Реферати українською » Банковское дело » Страхування майна громадян


Реферат Страхування майна громадян

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>СТРАХУВАННЯМАЙНАГРОМАДЯН

 


>СТРАХУВАННЯБУДІВЕЛЬ

>Будівлі заступенемважливості належати допріоритетногомайна.Знищення чипошкодженнябудь-якої приміщеннязавдаєїївласниковівеличезнихзбитків. Томукожнийвласник приміщення чибудівель винензаздалегідьподбати про ті,щоб уразівиникнення такихзбитків матірзмогупокрити їхні. Упригоді тутможуть статігрошовізаощадження тастрахування. При цьомустрахуваннямаєпереваги, котріполягають у бозобов'язання за договоромстрахуванняпочинаютьвиконуватися із моменту йогоукладення. Щодонагромадженнязначнихзаощаджень потрібентривалий годину. Томустрахуваннябудівельвідіграєвелику роль узахистіекономічнихінтересівгромадян, котріможутьзазнатиматеріальнихзбитківунаслідокнепередбачуванихподій.

Усучаснихумовахфізичні особини,власникибудівель чиповнолітні члениїхніх батьківщин, атакож особини, котрітимчасовокористуються чирозпоряджаютьсябудівлями назаконнихпідставах,можуть бутистрахувальниками іукладати домовдобровільногострахування.

Доперелікуоб'єктів, щопідлягають страховомузахисту, належатирізніспоруди:житлові,садові ідачнібудинки,господарські (>сараї, погреби,гаражі) тазовнішні (>тротуари,тераси,огорожі, ворота) приміщення,зведені напостійномумісці, у томучислі і тих, под заставу якістрахувальник здобувши кредит вустанові банку.Одночасно ізбудівлямиприймається настрахуваннядодатковеобладнання перед тим (>газопровід,водяні,газовілічильники,грати навікнах тощо). Договором можнапередбачитистрахуванняцивільноївідповідальностістрахувальника тачленів його родини за шкоду, Якаможе бутизаподіяна прикористуванні (>розпоряджанні)будівлями. При цьомустрахувальникмає правовільновибиратиоб'єктстрахування, асаме,вінможезастрахувати:

>усі приміщення, котрірозташовані на йогоземельнійділянці;

>окремі приміщення (>лишежитловийбудинок чи гараж);

>окреміконструктивніелементи (лишевікна,двері чидах);

приміщення,зведення які незакінчено.

>Винятком ізперелікуоб'єктівстрахуванняє приміщення, щопідлягаютьзнесенню,дужестарі,аварійні, атакож тих, щомістяться взоні,якійзагрожуютьобвали,зсуви,повені чиіншістихійні лиха,якщо процеоголошено вустановленому порядку. У рамкахстрахуваннябудівель непідлягаєстрахуваннюрухомемайно, що тамперебуває.

>Відповідальністьстраховиказістрахуваннябудівельполягає увідшкодуваннізбитків, щовиникливнаслідокстихійного лиха (буря, ураган,блискавка,злива, град, обвал,зсув, сель,вихідпідґрунтових вод,осіданняґрунту,повінь,землетрус);нещасноговипадку (>пожежа,вибух,аваріяопалювальноїсистеми,водопровідної чиканалізаційноїмережі,проникнення води зсусідньогоприміщення,викид газу);неправомірнихдійтретіхосіб.

>Страхуваннябудівель непередбачаєвідшкодуваннязбитків, щовиникли черезгниття,знос,ураженнядомовим грибком;конструктивнінедолікибудівель, котрі буливідомістрахувальникові донастання страховоговипадку;навмисні діїстрахувальника;ведення військовихдій,виникненнягромадськихзаворушень,конфіскаціюмайна,екологічнікатастрофи.

>Договірстрахуванняукладається напідставіусної чиписьмової заявистрахувальникатерміном на 1рік чи накількамісяців.

>Укладатидоговірстрахуванняпочинають із такихдій:

>уточнюють фактналежностібудівельособі, ізякоюукладаєтьсядоговір;

>з'ясовують,оголошено чи ані вданіймісцевості прозагрозу обвалу,повені чиіншогостихійного лиха.Якщо протакузагрозуоголошено,договір неукладається (>крімпоновлення однією рядків);

>обов'язковооглядають приміщення уприсутностістрахувальника;

>з'ясовують, чизабезпечені приміщення (особливосадові,дачнібудинки)належнимдоглядом (>постійнепроживання,систематичневідвідування,наглядродичів,сусідів й т.ін.);

>даютьстраховуоцінкубудівель,щоб правильновизначитистрахову суму.

Приукладанні договорустрахуваннябудівельнасампередважливовизначити їхньоговартість,тобтодативідповіднустраховуоцінку. Напідставістраховоїоцінкивизначаютьрозмірстраховоїсуми, страхового платежу, аразізнищення чипошкодженнябудівель -розмірзбитку та страховоговідшкодування.Крім того,правильністьвизначеннястраховоїоцінкивпливає назагальніфінансовірезультатистраховика.

Длявизначеннявартостібудівель страховикикористуютьсяпослугамиекспертів чивідповіднимиоцінними документами бюротехнічноїінвентаризації,органів комунальногогосподарства, що їхньогомаєкожнийвласникбудівель.Оціннідокументискладають напідставіінвентаризаційнихдокументів (>поверховихпланів,описубудівель й т.ін.). Приоцінюваннібудівельвикористовуютьсяоціннінорми, подякимирозуміютьвартість угрошовиходиницяхпевноїодиницівимірювання (метри квадратного, метрикубічного, метрипогонноїдовжини)нової приміщення. Уоцінних документахзазначаєтьсяпервісна тадійснавартістьбудівель.Первіснавартість -цевартістьнової приміщення,обчислена згідно ізіснуючими вданомурегіоніоцінними нормами.Дійснавартістьобчислюєтьсявідніманням відпервісноївартостісумизносу.

Устраховійпрактицізастосовуютькількаваріантіввизначеннястраховоїоцінкибудівель.

>Варіант І -страховоюоцінкоюможе бутидійснавартістьбудівель на деньукладення чипоновлення договору.

>ВаріантJI -передбачаєвизначеннястраховоїоцінки ззастосуваннямвідповіднихринковихцін, щосклалися на приміщення вданомурегіоні (>тобтопервісноївартості). У такомуразіреалізується принципповноти страховогозахисту. Колі б неіснувалострахування набазіринковоївартості,страхувальниковідовелося бсамостійно нестивитрати, котріперевищуютьдійснувартість привідбудовібудівель.

У Україністрахова сумавизначаєтьсяокремо длякожної приміщення, щоприймається настрахування, задомовленістюстрахувальниказістраховиком, але й неможеперевищуватидійсноївартості приміщення (>страховаоцінка). Колідоговірукладено настрахову суму, щоменша застраховуоцінку,страховикнесепропорційну відповідальність,тобтостраховевідшкодуваннявиплачується урозмірі,меншому відзаподіянихзбитків,пропорційно до ставленняСтрахова сума /Дійснавартість приміщення

>Якщострахувальникмаєнамірзбільшитистрахову суму вперіод дії договорустрахування (черезінфляційнезростаннявартості приміщення, у зв'язку ізприбудовою доостанньої чи вразістрахування не так наповнувартість),укладаєтьсядодатковийдоговір натермін, щозалишився докінцячинності основного договору. При цьомузагальнастрахова сума заосновним тадодатковим договорами не виннаперевищуватидійсноївартостібудівель.

>Страховіплатежівизначають зарозміромстраховоїсуми,терміномстрахування таступенемризику ізодночаснимвикористаннямграничнихрозмірівтарифних ставок: на приміщення всільськіймісцевості - від 0,2 до 0,45%страховоїсуми; на приміщення вміськіймісцевості - від 0,18 до 0,4%страховоїсуми.Якщостраховийплатіжстановитьзначну суму,страхувальниковіможе бутинадане правосплатитиїї як одноразово, то йчастинами: у два чи три рядки.Сплатаможливаготівкою -представниковістраховика чибезготівкове - черезбухгалтерію підприємства, де працюєстрахувальник. Присплаті платежуготівкоюстрахувальникодночасноодержуєстраховесвідоцтвопевноїформи. Ащобсплатитиплатіжбезготівкове,страхувальникподаєдоручення добухгалтерії підприємства, котрамаєутриматиплатіж з йогозаробітної плати таперерахувати нарахунокстраховика вустанові банку.Страховесвідоцтвовидаєтьсястрахувальникові вобумовлений договоромтермін посленадходження платежу нарахунокстраховоїкомпанії. Уразінеперерахування страхового платежу застрахувальника,який подавшидоручення,договірстрахуваннявважається таким, що невідбувся.

>Договірстрахуваннянабираєчинності ізнаступного дня,якщовінсплачуєтьсяготівкою, чи із днянадходження його нарахунокстраховика - уразібезготівковогорозрахунку.Такий порядоквступудоговорів у силустосуєтьсядоговорів, котріукладаютьсявперше чипоновлюються нановий рядків послезакінчення діїпопереднього договору, атакождодатковихдоговорів,укладених у зв'язкузізбільшеннямстраховоїсуми. Дія договорустрахуванняприпиняється черезтакий рядків, наякий його було букладено, у день, щопередує числу, ізякогодоговір набравшичинності.Водночасприпиняєтьсядіядодаткового договору.Якщострахувальник несплативчерговоїчастини платежу,дія договоруприпиняєтьсянаступного дня после числа, зазначеного у страховомусвідоцтві длясплати платежу. Дія такого договоруможе бутипоновлена,якщопротягомпевного (>передбаченого йогоумовами)терміну, із дня,визначеного длясплатичергового платежу,страхувальникзвернувся ззаявою пропоновлення договору,страховик оглянувши приміщення й протягом годинипрострочкисплати страхового платежу несталося страховоговипадку.

>Передбачаєтьсятакожумовадостроковогорозірвання договорустрахування ізініціативистрахувальника (>наприклад,втрата прававласності уразі продаж чидаруваннябудівель й т.ін.).Тоді,якщо заперіодстрахування не було б страховоговипадку,страхувальниковіповертаєтьсячасткасплаченого платежу.Обчислюється вонпропорційно доневикористаного рядок, заякийстраховикмає нести відповідальність,зізменшенням напевну суму,використану дляведення справстраховоїкомпанії. Уразізмінистрахувальникомбудівель (>замістьпроданихбудівельпридбаніінші)укладаєтьсяновийдоговір.Страховийплатіжобчислюють тоді на ті характеристики новихбудівель ізурахуваннямневикористаноїчастки платежу запопереднім договором.

>Щобзаохотитистрахувальників доподальшої співпрацю, страховикипередбачаютьрізніпільги.Постійнимстрахувальникам, котріпротягомкількох роківбезперервноукладали домовстрахуваннябудівель,може бутинаданийпільговий рядків дляукладення нового договору.Такийдоговір,незалежно від днясплатистраховихплатежів,вважаєтьсяпоновленим йнабираєчинності із днязакінчення діїпопереднього договору.Якщо втакийпільговий рядківстанетьсястраховийвипадок, адоговірстрахування непоновлено,страховевідшкодуваннявиплачується згідно ізумовами,установленимипопереднім договором. При цьомупостійнимстрахувальникам, котрі протягом годинистрахування неотримували страховоговідшкодування, уразіпоновленнядоговорівможутьнадаватисязнижки впевномурозмірі від страхового платежу.

>Укладенийдоговірстрахуваннясвідчить про ті, уразінастання страховоговипадкустрахувальникові якщовідшкодованозбиток.Оперативневирішення запитання провиплату страховоговідшкодуваннястворюєсприятливіпередумови дляшвидкоговідновленнямайнового станустрахувальника, що йоговінмав до страховоговипадку. А тому,якщостраховийвипадокнастане,страхувальникмаєвжитизаходівщодозменшеннязбитків,завданихстраховимвипадком;повідомитипротягом добикомпетентніоргани (>залежно відподії -пожежнийнагляд,органиміліції й т.ін.);письмовоповідомити пробудь-якийвипадокстраховика;датизмогупредставниковістраховикаоглянутипошкоджені приміщення, невиконуючиробіт із їхньоговідновлення. Уразіневиконаннястрахувальникомзазначенихвимогстраховикмає право невиплачувати страховоговідшкодування.

>Обов'язкистраховика:

>прийняти тазареєструвати заявустрахувальника прознищення чипошкодженнябудівель;

>запросити особу,відповідальну зазаподіяну шкоду (>якщо такає), дляскладання страхового акта;

>скластистраховий акт;

припотребі проінформацію,пов'язанузістраховимвипадком,зробитизапит докомпетентнихорганів чисамостійноз'ясувати заподій таобставини страховоговипадку;

>обчислити сумузбитку та страховоговідшкодування;

>виплатитистрахувальниковістраховевідшкодування;

на сумувиплаченого страховоговідшкодуванняпред'явитивиннійособі (>якщо такає)регреснийпозов.

>Розмірзаподіяногострахувальниковізбитку та страховоговідшкодуваннявизначається напідставі страхового акта.

Накожнийстраховийвипадок,внаслідокякого було бзнищено чипошкоджено приміщення,страховикскладає актпевноїформи, вякомуберуть долястрахувальник чиповнолітній член його родини,двоєсвідків тавинна особа (>якщо такає).

У страховомуакті, щоскладається намісцістраховоїподії, урезультатіретельногооглядупошкодженої (>знищеної) приміщенняподається характеристикавипадку,якийстався;зазначаютьсярозміри приміщення табудівельніматеріалиїїконструктивнихелементів;наводятьсявідомості пророзмірзнищених чипошкодженихбудівель;перелічуються роботи ізрятуваннябудівель;констатуєтьсянаявністьзалишківзнищеної чипошкодженої приміщення,придатних дляподальшоговикористання.

>Зазначеніданіє базою длярозрахункусумизбитку.Визначити сумузбитку та страховоговідшкодування -найскладніша танайвідповідальніша роботастраховика, щопередбачаєтакіпослідовніетапи:

>установлення фактузагибелі чипошкодженнябудівель;

>визначення заподійзавданогозбитку тавирішення запитання пронаявність страхового чинестраховоговипадку;

>визначенняступенязнищення чипошкодженнябудівель.

Приоцінюванніступенязнищення чипошкодження приміщеннярозрізняютьтотальний тачастковийзбиток.

>Тотальнийзбиток, чизнищення приміщення,констатується тоді, коливартістьвідновлюванихробіт ізурахуваннямвартостізалишків тавитрат,понесенихстрахувальником ізметоюзапобіганнязбиткам чи їхньогозменшення,перевищуєдійснувартість приміщення.Залишки відзнищенихбудівель та окремихконструктивнихелементівберуться доувагилише до тогоразі, коли смердотіпридатні дляподальшоговикористання запризначенням, йвраховуються закількістюбудівельногоматеріалу (>цегли,каменю,пиломатеріалів, шиферу й т.ін.), що його можнаодержати прирозбираннізруйнованої приміщення чиокремоїїїчастини.

>Розмір тотальногозбиткувизначається:

приповномузнищенні приміщення беззалишківбудівельнихматеріалів,придатних длябудівництва, - як сумавартості (>оцінки) приміщення ізурахуваннямсумизносу тавитрат ізрятування приміщення;

>якщобудівлюзнищено, але йєзалишкибудівельнихматеріалів,придатних длябудівництва, - якрізницяміжсумоювартості приміщення (ізурахуваннямсумизносу) тавитрат ізїїрятування йсумоювартостізалишківматеріалів (зсумоюзносу) ізурахуванням їхньогознеціненнявнаслідок страховоговипадку. Сумазбиткунабирає такоговигляду:

>3=В-І+Р-Б,

деВ-первіснавартість приміщення;

І - сумазносу;

Р -витрати ізрятування приміщення;

Б -вартістьзалишків,придатних длябудівництва.

Причастковомузбитку (>пошкодженнібудівель)основою длявизначеннявтратєвартістьвідновлення (ремонту) приміщення ізурахуваннямсумизносу тавартостізалишків відпошкоджених (>знищених)конструктивнихелементів.Вартістювідновлення приміщенняєвитрати,необхідні у тому,щоб привестибудівлю до стану, коли вон якщопридатною дляексплуатації",аналогічно тому, вякомубудівляперебувала донастання страховоговипадку.

>Вартістьвідновленняпошкодженої приміщеннявизначається одним зспособів:використаннямодиничнихрозцінок назаміну чивідновленняконструктивнихелементів, напідставі якірозробленооціннінорми вданіймісцевості, чивикористаннямвідсотковогоспіввідношення (>питомої ваги)вартості окремихконструктивнихелементів дозагальноївартостібудівель. Методрозрахункувартостівідновлення приміщеннястраховикобираєсамостійно ізогляду на характер,ступінь таобсягпошкоджень,складністьконструкційданої приміщення танаявністьвідповідноїтехнічної таоцінноїдокументації.

>Розмірсумизбиткуєвихіднимпоказником длярозрахункусуми страховоговідшкодування. Ос-кільки приміщеннястрахуються засистемоюпропорційноївідповідальності,обсяг страховоговідшкодуваннязалежить нелише віднарахованоїсумизбитку, а і відрозмірусуми, на якої застрахованебудівлю. Тому сума страховоговідшкодуваннявизначаєтьсязалежністю

де 3 - сумазбитку;

З -страхова сума за договором;

Про -страховаоцінка.

>Якщо приміщеннязастраховані наповнувартість, товідбуваєтьсяповневідшкодуваннязбитку.

>Приклад. Придійснійвартості 32000 грн.житловийбудинок бувзастрахований на суму 20000 грн. Черезнастання страховоговипадкувартістьвідновлювальнихробіт ізурахуваннямзносудосягла1400и грн. У такомуразістрахувальникотримаєстраховевідшкодування всумі 8750 (14000 - 20000 : 32000).Якбистрахова сумастановила 32000 грн., тострахувальникотримав бі 14000 грн.

>Страховевідшкодуваннявиплачуєтьсястрахувальниковіпротягомобумовленого договоромтерміну (двох,трьохднів) послеодержання всіх необходимихдокументів.

>Подальшадія договорустрахуваннязалежить відрозмірувиплаченого страховоговідшкодування. Уразівиплати страховоговідшкодування вповнійстраховійсумідія договоруприпиняється, аякщовиплаченолишечастинустраховоїсуми, -дія договорупродовжується докінця зазначеного вньому рядок, урозмірірізниціміжстраховоюсумою тасумоювиплаченого страховоговідшкодування.

>Операціїзістрахуваннябудівельхарактерні для всіхрозвиненихкраїн. Так,страхуванняохоплюємайже усівидинерухомогомайна. Алікожнакраїнамає своїособливостіщодоорганізаціїпроведення цого видустрахування.

УШвейцарії приміщеннязабезпечуютьсястраховимзахистом уразінастанняпожежі,блискавки,вибуху,стихійного лиха,падіннялітальнихапаратів;пошкодженнявнаслідокламання;затоплення (>усівидиаварій). Пристрахуванніжитловихбудівель відстихійних лихийзастосовується франшизу: урозмірі 10 % від страховоговідшкодування чи вабсолютнійсумі,мінімальнийрозмір 200франків, амаксимальний

2000франків.Страховіпреміїсплачуються затарифними ставками,розмір якізалежить відступеняризику,наприкладвраховуються типбудівель, їхньогоконструктивніособливості (>плоскідахи,обігрів черезпідлогу чистелю,наявністьіншихобігрівальних установок).

>Страховий захистбудівель уВеликійБританіїмає своїорганізаційніособливості,пов'язані ізбагатовіковоютрадицієюстрахової справ.Страхуванняпоширюється на сам приміщення, назовнішнічастинивласності (>доріжки,під'їзні дороги,тераси;комунікації подземлею, наякійрозташовані приміщення), але в усікомунікації, щоведуть докожної приміщення, наїїтехнічнеобладнання.

>Стандартнимполісомстрахуваннябудівельобумовлюється конкретнокожний видризику:вогонь,блискавка,вибух,збитки, щоєнаслідкомвикраденнямайна.Проти шкірногоіндивідуальногоризикузазначаютьсявинятки ізвідповідальностістраховика.

>Основою длявизначеннястраховоїсумиєдійснавартістьбудівель.Більшістьдоговорівстрахуванняукладаються ізфраншизою врозмірі 50фунтівстерлінгів пристрахуванні всіхризиків.

>СТРАХУВАННЯТВАРИН

>Страхуваннятварин - видмайновогострахування,якийзабезпечуєстраховий захиствласникам навипадокзагибелітварин.Ниніцей видстрахування ненабувналежногорозвитку навітчизняному страховомуринку. Алібажаннявласниківтваринзаручитисязахистом навипадокможливихвтратвідкриваєширокіможливості длястраховихкомпаній таке видустрахування.

>Договоридобровільногострахуваннятваринукладаються ізфізичними особами, котрієвласникамитварин.

Характерстрахуваннятягне за собою рядобов'язковихвимог доукладаннядоговорів.

1.Визначаєтьсяоб'єктстрахування (>цеможуть бутиздоровітварини ізпевнимивіковимиобмеженнями):

великарогата худорба, коней -віком від 1місяця;

>свині - від бмісяців;

>мули та невеликарогата худорба:вівці,кози,віслюки - від одного року;

>хутровізвірі:нутрії,кролі - із45-денноговіку;

>собаки-від 6місяців до 10- 12 років;

>бджолосім'ї,коти,декоративні птахи:папуги,хом'яки;

>екзотичнітварини:мавпи,змії й т.ін.

Настрахування неприймаютьсятваринихворі,виснажені, атакож тих, котріперебувають умісцевості, деоголошений карантин (>крімтварин тихийвидів, котрі доданогозахворюваннянесприйнятливі).

2.Такітварини, як собаки,приймаються настрахування,якщо смердотізареєстровані успілцісобаководів-аматорів.Українськомутовариствімисливців тарибалок чи вТовариствісприянняобороні України; абджолосім'ї - послеперевіркиветеринарно-санітарного паспортипасіки (характеристикипасіки,ветеринарно-санітарного стану).

3.Власникитваринзобов'язанісуворододержуватиустановлених уданіймісцевостірекомендаційщодо догляду затваринами, їхньогогодівлі іутримання, атакожвжити всіхзаходів,абипопередити їхнізахворювання та зазагибель. Тому доукладання договорустраховик виненперевірити, чи можнаприйняти настрахуваннятварин уданомугосподарстві.Якщо вгосподарстві недодержуютьзазначених умів,договірстрахування неукладається.

>Ризики,пов'язанізістрахуваннямтварин, можнаподілити начотиригрупи.

1.Страхування навипадокзагибелі чи падежутварин відхвороб чистихійного лиха (>повінь, обвал,блискавка, буря, ураган, град,землетрус);нещаснихвипадків (діїелектричногоструму,замерзання,задушення,отруєння травами, укусузмій чиотруйнихкомах,утоплення,попадання подзасіб транспорту,попадання вущелину таіншітравматичніпошкодження).

2.Страхування навипадоквимушеного вибоютварини,якщо вонатравмована черезнещаснийвипадок йцеунеможливлює подаліїївикористання.Абоякщовимушенийзабій (за Розпорядженнямспеціаліставетеринарноїслужби)пов'язаний звжиттямзаходів,спрямованих наборотьбу ізепізоотією чиневиліковноюхворобою, щотакожвиключаєподальшуможливістьвикористаннятварини.

3.Страхування навипадоклікуваннятварини відхвороби читравми,одержаноївнаслідокнещасноговипадку. Уданомуразійдеться пронепрямізбитки увиглядідодатковихвитрат наутриманнятварини.

4.Страхування навипадоквикрадення чинавмиснихнеправомірнихдійтретіхосіб.

Устраховійпрактицііснуютьрізніваріантиобсягувідповідальності, але й смердотірізнятьсяміж собоюкількістюризиків,щодо якіукладаєтьсядоговір.

>Договірстрахуванняукладається напідставіусної чиписьмової заявистрахувальника, як правилостроком на 1рік, ізобов'язковимоглядомтварин, заумовистрахування всіхнаявних угосподарствітваринданого виду. Колі вгосподарствієтваринирізнихвидів (>наприклад, великарогата худорба,свині,кролі), забажаннямстрахувальникаможуть бутизастрахованітварини всіхвидів чилише одна частка (>скажімо, великарогата худорба).

>Страховий захисттваринобмежуєтьсятериторією (>житлові тадопоміжніприміщення,присадибнаділянкастрахувальника),обумовленою якмісцестрахування,тобто заадресою,зазначеною у страховомусвідоцтві.

>Якщотварини неперебувають замісцемстрахування,страховий захистприпиняється.

>Страхова сумавстановлюється накожнутваринуокремо,причомуїїмаксимальнийрозмір неможеперевищуватиринковоївартостітварини (>страховаоцінка). Для всіхтварин одного виду тавіковоїгрупистрахова сумамає бутиоднаковою.

>Страхуваннятваринєдоситьнебезпечнимризиком,аджекожний видтваринпотребуєрізногообсягустраховоївідповідальності.Ці таіншіфакторизумовлюютьвикористаннярізнихтарифних ставок,розмір якіможестановити І - 10 % відстраховоїсуми.Водночас,страхуваннявеликоїрогатоїхудобиздійснюється заграничнимирозмірамистраховихтарифів - від 2 до 5 % відстраховоїсуми;зістрахування коней -відповідно від 3 до 7 %.

>Страховийплатіжстрахувальникможесплатитиготівкою,представниковістраховикаодночасно ізукладанням договору чибезготівкове черезбухгалтерію підприємства, девін працює, нарахунокстраховика вустанові банку. Колістраховийплатіжстановитьзначну суму,страхувальниковінадається право внестистраховийплатіж удвічі чи три рядки.

>Особливістьстрахуваннятварин, Якавідрізняєцей видстрахування відінших,пов'язаназі рядкамивідповідальностістраховика. Так, відповідальністьстраховика ізвиплати страховоговідшкодування призагибелітварин відхворобинастає черезкілька (>наприклад, 10)днів із моменту початку дії договору,тобто послесплати страхового платежу.Такевідстроченнядаєзмогууникнутивиплат затварин, котрі приукладанні договору булихворі й неповинні булиприйматися настрахування.Протецеобмеженнястосуєтьсялише нових тадодатковихдоговорів.Якщодіючийдоговірпоновлено начерговий рядків,страховик безбудь-якоїперервинесестрахову відповідальність. Завипадкизагибелі чивимушеного вибоютваринвнаслідокнещаснихвипадків,стихійного лиха та діїтретіхосіб відповідальністьстраховикапочинається таприпиняється згідно ізумовамистрахуваннябудівель.

Дляпостійнихстрахувальниківстраховікомпаніїпропонуютьрізніпільги:знижки торбстраховихплатежів,додатковиймісячнийтермін дляпоновлення договору.

Принастанні страховоговипадку настрахувальникапокладаютьсяпевніобов'язки (їхніневиконанняможе статіпідставою длявідмови увиплаті страховоговідшкодування), асаме:

>вжитизаходівщодозменшеннязбитків,завданихвнаслідокнастання страховоговипадку;

удобовийтермінзаявити про зазагибельтвариниспеціалістуветеринарноїслужби;

уразівикраденнятварини,знищення читравмуваннявнаслідокнавмиснихнеправомірнихдійтретьої особинизробити вдобовийтермін заяву доорганівміліції;

>письмово вдобовийтермінзаявити пробудь-якийстраховийвипадокстраховикові.

>Страховик послеотримання заявистрахувальника простраховийвипадокобов'язковоскладаєстраховий акт увизначенийумовамистрахуваннятермін (1 - 3дні) уприсутностістрахувальника чиповнолітнього члена його сім'ї та двохсвідків. Уактізазначаються вид тавікзагиблоїтварини,її масть таприкмети, колизагинула (>захворіла)тварина, коли й кому проце заявлено, заподій таобставини, щопризвели доїїзагибелі (>вимушеного вибою,викрадення,захворювання), атакожвизначається сумазбитку і страховоговідшкодування.

Дляустановлення факту та заподійзагибелітваринистраховиккористується документамикомпетентнихорганів, асаме:висновкомспеціалістівветеринарноїслужби,довідкоюорганівгідрометеорологічноїслужби,пожежногонагляду,міліції, суду.

Сумазбиткувизначається:

уразізагибелі чивикраденнятварини - урозміріринковоївартостітварини (>страховаоцінка), щосклалася вданомурегіоні;

привимушеномузабої:

а)щодовеликоїрогатоїхудоби, коней, свиней,овець,кіз - урозмірірізниціміжринковоювартістютварини тавартістюпридатного довживання вїжум'яса;

б)пушнихзвірів - урозмірірізниціміжринковоювартістю тавартістю шкурки йпридатного довживання вїжум'яса. Уобохвипадкахвартість зазначеногом'ясавстановлюється напідставі документаорганізації,котрій проданом'ясо.Якщоспеціалістомветеринарноїслужбим'ясовизнанеповністюнепридатним доїжі, сумазбиткувизначається так, як зазагиблутварину;

уразілікуваннятварини відхвороби читравми - урозмірівартостілікування, щозазначена вдовідціспеціаліставетеринарноїслужби.

>Крім того, длярозрахункурозмірузбиткунеобхідно знаті, стількитварин (особливо свиней,овець,кіз,папуг) було б устрахувальника приукладенні договору та вразінастання страховоговипадку.Якщо на деньзагибелітварини угосподарствістрахувальника числотваринданого виду тавікуперевищувалокількістьзастрахованих й не можнавстановити, котрасаме із них бувзастрахованою,розмірзбиткувизначаєтьсяділеннямзагальноївартості всіхзастрахованихтваринданого виду тавіку нафактичнукількістьтварин на день страховоговипадку.

>Страхове забезпечення пристрахуваннітваринбазується насистемі Першогоризику. Цеозначає, що вразізнищення (>вимушеного вибою,викрадення чилікування)тваринистраховевідшкодуваннявиплачуєтьсястрахувальникові врозмірісумизбитку, але й небільшому застрахову суму.

>Приклад 1.Громадянинуклавдоговірстрахуваннякорови настрахову суму 400 грн.,вартістькоровистановила 600 грн. Сумазбиткувнаслідокзагибелі буввизначена в 600 грн.Страховевідшкодуванняпідлягаєвиплаті врозмірі 400 грн.

>Приклад 2.Громадянинмавдоговір настрахуваннячотирьохнутрій, назагальнустрахову суму 80 грн.,вартістьоднієїнутріїстановила 20 грн.Післяукладення договорустрахувальник купившище однунутрію. Черезхворобу однанутріязагинула.Розмірзбитку та страховоговідшкодуваннястановитиме 16 грн. (80 : 5).

Акт про зазагибель (>вимушенийзабій) тадовідкакомпетентнихорганів, щопідтверджуєстраховийвипадок,єголовними документами, напідставі якістрахувальникотримуєстраховевідшкодування.Протестраховикможевідмовити увідшкодуваннізбитку,якщотварину забито ізгосподарськихміркувань (дляреалізаціїм'яса, черезстарість й т.ін.);страхувальникпорушивтермін, вякийвінмає податі заяву простраховийвипадок; факт страховоговипадку непідтверджуєтьсякомпетентними органами; зазагибельтвариниєнаслідком військовихдій,радіоактивногозабруднення,навмиснихдійстрахувальника чиповнолітнього члена його родини.

>Незважаючи тих, щострахуваннятваринмаєдавнюісторію,цей видстрахуванняще ідосілишаєтьсянезвичним дляукраїнського страховогоринку.Проте врізнихєвропейськихкраїнахстрахуваннятваринєдоситьпопулярним виглядомстрахування.Особливогорозвиткуцей видстрахуваннянабув уВеликійБританії.Ввіз дорогихпорідхудоби таекзотичнихтварин йпрагненнязапобігтипевнимзахворюваннямтваринспричинилися допоявипопиту настраховий захисттварин.

>Страхуваннямохоплена великарогата худорба, коней,вівці,свині,коти, собаки.Страховикивідповідають зазбитки, щовиникливнаслідокхвороби,викрадення танещаснихвипадків. Задодатковустраховупремію дообсягувідповідальностістраховикаможуть бутивключеніризикиперевезення морським чиповітряним транспортом тадеякіхірургічніоперації.Страхова сумавстановлюється вмежахринковоївартостітварин.

>Деякістраховікомпаніїпропонуютькомбінованіполіси ізєдиноюстраховоюпремією,сутність якіполягає до того, що настрахуванняприймаютьсякількавидівтварин.Страховий захистможенадаватися увиглядіцілого пакетарізнихвидів страховогопокриття.

>Нині уВеликійБританіїспостерігаєтьсятенденція до збільшенняпопиту настрахуваннякотів та собак. У цьому зв'язку страховикипропонують багатовидів страховогопокриття.Серед них:

платупослугиветеринарів;

смерть відхвороби;

смерть віднещаснихвипадків;

>викрадення;

відповідальність передтретіми особами

перший вид страховогопокриттяпередбачаєвідшкодуваннявитрат напослуги ветеринара, що були наданіі ним принещасномувипадку чизахворюваннітварини. Інший,третій йчетвертийвиди страховогопокриттяпередбачаютьвідшкодуваннязбитківстрахувальникові до 500фунтівстерлінгівунаслідок смертитварини відхвороби,нещасноговипадку чивикрадення.Сутність страховогопокриття (відповідальність передтретіми особами)полягає увідшкодуванні умежах 1 000 000фунтівстерлінгівзбитків, що їхністрахувальникможезавдатиздоров'ю чимайнутретьої особини.

>СТРАХУВАННЯДОМАШНЬОГОМАЙНА

Для населення давно стализвичнимитакіскладні тацінніпобутовіпредмети, яктелевізори, холодильники, таіншіпредметидовгостроковогокористування. Томуприроднимєнамаганнявласниківдомашньогомайназахистити собі відбудь-якихвипадковостей.Вирішитиціпроблеми можна задопомогоюдобровільногострахуваннядомашньогомайна.

>Страхувальникамидомашньогомайнаможуть бутифізичні особини -власникидомашньогомайна.

>Страхуваннямохоплюєтьсярізнемайно, щоналежить направіприватноївласностістрахувальникові й членам його родини, котрі разом із нимпроживають йведутьспільнегосподарство. В частности,цетакемайно:меблі, радіо-,відео- йтелеапаратура,електроприлади,килимовівироби,одяг,білизна,взуття,вироби іздорогоціннихметалів,предметидомашньогогосподарства тавжитку,господарський таспортивнийінвентар; книжки,предметиобразотворчогомистецтва тощо. Настрахуванняприймаються нелишепредметидомашньої обстановки,побуту таособистогоспоживання, а ібудівельніматеріали, годуй,паливо,сільськогосподарські культури,елементиоздоблення таобладнанняжитлових йгосподарськихприміщень убудинках державного,громадського фонду,житлово-будівельнихкооперативів,приватизованих квартир, атакожцивільна відповідальністьстрахувальника за шкоду, якоївінможезавдатитретійособі.

Настрахуванняможеприйматися вседомашнємайно, якує вгосподарстві,окремігрупипредметів (>наприклад,меблі,одяг, радіо-,те-ле-,відеоапаратура) чиокреміпредмети (>скажімо,лишеперсональнийкомп'ютер чителевізор).Особливоціннемайно (>вироби іздорогоціннихметалів,коштовне,напівкоштовнекаміння,картини,колекції,унікальні таантикварніречі тощо)можеприйматися настрахування заспеціальним договором.

>Численністьоб'єктівстрахуваннязумовлюєнаявністьвеликоїкількостіподій, уразі яківиплачуєтьсявідшкодування.Страховиквідповідає зазбитки, щовиникливнаслідокзазначених далі причин.

>Стихійне хвацько:повінь, буря, ураган,злива, град, обвал,зсув,вихідпідґрунтових вод,осіданняґрунту, паводок,незвичні дляданоїмісцевостітривалідощі тавеликіснігопади, сель,блискавка,землетрус.

>Нещаснийвипадок:пожежа,вибух,аваріяопалювальноїсистеми,водопровідної чиканалізаційноїмережі,проникнення води зсусідньогоприміщення,викид газу,раптовезруйнуванняосновнихконструкційжитлових чипідсобнихприміщень.oВикрадення чинеправомірні діїтретіхосіб. При цьомузалежно відконкретних потреб у страховомузахистістрахувальникможезастрахуватидомашнємайноодразу від всіх чикількохзазначенихризиків;ризикиможутьтакож бутизгруповані заваріантами,наприклад: 1-їваріант -передбачає відповідальністьстраховика завідшкодуваннязбитку, щоставсявнаслідокбудь-якоговипадку,тобто відстихійного лиха,нещасноговипадку,викрадення; 2-їваріант -лише вразістихійного лиха чинещасноговипадку; 3-йваріант-тільки вразівикрадення й т.ін.

>Середтакоїкількостіоб'єктівстрахування тастраховихвипадківпередбачаютьсяпевніобмеженнящодоприйняттядомашньогомайна настрахування таобсягустраховоївідповідальності. Так,страхування непоширюється нарізнідокументи,цінніпапери,грошові знаки, рукописи,фотознімки,кімнатнірослини,запаснічастини,деталі,приладдя дотранспортнихзасобів таіншемайно,страхуванняякогопровадиться заіншими правилами.Крім того і невважаютьсязастрахованимипредмети, котрівикористовуються ізкомерційною чипрофесійноюметою, чи не належатистрахувальникові чи членам його сім'ї на правахособистоївласності (>наприклад,речі, щовзяті напрокат, утимчасовекористування чи назберігання відіншихосіб).Крім того і неприймається настрахуваннядомашнємайно, щоперебуває ваварійних чидуже старихбудівлях чи взоні,якійзагрожуютьповені,зсуви,обвали таіншістихійні лиха, із моментуоголошення увстановленому порядку протакузагрозу. Утакійзонідомашнємайноприймається настрахуваннялише вразі, колистрахувальникпоновлюєдоговірстрахування нановийтермін дозакінченнятерміну діїпопереднього договору.

Дообсягустраховоївідповідальності невключаютьсязбитки, котрівиникливнаслідокведення військовихдій,введення військового стану,зносу,технічного шлюбу,технічних поломок,перевищення рядокексплуатаціїдомашньогомайна,навмиснихдійстрахувальника чи члена його родини.

дія договорустрахування упросторі обмеженамісцемстрахування. Отже,охопленестраховимзахистомдомашнємайнопідлягаєстрахуваннюлише зазазначеною вдоговорістрахуванняадресою,тобто замісцемпроживаннястрахувальника чирозташуванням садового (дачного)будинка (>ідеться про усіжитлові тапідсобніприміщення чивідкриті ділянкисадиби).Якщомайнопереміщується заіншоюадресою, тодія договорустрахуванняприпиняється.Проте впевнихвипадках,обумовлених договором,можливевільнепереміщеннямайна ізмісцястрахування.Наприклад,майноможе бутизастрахованим навулиці, нароботістрахувальника чи под годину йоготранспортування (>залізничним,автомобільним таіншими видами транспорту) у зв'язкузізміноюстрахувальникомпостійногомісцяпроживання вмежах територї України,крімвипадків, колизаконодавством чи договоромперевезеннявстановлена відповідальністьтранспортноїустанови зацілісністьмайна, що перевозитися.

>Страхова сума шкірногозастрахованого предметадомашньогомайнамаєвідповідатистраховійоцінці.Страховоюоцінкоюможе бутипогоджена сторонамистрахування,дійсна чипервіснавартістьмайна ізурахуваннямвитрат,пов'язаних із йогорятуванням чиприведенням у порядок под годину страховоговипадку. Забажаннямстрахувальникадомашнємайноможе бути застраховане наповнудійсну (>первісну)вартість чи напевнучастку відцієївартості.Тількиколекції,картини,унікальні таантикварніречіприймаються настрахування врозмірі їхньогоповноївартості згідно ізекспертноюоцінкоювідповіднихкомпетентнихорганів.

>Якщо настрахуванняприймаютьсяокремігрупимайна чиокреміпредмети, тострахову сумувстановлюють,виходячи ізвартостікожноїгрупимайна чи предметаокремо.

>Договірстрахуванняукладається напідставіусної чиписьмової заявистрахувальника, як правило, ізможливимоглядоммайна, що йогоздійснюєпредставникстраховика уприсутностістрахувальника,абивпевнитися, що заявленастрахова сумавідповідаєнаявності тавартостімайна, якуприймається настрахування.Строкстрахуваннястановитьздебільшого 1рік, але йможуть бутиустановленіінші рядкистрахування згідно ізконкретнимизапитамистрахувальника. У такомуразі потрібеноглядмайна,якийздійснюєпредставникстраховика уприсутностістрахувальника,абипереконатися, що заявленастрахова сумавідповідаєнаявності тавартостідомашньогомайна, якуприймається настрахування.Розміртарифної ставкивстановлюється увідсотках відстраховоїсуми зарік йзалежить відобсягувідповідальностістраховика, видудомашньогомайна, типу приміщення, вякійміститьсямайно, умівдодержання безпекижитла таіншихфакторів.

Порядоксплатистраховихплатежів й рядки дії договоруздебільшоговідповідаютьумовам, котріпередбачені вразістрахуваннябудівель.

Упрактицістрахуванняпередбачаєтьсянаданнястрахувальникамрізнихпільг, котрі можнаподілити натакігрупи:пільги забеззбитковестрахування тапільгирізнимгрупамстрахувальників.

>Пільги забеззбитковестрахуваннянадаються особам, котріпротягомдвох-трьох роківстрахувалидомашнємайно, неодержуючи страховоговідшкодування. Такимстрахувальникамнадаєтьсязнижка від 10 до 40 % страхового платежу.

>Пільги, щонадаютьсярізнимгрупамстрахувальників,такожстосуютьсязнижокзістраховихплатежів тапільговоготерміну дляпоновлення договору.Знижкизістраховихплатежівможутьнадаватисяокремимстрахувальникам:

закомплексністьстрахування.Умовоюотриманнятакоїпільгимає бутинаявністьдоговорівстрахування заіншими видамистрахування воднійстраховійкомпанії.Наприклад,окрім договорустрахуваннядомашньогомайнастрахувальникмаєдоговірстрахування транспортногозасобу тадоговірстрахування віднещаснихвипадків;

за безпечужитла,тобто завикористаннястрахувальникаминадійнихзамків й системсигналізаціїжитла.

>Постійнимстрахувальникамможенадаватисяпільговий (>наприклад,місячний)термін дляукладення нового договору.Новийдоговір,укладений вобумовленийпільговийтермін,незалежно від днявнесеннястраховихплатежів,вважаєтьсяпоновленим йнабуваєчинності із моментузакінчення діїпопереднього договору.Якщопротягомпільговоготермінустанетьсястраховийвипадок, ановийдоговір не якщопоновлено,страховевідшкодуваннявиплачується, згідно годумовамистрахування,установленимиостаннім договором.

>Взаємовідносинисторін уразінастання страховоговипадкуґрунтуються навиконанністрахувальником тастраховикомпевнихзобов'язань.Страхувальник,абиреалізуватисвоє декларація провідшкодування,маєдіяти так:

>вжитизаходівщодозапобігання тазменшеннязбитків,завданихвнаслідокнастання страховоговипадку;

уразівикраденнямайна,знищення чипошкодження йоговнаслідокнавмиснихнеправомірнихдійтретьої особини -заявити ворганиміліції, уразіпожежі - ворганипожежногонагляду, уразіаварії чивибуху-увідповідніорганиаварійноїслужби й т.ін.;

>негайно (>наприклад,протягомтрьохднів)повідомитистраховикові пробудь-якийстраховийвипадок;

податіперелікзнищеного,пошкодженого чивикраденогодомашньогомайнастраховикові;

>зберегтипошкодженіпредметимайна чинаявнізалишки від них тапоказати їхньогопредставниковістраховика прискладанні страхового акта.

>Обов'язкистраховика принастанні страховоговипадкуздебільшоговідповідаютьположенням, щодіютьзістрахуваннябудівель.

Урозрахункурозмірузбиткуєрозглянуті даліособливості.

>Розмірзбиткувизначаєтьсяокремо закожним предметомдомашньогомайна.

>Збитоквизначаєтьсяокремо закожнимризикомзнищення чипошкодженнядомашньогомайна (>поприодночасність їхньогострахування),оскількивтрати вобохвипадках будутьрізні.Аджезнищениммайновважається тоді. коли воно та сталоцілкомнепридатним длявикористання, започатковимпризначенням;пошкодженим воно тавважається тоді, колиякість предметапогіршилася,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація