Реферати українською » Банковское дело » Основні види валютних рінків


Реферат Основні види валютних рінків

Кафедраміжнародноїекономіки

>Контрольна робота

іздисципліни: «>Валютнерегулювання»


>Зміст

 

>Основнівидивалютнихринків

Завдання

Списоклітератури


>Основнівидивалютнихринків

>Валютнийринок –це системаекономічних таправовихвідносинміжспоживачами,продавцямивалюти та Державою із приводукупівлі-продажуіноземних валют,банківськихметалів,платіжнихдокументів таціннихпаперів віноземних валютах, атакожздійсненнякредитно-депозитних таіншихоперацій ізвалютою.

>Основнимиопераціями, щопроводятьсясуб'єктамиринку ізвалютнимицінностями,єобмінні (>конверсійні)операції,кредитно-депозитніоперації,інвестиції вцінніпапери,пономіновані віноземних валютах,іншіінвестиції.Обмінніопераціїтіснопов'язані ізіншимиопераціями, щопроводятьсяучасниками валютногоринку й частовикликанінеобхідністюзалучативалютніресурси чиздійснюватиінвестиції ввалюті.Крім того,обмінніоперації частопов'язані ізвиконаннямзобов'язань перед нерезидентамищодо оплатитоварів йпослуг таіншимирозрахунками.Іншими словами,обмінніопераціїпов'язані ізобслуговуваннямзовнішньоекономічноїдіяльностіпідприємницьких структур тарозрахунками увалюті, щоздійснюютьсяфізичними особами – резидентами.

Длярезидентівкраїн ізвільноконвертованоювалютоюбільшістьоперацій, щопроводяться на валютномуринку,відрізняються відзвичайнихоперацій на кредитному чи фондового ринкахнаявністю валютногоризику йпотребують дляпроведеннязнанняінфраструктури валютногоринку тамеханізмупроведенняспекулятивнихоперацій ізвалютою.Такіопераціїздійснюються черезфінансовихпосередників й непов'язані ізчисленнимизаконодавчимиобмеженнями. Дляпроведеннякредитно-депозитнихоперацій таінвестиційноїдіяльності наміжнародномуринкунеобхіднізнання тавикористанняосновних законів ймеханізмівфункціонування кредитного, фондовогоринку, основінвестиційноїдіяльності тамеханізмууправліннявалютним такредитнимризиками.

Длярезидентів Українибільшістьоперацій, щопроводяться на валютномуринку,маютьспецифіку, котраобумовленаспецифікою країнизі «>слабкою»валютою тажорсткорегульованимвалютнимринком.Проведеннябудь-якої ізвалютнихопераційпотребує відучасника валютногоринку не лишезнання основфункціонування валютногоринкувзагалі, а івивчення такваліфікованогозастосуваннячисленнихзаконодавчих танормативнихактів, щорегулюють діяльністьсуб'єктів валютногоринку. Навідміну віднекоректноїповедінки на кредитному чи фондового ринкахпорушення валютногозаконодавствапризводить убагатьохвипадках додоситьжорсткихштрафнихсанкцій,розмір яківизначається платежами увалюті,здійсненими невідповідно дочинногозаконодавства.

>Валютні ринкизалежно відобсягу, характерувалютнихоперацій й набору валют, щовикористовуються вобігу,поділяють наміжнародний танаціональні ринки.Чимвищийступіньконвертації національноївалюти, тімбільшоюміроюнаціональнийвалютнийринокінтегрується вміжнародний. Длякраїн ізвільноконвертованоювалютоювизначальнимєміжнароднийвалютнийринок, наякомурезидентиданої країниможутьздійснюватибудь-якіоперації ізвалютою. Длянашої країни, як для країни ізперехідним типомекономіки танеповністюконвертованоювалютою,характернимєдоситьжорсткорегульованийнаціональнийвалютнийринок. Структурунаціонального таміжнародноговалютнихринків подано на рис. 1.

>Рис. 1. Структура валютногоринку


>Основнимиучасникамивалютнихринківєвеликікомерційні банки,брокерськіфірми,іншіфінансовіінститути,найбільшікорпорації тацентральні банкикраїн.Безпосереднімиучасниками приукладанніугод ізвалютоювиступаютькомерційні банки,спеціалізованіброкерськіконтори таіншіфінансовіінститути, щомають правоукладати догоди ізвалютою.Цісуб'єкти валютногоринкуздійснюютьоперації ізвалютою від свогоімені засвійрахунок чи зарахунокклієнтів. До 85–95%валютнихугод, щоздійснюються навалютних ринках,припадає на банки таброкерськіфірми. Томувалютнийринок частоназиваютьміжбанківським.

>Комерційні банкипроводятьосновнийобсягвалютнихоперацій. У банкахтримаютьрахункиіншіучасникиринку.Крімзадоволення потребклієнтів банкипроводятьопераціїсамостійно зарахуноквласнихкоштів.

>Центральні банкиуправляютьвалютними резервами,проводятьвалютніінтервенції,здійснюютьвплив нарівеньвалютнихкурсів, атакожрегулюютьрівеньпроцентних ставок за внесками унаціональнійвалюті.Центральні банкизначноюміроювпливають на точкурівновагиринку.Вониможутьгальмуватипадіння національноївалюти через продажівіноземноївалюти йзменшеннясвоїхвалютнихрезервів чикупуватиіноземну валюту,підвищуючипопит нанеї тазбільшуючивалютнірезерви. Най-більшийвплив насвітовівалютні ринкимаютьцентральні банки США (>Федеральнарезервна система),Германії (Бундесбанк),ВеликоїБританії (БанкАнглії).

>Валютніброкерськіфірмизводятьпокупців йпродавціввалюти таздійснюютьміж нимиконверсійні такредитно-депозитніоперації. Засвоєпосередництвоброкерськіфірмиотримуютькомісійні увигляді відсотка відсуми догоди.Брокерськіфірми такомерційні банкиволодіютьінформацією провалютнікурси йберуть доля вформуванніпоточних,форварднихвалютнихкурсів тапроцентних ставок.

>Великікорпорації, котріздійснюютьзовнішньоторговіоперації,підтримуютьстійкийпопит на валюту (>імпортери) йпропозиціювалюти (>експортери), атакожрозміщують йзалучаютьвільнівалютніресурси. як правило,цісуб'єктиринку прямого доступу навалютнийринок немають, апроводятьоперації черезкомерційні банки.

>Крімкомерційнихбанків, котрівідіграютьголовну роль на валютномуринку,значнийобсягвалютнихоперацій наринкупроводятьтакожіншіфінансовіінститути –інвестиційнібанківськіфірми,страхові таінвестиційнікомпанії,пенсійніфонди. Останнізалучаютьвільнівалютніресурси,здійснюютьінвестиції врізних валютах,проводятьхеджуваннястроковими контрактами,купують тапродають валюту ізметоювиконаннясвоїхзобов'язань передіншимисуб'єктамиринку.

>Фізичні особинипроводять на валютномуринку широкий, спектрнеторговихоперацій. Цезакордонний туризм,переказизаробітної плати,пенсій,гонорарів,купівля та продажівіноземноївалюти.

>Валютнийринокєдужеконкурентнимпозабіржовимринком.Ринокпереважноорганізований якоптовий, наякомусотнідилерів-банківкупують-продають валюту, щофактичноявляє собоюкупівлю-продаждепозитів,пономінованих віноземних валютах.Юридичні тафізичні особиникупують валюту удилерів валютногоринку нароздрібномуринку зароздрібнимицінами, котрівищі відоптових.

Урядікраїнфункціонуютьвалютнібіржі, дофункцій які входитиздійсненняобміну валют длясуб'єктівринку йформуванняринкового валютного курсу.Встановлений набіржових торгах курсназиваютьофіційнимвалютним курсом.

>Угоди ізвалютоюучасникиринкуукладають як набіржовому, то й напозабіржовомувалютних ринках.Основначастинаугод ізвалютоюукладається напозабіржовомуміжбанківськомуринку.Більшістьвалютнихоперацій, щопроводяться наринку,маютьспекулятивний характер.Одніторговцівалютоюбезперервнопротягом днякупують-продають валюту ізметоюотриманняприбутку віднезначнихколиванькурсів.Іншівибираютьнадійнішіпозиції йутримують їхньогопротягом болеетривалого години.

>Обсягиторгів назовнішньомуринкукратнімільйонамдоларів.Щоденніобсягиугод наміжнародному валютномуринкувимірюються втрильйонахдоларів.Більшачастинаугодукладається США таєвро.Близько 40% –це догоди ізіншими валютами, котрітакож частоукладаються припосередництвідолара чиєвро.Наприклад, уразіпотребипродатинімецькі марки йкупитиєниспочаткуобмінюють марки надолари,потім задоларикупуютьєни.

>Чим болееліквіднийринок, тімменшийрозривміж курсамипопиту тапропозиції.Причому на початку днярозривміж курсами, як правило,менший,ліквідністьринку вищий.Межіколиванькурсів валют наєвроринкустановлять 2–6% (длябільшості валют –близько 2%, для нових валют – до 6%).

Затериторіальноюознакоювалютнийринокподіляють напівнічноамериканський,європейський тадалекосхідний ринки.Найбільшимиміжнароднимивалютно-фінансовими центрами наєвропейськомуринкувиступають Лондон,Цюріх,Франкфурт-на-Майні, Париж; уПівнічнійАмериці – Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Сан-Франциско; вАзії –Токіо,Сінгапур, Гонконг.

>Валютні ринкифункціонуютьцілодобово. Свою роботу смердотіпочинають наДалекомуСході вНовійЗеландії,потімпроходятьпослідовногодинніпояси – вСіднеї,Токіо,Франкфурті-на-Майні,Лондоні ізакінчують біляНью-Йорці таЛос-Анжелесі.Відлікгодиннихпоясівтрадиційноведеться віднульовогомеридіану, що проходити черезГринвіч (>передмістя Лондону), а годинумаєназвусвітового, чи GMT (>Greenwitch Meridian Time).

>Національнівалютні ринкипрацюють, як правило, 8–9 рік.Зручнерозташування України всередньому вартовпоясідаєзмогуукраїнським банкам узвичайніробочігодинизв'язуватисьмайже ізусімавалютно-фінансовими центрами: із ранку допівдня можназв'язатись ізТокійським центром,Лондонськийринокпочинаєпрацюватиприблизно із 10.00 закиївським годиною, а после 15.00починаютьсяоперації в Нью-Йорку.


>Практичне заподіяння

 

>Завдання 4

>Німецькафірмамаєдочірнюкомпанію в Україні,сумарніактивиякої на 01.01.2008склалиUAH 15 млн.

01.01.2008офіційнийвалютний курсEUR/UAH=4,4550.

01.01.2008офіційнийвалютний курсEUR/UAH=4,5950.

>Сумарнавартістьактивівдочірньоїкомпаніїзалишиласятією ж.

>Визначити:

1. Наякий вид валютногоризикунаражаєтьсяматеринськафірма?

2.Потенційнийприбуток (>збиток)німецькоїкомпанії у зв'язку ізвиникненням валютногоризику.

>Відповідь:

1.Материнськафірманаражається на цей вид валютногоризику –трансляційнийризик

2.Потенційнийприбуток (>збиток)

>Розрахуємовартістьактивів віноземнійвалюті на 01.01.2008

15000000:4,4550=3367003,37 EUR

>Розрахуємовартістьактивів віноземнійвалюті на 01.01.2009

15000000:4,5950=3264417,85 EUR

>Потенційнийзбиток:

3367003,37–3264417,85=102585,52 EUR


Списоклітератури

1.Бездітко,Ю.М.Валютнерегулювання [Текст]:навчальнийпосібник /Ю.М.Бездітко,О.О.Мануйленко, Г.А. Стасюк. – Херсон:Олді-плюс, 2004. – 272 з.

2.Валютнерегулювання [Текст]:навчальнийпосібник /Ю.М.Бездітко,О.О.Мануйленко, Г.А. Стасюк. – Херсон:Олді-плюс, 2004. – 272 з.

3. Дзюблюк, О.В.Валютна політика [Текст]:підручник / О.В. Дзюблюк. – До.: Знання, 2007. – 422 з.

4.Інфраструктура валютногоринку України [Текст] / Ю.В.Сенейко //Регіональнаекономіка. – 2006. – №4. – З. 199–207

5.Правовіосновизовнішньоекономічноїдіяльності [Текст]:навчальнийпосібник /Мін-воосвіти й науки України; ред.Л.С.Сміян. – До.:КНТ, 2008. – 416 з.

6.Ринокфінансовихпослуг [Текст]:навчально-методичнийпосібник /Держ.вищийнавчальний заклад «>УАБС НБУ»,Каф-рафінансів;сост. В.Л.Пластун. –Суми:УАБС НБУ, 2007. – 166 з.


Схожі реферати:

Навігація