Реферати українською » Банковское дело » Процес підпріємніцької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"


Реферат Процес підпріємніцької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Індексгрупи М->08Б>УБ(4,6з)

>Прізвище,ім’я,побатькові студента

>Данiщук МирославаЕвгенiївна

>Домашня адреси

мКиїв;вулМилославська23 кв 331

>Найменуванняорганiзацiї, посаду


>Контрольна робота

Здисциплiни:Основи менеджменту


>Прізвище таінiцiаливикладача

>Згалат-ЛозинськаЛюбовОлександрівна


>Київ 2009рiк.


>Зміст

 

>Вступ

1.Внутрішнєсередовищеорганізації

2.Факторизовнішньогосередовища

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

 

>Актуальність тимидослідження. Насучасномуетапі одним ізнайбільшрозвинутихринковихсекторівекономікиєбанківський,вінпоказуєвисокікількіснітемпизростанняактивів йкапіталів танабуваєякісних характеристик,властивихсуб'єктамринковоїекономічноїсистемивідносин.

>Досвідфункціонуваннявітчизнянихкомерційнихбанків показавши, що внестійкихумовахнеобхіднезастосуваннянауково-обґрунтованоїметодологіїуправлінського менеджментупідприємницькоїдіяльностібанків,основоюякоїповинні бутиформалізовані методикианалізу,планування й контролю внапрямках, якрентабельність комплексупослуг йоперацій, щонадаються,окупністьвитрат,прибутковістьздійснюванихпроектів таін.

>Підвищенняефективностіфункціонуваннябанківзалежить відздійсненнязаконодавчихзмін у напрямірозширення їхньогоповноважень таможливостей припроведенніоперацій нафінансових ринках й у тій годину –підвищеннярівняпрозорості іконтрольованостібанківськоїдіяльності ізметоюпідтриманнястабільностіфінансовоїсистеми вцілому.

>Дослідження вобласті менеджменту у трилітрові банкипроводяться в всіхкраїнах світу ізрозвинутоюринковоюекономікою.Середзакордоннихдослідників можнаназвати таких, якСінкі Д., Роуз П., Бакстер М.,Бреддік У. таінші. Однакзастосовувані взакордонних банках методикиуправління неможуть бутивикористані вдіяльності українськихкомерційнихбанків, боумови їхньогофункціонуваннязначнорозрізняються.

>Методологічні,методичні іекономіко-організаційніаспектиформування тарозвиткубанків,банківських системвідображені в роботівпровіднихвітчизняних йзарубіжнихекономістів: Андронова Про.,Барановського Про.,Бураковського І.,Данильченка До.,Долана Є.,Дьюзера Т., ЖуковаЄ.,Заруби Про.,КілгусаЄ., Кларка Р.,Коробової Р.,Красавіної Л.,Кемпбела До.,Лаврушина Про.,Лексіса У.,Лукінова І.,Міловидова У.,Раєвського До.,Рівуара Ж., Роуза П.,Степаненка А.,Усоскіна У., Ющенка У. таін.

У тієї ж годинувивчення тааналізопублікованих заданоюпроблематикоюматеріалів,методологічнихконцепцій,методичнихпідходів тапрактичнихрозробок дозволилизробитивисновок про ті, що запитанняпошуку іформуванняконцептуальних йметодологічнихпідходів довирішеннязадачіефективногоуправліннябанківськимиопераціяминедостатньорозроблені як унауковому, то й ворганізаційно-методологічному аспектах. Це негативновпливає наоцінкуефективностідіяльностібанківськихустанов, йвзагалі настабільністьфункціонуванняфінансово-кредитноїсистеми.

Мета йзадачідослідження.Метою роботиєрозробка комплексногомеханізмууправління вдіяльностікомерційнихбанків наосновіієрархічностісистеми.

>Вибір метидослідженнявизначиврішення завдань:

-виділити такласифікуватифакторипідприємницькогосередовищакомерційнихбанків;

-дослідитисутність й структурупідприємницькоїдіяльностікомерційнихбанків;

-науковообґрунтувати іуточнитипоняттяуправлінського менеджментупідприємницькоїдіяльностікомерційнихбанків;

-виявити напрямиудосконаленняпроцесууправління тарозробитиконцепціюформування комплексногомеханізмуфінансового менеджментупідприємницькоїдіяльностікомерційнихбанків наосновіієрархічностісистемибюджетування.

Длядосягненняпоставленої мети вроботідосліджуєтьсясукупністьтеоретичних йпрактичних проблем менеджментупідприємницькоїдіяльностікомерційнихбанків.

>Об'єктомдослідженняє процеспідприємницькоїдіяльності ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”.

Предметомдослідженняємеханізми менеджментудіяльностікомерційнихбанків.


1.Внутрішнєсередовищеорганізації

Райффайзен банк Авальзасновано 3березня 1992 року увиглядівідкритогоакціонерного товариства йзареєстрованорішеннямПравлінняНаціонального банку України за №94 від 27березня 1992 року.

>Юридична тафактична адреси банку: Україна, 01011, м.Київ,вул.Лєскова, 9.Організаційно-правова форма банку –відкритеакціонернетовариство.

>Материнським банком ВАТ “Райффайзен банку Аваль”єАкціонерне Товариства “Райффайзен центральбанкЕстеррайхАкцієнгезельшафт” (>Австрія).

Предметомдіяльності Банкуєвиконаннябанківських таіншихоперацій, згідно ізнаданимиНаціональним банком Україниліцензіями тадозволами.

Банкнадає своїмкорпоративнимклієнтамцілу низкубанківських тафінансовихпродуктів йпослуг,включаючитакіосновніпродукти:

>Кредити (>стандартні,інвестиційнефінансування,відновлювальнікредити).

>Торговефінансування.

>Депозити йінвестиційніпродукти.

>Послугизіздійсненняплатежів /обслуговуваннярахунку.

>Лізинг.

Казначейство (>валютообмінніоперації,спотові,форвардні тафорекснітранзакції).

>Управління активами.

Сегментроздрібногобізнесувключає у собіфізичнихосіб,приватнихпідприємців,малі тасередні підприємства (МСБ),тобтокомпанії ізрічним оборотом менше 5мільйонівєвро, татакі особини, що незаймаютьсядіяльністю,пов’язаною із проектами таторговимфінансуванням.

Банкнадає своїмроздрібнимклієнтам таклієнтам МСБ широкий, спектрбанківських тафінансовихпродуктів тапослуг,включаючинаступніосновніпродукти:

>Кредити.

>Депозити таінвестиції.

>Обслуговуванняплатежів тарахунків.

>Картки.

>Лізинг.

Сегмент “казначейство”головним чиномвключаєтрансакції,пов’язані із Управліннямризикомпроцентної ставки, атакожоперації ізобмінуіноземноївалюти,торгівлюціннимипаперами тазалученняфінансування на ринкахкапіталу. Цевключає як сутоторгову діяльність, якої Банк Веде наосновіцентралізованоїсистемилімітів, тасередньо тадовгостроковіфінансовіінвестиції.

>Станом на 1 января 2009 рокуклієнтська базаскладає: – 4 944 тис.клієнтів, до тогочислі:

-юридичнихосіб – 233 тис.клієнтів,

-фізичнихосіб – 4 711 тис.клієнтів.

>Статутнийкапітал Банкускладає 5 103 537 тис. грн.;загальніактиви – 67 242 835 тис. грн.Надходження національноїготівковоївалюти за 2008 >ріксклали 109 313 785 тис. грн.,видатки 88 480 209 тис. грн., збільшення впорівнянні із 2007 фатальністю в 1,3 рази.

>Залишокготівковихкоштів вкасах банку на 1 января 2009 рокусклав 1 420 935 тис. у гривневомуеквіваленті.

>Загальна сума кредитного портфелю,включаючинарахованідоходи накінецьзвітногоперіодусклала 56 086 406 тис. грн., що на 18 002 571 тис. грн. більше, ніж на вухоминулого року, із нихкредити, наданііфізичним особам,склали 27 751 007 тис. грн.

>Середняпроцентна ставка по кредитах, котрінадавалисьюридичним особам у гривнісклала – 14,76%річних, ввалюті – 10,36%річних.Середняпроцентна ставка по кредитах, котрінадавалисьфізичним особам у гривнісклала – 21,36%річних, ввалюті – 13,86%річних.

>Основнимджереломформуванняресурсноїбази Банкуєзалучені відбанків,клієнтів тафінансовихустановкошти , котрісклали 59 756 594тис.грн., до тогочислі:

>кошти,отримані відіншихбанків увиглядістроковихвкладів такредитів на суму 24 321 409 тис. грн.;

>коштиклієнтів –26 704 871 тис. грн.;

>кошти, щоотримані відміжнародних таіншихфінансовихорганізацій – 721 978 тис. грн.

>Власникомістотноїучасті у банкує РайффайзенІнтернаціональБанк-Холдінг АГ ізчасткою встатутномукапіталі – 95,93% (>письмовийдозвіл від14.10.05р. № 377Національного банку України 93,5% урозподілі голосів).

>Іноземнимінвесторамналежить 99,23%статутногокапіталу банку до тогочислі:

РайффайзенІнтернаціональБанк-ХолдінгАГ(Австрія)- 95,93%;

СтейтСтріт БанкендТрастКомпані(СполученіШтати Америки) – 0,79%;

>ІстКепіталЕссет МенеджментАктіеболаг (>Швеція)-0,59%;

>UIFL (>Cyprus) Limited (>Кіпр) – 0,46%;

>БроудхерстІнвестментсЛімітед (>Кіпр)-0,29%;

Райффайзен центральбанкЕстеррайхАкціенгезельшафт(Австрія)-0,25%;

>УніКредит БанкАвстрія АГ (>Австрія)– 0,23% та

>іншіюридичні тафізичні особини – 0,69%.

>Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльності банкупредставлені втаблиці 1.


>Таблиця 1

>Показникидіяльності ВАТ „Райффайзен Банк Аваль” заперіод 01.01.2006 –01.07.2009рр. [24]

>Найменування з статтею

>Одиницявиміру

Заперіод

>Абсолютневідхилення

Темп приросту,%

2006

2007

2008

01.07.2009

2007/2006

2008/2007

2008/2006

2009/2008

2007/

2006

2008/

2007

2008/

2006

2009/

2008

>Активи, зокрема.:

тис. грн.

27 835 392

45 175 758

67 242 835

57 267 261

17 340 366

22 067 077

39 407 443

(9 975 574)

62.30

48.85

141.57

-14.84

>КоштиНаціонального банку України таготівковікошти тис. грн. 2 411 566 2 547 427 4 779 154 3 273 567 135 861 2 231 727 2 367 588 (1 505 587) 5.63 87.61 98.18 -31.50
>Кошти у трилітрові банки тис. грн. 1 862 860 1 830 014 1 560 068 2 129 603 (32 846) (269 946) (302 792) 569 535 -1.76 -14.75 -16.25 36.51
Портфельціннихпаперів, зокрема.: тис. грн. 166 482 209 568 1 411 597 3 228 963 43 086 1 202 029 1 245 115 1 817 366 25.88 573.57 747.90 128.75
>цінніпапери в торговельномупортфелі тис. грн. 10 919 158 983 141 967 301 959 148 064 (17 016) 131 048 159 992 1,356.02 -10.70 1,200.18 112.70
>цінніпапери на продажів тис. грн. 151 603 46 548 862 962 1 291 181 (105 055) 816 414 711 359 428 219 -69.30 1,753.92 469.22 49.62
>цінніпапери впортфелі допогашення тис. грн. 3 960 4 037 406 668 1 635 823 77 402 631 402 708 1 229 155 1.94 9,973.52 10,169.39 302.25
>Основнізасоби танематеріальніактиви тис. грн. 1 707 731 2 029 242 3 124 944 3 182 824 321 511 1 095 702 1 417 213 57 880 18.83 54.00 82.99 1.85
>Кредитний портфель банку тис. грн. 20 889 997 36 817 868 52 142 855 43 544 121 15 927 871 15 324 987 31 252 858 (8 598 734) 76.25 41.62 149.61 -16.49

>Зобов'язання, зокрема.:

тис. грн.

24 592 326

39 861 850

59 756 594

50 812 719

15 269 524

19 894 744

35 164 268

(8 943 875)

62.09

49.91

142.99

-14.97

>Коштибанків тис. грн. 6 648 846 14 231 935 24 321 409 20 722 934 7 583 089 10 089 474 17 672 563 (3 598 475) 114.05 70.89 265.80 -14.80
>Коштиклієнтів тис. грн. 17 080 988 22 574 994 26 704 871 26 229 063 5 494 006 4 129 877 9 623 883 (475 808) 32.16 18.29 56.34 -1.78
>Борговіцінніпапери,емітовані банком тис. грн. - 1 407 761 721 978 373 854 1 407 761 (685 783) 721 978 (348 124) - -48.71 - -48.22

>Власнийкапітал, зокрема.

тис. грн.

3 243 066

5 313 908

7 486 241

6 454 542

2 070 842

2 172 333

4 243 175

(1 031 699)

63.85

40.88

130.84

-13.78

>Статутнийкапітал тис. грн. 2 099 935 3 703 537 5 103 537 5 103 537 1 603 602 1 400 000 3 003 602 - 76.36 37.80 143.03 0.00
>Резерви таіншіфонди банку тис. грн. 698 702 918 924 1 776 913 2 402 436 220 222 857 989 1 078 211 625 523 31.52 93.37 154.32 35.20

>Доходи

тис. грн.

3 454 259

5 327 485

8 645 457

4 552 470

1 873 226

3 317 972

5 191 198

(4 092 987)

54.23

62.28

150.28

-47.34

>Процентнийдохід тис. грн. 2 590 927 4 272 046 7 320 245 3 956 993 1 681 119 3 048 199 4 729 318 (3 363 252) 64.88 71.35 182.53 -45.94
>Комісійнийдохід тис. грн. 863 332 1 055 439 1 325 212 595 477 192 107 269 773 461 880 (729 735) 22.25 25.56 53.50 -55.07

>Витрати

тис. грн.

(3 008 378)

(4 862 117)

(8 541 307)

(5 791 027)

(1 853 739)

(3 679 190)

(5 532 929)

2 750 280

61.62

75.67

183.92

-32.20

>Процентнівитрати тис. грн. (1 173 371) (1 991 712) (3 633 440) (1 822 924) (818 341) (1 641 728) (2 460 069) 1 810 516 69.74 82.43 209.66 -49.83
>Комісійнівитрати тис. грн. (83 223) (157 551) (151 251) (93 578) (74 328) 6 300 (68 028) 57 673 89.31 -4.00 81.74 -38.13
Резерв подзаборгованість по кредити тис. грн. (403 177) (582 806) (1 887 600) (2 583 117) (179 629) (1 304 794) (1 484 423) (695 517) 44.55 223.88 368.18 36.85
>Адміністративні таіншіопераційнівитрати тис. грн. (1 179 787) (1 906 529) (2 681 687) (1 291 408) (726 742) (775 158) (1 501 900) 1 390 279 61.60 40.66 127.30 -51.84
>Податок наприбуток тис. грн. (168 820) (223 519) (187 329) - (54 699) 36 190 (18 509) 187 329 32.40 -16.19 10.96 -100.00

>Чистийпроцентнийдохід

тис. грн.

1 417 556

2 280 334

3 686 805

2 134 069

862 778

1 406 471

2 269 249

(1 552 736)

60.86

61.68

160.08

-42.12

>Чистийкомісійнийдохід

тис. грн.

780 109

897 888

1 173 961

501 899

117 779

276 073

393 852

(672 062)

15.10

30.75

50.49

-57.25

>Чистийприбуток

тис. грн.

361 766

660 935

532 360

(1 084 985)

299 169

(128 575)

170 594

(1 617 345)

82.70

-19.45

47.16

-303.81

>Середнякількістьпрацівниківпротягом року >осіб 17 395 17 587 17 128 16 179 192 (459) (267) (949) 1.10 -2.61 -1.53 -5.54

>Рентабельністьактивів (>ROA)

% 1,30 1,46 0,79 -1,89 0,16 -0,67 -0,51 (3) 12.57 -45.89 -39.08 -339.31

>Рентабельністькапіталу (>ROE)

% 11,16 12,44 7,11 -16,81 1,28 -5,33 -4,04 (24) 11.50 -42.83 -36.25 -336.38

>Продуктивність роботи

тис.грн./чол. 20,80 37,58 31,08 -67,06 16,78 -6,50 10,28 (98) 80.70 -17.29 49.45 -315.76

як видно ізтаблиці 1 протягом 2006 –2008рр.спостерігалась позитивнадинамікаосновнихфінансово-економічнихпоказників ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”.

Банкактивізувавтакожоперації ізціннимипаперами –обсяг портфелюзріс на 1,2 млрд. грн. (на 747,90%). Результатомдіяльностіпроведеннякредитно-інвестиційнихоперацій заперіод 2006 –2008рр.єотримання відсоткового прибутку врозмірі 14,18 млрд. грн. [24].

>Під годинуздійсненняоперацій як позалученнюкоштів, то й по їхньоговкладанню ізметоюотриманняприбутку банк незабуває про збільшенняобсягіввласногокапіталу,оскількисамевінєосновоюздійснення всіхбанківськихоперацій тапідтверджуєнадійність банку. Напротязітрьох роківзростаннякапіталувідбулося на 130,84%, чи на 4,24 млрд. грн. й станом на01.07.2009р. йогорозмірстановив 6,45 млрд. грн.

>Такожважливу роль забезпеченнюфінансовоїстійкості банкувідіграєобсягстатутногокапіталу.Статутнийкапіталвідіграє роль гаранта (буфера) уразівиникненнякризовихявищ. Заперіод 2006 –2009рр.статутнийкапітал банкузрісмайже у 2,43 рази й на 01.07.2009становив 5 103 537 тис. грн. таєсплаченим.

>Темпи приростустатутногокапіталустановили: 76,36% у 2007році порівняно із 2006-му й 37,80% у 2008році порівняно із 2007-му.

>Номіналодноїакції – 10копійок. Устатутномукапіталі банку 24 149 349 тис. штукпростих та 50 000 тис. штук.привілейованихакцій.

Заперіод 2006 –2008рр.стрімкозросладепозитна база банку – на 17,6 млрд. грн. (чи на 265,8%) -коштибанків й на 9,6 млрд. грн. (чи на 56,34%) -коштиклієнтів. Набазі цогоактиви банкутакожзросли на 39,4 млрд. грн. (чи на 141,57%),кредитний портфель – на 31,2 млрд. грн. (чи на 149,61%).

>Стратегічна позначка Банку –вийти наякісноновийрівеньобслуговуванняклієнтів: бутиреспектабельним в очахкорпоративнихклієнтів, “>домашнім” – для приватноговкладника,визнаним авторитетом наміжнародномурівні.

>Основнимицінностями, котрісповідує Банк,єдотриманняінтересівклієнтів тадобробутугромадян України,партнерськівідносини, відповідальність передакціонерами Банку тасоціальний захистсвоїхпрацівників.

>Шляхиреалізаціїстратегії банкувизначеніосновними напрямамибізнес-плану [24]:

-розширенняпозицій Банку наринкуобслуговуваннякорпоративнихклієнтів таобслуговуванняфінансовогоринку наосновігнучкихтехнологій комплексного таіндивідуальногозадоволення потреб за широким спектромбанківськихпродуктів тапослуг;

- збільшеннячастки Банку вобслуговуваннібазовихгалузейекономіки;

-посиленняринковоїпозиції наосновних сегментахфінансовогоринку;

- подалінарощуванняобсягівосновнихбанківськихоперацій таклієнтськоїбази;

- наринку роботи ізнаселенням Банк якщопрагнутизберегти тазакріпитилідерство;

- забезпеченнявідповідностіміжобсягами тавартістюзалученихкоштів таобсягами йдохідністю кредитного портфеля;

-співпраця ізміжнароднимифінансовимиорганізаціями вчастиніспільногоінвестуванняресурсів увеликіінвестиційніпроекти танарощення їхніобсягів;

-відновлення тадиверсифікаціяресурсноїбази;

-перехід Банку нановуопераційну систему “Bankmaster P.S”;

-завершенняреінжинірингубізнес-процесів,перехід надворівневу системууправління Банком;

- забезпечення приростукапіталу, адекватномунарощеннюактивів,удосконаленняпроцесууправління активами йпасивами;

-реорганізація тавдосконаленнядіючоївнутрішньоїбанківськоїсистемизапобіганню тапротидіїлегалізації (>відмивання)доходів,одержанихзлочинним шляхом;

-завершенняствореннякомплексноїсистемиуправлінняфінансовимиризиками таризикамикредитування населення,системиціноутворення ізурахуваннямризиківсобівартостіпродуктів;

-удосконаленняорганізаційноїструктури таоптимізаціїчисельності персоналу;

-досягненняналежногорівняприбутковості роботиструктурнихпідрозділів й Банку вцілому;

-підвищенняякості кредитного портфеляюридичних тафізичнихосіб;

-розробка тавпровадженнястандартівобслуговування;

-розвитокбанкоматноїмережі такіосківсамообслуговування.Бізнес – планомвизначенісильні таслабкісторони Банку,можливізагрози (>SWOT –аналіз) умайбутньому.Темпинарощення Банкомобсягівосновнихбанківськихоперацій за 2004рікперевищили в основномусереднітемпирозвиткувітчизняноїсистеми. Узвітномуроці Банкуудалосязначнонароститиобсягикредитування населення тазалученняпоточних тастроковихкоштівфізичнихосіб. Разом ізцимнамітилосяпевневідставання відбанків -конкурентів у напрямі роботи ізюридичними особами. Томувнесеніпевнікорективи внапрямокшляхівреалізаціїстратегічного курсу Банку.

ВАТ “Райффайзен Банк Аваль”розвивається якроздрібнийуніверсальний банк ізпотужноюкорпоративноювертикаллю,здатноюефективнообслуговувати підприємства великого, малого тасередньогобізнесу.

>Управління банком >здійснюють:

>ЗагальніЗбориакціонерів,

>Спостережна Рада банку,

>Правління банку,

ГоловаПравління банку.

>Вищим органомуправління банкує >Загальнізбориакціонерів банку, щоздійснюютьзагальнекерівництводіяльністю банку,визначаютьцілі таосновнінапрямидіяльності банку.

>Правомочність, порядок й рядкискликання,проведення таприйняттярішеньЗагальнимизборамиакціонерів банкувизначаютьсявідповідно в Україну, регламентуЗагальнихзборівакціонерів банку таСтатуту банку.

Узагальних зборахмають правобрати доляусіакціонеринезалежно відкількостіакцій,власниками які смердотіє, котрівнесені уреєстракціонерів на деньпроведенняЗагальнихзборів.

>Спостережна рада банкуздійснює контролю наддіяльністюправління банку уперіодміжпроведеннямЗагальнихзборів.

>Спостережна рада банкудієвідповідно доСтатуту таПоложення проСпостережну раду банку, що затверджуєтьсяЗагальнимизборами.ОчолюєСпостережну раду банку головаСпостережної заради,якиймає покровителя.Виконуючийобов`язки головиСпостережної зарадиобираєтьсясередчленівСпостережної заради простоюбільшістю голосів.

>Спостережна рада банкуобираєтьсяЗагальнимизборами з числаакціонерів банку чиїхніхпредставників укількості не меншетрьох, але й не более ніжсімосібстроком доп`яти років.Строкповноважень головиСпостережної заради та його покровителявідповідає рядок його членства уСпостережнійраді. Голова та члениСпостережної заради несутьперсональну відповідальність завиконанняпокладених нимиобов`язків.

>Спостережна рада банкуздійснюєтакіфункції:

>здійснює контролю наддіяльністюправління;

>готуєпропозиції ізпитань, щовиносяться нарозглядЗагальнихзборів;

>затверджуєПоложення проправління банку таПоложення процінніпапери;

>призначає тавідкликає головуправління, йогозаступника(ів) тачленівправління Банку;

>приймаєрішення тавизначає порядокпокриттязбитків;

>приймаєрішення пропридбання (>викуп) Банкомвласнихакцій;

>визначаєзагальніпринципи таумови оплати роботи в банку, йогодирекціях тафіліалах;

>встановлюєобмеження (>ліміти), умежах якідозволяєправліннюпідписуватикредитні домов (догоди) ізурахуваннямвимогзаконодавства України;

>затверджуєінші домов (догоди) у рамках торб, щовстановлюютьсяСпостережною радою банку ізурахуваннямвимогзаконодавства України;

>приймаєрішеннящодовиборузовнішнього аудитора банку;

>встановлює порядокпроведенняревізій та контролю зафінансово-господарськоюдіяльністю банку;

>приймаєрішеннящодовідкриття,реорганізації таліквідаціїдочірніхпідприємств,філіалів тавідділень Банку;

>вирішуєінші запитання,віднесені доїїкомпетенціїЗагальнимизборами тазаконодавством України;

>здійснюєуправлінняризиками шляхом контролю зароботою Департаментууправлінняризиками.

>Спостережна радаконтролює діяльністьправління банку,дотриманняСтатуту табудь-якихіншихвідповіднихнормативнихположень. Узв`язку ізцимСпостережна радамає правоперевірятиданіобліку таздійсненнябудь-якихуправлінськихфункцій у банку.Спостережна радаперевіряєрічнуфінансовузвітність,включаючипропозиціїщодорозподілуприбутку йщорічнийзвітправління таподає своїкоментарі донього нарозглядЗагальнихзборів.

>Виконавчим органом банкує >правління банку, щоздійснюєуправлінняпоточноюдіяльністю банку,формуванняфондів, необходимих для йогостатутноїдіяльності, танесе відповідальність заефективність його роботи згідно із принципами та порядком,встановленимиСтатутом,рішеннямиЗагальнихзборів йСпостережної заради банку. Умежахсвоєїкомпетенціїправліннядіє відімені банку,підзвітнеЗагальнимзборам таСпостережнійраді банку. До складуправліннявходять головаправління, йогозаступник(и) таінші члениправління.

>Правління банкуповноважневирішуватиусі запитаннядіяльності банку, завиключенням тихий, щовіднесені докомпетенціїЗагальнихзборів чи докомпетенціїСпостережної заради банку, таобмежень,встановленихПоложенням проправління таокремимирішеннямиЗагальнихзборів йСпостережної заради.

У банкустворені тафункціонуютьнаступнівиконавчікомітети:

-кредитнийкомітет банку такредитнікомітети вдирекціях;

-комітет ізпроблемнихкредитів банку такомітетидирекцій;

-комітет ізуправління активами йпасивами банку;

-тарифнийкомітет банку такомітетидирекцій;

-комітет ізпитаньвнутрішнього аудиту банку;

-тендернийкомітет банку.

>Іншікомітети банку (>комітет позмінам,проектнийкомітет,комітет ізпитаньуправління персоналом банку) [24].

>Організаційна структура >управлінняЦО ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»являєтьсязмішаною,тобтопоєднуєперевагилінійної тафункціональноїструктури,представляє собоюєдинстворозпорядительства йкваліфікованездійсненняфункційуправління.

>Головневідділення банкурозташовано вКиєві. Банкмає 26обласнихдирекцій, щознаходяться в всіхосновнихмістах України.Раніше ВАТ «Аваль»мавтрьохрівневу систему,тобтовідділення ВАТ «Аваль»підпорядковувалисьбезпосередньорегіональнимвідділенням, арегіональнівідділення, на свійчергу,підпорядковувались Центральномуапарату ВАТ «Аваль». Улипні 1999році наспільномузасіданніПравління та Заради ВАТ «Аваль» було бприйняторішеннящодо переходу надворівневу системууправління.Згідно ізякою напершомурівнізнаходиться Банк –юридична особа, але в іншому –центральнівідділення, котрі неєюридичними особами йздійснюють свою діяльність відімені Банку. Уструктурі банку немаєокремого Департаменту,який бізаймавсябезпосередньо Управліннямроботоювідділень.Особливістюданоїбанківськоїструктуриє ті, що усівідділенняпідзвітніПравлінню банку, а усі запитання входісвоєїдіяльностіможутьвирішувати ізтимиДепартаментами чиУправліннями банку, котрізаймаютьсяцимипитаннями. Отже, усівідділенняотримуютькваліфікованудопомогу впроцесісвоєїпоточноїдіяльності.Такаорганізаційна структураєдоситьефективною, так яккожнийспеціалістнайбільшкомпетентний втійгалузідіяльності,якоюзаймаєтьсябезпосередньо.

>ДепартаментипідпорядкованіДиректорам, аУправління - Начальникам, котрівідповідальні передГоловоюПравління Банку завиконанняпоставлених їхзавдань. Таким чином,відбуваєтьсядецентралізаціяуправління йконцентраціяповноваженьщодоуправлінняоперативноюдіяльністю.

Органиуправління банкуєЗагальнізбориакціонерів, Рада банку,Правління таРевізійнакомісія.Акціонери банкупроводятьЗбориакціонерів по областях таобираютьсвоїхпредставників, котріберуть доля вроботіЗагальнихзборівакціонерів. Рада банку проводити своїзасіданнящоквартально таобираєчленівПравління (рис. 1).

>Перевагамиданоїструктуриє:

-направленість націліорганізації йдивізіональніцілі;

-спеціалізація йякістьобслуговування;

-гнучкість вреагуванні напотребиринку;

Донедоліків належати:

-конфліктністьміжвідділамиорганізації тадивізіональними структурами;

-складністьадміністративногоуправління;

-уповільненареакція наскладніситуації.


>Рис. 1.Організаційна структура ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”


>Продовження рис. 1.Організаційна структура ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”

>Рис. 1.Організаційна структура АППБ „Аваль”

 
 [24]


Отже,формальніорганізаціїскладаються іздекількохрівнівуправління йпідрозділів.Іншоюназвоюпідрозділівможе бутитермінфункціональніобласті. Цепоняттявідноситься до роботи, якоївиконуєпідрозділ дляорганізації вцілому. Структураорганізації -целогічнівзаємовідносинирівнівуправління йфункціональних областей, щопобудовані втакійформі, Якадозволяєнайбільшефективнодосягтицілейорганізації.Існуєосновнаконцепція, щомає ставлення доструктури -концепціяспеціалізованогорозподілу роботи -закріпленняпевної роботи заспеціалістами.,тобтотими,хтоздатенвиконуватиїїкраще всіх із точкизоруорганізації якєдиногоцілого.

>Мотивація

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація