Реферати українською » Банковское дело » Моніторинг фінансовіх операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"


Реферат Моніторинг фінансовіх операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

>Моніторингфінансовихопераційкомерційного банку ">Фінанси та кредит"

Домоніторингуфінансовихоперацій КБ ">Фінанси та кредит"відносятьсязапобігання та захист ізметоюборотьби ізвідмиванням грошей тафінансуваннямтероризму.Методи йспособивідмивання грошейзмінюютьсявідповідно дорозвиткуконтрзаходів.Останнімироками група із розробкифінансовихзаходівборотьби ізвідмиванням грошей (FATF)виявляладедаліскладнішікомбінаціїспособів,зокрематакі, якактивізаціявикористанняюридичнихосіб дляприхованнясправжньоївласності й контролю за доходами,одержанимизлочинним шляхом, таактивізаціявикористанняпрофесіоналів длянаданняконсультацій йсприяння увідмиваннікримінальнихдоходів.Ціфактори, щопоєднуються іздосвідом,набутим українах й натериторіях, котрі неспівпрацюють у сферізапобігання тапротидіїлегалізації (>відмиванню)доходів,одержанихзлочинним шляхом, атакож ряднаціональних таміжнароднихініціативзумовилиперегляд йперевірку сорокрекомендацій FATF ізметоюпосиленняпротидіївідмиванню грошей йфінансуваннютероризму в новихумовах.Нині FATFзакликає усі країнивжити необходимихзаходів дляприведення їхньогонаціональних системстосовноборотьби ізвідмиваннямдоходів,одержанихзлочинним шляхом, йфінансуваннямтероризму увідповідність ізновимирекомендаціями FATF таефективного їхньогоздійснення.

FATF -міжурядовий орган,якийвизначаєстандарти тарозробляєполітику ізметоюборотьби ізвідмиванням грошей тафінансуваннямтероризму. Насьогодні у склад входити 33 члени: 31країна та 1 уряд, 2міжнародніорганізації, атакож понад 20спостерігачів: 5регіональнихорганів FATF та понад як 15іншихміжнароднихорганізацій чиорганів.Процесперегляду сорокрекомендацій,якийпроводився ізметоювищезгаданоїперевірки, був широким,відкритим длячленів FATF, нечленівцієїорганізації,спостерігачів,фінансового таіншихсекторівзаінтересованихсторін.Цейконсультаційний процес давшизмогунакопичити великийобсягінформації, якої було бповністювраховано впроцесіперегляду.Переглянуті сорокрекомендаційзастосовуються не дуже довідмивання грошей, а і дофінансуваннятероризму, й разом ізвісьмомаспеціальнимирекомендаціями ізборотьби ізфінансуваннямтероризмустворюютьрозширену,вичерпну йпослідовну структурузаходів уборотьбі ізвідмиванням грошей йфінансуваннямтероризму. FATFвизнає, що країнимаютьрізніправові тафінансовісистеми, а чи неможутьвживатиідентичнихзаходів длядосягненняспільної мети, особливо щостосується деталей. Томурекомендаціямивстановлюєтьсямінімумстандартів дляімплементаціїрішеннявідповідно до умів країни йконституційних рамок.Рекомендаціямиохоплюютьсяусі заходь, котріповиннівживатися вмежахсистемикримінальноїюстиції йрегулятивноїсистеми, атакожпревентивні заходь дляфінансовихустанов тадеякихіншихпідприємств й сфердіяльності, а й у сферіміжнародногоспівробітництва.Базові сорокрекомендацій FATF булирозроблені у 1990році якініціативащодоборотьби ізпротиправнимвикористаннямфінансових систем особами, котрівідмиваютьгроші,одержані відреалізаціїнаркотиків. У 1996роцірекомендаціївперше булипереглянуті ізметоювідображеннятипіввідмивання грошей, котрізмінюються. Сорокрекомендацій уредакції 1996 року булисхвалені более як 130країнами йєміжнародним стандартом у сферіборотьби ізвідмиванням грошей. Ужовтні 2001 року FATFпошириласвій мандат на запитанняфінансуваннятероризму йзробилаважливийкрок,підготувавшивісімспеціальнихрекомендаційщодоборотьби ізфінансуваннямтероризму.Цірекомендаціїмістять комплексзаходів,метою якієпротидіяфінансуваннютерористичнихактів татерористичнихорганізацій, йдоповнюють сорокрекомендацій.

Сорокрекомендаційвизначаютьзагальні засадизаходівборотьби ізвідмиванням грошей йпризначені дляуніверсальногозастосування.Вонидаютьповнийнабірконтрзаходівщодовідмивання грошей йохоплюють системукримінальногозаконодавства та системупримусовоговиконаннязаконодавства,фінансову систему таїї нормативно -правову базу, атакожміжнароднеспівробітництво.

Сорокрекомендаційвизнані,прийняті йухваленібагатьмаміжнародними органами.Рекомендації неєскладними й невикликаютьтруднощів, смердоті необмежують свободуздійсненнязаконнихоперацій й незагрожуютьекономічномурозвитку.Згаданірекомендаціївизначаютьпринципидій йнадаютькраїнампевнугнучкість уреалізаціїцихпринципів згідно із їхньогоспецифічнимиумовами таконституційною базою. Хочарекомендації неєміжнародноюконвенцією,обов’язковою длявиконання, багатокраїн світу взяли у собізобов’язання боротися ізвідмиванням грошей шляхомреалізації Сорокарекомендацій.

>Середосновнихзобов’язань,уміщених вРекомендаціях, котрінеобхідноефективнореалізувати,такі:

>Криміналізаціявідмивання грошей,отриманих у важкихзлочинів (>рекомендація 4) таприйняття законів проарешт таконфіскаціюкоштів,отриманихзлочинним шляхом (>рекомендація 7).

>Зобов’язання дляфінансовихустановздійснюватиідентифікацію всіхсвоїхклієнтів, у томучислібудь-якихосіб, до якіперейшлапевнавласність, таналежневеденняобліку (>рекомендації 10 та 12).

>Вимога дофінансовихустановповідомлятикомпетентнимнаціональним органам пропідозріліоперації (>рекомендація 15) тазапроваджуватишироке колозаходіввнутрішнього контролю (>рекомендація 19).

>Адекватнісистеми контролю танагляду задіяльністюфінансовихустанов (>рекомендації 26-29).

>Необхідністьпідписанняміжнароднихугод таприйняттянаціональногозаконодавства, яку бі далозмогукраїнамздійснюватиоперативну йефективнуспівпрацю на всіхрівнях (>рекомендації 32-40)

Сорокрекомендацій тавісімспеціальнихрекомендацій FATF буливизнаніМіжнароднимвалютним фондом таСвітовим банком, якміжнародністандартиборотьби ізвідмиванням грошей тафінансуваннямтероризму.

>Основнимелементом уборотьбі ізвідмиванням грошей йфінансуваннямтероризмуєнеобхідністьмоніторингу системкраїн щодо їхнівідповідностівимогамміжнароднихстандартів.Взаємнаоцінка, проведена FATF тавідповіднимирегіональнимиорганізаціямистосовно розробкифінансовихзаходівборотьби ізвідмиванням грошей, атакожоцінки,проведеніМіжнароднимвалютним фондом таСвітовим банком,єнадзвичайнонеобхідниммеханізмом забезпеченняефективноїімплементаціїрекомендацій FATF всімакраїнами.Уповноваженим банкам нерекомендуєтьсявстановленнякореспондентськихвідносин ізвідкриттямкореспондентськихрахунків вбудь-якійвалюті із банкамизареєстрованими вофшорних зонах:

1. Для забезпеченняналежноїреалізаціїфункціїсуб'єктапервинногофінансовогомоніторингу банкстворюєпрограмуідентифікації йвивченнябанків-кореспондентів (даліклієнтів) банку, Якаперш наможевключати:

а) порядокздійсненняпервинноїідентифікаціїклієнта под годинувстановленнявідносин із ним;

б) заходь поуточненнюінформації проклієнта й порядок їхньогопроведення;

до ладу забезпечення документальногофіксуванняінформації проклієнта;

р) порядок такритеріїкласифікаціїбанківвідповіднооцінціризикупроведення нимиоперацій, котріможуть бутипов'язані ізлегалізацією (>відмиванням)прибутків,отриманихзлочинним шляхом чифінансуваннямтероризму;

буд) порядокпроведеннязаходів поперевірціінформації проклієнта чи особу, котрадіє від йогоімені, увипадкувиникненнясумнівівїїдостовірності ізврахуваннямризикупроведення такимклієнтомоперацій полегалізаціїприбутківотриманихзлочинним шляхом;

>є) заходь пододатковомувивченнюклієнта та порядок їхньогопроведення.

>Під годинуреалізаціїпрограмиідентифікації тавивченнясвоїхклієнтів банквідносносвоїхклієнтівформує та Ведевідповідніанкети. Банкможеприйнятирішеннявідноснонедоцільностіведення анкетвідноснокатегорійклієнтів, щоздійснюютьоперації, котріскладаютьнизькийризик їхньоговикористання ізметоюлегалізаціїприбутків,отриманихзлочинним шляхом. Анкетаєвнутрішнім документом банку йможеміститиінформацію,отриману банком за результатамиідентифікації тавивченняклієнта,результатианалізу йогооперацій, атакожвисновки банкувідноснорепутаціїклієнта таоцінкиризикуздійснення нимоперацій полегалізаціїприбутківотриманихзлочинним шляхом. Анкетаформується за результатамиздійсненняпочатковоїідентифікаціїклієнта наетапівстановленнявідносин із ним.Інформація, Якаміститься ванкеті,уточнюється впроцесівивченняклієнта в порядкувстановленому банком. Банкотримує відклієнтавідомості тадокументи, щодаютьзмогуідентифікувати тавивчитиклієнта.Цідокументиповинні бутидіючими таміститидостовірнуінформацію одну годину їхньогопред'явлення банку.Ідентифікаціяклієнтаздійснюється наосновіоригіналівдокументів,пред'явленихклієнтом, чиналежним чиномзавіренихїхніхкопій, а й увипадкунеобхідності наосновіінформації,отриманої відорганів державної влади,банків,іншихюридичнихосіб й за результатамипроведеннязаходів позборуінформації проклієнта ізіншихджерел.Наданняклієнтомналежним чиномзавіренихкопійдокументів,копійнаданих ниморигіналівдокументів, таіншідокументи, котрієосновою для йогоідентифікаціїповиннізнаходитись всправіклієнта йзберігатись протягомтермініввизначенихзаконодавством України. Увипадкувиникненнясумнівіввідноснодостовірностівідомостей чидокументів,наданихклієнтом банк ізурахуванням ступеняризикуздійсненихцимклієнтомоперацій полегалізаціїприбутків,отриманихзлочинним шляхом.Приймаєміривідносноперевіркинаданихклієнтомвідомостей тадокументів.Під годинувстановленнякореспондентськихвідносин банкз'ясовує, чивиконуєкореспондентналежним чиномміри попопередженнюлегалізації (>відмиванню)прибутків,отриманихзлочинним шляхом. Банку нерекомендуєтьсявстановлюватикореспондентськівідносини ізфінансовимиустановами-нерезидентами, котрі неприймаютьналежніміри дляпопередженнялегалізації (>відмивання)прибутків,отриманихзлочинним шляхом.

Банкоцінюєризикипроведеннякореспондентомоперацій полегалізації (>відмиванню)прибутківотриманихзлочинним шляхом йфінансуваннямтероризму. За основуоцінки такогоризикувзятікритерії:наявністьконтрагенів-резидентівкраїн, про які іздостовірнихджерелвідомо, що смердоті:

недотримуютьсязагальноприйнятихстандартів уборотьбі ізлегалізацією (>відмиванням)прибутків,отриманихзлочинним шляхом;

непередбачаютьрозкриття чинаданняінформаціївідноснофінансовихоперацій;

невиконуютьрекомендаційгрупи розробкифінансовихзаходів поборотьбі ізвідмиванням грошей (FATF);

>єкраїнами в якіпроходятьвійськові дії;

>єофшорнимитериторіями;

>єкраїнами (>територіями) котрі неприймаютьучасті уміжнародній співпрацю у сферізапобігання тапротидіїлегалізаціївідмиваннюприбутківотриманихзлочинним шляхом йфінансуваннятероризму.

Уфінансовійопераціїприймає доля особа, щовиступаєособою, Яказаймає (>займала) посаду, щомаєвеликівладніповноваження (>керівний склад центральних тамісцевихорганів державноївиконавчої влади, місцевого самоврядування,комірокполітичнихпартій), чивиступає членом сім'їтакої особини: (>єюридичноюособою, котра який бувфінансовимпідприємствомнадаєпослуги проздійсненнягрошовихпереказів,операції пооплатічеківгрошовоюготівкою;єюридичноюособою, Яказаймаєтьсятуристичноюдіяльністю;єюридичноюособою, Яказдійснюєзовнішньоекономічніоперації;єюридичноюособою, щовиступаєблагодійноюгромадськоюорганізацією (>кріморганізацій, котрідіють подгасломвідомихміжнароднихорганізацій);єюридичноюособою, Якаотримуєфінансовудопомогу віднерезидентів України, чинадаєфінансовудопомогу нерезидентам України).

>Класифікаціяклієнтіввідносноризикуздійснення нимиоперацій полегалізаціїприбутківотриманихзлочинним шляхом,здійснюється банком ізврахуванням їхнірепутації,сфери таперіодудіяльності наринку. Банкуточнюєінформаціюстосовноідентифікації тавивченняклієнта нерідше самогорік,якщоризикпроведенняклієнтомоперацій полегалізації (>відмиванню)прибутків,отриманихзлочинним шляхом,оцінюється банком як великий. Дляіншихклієнтівтермінуточненняінформації не виненперевищуватитрьох років.Обов'язковеуточненняінформаціїстосовноідентифікації тавивченняклієнта проводитися банком увипадку:

а)змінивласникаважливоїучасті;

б)зміноюмісцеперебуваннявласникарахунку;

в)внесеннязмін вустановчідокументи;

р)закінченнятерміну діїподанихдокументів.

>Якщоризикпроведенняклієнтомоперацій полегалізації (>відмиванню)прибутків,отриманихзлочинним шляхом,оцінюється банком яквисокий, тоопераціям такогоклієнтуприділяєтьсяпідвищенаувага.

>Під годинуідентифікації тавивченняклієнтаризикздійсненняякимоперацій полегалізаціїприбутківотриманихзлочинним шляхомоцінюється банком, яквисокий, банкприймаєміривідносноперевіркинаданоїклієнтомінформації.Якщоклієнтвідповідаєвідмовоюнадатипредставнику банкуінформацію для йогоідентифікації чинавмисненадаєнеправдивісвідчення про собі: те банквідповідаєйомувідмовою вобслуговуванні.

Зметоюідентифікації тавивченняклієнта -юридичної особини банкможеідентифікувати котраприймаєважливу доля вційюридичнійособі,маєпрямий чипосереднійвплив нанеї, атакожосіб, котрімають праводаватиобов'язкові дляюридичнихосібвказівки чиіншим чиноммаютьможливістьвизначати йогорішення (>реальнівласники) йотримуютьекономічнукористь відїїдіяльності. Увипадкуненаданняклієнтомнеобхідноїінформації чидокументівнавмисногопред'явленнянеправдивихвідомостей про собі банквідповідаєвідмовоюклієнту увідкриттірахунку чи йогообслуговуванні.Якщо под годинуздійсненняідентифікаціїклієнтавиникаємотивованийсумнівстосовнонадання нимнедостовірноїінформації, чинавмисногонадання ізметоювведення воману, то банкможенадатиінформацію профінансовіоперації цогоклієнтауповноваженому органу.

Порядокреєстраціїфінансовоїоперації, котрапідлягаєфінансовомумоніторингу:якщопрацівник банку до чи послездійсненняфінансовоїопераціїз'ясовує, що вонпідлягаєфінансовомумоніторингу, то ми непізнішезакінченняробочого дня,відповідновнутрішнім процедурам банкуповідомляє процевідповідальномупрацівнику (>особі, Якавиконує йогофункції)якийприймаєрішення пронеобхідністьреєстраціїцієїоперації.

>Реєстраціяфінансовихоперацій, котріпідлягаютьфінансовомумоніторингу,здійснюються увідповідномуреєстрі,якийформується таведеться банком йєелектронним документ омвизначеноїструктури. Формат й структурареєстру та порядокреєстраціїфінансовихопераційреєстріввизначаютьсявідповідальнимпрацівником банку ізврахуваннямвимогдіючогозаконодавства України.

>Реєстрфінансовихоперацій, котріпідлягаютьфінансовомумоніторингує документом ізобмеженим доступом. Порядок та режим доступупрацівника банку вреєстрвстановлюєтьсявідповідальнимпрацівником банку.Відповідальнийпрацівник банку (>філіалу)несе особисту відповідальність за захистреєстру відзнищення,несанкціонованого доступу,модифікації чивикривленняданих.

>Корегуванняданих, котрівнесені вреєстр недопускається. Увипадкунеобхідностівиправленняпомилкововнесених вреєстрданихстосовноокремоїфінансовоїоперації вінформаційному рядкуреєстру вякомумістятьсявідомості процюоперацію,робитьсявідмітка про йогоанулювання, ареєстрдоповнюєтьсяновимзаписом процюоперацію.

Дляреєстраціїфінансовоїоперації, Якапідлягаєфінансовомумоніторингу, вреєстрвносятьсятакідані,пов'язані ізцієюоперацією: (>порядковий номерреєстраціїфінансовоїоперації вреєстрі із початку календарного року;унікальний номероперації всистеміавтоматизації банку (за йогонаявності); дата надходженнярозрахункових чиіншихдокументів, котрієпідставою дляздійсненняоперацій; сумаоперації увалютіїїпроведення таїїеквівалент внаціональнійвалюті поофіційному курсугривні доіноземноївалюти,встановленому НБУ на деньпроведенняоперації;назваюридичної особини, котраздійснюєоперацію таідентифікаційний номер (код)цієї особини;ПІБфізичної особини чиназваюридичноїособи-контрагента (за йогонаявності); видоперації;назва, номер та датапервинного документа наосновіякогоздійснюєтьсяоперація;ознака (>ознаки)операції поякій вонпідлягаєфінансовомумоніторингу;ПІБпрацівника щоповідомив процюоперацію;ПІБпрацівникаякийвнісінформацію процюоперацію вреєстр.

>Вказанаінформація профінансовуоперацію винна бути внесений уреєстрякомогашвидше, але й непізнішенаступногоробочого дня із годиниотримання банкомрозрахункових чикасовихдокументів чивиявленняпрацівником банку фактупроведенняоперації, котрапідлягаєфінансовомумоніторингу.

За результатамивживаннязаходів поз'ясуваннюсуті та метипроведенняклієнтомоперацій, Якапідлягаєвнутрішньомуфінансовомумоніторингу,данні процюоперацію,доповнюютьсяінформацією проприйнятевідповідальнимпрацівникомрішеннястосовно:проведення чивідмови відїїпроведення;надання чиненаданняуповноваженому органуінформації процюоперацію.

>Рішення пронадання чиненаданняуповноваженому органуінформації профінансовуоперацію, котрапідлягаєфінансовомумоніторингу,приймаєтьсявідповідальнимпрацівником банкувідповідновнутрішнім процедурам банку,закріпленого в правилахвнутрішньогофінансовогомоніторингу банку.


>Література

1.Гуржій, Про.Копиленко, Я.ЯнушевичБоротьба ізвідмиваннямкоштів:правовий,організаційний тапрактичний аспект:Посібник. - До.:Парлам.в-во. 2005. - 216 з.

2. Про.Романченко Рольсучасного банку вборотьбі ізлегалізацієюдоходів,одержанихзлочинним шляхом //Вісник НБУ. - 2004 р. - №1. -C.55-57.

3. Поматеріалам сайтуsdfm.gov.ua/.

4. Поматеріалам сайтуoecd.org/fatf/.

5. Наказ № 785 від16.06.2004р. "Прозатвердження Програмиздійсненняфінансовогомоніторингу, Програмиідентифікаціїклієнта, Програминавчання та Правилвнутрішньогофінансовогомоніторингу в банку".


Схожі реферати:

Навігація