Реферати українською » Банковское дело » Проблемні позички и засоби реструктурування безнадійніх боргів


Реферат Проблемні позички и засоби реструктурування безнадійніх боргів

>МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙІНСТИТУТДЕРЖАВНОГО ТАМУНІЦИПАЛЬНОГОУПРАВЛІННЯГУМАНІТАРНОГОУНІВЕРСИТЕТУ «>ЗАПОРІЗЬСЬКИЙІНСТИТУТДЕРЖАВНОГО ТАМУНІЦИПАЛЬНОГОУПРАВЛІННЯ»

 

>Реферат

на задану тему:


>ПРОБЛЕМНІПОЗИЧКИ ІЗАСОБИРЕСТРУКТУРУВАННЯБЕЗНАДІЙНИХБОРГІВ

>Виконала: студентка V курсу

>групиДУ-102

>Кулікова М. У.

>Мелітополь, 2006


>Проблемнимиборгаминазиваютьтакі, заякимисвоєчасно непроведені один чикількаплатежів,значнознизиласьринковавартість забезпечення,виниклиобставини, за які банк викличесумнівщодо Поверненняпозики.

Банкздійснює контролю надвиконаннямпозичальниками умів кредитного договору,цільовимвикористанням кредиту,своєчасним йповним йогопогашенням тасплатоюпроцентів його. Привиникненніпевнихпорушень умів кредитного договору із боціпозичальника банкмає правозастосовуватиекономічні таправовісанкції.

>Проблемними,насамперед,можуть статікредити,ризик по якієпідвищеним.Досвідченийпрацівник банкуможеще нараннійстадіїпомітитиознакипроцесуфінансових важкощів, щозароджуються, тавжитизаходів довиправленняситуації йзахистуінтересів банку.Ці заходь вартоздійснитиякомогараніше,перш ніжситуаціявийдез-під контролю йвтратистанутьнеоборотними. При цьому вартоврахувати, щозбитки банку необмежуютьсялишенесплатоюборгу йвтратоюпроцентів.

>Збиток, щозавдається банку,значнобільший йвінможе бутипов'язаний із >іншимиобставинами:

—підриваєтьсярепутація банку, бовелике число .>прострочених йнепогашенихкредитівспричинитьпадіння

>довіривкладників,інвесторів й т. п.;

—збільшуютьсяадміністративнівитрати,оскільки проблемніпозичкивимагаютьособливоїуваги кредитногоперсоналу,непродуктивноївитрати години напідтримку статус-кво;

—підвищитьсяпогрозавідходукваліфікованихкадрів череззниженняможливостейїхньогостимулювання вумовахпадінняприбутковостіоперацій;

—кошти будутьзаморожені внепродуктивних активах;

—виникаєнебезпеказустрічного покличуборжника до банку, щоможе довести, щовимога банку провідкликанняпозичкипризвела його до межібанкрутства.

>Основніподії, щоможутьспричинитиприсвоєння кредиту статусу «>Спеціальний контроль»такі:

—несплатапроцентів чинеповерненняосновноїсумиборгу чиїїчастини;

—несприятлива зміну увартості забезпечення кредиту;

— болеенизькі, ніжпередбачалося,надходження на

>рахунок;

—фінансовіпоказники, щовідбиваютьнесприятливе становище. Надодаток довищезгаданихподій працівники банкуповиннітакожстежити за такими «сигналами», щоможутьнесприятливовідбитися настановищіпозичальника:

— втратаважливогоринку;

— непоновленнямитної,дистриб’юторськоїпредставницької догоди ізіншимпідприємством;

— втраталіцензії;

—триваленеповневикористаннявиробничихпотужностей;

—збої упостачанняхсировини;

—надмірнізапаси, щоможутьпослужити причиноюможливихзбитків;

—втручанняекологічноїінспекції длячасткового чи заговорили українською уногозакриттявиробництва;

—застаріваючеустаткування;

— залежність відіншого підприємства, щознаходиться Уважкомуфінансовомустановищі;

— втратавигідногоклієнта чиринкузбуту.

—різка змінувідносин з банком,небажанняспівробітничати;

—замінаключовихспівробітників;

—захопленнястворенням новихпідприємств, скуповуваннянерухомості;

—поганий станфінансовихзвітів;

—прийняттянеобґрунтованогоризику;

—установленнянереалістичнихцін напродукцію;

—повільнареакція напогіршенняринкових умів;

—слабкийопераційний контроль;

—відсутністьнаступності вкерівництві;

— втратаважливихклієнтів;

—створенняспекулятивнихзапасів;

—відстрочкизамінизастарілогоустаткування й т.ін.

 >Якщокредитнийінспекторвважає, щоділове йфінансове становищепозичальникапогіршилося доступеня, щозагрожуєможливостіпогашення кредиту, банкможезажадати відпозичальникапредставитипрограму, щовиправляєситуацію, іужитизаходів, щознижуютьризик банку.

У банку дляздійснення контролю над перебігомпогашення кредитуформуєтьсяспеціальнекредитнедосьє, дезосереджена всядокументація покредитнійугоді й усінеобхіднівідомості пропозичальника.Документигрупуються втакийспосіб;

—матеріали за кредитами (>копії кредитного договору,борговихзобов'язань,гарантійнихлистів й т. п.);

—фінансово-економічнаінформація (>фінансовізвіти,аналітичнітаблиці,податковідекларації;бізнес-плани й т. п.);

—матеріали прокредитоспроможністьклієнта (>аналітичнізвітикредитнихінспекторів,зведення,отримані відіншихбанків,відповіді назапити й т. п.);

—документи позабезпеченню кредиту (>договірзастави,документи про передач}' прав повнесках йціннихпаперах,заставні й т. п.);

—листування за кредитами (>листування ізклієнтом, записителефоннихрозмов й т. п.).

>Найбільшзагальним й частозастосовуваним убанківськійпрактицієпоказникпитомої вагипростроченоїпозичковоїзаборгованості, щохарактеризує стан запитання ізпроблемни ми йпростроченими активами.Цейфінансово-економічнийіндикаторвиступає одним із центральних прианалізірезультатівреалізаціїкредитно-інвестиційноїстратегії банкувзагалі йкредитування реального сектораекономікизокрема .

>Серйозноюпроблемоюєвідсутністьзастосовних напрактиціінструментівпрогнозування йплануваннявеличини показникапитомої вагипростроченоїпозичковоїзаборгованості банку.Особливо актуальнаця проблема длябанків, у які аудит проводитися заміжнародними стандартамифінансовоїзвітності йкерівники якіставлять заподіяннязменшення реальносформованогорійняпоказника досередньосвітової йоговеличини.

Длячіткогорозумінняпроблемивведемонаступну системупоказників, щовідбивають станбанківськоїпозичкової заборгованості.

>Поточнапозичковазаборгованість (>ППЗ) >позичковазаборгованість по основномуборгу,термін платежу поякійще не наставши.

>Простроченапозичковазаборгованість (>ПППЗ) —>позичковазаборгованість по основномуборгу, не погашенапозичальником увстановленікредитним договоромтерміни.

>Загальнапозичковазаборгованість (>ЗПЗ) — >залишок основногоборгу занаданими банкомпозичальнику кредиту ми,тобто сумаППЗ йПППЗ на даний моментпроведенняаналізупоказника.

Прискладнійдіючійподатковійсистемі, щохарактеризується великоюкількістюподатків,високими ставкамиоподаткування йдужезначнимиштрафнимисанкціями занедотриманняподатковогозаконодавства,ризикнеповернення кредитузначнозростає. Цепов'язано із тім, щокошти дляздійсненняплатежів за кредитами,можуть бутивилучені у дохід держави.

Величинасередньоїплатоспроможностіпозичальників вносити свій внесок вколиваннярозглядуваногопоказника.Чимвищийсереднівйрівенькредитоспроможності, тімбільшоюєймовірністьсвоєчасного йповногорозрахункупозичальника із банком. Таким чином,факторизовнішнього (повідношенню до банку)середовища йможливіїхнікомбінаціїможутьздійснюватидовгостроковийвизначальнийвплив наформуваннясередньоївеличинирівняпростроченоїпозичковоїзаборгованості,підвищуючи чизнижуючиїї.

Довнутрішніх (>мікроекономічних)чинниківвпливу на величинупроблемнихкредитів можнавіднести:

—використаннявищимкерівництвомстратегічних й тактичнихметодівпланування йуправліннядіяльністю банку йвідповіднопереслідування (контроль)стратегічних читактичнихінтересів;

—кваліфікація персоналу банку йзастосовувана системаперепідготовкикадрів:

—ступінькомплексності іефективністьвикористовува нихметодівмоніторингукредитів;

—рівеньузгодженості (>чіткістькоординації)дійфункціональнихпідрозділів банку впроцесістягненняПППЗ.

>Стосовнопрогнозування таплануванняпростроченоїзаборгованості можнавідзначитинаступне.

1.Прогнозування йплануваннявеличинипоказника пітомої вагипростроченоїпозичковоїзаборгованостіздійснюється вдовгостроковому йкороткостроковомуперіодах.Задачі, щовиникають укожному із них,різні зарівнем складності,застосовуванимматематичнимапаратом йточністюрішення, щодосягається.

2. Припрогнозуванні з перспективи показ нікПВєфункцієюбагатьохзмінних,обумовленихмакроекономічними (>зовнішніми) ймікроекономічними (>внутрішніми) чинниками,значначастина яківажкопіддаєтьсяпрогнознійоцінці йформалізації.

3. Укороткостроковомуперіоді врядівипадківвдаєтьсяздійснити болееточний прогноз (>планування)показникаПВ ізурахуванням двохдомінантнихзмінних:простроченоїпозичковоїзаборгованості (>ПППЗ) йпоточноїпозичковоїзаборгованості (>ПГІЗ).

Дляефективної роботи банкудоцільнимєстворенняспеціалізованогопідрозділу пороботі ізпроблемними активами. Принеобхідностіформуєтьсятакожмережадочірніх й «незалежних»підприємств,жорсткоконтрольованих банком й вікористовуваних длявирішенняконкретних завданьборотьби ізпростроченими кредитами.

Усвоїйдіяльностіпідрозділ пороботі ізпроблемними активами (чипідрозділпроблемнихактивів — ППА) виненкеруватисячиннимзаконодавством,нормативними актамиНаціонального банку України, статутом,рішеннямиправління,іншиминормативними документами банку йположенням пропідрозділ.Вартоспеціальнопідкреслити, що мовайде про роботувинятковолегальними методами, що суворовідповідаютьвимогамзаконодавства.

>Сформулюємотиповізадачі, що стояти передпідрозділомпроблемнихактивів:

— доля вформуванні йреалізаціїефективноїкредитно-інвестиційноїстратегії банку ізметоюодержання максімальногоприбутку.

—виробленняпринципів,стратегій, форм йметодівучасті банку й йогодочірніх структур уздійсненнідіяльності пороботі ізпроблемними активами.Розробка йреалізаціяможливих схемпогашенняпростроченоїзаборгованості.

>Основніпринципи, щоповинні бутизакладені ворганізацію роботи,такі:

—попередження переходу активу врозрядпроблемних — ППА (>поряд ізосновнимипідрозділами, щоведутьактивніоперації) виненбрати доля впроцедуріухваленнярішення пророзміщення активу,привносячидосвідсвоєї роботи взагальнусправу, систематичностежити за станом портфеляактивів банку йпідключатися до роботи ізпозичальником ізмоментупершоїзатримки платежу.

—повнота йкомплексністьпідходу дорозв'язанняпроблеми — банкомповиннівикористовуватися усі наданіі законом йнормативними документамизасоби дляорганізації «>масованої атаки» наборжника.

—своєчасністьвживаннязаходів — уроботі ізпроблемни ми активаминайчастішевиникаютьситуації, колинеобхіднонегайноприйнятирішення, щодозволяєповернути до 100 %заборгованості чи перевести актив з проблемного в нормальний.

—ефективністьвживаннязаходів — результатом роботипідрозділуповинне бутиреальнезростаннядоходів банку. Винен бутиприйнятий доуваги йчасовий чинник. Упрактичнійдіяльності банкнайчастішезмушениййти напоточнівтрати ізметоюдосягненнястратегічного позитивногорезуль тату.

—наростання позитивногоефекту —боржник, що неможе,розрахуватися одноразово, виненповертатиборгчастинами, але й заграфіком й подпильним контролемпідрозділу.

—вивчення йвпровадження в практику роботи банкудосвід^'вітчизняних йзарубіжнихфінансовихінститутів вобластіздійсненняоперацій позапобіганню йзниженнюризиківвиникненняпроблемнихактивів.

—здійсненняінформаційного забезпеченняструктурнихпідрозділів банкуметодичними,нормативними,інструктив ними іаналітичнимиматеріалами по всіхосновнихнапрямкахдіяльностіпідрозділ.

ППАбере доля врозробцінормативнихдокументів банку, умежахсвоєїкомпетенціїнаправляєобов'язкові длявиконанняпідпорядкованимиустановамивказівки йроз'яснення.Слідзазначити, що дорозсилання методичного матіріалу вартопідходитидоситьакуратно, боконфіденційністьінформації йможливістьнеоднозначноютлумачення директив увипадкуїхньогонесанкціонованогорозголошенняможуть привести донебажанихнаслідків йнавітьконфліктів ззовнішнімиорганізаціями.

Зтиповихзавданьвипливають йвиконуваніпідрозділомпроблемнихактивівнаступніосновніфункції:

1)здійснення комплексузаходів,пов'язаних ізроботоющодо Поверненнязаборгованості попроблемних активах, йаналітичногооблікузаборгованості, щознаходиться увідан аніпідрозділу;

2) організація йпроведення роботи із Повернення проблемноїзаборгованості, у томучислі іззалученнямфахівцівсуміжнихпідрозділів;підготовка, умежахсвоєїкомпетенції,висновку дляколегіальнихорганів банку;

3)супровідактивів відстадії переходу вгрупупроблемних доодержання конкретного результату;

4) участині, щовідноситься докомпетенціїпідрозділу,здійсненняорганізації,обліку й контролюдіяльностідочірніх структур банку, щозалучаються до роботи ізпроблемними активами.

5)здійсненнярозрахунку,нарахування й контролю за рухомсформованихрезервів наможливівтрати попозичках чиінших видахрезервів позаборгованості, що значитися увіданніпідрозділу.

>Робота ізпроблемними активамибудується у трилітрові банкипо-різному.Найбільш широкорозповсюджений принципзакріплення активу на завісься годинуіснування запідрозділом, що йогостворив. Алі практикасвідчить, щопідрозділ,який позикиєтьсямасовимиактивнимиопераціями йнайчастішемаєбізнес-план пообов'язковихобсягахрозміщення, незавждиздатний забезпечитинавітьпростиймоніторингактивів. Урезультатівтрачається годину й активможе перейти із проблемного вбезнадійний достягнення.

>Істотну роль уроботі ізпроблемними активамивідіграє подрозділстратегічногоаналізу банку, що винендаватиповнуапріорнуоцінкуможливихнаслідківрішень, щоприймаються, ізурахуваннямстратегічнихінтересів банку вцілому.

ППА винен підгримуватибезпосереднійбезперервнийоперативний контакт зюридичноюслужбою йслужбою безпеки.Лишезавдякиконсолідованимзусиллямцих таінших служб банкуможливедосягненняочікуваногоефекту вроботі ізпроблемними активами.

Однактакий виддіяльності приводити дооб'єктивнозакладеноїконфліктностіпідрозділу ізосновнимипідрозділа ми, щозаймаютьсярозміщеннямактивів.Цейконфліктмаєдвіосновні заподій.

>Першаобумовленарозходженнямпідходів доуправлінняпідрозділом йконкретним виглядомдіяльності.Усуперечпоширенійдумці внестабільнійекономіці рольстратегічногоуправління не лише незнижується, але й ізначнозростає. Увітчизнянійпрактиці, на шкода,це правило лишещебереться наозброєннякерівникамибанківських структур й банкидіютьпереважно методами, що невідповідаютьреаліямперіоду переходу доринковоїекономіки. При цьомуякщовідноснодетермінованихзовнішніхвпливів працівники банку уженамагаютьсязастосовуватипринципистратегічногоуправління, точастиніорганізаціївнутрішньої роботи банкуспостерігаєтьсятрадиційнетактичнеуправління,пов'я зане ізтвердоюдовгостроковоюрегламентацією процедур. Однак працівникипідрозділупроблемнихактивівпершимиусвідомлюють, що вроботі ізнестабільнимипозичальникаминеобхіднозастосовуватиметодисаместратегічногоуправління йстаютьпослідовнимиприхильниками цого принципу. Таким чином,виникаєконфліктміжпідрозділами, щозастосовують усвоїйроботірізніметодиуправління.Усунути чизгладитицюконфліктнуситуаціюможе лишекерівник банку,чіткорозуміючийоб'єктивністьнаявнихпротиріч йуявляєпріоритетизавдань,розв'язуваних персоналом.

Друга причинакриється нарівнівзаєминфізичнихосіб.Частинаспівробітниківпросувається послужбі й нехоче,щобінформація проїхніминуліпомилкидосягалакерівництва банку,частина, щопродовжуєпрацювати втій жякості,береже «честь мундиру».Більше того, приприйнятті дореалізаціїнестандартних схемвиникають запитання про відповідальність приневдачі й про «>розподілслави» й доля ввинагороді принаявностіуспіху. Такихвипадкахвнутрішнійконфліктзіспівробітникамиіншихпідрозділівпотенційнозакладений уїхньомунебажанні нести особистувідповідальність чиобразі за «>недовинагороду» приуспішному завершено аніоперації поповерненнюборгів.

>Істотним моментомєдовіракерівнику ППА із боцікерівництва банку,визначення йогоповноважень. В частности, уньогоповинне бути правоособистого прийому й прямогодзвінкабудь-якомукерівнику банку увипадкахвиникненнянештат нихситуацій, щовимагаютьвтручання іухваленняоперативногорішення.Таківипадкиможутьвиникати припроведенніскладнихпереговорів чи уходізасіданьарбітражного суду запозовом банку доборжника;можливі ііншіситуації.Визначальнимє й право,наданекерівникупідрозділу,представлятиінтереси банку, умежахсвоєїкомпетенції, органів,організаціях,установах йпідприємствахнезалежно відїхньогорівня,відомчоїприналежності йпідпорядкованості. Так,має бутивизначене правопідрозділувступати вробочівідносини із органами суднового іарбітражноговиробництва,службоюсудовихприставів, органамибанківськогонагляду, органамиподатковоїінспекції йміліції,правоохоронними структурами. У всіхцихвипадкахкерівник банку виненчітковизначитикомпетенціюпідрозділу й йогокерівника. Уразіпотребиповноваженняпідтверджуютьсяналежним чиномоформленим дорученням.Співробітникипідрозділуповинні матірможливістьнеформальнихконсультацій узазначених структурах, але йцедосягається, як правило,завдякиособистим контактам.

>Рішення ізпитань роботи ізпроблемними активамиприймаються накредитно-інвестиційномукомітеті (>КІК) банку. Однакслідзазначити, щодоцільнимєстворенняспеціалізованогокомітету ізпроблемними активами (>КПА).Його рольполягає вприйняттірішеньстратегічногохарактеру й ізпитань роботи ізконкретнимиборжниками,обов'язкових длявиконання всіма органами йпосадовими особами банку. Склад такогокомітетуменший зачисельністю,чимКІК, й вньоговходятькерівники банку,підрозділів (кредитно го,юридичного,економічної безпеки,стратегічногоаналізу) й ППА.Звужений складкомітетудозволяє підвищитивідповідальність йогочленів заприйнятірішення,зберегтивисокуконфіденційність прирозглядіпитань,обговорити не лишеекономічні, але йполітичні іособистісніаспекти проблем, беззатягуванняпроцедурирозгляду запитанняприйнятинеобхідністратегічнірішення,датинеобхіднівказівкипідрозділам, щозабезпечують їхньоговиконання. Приособливійзначимості пітання назасіданняКПАможутьзапрошуватисякерівникиіншихзацікавленихпідрозділів (з правомдорадчого голосу).Найбільшскладнівипадки (>схемипогашення чиреструктуризаціїборгу)можутьдодатковообговорюватися назасіданняхправління чинаглядової заради банку.

У силу того, щокомітет зпроблемнихактивівфункціонує в дискретномурежимі (>засіданняпроводяться одного разу намісяць чи в мірунеобхідності), а робота вційобласті винназдійснюватисябезперервно,можливестворенняколегіально горобочого органу —постійнодіючоїнаради ізпроблемнихактивів.Головоюнарадипризначаєтьсякерівник ППА. Членаминарадиєпредставникиюридичної іекономічної служб,підрозділустратегічногоаналізу,служби безпеки,службивнутрішнього аудиту іін. Членаминарадипризначаються, як правило, заступникикерівниківпідрозділів, у посадовіобов'язки якібезпосередньовходять запитаннязабезпечення роботи ізпроблемнихактивів.Головінарадинадаютьсяповноваженнязапрошення назасіданнябудь-якихспівробітників банку,компетентних вобговорюванихпитаннях, й постановкиїмзавдань,обов'язкових довиконання. Основ ниюметою роботинарадиєвиробленняприйнятних для банку йпогоджених >усіма службамипроектіврішень пороботі із >проблемними активами ізнаступнимвнесенням їхні на трояндглядколегіальними органами банку.

>Основоювизначенняштатноїчисельності персоналу ППАповинні статінаступніпринципи: «не числом, авмінням» й «збільшенняштатноїчисельностіможливелише принаявностігостроївиробничоїнеобхідності».Проте штатпідрозділу, виненскладати не понад 7—9 Чоловік,підібраних запринципомспеціалізації.

>Типова рекомендована структура ППА іосновніфункціональнізв'язкиданогопідрозділуможуть бутинаступними.

1.Керівникпідрозділу —головнийорганізатор, людина, щомаєнавичкикерівної роботи,схильність до системногомислення,багатийпрактичнийдосвід роботи в банку,широ київкругозір йневгамовнуфантазію.Вінособистопідтримуєробочіконтакти ізпідрозділомстратегічногоаналізу.

>Керівникпідрозділупроблемнихактивіввиконуєнаступніфункції:

—здійснюєзагальнекерівництводіяльністю йзабезпечуєчіткуорганізацію роботи ППА,організуєпланування роботи,вирішуєоперативні запитання;

— проводитисистематичнийаналіз станусправ ізпитань, щовходять укомпетенціюпідрозділу, й наїїосновіготує пропозиціїкерівництву банку,комітетам йправлінню дляприйняттярішень,спрямованих наудосконаленнядіяльності банку;

—забезпечуєрозробкуінструктивнихматеріалів, щобезпосередньостосуютьсяпевного родудіяльності, йвживаєзаходівщодовпровадження їхні у практику;

—виконуєпредставницькіфункції йприймає доля взасіданнях йнарадах, щопроводяться в банку,є членомкомітету із >проблемнихактивів йкредитно-інвестиційногокомітету із правомвирішального голосу;

—забезпечуєвзаємодію ізрізнимиструктурнимипідрозділами банку йзалучає до роботи їхніфахівців запогодженням із їхньогокерівниками;

—організує йконтролюєсвоєчасневиконаннярішеньправління,комітетів банку,дотримання правилпроведенняоперацій й забезпеченняналежного режимуконфіденційності вчастині, щостосується роботидовіреногопідрозділу.

2.Фахівецьекономічногопрофілюздійснюєоблік проблемнихактивів,складаннязвітнихдокументів,розрахунок,формування йзмінурезервів,планування йпрогнозуваннярезультатів роботи ППА.Відповідає завзаємодію ізекономіч ниюслужбою банку.

3.Фахівецьбухгалтерськогопрофілюповинний удосконалості знатібухгалтерськийоблік банку йвмітимоделювати систему проводок дляконкретноїсхеми роботи ізпроблемними активами,пропонованоїпідрозділом.Віносновнийопонентпідрозділубухгалтерськогообліку банку.Істотнимдостоїнством такогофахівцяєзнаннясистемибухгалтерськогообліку підприємства, бореалізація схем Поверненнязаборгованостіпередбачаєаналіз йврахуванняможливих їхнінаслідків дляпідприємств-боржників.

4.Фахівець кредитногопрофілю винендосконало знаті практикукредитування,нормативніматеріали банку, спеціфікудіяльностіпідприємствпромислового сектораекономіки йвміти будуватискладнісхемифінансування. Принеобхідності винензнаходитиспільнумову ізпідрозділамикредитування й проектногофінансування банку.

5.Фахівецьподатковогопрофілюмає знаті нелишебанківське, але й ікорпоративнеподатковезаконодавство.Відповідає завзаємодіюзіслужбоювнутрішнього аудиту банку.Маєповноваженнявступати вробочіконтакти ізорга нами ДПА України.

6. Юристарбітражногопрофілю —фахівецьвисокоїкваліфікації, щодаєзмогуйому вести відімені банкуконкретніспори варбітражномусуді йзахиститиінтересисвоєїсторони.Здійснюєвзаємодію ізюридичноюслужбою банку.

7.Фахівець із проблем безпеки (>економічної йфізичної)відповідає завзаємодіюзіслужбою безпеки банку йсиловими

органами державної влади.

8.Фахівець пороботі ізфіліями банку винендосконало знатіекономіко-фінансовий станпідпорядкованихустанов,особливості їхньогорегіональногофункціонування,слабкі йсильністоронипрактичноїдіяльності. Принеобхідностівникає внайбільшскладніпроблемифілії й вноситипропозиціїщодо їхньогоусунення йзапобігання.Організує вінтересах банкувзаємодію центральногоапарату йфілій ізвідповіднихпитань.

9.Фахівецьтехнічногопрофілю — тієї, комуповинні бути «коником»обчислювальнатехніка,програмування,засо бі зв'язку йбудь-якаорганізаційнатехніка.Особа, щобере у собілевовучасткутехнічної роботи,розвантажуючиінших длятворчої,продуктивної роботи.

>Природно, щокожен банкзалежно відспецифікисвоєїдіяльностіможеіндивідуальнопідходити доформування ППА,вносячи до структури тих чиіншізміни, щонайбільшповновідповідають йогопотребам.

>Характерноюрисоюспівробітниківпідрозділу винна бутиїхняздатністьзнаходитишляхивирішення — «такзробити можна» — навідміну відбільшості, щоможепояснити,чому «>церобити не можна».

>Обов'язковосліддомовитися пропринципи оплати роботиспівробітників ППА. Напрактиціпредставленідвікрайності. Упершомувипадку оплата їхнього роботи невідрізняється відсистеми йрівня оплати роботибудь-якогоспівробітника банку, що приводити доплинностікадрів, бо їхні роботавимагає великихвитратрозумових йфізичних сил,високоїпсихологічноїнапруженості, але впершомуетапі роботи ізборжником,може матірмісце й чинникособистоїфізичноїнебезпеки. У іншомувипадкуспівробітникамобіцяютьвинагороду до 50% торб,повернутих банку. Цеприємно, але й, як правило, нереально, коли справа дохід довиплативинагоро ді. Системавинагородипідрозділу виннабазуватися наоцінціступеняскладності Поверненняборгу ізурахуваннямфакторівособистогофізичногоризику,можливо,іншихфакторів йскладатиприблизно 5 %суми Повернення для великихактивів йблизько 10 % —длясередніх йдрібнихактивів.Визначеннярозмірувинагородиспівробітників ППА вартовіднести докомпетенціїїхньогокерівника, а порядокпреміюванняостаннього винен бутиобговорений йвстановленийкерівником банку.

>Вартозастерегти відствореннясистемизаохочення із безліччюпоправочнихкоефіцієнтів,останній із якііменується «>коефіцієнт нарозсудправління банку». Увипадкувдалої роботипідрозділувінстрімкозменшується йдосягає годиноювеличини, щопозбавляє будь-якогобажанняпрацювати вданому напрямі.

>Матеріально-технічнепостачанняпідрозділувідіграєсуттєву роль удосягненніефективної роботи ППА.Співробітникиповинні бутизабезпеченіукомплектованимиробочимимісцями,персональнимикомп'ютерами йтелефонно-факсовимзв'язком.Зрозуміло, щонеобхіден доступ до базданих банку (>можливо, урежимі «>читання») й доюридичних базданих.Залежно відфінансовихможливостей банкудоцільно забезпечитипідрозділхоча б одниммобільним телефоном, щоможепередаватисяспівробітниками вчерговомурежимі,пейджинговимзв'язком йавтомобілем.Якщоможливостівиділенняавтомобіля немає, токерівникаповинне бути правозамовляти йвикористовуватичерговийавтомобіль банку, бо працівникипідрозділуповинні матірможливістьшвид когопересування привиникненніситуацій, щовимагаютьтерміновихдій.Залежно відобставинможутьздобуватисяоплачувані банкомєдиніпроїзні квитки чи «>сезонки» назалізничний транспорт.Можлива оплатавикористанняособистого транспорту вслужбовихцілях.Зазначеніформиматеріально-технічного забезпечення уже давно сталинормою вроботізахіднихбанків, а в нас смердоті лишеосвоюються.

>Слідсказатидекількаслів прометоди роботипідрозділу. як правило,позичальникиподіляються втричікатегорії:

—кримінальноїспрямованості, щоспоконвічнеставлять за межі неповертатиборги;

—некримінальноїспрямованості, щопасивновідносяться до Поверненняборгу;

—некримінальноїспрямованості, котрі активновживаютьщодо Поверненняборгу.

>Говорячи пропершугрупуборжників, можнавідзначити, щоосновненавантаження в цьомувипадкулягає наюридичну службу й службу безпеки банку, а ППАпідключається до роботи настадіївиявленняяких-небудьзасобів чимайнаборжника іотриманнярішення суду про декларація прозвертаннястягнення ними.Слідзвернутиувагу тих, що дії банку в цьомувипадкуповинні бутирішучими,послідовними й кваліфікованими,щоб невтратитиможливістьповернутиборги.Говорячи пропозичальниківдругоїгрупи, вартосказати, що смердотізабезпечуютьшироке полідіяльності дляспівробітниківпідрозділу,починаючи відумовляньборжників чиздійсненнявпливу ними черезакціонерів йзакінчуючиарбітражнимпроцесомщодобанкрутства підприємства чивживаннямспільнихзаходівщодовідродженняфірми.Усезалежить відоцінки того, «чиварта овчинкавичинки»,підготовленостіспівробітників йбажання банкудомогтися реального результатущодоповного чичастковогоповерненняборгу чипереведенняситуації вменшпроблематичну, адеякихвипадках — й на цілкомнормальну.

Зтретьоюкатегорієюборжниківпрацюватилегшевсього, ймистецтвоспівробітників ППАповиннеполягати до того,щоб перевестипозичальниківдругої йнавітьпершоїгрупи втретю.Яким чином можна цогодомогтися?

Аліотутвиникаєускладнення.Припустимо, що вході роботи ізпроблемним активомодержанерішенняарбітражного суду простягненняборгу вповномуобсязі (>основнийборг,винагорода йштрафнісанкції) чизаконослухнянийпозичаль ніквизнавборги вповномуобсязі вдобровільному порядку.Припустимотакож, що банкобмежуєтьсяодержаннямнаявних уборжникакоштів йсторонивважаютьзобов'язання за договоромвиконаними чи банкзнаходитьможливістьзастосуватидоговірсесії іуступити прававимогизаборгованостітретійособі задеякурозумну суму, але йменшу, ніжзазначено врішенні суду чивизнанопозичальником.Такаситуаціяцілкомвідповідаєсформованійпрактиці. Урезультатівиходить, що банкподарувавборжникудеяку суму й винензаплатити ізнеодержанихкоштівналежніподатки. Уданомувипадку банкнеседодатковівтрати йстоїть передвибором:взяти у собіподатковийтягар йдатиможливістьпідприємствуфункціонувати далі чидомагатисяповного Поверненняборгу йрозорити йоговщент.  

>Звичайно, працівники ППАможутьзнайтивихід убудь-якійскладнійобстановці, але й перед банкомфактично завісься годинустоїтьдилема:домагатисявизнанняборгупозичальником уповномуобсязі чизвертатися варбітражний суд, як цоговимагаютьнормативнідокументи?Значнолегшедомовитися ізборжником «полюбовно» доповноївигодиобохсторін, але йніколиневідомо, як до такихкроківвіднесутьсяподатковіоргани іорганибанківськогонагляду.

>Прямий йнепрямийекономічнийефект віддіяльності ППАскладається із низькіскладових:

—фактичне Повернення проблемного чибезнадійного достягнення активу приноситипевнийдохід йдозволяє банкузновурозміститикошти вдохідних активах;

—переведення активу з проблемного вкатегоріюнадій нихдаєзмогуодержуватистійкідоходи вперіод дії активу;

 —відновленняранішестворенихрезервів надоходизбільшуєприбуток йвласнийкапітал банку:

—вивільнення персоналупідрозділівактивнихоперацій дляведенняосновноїдіяльностідозволяєсконцентруватизусилля настворенні новихнадійнихактивів;

— Повернення активуполіпшуєекономічнінормативи й показники банку йзміцнює йогоімідж якнадійного йкваліфікованого партнера привзаємодії ізпромисловим секторомекономіки.

Дотеперішнього годині напрактиціпроведеннязаходівщодо Поверненняпроблемнихкредитівсформувалисядеякітиповісхемипогашенняпроблемної йпростроченоїзаборгованості.

Схема Першого типу.Простроченазаборгованість закредитомпогашається одноразово бездодатковогокредитування йпереведенняпозичковоїзаборгованості натретю особу, але й ізвикористаннямдебіторськоїзаборгованостітретіхосібпозичальнику банку.

Для практичногозастосуваннясхеми Першого типу необхіднанаявність упозичальникадебітора,боргякогоскладає величину неменшрозмірупростроченоїзаборгованості, а йогофінансовий станоцінюється як более надійна (>стійкий), ніж упозичальника.Крім того, удебітораповинні бутикошти,цінніпапери,іншіактиви, ізякимиможепрацювати банк йринковавартість якіеквівалентнавеличиніпростроченоїзаборгованості по кредит.

Схема іншого типу. Сумапростроченоїзаборгованості по кредитпогашаєтьсяпозичальникомкоштами,отриманими зареалізованупродукцію (>послуги) відкредитоспроможноїзацікавленоїтретьої особини, щоодержує у своючергу кредит у банку.

Дана схемаможе бутизастосована привиконанні наступних умів:наявності впозичальника наскладітоварів, щокористуютьсяпопитом, чиможливостей для їхнівиробництва; увипадкувиробництва —обсягтоварів йїхніцінитакі, що їхньоговартість черезрозумнийперіод якщоеквівалентнавеличиніпростроченоїзаборгованості по кредит.

Схематретього типу.Простроченазаборгованість по кредитперетворюється втерміновупозичкову чидебіторськузаборгованість шляхомпереведенняборгу наюридичну особу, діяльністьякоїконтролюється банком. При цьому зазначенаюридична особаодержуєдеякемайнопозичальника,експлуатуючи яку можнаотриматикошти,достатні дляпогашенняпозичковоїзаборгованості.

Схематретього типумаєнаступніособливостізастосування:

— упозичальникаємайно (у томучислі ті, щоперебуває взаставі),ринковавартістьякогоменшасумипростроченоїзаборгованості. Однак йогоексплуатаціядозволяє врозумнийтермінотриматикошти,достатні дляпогашеннязаборгованості, принеобхідності ізвключеннямсуми від продаж самогомайна;

—існуєюридична особа, діяльністьякоїконтролюється банком.Вонамаєюридичні йтехнічніможливості дляексплуатації й продажмайна,причому йогокоштидозволяютьприйнятинеобхіднемайно на баланс;

—виробленапродукція (роботи,послуги)користуєтьсяпопитом наринку, асамемайноможе бути принеобхідностіпродане але й заприйнятноюціною.

Схема четвертого типу. Банквидає кредитюридичнійособі, діяльністьякоїконтролюється.Вонафінансуєпозичаль ніка (як правило,забезпечуючи йогосировиною,матеріала ми) ізметоюзавершеннявиробничого циклу.Кошти відреалізаціїготовоїпродукціїнаправляються напогашення якпростроченоїзаборгованостіпозичальника, то й кредиту,виданогопідконтрольнійюридичнійособі.

Списоквикористанихджерел

1. А. Т. Головко, У. І. Грушко таін. Системабанківського менеджменту:Навч.посібник. –Київ:Фірма «>ІНКОС» , 2004. –480с.

2.БілухаМ.Т.Теоріяфінансово-господарського контролю й ауді ту. — До.:Вища школа, 1994. — 364 з.

3.Хеддевик До. Фінансово-економічний аналіз підприємств. - До. , 1996. – 424 з.


Схожі реферати:

Навігація