Реферати українською » Банковское дело » Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізічніх ОСІБ в Україні


Реферат Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізічніх ОСІБ в Україні

>Університетбанківської справНаціонального банку України

>Інститутмагістерської тапіслядипломноїосвіти

>РЕФЕРАТ

іздисципліни ">Гарантуваннявкладівфізичнихосіб"

на задану тему:

">Наглядовіфункції Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб в Україні"

Студентки

>заочноїформинавчання

>групи506БСмз

ТаланчукМаїСергіївни

>Київ 2010


План

>Загальніположення Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб

>Завдання танаглядовіфункції фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб

>Доцільністьнадання новихповноваженьнагляду Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб


>Загальніположення Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб

У 1998році Президентом України бувпідписаний Указ “Про заходьщодозахисту правфізичнихосіб -вкладниківкомерційнихбанків”,яким було бзатвердженеПоложення про порядокстворення Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб,формування тавикористання йогокоштів.

20вересня 2001 рокуВерховна Рада Україниприйняла Закон України "Про Фондгарантуваннявкладiвфiзичнихосiб",якийнабувчинностi 24жовтня 2001 року.

Фондєдержавною,спеціалізованоюустановою, котравиконуєфункції державногоуправління у сферігарантуваннявкладівфізичнихосіб.

>Основноюціллюдіяльності Фонду в Україніє захист прав таінтересівфізичнихосіб -вкладниківбанків,філійіноземнихбанків.

>Керiвним органом Фондуєадмiнiстративна рада, Якаформується шляхомделегування у склад двохпредставникiвКабiнетуМiнiстрiвУкраїнi, двохпредставникiвНацiонального банкуУкраїнi та одногопредставникаасоцiацiїбанкiв.

Фондгарантуєвкладигромадян, котрірозміщені уучасниках (>тимчасовихучасниках) Фонду внаціональній таіноземнійвалюті,включаючивідсотки, врозмірівкладів, але й не понад 150 000 грн. по вклади укожному банку,філіїіноземного банку на деньнастаннянедоступностівкладів.Вклади до 1гривні невідшкодовуються.

>Вкладникинабувають декларація проодержаннягарантованоїсумивiдшкодування за внесками зарахуноккоштiв Фонду вгрошовiйодиницi України із днянастаннянедоступностiвкладiв.

УУкраїнiучасниками Фондує банки,філіїіноземнихбанків,якiмаютьбанкiвськулiцензiю на правоздiйснюватибанкiвськудiяльнiсть тасвiдоцтвоучасника Фонду. ВАТ ">Державнийощадний банк України" неєучасником Фонду.

>УчасникимаютьСВIДОЦТВОучасника Фонду

Уразіпорушенняучасником Фондувимог Закону України “Про Фондгарантуваннявкладівфізичнихосіб” банк,філіяіноземного банку перекладатися докатегоріїтимчасовогоучасника Фонду, щопiдтверджуєтьсядовiдкоютимчасовогоучасника.

Банки -тимчасовiучасникимаютьДОВIДКУтимчасовогоучасника Фонду

Фонд невідшкодовуєгарантовану суму за внескамифізичнихосіб у банку,філіїіноземного банкупереведеному докатегоріїтимчасовогоучасника Фонду,якщоцівклади булизалучені ним іздатиотриманняповідомлення пропереведення його докатегоріїтимчасовогоучасника Фонду.Післяпереведення докатегоріїтимчасовогоучасника банк,філіяіноземного банкузобов’язанийпопереджати уписьмовійформіфізичнихосіб приукладенні із ними новихугод назалученнявкладів, про ті що Фонд негарантуєвідшкодування зацими внесками.Двічі нарік Фондпублікує вофіційнихзасобахмасовоїінформаціїреєстручасників (>тимчасовихучасників) Фонду.Iнформацiя прозмiни вреєстрiпублiкуєтьсядодатковопротягом 14календарнихднiвпiслявнесеннязмiн.

>Завдання танаглядовіфункції фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб

Фондєюридичноюособою,маєвідокремленемайно, якуєоб'єктом права державноївласності йперебуває у йогоповномугосподарськомувіданні.

Фондєекономічносамостійноюустановою, котра не так наметіодержанняприбутку,маєсамостійний баланс,поточний таіншірахунки вНаціональному банку України.

Усвоїйдіяльності ФондкеруєтьсяКонституцією України,чиннимзаконодавством тадіє напідставіПоложення про Фондгарантуваннявкладівфізичнихосіб, яку затверджуєтьсяКабінетом міністрів України таНаціональним банком України.

>Основнимизавданнями Фондує:

забезпеченнязахисту правфізичнихосіб -вкладниківбанків -учасників (>тимчасовихучасників) Фонду шляхомвідшкодування зарахунок йогокоштіввкладів,включаючивідсотки, уразінастаннянедоступностівкладів;

>здійсненняорганізаційно-управлінськихзаходів ізметою забезпеченнявиплативкладникам торбвідшкодуваннявтрат;

забезпеченнянадходження таакумуляції торбзборів ізбанків -учасників (>тимчасовихучасників) Фонду таіншихкоштів,призначених дляздійсненнявідшкодуваннявтрат;

забезпеченняцільовоговикористаннякоштів, щознаходяться нарахунках Фонду.

Фондвідповідно допокладених наньогозавдань:

1)відшкодовуєкожномувкладнику банку -учасника (>тимчасовогоучасника) Фондувтрати урозмірі,визначеномувідповідно в Україну "Про Фондгарантуваннявкладівфізичнихосіб";

2) проводитиперевірку:

>правильностірозрахунків таконтролюєсвоєчасність йповнотуперерахуваннязборів банками -учасниками (>тимчасовимиучасниками) Фонду;

>діяльностібанків -учасників (>тимчасовихучасників) Фонду, до тогочислі ззалученням ізцієюметоюнезалежнихекспертів зарахунок йогокоштів;

3)бере доля вперевірках, котріпроводятьсяНаціональним банком, ізпитань, що належати докомпетенції Фонду;

4)порушує передНаціональним банком запитання прозастосування добанків -учасників (>тимчасовихучасників) Фондузаходіввпливу уразіпорушення ними норм Закону України "Про Фондгарантуваннявкладівфізичнихосіб";

5)застосовуєбезпосередньо добанків -учасників (>тимчасовихучасників) Фонду заходьвпливу,передбачені Законом України "Про Фондгарантуваннявкладівфізичнихосіб";

6)забезпечуєвикористаннявласнихкоштів за їхньогоцільовимпризначенням;

7)одержує відНаціонального банкуінформацію,необхідну длявиконання Фондомфункцій, щопередбачені Законом України "Про Фондгарантуваннявкладівфізичнихосіб" тацимПоложенням (далі -функції Фонду);

8)визначаєобов'язковіформизвітності длябанків -учасників (>тимчасовихучасників) Фонду;

9)публікує вофіційнихзасобахмасовоїінформації:

>двічі нарік станом на 1 января й 1 июлязвіт про свою діяльність,реєстрбанків -учасників (>тимчасовихучасників) Фондупротягом одногомісяця послезазначенихтермінів;

10)подаєрічнийзвіт разом ізаудиторськимвисновкомКабінетові міністрів України йНаціональному банку до 1 июля року, щонастає зазвітним;

11)встановлює длябанків -учасників (>тимчасовихучасників) Фонду увизначеному ним порядкуобов'язковістандарти -вимогищодо їхнього членства уФонді;

12)залучає в порядку,передбаченому Законом України "Про Фондгарантуваннявкладівфізичнихосіб",кредити відКабінету міністрів України угрошовійформі чидержавнимиціннимипаперами,Національного банку,іншихбанків таіноземнихкредиторів угрошовійформі;

13)набуває право кредиторастосовно банку -учасника (>тимчасовогоучасника) Фонду протягом усього суму, щопідлягаєвідшкодуванню, із днянастаннянедоступностівкладів;

14)одержує відліквідатора банку -учасника (>тимчасовогоучасника) Фондуінформацію тапередбаченізаконодавствомдокументи,необхідні длявиконання Фондомфункцій з забезпеченнявідшкодуваннявтрат;

15)забезпечуєвиконаннявимогзаконодавства прозбереженнябанківськоїтаємниціщодоінформації,одержаної відНаціонального банку, банку -учасника (>тимчасовогоучасника) Фонду таліквідатора банку -учасника (>тимчасовогоучасника) Фонду.

Длявиконаннясвоїхповноважень Фондздійснюєперевіркибанків, до тогочислі й шляхомзалученнянезалежнихекспертів зарахуноквласнихкоштів. Фондмаєтакож правобрати доля вперевірках, котріздійснюються НБУ, ізпитань, що належати до йогокомпетенції.Окрім цого,вінуповноваженийзастосовуватинаступні заходьвпливу:

1)Переведеннябанків докатегоріїтимчасовихучасників Фонду,внаслідок чого Фонд невідшкодовуєгарантовану суму за внескамифізичнихосіб, котрізалучаютьсяцим банком послеоголошенняостанньоготимчасовихучасником. Тому за такими внескамирегулярнийзбір до Фонду несплачується.Згідноп.3.1.1Положення "Прозастосуваннязаходіввпливу добанків -учасників (>тимчасовихучасників) Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб" [13] ,підставами для цого заходженнюможуть бути:

а)невиконання банкомекономічнихнормативівН1,Н2 та / чиН3 згідноданих НБУ,крімвипадківповідомлення НБУ проприйнятерішеннящодокапіталізації банку;

б)встановленнябудь-якихобмежень напроведення банкомбанківськихоперацій із боці НБУщодозалучення чивідкриття йведенняпоточнихрахунківфізичнихосіб;

в)призначення НБУтимчасовоїадміністрації банку;

р)порушення банкомзаконодавчихвимог.

Уразіпереведення банку докатегоріїтимчасовихучасників, Фондомздійснюєтьсяінспекційнапозаплановаперевіркаданого банку.

2)Виключеннябанків з числаучасників (>тимчасовихучасників), якуздійснюється Фондом вразівідкликанняліцензії НБУ наздійсненнябанківськоїдіяльності чи вразіприпиненняздійснення банкомопераціїщодозалученнявкладівфізичнихосіб.Такийзахід непозбавляєвкладників,вклади які булизалучені досіотримання банкомповідомлення пропереведення його докатегоріїтимчасовихучасників, права навідшкодування такихвкладів уразінастання їхньогонедоступностівідповідно до цого Закону.

3) Фондзобов’язанийпорушити перед НБУ запитання прозастосування до банкузаходіввпливу уразівиявлення нимпорушення.

4) Уразівиявленняпорушень,зазначених упп. ">а-в" пункту 1 Фондможенаправити до банкулист-попередження. Улисті-попередженні Фондвизначає рядків,протягомякого банк виненусунутизазначеніпорушення, атакожпопереджає банк прозастосуваннязаходіввпливу уразінеусунення банкомпротягомвизначеного рядокхоча б одного зпорушень,вказаних улисті. Банкпротягом 5робочихднів із дняотримання від Фондулиста-попередження,зобов’язаний податі до Фонду планзаходів, що будутьужиті банком, ззазначенням рядокусуненняпорушення.Строквиконаннязобов’язання банку не виненперевищувати 90календарнихднів чи рядків,визначений улисті-попередженні.

>Контрольніфункції Фонду:

Фондздійснюєперевіркирозрахунків таконтролюєповноту йсвоєчасністьперерахуваннязборівкожнимучасником (>тимчасовимучасником) Фонду.

Занесвоєчасне чинеповнеперерахуванняпочаткового, регулярного чиспеціальногозборівучасники (>тимчасовіучасники)протягоммісяцясплачують пеню врозміріподвійноїоблікової ставкиНаціонального банку України відрозміру неперерахованоїсуми протягом дняпрострочення.

Длявиконаннясвоїхповноваженьвідповідно до цого Закону Фондздійснюєперевіркиучасників (>тимчасовихучасників) Фонду, до тогочислі й шляхомзалученнянезалежнихекспертів зарахуноккоштів Фонду. Фондмає правобрати доля вперевірках, котріздійснюютьсяНаціональним банком України, ізпитань, що належати докомпетенції Фондувідповідно до цого Закону.

>Доцільністьнадання новихповноваженьнагляду Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб

Нарозгляді упарламентіперебуває проект закону "Прогарантуваннявкладівфізичнихосіб",якийзамінитьнинідіючий закон "Про Фондгарантуваннявкладівфізичнихосіб" йнаділить Фондновимиповноваженнями.

Цеєцілкомлогічнийкрок тому якНаціональному банку Українининідужеважкопоєднуватимонетарнуфункцію тафункціюнагляду йце наочно було б видно натлірозгортаннякризи, коли НБУвидававрефінансуванняпроблемним банкам,чиївласники простовивелигроші после їхньогоотримання.

Процетакожсвідчить йситуація, Якавиникла приадмініструваннідекількохпроблемнихбанків, колитимчасовоюадміністрацією було борганізованофіктивневідкриттявкладів более ніж 1 тис.фізичнихосіб на суму, щоперевищує 200 млн. гривень.

>Саме тому передачанаглядовихфункцій Фондупідсилитьефективність, атакожприскоритьрозв'язанняпитаньпроблемнихбанків, й дозволити НБУзосередитися наздійсненнісвоєїголовноїфункції -монетарної.

>Такожприйняття цого законопроекту дозволити підвищитиефективністьбанківськогонагляду вчастині Повернення грошей,витрачених фондом навидачувкладівфізичним особам, атакождастьможливістьоптимізувати рядкиприйняттярішеньщодосанаціїбанків та їхніреалізації, щоєдужеважливимнині, коли в странеліквідується 18банків.Слідвідзначити, щоподібна практикаіснує США таНімеччині. Так було в СШАцимзаймається Національна системастрахуваннявкладів, аРосіїфункціїліквідаціїбанківпокладені не так наЦентральний банк, але в Агентствострахуваннявнесків.

>Швидше на, Першіпозитивнізрушення в цьому напрямі будутьспостерігатися нераніше ніж черезрік,оскільки дляфункціонуваннямеханізму наповнупотужність Фондунеобхідні йдосвід, й годину.


Схожі реферати:

Навігація