5 ст.1)визначаєфінансовупослугу як „>операції зфінансовими активами, щоздійснюються вінтересахтретіхосіб завласнийрахунок чи зарахунокцихосіб, а й увипадках,передбаченихзаконодавством, - й зарахунокзалучених відіншихосібфінансовихактивів, зметоюотриманняприбутку чизбереженняреальноївартостіфінансовихактивів”. Таким чином, вказівок Законтакожвизначаєпоняття “>послуга” черезпоняття „>операція”.

Автор роботивважає занеобхіднерозмежуватипоняття «>банківськапослуга», «>банківськаоперація» й «>банківський продукт».

>Банківськапослуга –технологічновзаємозв'язанасукупністьбанківськихоперацій, котріреалізуються банкомклієнту надоговірнійоснові йнаправлених назадоволення потребклієнта вбанківськомуобслуговуванні. >Банківськаоперація –операціябанків позалученнюгрошовихкоштів й їхньогорозміщенню,випуску вобіг йвилученню ізньогогрошовихкоштів,проведеннюрозрахунків. >Банківський продукт –це комплексвзаємозв'язанихпослуг йоперацій банку,направлених назадоволення потребклієнтів в окремих видахбанківськоїдіяльності.

>Серед всіхвидівпослугкомерційного банкуважливемісцезаймаютьгарантійні,посередницькі йконсультаційні.Неодмінноюумовоювидачіпозичальнику кредиту подгарантіюєплатоспроможність гаранта, щопідтверджуєтьсяобслуговуючим його банком. Гарант,перш ніжвидатигарантійний листпозичальнику кредиту, щозвернувся донього ізпроханнямвиступити гарантом за кредитами,надаєцей листсвоєму банку.Останній проводитианалізфінансового стану гаранта.Переконавшись вплатоспроможності гаранта, банкробитьвідповіднийзапис вгарантійномулисті йзавіряє йогопідписами посадовців йпечаткою.Потімгарантійний листвручається гаранту,якийвінпередаєпозичальнику дляпред’явлення до банку наотримання кредиту. Гарантом по кредитах,підприємствах, щонадаються,можевиступати й сам банк якюридична особа.Такагарантіянадається напідставі договору,укладеного банком ізпозичальником. Удоговоріпередбачаютьсятермінгарантії, сума,комісійнавинагорода загарантію платежу, порядок йтермін йогопереліку.

Банкнадаєклієнтампосередницькіпослуги вопераціях ізціннимипаперами, принаданнікредитів.

Банкможевиступатипосередникомміжемітентамиціннихпаперів йінвесторами, атакожкупувати чипередаватицінніпапери навторинномуринку зарахунок й задорученнямклієнта.Задачею банку впершомувипадкуєотримання максимальноможливогоприбутку прирозповсюдженнісередінвесторів максимальноможливогооб'ємуціннихпаперівемітентів, а іншому —отриманнявинагороди відклієнта заточне йшвидкевиконаннявказівок попокупці чи продажціннихпаперів. Уроліемітентіввиступаютьінші банки, підприємства,державніоргани,охочіпоширювати своїцінніпапери, аінвесторами —громадяни,юридичні особини, котрікупуютьцінніпапериемітентів.Контрагентами банку прикупівлі — продажціннихпаперів навторинномуринкує:клієнт, щовіддаєрозпорядження, читретя особа, ізякоюукладаєтьсяопераціякупівлі — продаж.

>Посередником вотриманніклієнтом кредиту банквиступає уразі, коли неможезадовольнити заявку цого жклієнта вкредиті устосовнонеобхідноїсуми, щоперевищуєліміткредитування,неспівпаданняпропонованихклієнтом умів кредиту ізкредитноюполітикою банку.Посередницькапослуга банку в цьомувипадкуполягає до того, щовін напроханняклієнтаодержує кредит віншому банку йнадає йогоклієнту за болеевисокуплатню, ніжсплатив сам занього. Маржа банку вданомувипадкувизначається якрізницяміжсплаченимивідсотками закредитний ресурсіншому банку йотриманими відклієнта занадануйомупозику.

>Комерційний банкнадаєсвоїйклієнтурірізноманітніпослуги:

·консультаційні,інформаційні йіншіпослуги:наданнядопомогипідприємствам,організаціям,фірмам,асоціаціям,орендарям на їхніпрохання ворганізаціїобліку,складаннізвітності,заповненнірозрахунковихдокументів;маркетинговіпослуги (>розміщеннярекламиклієнтів йіншихорганізацій черезмережуустанов банку,розвитокринкубанківськихпослуг йнові їхніформи,взаємостосунки банку ізбіржами йін.);

·консультаційніпослуги ззастосуваннязаконодавства вкапітальномубудівництві,нормативнихдокументів впроектуванні,будівництві,капітальномуремонті, поскладаннюдокументів для забезпеченняфінансуваннякапітальнихвитрат;

·консультації ізпитаньзовнішньоекономічноїдіяльності йвалютнихоперацій банку й йогоклієнтів;консультаційніпослугиюридичноїслужби (>інформація прозаконодавство поорганізації йдіяльностіспільних ймалихпідприємств,акціонерних товариств,приватизації,банківськоїдіяльності);

·консультації поскладаннюділових йофіційнихпаперів;консультації йнаданнясприянняіншим банкам йклієнтам повивченнюфінансів окремихклієнтів, увзаємостосунки ізякими смердотізацікавленівступити; організація йпроведенняекономічногонавчання ізклієнтами побанківськихопераціях йаналізігосподарсько-фінансовоїдіяльностігоспорганів;

·аудиторськіпослуги,здійснювані напроханняклієнтів чиіншихорганізацій, ізпитань, щовходять вкомпетенціюкомерційного банку.

>Окремунішу вбанківськихпослугахзаймаютьтрастовіоперації банку (вназвієвизначення „>операції”проте смердотівідносяться докатегоріїпослугкомерційного банку).Підтрастовими, чидовірчими,мають наувазіпослугибанків ізуправління майном йіншіпослуги іздоручення й накористьклієнта на правахдовіреної особини. Банки накомісійних засідкахвиконуютьоперації задорученнямклієнтів,наприклад,отриманнязасобів ізлицьовогорахунку чиоперації позберіганнюцінностей.

Банк якдовірена особа напідставіукладеного договорудіє відімені свогодовірителя й в йогоінтересах,виступаєрозпорядникоммайна,включаючизалишкизасобів набанківськихрахунках. Банкзобов'язаврозпоряджатися майном накористьодержувача,якимможе бути самдовіритель читретя особа.Умови договоруможутьпередбачатирозпорядження майномзаповідача накористьспадкоємців,ухваленняцінностей назберігання,управління майном якопікуннеповнолітньої особини й т.д.

Банкиможутьздійснюватитрастовіоперації дляфізичнихосіб,фірм,підприємстві,учбовихзакладів,різнихорганізацій.

Дляфізичнихосіб банкивиконуютьтакітрастовіоперації, якрозпорядження майномклієнта позаповіту, заспеціальним договором,виконанняфункційдепозитарію:зберіганняціннихпаперів,консультації йрекомендації ізпитань купівлі й продажціннихпаперів,нерухомості йін.

>Фірмам,підприємствам,організаціям банкиможутьнадаватиагентськіпослуги (передавати правовласності по акціях йоблігаціях,реєстраціяакцій, щовипускаються набіржу йін.).

Банкиздійснюютьплатіжніфункції,наприклад,погашенняоблігацій, по які наступившитермін,виплата дивідентівакціонерам йін., атакождовірчеуправління майном.

Завиконання всіхвидівтрастовихпослуг банкиодержують ізклієнтівкомісійнувинагороду, котравстановлюєтьсядиференційовано закожнийокремий видпослуг надоговірних засідках, взаконодавчому порядку чивідповідно доприсудження.

>Вартістьбанківськихпослугвизначаєтьсязалежно від їхні виду ізурахуваннямпрямихвитрат —безпосередньопов'язаних ізвиконаннямпослуг,невигідних (>загальнобанківських)витрат йплановихнакопичень врозмірах, щозабезпечуютьфункціонування банку за принципамикомерційногорозрахунку.

Допрямихвитрат понаданнюбанківськихпослугвідносяться:

·заробітна платапрацівників, щовиконуютьпослуги ізурахуваннямвідрахувань насоціальнестрахування, допенсійного фонду йіншіцілі;

·вартістьвитраченихматеріалів (папір йін.);

·амортизаційнівідрахування наосновніфонди, щобезпосередньовикористовуються принаданніпослуг;

·операційнівитрати (оплатаінкасації йохорони прирозрахункупослуг ізкасовогообслуговування,поштово-телеграфнівитрати поопераціяхклієнтів прирозрахунковомуобслуговуванні йін.).

Донакладнихвідносятьсявитрати наутриманняапаратууправління йіншихструктурнихпідрозділівзагальногопризначеннякомерційного банку,витрати на,господарськівідрядження,включаючислужбовий транспорт,витрати наутриманнябудівель,підготовкукадрів йін. Величина ненакладнихвитрат увитратах наконкретнівидибанківськихпослугвизначаєтьсявиходячи із відсоткового ставленнязагальнобанківськихвитрат пофінансовому плану нарік покомерційному банку до фонду оплати роботипрацівників, щовиконуютьпослуги.

>Плановінакопиченнявизначаються як ставлення плановогоприбуткукомерційного банку дозагальноїсумивитрат пофінансовому плану.

Привизначеннівартостіпослуг, навиконання якієцінники чикалькуляціїіншихорганізацій (>консультації, доля векспертизіпроектів,складанняпроектно-кошторисноїдокументації,здійсненнятехнічногонагляду йін.),ціцінники йкалькуляціїможуть бутивикористанікомерційним банком ізвнесеннямвідповіднихкорективзалежно відконкретних умів їхнізастосування.

Укожному конкретномувипадкувидибанківськихпослуг, їхньогооб'єми, порядок йперіодичністьнадання,розміри плативизначаються повзаємнійзгодіклієнта йкомерційного банку вдоговорі. При цьомувраховуютьсяфінансовіможливостіклієнта,складність запитання,кваліфікація консультанта,інтереси банку вчастинізакріплення йзалученняклієнтури йін. Привизначеннівартостібанківськихпослуг в необходимихвипадкахвраховуєтьсяподаток надоданувартість.

Одним зрізновидівбанківськихпослугєелектроннібанківськіпослуги. Уджерелахекономічногоспрямування поделектроннимибанківськимипослугамизвичайномають наувазі дії банку, щоспрямовуються наудосконалення тареалізаціюзвичнихбанківськихоперацій шляхомвикористанняінформаційних систем [12]. При цьомувідмічається, щоелектронніпослугибазуються навідомихбанківськихопераціях й неможутьіснувативідокремлено.

Уекономічнихджерелах (>найчастіше узарубіжних)досить частовживаєтьсятермін „>електроннийбанкінг” (“>E-banking”), подякиммається наувазі діяльність банку знадання комплексупослугклієнтам задопомогоюсучаснихтелекомунікаційнихтехнологій (>Інтернету,мобільногозв’язку тощо).

 Доданогопоняттязазвичайвключаються:управліннярахунками (>виписки,перекази зрахунку нарахунок,баланси);інвестуваннякоштів (>депозити,цінніпапери,валютніоперації);перекази та оплатарахунків затовари тапослуги;консультаційні таінформаційніпослуги;кредитніоперації;ризик-менеджмент,тобтоуправлінняризиками

Таким чином,основноюознакоюелектроннихбанківськихпослугєвикористання при їхнінаданнітелекомунікаційнихзасобів, таких якмережаІнтернет,модемнийзв’язок,телефоннийзв’язок звикористаннямавтоматизованихтелефонних систем,мобільнийзв’язок звикористаннямWAP/GSMтехнологій тощо.

Закон України „Протелекомунікації” від 18 листопаду 2003 року №>1280-IVвизначаєтелекомунікації (>електрозв'язок) якпередавання,випромінюваннята/абоприйманнязнаків,сигналів,письмового тексту,зображень тазвуків чиповідомленьбудь-якого роду по радіо,провідних,оптичних чиіншихелектромагнітних системах.Відповідно доположень зазначеного Законутелекомунікаційнамережає комплексомтехнічнихзасобівтелекомунікацій таспоруд,призначених длямаршрутизації,комутації,передаваннята/абоприйманнязнаків,сигналів,письмового тексту,зображень тазвуків чиповідомленьбудь-якого роду по радіо,провідних,оптичних чиіншихелектромагнітних системахміжкінцевимобладнанням.

Напідставівищезазначеного можназробитивисновок про ті, що доелектроннихслідвідносити тихбанківськіпослуги, котрінадаються звикористаннямтелекомунікаційнихзасобів (>засобівелектрозв’язку).


3.Впливрозвиткубанківськихпослуг наобсяг ВВП

>Загальноприйнята в Україні думка, що,мовляв,бурхливеекономічнезростання у нашій стране можна забезпечитилише зарахунокрозвиткуважкоїпромисловості —металургії,хімії,машинобудування,енергетичного сектору. Тім годиноюусірозвинені і багатокраїн, щорозвиваються,протягомостанніхдесятилітьпереорієнтували структуруекономіки відвиробництватоварів навиробництвопослуг.

>Самепослуги,відповідно додослідженьміжнародноїконсалтинговоїкомпанії McKinsey,єджереломдовгостроковогоекономічногозростаннякраїн, щорозвиваються,причомуважливішим, ніжпромисловість.Достатньоподивитися надинамікурозвитку названого сектору заостанні 30 років — урозвиненихкраїнахчасткасферипослуг у ВВПзросла із 55% у 1970році до70% — на початкунинішньоготисячоліття (мал.1).

У США,Євросоюзі,Японіїгалузьзабезпечує до 60%зайнятості населення, ависокапродуктивність роботи в цьомусекторі приводити довагомішихтемпівзростання ВВП, ніжзазвичайздатна забезпечитипромисловість.

>Оптимістичнимиє іочікуванняінвесторівщодоподальшогозростаннясвітовоїсферипослуг. Заданимиостаннього рейтингукомпанійFT-500,найбільшимисвітовимигалузями закапіталізацією 2004-гороці стализовсім ненафта ізметалургією іхімією, афінансовий сектор, IT- табіотехнології.

 

>Рис. 1. Часткапослуг у ВВПкраїн ізрізнимступенемрозвитку

Джерело:Українськийділовийтижневик ">Контракти" / № 03вiд 16-01-2007,с.17

Арозвитокекономіки йзростаннясферипослугтіснопов’язаніміж собою. З одного боці,економічнезростання удовгостроковійперспективісупроводжуєтьсяпідвищеннямрівнядобробуту населення, щопризводить добільшогоспоживаннябанківськихпослуг. Зіншого —послугивпливають натемпизростання ВВП не менше, ніжоборотиважкої ілегкоїпромисловості.

На мал.2графічновідображено темпзростаннябанківськихпослуг та ВВП України.

>Рис. 2Темпизростання ВВП табанківськихпослуг

>Побудовано заданимиДержкомстату,Інститутуекономічнихдосліджень таполітичнихконсультацій

Заданими центруCASE-Україна, уструктурідоданоївартості ВВП напослугиприпадає 50%, із них як на часткубанківськихпослугприпадає 12%. Цеможеозначати, що половинуприбутку,виробленого російськоюекономікою, приноситисамеця сфера черезвисокурентабельність. Хочає ііншепояснення —промислові підприємства,контрольовані великимбізнесом,мають понадможливостейзанижуватиофіційніфінансовіпоказники.

Убудь-якомувипадкутемпизростаннявітчизняноїсферипослуг заостанні рокта безперебільшення можнаназвативражаючими. У 2006роцівиробництвопослуг в Україні порівняно із 2004 фатальністюзбільшилося на 31,2% (заданимиДержкомстату), із нихбанківськихпослуг на 41,3%.

>Утім,такезначнезростаннявиробництвапослугсвідчить нелише прокореляціюрозвиткугалузі із доходами населення, а і проїївеличезнийпотенціал. Та ічасткапослуг усумарномувітчизняномувиробництві, заданимиДержкомстату,становитьтрохи більше, ніж 20%.

>Головна (йнайбільш очевидна)слабкістьвітчизняного секторупослуг — усамій йогоструктурі.Традиційно в Українівисокіпоказники вцій сферізабезпечують транспорт,пошта йзв’язок —близько 70%щорічногообсягу всіхсервісів (натранспортніперевезенняприпадаєблизько 35%,решта 35% — напошту ізв’язок).Іншими словами,більшучастинудоходів відпослугприносять чигалузі,успадковані відколишнього СРСР, чи тих, без якіфункціонуванняекономіки простонеможливе. Нановісегменти,тобто тих, котрівиникли уже зачасівнезалежності України (>наприклад, наоперації ізнерухомістю таюридичноюдіяльністю),припадаєблизько 20%,банківськихпослуг – 15,8%.

>Цікаво, що транспорт йзв’язокдаютьлише 25-27%доданоївартості всіхпослуг. Цесвідчить нелише пронизькуприбутковістьгалузі, а і пронеефективністьуправління,аджелевовачасткатранспортноїгалузі і понадполовини всіхтелекомунікаційпродовжуютьзалишатися до рук держави. При цьому наторгівлю іфінансову сферу, котрі за оборотамизначнопоступаютьсятранспортнимпослугам,припадаєблизько 30-33%доданоївартості вцій сфері.Решту 40-45%прибуткузабезпечуютьдорогіпослуги:операції ізнерухомістю,освіта, консалтинг таін.

>Стримуючим чинником длярозвиткугалузієнечисленністьсереднього класу —найактивнішогоспоживача,оскількидоходи населення активнозростаютьлишепротягомостанніхкількох років. Авеликібізнес-групивкладаютькоштиздебільшого увиробничий сектор — структураукраїнськогоекспортувизначаєінвестиційнупривабливістьметалургії,хімпрому тасільськогогосподарства.

>Гальмуютьрозвиток цого секторуекономіки івідсутністьзаконодавчоїбази, йпоки щонизькийпопит надеякісервіси.Наприклад,фінансовий секторзалишаєтьсянерозвиненим черезбезлічзаконодавчихобмежень, афондовийринок — черезвідсутністьчіткогозаконодавства.


4.Перспективирозвиткубанківськихпослуг в Україні

>Підвпливомпосиленняміжбанківськоїконкуренції набанківськомуринку Українипроявляєтьсятенденція дорозширення продуктового рядупослуг.Аджекожен банк незалишаєтьсябайдужим доможливості збільшеннявласнихприбутків,мобілізаціїдодатковихресурсів тарозширеннябазиклієнтів банку,підвищеннявласного рейтингу наринку.Саме томусучаснібанкіривибираютьполітикурозширення продуктового рядубанківськихпослуг.

>Банківськіпослугиоб'єднують широкий рядоперацій, до тогочислі й тихий, котрінехарактернібанківській сфері. Донайбільшперспективнихпослуг можнавіднестинаступні:

1.Трастові (>довірчі)послуги:

афізичнихосіб:

-розпорядженняспадщиною;

-управліннявласністю;

-опікунство й забезпеченнязбереженнямайна таін.

б) дляюридичнихосіб:

-розпорядження активами;

-агентськіпослуги;

-операції,пов'язані ізліквідацієюмайнаклієнтів таін.

2.Послугизізбереженняцінностей ізнаданнямклієнтам урозпорядження сейфа та ізприйняттямцінностейклієнта назбереження без їхнього доступу.

3.Консультаційні таінформаційніпослугизіствореннямпевноїміжбанківськоїбазиданих.

4.Гарантійні тапосередницькіпослуги.

5.Факторингові талізинговіоперації,форфейтинг таін.

Наступного дня в Українігостровідчуваєтьсянестачаспеціалістівбанківськихтехнологій, немаєвідповідноїтехнічної танавчальноїлітератури ізбанківськихелектронних систем.Зарубіжнийкнижковийринок уційгалузітеж недуженасичений, босистемиелектроннихплатежів неє широкотиражованимкомерційним продуктом ізоднієїсторони, а ізіншої – йрозробники, йкористувачізовсім незацікавленірозкриватиокремітехнічнідеталісистеми,щоб не «>навчити»потенційнихзловмисників.

>Упровадження в практикубанківсучаснихбезпаперовихкомп’ютернихтехнологій, системелектроннихплатежів безсерйознихзусиль,суттєвих витрат,загальногопідйому культурибанківськоговиробництва й правопорядкунеможливе. Алі очевидноодне, що ізкожним днем будутьзростатипотенційніможливостівикористанняпрограмного забезпечення приприйняттірішень убанківськійсправі, ацепризведе донеобхідностізалученняспеціалістів й їхнього знань дляшвидкого переходу насучаснебанківськеінформаційно-технологічнеобслуговування в Україні.

>Сучасніможливостібанківськихінформаційних систем.Аналіз практикипоказує, що в російських банкахінформаційнітехнологіїохоплюютьтеперусіаспектибанківської справ,зокремазабезпечують:

·кліринговіоперації (>взаємнірозрахункибанків);

·торговіоперації та маркетинг,управліннякасовими ресурсами;

·управліннядіяльністю банку;

·кредитніоперації,включаючианаліз заявокклієнтів на їхньогокредитоспроможність;

·системиелектроннихплатежів (>8^ІРТ);

·використаннябанківськихавтоматів;

·банківськіоперації телефоном йобслуговуваннявдома;

·використаннярізнихплатіжнихкарток;

·електроннупошту йканцелярію;

·безпаперовийдокументообіг у банку й привзаємодіях центр –філіали, банк –клієнти;

·фондовийринок йоперації ізціннимипаперами;

·аналізінвестицій йфінансовогоринку;

·автоматизаціюрозрахунків уторгових точках.Автоматизаціябанківської справпередбачаєширокевикористаннякомп’ютернихінформаційних систем у банках,автоматизаціюобробкиплатіжнихдокументів увідділах, котріпрацюють ізклієнтами, вопераційнихвідділах, атакожавтоматизаціюфінансовихоперацій у рамкахміжнародногобанківськогобізнесу.

>Автоматизаціябанківськихопераційдозволяє:

·виконуватибезпаперовіплатіжніоперації ізмінімальнимзалученням роботи людей йскороченняморганізаційнихвитрат;

·проводитиобробкуплатежівпереважно в реальномучасі, завиключеннямпідведеннябухгалтерськихзвітів укінці дня йзвітності по них;

·прискорюватиобмінінформацієюміж банками йклієнтами, банками й їхньоговідділеннями задопомогоюкомунікаційнихлінійзв’язку;

·мінімізуватитиповівидибанківськогоризику (>втратадокументів,помилковаадресація,фальсифікаціяплатіжнихдокументів таін.);

·забезпечуватикерівниківстратегічнимиоцінкамиположення банку вумовахконкуренції,організації роботи йкадрової політики.

Інайважливіше ті, щобанківськікомп’ютернісистемивідрізняються відінших, упершучергу тім, щоінформація, Якаопрацьовується ними, винна бутинадійнозахищеною відсторонніхзазіхань, а саму систему винна матірвластивостіпідвищеноїжиттєвості табезвідмовності вроботі.


>Висновки

Уякостівисновку пороботінаведемопропозиції авторащодополіпшенняпроцесунаданняпослугкомерційними банками.

В частности, підвищитиефективністьуправління можна,впливаючи напопит йпропозицію набанківськіпослуги.Стимулюючипопит йвидозмінюючипропозиціюбанківськихпослуг, банкизможуть підгримувати напостійновисокомурівні своюрентабельність.

Авторвважає, щорозширення спектрубанківськихпослугможездійснюватися як наосновімодифікаціїпослуг, котрі уженадаються банкаминаселенню, то й шляхомупровадження нових їхньоговидів. В частности, ізметоюпідвищенняпривабливостірозміщеннявільнихгрошовихкоштівприватнихклієнтівможутькоректуватисяумовиранішедіючихвнесків,передбачатисявведеннядодатковихмеханізмів збільшеннязацікавленостівкладників,регулюючихрозмірпроцентної ставки,умовирозміщеннявнеску,можливістькапіталізаціївідсотків, пролонгаціювнеску,умовидостроковогоотримання окремихвнесків чи їхнічастини безвтратиприбутковості.

>Модифікаціябанківськихпослугможездійснюватисятакож шляхомнадання їхнього нановійтехнологічнійоснові: ізвикористанням системвидаленого доступу –Інтернету,засобівмобільного зв'язку –послугаSMS-банкінг, черезбанкомати –наданняпластикових карт,інфокіоски –здійсненнякомунальних йіншихплатежів ізвикористаннямпластикових карток уавтоматизованому й on-lineрежимі вкрупних супермаркетах. В частности,перевагоюінфокіосківє їхнісучасніфункціональніможливості:погашення кредиту,поповненнярахунку, оплатарізнихбанківськихпослуг,наданняінформаціїклієнтам про станрахунку,курси валют,послуги банку, система голосовогосупроводу йрекламнаінформація про банк.Упровадження новихпослуг вобластіелектронногобанкінга,послуг ізуправліннягрошовоюготівкоюспроможнихклієнтів ізурахуванням їхнііндивідуальних потреб.

>Однією ізефективних форморганізаційноїструктуриуправлінняінноваційнимипроцесами в банкуможе статістворенняфінансового супермаркету. На думку автора, вкрупнихмістах наосновівисокотехнологічнихофісівдоцільна організаціяфінансовихсупермаркетів задопомогою альянсу банку,компанії страховки йфінансово-промисловоїгрупи. У такомусупермаркетіклієнту якщозапропонованиймаксимальнийнабірпослуг як вбанківськомуобслуговуванні, то й уфінансовому консалтингу йстрахуванні. Таким чиномклієнтфінансового супермаркетуотримає доступ до комплексуфінансовихпослуг в одномумісці йзатрачуватиме нацеймінімальний годину, невдаючись допослугдодаткових служб.


Списоквикористаноїлітератури

1. Закон України "Про банки йбанківську діяльність".- До.:Ін Юрі, 2006.- 520 з.

2. Закон України „Профінансовіпослуги тадержавнерегулюванняринківфінансовихпослуг” від 12 июля 2001 року №2663-ІІІ

3. Закон України „Протелекомунікації” від 18 листопаду 2003 року №>1280-IV

4. Банківська система Росії.Грязнова О.Г., Молчанов А.В.,Таваснев А.М.М.,2006. -Т.1. -С.185

5. Банківська право Російської Федерації. Особлива частина вже. У 2 т.: Підручник / Відп. ред. Г.А.Тосунян. – М.:Юристъ, 2002. –Т.2. –785с

6.БрегедаО.А.Ринокбанківськихпослуг в Україні:сучасний стан таперспективирозвитку:Автореф.дис.канд.екон. наук. - До., 2002. -С.6

7.Гавальда Крістіан,Стуфле Жан. Банківська право (установи – Рахунки – Операції – Послуги). Пер. зфр./ Під ред.В.Я. Лисняка. –М.1996. –С.12-13

8. Іванов О.Н. Платіжні послуги американських банків //Гроші були й кредит. – 2007. № 1. –С.59

9.ЛютийІ.О.Теоретичнеобгрунтуваннястратегіїрозвиткубанківськоїсистеми України //Проблеми йперспективирозвиткубанківськоїсистеми України: Зб. тездоповідейVIIІ Всеукраїнськоїнауково-практичноїконференції (10-11 листопаду 2005 р.).-Суми:УАБСНБУ,2005.-C.10-11.

10.Матук Ж. Фінансові системи Німеччині й інших країнах. Підобщ. ред. проф. Л. П. Павлової. – Т. 1 Банки. Книжка 1. – М.: АТ «>Финстатинформ», 2004. -С.11

11.Перепечай М.М. Маркетингбанківськихпослуг.Автореф.дис.канд. ек. наук.Харків,2003.-С.6

12.Саркисянц А. Нові технології в розрахунково-платіжної системі комерційного банку.// ПланетаINTERNET № 5-6, 2006. - З. 30

13.ТігіпкоС.Л.Напрямирозвиткубанківськоїсистеми України:проблемивибору йвпровадження //ВісникНаціонального банку України.- 2004.- № 6.- З. 5-7.

14.ТігіпкоС.Л.Стратегічні заподіяннярозвиткубанківськоїсистеми України вумовах глобалізаціюсвітовоїекономіки //ВісникУкраїнськоїакадеміїбанківської справ.- 2003.-

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація