Реферати українською » Банковское дело » Шляхи оптимізації надходження сум страхових внесків (премій) за видами страхування на прикладі представництва БРУСП "Белгосстрах" по м. Полоцьку


Реферат Шляхи оптимізації надходження сум страхових внесків (премій) за видами страхування на прикладі представництва БРУСП "Белгосстрах" по м. Полоцьку

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Запровадження

Страхування – найдавніша категорія громадських відносин. Воно виникла цілях взаємодопомоги у сфері торгівлі, і згодом стала однією з істотних передумов виробничої роботи і побуту людини.

У страхування особлива економічне завдання: забезпечити який перебуває під загрозою ризикових подій фізичному чи юридичній особі покриття потреби у грошах з урахуванням взаємного врівноважування в ризики.Главенствующая роль під час вирішення це завдання належить страховим внескам, з допомогою яких створюється страхової фонд відшкодування збитків учасникам страхування.

Страхові внески формують первинний дохід, що є джерелом освіти прибутків і підвалинами обчислення оподатковуваної бази страховика. З іншого боку, з допомогою страхових внесків фінансуються Витрати ведення справи, цебто в зміст самої страхової організації.

Значення страхових внесків проявляється й у тому, що з допомогою можна зробити висновок про рівень ділову активність страхової організації,

Страхові внески, які акумулюються страхової організацією з метою забезпечення надійності страхової захисту може бути інвестовано в вигідні нові проекти та приносити чималі доходи.

Об'єктом дослідження даної дипломної роботи є підставою представництвоБРУСП «>Белгосстрах» по р.Полоцку. Предмет дослідження – страхові внески як основне джерело доходів страхової організації.

Мета цієї дипломної роботи у проведенні аналізу надходження сум страхових внесків й визначенні резервів його розвитку. Досягнення названої мети передбачається рішення наступних завдань:

· оцінка надходження сум страхових внесків у представництвоБРУСП «>Белгосстрах» по р.Полоцку за 2003–2005 рр.;

· вивчення складу, структури, динаміки надходження сум страхових внесків у представництвоБРУСП «>Белгосстрах» по р.Полоцку за 2003–2005 рр.;

· виявлення і кількісне вимір впливи різних чинників на надходження страхових внесків;

· з урахуванням проведеного аналізу виявити можливі напрями збільшення сум надходжень страхових внесків.

Ця робота виходить з вивченні законодавчих і нормативних актів у галузі страхування, теоретичних досліджень таких авторів як РейтманЛ.И., Шахов В.В., Зайцева М.А.,Хомярчук В.М.,Миллерман О.С.,Кутуков В.Б., і навіть періодичних видань. Аналітична частина дипломної роботи спирається на бухгалтерську і статистичну інформацію представництваБРУСП «>Белгосстрах» по р.Полоцку протягом останніх 3 роки.

Ця робота складається з трьох глав. У першій главі розглянуті: економічна суть і стала види доходів страхової організації, економічна сутність, види й порядок формування страхового внеску, наводяться методики розрахунку страхових тарифів.

Другий розділ присвячена аналізу надходження сум страхових внесків у розрізі особистого страхування, страхування відповідальності держави і страхування майнових інтересів на самих прикладі представництваБелгосстраха по р.Полоцку. Тут також вивчається ефективність діяльності представництва з допомогою показників страхової статистики.

У третій главі виділено проблеми, пов'язані зі вступом сум страхових внесків у представництвоБРУСП «>Белгосстрах» по р.Полоцку, виявлені внаслідок проведеного дослідження. За підсумками отриманих результатів вироблено низку пропозицій, вкладених у збільшення надходження сум страхових внесків у представництво.


1. Страховий внесок : економічна сутність, види, методика побудови

 

1.1 Економічна суть і види доходів страхової організації

У широкому значенні доходом страховика називається сукупна сума грошових надходжень з його рахунки результаті здійснення страхової та інший, не забороненої законодавством діяльності.

Слід зазначити, що у сучасної білоруської економічної думки лише деякими авторами вивчалися такі економічні категорії, як: «дохід страхування», «прибуток від страхової діяльності», «прибуток від страхової діяльності». Поняття виручки від страхових послуг слід відрізняти від розуміння прибуток від страхової діяльності. У страхуванні як і інших галузях економіки поняття «виручка» і «дохід» є тотожними. Відповідно до постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь у від 26.12.2003 р. №181 «Про затвердження Інструкції по бухгалтерського обліку «Доходи організації»» виручкою від зізнаються кошти або інше майно в грошах, отримані чи підлягають отриманню у результаті товарів, готової продукції, робіт, послуг за цінами, тарифами відповідно до договором.

Через специфіку прибуток від страхової діяльності перевищує відповідний дохід у сумі резервів та вкладення частини страхових премій, переданих перестрахування. Залежно від економічної суми доданків елементів прибуток від реалізації страхових послуг є сукупність наступнихкатегорийних понять:

· валовий дохід;

· страхові резерви.

>Доходами визнається економічна вигода в грошової чи натуральному вигляді,учитиваемая у разі можливості її участі оцінки й тією мірою, у якій таку вигоду можна оцінити.

Доходи організації у залежність від їх характеру, умов для отримання і сучасних напрямів діяльності прийнято розділяти на:

1. прибутки від звичайних видів діяльності – це надходжень від продажу продукції і на товарів, і навіть надходження, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг;

2. операційні доходи – надходження за плату у тимчасове користування; надходження, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності; надходження, пов'язані з через участь у статутних капіталах інших організацій та т.д.;

3. позареалізаційні доходи – це штрафи, пені, неустойки порушення умов договорів; активи, отримані безоплатно, зокрема за договором дарування; надходження у відшкодування заподіяних організації збитків тощо.

Що ж до діяльності страхових організацій, то тут класифікація виглядає так. Відповідно до Декретом Президента Республіки Білорусь у від 23 грудня 1999 р. «Про оподаткування доходів, здобутих у окремих сферах діяльності», і навіть Методичних вказівок «Про порядок оподаткування доходів, здобутих у окремих сферах діяльності», виданих виходячи з вище зазначеного декрету на частини визначення оподатковуваної бази вирізняються такі види доходів: доходи, одержані від надання страхових послуг; доходи, одержані від інших напрямів роботи і прибутки від позареалізаційних операцій.

До доходах від страхових операцій належить виручка страховика, що формується з допомогою:

1. надходжень страхових внесків за договорами прямого страхування,сострахования й перестрахування;

2. коштів, залучуваних з страхових резервів, сформованих у попередні періоди;

3. інших доходів по ризикам, переданим в перестрахування іретроцессию.

До доходах решти діяльності ставляться:

1. прибутки від реалізації основних засобів;

2. доходи від здачі майна у найм;

3. комісійне винагороду надання посередницьких послуг;

4. доходи, одержані від розміщення страхових резервів та інших засобів;

5. суми отриманих відсотків, нарахованихцедентом на користь перестрахувальника на депо премій по ризикам, що у перестрахування;

6. суми, отримані гаразд реалізації права вимоги страхувальника зі страхування майна до обличчя, що відповідає за завдані збитки;

7. комісійне винагороду за договорами страхування, і навіть надання послугсюрвейера і аварійного комісара;

8. інші прибутки від операцій, безпосередньо які пов'язані з наданням страхових послуг.

Доходи від позареалізаційних операцій включають:

1. доходи, отримані біля РБ і її межами від дольової участі у діяльності інших підприємств, дивіденди з і відсотки за облігаціями та інших цінних паперів, що належить підприємству;

2. сплачені, присуджені чи визнані боржником штрафи, пені, неустойки інші види санкцій порушення умов господарських договорів, і навіть прибутки від відшкодування завданих збитків;

3. прибуток минулих років, виявлена у звітній року;

4. надходження боргів, раніше списаних як безнадійні;

5. надлишки об'єктів основних засобів та інші активів, виявлені при інвентаризації;

6. кредиторська ідепонентская заборгованості, якими минули всі терміни позовної давності;

7. позитивні курсові різниці, які утворилися за зміни Національного банку курсів іноземних валют, по валютним банківських рахунках і операціям в іноземній валюті.

У білоруської теорії страхування питання класифікації доходів страхових організацій вивчалися незначним числом авторів. Загалом, представлена ними класифікація має такий вигляд:

1. Доходи від проведення операцій прямого страхування,сострахования й перестрахування;

2. Доходи віднестрахових операцій.

У страхові компанії готують звіти відповідно до вимогОбщепринятих Принципів ОблікуГААП. У звітах про доходи, підготовлених страхові компанії, фігурують такі поняття:

1. нараховані страхові премії;

2. зароблені страхові премії;

3. загальні зароблені страхові премії: поточні, попередні, технічні, сумарні, розраховані урахуванням взаємозв'язків між преміями заробленими, записаними і резервом незароблених премій;

4. інвестиційний дохід – досі виплати коштів фірма може інвестувати кошти страхових премій і заробляти ними дохід;

5. інший дохід – дохід, отримуваний з джерел, наприклад, збори з власників полісів і продаж майна.

Основним джерелом доходів страховика є страховий внесок страхувальника. Оскільки, по-перше, страхові внески формують первинний дохід страхової організації. По-друге, страхові внески є вихідної базою на формування страхових резервів, що є основу фінансової стійкості страхової організації. По-третє, страхові внески може бути інвестовано, і давати значний додатковий прибуток.

Сума страхової премії за кожним видом страхування різна і від низки чинників, які можна систематизувати так: 1) стан платіжно-розрахункової дисципліни, 2) кількість і якість реалізованих страхових послуг, 3) види страхування, 4) ціна на страхову послугу, 5) страхова сума.

Розглянемо докладніше згадані чинники і можливість їхнього впливу збільшення доходів страхової організації.

Стан платіжно-розрахункової дисципліни – це своєчасність оплати договорів страхування, оформлення платіжної документації. Вочевидь, що з зміцненні платіжно-розрахункової дисципліни зростає можливість страхової організації своєчасно інвестувати кошти й отримувати від прийняття цього дохід.

Кількість реалізованих послуг, за інших рівних умов, надає пряме впливом геть розмір виручки. Натомість, воно залежить від такого типу чинників другого порядку, як розмір страхового поля та її фінансове становище.

Види страхування, їх популярність надають двояке впливом геть розмір виручки. Підвищення частки у загальному обсягу реалізованих дорожчих, але популярних видів послуг збільшує розмір виручки, і навпаки.

Під якістю страхових послуг слід розуміти наявність можливостей страхової компанії у фінансовому, а й у організаційному плані питань вирішити виниклі проблеми страхувальника. Надати страхової сервіс – це що означає, наприклад,отпарковать несправне транспортний засіб, зробити виконати ремонт, організувати весілля тощо.

Ціна на страхову послугу є страхової тариф, який встановлюється на одиницю страхової суми за певний період. Ціна включає дві групи чинників: що використовуються адаптацію можливого зміни страхового ризику і зміну ринкового середовища. Якщо страхова сума залежить від кон'юнктури ринку, що його впливом геть формування страхового тарифу очевидно. Економічною підвалиною тарифу є собівартість страхової послуги, який означає об'єктивну потреба коштів формування страхового фонду, й ведення справи.

Особливе впливом геть величину тарифної ставки надає банківський відсоток, який звичайно відповідає «нормі дохідності». По майновому страхуванню даний чинник звичайно береться до уваги через її неважливості. При тривалих термінах страхування і вмілому вкладення коштів облік норми дохідності дає змоги страховику помітно знизити страхової тариф, що зміцнює її становище за умов конкуренції. Хоча практично така пряма взаємозв'язок поводиться нечасто. Зазвичай зниження тарифних ставок призводить до розширенню кола страхувальників і до підвищення ємності ринку з допомогою повнішого страхового покриттястрахуемих об'єктів.

Страхова сума – сума коштів, яку страхується об'єкт. Одне з основних елементів страхування, який зумовлює розмір страхового внеску і розмір виплат в разі настання страхового випадку. За договором особистого страхування вона обмежується, по майновим – залежить вартості об'єкта.


1.2      Економічна сутність страхового внеску, види страхових премій, порядок формування

Основний обов'язком страхувальника, відповідно до закону «Про страхування», є попередня сплата початкового страхового внеску. Тільки відразу ж договір страхування набирає чинності. Термін «премія», що є синонімом поняття «страховий внесок», стався від французького слова «прем'єр», що означає перший.

Відповідно до цивільному кодексу Республіки Білорусь у страховий внесок є платою за страхування, яку страхувальник зобов'язаний сплатити страховику гаразд і можна у найкоротші терміни, встановлені договором страхування.

Страховий внесок може розглядатися з економічної, юридичної й математичної точок зору. Економічна сутність страхового внеску в тому, що він є частина національного доходу, виділеноїстрахователем з єдиною метою гарантії її інтересів від шкідливого впливу несприятливих подій.

З юридичної погляду страховий внесок то, можливо визначений грошовий вираз страхового зобов'язання, яке обумовлено і підтверджено через укладання договору страхування між його учасниками.

У математичному сенсі страховий внесок – це періодично який повторювався платіж страхувальника страховику.

При з'ясуванні сутності страхової калькуляції відзначалося, що з визначенні індивідуального розміру платежу, що йде доповнити рахунок окремо укладеного договору, необхідно враховувати всю страхову сукупність. Зобов'язання щодо окремихстрахованиям виходять як середній розмір.

Якщо прийняти це загальний розмір зобов'язань страховика у цій страхуванню життя за У, вартість першої ренти О, де x – вік особи,уплачивающего страховий внесокРх, одержимо, щоРх=ВLxAx. Якщо страхові внески носять терміновий характер,LxAx висловлює вартість однієї термінової ренти.

Наведені формули свідчать, що страховий внесок в математичному може бути виражений лише як середній розмір, тобто як частину, яка припадає однією поліс страхового портфеля від усіх зобов'язань страховика.

У майновому страхуванні страховий внесок то, можливо представлений середньої величиною, отриманої як співвідношення між загальним очікуваним розміром платежів страхувальникаQ за даний час й загальним числом застрахованих об'єктів n, тобтоQ23, з. 3519, з. 2123, з. 5424, з. 1224, з. 1823, з. 3823, з. 5219, з. 5519, з. 7221, з. 8521, з. 86lx*-n*100%.

Для початку річноїнетто-ставке зі страхування розраховується коефіцієнт розстрочки. Якщо передбачена можливістьпогодичного погашення внеску до кінця страхового року, застосовується коефіцієнт розстрочкипостнумерандо:

nax=1 EH*>li,

Для отримання річної нетто-ставки зі страхування треба її одноразове значення розділити наnAx.

>Нетто-ставка по змішаного страхуванню Тсс розраховується як суманетто-ставок зі страхування надожитие, у разі смерті" й від від нещасного випадку.

Тсс =nEx+nAx +Tn

Тарифна ставка, що у основі страхового внеску по майновому страхуванню, називаєтьсябрутто-ставкой. Воно складається з нетто-ставки і навантаження донетто-ставке.Нетто-ставка варта формування страхового фонду у його більшості, яку використовують виплат страхове відшкодування. Навантаження необхідна покриття витрат за проведення страхування.

>Нетто-ставка, як ймовірність нанесеннястрахователем певного шкоди, відбиває кожен вид страхової відповідальності, яку взяв він страховик. Якщо умови страхування цієї групи майна чи інших ризиків містять декілька тисяч видів страхової відповідальності, то сукупна нетто-ставка може складатися зі суми кількох, приватнихнетто-ставок. З іншого боку, на розмірнетто-ставок впливають інші чинники, наприкладогнестойкость чинеогнестойкость будівель,взриво- і пожежонебезпека конкретного

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація