Реферати українською » Банковское дело » Шляхи інтеграції банківської системи Республіки Таджикистан у світову банківську систему


Реферат Шляхи інтеграції банківської системи Республіки Таджикистан у світову банківську систему

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТТАДЖИКИСТАНА

>ХУДЖАНДСКИЙФИЛИАЛ

>ФАКУЛЬТЕТ «ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС»

Кафедра «Економіка і Управління»

>КУРСОВАЯ РОБОТА

По дисципліни «Міжнародні економічних відносин»

На тему: «Шляхи інтеграції банківської системи Республіки Таджикистан у світову банківську систему»

         Виконала: студентка4го курсу

                                                                            спец. 060600

                                                                           ОхунджоноваШ.М.

         Керівник:к.е.н., доцент

                                                                          Авезова М.М.

        

        Нормоконтроль:к.е.н., доцент

                                                                          СултановаР.М.

>Худжанд-2005

>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА I. РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

1.1. Сутність банківської системи держави

1.2. Роль і значення банківської системи економіки держави

ГЛАВА II.СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ РЕСПУБЛІКИТАДЖИКИСТАН ІРАЗВИТЫХ ДЕРЖАВ

2.1. Аналіз взаємовідносини центральних і численних комерційних банків

2.2. Аналіз проведених банками операцій

ГЛАВА III. ШЛЯХУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ РЕСПУБЛІКИТАДЖИКИСТАН

3.1. Маркетинг – як головний чинник підвищення ефективності банківську діяльність

3.2. Використання сучасних методів безготівкового розрахунку консультаційних послуг комерційними банками

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

        

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Сучасна банківсько системо - це найважливіша сфера національного господарства будь-якого розвиненої держави. Її практична роль залежить від того, що вона управляє у державі системою платежів і обгрунтованість розрахунків; більшу частину своїх комерційних угод здійснює через вклади, на інвестиції та кредитні операції; поряд з іншими фінансовими посередниками банки направляють заощадження населення до фірм і виробничим структурам. Комерційні банки через свої операції, діючи відповідно до грошово-кредитної політикою держави, регулюють рух грошових потоків, впливаючи на їхнє обороту, емісію, загальну масу, включно з кількістю готівки, що у зверненні. Стабілізація ж зростання грошової маси - запорука зниження темпів інфляції, забезпечення сталості рівня цін, під час досягнення якого ринкові відносини впливають на економіку народного господарства найефективнішим чином.

Комерційні банки - головна ділянка дворівневої банківської системи. Такі їм інститути існували у минулому. У Єгипті банківські операції здійснювались у 2700 р. е. Численні документи з Вавилона і Ассирії, наприклад, збірник законів Хаммурапі (1704-1662гг.до н.е.) доводить, що тоді форма зберігання засобів і позичкові операції регулювалися законами. Так, за зберігання коштів закон наказував стягувати плату. Тоді позички представляли як грошима, а й товарами. Тут також нараховувалися відсотки. У цьому сховищем товарів служили храми,т.к. там забезпечувалася найвища безпеку.

Але це були ще банки в сучасному їх розумінні. Перша ж

Шляхи вдосконалення діяльності банківської системи РТ
>Изм Ліст №докум. Підпис Дата
>Разраб. >Охунджонова ЗАПРОВАДЖЕННЯ Ліст Листов
>Провер. >Авезова М.
>Руковод. >Авезова М.

4 курс, грн. 0606

>ХФТУТ

>Н-контр. Султанова Р.

банк як спеціалізованийкредитно-расчетний інститут виник у Італії 1407 р. вГенуе(“Банка ді Сан Джорджо”). Першими банкірами були міняйли, тому й саме поняття “банк” походить від італійського “>банко”(скамья міняйли, грошовий стіл).

Нині комерційних банків - основна ланка ринкової системи, якого було б навіть важко уявити життя. Сповна це можна сказати і Таджикистані, де сформувалася дворівнева банківсько системо. Комерційний банк (КБ) в сучасному Таджикистані стає основний елемент банківської системи. Саме розвиток цього напрями має бути пріоритетним, оскільки дію кредитно-фінансового механізму, і визначає рівень розвитку економіки країни загалом, визначає актуальність цієї теми.   

Метою згаданої курсової роботи є підставою розробка пропозицій з удосконалення діяльності комерційних банків РТ з урахуванням вивчення досвіду КБ розвинених країн. Досягнення даної мети перетвориться на роботи слід вирішити такі:

1) вивчити суть і стала поняття комерційних банків, принципи і функції своєї діяльності, операції, проведені ними та шляхи вдосконалення діяльності;

2) вивчити взаємовідносини центральних і численних комерційних банків РТ і розвинутих країн шляхом порівняльного аналізу;

3) аналізувати проведені операції комерційними банками РТ і розвинутих країн;

Курсова робота складається з запровадження, трьох глав, ув'язнення й списку використаної літератури.

У запровадження визначено актуальність теми, цілі й завдання курсової роботи.

У першій главі розкрито теоретичні аспекти діяльності банківської системи, поняття, принципи, її роль і значення економіки держави.

У другій главі наведено з порівняльного аналізу взаємовідносинЦентральних банків та комерційних банків та проведених банками операцій на Республіці Таджикистан і розвинених країн у прикладі Німеччини.

У третій главі розроблено пропозиції з удосконалення діяльності комерційного банку через проведення маркетингових досліджень і розвиткуконсалитингових послуг, посилення міжбанківської конкуренції, впровадженняинтернет-бенкинга та інших пропозицій з досвіду комерційних банків розвинених країн.

Логічним завершенням всієї зробленого є висновок, у якому зроблено висновків та пропозицій на цю тему, зроблені з урахуванням аналізу зробленого в більшості.

>Методологической основою праці є праці російських і зарубіжних вчених-економістів, як-от ЖуковЕ.Ф.,Пещанская І.В., Шеремет А. Д.,БелоглазоваГ.Н., Пітер С.Р., МіллерР.Л. та інші.

ГЛАВА I. РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

1.1.     Сутність банківської системи держави

Найчастіше слово «система» розуміється склад чогось. Банківська система включає Центральний банк (нашій країні Національний банк), комерційних банків, кредитні організації та їх асоціації. Таке тлумачення невипадково («система» від грн.system - ціле, складене з двох частин, з'єднання). На цьому ж припущення змісті системи виходить і німецьке законодавство, і навіть деякі німецькі автори.

Разом про те терміни «система» і «банківсько системо» визначають як склад банків. За вмістом поняття «банківсько системо» ширше, вона охоплює:

- сукупність елементів;

- достатність елементів, їхнім виокремленням певну цілісність;

- взаємодія елементів.

       Элементами банківської системи є банки, деякі спеціальні фінансові інститути, виконують банківські операції, але мають статусу банку, і навіть деякі додаткові установи, що утворюють банківську інфраструктуру, і щоб забезпечити життєдіяльність кредитних інститутів.

        Банки - це підприємства, властиві будь-який нормально функціонуючої економічної формації, займающиеся кредитуванням і фінансуванням в промисловості й торгівлі з допомогою грошових капіталів, залучених у вигляді внесків і шляхом випуску власних акцій і облігацій. 

  Основне призначення банку - посередництво в переміщенні коштів від кредиторів до позичальникам і зажадав від продавців до покупців.

До елементам банківської системи відносять і банківську інфраструктуру. У неї входять різноманітних підприємства, агенції та служби, що забезпечують життєдіяльність банків. Банківська інфраструктура включає інформаційне, методичне, наукове, кадрове забезпечення, і навіть засоби зв'язку, комунікації та інших.

У разі ринку банки, передусім, потребують широкої і оперативної інформації про стан економіки, її галузях, групах підприємств, окремих підприємствах, обертаються до банку по кредит та інші послугами. Для оцінки кредитоспроможності клієнтів, економічного і ділового ринку, для консультування підприємств та населення, управління майном клієнта банки потребують докладну інформацію.

Інформація, необхідна банкам, зазвичай надається спеціальними агентствами -кредит-бюро, у низці країн відомості, у яких потребують банки, можна знайти у численних довідниках (торгових оборотів і промислових регістрах), журналах, спеціальних оперативних виданнях, і навіть запросити у банку, де ведеться картотека клієнтів.

Необхідною компонентом банківської інфраструктури виступає і методичне забезпечення. З огляду на затяжного перехідного періоду, коли старі інструкції колишнього Державного банку СРСР виявилися неприйнятними, повністю пакет нових положень цих та методичних вказівок ще укомплектований.

Неоформившимся блоком банківської інфраструктури є й наукове забезпечення. Воно зачіпає як функціонування банківської системи загалом, і конструкції окремих банків.

Найважливішим елементом банківської інфраструктури виступає кадрове забезпечення. У Таджикистані існує вищі навчальні заклади, факультети, технікуми, у яких готуються кадрифинансово-банковского профілю.Переподготовка кадрів, підвищення його кваліфікації зосереджено різних спеціальних комерційних школах, курсах, і навіть навчальних центрах, створюваних при великих банках.

Збільшення числа суб'єктів ринкового господарства, обсягу виконуваних банками операцій поставили перед банками і завдання переходу налаштувалася на нові канали зв'язку, вищого рівня технічного обслуговування під час проведення банківських операцій. Поступово таджицька банківсько системо оснащується новими засобами зв'язку, забезпечують високу швидкість платежів і обгрунтованість розрахунків.

Особливим блоком банківської системи служить банківське законодавство, яка покликана регулювати банківську діяльність. У систему банківського законодавства зазвичай також входять закони, регулюючі різні аспекти банківську діяльність, зокрема кредитне справа, систему електронних платежів, банківську таємницю, банкрутство банків та ін. Банківська система має не може існувати без банківського ринку. Нею концентруються банківські ресурси, і навіть здійснюється торгівля банківським продуктом. У разі економічної кризи і інфляції акумулювати великі ресурси для значних інвестицій неможливо.

Банки є юридичних осіб і функціонують за принципамихозяйственно-коммерческого розрахунку за умов справа виття конкуренції.

Банківська діяльність, як й інша підприємницька діяльність, зіпровождается ризиками />5,стр.318/.

Ризики банківськійпрак тику — це небезпека (>возможность) втрат банку в разі настання певних подій. Ризики може бути і суто банківськими, пов'язані з діяльністю самого банку, і зовнішніми. Банки повинен мати комплекс заходів для їх запобіганню.

Акціонерним (закритого чи відкритого типу) визнається банк,формирование капіталу якої відбувається шляхом випуску акцій, т. е. він створений на основе змішанийних форм власності, і за зобов'язаннями лишеимуществом. Банком, створеними вигляді відкритого акціонерного товариства, той, чиї акції поширюються шляхом від критій продажу чи підписки, та його свободное ходіння над ринком цінних паперів необмежена інакше як Закону. Банком,соз даним як закритого акціонерного загальне твердженняства, є банк, ходіння акційкоторого над ринком цінних паперів заборонено чи обмежена його Статутом.

Іноземні банки може бути з 100-відсотковим власним капіталом, і навіть на пайовий основі з вітчизнянимисоучредителями. У Республіці Таджикистан частка іноземного капіталу має перевищувати 50 відсотків присоз даніїсовместного банку.

Приватні банки засновані на приватної власності, але урес публіці такий банк то, можливо заснований рахунок коштів щонайменше як трьох учасників.

Залежно від організаційної структури діютьследующие типи банков: єдиний банк, банківська група, банківські об'єднання різнихти заговорили українською у.Единий банк немає у собі інших юридичних (філій) і пов'язаний через участь у банківському холдингу. Банківська група — групаюридических осіб, в до торою одну особу (головний банк) керує іншим (іншими) юридичносамостоятельним обличчям (філією),являющихся частиною даного головного банку />5,стр.320/.

Філія здійснює своєї діяльності від імені, хоча майно належить на правах власності головному банку і передано філії в повне господарське ведення. головний банк вправі таквать обов'язкові вказівки виконавчому органу філії банку.

З метою координування й погоджених дій, підвищення ефективностира боти формуються різні банківські, між банківські імежхозяйст венніобъединения, засновані на системі взаємного участі у капіталі або на договірнихотношениях />5,стр.320/.

Створення об'єднаньпредотвращают від можливостей банкротства, зміцнює позиції над ринком, вконкуренции із боку іншихфинансово-кредитних установ, зростає политическое і економічне вплив груп.

Банківськіхолдинг-компании — є або банки, або саме стоячи тільні корпорації, які володіють часткою акціонерного капіталу однієї чи неякких банків,достаточ іншої у тому, щоб здійснювати повний кінтроль з них.Банковскиехолдинг-компании зосереджують тільки в руках процес управління цілої групою банків чи групоюпредприятий, зайнятихбизнесом, що з банківськими операціями. Банківськіхолдинг-компании шппсобствуют банкамдиверсифицировать свої операції з допомогою проникнення налаштувалася на нові ринки (як у територіям, і по товарам і послугам), що знижує ризик банкрутства у вигляді стабілізації доходів,увеличивает прибутку з допомогою зростання масштабів діяльності />5,стр.321/.

Централізований кінтроль цілою групою банків, які входять ухолдинг-компании, призводить до зниження витрат.Центральная організація може ефективніше управляти рекламою, аудитом іинвестициями, ніж, наприклад, цілу групу невеликих банків.

Банківський консорціум (синдикат) — угоду між кількома национальними банками (чи банками різних країн) щодо спільних великих фінансових,организационних операцій та реалізації інших можливостей банків (наприклад, розміщення цінних паперів, зокрема державних;объе дінение фінансових ресурсов на фінансування великихпроек тов) на часів іншої основі.

Банківський картель — угоду між банками (можливо, й таємне) — про раз справі сфер діяльності, узгодження відсоткової політики, виплатидивидендов,условий кредиту та ін.Картели банківській справі припускають збереження самостійности його.

Банки можуть створювати союзи, асоціацію та інші організації длякоорди нації своєї діяльності, захисту національних інтересів своїх членів і здійснення зівместних про грам.

Крім банківських установ на другий рівень кредитної системи входять такожспециальние фінансово-кредитні інститути. У тому діяльності можнавиде лити, зазвичай, одну чи дві банківські операції. Вона має зазвичайспецифиче скуюклиен туру. До таких інститутам ставляться кредитні спілки і кооперативи, фінансовие ітрасто шиї компанії, страхові компании, інвестиційні фонди, брухт барди та іншіучреждения />2,стр.10/.

Важливим явищем банківській капіталі стаєобъединение його зпромиш ленним (торговим) капіталом, створення фінансово-промишленних груп (ФПГ). Уфинансово-промишленние групи входять підприємства різних галузей народногохозяйства і кредитно-фінансові інститути. Така інтеграціяявляется взаємовигідній. Вона дозволяє створювати реальнімеханизмифинансирования діяльностіхозяйствующихсубъек тов, розширити кордонуинвестиционних ресурсів нових високо ефективних виробництв. Зв'язок банківського,промишленного й торговельного капіталів позволяют прискорити реалізацію произво дмитриком продукції, в стислі терміни з допомогою банкумобилизовать фінансові ресурси їхнього нових капіталовкладень у виробництво.

>Участники груп мають загальні інтереси, спільно формують капітал,опре роблять переклспективние напрями діяльності, розширюютьсяпотенциальние візможности еффективности єдину стратегію господарювання. Використання вільних коштів навзаимофинансирования, участь всієї групи в погашеннізадолженности кожного із структурних ланок дають економію платіжних коштів, поліпшуються рас подружжя />5,стр.322/.

При кредитномуобслуживаниипредприятий, організацій, які входять уфинансово-промишленную групу, власним банком ліквідується багато кратну зустрічнукредитование, поліпшується оперативность у видачі позичок, знижуються здержки звернення.Усиливаются позиции в конкурентної боротьби, знижуються ризики від коливаньриноч іншої кон'юнктури, зокрема і завдяки зростання капіталу, його динамічности.

Створення фінансово-промислових груп особливо важливо у умовах, коли можливості підтримки різних виробництв із засобівгосударственного бюджету обмежені, особливо у області інвестиційної політики. До не статкам ФПГ те, що ФПГ створюються задоволення інтересів олігархів, а чи не

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація