Реферати українською » Банковское дело » Проблеми Функціонування фінансовіх бірж України


Реферат Проблеми Функціонування фінансовіх бірж України

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти та науки України

>Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет

Факультетміжнародноїекономіки

Кафедраміжнароднихфінансів

>Курсова робота

іздисципліни «>Міжнародніфінанси»

на задану тему : «>ПРОБЛЕМИФУНКЦІОНУВАННЯФІНАНСОВИХБІРЖ УКРАЇНИ»

Студентагрупи _______

>спеціальності “>Міжнароднаекономіка”

>Прізвище,ім’я, по-батькові

>Науковийкерівник

>Прізвище,ім’я, по-батькові,

науковийступінь, посаду

>Дніпропетровськ

2006


>Зміст

>Вступ

>Розділ 1.Сутністьфункціонуванняфінансовихбірж нафінансовомуринку України

1.1 Структура та організаціяфінансовихринків

1.2Аналіззаконодавчого забезпеченняфункціонуваннябірж нафінансовомуринку України

>Розділ 2.Аналізрозвитку тадіяльностіфінансовихбірж України

2.1Місце та рольвалютнихбірж на валютномуринку України

2.2Місце та рольфондовихбірж на фондовогоринку України

2.3Досвідіноземних держав поорганізаціїфункціонуванняфінансовихбірж

2.4.Визначенняосновних проблемсучасного стануфункціонуванняфінансовихбірж України

>Розділ 3.Перспективирозвиткуфінансовихбірж України

3.1Перспективирозвиткуфорвардної,ф’ючерсної таопціонноїторгівлі нафінансовихбіржах України

3.2Перспективирозвиткуфінансовихбірж в Україні

>Висновки

Списоквикористанихджереллітератури

>Додатки


>Вступ

>Усвідомленнянеобхідностівикористанняринковихмеханізмів длястворення в Україніефективноїекономікивідкрило шляхпоглибленомувивченнюбіржової справ.

>Актуальність тимикурсової роботиполягає до того, щоєдинаринкова основаформуваннябірж за кордоном й в Україніоб'єктивнопотребуєпоглибленоговивченнязагальнихзакономірностейбіржовоїдіяльності,пов'язані як зсутністюцієїдіяльності, то й із формамиїїорганізації.

>Об’єктомдослідженькурсової роботи булифінансові (>валютні тафондові)біржі в Україні. Предметомдослідженькурсової роботи був організаціябіржовоїдіяльності нафінансовомуринку, котрарозглядається вїїеволюційномурозвитку: відугод нареальнийтовар(спот, форвард) доф'ючерснихугод йопціонноїторгівлі.

>Метоюдослідженькурсової роботи бувоцінкасучасного стану та перспективрозвиткуфінансовихбірж в Україні,аналіз якорганізаційноїструктурибірж, так їхні правовогорегулювання, контролю над їхньогодіяльністю, порядкуведенняторгів,зняття чихоча бзменшеннябіржовихризиків приукладенніугод,хеджування йброкерської діяльність,визначення (>оцінка) стануфункціонуваннябіржових структур уринковійсистемі України

>Інформаційно –методологічнимджереломдослідженькурсової роботи булимонографії ізбіржевої справ,законодавчіакти України пофінансовомуринку табіржам,звітнідокументиДержавноїкомісії ізціннихпаперів та фондовогоринку пофондовимбіржам України тазвітнідокументиНаціонального банку України повалютнимбіржам України увиглядіактуальних “>електроннихкопій”інформаційноїсистеми “>Ліга-Закон”версії 8.02.

>Курсова роботаскладається звступу,трьохрозділів, з висновками та спискулітератури .Роботу подано на 60стор., вонмістить 4таблиці, 9рисунків,додатки на 9стор.,списокджерел - 36найменувань.


>Розділ 1.Сутністьфункціонуванняфінансовихбірж нафінансовомуринку України

1.1 Структура та організаціяфінансовихринків

>Згідно із Законом України "Профінансовіпослуги тадержавнерегулюванняринківфінансовихпослуг" [4]об’єкти тасуб’єктифінансовихринків в Українівизначенінаступним чином:

- ринкифінансовихпослуг –це сферадіяльностіучасниківринківфінансовихпослуг ізметоюнадання таспоживанняпевнихфінансовихпослуг. Доринківфінансовихпослуг належатипрофесійніпослуги на ринкахбанківськихпослуг,страховихпослуг,інвестиційнихпослуг,операцій ізціннимипаперами таінших видахринків, щозабезпечуютьобігфінансовихактивів;

-фінансовапослуга –цеоперації ізфінансовими активами, щоздійснюються вінтересахтретіхосіб завласнийрахунок чи зарахунокцихосіб, а й увипадках,передбаченихзаконодавством, - й зарахунокзалучених відіншихосібфінансовихактивів, ізметоюотриманняприбутку чизбереженняреальноївартостіфінансовихактивів;

-учасникиринківфінансовихпослуг –цеюридичні особини тафізичні особини -суб'єктипідприємницькоїдіяльності, котрівідповідно до законумають правоздійснювати діяльність ізнаданняфінансовихпослуг на територї України, таспоживачі такихпослуг;

-фінансоваустанова (>інститутфінансовогоринку) –цеюридична особа, котравідповідно до законунадає одну чидекількафінансовихпослуг та Яка внесено довідповідногореєстру у порядку,встановленому законом. Дофінансовихустанов належати банки,кредитніспілки,ломбарди,лізинговікомпанії,довірчі товариства,страховікомпанії,установинакопичувальногопенсійного забезпечення,інвестиційніфонди йкомпанії таіншіюридичні особини,виключним виглядомдіяльності якієнаданняфінансовихпослуг.

>Важливиметапом розробкимаркетинговоїстратегіїфінансовихінститутів, щодіють нафінансовомуринку,євизначення характеристикспоживачів й наоснові цого –сегментаціяринку (>рис.1.1) [29, з. 54].

>Рис.1.1.Сегментаціяфінансовогоринку [29]


Заступенеморганізованостікожен сегментфінансовогоринку можнаподілити наорганізований йнеорганізований.Певнісегментифінансовогоринку (>наприклад,ринокціннихпаперів тавалютний)можутьподілятися набіржові тапозабіржові.

>Організований (>біржовий)фінансовийринокфункціонує завизначеними правилами,встановленимиспеціальнимифінансовимиустановами: банками, ломбардами тафінансовимибіржами (>фондовою,валютною,дорогоціннихметалів йкаміння тощо).Біржовийринокпов’язують ізпоняттямфондової (>валютної)біржі як особливоорганізованого, як правило,вторинногоринкуфінансовихактивів (>ціннихпаперів,валюти), щосприяєпідвищеннюмобільностікапіталу йвиявленнюреальнихринковихцінактивів. Урозвиненихкраїнах набіржуможутьпотрапити не усіемітованіакції, а лишегарантовані, щовідповідаютьвимогам не лишелістингу, але й йпотребісуспільства урозвиткуконкретноїгалузінаціональногогосподарства [>30,c.67].

Наорганізованомуфінансовомуринкузабезпечуєтьсявисокаконцентраціяпопиту йпропозиції в одномумісці;складаєтьсянайбільшоб’єктивна системацін наокреміфінансовіінструменти тапослуги (>активи); проводитисяперевіркафінансовоїспроможностіемітентівосновнихвидівціннихпаперів, котрідопускаються доторгів; процедураторгів носитивідкритий характер;гарантуєтьсявиконанняукладенихугод.

Алібіржовийринокмає йокреміслабкісторони – колофінансовихінструментіврізнихемітентів, котріреалізуються наньому, носитиобмежений характер;цейринок болеесуворорегулюється Державою, щознижує йогогнучкість;виконання всіхнормативно-правовихактів йогофункціонуваннязбільшуєвитрати наздійсненняопераційкупівлі-продажу;великомасштабні догоди, котріздійснюютьсяокремимиторговцями набіржі, практичнонемовливозберегти утаємниці.

>Неорганізований (>позабіржовий чи «>вуличний»)фінансовийринокєсфероюкупівлі-продажуфінансовихактивів черезіншірізноманітніфінансовіінститути,фізичні таюридичні особини.Цейринокохоплюєринокоперацій ізфінансовими активами (>ціннимипаперами,валютою) позабіржею:первиннерозміщення, атакож перепродажів,наприклад,ціннихпаперів тихийемітентів, котрі небажаютьпотрапити набіржу.

>Неорганізованийринокхарактеризується болеевисокимрівнемфінансовогоризику, болеенизькимрівнемюридичноїзахищеностіпокупців,меншимрівнем їхніпоточноїінформованості й т. п. разом із тім,цейринокзабезпечуєобіг болееширокоїноменклатурифінансовихінструментів йпослуг;задовольняє потребу окремихінвесторів уфінансовихінструментах ізвисокимрівнемризику й,відповідно, приносити болеевисокийдохід;більшоюміроюзабезпечуєтаємницюздійснення окремихугод. Урежимінеорганізованогофінансовогоринкуздійснюєтьсябільшачастинаоперацій ізціннимипаперами таосновнийобсягкредитних,страхових йвалютнихоперацій.

За характером рухуфінансовихінструментівфінансовийринокподіляється напервинний йвторинний (тут мовайдевиключно профондовіінструменти) [>20,c.15].

>Первиннийринокхарактеризуєринокціннихпаперів, наякомуздійснюєтьсяпервиннерозміщення їхніемісії. Церозміщення, як правило,організовуєандерайтер (>інвестиційний дилер),якийсамостійно чи ізгрупоюіншихандерайтерівкупує весь (чиосновний)обсягемітованихакцій,облігацій й т. п. ізметою їхнінаступного продажінвесторам болеедрібнимипартіями.

>Вториннийринокхарактеризуєринок, депостійнообертаютьсяцінніпапери, котріраніше булипродані напервинномуринку.Вториннийринокохоплюєпереважнучастинубіржового йпозабіржового оборотуціннихпаперів. Безрозвиненоговторинного фондовогоринку,якийзабезпечуєпостійнуліквідність йрозподілфінансовихризиків, неможеефективноіснуватипервиннийринокціннихпаперів.Однією зосновнихфункційвторинногоринкуєвстановленняреальноїринковоїціни (>курсовоївартості) наокреміцінніпапери, щовідображає всюінформацію профінансовий стан їхніемітентів йумовиемісії.

У СШАгрупуванняфондовихринків зацієюознакою ужеотрималоподальшийрозвиток шляхомвиділення «>третьогоринку» (>позабіржовоїторгівлі великими пакетамиціннихпаперів, котріодночаснокотируються на центральнихфондовихбіржах, ізметоюсуттєвогозниженнявитрат за їхніугодами), атакож «четвертогоринку» (наякомуздійснюютьсяпрямі догодиміж великимиінституціональнимиінвесторами йпродавцямиціннихпаперів безучастіфірм-посередників).

Затерміновістюреалізаціїугод,укладених нафінансовомуринку,виділяютьнаступнівидиринків.

>Ринок ізтерміновоюреалізацією умівугод (>ринок «>спот» чи «кеші»).Вінхарактеризуєринокфінансовихінструментів,укладені догоди наякомуздійснюються всуворообумовлений короткийперіод години.

>Ринок ізреалізацією умівугод умайбутньомуперіоді (>ринок «>угод натермін» –ф’ючерсний,опціонний й т.п.). Предметомобігу наньомує, як правило,фондові,валютні йтоварнідеривативи (>похідніцінніпапери).

>Розподіл йорганізаційнеоформленняцихвидівфінансовихринків українах ізрозвиненоюринковоюекономікоювідбулося порівняно недавно. У нашій стране зневеликогообсягуоперацій із деривативамиці ринкипоки щоорганізаційно нерозмежовані.

1.2Аналіззаконодавчого забезпеченняфункціонуваннябірж нафінансовомуринку України

Насучасномуетапіфункціонуваннябірж нафінансовомуринку України обумовлененаступнимизаконодавчими актами:

-Цивільний Кодекс України [9];

-Господарчий Кодекс України [8];

- ЗАКОН УКРАЇНИ “Прогосподарські товариства” [5];

- Закон України "Профінансовіпослуги тадержавнерегулюванняринківфінансовихпослуг" [4];

- Закон України “Процінніпапери тафондовийринок”[1];

- Закон України "Продержавнерегулюванняринкуціннихпаперів в Україні" [2];

- ЗАКОН УКРАЇНИ “Проліцензуванняпевнихвидівгосподарськоїдіяльності” [6];

- ЗАКОН УКРАЇНИ „Про банки йбанківську діяльність” [3];

-ДЕКРЕТКАБІНЕТУМІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про систему валютногорегулювання й валютного контролю» [7];

-Положення про порядок таумовиторгівлііноземноювалютою

(>ПостановаПравлінняНаціонального банку України від 10серпня 2005 року) [12];

>Законодавчо діяльністьбірж нафінансовомуринку Українизатверджена лише дляфондової сегментуринку, на валютномусегментіринку згідно “>Декрету провалютнерегулювання” [7] принеконвертованостінацінальноївалюти працює лишеєдинаторгівельно-інформаційна система дляуповноваженихбанків –резидентів України подкерівництвомНаціонального банку України – “>міжбанківськийвалютнийринок України” [12].

>Створення тафункціонуванняфондовихбірж нафінансовомуринку України обумовлене законом України «Процінніпапери тафондовийринок» 2006-го року,якийрегулюєвідносини, щовиникають под годинурозміщення,обігуціннихпаперів йпровадженняпрофесійноїдіяльності на фондовогоринку, ізметою забезпеченнявідкритості таефективностіфункціонування фондовогоринку [1].

>Фінансовіінструменти фондовогоринку [1] –цецінніпапери,строковіконтракти (>ф'ючерси),інструменти копійчаногообігу,відсотковістроковіконтракти (>форварди),строковіконтракти наобмін (напевну дату вмайбутньому) вразізалежностіціни відвідсоткової ставки, валютного курсу чи фондовогоіндексу (>відсоткові,курсові чиіндекснісвопи),опціони, щодають декларація прокупівлю чи продажівбудь-якого ззазначенихфінансовихінструментів, у томучислі тихий, щопередбачаютьгрошову форму оплати (>курсові тавідсотковіопціони).

>Фондовийринок (>ринокціннихпаперів) [1] -сукупністьучасників фондовогоринку таправовідносинміж нимищодорозміщення,обігу таоблікуціннихпаперів йпохідних (>деривативів).

>Учасники фондовогоринку -емітенти,інвестори,саморегулівніорганізації тапрофесійніучасники фондовогоринку.

>Саморегулівна організаціяпрофесійнихучасників фондовогоринку –ценеприбутковеоб'єднанняучасників фондовогоринку, щопровадятьпрофесійну діяльність на фондовогоринку ізторгівліціннимипаперами,управління активамиінституційнихінвесторів,депозитарну діяльність (діяльністьреєстраторів тазберігачів),утвореневідповідно докритеріїв тавимог,установленихДержавноюкомісією ізціннихпаперів та фондовогоринку.

>Професійніучасники фондовогоринку –цеюридичні особини, котрі напідставіліцензії,виданоїДержавноюкомісією ізціннихпаперів та фондовогоринку,провадять на фондовогоринкупрофесійну діяльність,видиякоївизначені законами України.

>Фондовийринокподіляється напервинний тавторинний.Первиннийринокціннихпаперів -сукупністьправовідносин,пов'язаних ізрозміщеннямціннихпаперів.Вториннийринокціннихпаперів -сукупністьправовідносин,пов'язаних ізобігомціннихпаперів [1].

>Професійна діяльність на фондовогоринку –це діяльністьюридичнихосіб ізнаданняфінансових таіншихпослуг у сферірозміщення таобігуціннихпаперів,обліку прав заціннимипаперами,управління активамиінституційнихінвесторів, щовідповідаєвимогам,установленим дотакоїдіяльностіцим Законом тазаконодавством.

На фондовогоринкуздійснюютьсятаківидипрофесійноїдіяльності [1]:

- діяльність ізторгівліціннимипаперами;

- діяльність ізуправління активамиінституційнихінвесторів;

-депозитарна діяльність;

- діяльність ізорганізаціїторгівлі на фондовогоринку.

>Професійна діяльність на фондовогоринкуздійснюєтьсявиключно напідставіліцензії, щовидаєтьсяДержавноюкомісією ізціннихпаперів та фондовогоринку (>ДКЦПРФ) [15].

>Професійна діяльністьучасників фондовогоринку,крімдепозитаріїв тафондовихбірж,здійснюється заумови членстващонайменше воднійсаморегулівнійорганізації.

>Діяльність ізорганізаціїторгівлі на фондовогоринку - діяльністьпрофесійногоучасника фондовогоринку (>організатораторгівлі) зстворенняорганізаційних,технологічних,інформаційних,правових таінших умів длязбирання тапоширенняінформаціїстосовнопопиту йпропозицій,проведеннярегулярнихторгівфінансовимиінструментами завстановленими правилами,централізованогоукладення йвиконаннядоговорівщодофінансовихінструментів, у томучисліздійсненняклірингу тарозрахунків по них, тарозв'язанняспорівміж членамиорганізатораторгівлі.

>Організаторамиторгівлієфондовібіржі, щовідповідаютьвимогам Закону [1]. Дляздійсненнясвоєїдіяльностіфондовібіржіповинні підгримувативласнийкапітал врозмірі, неменшому ніж 3мільйони гривень, афондовихбірж, щоздійснюютькліринг тарозрахунки, - неменшому ніж 6мільйонів гривень.

>Фондовабіржаутворюється тадіє ворганізаційно-правовійформі товариства (>крімповного,командитного товариства й товариства іздодатковоювідповідальністю)[5] чидочірнього підприємстваоб'єднанняторговцівціннимипаперами, тапровадить свою діяльністьвідповідно доЦивільного кодексу України [9], законів, щорегулюють запитанняутворення,діяльності таприпиненняюридичнихосіб, ізособливостями,визначеними Законом [1].

>Прибутокфондовоїбіржіспрямовується наїїрозвиток та непідлягаєрозподілуміжїїзасновниками (>учасниками).

>Фондовабіржаутворюється не менше ніждвадцятьмазасновниками -торговцямиціннимипаперами, котрімаютьліцензію на правопровадженняпрофесійноїдіяльності на фондовогоринку, чи їхніоб'єднанням, щоналічує не менше ніждвадцятьторговцівціннимипаперами.Частка одноготорговцяціннимипаперами неможе бутибільшою ніж 5відсотківстатутногокапіталуфондовоїбіржі.

>Фондовабіржанабуває статусуюридичної особини із моменту державноїреєстрації.Державнареєстраціяфондовоїбіржіздійснюється в порядку,встановленому Законом України "Продержавнуреєстраціююридичнихосіб тафізичнихосіб -підприємців".

>Фондовабіржамає правопровадити діяльність ізорганізаціїторгівлі на фондовогоринку із моментуотриманняліцензіїДержавноїкомісії ізціннихпаперів та фондовогоринку [11].

Членамифондовоїбіржіможуть бутивиключноторговціціннимипаперами, котрімаютьліцензію на правопровадженняпрофесійноїдіяльності на фондовогоринку та взяли у собізобов'язаннявиконувати усі правила,положення йстандартифондовоїбіржі.

>Фондовабіржазобов'язанаоприлюднювати танадаватиДержавнійкомісії ізціннихпаперів та фондовогоринкуінформацію про:

-перелікторговцівціннимипаперами,допущених доукладеннядоговорівкупівлі-продажуціннихпаперів нафондовійбіржі;

-перелікціннихпаперів, котріпройшли процедурулістингу;

-обсягторгівліціннимипаперами (>кількістьціннихпаперів,загальнувартістьукладенихдоговорів, курсціннихпаперівщодо шкірногоемітентаокремо) заперіод, установленьДержавноюкомісією ізціннихпаперів та фондовогоринку.

>Фондовабіржастворюєорганізаційніумови дляукладаннядоговорів ізціннимипаперами шляхомкотируванняціннихпаперів наосновіданихпопиту йпропозицій,отриманих відучасниківторгів нафондовійбіржі.

>Торгівля нафондовійбіржіздійснюється за правиламифондовоїбіржі, котрізатверджуютьсябіржовою радою тареєструютьсяДержавноюкомісією ізціннихпаперів та фондовогоринку.

Правилафондовоїбіржіскладаються із порядку:

-організації тапроведеннябіржовихторгів;

-лістингу таделістингуціннихпаперів;

- допускучленівфондовоїбіржі таіншихосіб,визначенихзаконодавством, добіржовихторгів;

-котируванняціннихпаперів таоприлюднення їхньогобіржового курсу;

-розкриттяінформації про діяльністьфондовоїбіржі таїїоприлюднення;

-розв'язанняспорівміж членамифондовоїбіржі таіншими особами, котрімають правобрати доля вбіржових торгах згідно ззаконодавством;

-здійснення контролю задотриманням членамифондовоїбіржі таіншими особами, котрімають правобрати доля вбіржових торгах згідно ззаконодавством, правилфондовоїбіржі;

-накладеннясанкцій запорушення правилфондовоїбіржі.

>Згідно із Законом України "Продержавнерегулюванняринкуціннихпаперів в Україні" [2]Державнакомісія ізціннихпаперів та фондовогоринку увстановленому нею порядкувидаєліцензії натаківидидіяльності наринкуціннихпаперів [11]:

1)брокерська діяльність -укладення торговцемціннимипаперамицивільно-правовихдоговорів (>зокремадоговорівкомісії,доручення)щодоціннихпаперів від свогоімені (відіменііншої особини), задорученням й зарахунокіншої особини;

2)дилерська діяльність -укладення торговцемціннимипаперамицивільно-правовихдоговорівщодоціннихпаперів від свогоімені та засвійРахунок ізметою перепродаж,крімвипадків,передбачених законом;

3) андерайтинг -розміщення (>підписка, продажів)ціннихпаперів торговцемціннимипаперами задорученням, відімені та зарахунокемітента;

4) діяльність ізуправлінняціннимипаперами - діяльність, Якапровадиться торговцемціннимипаперами від свогоімені завинагородупротягомвизначеного рядок напідставі договору проуправлінняпереданимийомуціннимипаперами тагрошовимикоштами,призначеними дляінвестування вцінніпапери, атакожотриманими впроцесі цогоуправлінняціннимипаперами тагрошовимикоштами, котрі належати направівласностіустановникууправління, в йогоінтересах чи вінтересахвизначених нимтретіхосіб;

5) діяльність ізуправління активами -професійна діяльністьучасника фондовогоринку -компанії ізуправління активами, щопровадиться нею завинагороду відвласногоімені чи напідставівідповідного договору проуправління активами, котрі належатиінституційнимінвесторам направівласності;

6) діяльність ізуправлінняіпотечнимпокриттям - діяльність, щоздійснюється завинагороду банком чиіншоюфінансовоюустановою згідно ізвідповідним договором проуправлінняіпотечнимпокриттям;

7)депозитарна діяльністьдепозитаріюціннихпаперів - діяльність ізнаданняпослугщодозберіганняціннихпаперів,обслуговуванняправочинівщодоціннихпаперів нарахункахзберігачівціннихпаперів, атакожопераційемітентащодовипущених нимиціннихпаперів;

8)депозитарна діяльністьзберігачаціннихпаперів - діяльність ізнаданняпослугщодозберіганняціннихпаперів,обслуговуванняправочинівщодоціннихпаперів нарахункахвласниківціннихпаперів;

9) діяльність зведенняреєструвласниківіменнихціннихпаперів -збір,фіксація,обробка,зберігання танаданняданих, котріскладають системуреєструвласниківіменнихціннихпаперів,щодоіменнихціннихпаперів, їхньогоемітентів йвласників;

10) діяльність ізорганізаціїторгівлі на фондовогоринку - діяльністьпрофесійногоучасника фондовогоринку (>організатораторгівлі) зстворенняорганізаційних,технологічних,інформаційних,правових таінших умів длязбирання тапоширенняінформаціїстосовнопопиту йпропозицій,проведеннярегулярнихторгівфінансовимиінструментами завстановленими правилами,централізованогоукладання йвиконаннядоговорівщодофінансовихінструментів, у томучисліздійсненняклірингу тарозрахунків по них, тарозв'язанняспорівміж членамиорганізатораторгівлі;

11)розрахунково-клірингова діяльність - діяльність ізвизначеннявзаємнихзобов'язань за договорамищодоціннихпаперів йрозрахунків по них.

>Державнакомісія ізціннихпаперів та фондовогоринку увстановленому нею порядку, вразіздійсненняпрофесійнимиучасникамиринкуціннихпаперівдекількохвидівдіяльності,передбаченихчастиноюпершоюцієї з статтею,можевидавати один бланкліцензії натаківидидіяльності;

Закон України «Провалютнібіржі» -відсутній, томувалютнийринок України працює наоснові «>Положення НБУ про порядок таумовиторгівлііноземноювалютою» [12], якурозробленовідповідно до запланованих 4, 6 й 11ДекретуКабінету міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютногорегулювання й валютного контролю" (далі -Декрет)[7], атакож статей 7 й 45 Закону України "ПроНаціональний банк України".

Уумовахнеконвертованості національноївалюти УкраїниПоложення [12]встановлює порядок таумовиторгівлііноземноювалютою наміжбанківському валютномуринку України та наміжнароднихвалютних ринках.

>Суб'єктами валютногоринку Україниє -уповноважені банки,уповноваженіфінансовіустанови таНаціональний банк України (далі -Національний банк),якийздійснюєторгівлюіноземноювалютою ізметою забезпеченнявиконанняфункцій,покладених наньогозаконодавством України.

На валютномуринку Українидозволенінаступніоперації [12]:

-валютнаоперація наумовах ">тод" -валютнаоперація за договором,умовиякогопередбачаютьвиконанняцієїоперації щодняукладення договору;

-валютнаоперація наумовах "тому" -валютнаоперація за договором,умовиякогопередбачаютьвиконанняцієїоперації впершийробочий день после дняукладення договору;

-валютнаоперація наумовах ">спот" -валютнаоперація за договором,умовиякогопередбачаютьвиконанняцієїоперації надругийробочий день после дняукладення договору;

-валютнаоперація наумовах "форвард" -валютнаоперація за договором,умовиякогопередбачаютьвиконанняцієїоперації (ізпоставкоювалюти за договором)пізніше ніж надругийробочий день после дняукладення договору;

>Міжбанківськийвалютнийринок України (>МВРУ) -цесукупністьвідносин у сферіторгівлііноземноювалютою в Україніміжсуб'єктамиринку,міжсуб'єктамиринку та їхньогоклієнтами (у томучислі банками-нерезидентами), атакожміжсуб'єктамиринку йНаціональним банком [12];

>Міжнароднийвалютнийринок -цесукупністьвідносин у сферіторгівлііноземноювалютою за межами Україниміжсуб'єктамиринку таіноземними контрагентами, котрі задорученням й зарахуноксуб'єктівринкуздійснюютьторгівлюіноземноювалютою за межами України;

>ТорговельнасесіяМВРУ [13] –цеторгівельно-інформаційна система - комплексорганізаційно-технічнихзасобів (>дилінговеобладнання Reuters,BLOOMBERG та Системапідтвердженняугод наміжбанківському валютномуринку УкраїниНаціонального банку України),якийзабезпечуєможливістьукладення тапідтвердженнядоговорів ізкупівлі, продажіноземноївалюти табанківськихметалів згідно ізвимогаминормативно-правовихактівНаціонального банкупротягом години, щовстановлюється тазмінюється напідставіпостановиПравлінняНаціонального банку України;

>Уповноваженафінансоваустанова -фінансоваустанова, Яка здобулагенеральнуліцензію наздійсненнявалютнихоперацій (>письмовийдозвілНаціонального банку наздійсненняоперацій ізвалютнимицінностями), щодає декларація проторгівлюіноземноювалютою [7].

>Торгівлюіноземноювалютою наміжбанківському валютномуринку України, наміжнародному валютномуринкудозволяєтьсяздійснюватиВиключноНаціональному банку тасуб'єктамринку (чи із такимисуб'єктами).

>Суб'єктиринкумають правоздійснюватикупівлю, продажівіноземноївалютивиключно наміжбанківському валютномуринку України.

>Суб'єктиринкумають правоздійснюватиобмініноземноївалюти наміжнародному валютномуринкувідповідно до правил, котрідіють на цьомуринку, ізурахуваннямобмежень,установленихцимПоложенням таіншиминормативно-правовими актамиНаціонального банку.

>Уповноважені банки, котріотримали правовідповідно добанківськоїліцензії таписьмовогодозволуНаціонального банку наздійсненняоперацій ізвалютнимицінностями (>генеральноїліцензії)відкриватикореспондентськірахунки в банках-нерезидентах віноземнійвалюті тапроводитиоперації по них,зобов'язанікупувати тапродаватиіноземну валютусамостійно безпосередництваіншихуповноваженихбанків.

>Уповноважені банкимають правоздійснювативласніоперації загривні вмежахустановленихлімітів (>нормативнихзначень)відкритоївалютноїпозиції, у томучислікупуватиіноземну валюту безнаявностізобов'язань уційвалюті.

>Уповноважені банкимають правоздійснюватиоперації ізобмінуіноземноївалюти закошти, щоїм належати, у томучислі ізобмінуіноземноївалюти безнаявностізобов'язань віноземнійвалюті, щопридбавається, умежахустановленихлімітів (>нормативнихзначень)відкритоївалютноїпозиції.

>Суб'єктиринкузобов'язаніздійснюватиторгівлюіноземноювалютою наумовах ">тод", "тому" чи ">спот",крімнаступнихвипадків [12]:

-Уповноважені банкимають правоздійснювативалютніоперації наумовах "форвард" дляхеджуванняризиківзміни курсуіноземноївалютищодоіншоїіноземноївалюти заумови, щообидвівалютиєіноземними валютами1-їгрупиКласифікатора.

-Резиденти -суб'єктизовнішньоекономічноїдіяльностімають правоздійснювативалютніоперації наумовах "форвард" дляхеджуванняризикузміни курсуіноземноївалютищодоіншоїіноземноївалюти зазовнішньоекономічним договором заумови, щообидвівалютиєіноземними валютами1-їгрупиКласифікатора.

-Ціопераціїздійснюються вмежахлімітіввідкритоївалютноїпозиціїуповноваженого банку.

-Уповноважені банкимають декларація проміжбанківському валютномуринку Україниздійснювативалютніоперації загривні ізіноземноювалютою1-їгрупиКласифікатора наумовах "форвард" дляхеджуванняризиківзміни курсуіноземноївалютищодогривні.

-Резиденти -суб'єктизовнішньоекономічноїдіяльностімають декларація проміжбанківському валютномуринку Україниздійснювативалютніоперації загривні ізіноземноювалютою1-їгрупиКласифікатора наумовах "форвард" дляхеджуванняризикузміни курсуіноземноївалютищодогривні зазовнішньоекономічним договором.

-Ціопераціїздійснюються вмежахлімітіввідкритоївалютноїпозиціїуповноваженого банку заумови, щодовга (коротка)позиція банку за такимиопераціямистановить не понад 10 % регулятивногокапіталу банку.

-Валютніоперації наумовах "форвард" дляхеджуванняризиківзміни курсуіноземноївалютивиконуються в рядків, що чималокалендарнийрік.

>Суб'єктиринку помиляюсяпроводитиоперації ізвалютними деривативами.

>Суб'єктиринку помиляюсяздійснюватиобмініноземноївалюти1-їгрупиКласифікатора наіноземну валюту3-їгрупиКласифікатора.

>Суб'єктиринку помиляюсяздійснюватиобмініноземноївалюти3-їгрупиКласифікатора наіноземну валюту1-їгрупиКласифікатора наміжбанківському валютномуринку України.

>Суб'єктиринкуукладаютьміж собою та ізНаціональним банком домов прокупівлю, продажівіноземноївалюти забезготівковігривні тапідтверджуютьці домоввиключно под годинупроведенняТорговельноїсесії.

>Уповноважений банкзобов'язаний под годинупроведенняТорговельноїсесіїзареєструвативалютнуоперацію,зазначену вабзаціпершому пункту 24 цогорозділу,вказавшиїїобсяг та курс.

>Суб'єктиринкумають правоздійснюватиторгівлюіноземноювалютою задоговірнимобмінним курсом закожноюоперацією.

>Національний банкмає право [13]:

-змінювати годинупроведенняТорговельноїсесіїта/аботермінподання заявки на доля вТорговельнійсесії,попередивши процесуб'єктівринку непізніше ніж протягом двохробочихдні до годинизміни;

-наділятиуповноважену особу правомпризупинятиТорговельнусесію ізоб'явленнямтехнічноїперерви;

-установлювати длясуб'єктівринкуграничнімежі продажготівковоїіноземноївалютифізичним особам - резидентам;

-установлюватиграничнийрозмірмаржі, на якої курскупівлі та продажіноземноївалютиможевідхилятися відофіційного курсугривні доіноземноївалюти, щовстановлюєтьсяНаціональним банком, ізметоюнедопущеннябезпідставнихфінансовихвтрат населення тасуб'єктівринку,якщоподії наміжнародному валютномуринку чиінші негативновпливатимуть наміжбанківськийвалютнийринок України.


>Розділ 2.Аналізрозвитку тадіяльностіфінансовихбірж України

2.1Місце та рольвалютнихбірж на валютномуринку України

>Станом накінець 2006 року, окремихвалютнихбірж неіснує (Українськаміжбанківськавалютнабіржа[36] таКримськаміжбанківськавалютнабіржаприпинили своїоперації ізвалютою запостановоюНаціонального банку України [12]),замість них працюєкеруємаНаціональним банком Україниєдина на Україну «>електронна»торговельно-інформаційна система –Міжбанківськийвалютнийринок України,якийдіє згідно із «ПравиламипроведенняТорговельноїсесії таздійснення окремихоперацій,пов'язаних ізкупівлею-продажеміноземних валют табанківськихметалів» [12].

ПорядокпроведенняТорговельноїсесії наМВРУ [13]:

1.Уповноважений банк (>уповноваженафінансоваустанова)включає у заявку на доля вТорговельнійсесії (далі -Заявка)незадоволеніпотребиклієнтів, атакожвласніпотребищодокупівлі-продажуіноземноївалюти табанківськихметалів загривні.

>Заявка впаперовійформіпідписуєтьсякерівником (чиособою, Яка йогозамінює) таголовним бухгалтером (чиособою, Яка йогозамінює) банку (>фінансовоїустанови) йзалишається назберіганні в банку (>фінансовійустанові).Заявка велектроннійформіподається доНаціонального банку України в установлень ним рядків.

>Національний банк Українимає правозмінититермінподання Заявки,попередивши процеуповноважені банки (>уповноваженіфінансовіустанови) непізніше ніж протягом двохробочихдні досізапровадженнявідповіднихзмін.

>Уповноважений банк (>уповноваженафінансоваустанова) помиляюсябрати доля вТорговельнійсесії безотриманняпідтвердженняНаціонального банку України проприйняття Заявки.

2.Уповноважений банк (>уповноваженафінансоваустанова) уЗаявцівизначає закожноюіноземноювалютоюКласифікатораіноземних валют табанківськихметалів та закожним виглядомбанківськихметалівобсяг їхньогокупівліта/або продаж.

>Уповноважений банк (>уповноваженафінансоваустанова)має право под годинуТорговельноїсесіїзамістьзазначеної уЗаявціоперації ізіноземноювалютою1-їгрупиКласифікатораздійснитианалогічнуоперацію ізіншоюіноземноювалютоюцієїсамоїгрупиКласифікатора,замістьзазначеної уЗаявціоперації ізіноземноювалютою2-ї,3-ї групКласифікатораздійснитианалогічнуоперацію ізіншоюіноземноювалютою2-ї чи3-їгрупиКласифікатора.

>Уповноважений банк (>уповноваженафінансоваустанова) помиляюся под годинуТорговельноїсесіїзамістьзазначеної уЗаявціоперації ізбанківськимиметаламиздійснюватиоперацію ізіноземноювалютою.

3.Уповноважені банки (>уповноваженіфінансовіустанови)мають правоздійснювативзаємнірозрахунки заопераціями ізкупівлі-продажуіноземних валют табанківськихметалів загривнілише запідтвердженимиугодами.Підтвердженоювважаєтьсяугода, заякоюобидваїїучасники под годинуТорговельноїсесіїотрималивзаємніпідтвердженнязасобамиСистемипідтвердженняугод наміжбанківському валютномуринку УкраїниНаціонального банку України (далі - Системапідтвердженняугод).

4.Угода, Яка уже бувпідтверджена на одне ізїїучасників дозупиненняНаціональним банком УкраїниТорговельноїсесії,підтверджуєтьсязасобамиСистемипідтвердженняугод дляіншогоїїучасника.

Нарис.2.1 – 2.5 наведенадинамікаобсягівщоденнихторгів наМВРУ у 2004 – 2006роках [35]. якпоказуєаналізграфіків нарис.2.1 -2.5,середньоденнийобсягвалютнихопераційоцінюється як:

130млн.доларів США перевищив на біля 2004році;

180млн.доларів США перевищив на біля 2005році;

200млн.доларів США перевищив на біля 2006році.

якпоказуєаналізрезультатів статистики,наведеної нарис.2.1-2.5,механізмкерівництваНаціональним банкомТоргівельноюсесієюМВРУ у 2004 - 2006роках :

-дозволяєстабілізуватипіковівідхиленнящоденноїпропозиції до 600 млн.доларів США перевищив на день відсередньогозначення 130 -180 млн. грн.доларів США перевищив на деньрахунок скуповуванняНаціональним банкомнадлишкупропозиції увалютнірезерви;

-дозволяєстабілізуватипіковівідхиленняпропозиції дорівня 50млн.доларів США перевищив на день відсередньогозначення 130- 180 млн. грн.доларів США перевищив на деньрахуноквалютнихінтервенційНаціональним банкомдефіцитупропозиції ізвалютнихрезервів;

-дозволяє НБУстабілізуватиофіційний курс національноївалюти нарівні 5,05грн./1долар США перевищив напротязі 3 років.

2.2Місце та рольфондовихбірж на фондовогоринку України

ЗаданимиДержавноїкомісії поціннимпаперам та фондовогоринку України стан татенденційрозвиткуринкуціннихпаперів у 2005році та за І квартал 2006 рокухарактеризуютьсянаступнимипоказниками [28]:

1. За станом на 01.03.2006 року в Українізареєстровано якюридичні особини 33 507акціонерних товариств, із нихвідкритих – 11 280,закритих – 22 227.

2. У 2005роціКомісією (>центральнимапаратом татериторіальнимиуправліннями)зареєстровано 2 037випусківакцій назагальний суму 24,81 млрд. грн. (ізврахуванняскасованихвипусків).Обсягвипусківакцій у 2005році порівняно із 2004 фатальністюзменшився на 3,53 млрд. грн. (2004рік – 28,34 млрд. грн.).

3. У 2005роцісумарнавартість,зареєстрованихцентральнимапаратом Комісії,випусківакцій, щовипускаються ізметоюзалученнякоштіввідкритими тазакритимиакціонернимитовариствами (>Положення 07-01/98 таРішення 167/02),становила 9,98 млрд. грн., щостановить 76,69% відзагальногообсягузареєстрованихвипусків.Порівняно із 2004 фатальністю, у 2005роцізагальнийобсягзареєстрованихвипусківакцій, котрівипускались ізметоюзалученнякоштіввідкритими тазакритимиакціонернимитовариствами (>Положення 07-01/98 таРішення 167/02),збільшився на 2,57 млрд. грн.

4.Протягом І кварталу 2006 рокузагальнийобсягвипускуакцій,зареєстрованихцентральнимапаратом Комісії,становив 11,4 млрд. грн. (безвирахуванняскасованихвипусків).Обсягзареєстрованихцентральнимапаратом Комісіївипусківакцій у Ікварталі 2006 року порівняно ізвідповіднимперіодом 2005 рокузбільшився на 7,55 млрд. грн. (І квартал 2005 року – 3,85 млрд. грн.).

5.Протягом І кварталу 2006 рокусумарнавартістьзареєстрованихцентральнимапаратом Комісіївипусківакцій, щовипускаються ізметоюзалученнякоштіввідкритими тазакритимиакціонернимитовариствами (>Положення 07-01/98 таРішення 167/02),становила 5,57 млрд. грн. (чи 48,89% відзагальногообсягузареєстрованихвипусків зацейперіод).Протягом І кварталу 2006 року порівняно ізвідповіднимперіодом 2005 рокузагальнийобсягзареєстрованихвипусківакцій, котрівипускались ізметоюзалученнякоштіввідкритими тазакритимиакціонернимитовариствами (>Положення 07-01/98 таРішення 167/02),збільшився на 2,84

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація